Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Sunday, June 23, 2013

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 23-06-2013

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 23-06-2013

ºÉÆPÁæuÁ ¥ÉưøÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA. 10/2013, PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
ದಿನಾಂಕ 19-04-2013 ರಂದು ªÀÄÈvÀ vÀļÀ¹gÁªÀÄ vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀ vÉ®AUÉ ªÀAiÀÄ: 65-70 ªÀµÀð, ¸Á: ºÉÆPÀæuÁ  ಈತನು ಹೊಕ್ರಣಾ ಶಿವಾರದಲ್ಲಿರುವ ತನ್ನ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ವಿಷಕಾರಿ ಔಷಧಿ ಸೇವಿಸಿದರಿಂದ ಆತನಿಗೆ ಉಪಚಾರ ಕುರಿತು ಉದಗೀರ ಕೊಮಲ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲು ಮಾಡಿದ್ದು ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಉಪಚಾರ ಕುರಿತು ಲಾತೂರ ಜಿಲ್ಲಾ ಸರಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ 20-04-2013 ರಂದು ದಾಖ°¹zÁUÀ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉà vÀļÀ¹gÁªÀÄ EvÀ£ÀÄ ಮರಣ ಹೊಂದಿದರುತ್ತಾನೆ, ಆತನ ಮರಣದಲ್ಲಿ ಯಾರ ಮೇಲೆ ಯಾವದೇ ರೀತಿಯ ಸಂಶಯ ಇರುವುದಿಲ್ಲಾ CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢ qÁ: J¸ï.J¸ï ªÁUÀªÀiÁgÉ ªÉÊzÁå¢üPÁjAiÀĪÀgÀÄ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ ¯ÁvÀÆgÀ [JªÀiï.J¸ï] gÀªÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.  

