Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Friday, February 11, 2011

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE : 11-02-2011

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.
¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w : 11-02-2011
©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 17/2011 PÀ®A 279 L.¦.¹. eÉÆvÉ 185 L.JªÀiï.«í.JPïÖ:-
¢£ÁAPÀ 10-02-2011 gÀAzÀÄ 0130 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠥Àæ¢Ã¥À vÀAzÉ ¨Á§ÄgÁªÀ WÁ¼É, ªÀAiÀÄ : 19 ªÀµÀð ¸Á: ¹zÉÝñÀégÀªÁr ¸ÀzÀå ¥ÀævÁ¥À£ÀUÀgÀ ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ E£ÀÆß E§âgÀÄ gÀ¸ÉÛ zÁlÄwÛgÀĪÁUÀ ©ÃzÀgÀ PÀqɬÄAzÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉJ38ºÉZÀ2693 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ DgÉÆæ ªÀiÁtÂPÀ vÀAzÉ £ÁUÀ±ÉÃnÖ ¸Á: £Ë¨ÁzÀ ©ÃzÀgÀ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ MªÉÄä¯É ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ¹èÃ¥ï DV ©zÀÄÝzÀjAzÀ DgÉÆæAiÀÄ ºÀuÉUÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ, JqÀ vÀ¯ÉUÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ, §®PÀtÂÚ£À PɼÀUÉ, §®UÉÊ ¨ÉgÀ¼ÀÄUÀ½UÉ, JqÀ ¨sÀÄdPÉÌ vÀgÀazÀ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 18/2011 PÀ®A 279, 338 L.¦.¹. eÉÆvÉ 187 L.JªÀiï.«í.JPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 10-02-2011 gÀAzÀÄ 0930 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀĤî vÀAzÉ ¨Á¨Á¸ÁºÉç ¥Ánïï, ªÀAiÀÄ : 32 ªÀµÀð ¸Á: qÉÆtUÁ¥ÀÆgÀ vÁ: ¨sÁ°Ì f: ©ÃzÀgÀ EªÀgÀ vÀAzÉ ¦üAiÀiÁð¢vÀ£À vÀAzÉ ¨Á¨Á¸ÁºÉç EªÀgÀÄ PÉÊAiÀÄ°è eÉƼÀzÀ »nÖ£À aî »rzÀÄPÉÆAqÀÄ UÀÄA¥Á PÀqÉUÉ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ »A¢¤AzÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉJ32-6065 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ vÀAzÉUÉ rQÌ ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛ£É ¸ÀzÀj rQ̬ÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢ vÀAzÉUÉ ºÀuÉÉ, ªÀÄÄRPÉÌ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV ªÀÄÆV¤AzÀ gÀPÀÛ ¸ÁæªÀªÁVªÁV eÁÕ£À vÀ¦à ©¢ÝgÀÄvÁÛgÉ. DgÉÆæ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ¤°è¸ÀzÉ Nr ºÉÆVgÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ UÁA¢ü UÀAd oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 23/2011 PÀ®A 498 (J), 302, 304 (©) L¦¹ ºÁUÀÆ 3 & 4 r. ¦ JPÀÖ :-
¢£ÁAPÀ 10-02-2011 gÀAzÀÄ 1015 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠱ÀgÀt¥Áà vÀAzÉ ²ªÀgÁAiÀÄ EAzÁæ¼É ¸Á vÀļÀeÁ¥ÀÆgÀ ¸ÀzÀå CªÀÄgÉñÀégÀ PÁ¯ÉÆä OgÁzÀ (©) EªÀgÀ ªÀÄUÀ¼ÀÄ gÁt EªÀgÀ ªÀÄzÀĪÉAiÀÄÄ DgÉÆæ gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ ¸ÀĨsÁµÀ PÁgÀeÉÆüÀUÉ, Dgï.JA.¦ qÁPÀÖgï ¸Á OgÁzÀ (©) ¸ÀzÀå «zÁå£ÀUÀgÀ PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ gÀªÉÄñÀ eÉÆvÉ DVzÀÄÝ ªÀÄzÀĪÉAiÀÄ £ÀAvÀgÀ DgÉÆæ ªÀgÀzÀQëuÉ «µÀAiÀÄzÀ°è vÀPÀgÁgÀÄ vÉUÉzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄUÀ½UÉ ªÀiÁ£À¹PÀ ºÁUÀÆ zÉÊ»PÀ QgÀÄPÀļÀ ¤ÃqÀÄwzÀÝgÀÄ. PÉ®ªÀÅ ¸À® ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ DgÉƦUÉ §AUÁgÀ ºÁUÀÆ ºÀtªÀ£ÀÄß ¤ÃrgÀÄvÁÛ£É. £ÀAvÀgÀ DgÉÆæAiÀÄÄ vÀ£Àß ºÉAqÀw ªÀÄPÀ̼ÉÆA¢UÉ ©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀzÀ «zÁå£ÀUÀgÀ PÁ¯ÉÆäAiÀÄ°è ¨ÁrUɬÄAzÀ EzÀÝ£ÀÄ, »ÃVgÀĪÀ°è ¢£ÁAPÀ : 10-02-2011 gÀAzÀÄ DgÉÆæAiÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ¼ÀÄ gÁtÂUÉ PÉÆ¯É ªÀiÁr ºÉtªÀ£ÀÄß OgÁzÀ(©)UÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É JAzÀÄ PÉÆlÖ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

