Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Saturday, June 14, 2014

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 14-06-2014

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 14-06-2014

d£ÀªÁqÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 90/2014, PÀ®A 279, 337, 304(J) L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 12-06-2014 gÀAzÀÄ ªÀÄÈvÀ ªÁºÀ§«ÄAiÀiÁå ªÀÄvÀÄÛ ªÀĺÀäzÀ E¸Áä¬Ä® vÀAzÉ d»ÃgÉÆâݣÀ, ¸ÉÊAiÀÄåzÀ ZÁAzÀ¥Á±Á vÀAzÉ E¸Áä¬Ä® gÀªÀgÉ®ègÀÆ PÀÆr C§ÄÝ® gÀªÀÇ¥sÀ gÀªÀgÀ DmÉÆà £ÀA. PÉJ-38/4785 £ÉÃzÀgÀ°è PÀĽvÀÄ oÁuÁPÀıÀ£ÀÆgÀzÀ §qÉ«ÄAiÀiÁå gÀªÀgÀ zÀ¸ÀªÁ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ªÀÄgÀR¯ï UÁæªÀÄ zÁnzÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É EgÀĪÀ zÀUÁ𠧽 §AzÁUÀ JzÀgÀÄUÀqÉ d£ÀªÁqÁ PÀqɬÄAzÀ UÀÆqÀì DmÉÆà £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ DgÉÆæAiÀÄÄ vÀ£Àß DmÉÆà CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÁºÀ§«ÄAiÀiÁå EvÀ£ÀÄ PÀĽvÀ DmÉÆÃUÉ rQÌ ºÉÆqÉzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ »A¢£À ¹Ãn£À°è PÀĽvÀ ªÁºÀ§«ÄAiÀiÁå ¥sÀQÃgÀ EvÀ¤UÉ §®UÉÊ ªÉƼÀPÉÊ PɼÀUÉ ¨sÁj UÁAiÀÄ, vÀ¯É ºÁUÀÆ JzÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛªÉ ªÀÄvÀÄÛ ªÀĺÀäzÀ E¸Áä¬Ä® gÀªÀjUÉ ¸ÁzÁ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ, rQÌ PÉÆlÖ CmÉÆà ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß DmÉÆà ¤°è¸ÀzÉà Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É, £ÀAvÀgÀ UÁAiÀÄUÉÆAqÀ ªÁºÀ§«ÄAiÀiÁå ªÀÄvÀÄÛ E¸Áä¬Ä® gÀªÀjUÉ PÀÆqÀ¯Éà aQvÉì PÀÄjvÀÄ ©ÃzÀgÀ f¯Áè ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÀÄ zÁR°¹zÀÄÝ ªÁºÀ§«ÄAiÀiÁå ¥sÀQÃgÀ EvÀ£ÀÄ aPÀvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀĺÀäzÀ ªÀÄĸÀÛ¥sÁ vÀAzÉ ªÁºÀ§«ÄAiÀiÁå ¥sÀQÃgÀ, ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄĹèA, ¸Á: CªÀįÁ¥ÀÆgï UÁæªÀÄ, vÁ: & f: ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ. 

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 78/2014, PÀ®A 279, 304(J) L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 13-06-2014 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠨Á§Ä vÀAzÉ »ÃgÀÄ Z˺Á£À ¸Á: PÀ¯ïSÉÆÃgÁ vÁAqÁ gÀªÀgÀ »jAiÀÄ ªÀÄUÀ mÉÆÃ¥ÀÄ vÀAzÉ ¨Á§Ä Z˺Á£À ªÀAiÀÄ: 33 ªÀµÀð, eÁw-J¸ï.