Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Saturday, June 20, 2015

Raichur DIstrict Reported Crimes

¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
AiÀÄÄ.r.Dgï. ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
           ಮೃತ CA§tÚ vÀAzÉ UÀAUÀ¥Àà  ªÀAiÀÄ:27 ªÀµÀð,  eÁ:PÀÄgÀħ,  G:MPÀÄÌ®ÄvÀ£À, ¸Á: vÀÄ«ðºÁ¼À UÁæªÀÄ, vÁ:¹AzsÀ£ÀÆgÀ  FvÀ£ÀÄ ಪಿರ್ಯಾದಿ ¤AUÀªÀÄä UÀAqÀ CA§tÚ, 25 ªÀµÀð, eÁ:PÀÄgÀħ,  G:ºÉÆ®ªÀÄ£ÉUÉ®¸À, ¸Á: vÀÄ«ðºÁ¼À UÁæªÀÄ, vÁ:¹AzsÀ£ÀÆgÀ FPÉAiÀÄ ಗಂಡನಿದ್ದು, ಇತನಿಗೆ ಹೊಟ್ಟೆನೋವು ಇದ್ದು ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು ತಾಳಲಾರದೇ ದಿನಾಂಕ :19-06-2015 ರಂದು 12.30 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ತುರ್ವಿಹಾಳ ಸೀಮಾದಲ್ಲಿರುವ ಬಸವಣ್ಣಕ್ಯಾಂಪ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಕುಡಿದ ನಿಶೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಮಿನಾಷಕ ವಿಷ ಸೇವಿಸಿ ಇಲಾಜು ಕುರಿತು ತುರ್ವಿಹಾಳ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಸೇರಿಕೆಯಾಗಿ ಗುಣಮುಖವಾಗದೆ  ಹೆಚ್ಚಿನ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕುರಿತು ಸಿಂಧನೂರ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸೇರಿಕೆಯಾಗಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದು, ಮೃತನ ಸಾವಿನಲ್ಲಿ ಯಾರ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಸಂಶಯ ದೂರು ಇರುವುದಿಲ್ಲಾ.  ಅಂತಾ ಮುಂತಾಗಿ ಇದ್ದ ಪಿರ್ಯಾದಿಯ ಸಾರಾಂಶದ ªÉÄðAzÀ vÀÄ«ðºÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ,      AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA: 10/2015 PÀ®A. 174 ¹Dg惡CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
¥Éưøï zÁ½ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
               ದಿನಾಂಕ : 20-06-2015 ರಂದು 04-40 ಎ.ಎಮ್ ಗಂಟೆಗೆ  ಸಿಂಧನೂರು ನಗರದ ಒಳಬಳ್ಳಾರಿ ರಸ್ತೆಯ ದುದ್ದುಪೂಡಿ ಶಾಲೆ ಹತ್ತಿರ ಆರೋಪಿ 01 ಶಂಕ್ರಪ್ಪ ತಂದೆ ಕಿರೆಪ್ಪ ಚೌಹಾಣ್, ವಯ: 40 ವರ್ಷ, ಜಾ: ಲಮಾಣಿ : ಜಾನ್ ಡೀರ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ನಂ KA-36 TB-9157 & ಟ್ರ್ಯಾಲಿ ನೇದ್ದರ ಚಾಲಕ ಸಾ: ತುರುಕಟ್ಟಿ ಕ್ಯಾಂಪ ತಾ: ಸಿಂಧನೂರು.ನೇದ್ದವನು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಜಾನ್ ಡೀರ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ನಂ KA-36 TB-9157 ನೇದ್ದರ ಟ್ರ್ಯಾಲಿಯಲ್ಲಿ, ಆರೋಪಿ 02 ಅಂಜಪ್ಪ ತಂದೆ ಗುಂಡಪ್ಪ ವಯ: 28 ವರ್ಷ, ಜಾ: ಕುರುಬರು : ಮೆಸ್ಸಿ ಫರ್ಗೂಷನ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಇಂಜನ್ ನಂ-S325B82601 & ಟ್ರ್ಯಾಲಿ ನೇದ್ದರ ಚಾಲಕ ಸಾ: ಹೆಡಗಿನಾಳ್ ತಾಸಿಂಧನೂರು ನೇದ್ದವನು ಮೆಸ್ಸಿ ಫರ್ಗೂಷನ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಇಂಜನ್ ನಂ-S325B82601 ನೇದ್ದರ ಟ್ರ್ಯಾಲಿಯಲ್ಲಿ ಸರಕಾರಕ್ಕೆ ಯಾವುದೆ ರಾಜಧನವನ್ನು ಕಟ್ಟದೇ ಅನಧಿಕೃತವಾಗಿ ಮತ್ತು ಕಳುವಿನಿಂದ ಮರಳು ತುಂಬಿಕೊಂಡು ಸಾಗಿಸುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರರು ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರೊಂದಿಗೆ ಹೋಗಿ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಆರೋಪಿ 01 & 02 ನೇದ್ದವರನ್ನು