Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Monday, August 21, 2017

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 21-08-2017

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 21-08-2017

ªÀiÁPÉÃðmï ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ, UÀÄ£Éß £ÀA. 175/2017, PÀ®A. 420, 465, 467, 468, 474 L¦¹ :-
¦üAiÀiÁ𢠸ÀIJîªÀiÁä UÀAqÀ gÁªÀıÉnÖ ©gÁzÁgÀ, ¸Á: £ÀªÀ¯Á¸À¥ÀÆgÀ gÀªÀgÀ UÀAqÀ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ, CvÉÛAiÀiÁzÀ ZÀAzÀæªÀiÁä UÀAqÀ ±ÀAPÉæ¥Áà gÀªÀgÀÄ ¨sÁªÀ£ÁzÀ dUÀ£ÁßxÀ vÀAzÉ ±ÀAPÉæ¥Áà gÀªÀgÀ ºÀwÛgÀ EgÀÄvÁÛgÉ, CvÉÛ fªÀAvÀ EgÀĪÀªÀgÉUÉ CªÀgÀ ºÉ¸Àj£À°è d«ÄãÀÄ ¸ÀªÉð £ÀA. 35 £ÉÃzÀgÀ°è 7 JPÀgÉ 27 UÀÄAmÉ d«ÄãÀÄ ©nÖzÀÄÝ, CvÉÛ ªÀÄÈvÀ¥ÀlÖ AvÀgÀ ¸ÀzÀj d«ÄãÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ ¨sÁUÀ dUÀ£ÁßxÀ E§âgÀÄ ºÀAaPÉƼÀî¨ÉÃPÀÄ CAvÀ ªÀiÁvÁVgÀÄvÀÛzÉ. »ÃVgÀ®Ä ¢£ÁAPÀ 20-08-2015 gÀAzÀÄ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) ²¯ÁzÉë UÁæªÀÄ ¯ÉQÌUÀgÀÄ £ÀªÀ¯Á¸À¥ÀÆgÀ, 2) ¨sÁUÀ£À ªÀÄUÀ ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ dUÀ£ÁßxÀ, 3) ¨sÁUÀ dUÀ£ÁßxÀ vÀAzÉ ±ÀAPÉæ¥Áà, 4) £ÉUÉt ªÀiÁuɪÀiÁä UÀAqÀ dUÀ£ÁßxÀ EªÀgÉ®ègÀÆ ¸ÉÃj CvÉÛAiÀiÁzÀ ZÀAzÀæªÀiÁä gÀªÀgÀ ºÉ¸Àj£À°èzÀÝ d«ÄãÀÄ ¸ÀªÉð £ÀA. 35 £ÉÃzÀgÀ°è£À 7 JPÀgÉ 27 UÀÄAmÉ ¥ÉÊQ 4 JPÀgÉ 38 UÀÄAmÉ d«ÄãÀÄ £ÀPÀ° £ÉÆÃlj (ºÀPÀÄÌ §zÀ¯ÁªÀuÉ ªÀiÁqÀĪÀÅzÀPÉÌ DPÉëÃ¥À£É gÀ»vÀ ±À¥ÀxÀ ¥ÀvÀæ), £ÀPÀ®Ä ªÀA±ÁªÀ½ ¥ÀvÀæ vÀAiÀiÁj¹ ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ dUÀ£ÁßxÀ EvÀ£À ºÉ¸Àj£À°è ©ÃzÀgÀ ¸À¨ï gÉf¸ÀÖgï PÀbÉÃjAiÀÄ°è jf¸ÀÖgï ªÀiÁr¹gÀÄvÁÛgÉ, E£Àß½zÀ 2 JPÀgÉ 29 UÀÄAmÉ d«ÄãÀÄ ªÀiÁvÀæ G½¢gÀÄvÀÛzÉ, ¸ÀzÀj ªÀA±ÁªÀ½ ¥ÀvÀæzÀ°è ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉ¸ÀgÀÄ ªÀiÁvÀæ £ÀªÀÄÆzÀÄ ªÀiÁr ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ PÉÊ©nÖgÀÄvÁÛgÉ, F PÁUÀzÀ ¥ÀvÀæUÀ¼ÀÄ vÀAiÀiÁj¹zÀÄÝ ¦üAiÀiÁð¢UÉ UÉÆvÉÛà EgÀĪÀÅ¢®è, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ AiÀiÁªÀÅzÉà PÁUÀzÀ ¥ÀvÀæzÀ ªÉÄÃ¯É ¸À» ªÀiÁrgÀĪÀÅ¢®è, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¨sÁªÀavÀæ £ÉÆÃlj ªÉÄÃ¯É CAn¹gÀÄvÁÛgÉ. CzÀgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉà jÃwAiÀÄ ¹Ã¯ï EgÀĪÀÅ¢®è, ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 6 wAUÀ¼À »AzÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀ£Àß CvÉÛAiÀĪÀgÀ ºÉ¸Àj£À°èzÀÝ d«ÄãÀÄ ¸ÀªÉð £ÀA. 35 £ÉÃzÀgÀ ¥ÀºÀt vÉUÉzÀÄ £ÉÆÃrzÁUÀ F «µÀAiÀÄ UÉÆvÁÛVgÀÄvÀÛzÉ, £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀ£Àß ¨sÁªÀ¤UÉ «ZÁj¹zÁUÀ ¤Ã£ÀÄ K£ÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛ ªÀiÁqÀÄ £ÀUÉ UÉÆwÛ¯Áè ºÉÆ®zÀ «µÀAiÀÄ PÉüÀ¨ÉÃqÀ CªÀÄvÀ ºÉüÀÄwÛzÁÝ£É, ¦üAiÀiÁð¢UÉ ºÉüÀzÉà PÉüÀzÉà ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀÄ ¸ÉÃj £ÀPÀ° zÁR¯ÁwUÀ¼À£ÀÄß vÀAiÀiÁj¹ ¨sÁUÀ£À ªÀÄUÀ ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ EvÀ£À ºÉ¸Àj£À°è d«ÄãÀÄ ªÀiÁr ¦üAiÀiÁð¢UÉ ªÉÆøÀ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ, ¸ÀzÀj UÁæªÀÄ ¯ÉQÌUÀjUÉ «ZÁj¹zÁUÀ CªÀgÀÄ £À£ÀUÉ UÉÆwÛ¯Áè CAvÀ ºÉüÀÄwÛzÁÝgÉ. CvÉÛAiÀĪÀjUÉ ªÀAiÀĸÁìVzÀÄÝ CªÀjUÉ K£ÀÄ UÉÆvÁÛUÀÄwÛ®è CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 20-08-2017 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