¹ ®ªÀiÁtÂ, ¸Á: PÀ¯ïSÉÆÃgÁ vÁAqÁ, ¸ÀzÀå: D±ÀæAiÀÄ PÁ¯ÉÆä §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß »ÃgÉÆà ºÉÆAqÁ ¹r-100 ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉJ-39/E-4528 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É §¸ÀªÀPÀ¯Áåt¢AzÀ WÁl¨ÉÆÃgÀ¼À (¸ÉêÁ£ÀUÀgÀ) vÁAqÁPÉÌ §gÀĪÁUÀ zÁjAiÀÄ°è eÁ£Á¥ÀÆgÀ PÁæ¸ï-UÉÆÃPÀļÀ ªÀÄzsÀåzÀ°è JzÀÄj¤AzÀ »gÉÆà ºÉÆAqÁ ¸Éà÷èÃAqÀgï ¥Àè¸ï ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉJ-56/E-4083 £ÉÃzÀgÀ ¸ÀªÁgÀ£ÁzÀ DgÉÆæAiÀÄÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ JzÀÄj¤AzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ªÀÄUÀ£À ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ïUÉ rQÌ ªÀiÁr ªÁºÀ£À ¸ÀªÉÄÃvÀ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É, ¸ÀzÀj rQ̬ÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ªÀÄUÀ£À vÀ¯ÉAiÀÄ »A§¢AiÀÄ°è ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV ªÀÄÆV¤AzÀ ªÀÄvÀÄÛ Q«¬ÄAzÀ gÀPÀÛ ºÉÆgÀ §AzÀÄ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ °TvÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

UÁA¢ü UÀAd ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA. 08/2014, PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¦üAiÀiÁð¢ zsÀƼÀ¥Áà vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀ¥Áà UÀzÀV ªÀAiÀÄ: 58 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: gÁeÁ¥ÀÆgÀ, vÁ: & f: UÀÄ®âUÁð, ¸ÀzÀå: ²ªÀ¥ÀÆgÀ PÁ¯ÉÆä ¯ÁqÀUÉÃj ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀ ªÀÄUÀ, vÁ¬Ä & CPÀÌ J®ègÀÆ PÀÆr ¢£ÁAPÀ 12-06-2014 gÀAzÀÄ gÁwæ ªÁ¹¸ÀĪÀ ¨ÁrUÉ ªÀÄ£ÉAiÀiÁzÀ ¸ÀÆAiÀÄðPÁAvÀ qÉÆAUÀgÉ EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É Dgï.¹.¹ bÁªÀt ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀÄ Hl ªÀiÁrzÀÄÝ, ¸ÀzÀj ªÀÄ£ÉAiÀÄ JzÀÄj¤AzÀ J¸ï.n ¯ÉÊ£À ºÉÆÃVzÀÄÝ, Hl DzÀ £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ªÀÄUÀºÀ ¸ÀÄ«ÄÃvÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ zsÀƼÀ¥Áà UÀzÀV ªÀAiÀÄ: 14 ªÀµÀð, EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß JgÀqÀÄ PÉÊUÀ¼À£ÀÄß ©Ã¸ÀÄvÁÛ ªÁåAiÀiÁªÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ ¸ÀzÀj J¸ï.n ¯ÉÊ£À DPÀ¹äPÀªÁV CªÀ£À §® PÉÊUÉ ºÀwÛzÀÄÝ DUÀ CªÀ¤UÉÀ PÀgÉAl ±ÁPï ºÀwÛ ªÀÄÆZÉð ºÉÆÃVzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ DvÀ¤UÉ aQvÉì PÀÄjvÀÄ f¯Áè D¸ÀàvÉæ ©ÃzÀgÀPÉÌ vÀAzÁUÀ ªÉÊzÀågÀÄ ¥ÀjÃQë¹ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ w½¹gÀÄvÁÛgÉ, ¸ÀÄ«ÄÃvÀPÀĪÀiÁgÀ EvÀ¤UÉ DPÀ¹äPÀªÁV «zÀÄåvÀ vÀAw vÀUÀ° ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É DvÀ£À ¸Á«£À°è AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢¯Áè, CAvÁ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 13-06-2014 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§UÀzÀ® ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA. 