Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Tuesday, August 14, 2012

Raichur District Reported Crimes


ªÀAZÀ£É ¥ÀæPÀgÀt ¨sÉâ¹zÀ ¥ÉưøÀgÀÄ.
DgÉÆæUÀ¼ÀÄ:¢£ÁAPÀ.26.07.2012 gÀAzÀÄ 1415 UÀAmÉUÉ ²æà gÁªÉÄñÀégÀ gÉrØ vÀAzÉ ¨Á® ¸ÀAfêÀgÉrØ, L.©. PÁ¯ÉÆä, J¸ï.Dgï.f. ¯ÉÃOmï gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ EªÀgÀÄ ªÀiÁPÉÃðmïAiÀiÁqÀð oÁuÉAiÀÄ°è zÀÆgÀÄ ¤ÃrzÀÄÝ, ¸ÁgÀA±À. ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ ¨É®èA f¤ßAUï ªÀÄvÀÄÛ ¦æ¹AUï ¥sÁåPÀÖjAiÀÄ°è QéAl¯ïUÉ gÀÆ:350/- gÀAvÉ ¨ÁrUÉ PÉÆlÄÖ ºÀwÛ ªÀÄvÀÄÛ CgÀ½ ªÁå¥ÁgÀ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ, ¸ÀzÀgÀ ºÀwÛ ªÀÄvÀÄÛ CgÀ½ ªÁå¥ÁgÀ ¤«ÄvÀå gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ ®Qëöä «¯Á¸À ¨ÁåAQ£À°è SÁvÉ £ÀA: 0601611000000316 ºÉÆA¢zÀÄÝ, UÁæºÀPÀjUÉ ZÉPï ªÀÄvÀÄÛ £ÀUÀzÀÄ gÀÆ¥ÀzÀ°è ºÀt ¤ÃqÀÄwÛzÀÄÝ, ¸ÀzÀgÀ ¨ÁåAQ¤AzÀ ZÉPï §ÄPï£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ZÉPï §ÄPï£ÀÄß ¥sÁåPÀÖjAiÀÄ D¦üøï£À ©ÃUÀ ºÁPÀzÉà ºÁUÉÃAiÉÄà ElÄÖ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÄÝ, AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀgÀÄ 3 ZÉPïUÀ¼À£ÀÄß ©lÄÖ MAzÀÄ ZÉPï£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ:26.07.2012gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ11-45UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ £ÀPÀ° ¸À»AiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁr, ®Qëöä «¯Á¸À ¨ÁåAQ¤AzÀ gÀÆ,1500100/- UÀ¼À£ÀÄß ºÀt qÁæ ªÀiÁr ªÉÆøÀ ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ EgÀĪÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ. ªÀiÁPÉÃðl AiÀiÁqÀð ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è   UÀÄ£Éß £ÀA. 45/2012 PÀ®A: 465,471, 420 L¦¹ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
    F ¥ÀæPÀgÀtzÀ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß ²æÃ. J¸ï.©. ©¸À£ÀºÀ½î, f¯Áè ¥Éưøï C¢üÃPÀëPÀgÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ²æÃ. ©.ªÀĺÁAvÉñÀ, C¥ÀgÀ f¯Áè ¥Éưøï C¢üÃPÀëPÀgÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÀªÀgÀ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÀzÀ°è gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ G¥À-«¨sÁUÀzÀ r.J¸ï.¦. gÀªÀgÁzÀ ²æÃ. ¹.PÉ.¨Á¨Á gÀªÀgÀÄ ¥ÀvÉÛ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgɹ ¥À²ÑªÀÄ ªÀÈvÀÛ C¢üPÁjUÀ¼ÁzÀ ²æÃ. ¥ÀA¥À£ÀUËqÀ, ¹.¦.L., ¥À²ÑªÀÄ ªÀÈvÀÛ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ, ²æÃ. C°¸Á§, ¦.J¸ï.L., ªÀiÁPÉðmïAiÀiÁqïð oÁuÉ, ²æÃ. £ÀA¢Ã±À, ¦.J¸ï.L. (¥ÉÆæ¨ÉõÀßj) ¹§âA¢ ºÁUÀÄ G¥À «¨sÁUÀzÀ ªÀÄlÖzÀ «±ÉõÀ vÀAqÀzÀ ¹§âA¢, r.J¸ï.© WÀlPÀzÀ E£ïì¥ÉPÀÖgï gÀªÀgÁzÀ ²æÃ. ZÀAzÀæ±ÉÃRgï EªÀgÀ ¸ÀºÀPÁgÀzÉÆA¢UÉ, DgÉÆævÀgÀÄ ZÉPï £ÀUÀ¢ÃPÀj¸ÀĪÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ¨ÁåAQ£À C¢üPÁjUÀ½UÉ ªÀiÁrzÀ PÀgÉUÀ¼À£ÁßzsÀj¹, ªÉÊeÁÕ¤PÀ vÀ¤SɬÄAzÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ eÁqÀÄ »rzÀÄ ¥ÀvÉÛ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgɹzÁUÀ, DgÉÆæ ²ªÀgÁªÀÄgÉrØ vÀAzÉ ®QëöägÉrØ, ªÀ|| 29 ªÀµÀð, eÁ|| ªÀÄÄ£ÀÆßgÀÄ PÁ¥ÀÄ, G|| UÀĪÀiÁ¸ÀÛ PÉ®¸À, ¸Á|| ªÀÄ£É £ÀA. 9-11-65, ªÀÄrØ¥ÉÃmÉ, ªÁlgï mÁåAPï ºÀwÛgÀ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁggÁzÀ gÀªÉÄñÀ PÁl£ï mÉæÃqÀgïì ªÀiÁ°ÃPÀgÁzÀ ²æÃ. gÁªÉÄñÀégÀgÉrØ EªÀgÀ ZÉPï ¥ÀĸÀÛPÀ¢AzÀ MAzÀÄ ZÉPï£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ ¸À» £ÀPÀ®Ä ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÞñÀ¢AzÀ CªÀgÀÄ ¸À» ªÀiÁrzÀ E£ÁéAiÀiïì£À vÀÄAqÀ£ÀÄß ºÀjzÀÄPÉÆAqÀÄ CzÀ£ÀÄß ZÉPï ªÉÄÃ¯É ElÄÖ MwÛ §gÉzÀÄ CªÀgÀ ¸À» ZÉPï£À ªÉÄÃ¯É ªÀÄÆqÀĪÀAvÉ ªÀiÁr CzÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¸À» ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

     DgÉÆæ ²ªÀgÁªÀÄgÉrØAiÀÄ ¸ÀA§A¢üAiÀiÁzÀ gÀªÉÄñÀ @ gÁªÀÄÄ vÀAzÉ UÉÆÃ¥Á®gÉrØ, ªÀ|| 20 ªÀµÀð, eÁ|| ªÀÄÄ£ÀÆßgÀÄPÁ¥ÀÄ, G|| ¤gÀÄzÉÆåÃV, ¸Á|| d¯Á®£ÀUÀgÀ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ EªÀgÀÄ FvÀ£ÀÄ E£ÉÆߧâ DgÉÆæ ¸ÉÊAiÀÄzï C¯ÁèªÀÅ¢Ýãï vÀAzÉ ¸ÉÊAiÀÄzï £ÀfÃgÀÄ¢Ýãï, 23 ªÀµÀð, eÁ|| ªÀÄĹèA,  G|| EArPÁ PÁgï qÉæöʪÀgï, ¸Á|| ºÀ¼É D±ÀæAiÀÄ PÁ¯ÉÆä, ªÀĺɧƩAiÀiÁ PÁ¯ÉÆä, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ FvÀ¤AzÀ 2 ¸ÀļÀÄî «¼Á¸À ¤ÃrzÀ ¹ªÀiïUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ 2 ¸ÉPÉAqïºÁåAqï ªÉÆèÉʯïUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ, ²ªÀgÁªÀÄgÉrØ ªÀÄvÀÄÛ gÁªÀÄÄ EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ. 