Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Sunday, October 30, 2011

Raichur District Reported Crimes

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:  

  FUÉÎ PɼÀ ¢£ÀUÀ¼À »AzÉ §ÆzÉ¥Àà vÀAzÉ zsÀªÀÄðtÚ 48 ªÀµÀð G-MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á-PÉÃj¸ÉÆÃV vÁAqÀ ¸ÀÄ®zÀUÀÄqÀØ FvÀ£À ªÀÄUÀ¼À£ÀÄß C¥ÀºÀj¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÝjAzÀ ¸ÀzÀj JgÀqÀÄ PÀÄlÄA§UÀ¼À ªÀÄzÉå ªÉʵÀªÀÄå«zÀÄÝ ¦ÃvÀ¥Àà vÀAzÉ PÁ¼À¥Àà 55 ªÀµÀð G-MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á-¸ÀÆ®zÀUÀÄqÀØ ºÁUÀÆ EvÀgÉà 6 d£ÀgÀ ªÉÄÃ¯É eÁ®ºÀ½î ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¢£ÁAPÀ-27/09/2011 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 0930 UÀAmÉUÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄA¢£À CAUÀ¼ÀzÀ°è PÀĽvÀÄPÉÆAqÁUÀ CªÀgÉ®ègÀÆ ¸ÉÃj DPÀæªÀÄ PÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁrzÀÄÝ CªÀZÁåªÁV ¨ÉÊzÀÄ fêÀ ¨ÉÃzÀjPÉAiÀÄ£ÀÄß ºÁQgÀÄvÀÛgÉ JAzÀÄ SÁ¸ÀV ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¢£ÁAPÀ: 29.10.2011 gÀAzÀÄ eÁ®ºÀ½î oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA:146/2011 PÀ®A- 323,324,504,506 gÉ/« 149 L¦¹ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÉ


 

  ¢£ÁAPÀ:-28-10-2011 ªÀÄzÁåºÀß 3;00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁj£À°è ªÀiÁZÀ£ÀÆgÀÄ UÁæªÀÄzÀ°è CzÉà UÁæªÀÄzÀ ²æêÀÄw ©üêÀĪÀÄäUÀAqÀ ¸ÁªÀÄ¥Àà ªÀAiÀÄ;65eÁ;PÀÄgÀħgÀÄ DPÉAiÀÄ UÀAqÀ£À CtÚ£À ªÀÄUÀ£À ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ zÁjAiÀÄ°è ¸ÁªÀÄ¥Àà vÀAzÉ ²ªÀgÁAiÀÄ ªÀAiÀÄ;70 G;MPÀÌ®ÄvÀ£ÀeÁ;PÀÄgÀħgÀÄ FvÀ£ÀÄ KPÁKQ §AzÀÄ DPÉAiÀÄ ªÀÄUÀ£ÀÄ ºÀÆ®ªÀ£ÀÄß ©wÛzÀ «µÀAiÀÄzÀ°è dUÀ¼ÀªÀ£ÀÄß vÉUÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PɼÀUÀqÉ PÉqÀ« PÁ®£ÀÄßPÉʬÄAzÀ ªÀÄÄjzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¤£ÀÄߣÀÄß fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀ¢¯Áè JAzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ©ÃªÀĪÀÄä¼ÀÄ ¢£ÁAPÀ: 29.10.2011 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ºÀnÖ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 139/2011 PÀ®A.325. 504.506. L.¦.¹. £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÀÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