06/2014, PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¦üAiÀiÁ𢠥Á±Á«ÄAiÀiÁå vÀAzÉ G¸Áä£ÀC° §AzÉðªÁ¯É ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄĹèA, ¸Á: §UÀzÀ® gÀªÀgÀ CPÀ̼ÁzÀ ºÀ¹£Á ¨ÉUÀA ªÀAiÀÄ: 42 ªÀµÀð EPÉAiÀÄÄ ºÀÄnÖzÁV¤AzÀ CAUÀ«PÀ®«zÀÄÝ £ÀqÉAiÀÄ®Ä, MqÁqÀĪÀÅzÀPÉÌ §gÀĪÀÅ¢®è PÁgÀt DPÉAiÀÄÄ £ÉÆêÀÅ vÁ¼À¯ÁgÀzÉà ¢£ÁAPÀ 13-06-2014 gÀAzÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉÆà PÁgÀtPÁÌV fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥ÉìUÉÆAqÀÄ ªÀÄ£À¹ì£À ªÉÄÃ¯É ¥ÀjuÁªÀÄ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è E°UÉ ºÁPÀĪÀ «µÀPÁj OµÀzsÀ ¸Éë¹zÀÝjAzÀ DPÉUÉ aQvÉì PÀÄjvÀÄ ©ÃzÀgï f¯Áè D¸ÀàvÉæUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÁUÀ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É, DPÉAiÀÄ ªÀÄgÀtzÀ §UÉÎ AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§UÀzÀ® ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 78/2014, PÀ®A 34 PÉ.E DåPïÖ ªÀÄvÀÄÛ 328 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 13-06-2014 gÀAzÀÄ ºÉÆ£ÀßrØ UÁæªÀÄzÀ PÀqɬÄAzÀ M§â ªÀåQÛ vÀ£Àß PÉÊAiÀÄ°è ¥Áè¹ÖÃPÀ PÁå£À£À°è PÀ¼Àî ¨sÀnÖ ¸ÀgÁ¬Ä vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛzÁÝ£ÉAzÀÄ JªÀiï.J¸ï. vÁ£À¥ÀàUÉÆüÀ ¦J¸ïL §UÀzÀ¯ï ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀj RavÀ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, oÁuÉAiÀÄ ¹§âA¢AiÉÆA¢UÉ §UÀzÀ® UÁæªÀÄzÀ CA¨ÉÃqÀÌgÀ ZËPÀ ºÀwÛgÀzÀ PÉE© PÀbÉÃjAiÀÄ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV ªÀÄgÉAiÀiÁV £ÉÆÃqÀ®Ä ºÉÆ£ÀßrØ PÀqɬÄAzÀ ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ «ÃgÀ¸ÀAUÀ¥Áà ºÉÆ£Áß ªÀAiÀÄ: 39 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: §UÀzÀ® EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÉÊAiÀÄ°è ¦üÃPÁ CgÀ¹Ã£À §tÚzÀ ¥Áè¹ÖÃPÀ PÁå£À »rzÀÄPÉÆAqÀÄ §UÀzÀ® PÀqÉUÉ §gÀĪÀzÀ£ÀÄß PÀAqÀÄ DvÀ¤UÉ »rzÀÄ CªÀ£À PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ 5 °Ãlj£À ¥Áè¹ÖÃPÀ PÁå£À qsÀPÀÌ£À vÉgÉzÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä CzÀgÀ°è ºÀĽ GUÀæ ªÁ¸À£ÉAiÀÄ PÀ¼Àî ¨sÀnÖ ¸ÀgÁ¬Ä C.Q. 250/- gÀÆ. EgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß RavÀ ¥Àr¹PÉÆAqÀÄ ¸ÀzÀj PÀ¼Àî ¨sÀnÖ ¸ÀgÁ¬Ä ªÀ±ÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ, ¸ÀzÀj DgÉÆævÀ£À «gÀÄzÀÞ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 160/2014, PÀ®A 32, 34 PÉ.E DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 13-06-2014 gÀAzÀÄ ºÀÄtf(J) PÁæ¸À ºÀwÛgÀ M§â ªÀåQÛ vÀ£Àß ºÀwÛgÀ ¸ÀgÁ¬Ä ElÄÖPÉÆArzÁÝ£ÉAzÀÄ  gÀWÀÄ«ÃgÀ¹AUï oÁPÀÆgÀ ¦.J¸ï.L PÁ¸ÀÄ ¨sÁ°Ì UÁæ«Ät ¥ÉưøÀ oÁuÉ gÀªÀjUÉ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ oÁuÉAiÀÄ ¹§âA¢AiÉÆA¢UÉ ºÀÄtf(J) ¥sÁåPÀÖjAiÀÄ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV PÁ²£ÁxÀ EvÀ£À zÁ¨Á ºÀwÛgÀ¢AzÀ ªÀÄgÉAiÀiÁV £ÉÆÃqÀ®Ä DgÉÆæ zÉëzÁ¸À vÀAzÉ UÀt¥ÀvÀgÁªÀ ¥Ánî ¸Á: ºÀÄtf(J) EvÀ£ÀÄ vÀ§â ªÀÄÄAzÉ MAzÀÄ PÁl£À ElÄÖPÉÆArzÀÝ£ÀÄß £ÉÆÃr DvÀ£À ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄ DvÀ£À ªÀÄÄAzÉ EzÀÝ PÁl£ÀzÀ°è J¤zÉ CAvÁ PÉýzÁUÀ EzÀgÀ°è ¸ÀgÁ¬Ä EzÉ EzÀ£ÀÄß ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀ®Ä vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÉÝÃ£É CAvÁ w½¹zÀ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀ¤UÉ ¸ÀgÁAiÀÄ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀ®Ä ¤£Àß ºÀwÛgÀ ¯ÉʸÀ£Àì EzÉAiÀiÁ CAvÁ PÉýzÁUÀ vÀ£Àß ºÀwÛgÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¯ÉʸÀ£Àì E¯Áè CAvÁ w½¹zÀ, £ÀAvÀgÀ PÁl£À ©aÑ £ÉÆÃqÀ®Ä PÁl£ÀzÀ°è AiÀÄÄ.J¸ï «¶Ì 40 ¸ÀgÁ¬Ä ¨Ál®UÀ½zÀÄÝ MAzÀgÀ ¨É¯É 24.15 gÀÆ¥Á¬Ä MlÄÖ 40 ¨Ál®UÀ¼À ¨É¯É 966/- gÀÆ¥Á¬Ä EgÀÄvÀÛzÉ, ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, ¸ÀzÀj DgÉÆæAiÀÄ «gÀÄzÀÞ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤PÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 161/2014, PÀ®A ºÀÄqÀÄV PÁuÉ :-

¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄ°èPÁdÄð£À vÀAzÉ CuÉÚ¥Áà ©ÃgÀUÉ ªÀAiÀÄ: 47 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: ¨sÁvÀA¨Áæ gÀªÀgÀ JgÀqÀ£ÉAiÀÄ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ¨sÁUÀå²æà vÀAzÉ ªÀÄ°èPÁdÄð£À ªÀAiÀÄ: 18 ªÀµÀð 5 wAUÀ¼ÀÄ, ¸Á: ¨sÁvÀA¨Áæ EPÉAiÀÄÄ ¨sÁ°ÌAiÀÄ CPÀÌ ªÀĺÁzÉë PÁ¯ÉÃf£À°è F ªÀµÀð ¦.AiÀÄÄ.¹ DlìðzÀ°è ¥sÉî DVgÀÄvÁÛ¼É, ¥sÉïÁzÀ §UÉÎ vÀ£Àß ªÀÄ£À¹ì£À ªÉÄÃ¯É ¥ÀgÀuÁªÀÄ ªÀiÁrPÉÆArgÀÄvÁÛ¼É, »ÃVgÀĪÁUÀ ¢£ÁAPÀ: 09-06-2014 gÀAzÀÄ gÁwæ ¨sÁUÀå²æà EªÀ¼ÀÄ ¸ÀAqÁ¸ÀPÉÌ ºÉÆÃV §gÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ ºÉý ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆÃzÀªÀ¼ÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ºÉÆvÀÄÛ DzÀgÀÆ PÀÆqÁ ªÀÄgÀ½ ªÀÄ£ÉUÉ §A¢gÀĪÀÅ¢¯Áè, DPÉAiÀÄÄ §gÀzÀ PÁgÀt ¦üAiÀiÁð¢ vÀ£Àß ºÉAqÀw eÉÆvÉAiÀÄ°è E§âgÀÄ UÁ§jUÉÆAqÀÄ vÀªÀÄä CPÀÌ ¥ÀPÀÌzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ºÀÄqÀÄPÁr £ÉÆÃqÀ¯ÁV ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉ Hj£À°è EgÀĪÀ  vÀªÀÄä ¸ÀA§A¢üPÀjUÉ «ZÁj¸À¯ÁV ªÀÄUÀ¼À §UÉÎ AiÀiÁªÀÅzÉà ªÀiÁ»w ¹QÌgÀĪÀÅ¢¯Áè, CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 13-06-2014 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ °TvÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ. 