UÁA¢ü UÀAd ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 114/2013, PÀ®A 457, 380 L¦¹ :-
¦üAiÀiÁð¢ JªÀiï.r. ªÀÄIJgÉƢݣÀ vÀAzÉ JªÀiï.r. ±À¦üAiÉƢݣÀ  ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð, ¸Á: ¹¢Ý vÁ°ÃªÀÄ £ÀAiÀiÁ PÀªÀiÁ£À ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ ©ÃzÀgÀ UÁA¢ü UÀAd ªÉÆw §eÁgÀzÀ°è wgÀĪÀÄ® ºÉÆmÉ¯ï ¥ÀPÀÌzÀ°è ¨Á¨Á bÁ°AiÀiÁ ºÉÆ®¸Éî ªÀÄvÀÄÛ jmÉî QgÁuÁ CAUÀr ªÁåå¥ÁgÀ ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ 22-06-2013 gÀAzÀÄ gÁwæ 20:00 UÀAmÉAiÀĪÀgÉUÉ ªÁå¥ÁgÀ ªÀiÁr CAUÀr ªÀÄÄaÑPÉÆAqÀÄ ©ÃUÀ ºÁQ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆzÁUÀ AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ CAUÀrAiÀÄ ±ÉÃlgÀ 2 QðUÀ¼ÀÄ ªÀÄÄjzÀÄ ±ÉÃlgÀ ªÉÄÃ¯É JwÛ CAUÀrAiÀÄ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄ 1) UÉÆÃ®Ø ¥sÁèöåPï QAUÀ ¸ÉÊd 40 qÀ©â, 2) ©æ¸ÁÖ® ¹UÀgÉÃl 50 qÀ©â, 3) UÉÆ®Ø ¥sÁèöåPï ¸Áä® ¸ÉÊd 50 qÀ©â, 4) ¸ÀAvÀÆgÀ ¸Á§Æ£À MAzÀÄ PÉøÀ, 5) ¯ÉÊ¥sÀ ¨ÁAiÀÄ 1 PÉøÀ, 6) ¸ÀÄgÀd dzÁð 50 ¥ÁQl, 7) UÀuÉñÀ ©Ãr MAzÀÄ aî ªÀÄvÀÄÛ a®ègÉ ºÀt 1,100/- »UÉà MlÄÖ 42,000/- gÀÆ ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀ QgÁuÁ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ PÀ¼ÀĪÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆVgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 23-06-2013 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ ºÉ½PÉAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ  ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 159/2013, PÀ®A 143, 147, 148, 341, 342, 323, 324, 504 eÉÆvÉ 149 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 21-06-2013 ರಂದು ಫಿರ್ಯಾದಿ ರಾಜು ತಂದೆ ಪಾಂಡುರಂಗ ಧಾಪೆ ವಯ: 27 ವರ್ಷ, ಜಾw: ಗೌಂಡಿ, ಸಾ: ಕಮಲನಗರ ಗ್ರಾಮ EªÀgÀ ಧಾಬಾದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಹುಡುಗನಾದ ಜಿಲಾನಿ ತಂದೆ ನಾಜಿಮ ಇವನಿಗೆ ಮೊಟಾರ ಸೈಕಲ ಕೊಟ್ಟು ಮುರ್ಕಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ತಂಗಿಯ ªÀÄ£ÉUÉ ಸೊಯಾಬಿನ ಬೀಜ ಕೊಟ್ಟು ಬರಲು ಕಳುಹಿಸಿ ಕೊnÖzÀÄÝ, ನಂತರ f¯Á¤ EvÀ£ÀÄ ಫೋನ ಮಾಡಿ ತಿಳಿಸಿದೆನೆಂದರೆ ನಾನು ಮುರ್ಕಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಹೊಗಿ ಬೀಜ ಕೊಟ್ಟು ಮರಳಿ ಬರುವಾಗ ಹಕ್ಯಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಹೊಗುತ್ತಿದ್ದ ಒಂದು ಆಟೋ ಚಾಲಕನು ಒಮ್ಮೇಲೆ ಕೇರೆಯ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಸಿದರಿಂದ ನಾನು ಅದರ ಎಡಗಡೆ ಸೈಡಿಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಮಾಡಿದರಿಂದ ಸದರಿ ಆಟೋಕ್ಕೆ ಹಾನಿ ಆಗಿದೆ ನೀವು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬನ್ನಿರಿ ಅಂತ ತಿಳಿಸಿದರಿಂದ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೊಗಿ ಸದರಿ ಆಟೋದ ಮಾಲಿಕನಾದ DgÉÆæ £ÀA. 1) ಪಂಡರಿ ಖಿಂಡಿವಾಲೆ ಸಾ: ಮುರ್ಕಿ ಇವರೊಂದಿಗೆ ಸದರಿ ಆಟೋ ಗ್ಯಾರೇಜಗೆ ಒಯ್ದು ರಿಪೇರಿ ಮಾಡಿಕೊಡೆತ್ತೇನೆ ಎಂದು ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ ಜಿಲಾನಿ ºÁUÀÆ ¥ÀAqÀj J®ègÀÆ ಆಟೋ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಉದಗೀರಕ್ಕೆ ಹೊಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಆಟೋ ರಿಪೇರಿ ಮಾಡಿಸಿದಾಗ ಆಟೋ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ ರಿಪೇರಿ ಖರ್ಚು 3000/- ರೂ ಆಗಿದೆ ಕೊಟ್ಟು ಆಟೋ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೊಗಿರಿ ಅಂತ ತಿಳಿಸಿದರಿಂದ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ಹತ್ತಿರ«ದ್ದ 1500/- ರೂ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಇನ್ನೂ ಉಳಿದ 1500/- ರೂ ನನ್ನ ಹತ್ತಿರ ಇಲ್ಲ, ನಾನು ನಾಳೆ ತಂದು ಕೊಡುತ್ತೇನೆ ಆಟೋ ಕೊಡಿರಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಸದರಿಯವನು ಹಣ ಕೊಟ್ಟು ಆಟೋ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೊಗಿರಿ ಅಂತ ತಿಳಿಸಿದರಿಂದ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ನಾಳೆ ಬರುತ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರುವಾಗ ಸದರಿ ¥ÀAqÀj EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ f¯Á¤UÉ E§âjÃUÀÆ ನನ್ನ ಆಟೋ ಗ್ಯಾರೇಜದಿಂದ ತರುವವರೆಗೆ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಮುರ್ಕಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ನಡೆಯಿರಿ ಅಂತ ಜೊತೆ ಜಗಳ ಮಾಡಿದರಿಂದ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ಅವನ ಜೊತೆ ಮುರ್ಕಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಬಂದು ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ಫೋನ ಮಾಡಿ ನ್ನ ತಮ್ಮನಾದ ಸುನಿಲ ಇವನಿಗೆ 1500/- ರೂ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಮುರ್ಕಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಬರಲು ತಿಳಿಸಿದರಿಂದ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ತಮ್ಮ ಸುನಿಲ ಇವನು ತನ್ನ ಜೊತೆ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ಕಾಕನ ಮಗ ಮಹಾದೇವ ತಂದೆ ಡಿಗಂಬರ ಧಾಪೆ ರವರಿಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಕಮಲನಗರದಿಂದ ಮುರ್ಕಿ ಗ್ರಾಮದ ಅಶೋಕ ತಂದೆ ನಿವರ್ತಿ ಖಿಂಡಿವಾಲೆ ರವರ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಬಂದಾಗ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) ಪಂಡರಿ 2) ಅಶೋಕ ತಂದೆ ನಿವರ್ತಿ ಖಿಡಿವಾಲೆ, 3) ನಿವರ್ತಿ ಖಿಂಡಿವಾಲೆ, 4) ವಿಜಯಕುಮಾರ ಗೌಂಡಿ ಹಾಗೂ ಇತರೆ 5-6 ಜನರು ಕೊಡಿ ಅಕ್ರಮ ಕೊಟ ರಚಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಅವರ ಪೈಕಿ ಪಂಡರಿ ಇತನು ¦üAiÀiÁð¢UÉ ನೀನು ಕಮಲನಗರದಿಂದ ಜನರಿಗೆ ಕರೆಯಿಸುತ್ತಿ ಅಂತ ಅವಾಚ್ಯವಾಗಿ ಬೈzÀÄ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಒತ್ತಿ ಹಿಡಿದಾಗ ಪಂಡರಿ ಇವನು ಕ್ರಿಕೇಟ ವಿಕೇಟ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಡೆದು ಗುಪ್ತಗಾಯ ಪಡೆಸಿರುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ವಿಜಯಕುಮಾರ ಗೌಂಡಿ ಇತನು ಪಂಚ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ಎಡ ಕಣ್ಣಿನ ಕೇಳಗಡೆ ಹೊಡೆದು ರಕ್ತಗಾಯ ಪಡೆಸಿದನು, ಆಗ ಮಹಾದೇವ ಇವನು ಜಗಳ ಬಿಡಿಸಲು ಬಂದರೆ ಅವನಿಗೆ ಅಶೋಕ ಇವನು ಬ್ಯಾಟದಿಂದ ಮಹದೇವನ ಬಲತೋಡೆಯ ಮೇಲೆ ಬೆನ್ನಲ್ಲಿ ಹೊಡೆದು ಗುಪ್ತಗಾಯ ಪಡೆಸಿದನು ಮತ್ತು ನಿರ್ವತಿ ಖಿಂಡಿವಾಲೆ ಇವನು ಜಗಳ ಬಿಡಿಸಲು ಬಂದ ಜಿಲಾನಿ ಇವನಿಗೆ ಪಂಡರಿ ಇವನು ವಿಕೇಟದಿಂದ ಜಿಲಾನಿ ಇತನ ಬಲ ಭುಜದ ಮೇಲೆ ಹೊಡೆದು ಗುಪ್ತಗಾಯ ಪಡೆಸಿದನು ಮತ್ತು ಇತರರು ಸಹ ನಮಗೆ ಮೈಯಲ್ಲಿ ಕೈಯಿಂದ ಕಾಲಿನಿಂದ ಒದ್ದು ಗುಪ್ತಗಾಯ ಪಡೆಸಿರುತ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ಒತ್ತಾಯದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಅಶೋಕ ಖಿಂಡಿವಾಲೆ ರವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡಿ ಹಾಕಿgÀÄvÁÛgÉ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡು ಶಿವಾರ ಶಿವಾರದಿಂದ ಓಡಿ ಬಂದಿರುvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 22-06-2013 gÀAzÀÄ PÀA¥ÀÆålgïzÀ°è mÉÊ¥ï ªÀiÁrzÀ Cfð ¸À°è¹zÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¸ÀPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄAoÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 72/2013, PÀ®A 87 PÉ.¦ DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 22-06-13 gÀAzÀÄ PÀ.gÁ.¥ÉÆ ªÀw¬ÄAzÀ ¦üAiÀiÁ𢠹zÀÝgÁAiÀÄ.eÉ.