ಹಿಡಿದು ಅವರಿಂದ ಸದರಿ ಎರಡು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್,  ಟ್ರ್ಯಾಲಿಗಳನ್ನು ಮರಳು ಸಮೇತ ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಆರೋಪಿ 03 ಜಾನ್ ಡೀರ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ನಂ KA-36 TB-9157 & ಟ್ರ್ಯಾಲಿ ನೇದ್ದರ ಮಾಲೀಕ ನೇದ್ದವನು ಆರೋಪಿ 01 ನೇದ್ದವನಿಗೆ ಮತ್ತು ಆರೋಪಿ 04 ಮೆಸ್ಸಿ ಫರ್ಗೂಷನ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಇಂಜನ್ ನಂ-S325B82601 & ಟ್ರ್ಯಾಲಿ ನೇದ್ದರ ಮಾಲೀಕ.ನೇದ್ದವನು ಆರೋಪಿ 02 ನೇದ್ದವನಿಗೆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಗಳನ್ನು ಅನಧಿಕೃತವಾಗಿ ಮತ್ತು ಕಳುವಿನಿಂದ ಮರಳು ಸಾಗಾಣಿಕೆ ಮಾಡಲು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ ಅಂತಾ ಇದ್ದ ಜಪ್ತಿ ಪಂಚನಾಮೆ ಮೇಲಿಂದಾ ಸಿಂಧನೂರು ನಗರ ಠಾಣೆ  ಗುನ್ನೆ ನಂ. 103/2015, ಕಲಂ: 379 .ಪಿ.ಸಿ & ಕಲಂ 43 OF KARNATAKA MINOR MINIRAL CONSISTANT RULE 1994 & 15 OF ENVIRONMENT PROTECTION ACT 1986 ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಗುನ್ನೆ ದಾಖಲಿಸಿ ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ .  
    ದಿನಾಂಕ : 20-06-2015 ರಂದು  07-40 .ಎಮ್ ದಲ್ಲಿ ಸಿಂಧನೂರು ನಗರದ ಸುಕಾಲ್ ಪೇಟೆಯಲ್ಲಿ ಕನಕದಾಸ ಕಾಲೇಜ್ ಹತ್ತಿರ ಆರೋಪಿ 01 1) ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದ ಮಹಿಂದ್ರಾ 475 DI ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್  ನಂ KA-36  TB-9283 (ಇಂಜನ್ ನಂ-RFO504007) ಹಾಗೂ ಟ್ರ್ಯಾಲಿ ನೇದ್ದರ ಚಾಲಕ.ನೇದ್ದವನು ಅನಧಿಕೃತವಾಗಿ ಮತ್ತು ಕಳುವಿನಿಂದ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದ ಮಹಿಂದ್ರಾ 475 DI ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್  ನಂ KA-36  TB-9283 (ಇಂಜನ್ ನಂ-RFOS04007) ನೇದ್ದರ ಟ್ರ್ಯಾಲಿಯಲ್ಲಿ ಮರಳು ತುಂಬಿ ಸಾಗಿಸುತ್ತಿದ್ದಾಗ ¦.J¸ï.L. ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ gÀªÀgÀÄ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರೊಂದಿಗೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಆರೋಪಿತನು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ & ಟ್ರ್ಯಾಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಓಡಿ ಹೋಗಿದ್ದು,  ಸದರಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರಿನ ಟ್ರ್ಯಾಲಿಯಲ್ಲಿ ಮರಳು ತುಂಬಿದ್ದು, ಸದರಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ , ಟ್ರ್ಯಾಲಿಯನ್ನು ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಆರೋಪಿ 01 ನೇದ್ದವನಿಗೆ ಆರೋಪಿ 02  CzÀgÀ ªÀiÁ°ÃPÀ ನೇದ್ದವನು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಮತ್ತು ಟ್ರ್ಯಾಲಿಯನ್ನು ಅನಧಿಕೃತವಾಗಿ ಮತ್ತು ಕಳುವಿನಿಂದ ಮರಳು ಸಾಗಾಣೆ ಮಾಡಲು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ ಅಂತಾ ಇದ್ದ ಜಪ್ತಿ ಪಂಚನಾಮೆ ಮೇಲಿಂದಾ ಸಿಂಧನೂರು ನಗರ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ.104/2015, ಕಲಂ:379 .ಪಿ.ಸಿ & ಕಲಂ 43 OF KARNATAKA MINOR MINIRAL CONSISTANT RULE 1994 & 15 OF ENVIRONMENT PROTECTION ACT 1986 ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಗುನ್ನೆ ದಾಖಲಿಸಿ ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ .   