UÁA¢üUÀAd ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 24/201 PÀ®A 324, 504 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 10-2-2011 gÀAzÀÄ 1430 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ GvÀÛªÀiï vÀAzÉ CdÄð£À ¨É®èzÀÆgÀ, ªÀAiÀÄ: 22 ªÀµÀð G: qÉæöʪÀgÀ PÉ®¸À ¸Á ±ÀA±Á£ÀUÀgÀ (¨ÁªÀV ºÀwÛgÀ) ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ ºÁUÀÆ DgÉÆæ ®PÀëöät vÀAzÉ ¨Á¼À¥Áà J¸ï.¹. DmÉÆÃZÁ®PÀ ¸Á UÀÄqÀ¥À½î vÁ OgÁzÀ ¸ÀzÀå ºÁgÀÆgÀUÉÃj ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ eÉÆvÉ «£ÁPÀgÀt dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀ¯ÉAiÀÄ »A¨sÁUÀzÀ°è ºÉÆqÉzÀÄ, £É®PÉÌ vÀ½î ¸ÁzÁ ºÁUÀÆ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 23/201 PÀ®A 279 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 10/02/2011 gÀAzÀÄ 0200 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ zÀvÀÄÛ vÀAzÉ ¸ÀÆAiÀÄðPÁAvÀ zÉêÀ£ÀÆgÉ ªÀAiÀÄ : 30 ªÀµÀð eÁ : PÉÆý G : PÀ©â£À WÁuÁzÀ°è PÉ®¸À ¸Á : ¹¹ð ºÀAUÀgÀUÁ vÁ : ¤®AUÁ f : ¯ÁvÀÆgÀ EªÀgÀÄ EAf¤AiÀÄjAUÀ PÁ¯ÉÃd ºÀwÛgÀ DgÉÆæ ±ÀgÀt¥Áà vÀAzÉ ¹zÁæªÀÄ¥Áà zÉêÀ£ÀÆgÉ ªÀAiÀÄ 30ªÀµÀð eÁ : °AUÁAiÀÄvÀ G : ¯Áj £ÀA PÉ J 32-J-4021 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ ¸Á : frJ PÁ¯ÉÆä ±ÀºÁ§eÁgÀ UÀÄ®§UÁð EªÀgÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ gÉÆÃr£À JqÀ§¢AiÀÄ°è ¥À°ÖªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀj rQ̬ÄAzÀ ªÁºÀ£À qÁåªÉÄÃd DVgÀÄvÀÛzÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÀ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

