Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Tuesday, July 8, 2014

Raichur District Reported Crimes                                 
¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
    
                         -:£ÀPÀ° f¯Áè¢üPÁj §AzsÀ£À:-
¢£ÁAPÀ: 05.07.2014 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 5.00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ f¯Áè¢üPÁjUÀ¼À PÀbÉÃjUÉ zɺÀ° ¬ÄAzÀ MAzÀÄ ¥sÁåPïì ¸ÀAzÉñÀ §A¢zÀÄÝ CzÀgÀ°è PÀ©Ãgï ºÁ¶ä L.J.J¸ï., qÉ¥ÀÆån ¸ÉPÉælj, ¸ÉÆàÃlìð CxÁjn D¥sï EArAiÀiÁ, «Ä¤¹Öçà D¥sï ¸ÉÆàÃmïìð CAqï AiÀÄÆvï C¥sÉÃgïì, U˪ÀgÀߪÉÄAmï D¥sï EArAiÀiÁ JA§ C¢üPÁj gÁAiÀÄZÀÆj£À £ÉºÀgÀÄ AiÀÄĪÀ PÉÃAzÀæPÉÌ ¨sÉÃn ¤ÃqÀĪÀªÀjzÀÄÝ CªÀjUÉ CUÀvÀå ¸ÀºÀPÁgÀ ¤ÃqÀĪÀAvÉ ¸ÀÆa¸À¯ÁVvÀÄÛ. CzÀgÀAvÉ f¯ÁèqÀ½vÀ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 07.07.2014 gÀAzÀÄ gÁAiÀÄZÀÆjUÉ §AzÀÄ Cwy UÀȺÀzÀ°è vÀAVzÀÝ PÀ©Ãgï ºÁ¶ä ºÁUÀÆ CªÀgÀ C¥ÀÛ ¸ÀºÁAiÀÄPÀ ¸ÀªÉð±ï PÀĪÀiÁgï gÀªÀjUÉ ¸ÀgÀPÁj ªÁºÀ£À ªÀÄvÀÄÛ ¸Ë®¨sÀåUÀ¼À£ÀÄß MzÀV¸À¯ÁVvÀÄÛ. ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀÄ ¤£Éß ¸ÀAeÉ 4.00 UÀAmÉUÉ f¯Áè¢üPÁjUÀ½UÉ ¨sÉÃn ªÀiÁrzÁUÀ EªÀgÀÄ 2007 £Éà ¨Áåa£À L.J.J¸ï. C¢üPÁj JAzÀÄ ºÉýPÉÆArzÀÝjAzÀ, ¥Àj²Ã°¸À¯ÁV 2007 gÀ°è PÀ©Ãgï ºÁ¶ä ºÉ¸Àj£À AiÀiÁªÀÅzÉà ªÀåQÛ PÀAqÀĨÁgÀzÀÝjAzÀ ºÁUÀÆ CªÀgÀ ªÀvÀð£É¬ÄAzÀ C£ÀĪÀiÁ£ÀUÉÆAqÀ f¯Áè¢üPÁjUÀ¼ÀÄ ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ½UÉ ªÀiÁ»w ¤Ãr ¸ÀzÀgÀ§eÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 145/2014 PÀ®A. 406,409,420, 465 L.¦.¹. ¥ÀæPÁgÀ zÀÆgÀÄ zÁR°¹zÀÄÝ ²æÃ. JA. J£ï. £ÁUÀgÁd L.¦.J¸ï. f¯Áè ¥Éưøï C¢üÃPÀëPÀgÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÀªÀgÀ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÀzÀ°è ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ ¸ÀÀzÀj ªÀåQÛUÀ¼ÀÄ vÀAVzÀÝ ¸ÀܼÀzÀ°è ±ÉÆÃzsÀ£É £ÀqɹzÀÄÝ C°è PÀ©Ãgï ºÁ¶ä @ ¸ÉÊAiÀÄzï C£Àégï ºÁ¶ä ¸Á. zɺÀ°, ¸ÀªÉð±À PÀĪÀiÁgï vÀAzÉ ªÉƺÀ£ï ¯Á® ¸Á. zɺÀ° ªÀÄvÀÄÛ G¨ÉÃzÀįÁè ¸Á. gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ JA§ ªÀåQÛUÀ½zÀÄÝ «ZÁj¸À¯ÁV PÀ©Ãgï ºÁ¶ä FvÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ L.J.J¸ï. C¢üPÁj JAzÀÄ ºÉýPÉÆAqÀÄ ¤gÀÄzÉÆåÃV AiÀÄĪÀPÀjUÉ PÉ®¸À PÉÆr¸ÀÄvÉÛÃ£É JAzÀÄ £ÀA©¹ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄ ªÀAa¸ÀÄwÛgÀĪÀzÁV w½zÀħA¢gÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀªÉð±À PÀĪÀiÁgï FvÀ£ÀÄ PÀ©Ãgï ºÁ¶ä FvÀ£À ¦.J. JAzÀÄ ºÉýPÉÆAqÀÄ d£ÀjUÉ ªÀAa¸ÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ G¨ÉÃzÀįÁè FvÀ£ÀÄ PÀ©Ãgï ºÁ¶ä