Raichur District Reported Crimes

¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
              ¢£ÁAPÀ-13-06-2014 gÀAzÀÄ 2030 UÀAmÉUÉ aAZÉÆr ªÀÄvÀÄÛ §ÄAPÀ®zÉÆrØ ªÉÄãï gÉÆÃqÀ ¦AdgÀ ºÀ¼ÀîzÀ ºÀwÛgÀ DgÉÆævÀ£ÁzÀ §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ AiÀÄAPÀ¥Àà §rUÉÃgÀ 35 ªÀµÀð eÁ-£ÁAiÀÄPÀ G-SÁ¸ÀV qÉæöʪÀgÀ ¸Á-ºÉêÀÄrV vÁ-¸ÀÄgÀÄ¥ÀÄgÀ  FvÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ ªÉÆÃlgÀÄ KA-27/Q-5533 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É vÀ£Àß ºÉAqÀw ¥ÀzÀݪÀÄä  ªÀÄvÀÄÛ vÀ£Àß ªÀÄUÀ ªÉAPÀmÉñÀ EªÀgÀ£ÀÄß PÀÄr¹PÉÆAqÀÄ  wAyt ©æeïÓ¤AzÀ PÀgÀrUÀÄqÀØ UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÀÄzÀåzÀ°ègÀĪÀ aAZÉÆr ºÀwÛgÀ ¦AdgÀ ºÀ¼ÀîzÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É vÀ£Àß ªÉÆÃlgÀÄ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ºÉÆUÀĪÁUÀ ZÁ®£À ¤AiÀÄAvÀæt vÀ¦à ¹ÌÃqï DV PÉüÀUÉ ©¢ÝzÀjAzÀ ¥ÀzÀݪÀÄä½UÉ ªÀÄvÀÄÛ ªÉAPÀmÉñÀ vÀ¯ÉUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV vÀ¯É ¹Ã° E§âgÀÆ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖzÀÄÝ, ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï ZÁ®PÀ¤UÉ §®UÉÊ CAUÉÊ, JqÀUÉÊ CAUÉÊUÉ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV ºÀuÉUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÀAiÀiÁªÀV §® QëAiÀÄ°è ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÄV¤AzÀ gÀPÀÛ ¸ÉÆÃjPÉAiÀiÁUÀÄwÛzÀÄÝ CAvÁ gÁªÀÄtÚ vÀAzÉ gÀAUÀtÚzÉÆj 55 ªÀµÀð eÁ-£ÁAiÀÄPÀ G-MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á-PÀgÀrUÀÄqÀØ gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ eÁ®ºÀ½î ¥ÉưøïoÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 52/2014 PÀ®A-279.338.304[J] L¦¹ CrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
J¸ï.¹/ J¸ï,n. PÁAiÉÄÝ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

               ರಮೇಶ ತಂದೆ ಮಹಾದೇವಪ್ಪ 32 ವರ್ಷ ಜಾತಿಃನಾಯಕ ಉಃಒಕ್ಕಲತನ ಸಾಃಅಂತರಗಂಗಿ FvÀ£À  ಮನೆ ಹಾಗೂ ಮೇಲಿನ ಆರೋಪಿತgÁzÀ 1)ªÀÄ®è¥Àà vÀAzÉ ªÀÄÄzÀPÀ¥Àà ºÀ½î,(2)¸ÀAUÀ¥Àà vÀAzÉ ªÀÄÄzÀPÀ¥Àà ºÀ½î (3)ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ vÀAzÉ ªÀÄÄzÀPÀ¥Àà ºÀ½î, (4)±ÉÃRgÀ¥Àà vÀAzÉ ªÀÄÄzÀPÀ¥Àà ºÀ½î (5) UÀÄAqÀ¥Àà vÀAzÉ ±ÀgÀt§¸Àì¥Àà J®ègÀÆ eÁwB°AUÁAiÀÄvÀ ¸ÁBCAvÀgÀUÀAV EªÀgÀ  ಮನೆಯು ಹತ್ತಿರ ಇದ್ದು ಬಹಳ ದಿನಗಳಿಂದ ಅವರಿಗೂ ಮತ್ತು ತಮಗೂ ಮನೆಯ ಮುಂದಿನ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ಕಸದ ವಿಷಯವಾಗಿ ಆಗಾಗ ಜಗಳ ಮಾಡುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದರಿಂದ ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರೂ ಸರಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂತಾ ಮತ್ತು ದಿನಾಂಕ 19.05.2014 ರಂದು ಸಾಯಂಕಾಲ 6.00 ಗಂಟೆಗೆ ಒತ್ತಾಯ ಪೂರಕವಾಗಿ ತನ್ನ ತಮ್ಮನಾದ ಮೃತ ಹನುಮೇಶ ಈತನನ್ನು ಉಸುಗು ತುಂಬಲು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದು, ನಂತರ ತನ್ನ ತಮ್ಮನು ಮನೆಗೆ ಬರದ ಕಾರಣ ಮಲ್ಲಪ್ಪನಿಗೆ ವಿಚಾರಿಸಲಾಗಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿರಲಿಲ್ಲ, ದಿನಾಂಕ 22.05.2014 ರಂದು ತಾನು ತನ್ನ ತಮ್ಮನನ್ನು ಹುಡಕಾಡಲು ಮಸ್ಕಿಗೆ ಬಂದು ವಾಫಸ್ಸ ತನ್ನ ಊರಿಗೆ ಮದ್ಯಾಹ್ನ 2.00 ಗಂಟೆಗೆ  ಹೋಗುತ್ತಿರುವಾಗ ಮಸ್ಕಿ-ಮುದಗಲ್ಲ ರೋಡಿಗೆ ಇದ್ದ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಇವರ ಗೋದಾಮ ಹತ್ತಿರ ಜನರು ಗುಂಪಾಗಿ ನಿಂತುಕೊಂಡಿದ್ದನ್ನು ನೋಡಿ ಅವರನ್ನು ವಿಚಾರಿಸಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿಯೇ ಹತ್ತಿರ ಇದ್ದ ಉಸ್ಮಾನಸಾಬ ಈತನ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಶವ ಬಿದ್ದಿದೆ ಅಂತಾ ತಿಳಿಸಿದ್ದರಿಂದ ತಾನು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ನೋಡಿದಾಗ ಸದರ ಶವವು ತನ್ನ ತಮ್ಮನುದು ಅಂತಾ ಖಚಿತವಾಗಿದ್ದು ಇದರಿಂದಾಗಿ ಸದರಿ ಆರೋಪಿತರು ಹಳೇಯ ದ್ವೇಷದಿಂದ  ಆರೋಪಿ 1 ರಿಂದ 4 ಇವರು ಆರೋಪಿ ನಂ 5 ಇವನ ಕುಮ್ಮಕ್ಕಿನಿಂದ ಹೊಡೆದು ಕೊಲೆ ಮಾಡಿ ಸಾಕ್ಷಿ ನಾಶಪಡಿಸವ ಸಲುವಾಗಿ ಸದರಿ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಶವವನ್ನು ತಂದು ಹಾಕಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ ಅಂತಾ ಮುಂತಾಗಿದ್ದ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ªÀÄ¹Ì ಠಾಣಾ ಗುನ್ನೆ ನಂ 72/14 ಕಲಂ 302,201,109, ಸಹಿತ 149 ಐಪಿಸಿ 3(II)(5) SC/ST ACT ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆಕೈಗೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.
¥Éưøï zÁ½ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

¢£ÁAPÀ:14-06-2014 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀUÉÎ 11-30 UÀAmÉUÉ ªÉÄâ£Á¥ÀÆgÀÄ UÁæªÀÄzÀ ¨Á®AiÉÄøÀÄ ZÀZÀð ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ªÀiÁ£À±À¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÁæAiÀÄ, 63ªÀµÀð, G:PÀÆ° eÁ:G¥ÁàgÀ, ¸Á:ªÉÄâ£Á¥ÀÆgÀÄ UÁæªÀÄ ªÀÄlPÁ ¥ÀæªÀÈwÛAiÀÄ°è vÉÆqÀV d£ÀUÀ½UÉ MAzÀÄ gÀÆ¥Á¬ÄUÉ JA§vÀÄÛ gÀÆ¥Á¬Ä PÉÆqÀĪÀzÁV ºÉý zÀÄqÀÄØPÉÆlÖªÀjUÉ AiÀiÁªÀÅzÉà aÃn PÉÆqÀzÉà ªÉÆøÀ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ,  ¦.J¸ï.L. ºÀnÖ gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢AiÉÆA¢UÉ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄ CªÀ¤AzÀ 1)ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ £ÀUÀzÀ ºÀt gÀÆ. 740/-2)MAzÀÄ ªÀÄlPÁ aÃn C.Q E¯Áè   3)MAzÀÄ ¨Á¯ï ¥É£ÀÄß C.Q.gÀÆ E¯Áè .EªÀÅUÀ¼À£ÀÄß  d¦Û ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ ªÀÄÄzÉÝêÀiÁ®ÄUÀ¼À£ÀÄß ºÁUÀÆ DgÉÆævÀ£À£ÀÄß ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ zÁ½¬ÄAzÀ oÁuÉUÉ vÀAzÀÄ ºÁdgÀÄ¥Àr¹zÀÄÝ ,ªÀÄlPÁ zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ DgÉÆævÀ£ÀÀÀ «gÀÄzÀÝ ºÀnÖ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 96/2014 PÀ®A. 78(111) PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ ºÁUÀÆ 420 L¦¹  PÁAiÉÄÝ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-     
                   gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 14.06.2014 gÀAzÀÄ 72 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 11,400/-gÀÆ..UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.