                 ದಿನಾಂಕ 19-06-2015 ರಂದು 5.45 ಪಿ.ಎಂ ಸುಮಾರಿಗೆ ವಿಜಯ ತಂದೆ ಬಾಲಪ್ಪ ವಯ 38 ವರ್ಷ ಜಾ: ಹರಿಜನ ಉ : ಕೂಲಿ ಕೆಲಸ ಸಾ : ಗೋರೆಬಾಳ ತಾ: ಸಿಂಧನೂರುFvÀ£ÀÄ  ಗೋರೆಬಾಳ ಗ್ರಾಮದ ವಿ.ಎಸ್.ಎಸ್.ಎನ್. ಸೋಸೈಟಿ ಮುಂದೆ ಇರುವ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಂದ ಹಣ ಪಡೆದು ಮಟಕಾ ಜೂಜಾಟದ ನಂಬರಿನ ಚೀಟಿಯನ್ನು ಬರೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ 1 ರೂ. ಗೆ 80 ರೂ. ಕೊಡುತ್ತೇನೆ ಅಂತಾ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಂದ ಹಣ ಪಡೆದು ಮಟಕಾ ನಂಬರ್ ಬರೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದು ಸದರಿ ಆರೋಪಿಯನ್ನು ಪಿ.ಎಸ್.ಐ ¹AzsÀ£ÀÆgÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ ರವರು ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರ ಸಂಗಡ ಪಂಚರ ಸಮಕ್ಷಮ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಆರೋಪಿತನಿಂದ ನಗದು ಹಣ ರೂ. 1430/-, ಮಟಕಾ ಚೀಟಿ, ಒಂದು ಬಾಲ್ ಪೆನ್ ಗಳನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ದಾಳಿಪಂಚನಾಮೆಯನ್ನು ಜರುಗಿಸಿ ಜಪ್ತಿಮಾಡಿದ ಮುದ್ದೇಮಾಲು, ದಾಳಿ ಪಂಚನಾಮೆಯ ಹಾಜರುಪಡಿಸಿದ್ದು ಸದರಿ ಜೂಜಾಟದ ದಾಳಿ ಪಂಚನಾಮೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲಿಂದ ¹AzsÀ£ÀÆgÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ ಗುನ್ನೆ ನಂ. 171/2015 ಕಲಂ 78 (3) ಕೆ.ಪಿ ಆಕ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಗುನ್ನೆ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.
gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
ದಿನಾಂಕ.19-06-2015 ರಂದು ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ §¸ÀìAiÀÄå vÀAzÉ ²ªÀAiÀÄå, 36 ªÀµÀð, eÁ-°AUÁAiÀÄvÀ(¸Áé«Ä), G-MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á-§Al£ÀÆgÀÄ vÁ-ªÀÄÄzÉÝ©ºÁ¼À f-«dAiÀÄ¥ÀÆgÀ FvÀ£ÀÄ ತನ್ನ ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲ್ ನಂ.ಕೆ.28 ಎಕ್ಸ 0255 ನೇದ್ದನ್ನು ಬಂಟನೂರಿನಿಂದ ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಊರಾದ ಮಂಡಲಗುಡ್ಡ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಾಗ ಜಾಲಹಳ್ಳಿ ಹತ್ತಿರ ರುವ ಹೆಚ್ ಪಿ ಪೆಟ್ರೊಲ್ ಬಂಕ್ ಹತ್ತಿರ ತನ್ನ ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲ್ ನ್ನು ಅತಿವೇಗ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವಾಗ ಮುಂದಿನ ಗಾಲಿಯ ಟೈರ್ ಪಂಕ್ಚರ್ ಆಗಿ ಆಯಾ ತಪ್ಪಿ ಬಿದ್ದು ತಲೆಗೆ ಮತ್ತು ಕೈಗೆ ಭಾರಿ ರಕ್ತಗಾಯವಾಗಿ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಯೇ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.ಇತ್ಯಾದಿಯಾಗಿ ಅಂತಾ ಲಿಖಿತ ಪಿರ್ಯಾದಿ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಜಾಲಹಳ್ಳಿ ಠಾಣಾ ಗುನ್ನೆ ನಂ.82/15 ಕಲಂ.279,304() ಐಪಿಸಿ ನೇದ್ದರಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.