26.07.2012 gÀAzÀÄ ®Qëöä «¯Á¸À ¨ÁåAQUÉ ºÉÆÃV gÀÆ. 15,00,100-00 qÁæ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ, ¸ÀzÀj ºÀtzÀ°è DgÉÆæ ²ªÀgÁªÀÄgÉrØ FvÀ£ÀÄ gÁªÀÄÄ«UÉ gÀÆ. 10,000/- ªÀÄvÀÄÛ C¯ÁèªÀÅ¢Ýãï¤UÉ gÀÆ. 10,000/- PÉÆnÖzÀÄÝ, ²ªÀgÁªÀÄgÉrØAiÀÄÄ L.¦.J¯ï.£À°è ¨ÉnÖAUï Dr ¸Á® ªÀiÁrzÀÄÝ, ¸Á® ¤ÃrzÀªÀgÁzÀ «gÉñÀ¤UÉ 3 ®PÀë, «±Á®¤UÉ 3 ®PÀë, ¸ÀÄgÉñÀ¤UÉ 2 ®PÀë ªÀÄvÀÄÛ D£ÀAzÀ¤UÉ 1 ®PÀë »ÃUÉ MlÄÖ 9 ®PÀë gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À£ÀÄß QæPÉmï ¨ÉnÖAUï Dr¸ÀÄwÛzÀÝ CªÀjUÉ ªÁ¥À¸ÀÄì ªÀiÁrzÀÄÝ, vÀ¤SÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ 13.08.2012 gÀAzÀÄ 3 d£À DgÉÆævÀjUÉ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr CªÀjAzÀ gÀÆ. 6,00,100/- UÀ¼À£ÀÄß d¦Û¥Àr¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ. E£ÀÄß½zÀ DgÉÆævÀgÀ ¥ÀvÉÛ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢zÉ.gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
                 ¢£ÁAPÀ:14-08-2012 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À 00-15 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ-gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ¹AzsÀ£ÀÆj£À £Á¯Á ©æqïÓ£À ªÀÄzsÀåzÀ°è J£ï.dUÀ£ÁßxÀ vÀAzÉ ªÀÄÄvÀÛAiÀÄå £ÀUÀjPÀAp , ªÀAiÀÄ: 51ªÀ, eÁ:ªÀiÁ¢UÀ, G: J¦J¸ïDgïn¹ §¸ï £ÀA.J¦-29/gÉhÄqï-1045 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ , ¨ÁåqïÓ £ÀA.272092 ºÉÊzÀgÁ¨Ázï £ÀA.01 r¥ÉÆà , ¸Á:ªÀiÁgÀÆgÀÄ , ªÀÄAqÀ®.£ÀPÀgÀ¥À°è , f: £À¯ÉÆÎAqÀ.(J.¦)  FvÀ£ÀÄ  £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ §¸ï £ÀA. £ÀA.J¦-29/gÉhÄqï-1045 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ºÉÊzÀgÁ¨Ázï¢AzÀ UÉÆêÁ PÀqÉ ªÀAiÀÄ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ªÀÄÆ®PÀ eÉÆÃgÁV ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ §gÀÄwÛzÀÝ ¯Áj £ÀA.PÉJ-01/©-7271 £ÉÃzÀÝPÉÌ lPÀÌgï PÉÆnÖzÀÝjAzÀ §¸ï£À°èzÀÝ n.¨Á®QæµÁÚ ªÀÄvÀÄÛ §¸ïZÁ®PÀ DgÉÆæ ºÁUÀÆ ¯Áj ZÁ®PÀ¤UÉ EªÀjUÉ wêÀæ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ ºÁUÀÆ §¸ï£À°èzÀÝ 09 d£ÀjUÉ ¸ÁzÁ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ  ®PÀëöät vÀAzÉ dAUÀAiÀÄå eÁ:ºÀeÁªÀÄgÀÄ(ºÀqÀ¥Àzï) , ªÀAiÀÄ: 35ªÀ, G: ºÉÃgï PÀnAUï ¸À®Æ£ï , ¸Á: ¨Á¯Áf£ÀUÀgÀ oÁuÁ ¥ÀPÀÌzÀ°è eÉqïZÀ¯Áð , f.ªÀÄ»§Æ¨ï£ÀUÀgÀ  gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA:   179/2012 PÀ®A. 279 , 337 , 338 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ


C¸Àé¨sÁ«PÀ ªÀÄgÀt ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
     
        29/07/2012 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 1130 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ UÀ®UÀ UÁæªÀÄzÀ°è EgÀĪÀ ¸ÀĤvÀ @ FgÀªÀÄä UÀAqÀ §¸ÀìAiÀÄå ¸Áé«Ä »gÉêÀÄoÀ 22 ªÀµÀð G-ªÀÄ£É PÉ®¸À eÁ-dAUÀªÀÄ ¸Á-UÀ®UÀ  FPÉAiÀÄ UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è   CªÀ½UÉ  FUÉÎ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 4-5 ªÀµÀð¢AzÀ CªÀgÀ vÀAzÉAiÀÄAvÉ ªÀiÁ£À¹PÀªÁVzÀÄÝ CªÀ½UÉ C®è°è vÉÆj¹ UÀÄt ªÀÄÄRªÁzÀ ªÉÄÃ¯É FUÉÎ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 1.1/2 ªÀµÀðUÀ½AzÉ vÀªÀÄä ¸ÀA§A¢PÀgÀ ¥ÉÊQ PÉÆlÄÖ ¸ÀA¥ÀæzÁ¬ÄPÀªÁV ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. E§âgÀÆ UÀAqÀ-ºÉAqÀw C£ÉÆ£ÀåªÁVzÀÄÝ CªÀ½UÉ FUÉÎ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 2-3 wAUÀ½AzÉ MAzÀÄ UÀAqÀÄ ªÀÄUÀÄ ºÀÄnÖzÀÄÝ CzÀÄ ºÀÄnÖ¤AzÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 22 ¢£ÀUÀ¼À £ÀAvÀgÀ wÃjPÉÆArzÀÄÝ DPÉAiÀÄÄ vÀ£Àß ªÀÄUÀÄ ¸ÀwÛzÀÝjAzÀ ªÀiÁ£À¹PÀªÁV £ÉÆAzÀÄ fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÆ¥Éì ºÉÆA¢ vÀ£Àß ªÉÄÊ-ªÉÄÃ¯É vÁ£Éà ¹ÃªÉÄ JuÉÚ ¸ÀÄjzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨ÉAQ ºÀaÑPÉÆAqÀÄ ªÉÄÊ-PÉÊUÉ ¸ÀÄlÖ UÁAiÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀiÁrPÉÆArzÀÝjAzÀ aQvÉì PÀÄjvÀÄ ¢-29/07/2012 jAzÀ aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄĪÀ PÁ®PÉÌ ¢-12/08/2012 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 1830 UÀAmÉUÉ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ ªÀÄÈvÀ¼À ªÀÄgÀtzÀ°è AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉà vÀgÀºÀzÀ ¦ügÁå¢ ªÀUÉÊgÉ EgÀĪÀ¢®è CAvÁ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ eÁ®ºÀ½î oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA:  16/2012 PÀ®A-174 ¹.Dgï.¦.¹. CrAiÀÄ°è  ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊUÉÆArzÉ.