alUÀÄ¥Áà ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 30/2011 PÀ®A 279 L¦¹ eÉÆvÉ 187 ªÉÆ.ªÁ. PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ 10/02/11 gÀAzÀÄ 1545 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀĺÀäzÀ ¸À«ÄAiÉÆâݣÀ vÀAzÉ ªÀĺÀäzÀ £À¬ÄªÉÆâݣÀ ¸Á: vÉÆÃ¥sï UÀ°è ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EªÀgÀÄ vÀ£Àß ¯Áj £ÀA JªÀiï.ºÉZï-25/©-9608 £ÉzÀÝ£ÀÄß ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ, UÀÄ®§UÁð gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É PÉlÄÖ ºÉÆÃVzÀÝjAzÀ gÉÆÃr£À JqÀ§¢UÉ ¤°è¹zÀÄÝ ¢£ÁAPÀ 10/02/211 gÀAzÀÄ £À¸ÀÄQ£À eÁªÀ 0400 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ UÀÄ®§UÁð PÀqɬÄAzÀ M§â PÀAmÉ£ÀgÀ ¯Áj ZÁ®PÀ DgÉÆæ eÁÕ£ÀzÉêÀ vÀAzÉ d£ÁzsÀð£À mÉæöÊ®gï ¯Áj £ÀA JªÀiï.ºÉZï-24/eÉ-8522 £ÉzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ¸Á// UÉÆAzsÀj f¯Áè ¯ÁvÀÆgÀ EªÀgÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼Àf¬ÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠯ÁjUÉ »A¢¤AzÀ rQÌ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ¯ÁjAiÀÄ »A¢£À dRA DVgÀÄvÀÛzÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÀUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 26/2011 PÀ®A 324, 504, 506 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 08/02/2011 gÀAzÀÄ 1130 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ D£ÀAzÀ vÀAzÉ C¥ÀàgÁªÀ eÁ£À«ÃgÀ ªÀAiÀÄ: 23 ªÀµÀð eÁ: J¸ï.¹. ºÉÆ°AiÀiÁ G: PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á: EA¢gÁ£ÀUÀgÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EªÀgÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É §gÀĪÁUÀ DgÉÆæ ¢°Ã¥À vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀ¥Áà ¨sÉƯÁ eÁ: J¸ï.¹. ºÉÆ°AiÀiÁ ¸Á: EA¢gÁ£ÀUÀgÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¤°è¹ qÁæ¥ï PÉýzÁUÀ ¦üAiÀiÁ𢠣À£Àß ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÆÃlgï PÉnÖzÉ JAzÁUÀ DgÉÆæUÉ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÀ°è¤AzÀ ªÀÄÄRzÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛ UÁAiÀÄUÉÆý¹gÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.
£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 27/2011 PÀ®A 379 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ : 25-01-2011 gÀAzÀÄ 1730 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲ªÀgÁd vÀAzÉ ¯Á®¥Áà ªÀiÁ¸À®zÁgÀ ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð G: MPÀÌ®ÄvÀ£À eÁ: PÀ§â°UÀ ¸Á: ZÀ¼ÀPÁ¥ÀÄgÀ vÁ: ¨sÁ°Ì EªÀgÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ªÀ£ÀÄß ©ÃzÀgÀ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ¤°è¹ D¸ÀàvÉæ M¼ÀUÉ ºÉÆÃV ªÀÄvÉÛ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä ¸ÀzÀj ¸ÀܼÀzÀ°è ¤°è¹zÀ »ÃgÉƺÉÆAqÁ ¸ÉèÃAqÀgÀ ¥Àè¸ï £ÀA:PÉ.J-39 F-8018 ¢éÃZÀPÀæ ªÁºÀ£À EgÀ°¯Áè. ¦üAiÀiÁð¢ J¯Áè PÀqÉ ºÀÄqÀÄPÁrzÀgÀÆ ªÁºÀ£À ¹UÀ°¯Áè AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀĪÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