ದಿನಾಂಕ.18-06-2015 ರಂದು 18-30 ಪಿ.ಎಂ ಗಂಟೆಗೆ ಬಾಬುಸಾಬ ತಂದೆ ಕಾಸಿಂಸಾಬ ಹಾಗು ಕಾಸಿಂಸಾಬ ಹಾಗು ರಹೆಮಾನಸಾಬ ಸಾ-ಗಾಣದಾಳ ಇಬ್ಬರು ತನ್ನ ಕ್ರೂಸರ್ ಕೆ.36 ಎನ್.2417 ನೇದ್ದನ್ನು ಗಾಣದಾಳದಿಂದ ರಂಜಾನ್ ಹಬ್ಬದ ಕಿರಾಣಿ ವಗೈರ ಸಾಮಾನು ತರಲು ಹಟ್ಟಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದು ನಂತರ ಸಾಮಾನು ತೆಗದುಕೊಂಡು ವಾಪಾಸ್ಸು ಹಟ್ಟಿಯಿಂದ ಗಾಣದಾಳಕ್ಕೆ ಬರುವಾಗ ಊಟಿ ದಾಟಿದ ನಂತರ ಕೆನಲ್ ಹತ್ತಿರ ಕೆ.36 ಎನ್. 2417 ನೇದ್ದರ ಕ್ರೂಸರ್ ಗಾಡಿಯ ಅತಿವೇಗದಿಂದ ಚಲಾಯಿಸುತ್ತಿರುವಾಗ ಒಮ್ಮಿಂದೊಮ್ಮೆಲೇ ಸ್ಟೈರಿಂಗ್ ರಾಡು ಗುಂಡಿ ಕಟ್ಟಾಗಿ ರಸ್ತೆಯ ಎಡ ಬದುವಿಗೆ ವಾಹನ ಎಳೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಕೇನಾಲದಲ್ಲಿ ಪಲ್ಟಿಯಾಗಿದ್ದು ಕ್ರೂಸರದಲ್ಲಿದ್ದ ಬಾಬು ಸಾಬ ಹಾಗು ಕಾಸಿಂಸಾಬನಿಗೆ ತಲೆಗೆ ಮತ್ತು ಮೈಕೈಗೆ ಒಳಪೆಟ್ಟು ಆಗಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ ಇತ್ಯಾದಿಯಾಗಿ ಅಂತಾ ಲಿಖಿತ ಪಿರ್ಯಾದಿ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ eÁ®ºÀ½î ¥Éưøï oÁuÉ ಗುನ್ನೆ ನಂ.83/15 ಕಲಂ.279,337 ಐಪಿಸಿ ನೇದ್ದರಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.