ªÀÄvÀÄÛ CªÀ£À ¸ÀAUÀrUÀ¤UÉ ¤gÀÆzÉÆåÃV AiÀÄĪÀPÀjAzÀ vÀ£ÀUÉ L.J.J¸ï. C¢üPÁj ¥ÀjZÀAiÀÄ EzÀÄÝ ºÀwÛgÀzÀ ¸ÀA§AzsÀPÀ£ÁVzÀÄÝ CªÀjAzÀ PÉ®¸À PÉÆr¸ÀÄvÉÛãÉAzÀÄ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄ ªÀÄzsÀåªÀwð PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÀÅzÁV w½zÀħA¢gÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀܼÀzÀ°è gÀÆ. 15,42,000/- ¥ÀvÉÛAiÀiÁVzÀÄÝ G¨ÉÃzÀįÁè FvÀ£ÀÄ PÀ©Ãgï ºÁ¶ä ªÀÄvÀÄÛ CªÀ£À ¸ÀAUÀrUÀ¤UÉÀ ¤gÀÄzÉÆåÃV AiÀÄĪÀPÀjAzÀ PÉ®¸À PÉÆqÀĸÀĪÀÅzÁV ºÉý CªÀjAzÀ ¥ÀqÉzÀÄ vÀAzÀÄ PÉÆlÖ ºÀt JAzÀÄ w½zÀħA¢gÀÄvÀÛzÉ. zɺÀ°¬ÄAzÀ SÉÆnÖ ¥sÁåPïì ¸ÀAzÉñÀªÀ£ÀÄß qÉ¥ÀÆån ¸ÉPÉælj, ¸ÉÆàÃlìð CxÁjn D¥sï EArAiÀiÁ «Ä¤¹Öçà D¥sï ¸ÉÆàÃmïìð CAqï AiÀÄÆvï C¥sÉÃgïì, U˪ÀgÀߪÉÄAmï D¥sï EArAiÀiÁ ºÉ¸Àj£À°è ¸Àȶֹ f¯Áè¢üPÁjUÀ¼À PÀZÉÃjUÉ PÀ¼ÀÄ»¹ f¯ÁèqÀ½vÀªÀ£ÀÄß ªÀAa¹gÀĪÀÅzÁV w½zÀħA¢gÀÄvÀÛzÉ. PÀ©Ãgï ºÁ¶ä @ ¸ÉÊAiÀÄzï C£Àégï ºÁ¶ä, ¦.J. ¸ÀªÉð±À PÀĪÀiÁgï ªÀÄvÀÄÛ G¨ÉÃzÀįÁè EªÀgÀÄ SÉÆnÖ zÁR¯Áw ¸Àȶֹ f¯ÁèqÀ½vÀPÉÌ ªÀAa¹ ¸ÀgÀPÁj ¸Ë®¨sÀåUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ PÉ®¸À PÉÆr¸ÀÄvÉÛãÉAzÀÄ d£ÀjUÉ £ÀA©¹ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄ d£ÀjUÉ ªÀAa¹ ªÉƸÀ ªÀiÁqÀĪÀ PÀÈvÀåzÀ°è vÉÆqÀVzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ «gÀÄzÀÝ ²æêÀÄw. «. «. eÉÆåÃvÁìöß ¥Àæ¨sÁj f¯Áè¢üPÁjUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ ªÀÄÄRå PÁAiÀÄ𠤪ÁðºÀPÀ C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÀªÀgÀ zÀÆj£À ªÉÄÃ¯É ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ §A¢ü¹zÀÄÝ, PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
PÉÆ¯É ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
           gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà, 51 ªÀµÀð, G: ºÉqï ªÉÄPÁå¤Pï,  eÁ: ªÀiÁ¢UÀ, ¸Á: eÉÆåÃw PÁ¯ÉÆä gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ FvÀ£À   ªÀÄUÀ¼ÁzÀ D±ÁgÁtÂ@ PÀ«vÁ FPÉUÉ 2007 £Éà ¸Á°£À°è DgÉÆæ £ÀA: 01 ¸ÀÆUÀ¥Àà vÀAzÉ PÀjAiÀÄ¥Àà, FvÀ£ÉÆA¢UÉ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrzÀÄÝ  ªÀÄzÀĪÉAiÀÄ £ÀAvÀgÀ 03 wAUÀ¼ÀzÀªÀgÉUÉ ZÉ£ÁßV EzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ 1] ¸ÀÆUÀ¥Àà vÀAzÉ PÀjAiÀÄ¥Àà, 2] ºÀ£ÀĪÀÄAvÀªÀÄä UÀAqÀ PÀjAiÀÄ¥Àà, 3] £ÁUÀ¥Àà vÀAzÉ PÀjAiÀÄ¥Àà, 4] UÀÄgÀÄ vÀAzÉ PÀjAiÀÄ¥Àà, 5] ¸ÀAUÀ¥Àà vÀAzÉ PÀjAiÀÄ¥Àà, 6] §ÄfÓ vÀAzÉ PÀjAiÀÄ¥Àà, ¸Á: J®ègÀÆ AiÀÄzÁè¥ÀÆgÀÄ.EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ E£ÀÆß ªÀgÀzÀQëuÉUÁV QgÀÄPÀļÀ ¤ÃqÀÄwÛzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ: 07.07.2014 gÀAzÀÄ  12.30 UÀAmÉUÉ DgÉÆæ £ÀA: 01 FvÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è D±ÁgÁtÂ@PÀ«vÁ¼À£ÀÄß ¨Éqï gÀƪÀiï£À°è DPÉAiÀÄ ¹ÃgÉAiÀÄ ¸ÉgÀÄUÀĤAzÀ PÀÄwÛUÉUÉ ©VzÀÄ PÉÆ¯É ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ  ±ÀQÛ£ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 83/2013 PÀ®A: 143,147,498(J),302¸À»vÀ149L¦¹.  