Raichur District Reported Crimes

²æà CgÀÄuï ©.E, UÀt ªÀÄvÀÄÛ ¨sÀÆ«eÁÕ£À gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ:10.02.2011 gÀAzÀÄ 17.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ vÁ®ÆPÀ ªÀiÁPÁ¥ÀÆgÀÄ UÁæªÀÄ ¹ÃªÀiÁ d«ÄãÀÄ ¸ÀªÉÃð¸ÀASÉå:1/1/2, 1/1/4, ºÁUÀÆ 90/1 £ÉÃzÀÝgÀ°è ±ÀgÀt¥ÀàUËqÀ vÀAzÉ «ÃgÀ£ÀUËqÀ, §¸À£ÀUËqÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄ®è£ÀUËqÀ vÀAzÉ §¸ÀªÀgÉrØ EªÀgÉ®ègÀÆ ¸ÉÃj C£À¢üPÀÈvÀªÁV PÀ®Äè UÀtÂUÁjPÉAiÀÄ°è vÉÆqÀVzÁÝgÉAzÀÄ zÉÆgÉvÀ RavÀ ¨sÁwä ªÉÄðAzÀ ¸ÀܼÀPÉÌ ¨sÉÃn ¤Ãr ¥Àj²Ã®£É ªÀiÁqÀ¯ÁV, MAzÀÄ mÁmÁ EmÁa 210 JA¹ºÉZï UÀtÂUÁjPÉAiÀÄ°è vÉÆqÀV¸ÀzÀÝ ªÁºÀ£À ¤°è¹zÀÄÝ ºÁUÀÆ C£À¢üPÀÈvÀªÁV CAzÁdÄ 50 «ÄÃlgï GzÀÝ 20 «ÄÃlgï CUÀ® ºÁUÀÆ 4 «ÄÃlgï D¼ÀzÀªÀgÉUÉ UÀtÂUÁjPÉ ªÀiÁr, CAzÁdÄ 1250 «ÄÃlgï UÁæ£ÉÃmï PÀ®Äè ¢«ÄäUÀ¼À£ÀÄß vÉUÉzÀÄ ¸ÁUÁtÂPɪÀiÁr, ¸ÀPÁðgÀPÉÌ gÁdzsÀ£ÀzÀ gÀÆ¥ÀzÀ°è CAzÁdÄ gÀÆ:18,75,000/- gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼ÀÄ £ÀµÀÖ GAlĪÀiÁrzÀÄÝ PÀAqÀħA¢zÀÝjAzÀ ªÀÄÆgÀÄ d£ÀgÀ «gÀÄzÀÝ ²æà CgÀÄuï ©.E, UÀt ªÀÄvÀÄÛ ¨sÀÆ«eÁÕ£À gÁAiÀÄZÀÆgÀÄgÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

¢£ÁAPÀ:10.02.2011 gÀAzÀÄ 08.30 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ J¸ï.n.zÀvÀÛgÁªï ¸Á:CgÀV£ÀªÀÄgÀ PÁåA¥ï EªÀ£ÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ¸ÉÊPÀ¯ï¸ÀASÉå:PÉJ.36,E.3256 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ£ÀUÀgÀzÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ ªÉÃUÀ ¤AiÀÄAvÀæt ªÀiÁqÀ¯ÁUÀzÉ ¦.qÀ§Æèöår PÁåA¥ï£À dÆå¤AiÀÄgï PÁ¯ÉÃeï ªÀÄÄA¢£À gÀ¸ÉÛAiÀÄ §¢AiÀÄ°è £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ ºÀĸÉãï¨sÁµÁ vÀAzÉ ªÀÄÄPÀÄÛªÀiï¸Á§ mÉîgï ¸Á:¦qÀ§ÆèöårPÁåA¥ï ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ EªÀ¤UÉ rQÌPÉÆnÖzÀÝjAzÀ ¨sÁj UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ PÀÆqÀ¯Éà ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ¥ÀæxÀªÀÄ aQvÉì PÉÆr¹, ªÉÊzsÁå¢PÁjUÀ¼À ¸À®ºÉAiÀÄAvÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯Áè ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è zÁR°¹ aQvÉì PÉÆr¹zÀÄÝ ZÉÃvÀj¹PÉƼÀîzÉ 15.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ¨sÁµÁ vÀAzÉ ºÀ¸À£ï¸Á§ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