¨sÉÆøÀV ¦J¸ïL ªÀÄAoÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀjUÉ RavÀ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, oÁuÉAiÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆqÀ£É ¨sÉÆøÀUÁ UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃV UÁæªÀÄzÀ ªÁ°äQ JzÀgÀÄUÀqÉ EgÀĪÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ fêÀ£À vÀAzÉ ¸ÀA¨Áf °A¨ÁgÉ ºÁUÀÄ E£ÀÆß 7 d£ÀgÀÄ J®ègÀÆ ¸Á: ¨sÉÆøÀUÁ, vÁ: §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EªÀgÉ®ègÀÆ E¹àÃmï dÆeÁl DlªÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ CªÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr CªÀjAzÀ 52 E¸ÉàÃmï J¯ÉUÀ¼ÀÄ, 7490/- gÀÆ £ÀUÀzÀÄ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÞ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§UÀzÀ® ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 86/2013, PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 21-06-2013 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪À»ÃzÀ vÀAzÉ E¸Áä¬Ä®¸Á§ ªÀÄZÀPÀÄj ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð, G: aPÀ£ï ªÁå¥ÁgÀ, ¸Á: SÉÃt gÀAeÉÆüÀ EªÀgÀÄ ºÀ½îÃSÉÃqÀ9©) UÁæªÀÄ¢AzÀ vÀªÀÄä UÁæªÀÄPÉÌ §gÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ DmÉÆà £ÀA. PÉJ-38/3504 £ÉÃzÀgÀ°è PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀĪÁUÀ »¯Á®¥ÀÆgÀ zÁnzÀ £ÀAvÀgÀ PÁgÀAeÁ ©æqÀÓ ºÀwÛgÀ ¸ÀzÀj DmÉÆà ZÁ®PÀ£ÁzÀ DgÉÆæAiÀÄÄ vÀ£Àß DmÉÆêÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ gÉÆÃr£À §® §¢AiÀÄ°è ¥À°Ö ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É, ¸ÀzÀj ¥À°Ö¬ÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ JqÀUÁ®Ä, PÀtÂÚ£À ºÀwÛgÀ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ, C°è°è vÀgÀazÀ UÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÉÆAlzÀ°è UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¸ÀAZÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ, ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 150/2013, PÀ®A 279, 338 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 22-06-2013 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ DPÁ±À vÀAzÉ £ÀgÀ¹AUÀ ¸ÉÆä ªÀAiÀÄ: 18 ªÀµÀð, ¸Á: a¢æ ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ DgÉÆæ ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ±ÉñÀ¥Àà ªÀAiÀÄ: 27 ªÀµÀð, ¸Á: amÁÖ EvÀ£À ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA. PÉJ-38/n¹-1098 £ÉÃzÀgÀ »AzÉ PÀĽvÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ¸ÀzÀj DgÉÆæAiÀÄÄ a¢æ ¨ÉÊ¥Á¸À PÀqɬÄAzÀ UÀÄA¥Á ªÉÄÊ®ÆgÀ ¨ÉÊ¥Á¸À gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼Àf¬ÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ºÉƸÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ wgÀÄ«£À°è §AzÀÄ ªÁºÀ£ÀzÀ ºÀvÉÆÃn vÀ¦à ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ¹èÃ¥ï DV C¥ÀWÁvÀ ¸ÀA¨sÀ«¹zÀÝjAzÀ »AzÉ PÀĽvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ JqÀUÉÊ ªÀÄÄAUÉÊ J®Ä§Ä ªÀÄÄjzÀAvÉ ¨sÁj UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆæAiÀÄ ºÀuÉAiÀÄ°è, §®PÀtÂÚUÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ, §®UÁ°UÉ, §®UÉÊUÉ ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀiËTPÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

