Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Friday, January 22, 2016

Yadgir District Reported CrimesYadgir District Reported Crimes

AiÀiÁzÀVj £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 20/2016 PÀ®A: 363 L¦¹ :- ¢£ÁAPÀ: 21/01/2016 gÀAzÀÄ 08:30 ¦.JªÀiï PÉÌ ¦ügÁå¢zÁgÀ¼ÁzÀ ²æêÀÄw ¥ÀzÁäªÀw UÀAqÀ ®PÀëöät UÉÆù ªÀAiÀÄ|| 48 ªÀµÀð, eÁ|| PÀ§â°UÁ, G|| ªÀÄ£ÉUÉ®¸À, ¸Á|| ªÀiÁtÂPÉñÀéj £ÀUÀgÀ AiÀiÁzÀVj EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV PÉÆlÖ ºÉýPÉAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, »ÃVzÀÄÝ £ÀªÀÄä vÀAV ªÀÄ®èªÀÄä UÀAqÀ ±ÀAPÀgÀ ªÀAiÀÄ|| 30 ªÀµÀð, FPÉUÉ 3 d£À ªÀÄPÀ̼À ¥ÉÊQ ¥Àæ¨sÁPÀgÀ vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀ PÀÄgÀPÀÄA¢ ªÀAiÀÄ|| 09 ªÀµÀðzÀªÀ£ÀÄ EgÀÄvÁÛ£É. £ÀªÀÄä vÀAV ¥Àæ¨sÁPÀgÀ¤UÉ ±Á¯É NzÀ®Ä £À£Àß ºÀwÛgÀ ©nÖgÀÄvÁÛ¼É CªÀ£ÀÄ AiÀiÁzÀVj £ÀUÀgÀzÀ ºÉƸÀ½î PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ gÀvÀßA QjAiÀÄ ¥ÁæxÀ«ÄPÀ ±Á¯ÉAiÀÄ°è 2 £Éà vÀgÀUÀwAiÀÄ°è C¨sÁå¸À ªÀiÁqÀÄvÁÛ£É. ¢£ÁAPÀ: 20/01/2016 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 09:00 J.JªÀiï PÉÌ ±Á¯ÉUÉ ºÉÆÃV §gÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ £À£ÀUÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ºÉý ºÉÆÃzÀªÀ£ÀÄ E°èAiÀĪÀgÉUÉ ªÀÄgÀ½ ªÀÄ£ÉUÉ §A¢gÀĪÀÅ¢®è. CªÀ¤UÉ AiÀiÁgÉÆà C¥ÀºÀgÀt ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀ§ºÀÄzÀÄ. £À£Àß vÀAV ªÀÄUÀ ¥Àæ¨sÁPÀgÀ£ÀÄ ªÀģɬÄAzÀ ±Á¯ÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ªÉÄʪÉÄÃ¯É zsÀj¹zÀ §mÉÖUÀ¼À «ªÀgÀ F PɼÀV£ÀAvÉ EgÀÄvÀÛzÉ. 1] MAzÀÄ ºÀ¹gÀÄ PÀ®gÀ ±Àlð 2] PÀj§tÚzÀ ¥ÁåAlÄ 3] §ÆzÀÄ §tÚzÀ ¸ÀÆÌ¯ï ¨ÁåUÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÁzÁ PÉA¥ÀÄ §tÚ, JvÀÛgÀ 3 ¦ÃlÄ 2 EAZÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ. vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¸ÀtÚ PÀ¥ÀÄà PÀÆzÀ®Ä EgÀÄvÀÛªÉ. ªÀiÁvÁ£ÁqÀĪÀ ¨sÁµÉ PÀ£ÀßqÀ EgÀÄvÀÛzÉ. PÁgÀt £À£Àß vÀAV ªÀÄUÀ¤UÉ ºÀÄqÀÄQ CªÀ¤UÉ C¥ÀºÀgÀt ªÀiÁrzÀªÀjUÉ ¥ÀvÉÛ ºÀaÑ ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw CAvÁ PÉÆlÖ ºÉýPÉAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÉAiÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA 20/2016 PÀ®A 363 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆAqÉ£ÀÄ.