¢£ÁAPÀ:09.02.2011 gÀAzÀÄ 21.15 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ¸ÉÊPÀ¯ï¸ÀASÉå:PÉJ.36, J¯ï.4497 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ£ÀUÀgÀzÀ PÀĵÀÖV gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ ªÉÃUÀ ¤AiÀÄAvÀæt ªÀiÁqÀ¯ÁUÀzÉ §¸ÀªÀ ªÀÈvÀÛ ²æà FgÀtÚ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ ºÀwÛgÀÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ §¢AiÀÄ°è £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ ±ÁAUÀªÀÄä UÀAqÀ gÁd¥Àà UÀĪÀÄUÉÃj 50 ªÀµÀð ¸Á: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ EªÀ½UÉ rQÌPÉÆnÖzÀÝjAzÀ ¸ÁzsÁ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ C¥ÀWÁvÀzÀ £ÀAvÀgÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ZÁ®PÀ£ÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß gÀ¸ÉÛ ¥ÀPÀÌzÀ°è ¤°è¹ NrºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ±ÁAvÀªÀÄä PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

¢£ÁAPÀ:10.02.2011 gÀAzÀÄ 10.30 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ DmÉÆÃZÁ®PÀ£ÀÄ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ£ÀUÀgÀzÀ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ ZÀ£ÀߪÀÄäªÀÈvÀÛ-JA.f.ªÀÈvÀÛzÀ ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ ªÉÃUÀ ¤AiÀÄAvÀæt ªÀiÁqÀ¯ÁUÀzÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ£ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ JzÀgÀÄUÀqɬÄAzÀ §gÀÄwÛzÀÝ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï¸ÀASÉå:PÉJ.36,PÉ.7050 £ÉÃzÀÝPÉÌ rQÌPÉÆnÖzÀÝjAzÀ ªÉÆÃmÁgÀ¸ÉÊPÀ¯ï¸ÀªÉÄÃvÀ PɼÀUÉ©zÀÝ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ZÁ®PÀ ±ÉPÁëªÀ° vÀAzÉ Cd«ÄÃgï¸Á§ 27 ªÀµÀð, ¸Á:¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ EªÀ¤UÉ ¨sÁjUÁAiÀÄ UÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ CAvÁ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ±ÉPÁëªÀ° PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ£ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

¢£ÁAPÀ:09.02.2011 gÀAzÀÄ 17.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ F.PÀ.gÁ.gÀ.¸Á.¸ÀA¸ÉÜ §¸ï¸ÀASÉå:PÉJ.36, J¥sï.739 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ-UÀÄ®§UÁð gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ ªÉÃUÀ ¤AiÀÄAvÀæt ªÀiÁqÀ¯ÁUÀzÉ ¯ÉÃPÀAZÉÃj ºÀwÛgÀ ¤°è¹zÀÝ DmÉÆøÀASÉå:PÉJ.36,8089 £ÉÃzÀÝPÉÌ rQÌPÉÆnÖzÀÝjAzÀ DmÉÆÃzÀ°è PÀĽwzÀÝ C¥ÀàtÚ vÀAzÉ gÀvÀߥÀà ¸Á:D¯Áݼï, vÁ:¸ÀÄgÀ¥ÀÆgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ CA§ªÀÄä, zÉêÀªÀÄä, «dAiÀÄ®QëöäÃ, ªÀiË£ÉñÀ ºÁUÀÆ ²ªÀÅ EªÀjUÉ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ C¥ÀWÁvÀzÀ £ÀAvÀgÀ §¸ï ZÁ®PÀ£ÀÄ §¸ï£ÀÄß gÀ¸ÉÛ ¥ÀPÀÌzÀ°è ¤°è¹ NrºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ C¥ÀàtÚ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ºÀnÖ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