Raichur District Reported Crimes

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

¢£ÁAPÀ: 21-06-2013 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁå£Àí 12-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ªÀÄw CAd£ÀªÀÄä UÀAqÀ ©üêÀÄ¥Àà ªÀAiÀiÁ: 24 ªÀµÀð,eÁ: £ÁAiÀÄPÀ G: PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á: ºÀAa£Á¼À FPÉAiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ PÀÄAl ªÀiÁgÉ¥Àà vÀAzÉ ¨ÉÆqÀØtÚ ªÀAiÀiÁ: 40 ªÀµÀð, eÁ: £ÁAiÀÄPÀ, ¸Á: ºÀAa£Á¼À FvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ CtÚ£ÁzÀ £ÀgÀ¹AºÀ£ÀÄ ªÉÄA§gï DVzÀÝPÉÌ ¹nÖ¤AzÀ CªÁZÀåªÁV ¨ÉêzÁqÀÄwÛzÀÝ£ÀÄß ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼ÀÄ PÉý £ÀªÀÄä CtÚ¤UÉ AiÀiÁPÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊAiÀÄÄåwÛ CAvÁ PÉýzÀÝPÉÌ DgÉÆævÀ£ÀÄ MªÉÄä¯É ¹nÖ¤AzÀ " J¯Éà ¸ÀƼÉà CzÀ£ÀÄß K£ÀÄ PÉüÀÄwÛ" CAvÁ vÀ¯ÉPÀÆzÀ®Ä »rzÀÄ dUÁÎr, PɼÀUÉ PÉqÀ«, PÁ°¤AzÀ MzÀÄÝ, PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ, C°èAiÉÄà ©¢ÝzÀÝ PÀ°è¤AzÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼À ªÀÄÆV£À ªÉÄÃ¯É ªÀÄvÀÄÛ vÀ¯ÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ UÁAiÀÄUÉƽ¹ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ CzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ EqÀ¥À£ÀÆgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 58/2013 PÀ®A 504, 323, 324, 354, 506 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¥Éưøï zÁ½ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

¢£ÁAPÀ: 22.06.2013 gÀAzÀÄ J¯ÉPÀÆqÀèV ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ ºÀ¼ÀîzÀ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è 1) £ÁUÀ¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ ªÀAiÀiÁ: 55 eÁ: ºÀjd£À G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ºÁgÁ¥ÀÆgÀÄ 2) ªÀĹUÉ¥Àà vÀAzÉ °AUÀ£ÀUËqÀ ªÀAiÀiÁ: 45 eÁ: PÀÄgÀħgÀÄ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ºÁgÁ¥ÀÆgÀÄ gÀªÀgÀÄ ¸ÉÃj vÀªÀÄä ¯Á¨sÀPÁÌV CAzÀgï-§ºÁgï JA§ £À¹Ã©£À 52 E¸ÉàÃmï J¯ÉUÀ¼À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ºÀtzÀ ¥ÀAxÀ PÀnÖ dÆeÁl DqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¦.J¸ï.L vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À gÀªÀgÀÄ ªÀiÁ»w ¥ÀqÉzÀÄ ¹§âA¢ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ ºÉÆÃV zÁ½ £Àqɹ MlÄÖ 2 d£À CgÉÆævÀgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr CªÀjAzÀ dÆeÁlzÀ ºÀt gÀÆ. 545/- ªÀÄvÀÄÛ 52 E¸ÉàÃmï J¯ÉUÀ¼ÀÄ ªÀ±À¥Àr¹PÉÆAqÀÄ ªÁ¥Á¸ï oÁuÉ §AzÀÄ zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ vÀÄ«ðºÁ¼À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 128/2013 PÀ®A 87 PÉ.¦.AiÀiÁPïÖ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