AiÀiÁzÀVj £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 19/2016 PÀ®A: 78 (3) Pɦ DPïÖ ªÀÄvÀÄÛ 420 L¦¹ :- ¢£ÁAPÀ: 21/01/2016 gÀAzÀÄ 05:45 ¦.JªÀiï PÉÌ ²æà ªÀiË£ÉñÀégÀ ªÀiÁ°¥ÁnÃ¯ï ¦.J¸ï.L AiÀiÁzÀVj £ÀUÀgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ eÁÕ¥À£À ¥ÀvÀæ ªÀÄvÀÄÛ d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ£ÀÄß ºÁdgÀÄ ¥Àr¹zÀÝgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ: 21/01/2016 gÀAzÀÄ 04:00 ¦.JªÀiï PÉÌ AiÀiÁzÀVj £ÀUÀgÀzÀ UÁA¢ü ZËPÀ£À PÁeÁ ºÉÆÃmÉ¯ï ºÀwÛgÀ M§â ªÀÄ£ÀĵÀå ªÀÄlPÁ dÆeÁl £ÀqɸÀÄwÛzÀÄÝ RavÀ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀAZÀgÁzÀ ¨Á¨Á vÀAzÉ ¨ÁµÀÄ«ÄAiÀÄå deÁÓgÀ ªÀÄvÀÄÛ ©üêÀiÁ±ÀAPÀgÀ vÀAzÉ «dAiÀÄ gÀªÀgÀ£ÀÄß oÁuÉUÉ §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¦.L r.¹.© «gÉñÀ PÀgÀr UÀÄqÀØ CªÀgÀ ¹§âA¢AiÀĪÀgÁzÀ ºÉZï.¹ 88, 117, gÀªÀgÉÆA¢UÉ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÉÄÃvÀ 04:30 ¦.JªÀiï PÉÌ PÁeÁ ºÉÆÃmÉ¯ï ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV ªÀÄlPÁ £ÀA§gÀ §gÉzÀÄ PÉÆqÀÄwÛzÀÝ ¨Á®¥Àà vÀAzÉ RAqÀ¥Àà ºÉƤUÉÃj ªÀAiÀÄ|| 60 ªÀµÀð, ¸Á|| CA¨ÉÃqÀÌgÀ ZËPÀ AiÀiÁzÀVj gÀªÀjAzÀ 3200/- gÀÆ £ÀUÀzÀÄ ºÀt MAzÀÄ ¨Á® ¥É£ï ªÀÄlPÁ £ÀA§gÀ §gÉzÀ aÃn MAzÀÄ ªÉƨÉʯï d¦Û ªÀiÁr CªÀ£À£ÀÄß ªÀ±ÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ 04:30 ¦.JªÀiï ¢AzÀ 05:30 ¦.JªÀiï zÀªÀgÉUÉ §gÉzÀÄ d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ£ÀÄß ºÁUÀÆ ªÀÄÄzÉݪÀiÁ®Ä ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆævÀ£ÉÆA¢UÉ oÁuÉUÉ 05:45 ¦.JªÀiï PÉÌ §AzÀÄ DgÉÆævÀ£À£ÀÄß ¨Á®¥Àà vÀAzÉ RAqÀ¥Àà ºÉƤUÉÃj EªÀ£À ªÉÄÃ¯É PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä ¸ÀÆa¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 05:45 ¦.JªÀiï PÉÌ oÁuÉAiÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA 19/2016 PÀ®A 78 (3) Pɦ DPïÖ ªÀÄvÀÄÛ 420 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆAqÉ£ÀÄ. 
ªÀqÀUÉÃgÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 04/2016 PÀ®A 366(J), 376 L¦¹  4 & 6 ¥ÉÆÃPÉÆìÃ
PÁAiÉÄÝ 2012 :- ¢£ÁAPÀ 21/01/2016 gÀAzÀÄ 12 ¦JAPÉÌ C¥ÀºÀgÀtPÉÆÌüÀUÁzÀ ¨Á®Q PÀĪÀiÁj gÀÆ¥Á vÀA.¸ÀÄAzÀgÀgÁd ¸ÁB £ÁAiÀÄÌ® EªÀ¼ÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV MAzÀÄ ºÉýPÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÆnÖzÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ MAzÀÄ ªÀµÀðzÀ »AzÉ ªÀÄj°AUÀ@ªÀÄgÉ¥Àà vÀAzÉ ªÀÄgÉ¥Àà@ªÀiÁgÉ¥Àà PÀ®ä¤ FvÀ£À ¥ÀjZÀAiÀĪÁ¬ÄvÀÄ. £À£Àß ¸ÀAUÀqÀ §ºÀ¼À ¸À®ÄUɬÄAzÀ EgÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ.  £Á£ÀÄ ¤£ÀUÉ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉƼÀÄîvÉÛ£É AiÀiÁjUÀÆ ºÉüÀ¨ÉÃqÀ £Á£ÀÄ ¤£ÀߣÀÄß vÀÄA¨Á ¦æÃw ªÀiÁqÀÄvÉÛ£É, ¤£Àß eÉÆvÉ ªÀiÁvÀ£ÁqÀ¨ÉÃPÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 7 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÉ  ±Á¯É ºÀwÛgÀ ¨Á CAvÁ ºÉý ªÀÄĸÀ®ärUÉ ºÉÆÃUÀĪÀ ºÀ¼ÀîzÀ ºÀwÛgÀ MAzÀÄ ¥ÀA¥ÀºË¸ï EzÀÄÝ C°è PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV  £Á£ÀÄ ºÉ½zÀ ºÁUÉ PÉüÀÄ £À£Àß ¸ÀAUÀqÀ ¸ÀºÀPÀj¸ÀÄ CAvÁ 3-4 ¸À® £À£Àß ªÉÄÃ¯É ¸ÀA¨ÉÆÃUÀ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É. F «µÀAiÀÄ AiÀiÁjUÁzÀgÀÆ ºÉýzÀgÉ ¤¤UÉ fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ PÉÆ£ÉAiÀÄzÁV ºÉÆÃzÀ wAUÀ¼ÀÄ Qæ¸ïªÀÄ¸ï ºÀ§â DzÀ JgÀqÀÄ ¢ªÀ¸ÀUÀ¼À £ÀAvÀgÀ CAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 27/12/2015 gÀAzÀÄ gÁwæ 7 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄĸÀ®ärUÉ ºÉÆÃUÀĪÀ ºÀ¼ÀîzÀ ºÀwÛgÀ MAzÀÄ ¥ÀA¥À ºË¸ï ºÀwÛgÀ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ¸ÀA¨ÉÆÃUÀ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É. ªÀÄj°AUÀ@ªÀÄgÉ¥Àà FvÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ 18/01/2016 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® ±Á¯É ©lÖ £ÀAvÀgÀ ±Á¯É ºÀwÛgÀ §AzÀÄ £À£ÀUÉ gÁwæ 11-00 ¦.JAPÉÌ ¤£Àß ¸ÀAUÀqÀ ªÀiÁvÀ£ÁqÀ¨ÉÃPÀÄ,  ¨Á CAvÁ ºÉýzÁUÀ £Á£ÀÄ £ÀªÀÄÆägÀ §¸ï¸ÁÖöåAqÀ ºÀwÛgÀ §AzÁUÀ C°èAzÀ ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É §AzÁUÀ  J°èAiÀiÁzÀgÀÆ ºÉÆÃV E§âgÀÆ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉƼÉÆît CAvÁ ¨ÉzÀj¹ £À£ÀUÉ §®ªÀAvÀªÁV gÉÊ°£À°è ¨ÉAUÀ¼ÀÆjUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 21/01/2016 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ AiÀiÁzÀVjUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ©nÖgÀÄvÁÛ£É CAvÁ PÉÆlÖ ¸ÀzÀj ¥ÀæPÀgÀtzÀ°è F ªÉÄð£ÀAvÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