¢£ÁAPÀ:-28-10-2011 ªÀÄzÁåºÀß 4;00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁj£À°è ªÀiÁZÀ£ÀÆgÀÄ UÁæªÀÄzÀ ²æøÉÆêÀÄ¥Àà vÀAzÉ ²ªÀgÁAiÀÄ¥Àà PÀÄgÀħgÀÄ FvÀ£ÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ EgÀĪÁUÀ ºÀÆ® ©wÛzÀ «µÀAiÀÄzÀ°è ºÀ¼ÉÃAiÀÄ zÉéõÀ¢AzÀ ªÀÄ®è¥Àà vÀAzÉ ¸ÉÆêÀÄ¥Àà FvÀ£ÀÄ ¸ÉÆêÀÄ¥Àà £ÉÆA¢UÉ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ C°èAiÉÄà EzÀÝ PÀ®Äè ªÀÄvÀÄÛ UÀÄzÀÝ° vÀƪÀĤAzÀ vÀ¯ÉUÉ qÀħâPÉÌ ºÀÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀƽ¹ ¤£ÀߣÀÄß fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀ¢¯Áè JAzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ¸ÉÆêÀÄ¥Àà£ÀÄ ¢£ÁAPÀ: 29.10.2011 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ºÀnÖ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è UÀÄ£Éß £ÀA: 140/2011 PÀ®A.324. 504.506. L.¦.¹. ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÀÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¢£ÁAPÀ:29-10-2010 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 1700 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ AiÀÄAPÀAiÀÄå.36 £ÁAiÀÄPÀ ¸Á.¨sÀĪÀÄ£ÀUÀÄAqÁ FvÀ£ÀÄ vÀªÀÄä d£ÁAUÀzÀ ©üêÀÄAiÀÄå vÀAzÉ ²ªÀtÚ EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ°è ¥ÀA¥À¸Émï PÀÆr¹ ªÁ¥À¸ÀÄì §¸ÀªÀgÁd vÀAzÀ ©ÃªÀÄAiÀÄå EªÀgÀ eÉÆÃvÉUÉ ªÁ¥Á¸ÀÄì ªÀÄ£É PÀqÉUÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ ZÀAzÀ¥Àà£À ºÉÆ®zÀ°è §¸ÀªÀgÁd£À£ÀÄß ZÀAzÀ¥Àà ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À ºÉAqÀw AiÀÄAPÀªÀÄä E§âgÀÆ vÀqÉzÀÄ ¤®è¹,J¯Éà ¸ÀƼÉà ªÀÄUÀ£Éà ¤£Àß ªÀÄUÀ½UÉ PÀ¥Á¼ÀPÉÌ ºÉÆqÉ¢zÀÝPÉÌ AiÀiÁPÉà ºÉÆÃqÉAiÀÄÄwÛ CAvÁ PÉüÀÄwÛ,¤Ã£ÀÄ £ÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ°è AiÀiÁPÉ §A¢¢Ý CAvÁ CAzÀÄ AiÀÄAPÀªÀÄä FPÉAiÀÄÄ DvÀ£À PÉÊAiÀÄ£ÀÄß »rzÀÄPÉÆArzÀÄÝ ZÀAzÀ¥Àà£ÀÄ C®èAiÉÄà ©zÀÝ PÀ®è£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ vÀ¯ÉAiÀÄ JqÀ ¨ÁUÀPÉÌ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁUÉƽ¹ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ §¸ÀªÀgÁdgÀªÀj PÉÆlÖ ¦ügÁå¢ ªÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÁð ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: .245/2011 PÀ®A 341.504.324.506 R/W 34 .L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ

£ÀfÃgïCºÀäzï vÀAzÉ £À©Ã¸Á¨ï ,UÀÄqÉØÃPÀ¯ï ªÀAiÀÄ:45ªÀ, G: ¸ÉÊPÀ¯ï ±Á¥ï, ¸Á: JªÀiï.© PÁ¯ÉÆä ¸ÀÄlÖ KjAiÀiÁ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ FvÀ¤UÉ PɼÀzÀ wAUÀ¼ÀÄ JzÉ£ÉÆêÀÅ CAvÁ ºÉýzÀÝjAzÀ ¨ÉAUÀ¼ÀÆjUÉ ºÉÆÃV vÉÆÃj¹PÉÆAqÀÄ §A¢zÀÄÝ , EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 27-10-2011 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 2-15 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ d£ÀvÁ PÁ¯ÉÆäAiÀÄ°è ªÉAPÀmÉñÀégÀ ¸ÀÆÌ¯ï ºÀwÛgÀ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ M«ÄäAzÉƪÉÄä¯É ºÀÈzÀAiÀiÁWÁvÀ¢AzÀ PÀĹzÀÄ PɼÀUÉ MgÀV ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ ªÀÄÈvÀ£À ªÀÄgÀtzÀ°è AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀ¢®è CAvÁ DvÀ£À ºÉAqÀw ¥ÀgÀ«Ã£ï UÀAqÀ £ÀfÃgïCºÀäzïgÀªÀj PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA: 21/11 , PÀ®A 174 ¹Dg惡 gÀ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ .

. ±ÀºÀeÁ¢ UÀAqÀ UÀ¤¸Á§ ZË¢æ, 50 ªÀµÀð, ªÀÄĹèA (RÄgÉö) PÀÆ°PÉ®¸À ¸Á: ¸Á®UÀÄAzÁ vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ FPÉAiÀÄ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ±ÁQÃgÀ ªÀAiÀÄ 24 ªÀµÀð,. FPÉAiÀÄ£ÀÄß 5 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ ¹AzsÀ£ÀÆj£À DAiÀÄƧ vÀA: UÀ¥ÀgÀ¸Á§ £ÉÃzÀݪÀ£ÉÆA¢UÉ ®UÀߪÁVzÀÄÝ ®UÀßzÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è gÀÆ 50,000/. ªÀiÁvÀ£ÁrzÀÄÝ 25,000/. gÀÆ¥ÁG¬Ä PÉÆnÖzÀÄÝ E£ÀÄß 25,000/. gÀÆ¥Á¬Ä £ÀAvÀgÀ PÉÆnÖzÀÄÝ ±ÁQÃgÀ½UÉ MAzÀÄ UÀAqÀÄ, MAzÀÄ ºÉtÄÚ ªÀÄUÀ¼ÀÄ EzÀÄÝ , ®UÀߪÁV MAzÀÄ ªÀµÀð ZÉ£ÁßVzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ DPÉAiÀÄ UÀAqÀ£ÀÄ CªÀ½UÉ D¨sÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß MvÉÛ ElÄÖ ºÀt vÀAzÀÄ PÉÆqÀÄ CAvÁÀ ¦Ãr¹zÀÝjAzÀ 1. 1/2 vÉÆ¯É §AUÁgÀzÀ D¨sÀgÀt, ªÀÄvÀÄÛ 25 vÉÆ¯É ¨É½îAiÀÄ D¨sÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß MvÉÛ ElÄÖ 6 wAUÀ¼ÀÄUÀ¼À »AzÉ 40,000/. gÀÆ¥Á¬Ä PÉÆnÖzÀÄÝ DzÀgÀÆ DPÉAiÀÄ UÀAqÀ ªÀÄvÀÄÛ UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÀÄ CªÀ½UÉ ªÀgÀ¢PÀëuÉUÉ MvÁ۬Ĺ QjQj PÉÆlÄÖ ºÉÆqÉ-§qÉ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ C®èzÉà CªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¢£ÁAPÀ: 28-10-11 gÀAzÀÄ ¹AzsÀ£ÀÆgÀ EA¢gÁ £ÀUÀgÀzÀ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è gÁwæ 11-00 UÀAmɬÄAzÀ ¨É¼ÀV£À eÁªÀ 04-00 UÀAmÉ CªÀ¢AiÀÄ°è ªÀgÀzÀQëuÉUÉ MvÁ۬Ĺ ±ÁQÃgÀ½UÉ ºÉÆqÉ-§qÉ ªÀiÁr PÀÄwÛUÉ »ZÀÄQ PÉÆ¯É ªÀiÁrgÀĪÀ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EzÉ CAvÁ DPÉAiÀÄ vÁ¬Ä AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ: 29.10.2011 gÀAzÀÄ zÀÆgÀÄ PÉÆlÖ ¸À°è¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA.182/11 PÀ®A.498(J),304(©),302 gÉ/« 34 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 3, 4 ªÀgÀzÀQëuÉ ¤µÉÃzsÀ PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÀÛzÉ.

¥Éưøï zÁ½ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

¢£ÁAPÀ 27-10-2011 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 6-30 UÀAmÉUÉ ¹AzsÀ£ÀÆj£À ¦qÀ§Äèöår PÁåA¦£À «oÀ¯ï ¸À¥ÀèAiÀÄgïì »A¢£À ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ¯ÉÊn£À ¨É¼ÀQ£À°è AiÀiÁgÉÆà d£ÀgÀÄ zÀÄAqÁV PÀĽvÀÄ ¥ÀtPÉÌ ºÀt PÀnÖ ``CAzÀgï ¨ÁºÀgï'' JA§ E¸ÉàÃmï dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÁÝgÉ CAvÁ RavÀ ¨Áwä ªÉÄÃgÀUÉ ¦.J¸ï.L.(PÁ.¸ÀÄ) ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ gÀªÀgÀÄ ªÀiÁ£Àå r.J¸ï.¦ ºÁUÀÆ ¹.¦.L ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ gÀªÀgÀ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÀzÀ°è ¹§âA¢üAiÀĪÀgÉÆA¢UÉ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ zÁ½ ªÀiÁqÀ¯ÁV 1)¥ÀgÀ±ÀÄgÁªÀiï ,2) ªÀÄj¸Áé«Ä , 3) ªÉAPÀmÉñï , 4) ²ªÀ¥Àà , 5) ªÉÆúÀ£ï , 6) §¸ÀªÀgÁd , 7)«dAiÀiïPÀĪÀiÁgï , 8) gÁPÉñï , 9) gÀWÀÄ£ÁxÀ¸Á , 10) ²æÃzsÀgï¸Á , 11) £ÁUÀgÁd , 12) ²æÃPÁAvï , 13) SÁzÀgÀ¨ÁµÁ , 14) gÀ« , 15) ªÀĺÉñï , 16) £ÁUÀgÁd , 17) ªÀĺÀäzï C° , 18) ªÀÄjAiÀÄ¥Àà J®ègÀÆ ¸Á: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ EªÀgÀÄ ¹QÌ©¢zÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀjAzÀ E¸ÉàÃmï dÆeÁlzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ.67,595/- ºÁUÀÆ 52 E¸ÉàÃmï J¯ÉUÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.181/2011 PÀ®A.87 PÀ.¥ÉÆ.PÁAiÉÄÝ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

.¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:


 

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 30.10.2011 gÀAzÀÄ 236 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 38500/- gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.


 

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 30-10-2011

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 30-10-2011

zsÀ£ÀÆßgÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA 23/2011 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹:-