C¸Àé¨sÁ«PÀ ªÀÄgÀt ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

¢£ÁAPÀ:-20-6-2013 gÀAzÀÄ gÁwæ 8-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¸ÀvÀå£ÁgÁAiÀÄtPÁåA¦£À°ègÀĪÀ ¦üAiÀiÁ𢠲æäªÁ¸ï vÀAzÉ F ªÉAPÀmÉñÀégÀgÁªï ªÀ: 25, eÁ: CUÀ¸Àgï G: mÉîgï PÉ®¸À ¸Á: ¸ÀvÀå£ÁgÁAiÀÄtPÁåA¥ï vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ FvÀ£À ªÁ¸ÀzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è CªÀgÀ vÁ¬ÄAiÀiÁzÀ ¦.FgÀªÀÄä EªÀgÀÄ ¤ÃgÀÄ PÁ¬Ä¸À®Ä ¸ËÖªïUÉ ¥ÀA¥À ºÉÆqÉAiÀÄĪÁUÀ ¨ÉÃUÀ£É ºÀvÀÛ¯ÁgÀzÀPÉÌ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£À vÀAzÉAiÀiÁzÀ ¦. ªÉAPÀmÉñÀégÀgÁªÀÅ FvÀ£ÀÄ ¸ËÖªï UÉ ¥ÀA¥ï ºÉÆqÉAiÀÄĪÁUÀ M«ÄäAzÀ MªÉÄä¯É ¨ÉAQ zÀUï CAvÁ ºÉÆwÛºÀÆjzÀÄ DvÀ£À §mÉÖUÉ ¨ÉAQ ºÀwÛ DvÀ£À ªÉÆtPÁ®Ä ªÉÄïï¨sÁUÀ¢AzÀ ªÀÄÄRzÀªÀgÉUÉ zÉúÀzÀ ªÀÄÄA¨sÁUÀPÉÌ ¨sÁjà ¸ÀÄlÖ UÁAiÀÄUÀ¼ÁV §¼Áîj «ªÀiïì D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄĪÀPÁ®PÉÌ ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉà ¢£ÁAPÀ:-21-6-2013 gÀAzÀÄ gÁwæ 9-30 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É.AvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ vÀÄ«ðºÁ¼À oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA: . 14/2013 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¢: 15-06-2013 gÀAzÀÄ 9-30 J.JA.PÉÌ ²æÃ¥ÀÄgÀA dAPÀë£ï ªÀÄÈvÀ ®°vÀªÀÄä vÀAzÉ ²ªÀ¥Àà, 14 ªÀµÀð, PÀ¨ÉâÃgÀ, ¸Á: ²æÃ¥ÀÄgÀA dAPÀë£ï FPÉAiÀÄÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è CrUÉ ªÀiÁqÀ®Ä M¯ÉAiÀÄ°è ¹ÃªÉÄ JuÉÚ ºÁQ PÀrØUÉ VÃjzÁUÀ DPÀ¹äPÀªÁV M¯ÉAiÀÄ°èAiÀÄ ¨ÉAQ ZÀPï CAvÁ ªÀÄÈvÀ¼À ªÉÄʪÉÄð£À §mÉÖUÀ½UÉ ¨ÉAQ ºÀwÛ ªÉÄÊAiÀįÁè ¸ÀÄlÄÖ (JzÉ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÄR ºÉÆgÀvÀÄ ¥Àr¹) ºÉaÑ£À E¯ÁdÄUÁV «ªÀiïì D¸ÀàvÉæ §¼ÁîjUÉ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÁUÀ UÀÄtªÀÄÄRªÁUÀzÉà ¢£ÁAPÀ 22-06-2013 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 4-30 J.JA.PÉÌ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ DPÉAiÀÄ vÀAzÉAiÀiÁzÀ ²ªÀ¥Àà vÀAzÉ ¥ÀgÀ¸ÀtÚ, 40 ªÀµÀð, PÀ¨ÉâÃgÀ, MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á: ²æÃ¥ÀÄgÀA dAPÀë£ï vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ. gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢ü ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«Äãt oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA: 25/2013 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