PÉA¨sÁ« ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 08/2016 PÀ®A 87 PÉ.¦ AiÀiÁPÀÖ :- ¢£ÁAPÀ 21-01-2016 gÀAzÀÄ 2 ¦.JAPÉÌ KªÀÇgÀ-£ÀUÀ£ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É PÉ£Á® zÀAqÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É DgÉÆævÀgÀÄ zÀÄAqÁV PÀĽvÀÄ ºÀt ¥ÀtPÉÌ ºÀaÑ CAzÀgÀ §ºÀgÀ JA§ dÆeÁlªÀ£ÀÄß DqÀÄwÛzÁÝgÉ CAvÀ ªÀiÁ»w ªÉÄÃgÉUÉ ºÉÆÃV zÁ½ ªÀiÁrzÀÄÝ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀjAzÀ 4350/- gÀÆ ºÁUÀÆ 52 E¹àÃl J¯ÉUÀ¼À£ÀÄß d¥ÀÛ ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.                                       
ªÀqÀUÉÃgÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 05/2016 PÀ®A 323, 504, 506,  ¸ÀA. 34 L¦¹  ªÀÄvÀÄÛ 3(1),(10) J¸ï.¹/J¸ï.n ¦.J DåPÀÖ 1989 :- ¢£ÁAPÀ 21/01/2016 gÀAzÀÄ  4-15 ¦JA ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦gÁå¢AiÀÄÄ ºÉÆ®¢AzÀ ªÀÄ£ÉUÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆævÀ£À ºÉÆÃl®zÀ°è dUï vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¤ÃgÀÄ PÀÄrAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆævÀgÀÄ K ºÉƯÁå ¸Àƽà ªÀÄUÀ£Áå ¤ªÀÄä dUï ¨ÉÃgÉ PÀqÉ EnÖzÉÝªÉ D dUÀ£À°è ªÀiÁvÀæ ¤ÃgÀÄ PÀÄrAiÀĨÉÃPÀÄ CAvÁ CAzÁUÀ ¦gÁå¢AiÀÄÄ AiÀiÁPÉ ¨ÉÊAiÀÄÄåwÛ CAvÁ CA¢zÀÝPÉÌ DgÉÆævÀgÀÄ ¦gÁå¢UÉ ªÀÄvÀÄÛ CªÀ£À vÀªÀÄä¤UÉ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ, £É®PÉÌ PÉqÀ« PÁ°¤AzÀ MzÀÄÝ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁr fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ eÁw ¤AzsÀ£É ªÀiÁrzÀÄÝ F ªÉÄð£ÀAvÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 22-01-2016 ¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 22-01-2016

OgÁzÀ(©) ¥ÉÆð¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 19/2016, PÀ®A 454, 380 L¦¹ :-