               ²æà gÀAUÀ¥Àà vÀAzÉ ²ªÀ¥Àà, 45 ªÀµÀð, eÁ-£ÁAiÀÄPÀ, MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á-PÉ.EgÀ§UÉgÁ FvÀ¤UÉFUÉÎ 15 ªÀµÀðUÀ¼À »A¢¤AzÀ ªÀÄzÀå¥Á£À ZÀl EgÀĪÀzÀjAzÀ ¸ÀA¸ÁgÀªÀ£ÀÄß ¸ÁUÀ¸À¯ÁgÀzÉ fêÀ£ÀzÀ°è fÃUÀÄ¥Éì ºÉÆA¢ AiÀiÁªÀÅzÉÆà Qæ«Ä£Á±ÀPÀ ¸Éë¹ zÉêÀzÀÄUÀð ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ ¸ÉÃjPÉAiÀiÁV ºÉaÑ£À E¯ÁdÄ PÀÄjvÀÄ f¯Áè ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ gÁAiÀÄZÀÆjUÉ ¸ÉÃjPÉAiÀiÁVzÀÄÝ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉ ¢£ÁAPÀ.13-08-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁå£Àí 15-40 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀ ¸ÀA±ÀAiÀÄ«gÀĪÀÅ¢®è CAvÁ ²æêÀÄw ªÀÄAUÀªÀÄä UÀAqÀ ²ªÀ¥Àà, 70 ªÀµÀð, £ÁAiÀÄPÀ, ºÉÆ®ªÀÄ£ÉPÉ®¸À, ¸Á-PÉ.EgÀ§UÉÃgÁ gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÀð oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA: 18/2012 PÀ®A 174 ¹ Dgï ¦ ¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
                     ¢£ÁAPÀ 13-08-2012 gÀAzÀÄ 9-00 ¦.JA. ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ªÀiÁ£Àå ¦æ¤ì¥À¯ï eÉ.JA.J¥sï.¹. £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄzÀ SÁ¸ÀV zÀÆgÀÄ ¸ÀASÉå 343/2012 ªÀ¸ÀƯÁVzÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, F ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÉAPÀl²ªÀgÁªÀÄPÀȵÀÚ vÀAzÉ ¸ÀvÀå£ÁgÁAiÀÄtgÁªï, 43 ªÀµÀð, MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á: §Æ¢ªÁ¼À PÁåA¥À vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ.ªÀÄvÀÄÛ GAqÀĪÀ°è gÁªÀÄZÀAzÀægÁªï vÀAzÉ C«ÄägÁdÄ, 65 ªÀµÀð EªÀgÀ ºÉÆ® CPÀÌ¥ÀPÀÌzÀ°èzÀÄÝ E§âgÀ £ÀqÀÄªÉ PÁ®ÄªÉ ¤Ãj£À ºÀAaPÉ ¸ÀA§AzsÀ ªÁådå EzÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ 07-08-2012 gÀAzÀÄ 3-00 ¦.JA. ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÉAPÀl²ªÀgÁªÀÄPÀȵÀÚ vÀ£Àß ºÉÆ®zÀ°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ GAqÀĪÀ° gÁªÀÄZÀAzÀægÁªï ºÁUÀÆ EvÀgÉ 15 d£ÀgÀÄ  CPÀæªÀÄ PÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ ªÉAPÀl²ªÀgÁªÀÄPÀȵÀÚ ºÉÆ®zÀ°è CwÃPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ d«ÄäUÉ §gÀĪÀ PÁ®ÄªÉAiÀÄ£ÀÄß QwÛ, CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÁr, PÉÊUÀ½AzÀ ªÀÄvÀÄÛ PÀnÖUÉ, ºÁUÀÆ ZÀ¥Àà°¬ÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß  £ÀA: 240/2012 PÀ®A.323,324,504,506,447,355,430 gÉ/« 149 L¦¹CqÀrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¥Éưøï zÁ½ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:_
               zÀÄgÀÄUÀ¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ UÉÆgÀ®Æn ªÀ: 30, eÁ: £ÁAiÀÄPÀ G: PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á: 7£Éà ªÉÄʯï PÁåA¥ï vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß  ¯Á¨sÀPÁÌV ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è PÉêÀ® CzÀȵÀÖzÀ ªÉÄÃ¯É DqÀĪÀAvÀ ªÀÄlPÁ £ÀA§gÀUÀ¼À ªÉÄÃ¯É ºÀtzÀ ¥ÀAxÀ PÀnÖ¹PÉÆAqÀÄ dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVgÀĪÁUÀ ¦,J¸ï,L gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢ ¸ÀºÁAiÀÄzÉÆA¢UÉ ¨Áwäà ªÉÄÃgÉUÉ zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄ «ZÁj¹zÁUÀ ±ÀgÀuÉUËqÀ ¸Á: PÀA¦è (§ÄQÌ) EªÀjUÉ ¥ÀnÖAiÀÄ£ÀÄß PÉÆqÀÄwÛgÀĪÀzÁV w½¹zÀÄÝ, CªÀ¤AzÀ dÆeÁlzÀ 1264/- gÀÆ. £ÀUÀzÀÄ ºÀt ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄlPÁ aÃn, ¥É£ÀÄß   d¥ÀÄÛ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÁ¥Á¸ï oÁuÉ §AzÀÄ zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA:  106/2012 PÀ®A 78(111) PÉ.¦. AiÀiÁåPïÖ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

EvÀgÉ L.¦.¹ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
           zÉêÀ¥ÀÆgÀÄ ¸ÉÆêÀıÉÃRgÀ PÀ®äoÀ vÀAzÉ ¹zÀÝAiÀÄå PÀ®äoÀ ªÀ: 62 ªÀµÀð, eÁ: dAUÀªÀiï G: ªÀQî ªÀÈwÛ ¸Á: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ vÀªÀÄä CvÉÛAiÀiÁzÀ ²æêÀÄw ±ÀgÀtªÀÄä UÀAqÀ ZÀ£ÀßAiÀÄå ¸Á: PÉ.ºÀAa£Á¼À EªÀgÀ ªÀiÁ°ÃPÀvÀézÀ d«ÄãÀÄ ¸ÀªÉð £ÀA 120 gÀ 10 JPÀgÉ 15 UÀÄAmÉ ºÉÆ®zÀ f.¦.J zÁgÀgÁVgÀÄvÁÛgÉ, ¹«¯ï zÁªÉ £ÀA 129/2000 gÀ ¥ÀæPÁgÀ ¢£ÁAPÀ:-27-2-2006 gÀAzÀÄ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄ¢AzÀ EAeÉPÀë£ï DqÀðgï ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ d«ÄãÀ£ÀÄß C£ÀĨsÀ«¸ÀÄvÁÛ §A¢gÀÄvÁÛgÉ. DzÀgÉ «ÃgÀ¨sÀzÀæAiÀÄå vÀAzÉ w¥ÀàAiÀÄå ªÀ: 55, eÁ: dAUÀªÀiï G: MPÀÌ®ÄvÀ£À 2)§¸ÀªÀgÁeï vÀAzÉ «ÃgÀ¨sÀzÀæAiÀÄå ªÀ: 35, eÁ:dAUÀªÀiï G: MPÀÌ®ÄvÀ£À 3) ±ÀgÀtAiÀÄå vÀAzÉ «ÃgÀ¨sÀzÀæAiÀÄå ªÀ: 32, eÁ: dAUÀªÀiï G: MPÀÌ®ÄvÀ£À 4) CªÀÄgÉñÀ vÀAzÉ «ÃgÀ¨sÀzÀæAiÀÄå ªÀ: 28, eÁ: dAUÀªÀiï G: MPÀÌ®ÄvÀ£À J®ègÀÆ ¸Á: PÉ. ºÀAa£Á¼À vÁ: ¹Az£ÀÆgÀÄ EªÀgÉ®ègÀÆ d«ÄãÀÄ R¨ÉÓ ºÁUÀÆ C£ÀĨsÀ«¸ÀĪÀ «µÀAiÀÄzÀ°è vÀPÀgÁgÀÄ ElÄÖPÉÆAqÀÄ ºÉÆ®zÀ°è CPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr zÉêÀ¥ÀÆgÀÄ ¸ÉÆêÀıÉÃRgÀ PÀ®äoÀ FvÀ¤UÉ ºÁUÀÆ ¸ÁQëzÁgÀ ±ÀgÀt¥Àà UÀ¢Ý EªÀjUÉ ºÉÆ®zÀ°è ¤ÃgÀÄ ºÀj¸ÀĪÀ PÉ®¸ÀPÉÌ CPÀæªÀÄ vÀqÉ ªÀiÁr fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 447,341,506, ¸À»vÀ 34 L.¦.¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