    ¢£ÁAPÀ:09.02.2011 gÀAzÀÄ 17.30 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ zÁªÀ®¸Á¨ï vÀAzÉ zÉÆqÀØ ªÀi˯Á¸Á§ 50 ªÀµÀð ¸Á:gÉÆÃqÀ®§AqÁ EªÀgÀÄ CzÉÃUÁæªÀÄzÀ gÀªÀÄeÁ£ï©üà UÀAqÀ zÁªÀ®¸Á¨ï EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ vÀªÀÄä ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÄÝ £ÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ°è zÁj E®èªÉAzÀgÀÆ §gÀÄwÛÃgÁ CAvÁ PÉýzÀ gÀªÀÄeÁ£ï©üà UÀAqÀ zÁªÀ¯ï¸Á§ EªÀ½UÉ zÁªÀ¯ï¸Á§ ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À ¥ÀÄvÀæ ªÀĺÀ§Æ¨ï¸Á§ E§âgÀÆ ¸ÉÃj CªÁZÀå±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, PÉʬÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛ §rUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ ¹ÃgÉ »rzÀÄ J¼ÉzÁr CªÀªÀiÁ£ÀUÉƽ¹gÀÄvÁÛgÉAzÀÄ gÀªÀÄeÁ£ï©üà PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

    °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ vÁ®ÆPÀ UËqÀÆgÀÄ UÁæªÀÄ ¤ªÁ¹, wªÀÄä¥Àà vÀAzÉ zÀÄgÀÄUÀ¥Àà 25 ªÀµÀð EªÀ£ÀÄ «¥ÀjÃvÀ ªÀÄzsÀå ¸Éë¸ÀĪÀ ZÀlzÀªÀ¤zÀÄÝ, ªÀÄzsÀå ¸Éë¹zÀ CªÀÄ°£À°è ¢£ÁAPÀ:07.02.2011 gÀAzÀÄ 21.00 UÀAmɬÄAzÀ ¢£ÁAPÀ:10.02.2011 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£ÀeÁªÀ 06.00 UÀAmÉQÌAvÀ ªÀÄÄAa£À CªÀ¢üAiÀÄ°è UËqÀÆgÀÄ UÁæªÀÄzÀ ¨Á«AiÀÄ°è ©zÀÄÝ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ªÀÄÈvÀ£À vÀAzÉ ¢£ÁAPÀ:10.02.2011 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ºÀnÖ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

    ¢£ÁAPÀ:10.02.2011 gÀAzÀÄ 02.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ PÀĵÀÖV gÀ¸ÉÛAiÀÄ°ègÀĪÀ zÀ£ÀéAwæ ªÉÄrPÀ¯ï & d£ÀgÀ¯ï ¸ÉÆÖÃgï CAUÀrAiÀÄ°è DPÀ¹äPÀªÁV «zsÀÄåvï ±Ámï¸ÀPÀÆåðmï¤AzÀ ¨ÉAQ vÀUÀÄ° ¸ÀĪÀiÁgÀÄ JgÀqÀÄ ®PÀë gÀÆ¥Á¬Ä ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀ ¸ÁªÀiÁVæUÀ¼ÀÄ, PÁUÀzÀ ¥ÀvÀæUÀ¼ÀÄ ¸ÀÄlÄÖ £ÀµÀÖ ¸ÀA¨sÀ«¹gÀÄvÀÛzÉ CAvÁ «ÃgÀ¨sÀzÀæAiÀÄå vÀAzÉ §¸ÀAiÀÄå CAUÀr ªÀiÁ°ÃPÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