¢£ÁAPÀ 28/10/2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ ±ÁgÀªÀiÁä UÀAqÀ ¥Àæ¨sÀÄ PÉÊPÁr ¸Á: eÉÆüÀzÁ¥ÀPÁ EPÉAiÀÄ UÀAqÀ£ÁzÀ ªÀÄÈvÀ ¥Àæ¨sÀÄ vÀAzÉ £ÀgÀ¹AUÀ PÉÊPÁr ¸Á: eÉÆüÀzÁ¥ÀPÁ EvÀ£ÀÄ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrzÀ CªÀÄ°£À°è ¨É¼ÉUÉ ºÉÆqÉAiÀÄĪÀ Qæ«Ä£ÁµÀPÀ OµÀzsÀ ¸Éë¹zÀjAzÀ aQvÉì PÀÄjvÀÄ ¨sÁ°Ì ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÉÃjPï ªÀiÁrzÁUÀ, ªÉÊzÁå¢üPÁjUÀ¼À ¸À®ºÉ ªÉÄÃgÉUÉ ºÉaÑ£À aQvÉì PÀÄjvÀÄ ©ÃzÀgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ vÉÃUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ zÁj ªÀÄzsÀåzÀ°è ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À UÀAqÀ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É, ¸ÀzÀj ¸Á«£À°è AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉ jÃwAiÀÄ ¸ÀA±ÀAiÀÄ «gÀĪÀÅ¢®è CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀiÁPÉðl ¥ÉưøÀ oÁuÉ ©ÃzÀgÀ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA 11/2011 PÀ®A 174 ¹.DgÀ.¦.¹ :-

¢£ÁAPÀ: 28-10-11 gÀAzÀÄ ªÀÄÈvÀ gÀ« vÀAzÉ ²ªÀUÉÆAqÀ ®zÉÝ ªÀAiÀÄ: 24 ªÀµÀð, eÁw: J¸ï.n UÉÆAqÀ, ¸Á: UÀr PÀıÀ£ÀÆgÀ, vÁ: OgÁzÀ EvÀ£ÀÄ §AzÀÄ C±ÉÆÃPÀ ¯ÁqÀÓ gÉÆÃA. £ÀA. 104 gÀ°è G½zÀÄPÉÆArgÀÄvÁÛ£É, 1600 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀªÀÄAiÀÄPÉÌ ¸ÀzÀj PÉÆuɬÄAzÀ ¨É¯ï ªÀiÁrzÀ ºÁUÉ DVgÀĪÀzÀjAzÀ ¸ÀzÀj PÉÆÃuÉUÉ ºÉÆÃV «ZÁj¸À¯ÁV ¸ÀzÀj gÀ« FvÀ£ÀÄ £Á£ÀÄ ¨É¯ï ªÀiÁrgÀĪÀ¢¯Áè CAvÀ w½¹gÀÄvÁÛ£É. £ÀAvÀgÀ ¸ÀzÀj gÀ« FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß gÀÆA ¤AzÀ ºÉÆgÀUÀqÉ §A¢gÀĪÀ¢¯Áè, ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ C¸ÁѨsÁ«PÀªÁV ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀĨsÁµÀ vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Áà ¸ÀÆAiÀÄðªÀA² ªÀAiÀÄ: 39 ªÀµÀð, eÁw: ¸ÀªÀÄUÁgÀ, ¸Á: gÁZÀ¥Áà UËqÀUÁAªÀ, ¸ÀzÀå: SÁf PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EvÀ£ÀÄ ¤ÃrzÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¸ÀAZÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ, ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 189/2011 PÀ®A 279, 304(J) L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 29/10/2011 gÀAzÀÄ DgÉÆæ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA. PÉJ-53/E-8930 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ ªÀÄÈvÀ PÁ²£ÁxÀ vÀAzÉ £ÁUÀAiÀÄå ¸Áé«Ä ¸Á: PÉƼÁgÀ(PÉ) EªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï »A¨sÁUÀ E£ÉÆßçâ£À£ÀÄß (ºÉ¸ÀgÀÄ UÉÆwÛ¯Áè) PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ £Ë¨ÁzÀ PÀqɬÄAzÀ-©ÃzÀgÀ PÀqÉUÉ §gÀÄwÛzÁÝUÀ £Ë¨ÁzÀ-©ÃzÀgÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ²ªÀ£ÀUÀgÀ JgÀ¥sÉÆøÀð PÁél¸Àð ºÀwÛgÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ CeÁgÀÆPÀvɬÄAzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ gÉÆÃr£À ªÀÄzsÀå EgÀĪÀ rªÁAiÀÄqÀgÀPÉÌ rQÌ¥Àr¹zÀÝjAzÀ C¥ÀWÁvÀ ¸ÀA¨sÀ«¹ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ªÉÄðzÀÝ E§âgÀÆ PɼÀUÉ ©zÁÝUÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® »AzÉ PÀĽvÀªÀ£ÀÄ Nr ºÉÆVgÀÄvÁÛ£É, ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ DgÉÆæUÉ ºÀuÉAiÀÄ ªÀÄzsÀå ¨sÁUÀzÀ°è, JqÀ ªÀÄÆVUÉ, JqÀ UÀ®èPÉÌ PÀvÀÛj¹zÀ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ JgÀqÀÄ ªÀÄÄAUÉÊUÀ½UÉ vÀgÀazÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁV ¸ÀܼÀzÀ¯Éè ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠫dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ PÁ²£ÁxÀ ªÀÄoÀ¥Àw, ªÀAiÀÄ: 52 ªÀµÀð, eÁw: ¸Áé«Ä, ¸Á: a¢æ ºÀ£ÀĪÀiÁ£À ªÀÄA¢gÀ ºÀwÛgÀ ©ÃzÀgÀ EªÀgÀ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 130/2011 PÀ®A 324, 504 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 28-10-2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ zsÀ£ÀgÁd vÀAzÉ ªÉÊf£ÁxÀ PÁA§¼É ¸Á: ¨sÁvÀA¨Áæ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉUÉ §AzÁUÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAzÉ ªÉÊf£ÁxÀ, vÁ¬Ä dªÀÄÄ£Á¨Á¬Ä ªÀÄvÀÄÛ CtÚ ªÀÄ£ÉÆúÀgÀ 3 d£À ªÀÄ®VPÉÆArzÀÝgÀÄ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀ£Àß vÁ¬ÄUÉ Hl ¤ÃqÀÄ ¨Á £À£ÀUÉ vÀÄA¨Á ºÀ¹ªÁVzÉ CAvÁ CAzÁUÀ vÁ¬Ä £À£ÀUÉ DgÁªÀÄ E¯Áè ¤Ã£É ¤ÃrPÉÆ CAzÀ¼ÀÄ, CzÀPÉÌ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀ£Àß vÁ¬ÄUÉ ¤Ã£É ¤ÃqÀÄ CAvÁ CAvÁ vÀPÀgÁgÀÄ ªÀiÁqÀĪÁUÀ DgÉÆævÀ£ÁzsÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAzÉ ªÉÊf£ÁxÀ vÀAzÉ ¸ÀzÁ²ªÀ PÁA§¼É ¸Á: ¨sÁvÀA¨Áæ EvÀ£ÀÄ JzÀÄÝ KPÉ ¤ªÀÄä vÁ¬ÄUÉ vÀPÀgÁgÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛ¢ÝAiÀiÁ ¸ÀĪÀÄä£Éà ºÉÆÃUÀÄ CAzÀgÀÄ DUÀ ¥ÀÄ£ÀB Hl §r¸ÀÄ ¨Á CAvÁ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀ£Àß vÁ¬ÄUÉ ºÉüÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆæAiÀÄÄ ¤£ÀUÉ MAzÀÄ ¸Áj ºÉýzÀgÉ Pɽ¸ÉƯÁè CAvÁ CAzÀÄ MAzÀÄ §rUɬÄAzÀ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÀÄzÀå ¨sÁUÀzÀ°è ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÁUÀ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ DgÉÆæUÉ »ÃUÉPÉ ºÉÆqÉAiÀÄÄwÛ¢Ýj CAvÁ PÉýzÀPÉÌ DgÉÆæAiÀÄÄ ¥ÀÄ£ÀB CzÉà §rUɬÄAzÀ DgÉÆæAiÀÄ vÀ¯ÉAiÀÄ »A§¢AiÀÄ°è ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 105/2011 PÀ®A ªÀÄ»¼É PÁuÉ :-