ªÀÄ£ÀĵÀå PÁuÉ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
¦üAiÀiÁ𢠥ÀjµÁÌgÀ ¨sÀzÀæ UÀAqÀ CªÀÄgÀPÀĪÀiÁgï ¨sÀzÀæ, ªÀAiÀÄ:35ªÀ, eÁ:SÁAiÀĸÀÛ, G:ºÉÆ®ªÀÄ£É PÉ®¸À, ¸Á:Dgï.ºÉZï PÁåA¥ï £ÀA.04, vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ. FPÉAiÀÄ  UÀAqÀ£ÁzÀ CªÀÄgÀPÀĪÀiÁgï ¨sÀzÀæ @ CªÀÄgï qÁPÀÖgï  FvÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ:05-06-2015 gÀAzÀÄ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ rVæ PÁ¯ÉÃdÄ ºÀwÛgÀ UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvï J¯ÉPÀë£ï PËAnAUï EzÀÄÝzÀjAzÀ PËAnAUï j¸À¯ïÖ w½zÀÄPÉƼÀî®Ä E°èUÉ §AzÀÄ vÀ£Àß ºÉAqÀwAiÀÄ vÀªÀÄä£À ºÉAqÀw UÉzÀÝ §UÉÎ j¸À¯ïÖ w½zÀÄPÉÆAqÀ £ÀAvÀgÀ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 4-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ vÀ£Àß ºÉAqÀwAiÀÄ vÀªÀÄä¤UÉ vÁ£ÀÄ vÀA¢zÀÝ ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï PÉÆlÄÖ £ÀAvÀgÀ §gÀÄvÉÛÃ£É PÁåA¦UÉ ºÉÆÃUÀÄ CAvÁ ºÉý ºÉÆÃV C°èAzÀ PÁuÉAiÀiÁVzÀÄÝ, E°èAiÀĪÀgÉUÉ ºÀÄqÀÄPÁrzÀgÀÄ ¹QÌgÀĪÀ¢®è, ¸ÀzÀj CªÀÄgÀPÀĪÀiÁgÀ£À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁrPÉÆqÀ®Ä «£ÀAw CAvÁ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÁ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ oÁuÉ ÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA.102/2015, PÀ®A.ªÀÄ£ÀĵÀå PÁuÉ CrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. 
CPÀ¹äPÀ ¨ÉAQ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

¦üAiÀiÁ𢠲æà DzÀ¥Àà vÀAzÉ «gÀÄ¥ÁPÀë¥Àà ªÀAiÀiÁ-32 ªÀµÀð, eÁw-PÀÄA¨ÁgÀ, G-PÀÄ®PÀ¸ÀħÄ, ¸Á-UÀÄgÀÄUÀÄAmÁ FvÀ£À 3 JªÉÄäUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ CzÉà UÁæªÀÄzÀ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ vÀAzÉ ©üªÀÄgÁAiÀÄ FvÀ£À 1 JªÉÄä, CªÀÄgÀ¥Àà vÀAzÉ ¸ÀgÀ§tÚ FvÀ£À 1 JªÉÄä ºÁUÀÆ d¯Á®¸Á§ vÀAzÉ SÁ¹ÃA¸Á§ FvÀ£À 1 JªÉÄä ¤£Éß ¢£ÁAPÀ 18.6.2015 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀUÉÎ 10.00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ JA¢£ÀAvÉ ¢£Á®Ä ¨ÉùUÉ PÁ®zÀ°è ªÀģɬÄAzÀ ªÉÄÃAiÀÄ®Ä ©lÄÖ ºÉÆqÉ¢zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. DzÀgÉ gÁwæAiÀiÁzÀgÀÆ ¢£Á®Æ ªÁ¥À¸ï §gÀÄwÛzÀÝ JªÉÄäUÀ¼ÀÄ ¨ÁgÀzÉà EzÀÄÝzÀjAzÀ §gÀ§ºÀÄzÀÄ CAvÁ CµÀÖPÉÌ ¸ÀĪÀÄä£ÁV EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 19.06.2015 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀUÉÎ 6.00 UÀAmɬÄAzÁ  ºÀÄqÀÄPÁqÀÄvÁÛ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ¯ÁV UÀÄgÀÄUÀÄAmÁ ¹ÃªÀiÁzÀ ¸ÁéV ºÀ¼ÀîzÀ°è DPÀ¹äPÀªÁV ªÀÄÄRå «zÀÄåvï PÀA§ ¨sÁjÃUÁ½ ªÀļÉUÉ ªÀÄÄjzÀÄ ©zÀÄÝ ªÉÄÃAiÀÄ®Ä ºÉÆÃVzÀÝ MlÄÖ 6 JªÉÄäUÀ¼ÀÄ DPÀ¹äPÀªÁV «zÀÄåvï vÀAw vÀUÀÄ° ªÀÄÈvÀ¥ÀlÄÖ CAzÁdÄ C.Q.-1,50,000/-®ÄPÁì£ÁVgÀÄvÀÛzÉ. PÁgÀt ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw CAvÁ ¦üAiÀiÁð¢ü ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ºÀnÖ ¥Éưøï oÁuÉ. ¨ÉAQ C£ÁºÀÄvÀ ¸ÀÀASÉå : 05/2015 PÀ®A DPÀ¹äPÀ ¨ÉAQ C¥ÀWÁvÀ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À¯ÁVzÉ.¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-

                   gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉÊc¹gÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 20.06.2015 gÀAzÀÄ  62 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr  8900/-  gÀÆ..UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.