Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Wednesday, July 1, 2015

Raichur District Reported Crimes

                                                 
¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

     ¢£ÁAPÀ:29/06/2015 gÀAzÀÄ  gÁwæ 21-00 UÀAmÉAiÀÄ PÉÆvÀÛzÉÆrØ UÁæªÀÄzÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÆãÀªÀÄä vÀAzÉ ¸ÀtÚ wªÀÄäAiÀÄå ªÀ:20ªÀµÀð G:ªÀÄ£ÉUÉ®¸À eÁ:ªÀqÀØgÀ ¸Á:PÉÆvÀÛzÉÆrØ UÁæªÀÄ. FPÉ CwÛUÉAiÀiÁzÀ DgÉÆæ DgÀw FPÉAiÀÄÄ vÀ£Àß CtÚ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀgÁAiÀÄ£ÉÆA¢UÉ ¸ÀA¸ÁjPÀ «µÀAiÀÄzÀ°è «£Á: PÁgÀt dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ ¤Ã£ÀÄ £À£ÀUÉ ¨ÉÃgÉ ªÀÄ£É ªÀiÁrPÉÆqÀÄ E®è¢zÀÝgÉ £Á£ÀÄ ¤£Àß eÉÆvÉ ¸ÀA¸ÁgÀ ªÀiÁqÀĪÀÅ¢¯Áè JAzÀÄ FUÁUÀ¯Éà ¸ÁPÀµÀÄÖ ¸À® dUÀ¼ÀUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁrzÀÄÝ, »ÃVgÀĪÁUÀ ¢:29-06-2015 gÀAzÀÄ gÁwæ 9.00 PÉÌ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£À CtÚ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀgÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ vÀAzÉ ¸ÀtÚ wªÀÄäAiÀÄå J¯ÁègÀÄ vÀªÀÄä PÉÆvÀÛzÉÆrØ UÁæªÀÄzÀ°è EzÁÝUÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼ÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ . DgÉÆævÀgÁzÀ 1) DgÀw UÀAqÀ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀgÁAiÀÄ 2)«.«.gÁªÀÄgÉrØ vÀAzÉ ºÀĸÉãÀ¥Àà 3)®Qëöä UÀAqÀ «.«.gÁªÀÄgÉrØ 4) «ÃgÀªÀzsÀð£À vÀAzÉ «.«.gÁªÀÄgÉrØ    5) GzÀAiÀÄ @ ºÀĸÉä vÀAzÉ «.«.gÁªÀÄgÉrØ J¯ÁègÀÄ eÁ:ªÀqÀØgÀ ¸Á: ªÀÄrØ¥ÉÃmÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ J®ègÀÆ ¸ÉÃj CPÀæªÀÄ PÀÆlzÉÆA¢UÉ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¸ÀÆ¼É ¨ÉÆøÀrAiÉÄAzÀÄ ¨ÉÊzÀÄ D ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ ¤ªÀÄä CtÚ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀgÁAiÀÄ J°èzÁÝ£É EªÀvÀÄÛ CªÀ£À£Àß fêÀ¸À»vÀ ©qÉÆ¢¯Áè CAvÁ CAzÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÀð oÁuÁ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå 159/2015 PÀ®A- 143,147,341,323,504,506 ¸À»vÀ 149 L¦¹.  CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ 
¥Éưøï zÁ½ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w  :-    
ದಿ.30.06.2015 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 5-00 ಗಂಟೆಗೆ ಮುದಗಲ್ಲ ಪಟ್ಟಣದ ಆರೋಪಿತರು ರಾಜಾಸಾಬನ ಟೇಲರ ಅಂಗಡಿ   ಮುಂದೆ   ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ 1] gÁeÁ¸Á§ vÀAzÉ SÁ¹A¸Á§ UÀÄAqÀ¸ÁUÀgÀ ªÀAiÀÄ: 32 ªÀµÀð mÉîgÀ PÉ®¸À ¸Á: ªÀÄÄzÀUÀ®è  2] ¨Á®¥Àà vÀAzÉ CAxÉÆãÀ¥Àà §AV ªÀAiÀiÁ; 52 ªÀµÀð eÁw: Qæ²ÑAiÀÄ£ï ªÁå¥ÁgÀ ¸Á: PÀqÀzÀgÁ¼À.  ಆರೋಪಿ   ಎ-1 ನೇದ್ದವನು ಮಟಕಾ ಜೂಜಾಟದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದಾಗ ಒಂದು ರೂಪಾಯಿಗೆ 80 ರೂ ಕೊಡುವುದಾಗಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಚೀಟಿ ಬರೆದುಕೊಟ್ಟು, ಮೋಸಮಾಡುತ್ತಿರುವಾಗ, ಹಾಗೂ  ಆ ಮಟಕಾ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ತೆಗದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದ ಬಾಲಪ್ಪನನ್ನು  ಪಿ.ಎಸ್.ಐ ಮುದಗಲ್ಲ ಠಾಣೆ ಹಾಗೂ ಸಿಬ್ಬಂದಿ & ಪಂಚರೊಂದಿಗೆ ದಾಳಿಮಾಡಿ ಹಿಡಿದು ಆರೋಪಿಯಿಂದ ನಗದು ಹಣ 2090/- ರೂ ಹಾಗೂ ಒಂದು ಬಾಲಪೆನ್ನು, ಒಂದು ಮಟಕಾ ಚಾರ್ಟ ಒಂದು ಮಟಕಾ ಚೀಟಿಯನ್ನು ಹಾಗೂ ಒಂದು ಕಾರ್ಬನ್ ಕಂಪನಿಯ ಹಾಗೂ ಒಂದು ನೋಕಿಯಾ ಕಂಪನಿ  ಮೋಬೈಲನ್ನು  ಜಪ್ತಿಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮಟಕಾ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಯಾರಿಗೆ ಕೊಡುತ್ತೀ ಅಂತಾ ಕೇಳಲಾಗಿ ಎ2 ರವರಿಗೆ ಕೊಡುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದನು. ನಂತರ ಪಂಚಾನಾಮೆಯನ್ನು ಪೂರೈಸಿಕೊಂಡು ಠಾಣೆಗೆ ಬಂದು ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ಪಿ.ಎಸ್.ಐ ರವರು ಆದೇಶ ನೀಡಿದ ಮೇರೆಗೆ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï oÁuÉ  UÀÄ£Éß. £ÀA 108/2015 PÀ®A.78(3) PÉ.¦.PÁAiÉÄÝ & 420 L¦¹.108/2015 PÀ®A.78(3) PÉ.¦.PÁAiÉÄÝ & 420 L¦¹. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ       

    ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-

                   gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉÊc¹gÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 01.07.2015 gÀAzÀÄ 76 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr  13,300 /-  gÀÆ..UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.

                                                            

                                                               

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 01-07-2015¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 01-07-2015

PÀıÀ£ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 119/2015, PÀ®A 279, 304(J) L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ 30-06-2015 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 0630 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁ𢠥ÀAqÀj vÀAzÉ ¤Ã®PÀAoÀ zÀÄqÀPÀ£Á¼É ªÀAiÀÄ: 60 ªÀµÀð, ¸Á: ªÀÄÄzsÉÆüÀ(©) gÀªÀgÀÄ §»zÉð¸ÉUÉ ºÉÆÃV ªÀÄgÀ½ ªÀÄ£ÉUÉ §gÀĪÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ¸ÉÆÃzÀgÀ ªÀiÁªÀ ¦ÃgÀUÉÆAqÀ vÀAzÉ ºÀÄ®UÉÆAqÀ ZÀAzÁ¥ÀÄgÉ ªÀAiÀÄ: 60 ªÀµÀð, ¸Á: ªÀ£ÀªÀiÁgÀ¥À½î EªÀgÀÄ §»zÉðUÉ Hj£À J¸ï©L ¨ÁåAPÀ ºÀwÛgÀ¢AzÀ vÉÆÃgÀuÁ OgÁzÀ (©) gÀ¸ÉÛ zÁlĪÁUÀ OgÁzÀ (©) PÀqɬÄAzÀ §Ä¯ÉgÉÆ UÀÆqÀì ªÁºÀ£À £ÀA. PÉJ-47/4445 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ DgÉÆæAiÀÄÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cw eÉÆÃgÁV ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ Nr¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ gÀ¸ÉÛ zÁlÄwzÀÝ ¦ÃgÀUÉÆAqÀ EªÀjUÉ rQÌ ªÀiÁrzÁUÀ ¸ÀzÀj rQ̬ÄAzÀ ¦ÃgÀUÉÆAqÀ gÀªÀgÀ vÀ¯ÉAiÀÄ »A¨sÁUÀPÉÌ ¨sÁjUÁAiÀÄ, JqÀvÉÆqÉUÉ, gÉÆArUÉ, JqÀªÉƼÀPÁ°UÉ, JqÀªÉƼÀPÉÊUÉ, ªÀÄÆVUÉ, ºÀuÉAiÀÄ §®¨sÁUÀPÉÌ, §®UÁ® vÉÆqÉUÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÆ vÀgÀazÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ CªÀjUÉ aQvÉì PÀÄjvÀÄ OgÁzÀ (©) ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV zÁR°¹zÁUÀ OgÁzÀ (©) D¸ÀàvÉæAiÀÄ ªÉÊzÁå¢üPÁjAiÀĪÀgÀÄ ¦ÃgÀUÉÆAqÀ EªÀjUÉ £ÉÆÃr ºÉaÑ£À aQvÉì PÀÄjvÀÄ ©ÃzÀgÀ D¸ÀàvÉæUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃvÀ®Ä w½¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ CªÀjUÉ OgÁzÀ (©) ¢AzÀ ©ÃzÀgÀ f¯Áè D¸ÀàvÉæUÉ vÀgÀĪÁUÀ zÁjAiÀÄ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ zÀÆj£À ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

Kalaburagi District Reported Crimes

ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣ :
ಜೇವರ್ಗಿ ಠಾಣೆ : ದಿನಾಂಕ 28-06-2015 ರಂದು ಮುಂಜಾನೆ ಈರಫಾನ್ ಈತನು ತನ್ನ ಮೋಟಾರು ಸೈಕಲ್ ನಂ ಕೆ.53ವ್ಹಿ6331 ನೇದ್ದರ ಮೇಲೆ ತನ್ನ ತಾಯಿಗೆ ಕೂಡಿಸಿಕೊಂಡು ಜೇವರಗಿ ಶಹಾಪುರ ರೋಡ ಮಾರಡಗಿ ಕ್ರಾಸ್ ಹತ್ತಿರ  ತಿರುವಿನ ರೋಡಿನಲ್ಲಿ ಅತಿ ವೇಗ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷ್ಯತನದಿಂದ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಒಮ್ಮೇಲೆ ಬ್ರೇಕ್ ಹಾಕಿದ್ದರಿಂದ ಮೋಟಾರು ಸೈಕಲ್ ಸ್ಕೀಡಾಗಿ ಬಿದ್ದು ಅಪಘಾತ ಪಡಿಸಿ ಗಾಯಗೊಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ಶ್ರೀ ಬಂದಗಿ ಪಟೇಲ ತಂದೆ ಉಸ್ಮಾನ ಪಟೇಲ ಸಾಃ ಮೂದಬಾಳ  ( )  ರವರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಜೇವರ್ಗಿ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
ಹಲ್ಲೆ ಪ್ರಕರಣಗಳು :
ರಾಘವೇಂದ್ರ ನಗರ ಠಾಣೆ : ಶ್ರೀ ಅಬ್ದುಲ ರಶೀದ ತಂದೆ ಬಾಸುಮಿಯಾ ಮದ್ರಾಸವಾಲೆ ಸಾ|| ಚಾಣುಕ್ಯಬಾರ ಹಿಂದುಗಡೆ ಕಲಬುರಗಿ ರವರು ದಿನಾಂಕ 29-06-2015 ರಂದು ರಾತ್ರಿ ಮನೆಗೆ ಬಂದಾಗ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬೈಯುತ್ತಿದ್ದಳು ಆಗ ನನ್ನ ತಂಗಿಯ ಮಗಳಾದ ಫರ್ಜಾನ ಇವಳು ಬಂದಿದ್ದು ಏಕೆ ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ತಂದೆಗೆ ಬೈಯುತ್ತಿದ್ದಿರಿ ಅಂತಾ ಬಾಡಕಾವ ಅಂತಾ  ವಗೈರೆ ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಬೈಯುತ್ತಿದ್ದಳು ಅಗ ನಮ್ಮ ತಂಗಿ ಸಾಬೇರಾ ಇವಳು ಏ ಬಾಡಕಾವ ಕಾ ಜಾದ ಹೋಗಯಾ ಅಂತಾ ಕಲ್ಲು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಲಟೊಂಕಕ್ಕೆ ಹೊಡೆದಳು ನನ್ನ ತಂಗಿ ಗಂಡ ಸಲೀಮ ಇತನು ಬೋಸಡಿ ಮಗನದು ಸಾಕಾಗಿದೆ ಅಂತಾ ಒಂದು ಕಲ್ಲಿನಿಂದ ಎಡಟೊಂಕದ ಮೇಲೆ ಹೊಡೆದು ಪರ್ಜಾನ ಮತ್ತು ರೂಬೀನಾ ಇವರು ಕೈಯಿಂದ ಎದೆಯ ಮೇಲೆ ಮತ್ತು ಬೆನ್ನಿನ ಮೇಲೆ ಹೊಡೆದು ಗಾಯಗೊಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾಋಆಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ರಾಘವೇಂದ್ರ ನಗರ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
ರಾಘವೇಂದ್ರ ನಗರ ಠಾಣೆ : ಶ್ರೀಮತಿ ಫರ್ಜನಾ ಗಂಡ ಫಾರೂಖ ಸೈಯದ ಸಾ|| ಚಾಣುಕ್ಯಬಾರ ಹಿಂದುಗಡೆ ಕಲಬುರಗಿ ರವರು ದಿನಾಂಖ 29-06-2015 ರಂದು ರಾತ್ರಿ ನನ್ನ ತಂದೆ ತಾಯಿಯೊಂದಿಗೆ ಮಾತಾಡಲು ಮನೆಗೆ ಹೋದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಸೋದರ ಮಾವನಾದ ರಶೀದ ಇತನು ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿಯವರಿಗೆ ತೇರಿ ಭಹನಬೋಸಡಾ ಅಂತಾ ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಬೈಯುತ್ತಿದ್ದನು ಆಗ ನಾನು ಯಾಕೆ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿಯವರಿಗೆ ಬೈಯುತ್ತಿದ್ದಿರಿ ಅಂತಾ ಕೆಳಲು ಅವನು ಆಯೇ ರಾಂಡಕಿ ಬೇಟಿ ಚುದಾನೆಕೋ ಅಂತಾ ಅಲ್ಲಿಯೆ ಬಿದ್ದ ಒಂದು ಕಲ್ಲು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೊಡೆಯಲು ಆ ಕಲ್ಲು ನನ್ನ ಎಡಗಡೆ ತಲೆಗೆ ಹತ್ತಿ ರಕ್ತಗಾಯ ಆಗಿದ್ದು ತಾಹೇರಾ ಇವಳು ಕೈಯಿಂದ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬೆನ್ನಿನ ಮೇಲೆ ಹೊಡೆದಳು ಗುಲಾಬ ಇತನು ಕೈಯಿಂದ ನನ್ನ ಬೆನ್ನಿನ ಮೇಲೆ ಹೊಡೆದಿರುತ್ತಾನೆ ಜಿಲಾನ ಇತನು ಏ ರಾಂಡಕೆ ಬೇಟಿಕಾ ಬಹುತ ಹೋಗಯಾ ಅಂತಾ ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಬೈದಿರುತ್ತಾನೆ ಅಂತಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ರಾಘವೇಂದ್ರ ನಗರ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

Yadgir District Reported CrimesYadgir District Reported Crimes

UÀÄgÀ«ÄoÀPÀ® ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA:. 84/2015 PÀ®A 279 L¦¹:- ದಿನಾಂಕ 30-06-2015 ರಂದು ಪಿರ್ಯಾಧಿ ಠಾಣೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಿ ಒಂದು ಹೇಳಿಕೆ ಪಿರ್ಯಾಧಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಸದರಿ ಹೇಳಿಕೆಯ ಸಾರಾಂಶವೆನೆಂದರೆ ದಿನಾಂಕ 29-06-2015 ರಂದು ತಾಂಡೂರದಿಂದ ಸಿಮೇಂಟ ಲೋಡ ಮಾಡಿಕೊಂಡು  ಲಾರಿ ನಂ. ಕೆ.ಎ-36-ಎ-6883 ನೆದ್ದರನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹುಣಸಗಿಗೆ ಹೊರಟಾಗ ದಿನಾಂಕ 30-06-2015 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 2.00 ಎ.ಎಂ ಸುಮಾರಿಗೆ ಮಾರ್ಗ ಮಧ್ಯ ಗುರುಮಠಕಲ- ಯಾದಗಿರಿ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆಯ ಮೇಲೆ ಚಾಲಕನು ತನ್ನ ಲಾರಿಯನ್ನು ಅತಿವೇಗ ಹಾಗೂ ನಿಷ್ಕಾಳಿಜಿತನದಿಂದ ಚಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಧರ್ಮಪೂರ ಘಾಟ ಹತ್ತಿರ  ಲಾರಿಯನ್ನು ಕೆಳಗೆ ಇಳಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಲಾರಿಯು  ರೋಡಿನಿಂದ 100 ಮೀಟರ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಘಾದ ತಗ್ಗಿನ ಆಳಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಲಾರಿ ಡ್ಯಾಮೇಜ ಆಗಿದ್ದು ಪಿರ್ಯಾಧಿ ಮತ್ತು ಆರೋಪಿ ಚಾಲಕನಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಗಾಯ ವಗೈರೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತಾ ಅಪರಾಧ ಇರುತ್ತದೆ.
±ÀºÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 157/2015 379   IPC:- ದಿನಾಂಕ  30/06/2015 ರಂದು  11 ಗಂಟೆಗೆ ಪಿರ್ಯಾದಿ ಶ್ರೀ ಚಂದ್ರರೆಡ್ಡಿ ತಂದೆ ಬಸವನಗೌಡ ಪೊಲೀಸ ಪಾಟೀಲ ಸಾ|| ರಸ್ತಾಪೂರ ರವರು ಠಾಣೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಿ ಒಂದು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬರೆದ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸದ್ದರ ಸಾರಂಶವೆನಂದರೆ ದಿನಾಂಕ 21/06/2015 ರಂದು ನಾನು ಮತ್ತು ಚನ್ನ ರೆಡ್ಡಿ ಇಬ್ಬರು ಕೂಡಿ ತನ್ನ ಮೋಟರ ಸೈಕಲ್ ನಂ ಕೆ ಎ33- ಎಲ್ -3230 ನೇದ್ದರ ಮೇಲೆ ಶಹಾಫುರ ನಗರದ  ಅಂಬಾ ಕಾಂಪೆಲ್ಸ್ ಗೆ ಹೊಗಿ 19.00 ಗಂಟೆಗೆ  ಮೋಟರ ಸೈಕಲ್ ಹೊರೆಗೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿ  ಕೆಲಸ ಮುಗಿದ ನಂತರ 19.30 ಗಂಟೆಗೆ ಬಂದು ನೋಡಲಾಗಿ  ರೋಡಿನಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ ನನ್ನ ಮೋಟರ ಸೈಕಲ್ ಯಾರೋ ಕಳ್ಳೂರು ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೊಗಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ಮಾನ್ಯರವರು ಕಳವಾದ ನನ್ನಡ ಮೋಟರ ಸೈಕಲ್ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿಕೊಡಬೆಕುಂದು ಮತ್ತು  ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿದವರ ಮೇಲೆ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ಜರಗಿಸಬೇಕು ಅಂತಾ ಅರ್ಜಿ ಸಾರಂಶ ಮೆಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ 157/2015   ಕಲಂ 379 ,ಪಿಸಿ ನೇದ್ದರ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡೆನು                                     
±ÀºÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 158/2015  ಕಲಂ 279.338..ಪಿಸಿ:- ದಿನಾಂಕ;30/06/2015 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 20.00 ಗಂಟೆಗೆ ಪಿರ್ಯಾದಿ ಬಸವರಾಜ ತಂದೆ ಯಮನಪ್ಪ ಮಡಿವಾಳ ವಯಾ:38 ಸಾ|| ರುಕ್ಮಾಪೂರ ತಾ|| ಸುರಪೂರ ಠಾಣೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬರೆದ ಲಿಖಿತ ಻ರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರ ಸಾರಾಂಶವೇನೆಂದರೆ, ದಿನಾಂಕ: 19/05/2015 ರಂದು ನಾನು ಮತ್ತು ಅಬ್ದುಲ ತಂದೆ ನಬಿಸಾಬ್ ಕುರೇಶಿ ಮತ್ತು ಶರ್ಮೋದ್ದಿನ್ ಮೂವರು ಕೂಡಿ ಮಹಿಂದ್ರಾ ಪಿಕಪ್ ವಾಹನ ಕುರಿತು ಶಹಾಪೂರಕ್ಕೆ ಬಂದು ವಾಹನ ರಿಪೇರಿಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಸಾಮಾನು ತರಲು ಅಣ್ಣಾ ಅಟೋಮೊಬೈಲ್ ಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಾಗ ಕನ್ಯಾಕೋಳುರ ಕ್ರಾಸನಲ್ಲಿ 11.00 ಎ.ಎಮ್ ಕ್ಕೆ ಶಹಾಪೂರ ನಗರದ ಒಳಗಡೆಯಿಂದ ಬರುವ ರೋಡಿನಿಂದ ೊಂದು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ಚಾಲಕನು ಅತೀ ವೇಗ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷತನದಿಮದ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಅಬ್ದು ಈತನಿಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದು ಎಡಗಾಲು ಮುರಿದು ಭಾರಿ ಗುಪ್ತ ಗಾಯ ಪಡಿಸಿದ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ ನಂಬರ ನೊಡಲಾಗಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅದರ ಚೆಸ್ಸಿ ನಂ. s3251b18370 ಅಂತಾ ಇದ್ದು ಅದರ ಚಾಲಕನ ಹೆಸರು   ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ೀತನ ಮೇಲೆ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಲು ವಿನಂತಿ ಅಂತಾ ಕೊಟ್ಟ ಪಿರ್ಯಾದಿ    
PÉA¨sÁ« ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 82/2015 PÀ®A: 341, 323, 324, 355, 307 ¸ÀA 34 L¦¹ & 3 (1) (10) J¸ï¹ J¸ïn ¦J DPÀÖ 1989:- ದಿನಾಂಕ: 29/06/2015 ರಂದು 08.30 ಪಿಎಮ್ ಸುಮಾರಿಗೆ ಪಿರ್ಯಾದಿದಾರರು ತಮ್ಮ ಮನೆ ಮುಂದೆ ಇದ್ದಾಗ ಆರೋಪಿತರು ಅಬೇಡ್ಕರ ಕಟ್ಟೆಯ ಮೇಲೆ ಚಪ್ಪಲಿ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಕುಳಿತು ಸರಾಯಿ ಕುಡಿಯುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಪಿರ್ಯಾದಿದಾರರು ಹೋಗಿ ಈ ರೀತಿ ಕೂಡುವದು ಸರಿಯಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಆರೋಪಿತರು ಎಲೆ ಹೊಲೆ ಸೂಳಿ ಮಗನೆ ಅಂತ ಜಾತಿನಿಂದನೆ ಮಾಡಿ ಕೈಯಿಂದ ಹೊಡದು ಕಾಲಿನಿಂದ ಒದ್ದು,  ರಾಡಿನಿಂದ ಎಡಭುಜ್ಕಕೆ ಹಾಗೂ ಚಪ್ಪಲಿಯಿಂದ ಹೊಡೆದು ಕುತ್ತಿಗೆ ಹಿಸುಕಿ ಕೊಲೆ ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ ಜೀವದ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ ಬಗ್ಗೆ ಅಪರಾಧ

PÉA¨sÁ« ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 83/2015 PÀ®A: PÀ®A: 323, 354 ©, 504 ¸ÀA 34 L¦¹:- ದಿನಾಂಕ: 29/06/2015 ರಂದು 08.30 ಪಿಎಮ್ ಸುಮಾರಿಗೆ ಪಿರ್ಯಾದಿಯ ಗಂಡನಾದ ಭೀಮಣ್ಣನು ಮಾವಿನಮಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಅಂಬೇಡ್ಕರ ಕಟ್ಟೆಯ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತಿದ್ದಾಗ ಮಲ್ಲಪ್ಪನು ಇಲ್ಲಿ ಏಕೆ ಕುಳಿತಿದ್ದಿಯಾ ಸೂಳೆ ಮಗನೆ ಅಂತ ಜಗಳ ತೆಗೆದು ತೆಕ್ಕಿಗೆ ಬಿದ್ದಾಗ ಪಿರ್ಯಾದಿಯು ನನ್ನ ಗಂಡನೊಂದಿಗೆ ಏಕೆ ಜಗಳ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಿಯಾ ಬಿಡು ಅಂತ ಹೇಳಲು ಹೋದಾಗ ಮಲ್ಲಪ್ಪನು ಪಿರ್ಯಾದಿಯ ಸೀರೆ ಹಿಡಿದು ಜಗ್ಗಾಡಿ ಮಾನಭಂಗ ಮಾಡಿದನು ಆಗ ಮಲ್ಲಪ್ಪನ ಹೆಂಡತಿ ಚಂದ್ರವ್ವ ಹಾಗೂ ಮಗಳಾದ ಶಾಂತವ್ವ ಇವರು ಪಿರ್ಯಾದಿಯ ಬೆನ್ನಿಗೆ ಕೈಯಿಂದ ಹೊಡೆದರು ಮಲ್ಲಪ್ಪನು ಕೈಯಿಂದ ಭೀಮಣ್ಣನ ಬೆನ್ನಿಗೆ ಹೊಡೆದನು ಆಗ ಅಲ್ಲಿಯೇ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿದ್ದ ಪರಮಣ್ಣ ತಂದೆ ಹಣಮಂತ್ರಾಯ ಗಿಂಡಿ & ಬೀರಪ್ಪ ತಂದೆ ಗೂಳಪ್ಪ ಇವರು ಬಂದು ಜಗಳ ಬಿಡಿಸಿದರು ಅಂತ ಪಿರ್ಯಾದಿ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಕೆಂಭಾವಿ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ 83/2015 ಕಲಂ: 323, 354 ಬಿ, 504 ಸಂಗಡ 34 ಐಪಿಸಿ ನೇದ್ದರ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡೆನು

AiÀiÁzÀVj UÁæ ¥Éưøï oÁuÉ  UÀÄ£Éß £ÀA: 152/2015 PÀ®A. 323,324,504,s¸ÀA.34 L¦¹:- ¢£ÁAPÀ 30/06/2015 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 8-30 J.JA.PÉÌ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ PÀĽvÁWÀ DgÉÆævÀgÉ®ègÀÆ ¥ÀÆ£Á¢AzÀ §AzÁUÀ ¦üAiÀiÁðzÀÄzÁgÀ£ÀÄ £À£Àß vÀAV ¸ÀvÀÛ §UÉÎ £À£ÀUÉÃPÉ ºÉý®è ºÉýzÀgÉ £Á£ÀÄ ±ÀªÀ ¸ÀA¸ÁÌgÀPÉÌ §gÀÄwÛzÉÝ CAvÁ CA¢zÀÝPÉÌ DgÉÆævÀgÉ®ègÀÆ PÀÆr J®èzÀPÀÆÌ £ÀªÀÄä eÉÆvÉ vÀPÀgÁgÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛà CAvÁ ¨ÉÊAiÀÄÄÝ PÀnÖUɬÄAzÀ, PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ  ªÀiÁrzÀ §UÉÎ ¦AiÀiÁð¢ EgÀÄvÀÛzÉ.

¸ÉÊzÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ  UÀÄ£Éß £ÀA: 107/2015 PÀ®A 279,337,338 L¦¹ ¸ÀA. 187 L.JªÀiï.« DPÀÖ:- ¢£ÁAPÀ:29-06-2015 gÀAzÀÄ 7.30 ¦JªÀiï PÉÌ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀÄPÀÌ¥Àà E§âgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ »gÉÆ ºÉÆAqÁ ¸Éà÷èÃAqÀgï ªÉÆlgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA J¦-09 JeÉ-6915 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É £ÁgÁAiÀÄt¥ÉÃl¢AzÀ ¥ÁqÀ¥À°èUÉ ¸ÉÊzÁ¥ÀÆgÀ-£ÁgÁAiÀÄt¥ÉÃl gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÀÄÆ®PÀ §gÀĪÁUÀ JzÀÄj¤AzÀ §AzÀ §eÁeï r¸À̪Àj J¦-11 Dgï-7648 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆlgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀÄPÀÌ¥Àà E§âgÀÄ PÀĽvÀÄ ºÉÆgÀl ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ¯ïUÉ rQÌ¥Àr¹ ¨sÁj gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄ¥Àr¹ ªÉÆlgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß ¤°è¸ÀzÉà NrºÉÆzÀ §UÉÎ.

ºÀÄt¸ÀV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.59/2015 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹:-¦AiÀiÁ𢠢£ÁAPÀ:30/06/2015 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 6.00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ºÀÄt¸ÀV-£ÁgÁAiÀÄt¥ÀÄgÀ  gÉÆÃr£À  ªÉÄïɠ ZÀAzÁgÀªÀgÀ ¥ÉmÉÆæî ¥ÀA¥ï ºÀwÛgÀ ©æeïØ ªÉÄÃ¯É PÀĽvÁUÀ £ÁgÁAiÀÄt¥ÀÄgÀ PÀqɬÄAzÁ DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ® £ÀA.PÉJ-33. PÉ-7150 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÁ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀªÀ£Éà ©æeïØ ºÀwÛgÀ PÉ£Á® gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É gÀWÀÄ£ÁxÀ¥ÀÄgÀ PÁåA¥À ¢AzÁ ºÀÄt¸ÀV vÁAqÁPÉÌ ºÉÆgÀl ¤Ãj£À mÁåAPÀgï »A¢£À UÁ°UÉ rQÌ ºÉÆqÉzÀÄ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀÄÝ, C¥ÀWÁvÀzÀ°è DgÉÆæUÉ  ¨sÁj ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁzÁ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ CAvÁ EvÁå¢ ºÉýPÉ zÀÆj£À ªÉÄðAzÁ PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ CzÉ.

±ÉÆÃgÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 124/2015 PÀ®A 279,337,338 L¦¹ 187 L.JªÀiï.«.DPïÖ:- ¢£ÁAPÀ:21/06/2015 gÀAzÀÄ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄÄ £ÀUÀgÀ¸À¨É ¥ËgÀPÁ«ÄðPÀgÁVzÀÄÝ PÀ¸À §½AiÀÄ®Ä zÀgÀ¨ÁgÀ gÉÆÃr£À ¨Á§ÄgÁªÀ ºÉÆÃmÉ® ºÀwÛgÀ PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ »A¢¤AzÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA PÉ.J 33 Dgï. 9967 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ¼ÀPÀ£ÀÄ CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ §AzÀÄ rQÌ ¥Àr¹ ¸ÁzÁ ªÀÄvÀÄÛ ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ Nr ºÉÆzÀ C¥ÁgÁzÀ .  

±ÉÆÃgÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 125/2015 PÀ®A 143, 147, 323, 324, 504,506, ¸ÀAqÀ 149 L¦¹:-¢£ÁAPÀ:30/06/2015 gÀAzÀÄ 01.00 ¦.JªÀiï PÉÌ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀ£Àß n¥ÀàgÀ £ÀA PÉ.J 33 J. 4663 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄgÀ¼ÀÄ ¸ÁV¸À®Ä gÁd zsÀ£À vÀÄA© ¸ÀÄgÀ¥ÀÆgÀ vÁ®ÆQ£À ZËqÉñÀégÀ ºÁ¼À UÁæªÀÄzÀ C¢üPÀÈvÀ ªÀÄgÀ¼ÀÄ ¸ÀAUÀæºÀt PÉÃAzÀæ¢AzÀ ªÀÄgÀ¼ÀÄ vÀÄA©PÉÆAqÀÄ ªÀÄgÀ½ ¸ÀÄgÀ¥ÀÆgÀPÀqÉUÉ §gÀÄwÛzÁÝUÀ CzÉ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ZËqÉñÀégÀ ºÁ¼À UÁæªÀÄ gÀAUÀ¥Àà vÀAzÉ ªÀÄgÉ¥Àà ©gÀzÁ¸À ¸ÀAUÀqÀ EvÀgÀgÀÄ PÀÆr £ÀªÀÄä UÁæªÀÄzÀ ºÀ£ÀĪÀiÁ£À zÉêÀgÀ UÀÄrAiÀÄ PÁAiÀiÁðPÀæªÀÄ«zÉ zÉtÂUÉ ¤ÃqÀĪÀAvÉ PÉýzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀ£Àß ºÀwÛgÀ ºÀt E¯Áè CAvÁ CzÁÝUÀ DgÉÆævÀgÀÄ J¯ÁègÀÆ ¸ËPÀÄ §ºÀ® DVzÉ CAzÀÄ CªÁZÀå ±À¨sÀÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ , PÀ°è¤AzÀ ºÉÆÃqÉzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQzÀ C¥ÀgÁzÀ