¸ÀĪÀiÁgÀÄ 14 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ gÁ±ÀvÀ© UÀAqÀ ¢.vÁ£ÁªÀ° ±ÉÃR ªÀAiÀÄ: 60 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄĹèA, ¸Á: ¸ÀƪÀÄÄgÀ, vÁ: zÉUÀ®ÆgÀ, f: £ÁAzÉqÀ (JA.J¸ï.) EªÀgÀ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ±ÀjÃ¥sÁ© EªÀ½UÉ ¸ÁªÀ½ UÁæªÀÄzÀ C«ÄãÀ¸Á§ vÀAzÉ ªÀi˯Á gÀªÀjUÉ PÉÆÃlÄÖ zsÀªÀÄð ¥ÀzÀÝw ¥ÀæPÁgÀ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉÆnÖgÀÄvÁÛgÉ, ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À ªÀÄUÀ½UÉ JgÀqÀÄ d£À UÀAqÀÄ, JgÀqÀÄ d£À ºÉtÄÚ ªÀÄPÀ̽gÀÄvÁÛgÉ, UÀAqÀ, CvÉÛ gÁ±ÀzÀ©, ªÀiÁªÀ ªÀi˯Á J®ègÀÆ MAzÉ PÀqÉ EzÀÄÝ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÀÄ AiÀiÁªÁUÀ®Æ ¸ÁªÀ½ UÁæªÀÄPÉÌ §AzÀÄ ºÉÆÃUÀĪÀÅzÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛgÀÄvÁÛgÉ, D ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À ªÀÄUÀ¼ÀÄ UÀAqÀ PÀÄrzÀÄ «£ÁB PÁgÀt dUÀ¼À ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À ªÀÄUÀ¼ÀÄ 3-4 wAUÀ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À §½ §AzÀÄ G½zÀÄ £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÀÄ vÀAzÀÄ ¸ÁªÀ½ UÁæªÀÄPÉÌ vÀAzÀÄ ©nÖgÀÄvÁÛgÉ, »ÃVgÀĪÁUÀ ¢£ÁAPÀ 26/10/2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À C½AiÀÄ£ÁzÀ C«ÄãÀ¸Á§ EªÀ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ CªÀ£À vÁ¬Ä gÁ±ÀzÀ© ªÀÄvÀÄÛ CªÀ£À CPÀÌ RweÁ UÀAqÀ ªÉÄʧƧ¸Á§, ªÉÄʧƧ© UÀAqÀ E¸Áä¬Ä¯ï¸Á§ ªÀÄvÀÄÛ CªÀ£À vÀAzÉ ªÀi˯Á vÀAzÉ C«ÄãÀ¸Á§ gÀªÀgÉ®ègÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À HjUÉ §AzÀÄ ¤ªÀÄä ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ±ÀjÃ¥sÁ© EªÀ¼ÀÄ ¤£Éß gÁwæ 11 ¦.JA UÀAmÉ ¸ÀªÀÄAiÀÄPÉÌ ¸ÁªÀ½ UÁæªÀÄ¢AzÀ ªÀÄ£É ©lÄÖ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ¼É, ¤ªÀÄä ªÀÄ£ÉUÉ §A¢gÀ§ºÀÄzÀÄ CAvÁ E°èUÉ §A¢gÀÄvÉÛÃªÉ CAvÁ w½¹zÀgÀÄ, ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À ªÀÄUÀ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À HjUÀÆ §A¢gÀ°è¯Áè, DzÀÝjAzÀ £Á£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÉ®ègÀÆ PÀÆr J¯Áè ¸ÀA§A¢üPÀgÀ ªÀÄ£ÉUÀ¼À°è ºÀÄqÀÄPÁrzÀgÀÆ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À ªÀÄUÀ¼À ¥ÀvÉÛ ºÀwÛgÀĪÀŢݯÁè, ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¼À ZÀºÉgÉ ¥ÀnÖ F PÉüÀV£ÀAvÉ EgÀÄvÀÛzÉ CAzÁdÄ ªÀAiÀÄ;35 ªÀµÀð UÉÆâü §tÚ, GzÀÝ£ÉÃAiÀÄ ªÀÄÄR, PÀ¥ÀÄà PÀÆzÀ®Ä £ÉlÖUÉ ªÀÄÆUÀÄ, ¸ÁzsÁgÀt ªÉÄÊPÀlÄÖ ºÉÆArgÀÄvÁÛ¼É, ªÉÄʪÉÄÃ¯É MAzÀÄ ¤Ã° §tÚzÀ ¹gÉ ªÀÄvÀÄÛ PÀ¥ÀÄà §tÚzÀÄÝ ¨ÉÆèÃeï EvÀÄÛ JAzÀÄ CªÀ¼À ªÀiÁªÀ£ÁzÀ ªÀi˯Á EªÀgÀÄ w½¹gÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