GULBARGA DIST REPORTED CRIMES

PÀ¼ÀîvÀ£À ¥ÀæPÀgÀt :-

ZËPÀ oÁuÉ :²æà ¥Àæ¨sÀÄ°AUÀ vÀAzÉ ²ªÀ±ÀgÀt¥Àà ªÀĺÁUÁAªÀPÀgÀ ¸Á|| ªÀĺÁvÁä §¸ÀªÉñÀégÀ PÁ¯ÉÆä UÀÄ®§UÁð gÀªÀgÀÄ, £Á£ÀÄ ¢:10-02-11 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ £ÀUÀgÀzÀ ¹ArPÉÃl ¨ÁåAPÀ JªÀiï.Dgï.JªÀiï.¹. ¨ÁæöåAZï£À°è 62,000/-gÀÆ.UÀ¼À£ÀÄß qÁæ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¥ÁåAn£À eÉé£À°èlÄÖPÉÆAqÀÄ ¸ÀÄ¥ÀgÀ ªÀiÁPÉðlzÀ ªÀĺÁzÉêÀ ¤ªÁ¸À ºÉÆÃmÉ® JzÀgÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÉßûvÀ C±ÉÆÃPÀ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆUÀÄwÛzÁÝUÀ M§â ºÀÄqÀÄUÀ£ÀÄ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É §AzÀÄ rQÌ ºÉÆqÉ¢zÀÄÝ. rQÌ ºÉÆqÉzÀ ºÀÄqÀÄUÀ¤UÉ ¨ÉÊzÀÄ £ÀAvÀgÀ £Á£ÀÄ eÉé£À°ègÀĪÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ZÁ« vÉUÉAiÀÄĪÁUÀ eÉé£À°èzÀÝ ºÀt EgÀ°®è, ¸ÀzÀj ºÀÄqÀUÀ£ÀÄ PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸À°è¹zÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ZËPÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

ªÀÄ£ÀĵÀå PÁuÉAiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀt :-

avÁÛ¥ÀÄgÀ oÁuÉ :²æêÀÄw eÉÆåÃw UÀAqÀ dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ UÁAiÀÄPÀªÁqÀ ¸Á|| D±ÀæAiÀÄ PÁ¯ÉÆä avÁÛ¥ÀÄgÀ gÀªÀgÀÄ, £À£Àß UÀAqÀ£ÁzÀ dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ FvÀ£ÀÄ ¢: 18-01-11 gÀAzÀÄ PÀÆ° PÉ®¸ÀPÉÌ ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆÃVzÀÄÝ E°èAiÀĪÀgÉUÉ ªÀÄgÀ½ §A¢gÀĪÀ¢¯Áè. PÁgÀt £À£Àß UÀAqÀ£À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr PÉÆqÀ¨ÉÃPÀÄ. CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ avÁÛ¥ÀÄgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

PÀ¼ÀªÀÅ ¥ÀæPÀgÀt :-

§æºÀä¥ÀÆgÀ oÁuÉ :²æà C§ÄÝ® ªÀÄfÃzÀ vÀAzÉ C§ÄÝ® ºÀ«ÄÃzÀ, ¸Á|| «Ä®vÀ £ÀUÀgÀ UÀÄ®§UÁð gÀªÀgÀÄ, ¢: 06-02-11 gÀAzÀÄ £Á£ÀÄ £À£Àß »gÉÆà ºÉÆAqÁ ¸ÉàAqÀgï+ £ÀA PÉJ 28 PÀÆå 9990, CAzÁdÄ 20,000/-gÀÆ. ªÀiË®åzÀÝ£ÀÄß UÀA¥Á ©Uï§eÁgÀ JzÀÄgÀÄUÀqÉ ¤°è¹ PÉ®¸À ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄgÀ½ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä £À£Àß ªÁºÀ£À ¤°è¹zÀ ¸ÀܼÀzÀ°è EgÀ°®è, E°èAiÀÄ ªÀgÉUÉ ºÀÄqÀÄPÁrzÀgÀÄ ¹QÌgÀĪÀ¢®è. AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ §æºÀä¥ÀÆgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