              UÀAUÁzsÀgÀ vÀAzÉ gÁªÀÄZÀAzÀæ ®A¨Át 31 ªÀµÀð MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á.D²ºÁ¼À vÁAqÁ. FvÀ¤UÉ gÉÊvÀ ¸ÀA¥ÀPÀð PÉÃAzÀæ¢AzÀ d«ÄãÀÄ ºÉÆA¢zÀªÀjUÉ ±ÉÃAUÁ & ¸ÀÆAiÀÄð¥Á£À ©ÃdUÀ®£ÀÄß GavÀªÁV PÉÆqÀĪÀÅzÀ£ÀÄß D¥Á¢üvÀgÁzÀ ¥ÀA¥Á¥Àw ªÀÄvÀÄÛ ¨sÀÆzÀÄ£ÁAiÀÄÌ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ DvÀ£À ºÉÆ®zÀ ¸ÀªÉÃð£ÀA§gÀ. 145 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß vÉÆÃj¹ ±ÉÃAUÁ [DPÉÃl£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀ «µÀAiÀÄ DvÀ¤UÉ w½zÀÄ HgÀ »jAiÀÄgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄzÀ°è CªÀgÀ  PÀqɬÄAzÀ »AzÀPÉÌ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÝjAzÀ, CzÉà zÉéõÀªÀ¤ßlÄÖPÉÆAqÀÄ CªÀÀgÉ®ègÀÆ ¢. 24-07-2012 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 5-30UÀAmÉUÉ CPÀæªÀÄPÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ  dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ  PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ,  CAV »rzÀÄ ZÀ¥Àà°¬ÄAzÀ PÉʬÄAzÀ   ºÉÆqÉzÀÄ DvÀ£À  ºÉAqÀwUÉ PÀÆzÀ®Ä »rzÀÄ J¼ÉzÀr ªÀiÁ£À¨sÀAUÀ ªÀiÁr PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛgÉ.CAvÁ PÉÆlÖ ¢£ÁAPÀ: 13.08.2012 gÀAzÀÄ  PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 103/12 PÀ®A.323,.504,¸À»vÀ 149 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ                                                   


¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ::-     
          gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 14.08.2012 gÀAzÀÄ  32  ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr   9600/- gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 14-08-2012

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 14-08-2012

d£ÀªÁqÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA 11/2012 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ ±ÁAvÀªÀiÁä UÀAqÀ PÁ²£ÁxÀ a¯Áè ªÀAiÀÄ: 53 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: a®èVð EªÀgÀ ªÀÄUÀ£ÁzÀ ªÀÄÈvÀ ¨sÀzÀæ¥Áà vÀAzÉ PÁ²£ÁxÀ a¯Áè ªÀAiÀÄ: 38 ªÀµÀð, EvÀ£ÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 9-10 ªÀµÀðUÀ½AzÀ ¯ÉêÁ zÉë ªÁå¥ÁgÀ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ, ªÁå¥ÁgÀzÀ°è £ÀµÀÖªÁzÀ PÁgÀt MAzÀÄ ªÀµÀð¢AzÀ ªÁå¥ÁgÀ ©lÄÖ vÀ£Àß ªÀÄ£À¹ì£À ªÉÄÃ¯É ¥ÀjuÁªÀÄ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¢£ÁAPÀ 13-08-2012 gÀAzÀÄ vÀ£Àß ºÉÆ®zÀ°ègÀĪÀ ¨É«£À VqÀPÉÌ £ÉÃtÄ ºÁQPÉÆAqÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ ªÀÄgÀtzÀ°è AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉà vÀgÀºÀzÀ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉýPÉAiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§UÀzÀ® ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 85/2012 PÀ®A 279, 338, 304(J) L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 11/08/2012 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ GªÉÄñÀ vÀAzÉ ²ªÀgÁAiÀÄ ªÀÄÄvÀÛtÚ£ÉÆgï ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð, eÁw: gÉrØ, ¸Á: ¹AzÀ§AV EvÀ£À CPÀÌ ±ÁAvÁ¨Á¬Ä ªÀÄvÀÄÛ ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ E§âgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ªÉÆmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉJ-39/eÉ-9004 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É ¨ÉêÀļÀSÉÃqÁ UÁæªÀÄ¢AzÀ »¯Á®¥ÀÄgÀ UÁæªÀÄPÉÌ vÀ£Àß ªÀÄUÀ¼À eÉÆvÉ ªÀiÁvÁr ªÀÄgÀ½ ¨ÉêÀÄSÉÃqÁ UÁæªÀÄPÉÌ §gÀĪÁUÀ ºÉÆZÀÑPÀ£À½î UÁæªÀÄ zÁn MAzÀÄ ¥sÀ¯ÁðAUÀ zÀ°è ªÉÆmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ZÁ®PÀ£ÁzÀ DgÉÆæ ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ¹zÁæªÀÄ¥Áà gÁeÉƼÉgï EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁÌ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ £Àqɹ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ®UÉ rQÌ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï »AzÉ PÀĽvÀ ±ÁAvÁ¨Á¬Ä UÀAqÀ §¸ÀªÀAvÀgÁªÀ ¥ÁnÃ¯ï ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: ¨ÉêÀļÀSÉÃqÁ gÀªÀgÀÄ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ©zÀÄÝ vÀ¯ÉAiÀÄ »AzÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV aQvÉì PÀÄjvÀÄ ©ÃzÀgï ¥ÁæAiÀiÁ« D¸ÀàvÉæUÉ ±ÉÃjR ªÀiÁrzÀÄÝ ºÉaÑ£À aQvÉì PÀÄjvÀÄ ªÉÊzÁå¢üPÁjAiÀĪÀgÀÄ ¸ÉƯÁ¥ÀÄgÀ AiÀıÉÆzsÀgÀ D¸ÀàvÉæUÉ PÀļÀÄ»¹zÀÄÝ ¸ÉƯÁ¥ÀÄgÀ¢AzÀ ºÉaÑ£À aQvÉì PÀÄjvÀÄ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ D¸ÀàvÉæ ¸ÁV¸ÀĪÁUÀ zÁjAiÀÄ°è ªÀÄ£ÁßKSÉÃ½î ¸À«Ä¥À ±ÁAvÁ¨Á¬Ä EªÀgÀÄ vÀ£ÀUÉ DzÀ UÁAiÀÄUÀ½AzÀ ¢£ÁAPÀ 13/08/2012 gÀAzÀÄ  ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀ ºÉýPÉ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 61/2012 PÀ®A 41(r), 102 ¹.DgÀ.¦.¹ eÉÆvÉ 379 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 13-08-12 gÀAzÀÄ 1100 UÀAmÉUÉ ¸À.D.G.¤ £ÁªÀÄzÉêÀ UÀÄgÀÄ ©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ  ¹§âA¢AiÉÆA¢UÉ ¥ÉmÉÆæ°AUÀ PÀvÀðªÉÊ PÀÄjvÀÄ 1300 UÀAmÉUÉ d«Ä¸ÁÛ£À¥ÀÄgÀ UÁæªÀÄzÀ ¤Ãj£À mÁåAPÀ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃzÁUÀ M§â ªÀåQÛAiÀÄÄ ¥Éưøï fÃ¥À £ÉÆÃr ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï Nr¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À ªÉÄÃ¯É ¸ÀA±ÀAiÀÄ §AzÀÄ »rzÀÄ «ZÁj¸À®Ä vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ EªÀiÁæ£À vÀAzÉ ªÉƺÀªÀÄäzÀ UÀ¤ ¸Á: CºÀªÀÄzÀ ¨ÁUÀ UÀªÁ£À ZËPÀ ©ÃzÀgÀ CAvÀ w½¹zÀ£ÀÄ. ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À ªÀµÀzÀ°èzÀÝ »gÉÆà ºÉÆAqÁ ¸Éà÷èÃAqÀgï ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA PÉJ-38/ºÉZï-3147 £ÉÃzÀgÀ PÁUÀzÀ ¥ÀvÀæUÀ¼À §UÉÎ «ZÁj¸À®Ä vÀ£Àß ºÀwÛgÀ AiÀiÁªÀÅzÉ PÁUÀzÀ ¥ÀvÀæUÀ½¯Áè, ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è EnÖgÀÄvÉÛÃ£É CAvÀ w½¹zÀ£ÀÄ. ªÀÄvÉÛ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï §UÉÎ PÀÄ®APÀıÀªÁV «ZÁj¸À®Ä w½¹zÉÝãÉAzÀgÉ MAzÀÄ wAUÀ¼À »AzÉ ¨É¼ÀÄîgÁ PÁæ¸À ºÀwÛgÀ ©¢ÝzÀ ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï PÀ¼ÀĪÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §A¢gÀÄvÉÛãÉ. ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ®zÀ ªÀiÁ°ÃPÀ AiÀiÁgÀÄ JA§ÄªÀzÀÄ UÉÆwÛ¯Áè CAvÀ w½¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ E§âgÀ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr CªÀ£À vÁ¨ÉAiÀÄ°è EzÀÝ ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ DvÀ£À «gÀÄzÀÝ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§UÀzÀ® ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 86/2012 PÀ®A 279, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ: 12-08-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw ¨sÀzÀÆ椸Á UÀAqÀ ¸ÀeÁªÉÇ¢£À alUÀÄ¥ÁªÁ¯É 28 ªÀµÀð, ªÀÄ£É PÉ®¸À, ¸Á/ ªÀÄ£ÁßKSÉýî EªÀgÀ vÀAzÉ ºÀtÄÚ ºÀA¥À®Ä ªÀiÁgÀ®Ä oÉïÁ¨sÀAr vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ «ÄãÀPÉÃgÁ UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃzÀgÀÄ gÁwæ 1940 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢UÉ «µÀAiÀÄ UÉÆvÁÛVzÉÝãÉAzÀgÉ vÀªÀÄä vÀAzÉUÉ «ÄãÀPÉÃgÁ PÁæ¸À ºÀwÛgÀ ªÉÆlgÀ ¸ÉÊPÀ® C¥ÀWÁvÀªÁVzÉÉ JAzÀÄ w½zÀ PÀÆqÀ¯É ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀ£Àß UÀAqÀ£ÉÆA¢UÉ ©.f.Dgï zsÁ¨Á ºÀwÛgÀ gÁ.ºÉ.-9 gÀ°è ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ®Ä C°è ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAzÉ UÁAiÀÄUÉÆAqÀÄ ¥ÀæeÁջãÀ ¸ÀÜwAiÀÄ°è ©¢ÝzÀÝgÀÄ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAzÉAiÀÄ ºÀuÉUÉ ªÀÄvÀÄÛ vÀ¯ÉAiÀÄ »AzÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀݪÀÅ, ¸ÀܼÀzÀ°èzÀÝ Hj£À JA.r «ÄÃgÀd w½¹zÉÝ£ÉAzÀgÉ 1900 UÀAmÉUÉ ªÉÆ ¸ÉÊ £ÀA> J¦-09/©PÀÆå-2285 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ eÁ£À¸À£À vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀ¥Áà FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï CwªÉÃUÀ ºÁWÀÆ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ £Àqɹ »A¢¤AzÀ §AzÀÄ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁr ªÁºÀ£À ¸À»vÀ NrºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É £ÀAvÀgÀ 108 UÉ PÀgÉ ªÀiÁr DA§Æå¯É£Àì£À°è aQvÉì PÀÄjvÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAzÉUÉ ©ÃzÀgÀ D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÀÄ ¸ÉÃj¸À¯ÁVzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.
OgÁzÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 70/2012 PÀ®A 87 Pɦ PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ: 13/08/2012 gÀAzÀÄ 1010 UÀAmÉUÉ OgÁzÀ ¥ÀlÖtzÀ ªÀdÓgÀ ¨Á« ºÀwÛgÀ ¸ÀÄgÉñÀ vÀAzÉ gÁªÀÄÄ UËAr ªÀÄvÀÄÛ E£ÀÆß 3 d£ÀgÀÆ J®ègÀÄ ¸Á: OgÁzÀ(©) EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ E¹àl J¯ÉUÀ¼À ªÉÄÃ¯É ºÀt ºÀaÑ CAzÀgÀ ¨ÁºÁgÀ dÆeÁl DqÀÄwÛzÁÝUÀ RavÀ ¨sÁwä ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ ¹§âA¢AiÉÆA¢UÉ zÁ½ ªÀiÁr DgÉÆæ ¸ÀÄgÉñÀ vÀAzÉ gÁªÀÄÄ UËAr ªÀÄvÀÄÛ E£ÀÄß 3 d£ÀgÀÄ J®ègÀÄ ¸Á: OgÁzÀ(©) EªÀgÀÄUÀ½UÉ zÀ¸ÀÛVjªÀiÁr DgÉÆævÀgÀ ªÀ±À¢AzÀ 52 J¯ÉUÀ¼ÀÄ ºÁWÀÆ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 530 gÀÆ¥Á¬Ä d¦Û ªÀiÁr ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 170/2012 PÀ®A 32, 34 PÉ.E DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 12/08/12 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠢°Ã¥À ¸ÁUÀgÀ ¦.J¸ï.L ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀjUÉ RavÀ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ oÁuÉAiÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆqÀ£É ¨ÉîÆgÀ UÁæªÀÄzÀ §¸ÀªÉñÀégÀ ZËPÀ ¸À«ÄÃ¥À £ÉÆÃqÀ®Ä ¸ÁªÀðd¤PÀ ¤Ãj£À mÁQ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è DgÉÆæ gÁdPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ±ÀAPÉæ¥Áà FgÀuÉÆÚÃgÀ ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: ¨ÉîÆgÀ EvÀ£ÀÄ ¯ÉÊn£À ¨É¼ÀQ£À°è vÀ£Àß ºÀwÛgÀ C£À¢üPÀÈvÀªÁV ¸ÀgÁ¬Ä ¨Ál¯ïUÀ¼ÀÄ ±ÉRj¹lÄÖPÉÆAqÀÄ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀ®Ä PÀĽwgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr DgÉÆæAiÀÄ ªÉÄÃ¯É MªÉÄäÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄ, ZÉPï ªÀiÁr «ZÁj¸À®Ä ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À ªÀ±ÀzÀ°èzÀÝ C£À¢üPÀÈvÀªÁV ±ÉÃRj¹nÖPÉÆArzÀÝ PÁåj¨ÁåV£À°è EzÀÝ ¸ÀgÁ¬Ä ¨Ál¯ïUÀ¼ÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä 38 AiÀÄÄ.J¸ï. «¹Ì ¸ÀgÁ¬Ä ¨Ál¯ïUÀ¼ÀÄ 180 JªÀiï.J¯ï ªÀżÀîªÀÅ EzÀÄÝ ¸ÀzÀj ¸ÀgÁ¬Ä ¨Ál¯ïUÀ¼ÀÄ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀ®Ä PÁUÀzÀ ¥ÀvÀæUÀ¼ÀÄ «ZÁj¸À®Ä vÀ£Àß ºÀwÛgÀ AiÀiÁªÀÅzÉà PÁUÀzÀ ¥ÀvÀæUÀ¼ÀÄ EgÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÀ w½¹zÀÄÝ ¸ÀzÀj ¸ÀgÁ¬Ä ¨Ál¯ïUÀ¼À ¥ÉÊQ 1 ¸ÀgÁ¬Ä ¨Ál¯ï ±ÁåA¥À¯ï PÀÄjvÀÄ vÉUÉ¢j¹ MlÄÖ 38 ¸ÀgÁ¬Ä ¨Ál¯ï C.Q 1648.82/- ¥ÉÊ¸É ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀÅzÀÄ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÁdgÀÄ ¥Àr¹zÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

Gulbarga District reported crimesಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣಗಳು :
ಗ್ರಾಮೀಣ ಠಾಣೆ :ದಿನಾಂಕ:12/8/12 ರಂದು ಮದ್ಯಾಹ್ನ 4:30 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮಿಕಾಂತ ತಂದೆ ಭೀಮಶ್ಯಾ ಬಿಸಗೊಂಡ ಸಾ: ಪಟ್ಟಣ್ಣ ತಾ: ಜಿ: ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರು ಸೂರ್ಯಪಾನ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಗೂ ಹಿಂಡಿ ತೆಗೆಯುವ ಕುರಿತು ರಸ್ತೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿಯ ಎಣ್ಣೆ ಗಾಣದ ಮುಂದಿನ ರಸ್ತೆಯ ಎಡಬದಿಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಮೋ ಸೈಕಲ ನಂ ಕೆಎ 32 ಎಬಿ 2016 ನೇದ್ದು ಹಚ್ಚಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನಿಂತಾಗ, ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ ಕಡೆಯಿಂದ ಕಾರ ನಂ ಎಮ್‌ಹೆಚ್‌ 12 ಡಿಎಸ್‌ 2117 ನೇದ್ದರ ಚಾಲಕ ಅತೀವೇಗ ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ನಡೆಯಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಡಿಕ್ಕಿ ಪಡೆಸಿದ್ದರಿಂದ ತಲೆಯ ಹಿಂದೆ ಹಣೆಯ ಮೇಲೆ ಬಲಗಣ್ಣಿನ ಕೆಳಗೆ ಮೂಗಿನ ಮೇಲೆ ಗದ್ದದ ಮೇಲೆ ಬಾರಿ ರಕ್ತಗಾ &ಗುಪ್ತಗಾಯಗಳಾಗಿ ಮೋಳಕಾಲಿನ ಮೇಲೆ ಬಾರಿ ಗುಪ್ತಗಾಯವಾಗಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.ಅಂತಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಗ್ರಾಮೀಣ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ 263/12 ಕಲಂ 279 338 ಐಪಿಸಿ ಸಂ/ 187 ಐಎಮವಿ ಎಕ್ಟ್‌‌‌ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.