ದಿನಾಂಕ 21-01-2016 ರಂದು ಫಿರ್ಯಾದಿ ವಿಶ್ವನಾಥ ತಂದೆ ಶಿವಲಿಂಗಪ್ಪಾ ಸ್ವಾಮಿ ಸಾ: ಲಿಡಕರ ಕಾಲೋನಿ ಔರಾದ(ಬಿ)  ರವರ ಹೆಂಡತಿ ವಿದ್ಯಾವತಿ ಇಕೆಯು ತನ್ನ ಕೆಲಸ ಮುಗಿಸಿಕೊಂಡು ಮನೆಗೆ ಬೀಗ ಹಾಕಿ ಹೋಟಲಗೆ ಬಂದಾಗ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರು ಇರಲಾರದನ್ನು ನೋಡಿ ಯಾರೋ ಅಪರಿಚಿತ ಕಳ್ಳರು ಸುಮಾರಿಗೆ ಮನೆಯ ಬೀಗವನ್ನು ಮೂರಿದು ಒಳಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಟಿಲ ಡಬ್ಬಿಯಲ್ಲಿಟ್ಟಿದ 1) 2 ತೋಲಿಯ ಬಂಗಾರದ ನಾನ್ ಅ.ಕಿ 50,000/- ರೂ., 2) 7 ಗ್ರಾಂ ವುಳ್ಳ ಬಂಗಾರದ ಕಿವಿಯ ಓಲೆ ಅದರ ಜೋತೆ ಝುಮಕಾ ಅ.ಕಿ 15,000/- ಮತ್ತು 3) ನಗದು ಹಣ 22,000/- ರೂ. ಹೀಗೆ ಒಟ್ಟು 87,000/- ರೂ. ಬೆಲೆ ಬಾಳುವುದನ್ನು ಕಳವು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿರುತ್ತಾರೆಂದು ಕೊಟ್ಟ ಫಿರ್ಯಾದಿಯವರ ಹೇಳಿಕೆ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇರೆಗೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

ºÉÆPÁæuÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 06/2016, PÀ®A 302, 201 L¦¹ :-
ದಿನಾಂಕ 20, 21-01-2016 ರ ರಾತ್ರಿ ಕತ್ತಲಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಯಾವುದೇ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ 32 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಲೆ  ಮಾಡಿ ಸಾಕ್ಷಿ ಪುರಾವೆ ನಾಶಪಡಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಗ್ರಾಮದ ದಿಲಿಫ ತಂದೆ ತುಕಾರಾಮ ಕದಮ ರವರ ಹೊಲದ ಶಳುವಿನಲ್ಲಿ (ನಾಲಾದಲ್ಲಿ) ಶವವನ್ನು ತಂದು ಬಿಸಾಡಿರುತ್ತಾರೆಂದು ಫಿರ್ಯಾದಿ ತಾನಾಜಿ ತಂದೆ ಮಲಬಾ ಪಾಟೀಲ ಸಾ: ಡೊಂಗರಗಾಂವ ರವರು ರವರು ಗಣಕೀಕ್ರತ ಅರ್ಜಿ ನೀಡಿದ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇರೆಗೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

PÀıÀ£ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 14/2016, PÀ®A 498(J), 302 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¦üAiÀiÁ𢠮Qëöä¨Á¬Ä UÀAqÀ ®PÀëöät ¥ÀªÁgÀ ªÀAiÀÄ: 55 ªÀµÀð, ¸Á: UÉÆÃ¥Áå£ÁAiÀÄPÀ vÁAqÁ zÁA§gÀ VzÁÝ, ªÀÄtÆgÀ ªÀÄAqÀ® gÀªÀgÀ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ¸ÀĤvÁ¨Á¬Ä EªÀ½UÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 15 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ OgÁzÀ (©) vÁ®ÆQ£À ªÀĺÁqÉÆÃtUÁAªÀ gÀªÀÄuÁ vÁAqÁzÀ gÁªÀĹAUÀ EªÀgÀ ªÀÄUÀ£ÁzÀ ¸ÀĨsÁµÀ FvÀ£ÉÆA¢UÉ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉÆnÖzÀÄÝ, ¸ÀĤvÁ EªÀ½UÉ 1) ¸ÀAd£Á 12 ªÀµÀð, 2) «PÀæªÀÄ 10 ªÀµÀð, ºÁUÀÆ 3) ¸Á¬Ä UÀuÉñÀ 6 ªÀµÀð ªÀÄÆgÀÄ d£À ªÀÄPÀ̽gÀÄvÁÛgÉ, C½AiÀÄ ¸ÀĨsÁµÀ FvÀ£ÀÄ ¢£Á®Ä ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrzÀÄ ¸ÀĤvÁ EªÀ½UÉ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr ªÀiÁ£À¹PÀ ºÁUÀÆ zÉÊ»PÀ QgÀÄPÀļÀ ¤ÃqÀÄvÁÛ §A¢gÀÄvÁÛ£É, C½AiÀÄ ¢£É ¢£Éà