Gulbarga District Reported Crimes

ಹಲ್ಲೆ ಪ್ರಕರಣ :
ರಾಘವೇಂದ್ರ ನಗರ ಠಾಣೆ : ಶ್ರೀಮತಿ ಅಬ್ದುಲಬೀ ಶೇಖ ಗಂಡ ರಮಮಾನ ಅಲಿ ಸಾ|| ಪ್ಲಾ ನಂ 96ಮದೀನಾ ಕಾಲೋನಿ ಸೋಯಿ ಗುಮ್ಮಜ ಹತ್ತಿರ ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರ  ಗಂಡನ ಊರ ಸುರಪೂರ ಇದ್ದು ನಾವು ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ ರಾಜ್ಯದ ಮುಂಬೈಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಉಪಜೀವಿ ಸುತ್ತೆವೆ ಸುಮಾರು 10 ವರ್ಷ ಗಳ ಹಿಂದೆ ಅರೀಫ ಕಲ್ಯಾಣಿ ಎಂಬುವರ ಕಡೆಯಿಂದ ಪ್ಲಾಟ  ನಂ 96, ಖರೀದಿಸಿ ನನ್ನ ತಂದೆಯವರಾದ ಸೈಯದ ಹುಸೇನಿ ಇವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಕಾಗದ ಪತ್ರಗಳು ಇರುತ್ತದೆ, ಖರೀದಿಸಿದ ಪ್ಲಾಟ್ ನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಟ್ಟಡ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಈಗ ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಗುಲಬರ್ಗಾ ಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದು ನಾನು ನನ್ನ ಗಂಡ ಸೇರಿ ಕಟ್ಟಡದ ಕಾಮಗಾರಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೆವೆ ದಿನಾಂಕ|| 03-06-2014 ರಂದು ಮಂಗಳವಾರ ದಿವಸ ನಾನು ಮತ್ತು ನನ್ನ ಗಂಡ ಇಬ್ಬರು ಮಣ್ಣು ತೆಗೆಯುತ್ತ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ತೊಡೆಗಿದ್ದೆವೆ ಸುಮಾರು ಬೆಳಗ್ಗೆ 10-45 ಗಂಟೆಗೆ ಪಕ್ಕದ ಮನೆ ಫುರಖಾನ ಅಲಿ ಮತ್ತು ಇವರ ಮಗ ರೀಜವಾನ ಸಡಕ್ ಫಾರುಕ ಈ ಮೂರು ಜನರು ಸೇರಿ ನಾವು ಮಣ್ಣು ತೆಗೆಯುವದನ್ನು ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಜಗಳಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದರು ಮತ್ತು ನನ್ನಗೆ ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಬೈಹತ್ತಿದರು ನಮ್ಮಗೂ ಅವರಿಗೂ ಬಾಯಿ ಮಾತಿನ ಜಗಳ ಸೂರು ಆಯಿತು  ಆಗ ಫೂರಖಾನ್ ಅಲಿ ಈತನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ತಡಿರಿ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಕೈ ತೊರಿಸುತ್ತೇನೆ ಅಂತಾ ಹೇಳಿ ಹೋಗಿ 15  ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಮಾಜಿ ಕಾರ್ಪೊರೆಟರ್ ಸಜ್ಜಾದ ಅಲಿ ಇವರನ್ನು ಮತ್ತು ಇನ್ನು 2-3  ಜನರನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದರು ಆಗ ನಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಮೀರ ಅಲಿ ಜಮಾದಾರ ಈತನು ನಮ್ಮ ಹತ್ತಿರ ಬಂದಿದ್ದು  ಆಗ ಪೂರಕಾನ್ ಅಲಿ ಈತನು ನಮಗೆ ಅವಾಚ್ಯವಾಗಿ ಚಿನಾಲ್ ರಾಂಡಾಕಾ ಬೋಸಡಿಕೆ ಅಂತಾ ಬೈಯುತ್ತಾ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಏರಿ ಬಂದು ಚೀರಾಗಿ ದಬ್ಬಿಕೊಟ್ಟನು ಆಗ ನಾನು ಮೈಮುಟ್ಟಿ ದಬ್ಬಿದ್ದರಿಂದ ನಾನು ನೆಲಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದುಬಿಟ್ಟೆ ಅದೇ ಸಿಟ್ಟಿನಿಂದ ಕಲ್ಲು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅವನಿಗೆ ಹೊಡೆದಿರುತ್ತೇನೆ ಆಗ ಎಲ್ಲರೂ  ಸೇರಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಜಗಳಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದು ಫುರಕಾನ ಈತನು ನನ್ನ ತಲೆ ಮೇಲಿನ ಕೂದಲು ಹಿಡಿದು ಜಗ್ಗಾಡಿ ಕೈಯಿಂದ ಹೊಡೆ ಬಡೆ ಮಾಡಿದನು ನನ್ನ ಗಂಡನಿಗೆ ರೀಜ್ವಾನ್ ಈತನು ಕಲ್ಲಿನಿಂದ ತಲೆಗೆ ಹೊಡೆದು ರಕ್ತಗಾಯ ಪಡಿಸಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಸದ ಮೇಲಿಂದ ರಾಘವೇಂದ್ರ ನಗರ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ
ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣ :
ಮಾಹಾಗಾಂವ ಠಾಣೆ . ಬಸವರಾಜ  ತಂದೆ ನಾಗಪ್ಪ ಕುಂಬಾರ  ಸಾ:ಕೋಟನೂರ (ಡಿ) ತಾ:ಜಿ:ಗುಲಬರ್ಗಾ  ಮತ್ತು ರಘುನಾಥ ತಂದೆ ನಾಗಪ್ಪ ಕುಂಬಾರ  ಇಬ್ಬರು ಕೋಟನೂರ (ಡಿ) ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಶೆಳ್ಳಗಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಕೀಯ ಶಿವಪ್ಪ ಕುಂಬಾರ ಇವರು ಯಲ್ಲಮ್ಮಾ ದೇವರ ಕೊಡಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಹಾಜರಾಗಲು ತಮ್ಮ ಬಸವರಾಜನ ಟಿ.ವಿ.ಎಸ್ ಎಕ್ಸಎಲ್ ಹೇವಿ ಡೂಟಿ ಕೆಎ-32 ಇಸಿ-7452 ಮೇಲೆ ಹೋಗಿದ್ದು ದೇವರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿದ ನಂತರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ  ಮಹಾಗಾಂವ ಕ್ರಾಸ ಮುಖಾಂತರ ಹೊರಟಿದ್ದು ಸಂಜೆ 05:00 ಗಂಟೆ ುಮಾರಿಗೆ ಕುರಿಕೋಟಾ ಗ್ರಾಮದ ದಾಟಿ ಬ್ರೀಜ ಸಮೀಪ ಬಂದಾಗ ಆಗ ನಮ್ಮ ಹಿಂದಿನಿಂದ ಅಂದರೆ ಮಹಾಗಾಂವ ಕ್ರಾಸ ಕಡೆಯಿಂದ ಒಬ್ಬ ಟಿಪ್ಪರ ಚಾಲಕನು ಅತೀವೆಗದಿಂದ ಮತ್ತು ನಿಕ್ಷಾಜಿತನದಿಂದ ನಡೆಸುತ್ತಾ ನಮ್ಮ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲಿಗೆ ಓವರ ಟೇಕ ಮಾಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ಕುರಿಕೋಟಾ ಬ್ರೀಡ್ಜ  ರೋಡಿನ ಮೇಲೆ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಮುನ್ಸೂಚನೇ ನೀಡದೇ ಒಮ್ಮಿಂದ ಒಮ್ಮಲೇ ಬ್ರೇಕ ಹಾಕಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿದಾಗ ಹಿಂದೆ ಹೊರಟ ನನ್ನ ತಮ್ಮ ಬಸವರಾಜ ಟಿಪ್ಪರಕ್ಕೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆಯಲು ನಾವಿಬ್ಬರು ರೋಡಿಗೆ ಬಿದ್ದೇವು ಇದರಿಂದಾಗಿ ನನಗೆ ಮೈಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಬಲ ಕುಂಡಿ ದಡಿಗೆ ಗುಪ್ತಗಾಯವಾಗಿದ್ದು ಎದ್ದು ನನ್ನ ತಮ್ಮ ಬಸವರಾಜನಿಗೆ ನೋಡಲಾಗಿ ಅವನ ಗದ್ದದ ಕೆಳೆಗೆ ಹರಿದ ರಕ್ತಗಾಯವಾಗಿದ್ದು ಮುಖಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಎಡಗಣ್ಣಿಗೆ ಭಾರಿ ಒಳಪೆಟ್ಟಾಗಿ ಸ್ಥಳದಲ್ಲೆ ಮೃತಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾನೆ ಅಂತಾ ಶ್ರೀ ರಘುನಾಥ ತಂದೆ. ನಾಗಪಗಪ್ಪಾ ಕುಂಬಾರ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಗ್ರಾಮೀಣ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.