 

gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

¢£ÁAPÀ: 21.06.2013 gÀAzÀÄ 1) ¸ÀtÚ ªÀÄÄzÀÄPÀ¥Àà vÀAzÉ zÁåªÀtÚ ªÀAiÀiÁ: 22 eÁ: PÀÄgÀħgÀÄ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ºÀA¥À£Á¼À £ÉÃzÀݪÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA PÉ.J 32 E-5540 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É ¦ügÁå¢ ²ªÀUÁå£À¥Àà vÀAzÉ §¸Àì¥Àà ªÀAiÀiÁ: 23 eÁ: PÀÄgÀħgÀÄ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ºÀA¥À£Á¼À vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ FvÀ£À£ÀÄß ºÀwÛ¹PÉÆAqÀÄ ºÀA¥À£Á¼À PÀqÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ªÀÄvÀÄÛ DPÀqɬÄAzÀ 2) ®PÀëöät¹AUï vÀAzÉ ±ÁåªÀiï¹AUï ªÀAiÀiÁ: 21 eÁ: gÀd¥ÀÆvÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: PÀtÆÚgÀÄ £ÉÃzÀݪÀ£ÀÄ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA PÉ.J-36 JPïì-7322 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ¥ÀgÀ±ÀÄgÁªÀĹAUï£À£ÀÄß ºÀwÛ¹PÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ E§âgÀÄ vÀªÀÄä vÀªÀÄä ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ïUÀ¼À£ÀÄß CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ AiÀÄÄ.ºÀAa£Á¼À UÁæªÀÄzÀ ºÀwÛgÀ PÀ£ÁðlPÀ ¥ËæqsÀ±Á¯É ªÀÄÄA¢£À gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è M§âjUÉƧâgÀÄ ªÀÄÄSÁªÀÄÄTAiÀiÁV lPÀÌgïPÉÆlÄÖPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¥ÀjuÁªÀÄ¢AzÀ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÁgÀjUÉ vÀ¯ÉUÉ, ºÀuÉUÉ, ¸ÁzÁ ªÀÄvÀÄÛ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. »AzÉ PÀĽvÀ ¸ÀªÁgÀjUÉ vÀ¯ÉUÉ §®UÀqÉ ºÀuÉUÉ, §®UÁ®Ä ªÉÆtPÁ®Ä, §®UÉÊ ªÉÆtPÉÊ ºÀwÛgÀ ¸ÁzÁ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ vÀÄ«ðºÁ¼À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 127/2013 PÀ®A 279. 337. 338 L.¦.¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ::-

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ:23.06.2013 gÀAzÀÄ 59 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 10,700/-gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.