ªÀÄUÀ½UÉ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝjAzÀ PÀ¼ÉzÀ zÀ¸ÀgÁ ºÀ§âPÉÌ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀ£Àß ªÀÄUÀ£ÁzÀ ªÀiÁtÂPÀ ºÁUÀÆ ªÉAPÀl ªÀÄƪÀgÀÄ gÀªÀÄuÁ vÁAqÁPÉÌ §AzÀÄ ¸ÀĤvÁ ºÁUÀÆ CªÀ¼À ªÀÄPÀ̽UÉ vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ, ¢Ã¥ÁªÀ½ £ÀAvÀgÀ ¸ÀĨsÁµÀ CªÀgÀ ¨sÁªÀ vÀÄPÁgÁªÀÄ, vÀÄPÁgÁªÀÄ£À ºÉAqÀw ®Qëöä ¸Á: ªÀqÀUÁAªÀ vÁAqÁ, ²ªÁf ºÁUÀÆ CªÀ£À ºÉAqÀw ¥Áj¨Á¬Ä EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ vÁAqÁPÉÌ §AzÀÄ ¸ÀĨsÁµÀ¤UÉ £ÁªÀÅ §Ä¢ÝªÁzÀ ºÉýgÀÄvÉÛêÉ, ¸ÀĤvÁ½UÉ PÀ¼ÀÄ»¹PÉÆr JAzÀÄ PÉýzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ PÀ¼ÀÄ»¹gÀĪÀÅ¢®è, £ÀAvÀgÀ FUÀ 15 ¢ªÀ¸ÀUÀ¼À »AzÉ ¥ÀÄ£ÀB ¸ÀĨsÁµÀ, ¸ÀĨsÁµÀ£À ¨sÁªÀ vÀÄPÁgÁªÀÄ EªÀj§âgÀÆ §AzÀÄ ¸ÀĤvÁ EªÀ½UÉ PÀ¼ÀÄ»¹ PÉÆr CªÀ½UÉ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁqÀ®Ä ©qÀĪÀÅ¢¯Áè, ¸ÀĤÃvÁ EªÀ¼À dªÁ¨ÁÝj £ÁªÀÅ vÉUÉzÀÄPÉƼÀÄîvÉÛêÉ, ¸ÀĤvÁ¼À dªÁ¨ÁÝj £À£ÀßzÀÄ JAzÀÄ vÀÄPÁgÁªÀÄ ¨sÀgÀªÀ¸É ¤ÃrzÀÝjAzÀ¯Éà ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¸ÀĤvÁ½UÉ CªÀgÀ eÉÆvÉ UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉUÉ PÀ¼ÀÄ»¹ PÉÆnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ, »ÃVgÀĪÀ°è ¢£ÁAPÀ 21-01-2016 gÀAzÀÄ ¸ÀĤvÁ EªÀ½UÉ UÀAqÀ£ÁzÀ DgÉÆæ ¸ÀĨsÁµÀ vÀAzÉ gÁªÀĹAUï gÁoÉÆÃqÀ ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð,  eÁåw: ®A¨Át ¸Á: gÀªÀÄuÁ vÁAqÁ ¤Ã£ÀÄ ¨ÉÃgÉAiÀĪÀgÀ eÉÆvÉ AiÀiÁPÉ ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄwÛ, vÀ£ÀUÉ ¢£Á®Ä ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrAiÀÄ®Ä ºÀt PÉÆqÀÄ E®è¢zÀÝgÉ ¤£ÀUÉ PÉÆAzÀÄ ºÁPÀÄvÉÛãÉAzÀÄ ºÉý PÀÄrAiÀÄ®Ä ºÀt PÉÆqÀ¢zÀÝPÉÌ ¸ÀĤÃvÁ½UÉ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀĪÀ GzÉݱÀ¢AzÀ ¸ÀĤvÁ½UÉ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr ºÉÆmÉÖAiÀÄ°è PÁ°¤AzÀ MzÀÄÝ ¸ÁÌ¥Àð¤AzÀ PÀÄwÛUÉ »¸ÀÄQ PÉÆ¯É ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É, C®èzÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ¼À ¸Á«UÉ dªÁ¨ÁÝj vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀ vÀÄPÁgÁªÀÄ, ®Qëöä UÀAqÀ vÀÄPÁgÁªÀÄ ¸Á: ªÀqÀUÁAªÀ vÁAqÁ, ²ªÁf DvÀ£À ºÉAqÀw ¥Áj¨Á¬Ä ¸ÀĨsÁµÀ£À CtÚ ¨Á§ÄgÁªÀ CªÀ£À ºÉAqÀw ®Qëöä ºÁUÀÆ vÁ¬ÄAiÀiÁzÀ gÀªÀÄPÁ¨Á¬Ä EªÀgÀÄ PÁgÀtgÁVgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.