C¥ÀjavÀ ±ÀªÀ ¥ÀvÉÛ ¥ÀæPÀgÀt :-

ªÀļÀSÉÃqÀ oÁuÉ :²æà CA¨ÁgÁAiÀÄ ¹ºÉZï¹ 22 ªÀļÀSÉÃqÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ, ¥ÉmÉÆæ°AUÀ PÀvÀðªÀå PÀÄjvÀÄ oÁuɬÄAzÀ ºÉÆgÀlÄ ¥ÉmÉÆæ°AUÀ ªÀiÁqÀÄvÁÛ PÁVuÁ £À¢AiÀÄ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃzÁUÀ C°è £ÉÆÃqÀ¯ÁV ©æeï PɼÀUÀqÉ nÃPÁZÁAiÀÄðgÀ ªÀÄoÀzÀ PÀqÉUÉ ¤Ãj£À°è MAzÀÄ ±ÀªÀ £À£ÀUÉ PÀArvÀÄ £Á£ÀÄ PɼÀUÀqÉ ºÉÆV £ÉÆÃqÀ¯ÁV MAzÀÄ C¥ÀjavÀ ±ÀªÀ EzÀÄÝ ¤Ãj£À°è ¨ÉÆÃgÀ¯ÁV ©¢ÝzÀÄÝ CªÀ£À CAzÁdÄ ªÀAiÀĸÀÄì 50 jAzÀ 55 ªÀµÀð EgÀ§ºÀÄzÀÄ. ªÉÄÊ ªÉÄÃ¯É MAzÀÄ ©½ ±Àlð EvÀÄÛ. F ±ÀªÀªÀÅ ©æeï PɼÀUÀqÉ ¤Ãj£À°è ©zÀÄÝ ¸ÀwÛzÀÝjAzÀ F ªÀÄgÀtzÀ §UÉÎ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ F ªÀgÀ¢ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ¸À°è¹zÀ ªÀgÀ¢ ªÉÄðAzÀ ªÀļÀSÉÃqÀ oÁuÉAiÀÄ°è AiÀÄÄrDgï.£ÀA. 02/2011 PÀ®A 174(¹) ¹.DgÀ¦¹ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt :-

zÉêÀ®WÁtUÁ¥ÀÆgÀ oÁuÉ :²æà ¤Ã®PÀAoÀ vÀAzÉ ¹zÀÝ¥Àà QtV ¸Á|| WÉÆüÀ£ÀÆgÀÄ UÁæªÀÄ vÁ: C¥sÀd®¥ÀÆgÀ gÀªÀgÀÄ, £À£Àß ªÀÄUÀ£ÁzÀ ªÀÄÈvÀ AiÀįÁè°AUÀ EvÀ£ÀÄ ¢: 10-02-11 gÀAzÀÄ vÁ£ÀÄ ZÀ¯Á¬Ä¸ÀÄwÛzÀÝ ºÉƸÀ mÁæöåPÀÖgÀ EAf£À £ÀA.¦J¯ï 29 gÉhÄqï 1512¹23701 mÁæöå° £ÀA. PÉJ 36 6232 £ÉÃzÀgÀ°è ºÀ¼É Hj£À°èzÀÝ ¸ÀÄtzÀÚ aîUÀ¼À£ÀÄß vÀÄA©PÉÆAqÀÄ zÀUÁðPÉÌ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ mÁæöåPÀÖgÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀ¢AzÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹zÁUÀ mÁæöåPÀÖgÀzÀ ªÀÄÄA¢£À ¨sÁUÀ ªÀÄvÀÄÛ UÁ°UÀ¼ÀÄ ªÉÄÃ¯É DzÁUÀ mÁæöåPÀÖgÀ ZÀ¯Á¬Ä¸ÀÄwÛzÀÝ £À£Àß ªÀÄUÀ£À vÀ¯ÉAiÀÄÄ mÁæ° §A¥ÀjUÉ ºÀwÛzÁUÀ ¸ÉÖÃjAUï ªÀÄÄRPÉÌ ªÀÄvÀÄÛ JzÉUÉ UÀÄ¢Ý ¨sÁj EAd£ÀzÀ ¨sÁgÀ JzÉUÉ MwÛzÀÝjAzÀ £À£Àß ªÀÄUÀ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀlÖ «µÀAiÀĪÀ£ÀÄß mÁæöåPÀÖgÀzÀ°èzÀÝ CªÉÆÃV vÀAzÉ PÁqÀ¥Àà dªÀÄzÁgÀ EvÀ£ÀÄ «µÀAiÀÄ £À£ÀUÉ w½¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. vÁªÀÅ ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀî¨ÉÃPÀÄ. CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ zÉêÀ®WÁtUÁ¥ÀÄgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.