GULBARGA DISTRICT REPORTED CRIMES

ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣ:
ಸೇಡಂ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ: ಶ್ರೀ, ಭೀಮಣ್ಣ ತಂದೆ ಹಣಮಂತ ನಿಂಗಾಪೊರ ಸಾ:ವಾಲ್ಮಿಕಿ ನಗರ ಶೆಟ್ಟಿ ಹುಡಾ ಸೇಡಂ. ತಾ:ಸೇಡಂ ರವರು ತನ್ನ ಮಗನಾದ ರಾಜು ಇತನು ವಾಸವದತ್ತಾ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಲೊಡಿಂಗ್ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಅಂತಾ ರಾತ್ರಿ 10-00  ಗಂಟೆಯಿಂದ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 06-00 ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ ಕರ್ತವ್ಯಕ್ಕೆ  ಹಿರೋ ಸ್ಪೆಂಡರ ಪ್ಲಸ್  ಮೋಟಾರು ಸೈಕಲ್ ಚೆಸ್ಸಿ ನಂ: MBL HA 10 AMD HE 25449 ನೇದ್ದರ ಮೇಲೆ ಮನೆಯಿಂದ ಹೋಗುವಾಗ ರೇಲ್ವೇ ಒವರ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ ರೋಡಿನ ಮೇಲೆ ಹೋಗುತ್ತಿರುವಾಗ ಸೇಡಂ ಕಡೆಯಿಂದ ಒಂದು ಮಹೇಂದ್ರ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮೋ ವಾಹನ ನಂ ಕೆಎ-32-ಬಿ-5286 ನೇದ್ದರ ಚಾಲಕನು ತನ್ನ ವಾಹನವನ್ನು ಅತಿವೇಗ ಮತ್ತು ನಿಸ್ಕಾಳಜೀತನದಿಂದ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಎಡಗಡೆ ಸೈಡು ಬಿಟ್ಟು ಬಲಗಡೆಗೆ ಬಂದು ಮೋಟಾರು ಸೈಕಲಿಗೆ ಡಿಕ್ಕಿಪಡಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಭಾರಿರಕ್ತ ಗಾಯವಾಗಿ ಕೀವಿಯಿಂದ, ಬಾಯಿಂದ, ಮೂಗಿನಿಂದ ರಕ್ತ ಬಂದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಯೇ ಮೃತಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾನೆ ಅಂತಾ ಶ್ರೀ, ಭೀಮಣ್ಣ ತಂದೆ ಹಣಮಂತ  ರವರು ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ:153/2013 ಕಲಂ 279 304(ಎ) ಐಪಿಸಿ  ಸಂಗಡ 187 ಐ ಎಮ್.ವಿ ಆಕ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.
ದರೋಡೆ ಪ್ರಕರಣ:

ಅಶೋಕ ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ: ದಿನಾಂಕ 22/06/2013 ರಂದು ನಾನು ನನ್ನ ವಕೀಲ ವೃತ್ತಿ ಕೆಲಸ ಮುಗಿಸಿಕೊಂಡು  ರಾತ್ರಿ 9-00 ಗಂಟೆಗೆ  ವರ್ದನ ನಗರದಲ್ಲಿರುವ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬರುತ್ತಿರುವಾಗ ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ಮಹೇಂದ್ರ ಸರ್ವಿಸ ಸೆಂಟರನ ಮುಂದೆ ನನ್ನ ಮುಂದುಗಡೆಯಿಂದ 20-25 ವಯಸ್ಸಿನ ಒಬ್ಬ ಮೋಟರ ಸೈಕಲ ಸವಾರನು ತನ್ನ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ ತಂದವನೇ ನನ್ನ ಮೈ ಮೇಲೆ ತಂದು ನನ್ನ ಕೊರಳಿಗೆ  ಕೈ ಹಾಕಿ ನನ್ನ ಕೊರಳಲ್ಲಿದ್ದ ಬಂಗಾರದ ಗೊಪು  ನಮೂನೆಯ ಸರ್‌ ಅದಕ್ಕೆ ಹೃದಯದಾಕಾರದ ಪದಕವಿದ್ದು  ಎರಡುವರೆ ತೋಲೆ ಬಂಗಾರ ಮತ್ತು 1 ಗ್ರಾಂ ಹವಳದ ಪದಕ  ಅಂದಾಜು ಕಿಮ್ಮತ್ತು  ರೂ. 62,000/- ಬೆಲೆಬಾಳುವುದು ನನ್ನ ಕೊರಳನಿಂದ ಕಿತ್ತುಕೊಂಡು ಹೋಗಿರುತ್ತಾನೆ ಅಂತಾ  ಸರಸಿಜ ರಾಜನ್ ವಕೀಲ ಸಾ|| ವರ್ದನ ನಗರ ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರು ಲಿಖಿತ ಅರ್ಜಿಯ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ:99/2013 ಕಲಂ. 392 ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.