ಮಳಖೇಡ ಠಾಣೆ :ದಿನಾಂಕ 12/08/2012ರಂದು ಶ್ರೀ ನಸಿರೋದ್ದಿನ್ ತಂದೆ ಅಜೀಜ್ ಮೀಯಾ ಸಿಪಿಸಿ 602 ಮಳಖೇಡ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ತಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ ಮುಗಿಸಿಕೊಂಡು ಮಳಖೇಡ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಸೇಡಂ ಕ್ಕೆ ತಮ್ಮ ದ್ವೀ ಚಕ್ರ ವಾಹನ ನಂ ಕೆ.ಎ-32 ಕ್ಯೂ-2309 ನೇದ್ದರ ಮೇಲೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಹೂಡಾ (ಕೆ) ಗ್ರಾಮದ ಗೇಟ ದಾಟಿ ಗುಲಬರ್ಗಾ ಸೇಡಂ ರೊಡಿನ ಮೇಲೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಗೂಡ್ಸ ಆಟೋ ನಂ ಕೆ.ಎ-32 ಎ-5437 ನೇದ್ದರ ಚಾಲಕ ಮುತ್ತಪ್ಪ ತಂದೆ ಬೀರಪ್ಪ ಸಾತೋರ ಇತನು ತನ್ನ ಆಟೋವನ್ನು ನಿಷ್ಕಾಳಜೀತನದಿಂದ ನಡೆಸಿ ಡಿಕ್ಕಿ ಪಡಿಸಿ ಭಾರಿ ರಕ್ತ ಗಾಯ ಪಡಿಸಿರುತ್ತಾನೆ ಅಂತಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಮಳಖೇಡ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನ ನಂ.52/2012 ಕಲಂ 279.338 ಐಪಿಸಿ ನೇದ್ದರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.
ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಂಚಾರಿ ಠಾಣೆ :ದಿನಾಂಕ 13-08-2012 ರಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ 10-15 ಗಂಟೆಗೆ ಶ್ರೀ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ತಿಗಡಿ ಪಿ.ಎಸ್.ಐ ರವರು ಠಾಣೆಗೆ ಬಂದು ಒಂದು ಲಿಖೀತ ವರದಿ ನೀಡಿದರ ಸಾರಾಂಶವೆನೆಂದರೆ ಇಂದು ದಿನಾಂಕ 13-08-12 ರಂದು ನಾನು ಎಸ್.ವಿ.ಪಿ.ಸರ್ಕಲ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಪೆಟ್ರೊಲಿಂಗ ಮಾಡುತ್ತಾ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗಿ ಮರಳಿ ಎಸ್.ವಿ.ಪಿ.ಸರ್ಕಲ್ ಕಡೆಗೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದಾಗ ರಾಜಾಸ್ಥಾನಿ ಲಾಡ್ಜ ಎದುರು ರೋಡಿನ ಮೇಲೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ 9-45 ಗಂಟೆಗೆ ಒಂದು ಲಾರಿ ನಂ: ಜಿಕ್ಯೂಎ 7014 ರ ಚಾಲಕ ತನ್ನ ಲಾರಿಯನ್ನು ರೋಡಿನ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದು ನಾನು ಸದರ ಲಾರಿಯ ಹತ್ತಿರ ಹೋಗಿ ವಿಚಾರಿಸಲು ಲಾರಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರು ಇರಲಿಲ್ಲಾ. ಅಷ್ಠರಲ್ಲಿ ಲಾರಿ ಚಾಲಕ ತನ್ನ ಲಾರಿ ಹತ್ತಿರ ಬಂದಾಗ ಆತನ ಹೆಸರು ವಿಚಾರಿಸಲು ಹಸನ ತಂದೆ ಖಾಜಾ ಮೈನೋದ್ದಿನ ಸಾ:ಅಪ್ಪರಗಲ್ಲಿ ಹಮಾಲವಾಡಿ ಗುಲಬರ್ಗಾ ಸಾ:ಅಪ್ಪರಗಲ್ಲಿ ಹಮಾಲವಾಡಿ ಗುಲಬರ್ಗಾ ಅಂತಾ ಹೇಳಿದನು. ಸದರಿಯವನು ವಾಹನ ಚಾಲನಾ ಪರವಾನಿಗೆ ಪತ್ರ ಹೊಂದದೆ ಮತ್ತು ತನ್ನ ವಾಹನವನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ವಾಹನ ತಿರಗಾಡುವ ರೋಡಿನ ಮೇಲೆ ತನ್ನ ಲಾರಿ ಅಡ್ಡ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ತೊಂದರೆಯುಂಟುಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ.ಅಂತಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಂಚಾರಿ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
ಮೊಸ ಮಾಡಿದ ಪ್ರಕರಣ :
ಅಶೋಕ ನಗರ ಠಾಣೆ :ದಿನಾಂಕ 12/08/2012 ರಂದು 8-30 ಪಿ.ಎಂ.ಕ್ಕೆ ಪಿರ್ಯಾದಿ ಮೀರಾ ತಂದೆ ಭೀಮಶ್ಯಾ ನಾಯ್ಕೋಡಿ ಸಾ ಹೂವಿನಳ್ಳಿ ತಾ ಅಫಜಲಪೂರ ಹಾ.ವ ಕಾಂಬ್ಳೆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ ವಿದ್ಯಾನಗರ ಗುಲಬರ್ಗಾ ಇವರು 4 ತಿಂಗಳಿಂದ ಗುಲಬರ್ಗಾದ ಓಂಕಾರ ಡಿಸ್ಟೂಬ್ಯೂಟರದಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ ಕೆಲಸಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು ವಿದ್ಯಾನಗರದಲ್ಲಿ ಬಾಡಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿದ್ದು.ತನ್ನ ಮನೆಯ ಪಕ್ಕದ ರೂಂ ನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಲ @ಅಂಬಿಕಾ ಸಾ ಶಹಾಬಾದ ಎನ್ನುವವಳು ಕೂಡಾ ಬಾಡಿಗೆಯಿಂದ ಇದ್ದು ನರ್ಸ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಳು.ಆದರೆ ಎಂದು ನರ್ಸ ಡ್ರಸ್ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿರುವದು ನೋಡಿರುವದಿಲ್ಲ. ಹೀಗಿದ್ದು ದಿನಾಂಕ : 08/08/2012 ರಂದು ಸಾಯಂಕಾಲ 7 ಪಿ.ಎಂ ಸುಮಾರಿಗೆ ನಾನು ವಿದ್ಯಾನಗರದ ಬಾಡಿಗೆ ರೂಂನಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗ ಪಕ್ಕದ ರೂಂನವಳಾದ ನಿರ್ಮಲಾ @ಅಂಬಿಕಾ ಎನ್ನುವವಳು ನಾನು ಫೋಟೊ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವದಿದೆ ನಿನ್ನಲ್ಲಿಯ ಬಂಗಾರದ ಚೈನು ಮತ್ತು ಕಿವಿಯಲ್ಲಿಯ ಬಂಗಾರದ ಹೂವುಗಳನ್ನು ಕೊಡು ಅಂತಾ ಕೇಳಿದಕ್ಕೆ ನಾನು ಮರಳಿಕೊಡುತ್ತಾಳೆಂದು ನಂಬಿ ಕೊಟ್ಟಿರುತ್ತೆನೆ ಆದರೆ ನಿರ್ಮಲಾ @ಅಂಬಿಕಾ ಇವಳು ಮರಳಿ ಕೊಡದೆ ಮೋಸ ಮಾಡಿ ಒಟ್ಟು ಅ.ಕಿ. 24,000=00 ರೂ ಬೆಲೆ ಬಾಳುವ ಬಂಗಾರದ ಚೈನು ಮತ್ತು ಕಿವಿ ಹೂಗಳು ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದು ಇಂತಹ ಮೊಸ ಮಾಡಿರುತ್ತಾಳೆ ಅಂತಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಅಸೋಕ ನಗರ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