zsÀ£ÀÆßgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 156/2011 PÀ®A 143, 147, 148, 448, 323, 324, 504, 506 eÉÆvÉ 149 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 28/10/2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲ªÀgÁd vÀAzÉ ¸ÀAUÁæªÀÄ¥Áà ¥Ánïï, ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: eÁAw EvÀ£ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ ZÀ£ÀߥÁà vÀAzÉ ²ªÀgÁd ©®UÀÄAzÉ ºÁUÀÄ E£ÀÆß 10 d£À J®ègÀÆ ¸Á: eÁAw, EªÀgÉ®ègÀÆ ºÉÆ® eÁUÉAiÀÄ ¸ÀªÀÄvÀÛ ¸ÀªÀiÁ£ÀªÁzÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ CPÀæªÀÄ PÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ, PÉÊAiÀÄ°è §rUÉ ºÁUÀÄ ¨É®Ö »rzÀÄ PÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è CwPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀÑ ±À§Ý¢AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄÝ, PÉʬÄAzÀ ºÁUÀÄ ¨É®Ö¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àqɹ, fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 212/2011 PÀ®A 498(J), 323, 504, 143 eÉÆvÉ 149 L¦¹ 3 & 4 r.¦ DåPïÖ :-

¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ eÉÆåÃw UÀAqÀ QÃgÀtPÀĪÀiÁgÀ ¸Á: ¨sÁ°Ì EPÉUÉ 2009 £Éà ¸Á°£À°è ®ÄA©tÂà £ÀUÀgÀzÀ QÃgÀtPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ¸ÀA¥ÀvÀPÀĪÀiÁgÀ EvÀ¤UÉ PÉÆlÄÖ ®UÀß ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ, ®UÀßzÀ PÁ®PÉÌ 40,000/-gÀÆ¥Á¬Ä, 5 UÁæA. §AUÁgÀ ªÀgÀzÀQëuÉ gÀÆ¥ÀzÀ°è ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À vÀAzÉAiÀĪÀgÀÄ PÉÆnÖgÀÄvÁÛgÉ, ¦üAiÀiÁð¢vÀ½UÉ MAzÀÄ ºÉtÄÚªÀÄUÀÄ 11 wAUÀ¼ÀÄUÀ¼À ªÀÄUÀÄ EgÀÄvÁÛ¼É, »ÃVgÀĪÁUÀ ¢£ÁAPÀ 21-05-2011 gÀAzÀÄ DgÉÆævÀgÁzÀ UÀAqÀ£ÁzÀ QÃgÀtPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ¸ÀA¥ÀvÀPÀĪÀiÁgÀ, CvÉÛAiÀiÁzÀ UÀdgÁ¨Á¬Ä UÀAqÀ ¸ÀA¥ÀvÀPÀĪÀiÁgÀ, ¨sÁªÀ£ÁzÀ Q±À£ÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ¸ÀA¥ÀvÀPÀĪÀiÁgÀ, ªÉÄÊzÀÄ£À ºÁUÀÄ £ÉUÉt °Ã¯ÁªÀw UÀAqÀ QñÉÆÃgÀPÀĪÀiÁgÀ, £ÁzÀ¤ ¸ÀjÃvÁ UÀAqÀ ¸ÀÆAiÀÄðPÁAvÀ, J®ègÀÆ ¸Á: ®ÄA©t £ÀUÀgÀ ©ÃzÀgÀ, ªÀÄvÀÄÛ ²¯Áà ¸Á: DtzÀÆgÀ EªÀgÉ®ègÀÆ ¦üAiÀiÁð¢vÀ½UÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ ¤£Àß vÀªÀgÀƪÀģɬÄAzÀ ºÀt vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨Á CAvÁ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr, zÉÊ»PÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ£À¹PÀ QgÀÄPÀļÀ ¤Ãr ®ÄA©t £ÀUÀgÀ¢AzÀ ¨sÁ°ÌUÉ PÀ¼ÀÄ»¹gÀÄvÁÛgÉ, £ÀAvÀgÀ ¢£ÁPÀ 29-10-211 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÀÄ vÀ£Àß vÁ¬Ä eÉÆvÉAiÀÄ°è ®ÄA©tÂà £ÀUÀgÀPÉÌ §AzÁUÀ DgÉÆævÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ½UÉ ¤Ã£ÀÄ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉUÉ §gÀ¨ÁgÀzÀÄ CAvÁ ºÉýzÀgÀÆ PÀÆqÁ §A¢gÀÄwÛ CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ, ¤£ÀUÉ ¤£Àß vÀªÀgÀƪÀģɬÄAzÀ ºÀt vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨Á CAzÀgÀÆ PÀÆqÁ vÀA¢gÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 131/2011 PÀ®A 324, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 29-10-2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ zÀ¸ÀÛVj vÀAzÉ ªÉÄÊ£ÉÆâݣÀ ¸Á¨ï ±ÉÃPï ¸Á: ¹zÁÝ¥ÀÆgÀ ªÁr EvÀ£À ªÀÄUÀ ªÀÄdÄ£ÀÄ«ÄÃAiÀiÁå ªÀAiÀÄ: 12 ªÀµÀð FvÀ¤UÉ DgÉÆæ ¸ÀAdÄ vÀAzÉ «ÃgÀ±ÉÃnÖ RAqÁ¼É ¸Á: ¹zÁÝ¥ÀÆgÀ ªÁr EvÀ£ÀÄ «£ÁB PÁgÀt fAeÁªÀÄÄ¶× ªÀiÁr dUÀ¼À ªÀiÁrzÀÄÝ, F «µÀAiÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ w½¹zÁUÀ, ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¸ÀAdÄ EvÀ¤UÉ UÁæªÀÄzÀ ¤Ãj£À mÁQ ºÀwÛgÀ EzÁÝUÀ PÉüÀ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ DgÉÆæ ¸ÀAdÄ EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¤£ÀÄ £À£ÀUÉ PÉüÀ®Ä §gÀÄwÛ CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ, MwÛ »rzÁUÀ, DgÉÆæAiÀÄ vÀAzÉAiÀiÁzÀ «ÃgÀ±ÉÃnÖ EvÀ£ÀÄ §rUÀqÀ¬ÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÀÄzÀå ¨sÁUÀzÀ°è ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

GULBARGA DIST REPORTED CRIMES

ಕಳ್ಳತನ ಪ್ರಕರಣ:
ಸ್ಟೇಷನ ಬಜಾರ ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆ:
ಶ್ರೀ ಶಂಕರರಾವ ತಂದೆ ಬುದಪ್ಪ ಹುಲಿ ಸಾ|| ಪ್ಲಾಟ ನಂ 44 ಜಾಧವ ಲೇಔಟ ಬಿದ್ದಾಪೂರ ಕಾಲೋನಿ ಗುಲಬರ್ಗಾರವರು ನಾನು ದಿ:29.10.11 ರಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ 1000 ಗಂಟೆಗೆ ಕೊರಂಟಿ ಹನುಮಾನ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ದರ್ಶನಕ್ಕೆಂದು ಹೋಗಿದ್ದು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ತಿರ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ್ ನಂ: ಕೆ.ಎ 38 ಜೆ 7887 ಸ್ಪೆಲೆಂಡರ್ ಅಕಿ 25000 ನೇದ್ದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ದರ್ಶನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮರಳಿ ಬರುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಕಳ್ಳರೂ ಕಳವು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣಾ ಗುನ್ನೆ ನಂ 193/11 ಕಲಂ 379 ಐಪಿಸಿ ನೇದ್ದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