alUÀÄ¥Áà ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 147/2017, PÀ®A. 379 L¦¹ :-
¢£ÁªÀÄPÀ 16-08-2017 gÀAzÀÄ 1900 UÀAmÉAiÀĪÀgÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠩üêÀÄtÚ vÀAzÉ ²ªÀgÁAiÀÄ ¹AV£À ªÀAiÀÄ 55 ªÀµï, eÁw: gÉrØ, ¸Á: PÀÄt©ªÁqÀ alUÀÄ¥Áà gÀªÀgÀÄ vÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ°è PÉ®¸À ªÀiÁr vÀ£Àß zÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß ªÉÄìĹ vÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ PÉÆnÖUÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ zÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß PÀnÖ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ Hl ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ 2100 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃV zÀ£ÀUÀ½UÉ ªÉÄêÀÅ ºÁQ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ ªÀÄ®VPÉÆAqÀÄ £ÀAvÀgÀ ¢£ÁAPÀ 17-08-2017 gÀAzÀÄ 0530 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ JA¢£ÀAvÉ vÀªÀÄä ºÉÆ®PÉÌ zÀ£ÀUÀ¼À ºÁ®Ä »AqÀ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ ºÉÆ®zÀ PÉÆnÖUÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ PÀnÖzÀ zÀ£ÀUÀ¼ÀÄ EgÀĪÀÅ¢®è, C°è PÀnÖzÀ 5 ªÀµÀðzÀ PÀj §tÚzÀ UÀÄdÓgÀ JªÉÄä C.Q 20,000/- gÀÆ. ªÀÄvÀÄÛ CzÀgÀ MAzÀÄ PÀgÀÄ §Æ¢ §tÚzÀ MAzÀÄ ªÀµÀðzÀÄÝ C.Q 4000/- gÀÆ. ªÀÄvÀÄÛ MAzÀÄ 4 ªÀµÀðzÀ PÉA¥ÀÄ §tÚzÀ d¹ð DPÀ¼ÀÄ CzÀgÀ C.Q 15000/- gÀÆ. ºÁUÀÆ CzÀgÀ MAzÀÄ 7 wAUÀ¼ÀzÀ PÀgÀÄ JuÉÚ §tÚzÀÄÝ C.Q 2000/- gÀÆ. »ÃUÉ MlÄÖ 41,000/- gÀÆ. ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀ zÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ CªÀÅUÀ¼À PÉÆgÀ½¤AzÀ ºÀUÀÎ ©aÑPÉÆAqÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ 21-08-2017 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

UÁA¢üUÀAd ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 155/2017, PÀ®A. 379 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 15-08-2017 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Áà ªÀAiÀÄ 30 ªÀµÀð, ¸Á: PÀ¥À¯Á¥ÀÆgÀ(eÉ), ¸ÀzÀå: UÁA¢üUÀAd ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉJ-38/eÉ-9202 £ÉÃzÀ£ÀÄß vÀ£Àß CAUÀrAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¤°è¹ CAUÀrAiÀÄ°è PÀĽvÀÄPÉÆArzÀÄ, £ÀAvÀgÀ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÀ ¸À®ÄªÁV ºÉÆgÀ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä CAUÀr ªÀÄÄAzÉ ¤°è¹zÀ ¸ÀzÀj ªÉÆmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï EgÀ°®è, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ J¯Áè PÀqÉ ºÀÄqÀÄPÁrzÀgÀÆ ¹QÌgÀĪÀÅ¢®è, ¢£ÁAPÀ 15-08-2017 gÀAzÀÄ 2105 UÀAmɬÄAzÀ 2130 UÀAmÉAiÀÄ ªÀÄzÁåªÀ¢üAiÀÄ°è ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ¸ÀzÀj ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ 21-08-2017 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.