ಇಸ್ಪೀಟ ಜೂಜಾಟದ ಪ್ರಕರಣಗಳು :
ಗ್ರಾಮೀಣ ಠಾಣೆ :ದಿನಾಂಕ:12/8/12ರಂದು ಸಾಯಂಕಾಲ ಡಬರಾಬಾದ ಗ್ರಾಮದ ಸೀಮಾಂತರದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಮಹಾಂತೇಶ ಪಾಟೀಲ ಇವರ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಇಸ್ಪೇಟ ಜೂಜಾಟವಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಬಾತ್ಮಿ ಬಂದ ಮೇರೆಗೆ ಸದರಿ ಇಸ್ಪೇಟ ಜೂಜಾಟ ದಾಳಿ ಕುರಿತು ಪಂಚರು ಹಾಗೂ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಸದರಿ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ 1. ಬಸವರಾಜ ತಂ/ ವೀರಭದ್ರಪ್ಪ ಚಿಂಚೋಳಿ ಸಾ: ಬಸವೇಶ್ವರ ಕಾಲನಿ ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ 2. ವಿಠಲರಾವ ಕಲ್ಯಾಣರಾವ ಅವರಾದಸಾ: ರೋಜಾ (ಕೆ) ಗುಲಬರ್ಗಾ 3.ಚಂದ್ರಶೇಖರ ತಂ/ ಯಂಕಣ್ಣ ಉಚ್ಛಾ ಸಾ: ಜಗತ ಗುಲಬರ್ಗಾ 4. ಶಿವುಕುಮಾರ ತಂ/ ಅಪ್ಪರಾವ ಸಾ: ಜಗತ ಗುಲಬರ್ಗಾ 5. ಮಹೇಶ ತಂ/ ರೇವಣಸಿದ್ದಪ್ಪ ಮೋಟಗೋಳ ಸಾ: ರೋಜಾ(ಕೆ) ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ 6.ವಿಜಯಕುಮಾರ ತಂ/ ಶಿವಶರಣಪ್ಪ ಬೆಣ್ಣೂರ ಸಾ: ರೋಜಾ(ಕೆ) ಗುಲಬರ್ಗಾ 7. ದಸ್ತಗಿರಿ ತಂ/ ಮಶಾಕಸಾಬ ಬಸವಪಟ್ಟಣ್ಣ ಸಾ: ರೋಜಾ (ಕೆ) ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ 7 ಜನ ಆಪಾದಿತರನ್ನು ಹಿಡಿದು ಅವರಿಂದ ನಗದು ಹಣ 8540/- ರೂ ಹಾಗೂ 52 ಇಸ್ಪೇಟ ಎಲೆಗಳನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಅವರ ಮೇಲೆ ಗ್ರಾಮೀಣ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ 262/12 ಕಲಂ 87 ಕೆಪಿ ಎಕ್ಟ್‌ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.
ಶಾಹಾಬಾದ ನಗರ ಠಾಣೆ :ದಿನಾಂಕ: 11/08/2012 ರಂದು, ಹಳೆ ಶಹಾಬಾಧ ಗ್ರಾಮದ ಶಾಂತಪ್ಪಾ ಅಸಗಿ ಇವರ ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಖುಲ್ಲಾ ಜಾಗೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಜನರು ಕುಳಿತು ಅಂದರ ಬಾಹರ ಎಂಬ ಇಸ್ಪೀಟ ಎಲೆಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ ಪಣಕ್ಕೆ ಹಣ ಹಚ್ಚಿ ದೈವ ಲೀಲೆ ಆಟ ಆಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಾ ಖಚಿತ ಬಾತ್ಮಿ ಬಂದ ಮೇರೆಗೆ ಪಿಐ ಶಾಹಾಬಾದ ನಗರ ಠಾಣೆ ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿಜನರು ಹಾಗೂ ಪಂಚರ ಜೋತೆಗೆ ಮೇಲೆ ತೋರಿಸಿದ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ 1.ಶಾಂತಪ್ಪಾ ತಂದೆ ಶರಣಪ್ಪಾ ಅಸಗಿ 2. ಬಶೀರ ತಂದೆ ಲಾಡ್ಲೆಸಾಬ ಅಳ್ಳಿ 3. ಶಾಂತಪ್ಪಾ ತಂದೆ ದೇವಿಂದ್ರಪ್ಪಾ ಮಾಡ್ಯಾಳ 4. ಕಾಂತಪ್ಪಾ ತಂದೆ ಅಯ್ಯಪ್ಪಾ ಕುಂಬಾರ 5. ಸಿದ್ದಪ್ಪಾ ತಂದೆ ಮಲ್ಲಪ್ಪಾ ಜೈನಾಪುರ 6. ಬಸಯ್ಯ ತಂದೆ ಕರಣಯ್ಯ ಹಿರೆಮಠ ಸಾ: ಎಲ್ಲರು ಹಳೆ ಶಹಾಬಾದ ಇವರನ್ನು ದಸ್ತಗೀರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವರಿಂದ ಒಟ್ಟು 4035/-ರೂ ನಗದು ಹಣ ಮತ್ತು 52 ಇಸ್ಪೀಟ ಎಲೆಗಳನ್ನು ವಶಪಡಿಕೊಂಡು ಸದರಿಯವರ ವಿರುದ್ದ ಶಾಹಾಬಾದ ನಗರ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ 103/2012 ಕಲಂ:87 ಕೆಪಿ ಆಕ್ಟ್‌ ಪ್ರಕರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಹಲ್ಲೆ ಪ್ರಕರಣ :
ಚಿತ್ತಾಪೂರ ಠಾಣೆ :ಶ್ರೀ ಚವಾಣ ಶೆಟ್ಟಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಚಿತ್ತಾಪೂರ ಇವರು ದಿನಾಂಕ 10/08/12 ರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3-45 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಯಾಗಾಪುರದ ಮುಖ್ಯ ಗುರುಗಳಾದ ಶ್ರೀಮತಿ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ರವರ ಪತಿಯಾದ ಸಿದ್ದಣ್ಣ ಬಿರಾದಾರ ಕುಡಿದ ಅಮಲಿನಲ್ಲಿ ಕಛೇರಿಯಲ್ಲಿ ಬಂಧು ಕರ್ತವ್ಯಕ್ಕೆ ಅಡೆ ತಡೆ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಮನಬಂದಂತೆ ಬೈದು ಕಛೇರಿ ಗೇಟ ಹಿಡಿದು ಎಳೆದಾಡಿ ಮನಬಂದಂತೆ ಮಾತಾಡಿ ಜೀವದ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿ ಹೋಗಿರುತ್ತಾನೆ.ಅಂತಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಚಿತ್ತಾಪೂರ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ 74/2012ಕಲಂ 353,504,506 ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.