ಕಳ್ಳತನ ಪ್ರಕರಣ:
ಎಂ.ಬಿ.ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ :
ಶ್ರೀ ರೇವಣಸಿದ್ದಪ್ಪ ತಂದೆ ರಾಮಚಂದ್ರ ಬಿರಾದರ ಉಃ ಮಾಡಬೂಳ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ಕಾನ್ಸಟೇಬಲ್ ಅಂತ ಕರ್ತವ್ಯ ಸಾಃ ಹಣಮಂತ ಪೂಜಾರಿ ಇವರ ಬಾಡಿಗೆ ಮನೆ ಅಣ್ಣೆಮ್ಮ ನಗರ ಗುಲಬರ್ಗಾ ನಾವು ದಿಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಇದ್ದರಿಂದ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳು ಊರಿಗೆ ಹೊಗಿದ್ದರು ನಾನು ನಿನ್ನೆ ದಿನಾಂಕ.28/10/2011 ರಾತ್ರಿ 09-00 ಗಂಟೆ ಸೂಮಾರಿಗೆ ಕರ್ತವ್ಯದಿಂದ ಮರಳಿ ಬಂದು ನೋಡಲಾಗಿ ಯಾರೋ ಕಳ್ಳರು ಮನೆಯ ಬಾಗಿಲ ಕೀಲಿ ಮುರಿದು ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಅಲಮಾರಿಯ ಕೀಲಿ ಮುರಿದು ಅಲಮಾರಿಯಲ್ಲಿದ್ದ 10 ಗ್ರಾಂ ಬಂಗಾರದ ಚೈನ್ ಅ.ಕಿ. 23,000/- ರೂ ಯಾರೋ ಕಳ್ಳರು ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೊಗಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣಾ ಗುನ್ನೆ 151/2011 ಕಲಂ 454, 457, 380 ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

ಕಳ್ಳತನ ಪ್ರಕರಣ :

ಎಂ.ಬಿ.ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ: ಡಾಃ ಸೈಯದ ಹುಸೇನ ಖಾದ್ರಿ ತಂದೆ ಸೈಯದ ಸುಲ್ತಾನ ಮೈನೋದ್ದಿನ ಖಾದ್ರಿ ಸಾಃ ಮಹಿಬೂಬ ನಗರ ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರು ನಾನು ನನ್ನ ಹಿರೋ ಹೊಂಡಾ ಮೋರಾಟ ಸೈಕಲ ನಂ. ಕೆ.ಎ 32 ಎಸ್. 2332 ನೇದ್ದನ್ನು ರಿಂಗ್ ರೋಡ ಖರ್ಗೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಪಂಪ ಹತ್ತಿರ ದಿನಾಂಕಃ 30/01/2011 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 07:30 ಗಂಟೆಗೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ನನ್ನ ಕೆಲಸ ಮುಗಿಸಿಕೊಂಡು ಮರಳಿ 9:30 ಪಿ.ಎಂ. ಕ್ಕೆ ಬಂದು ನೋಡಲಾಗಿ ಯಾರೋ ಕಳ್ಳರು ನನ್ನ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ್ ಕಳುವು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿರುತ್ತಾರೆ. ದಿನಾಂಕಃ 02/09/2011 ರಂದು ಎಂ.ಬಿ ನಗರ ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ದ್ವಿ ಚಕ್ರ ವಾಹನಗಳು ಪತ್ತೆಯಾದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರಿಸಲಾಗಿ ನನ್ನ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ಆರೀಪ್, ಮಹ್ಮದ ಶಫೀ ಹಾಗು ಅಸ್ಮತ ಅಲಿ ಇವರು ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ತಿಳಿದು ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ:152/2011 ಕಲಂ 379 ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣ :
ಗುಲಬರ್ಗಾ ಗ್ರಾಮೀಣ ಠಾಣೆ:
ಶ್ರೀಮತಿ ಶರಣಮ್ಮ ಗಂಡ ದಿ:ರೇವಣಸಿದ್ದಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ ಸಾ: ವೀರಭದ್ರೇಶ್ವರ ಕಾಲನಿ ಉದನೂರ ರೋಡ ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರು ನನ್ನ ಎಮ್ಮೆಯನ್ನು ಉದನೂರ ಕ್ರಾಸ ಹತ್ತಿರದಿಂದ ಹೊಡೆದುಕೊಂಡು ಹೊರಟಾಗ ಹೈಕೋರ್ಟ ಕಡೆಯಿಂದ ಕೆಎ 32 ಬಿ-4944 ಕಾರು ಚಾಲಕ ತನ್ನ ಕಾರನ್ನು ಅತೀವೇಗ & ನಿಸ್ಕಾಳಜಿತನದಿಂದ ನಡೆಯಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ನನ್ನ ಎಮ್ಮೆಗೆ ಜೋರಾಗಿ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೋಡೆದನು. ಅಪಘಾತ ಪಡಿಸಿರುತ್ತಾನೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಮ್ಮ: 321/2011 ಕಲಂ. 279, 429 ಐಪಿಸಿ ಸಂ/ 187 ಐಎಂವಿ ಎಕ್ಟ್‌ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.