ªÀÄvÀÄÛ 3&4 r.¦. AiÀiÁPïÖ CrAiÀÄ°è  ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.
           ¥Éưøï zÁ½ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-  
¢£ÁAPÀ 07-07-2014 gÀAzÀÄ 4-30 ¦.JA ¸ÀĪÀiÁjUÉ  R¢gÉñÀ£À vÀAzÉ PÉ.¥ÉjAiÀiÁ¸Áé«Ä,38 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄÄvÀÄÛgÁd ¸Á: Dgï.ºÉZï.PÁåA¥ï £ÀA 1 vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ     Dgï.ºÉZï.PÁåA¥ï £ÀA 1gÀ°è G¥ÀPÁ®ÄªÉ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄlPÁ £ÀA§gÀ£ÀÄß §gÉzÀÄPÉÆqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¦.J¸ï.L ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt gÀªÀgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ zÁ½ ªÀiÁr DgÉÆævÀ¤AzÀ dÄeÁlzÀ ºÀt 450/- MAzÀÄ ªÀÄlPÁ aÃn, MAzÀÄ ¨Á¯ï ¥É£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ºÁdgÀÄ¥Àr¹zÀÄÝ d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 159/2014 PÀ®A. 78 (3) PÉ.¦ AiÀiÁåPïÖ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®ÄªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.,
         ದಿನಾಂಕ:-07/07/2014 ರಂದು ಸಾಯಂಕಾಲ ಬಳಗಾನೂರು ಗ್ರಾಮದ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದ ಹತ್ತಿರ ಮಟಕಾ ಜೂಜಾಟ ನಡೆದಿದೆ ಅಂತಾ ಖಚೀತ ಭಾತ್ಮಿ ಬಂದಿದ್ದು ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಳಗಾನೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ  ¦.J¸ï.L. gÀªÀgÀÄ ಸಿಬ್ಬಂಧಿ ªÀÄvÀÄÛ ಪಂಚರೊಂದಿಗೆ ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಠಾಣಾ ಸರಕಾರಿ ಜೀಪಿನಲ್ಲಿ ಸದರಿ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಲು ಅಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ತಾಳಿಕೋಟಿ ಇವರ ಹೋಟೇಲ್ ಮುಂದೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಜಗನ್ನಾಥ ತಂದೆ ಪಾಂಡಪ್ಪ ಕಟ್ಟಿಮನಿ ವಯಾ 32 ವರ್ಷ, ಪಾತ್ರದವರು, ಸಾ;-ಬಳಗಾನೂರು FvÀ£ÀÄ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಂದ 1-ರೂಪಾಯಿಗೆ 80/-ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡುವುದಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಾ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಂದ ಹಣವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಮಟಕಾ ಜೂಜಾಟದ ನಂಬರಿನ ಚೀಟಿಯನ್ನು ಬರೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದುದ್ದನ್ನು ಕಂಡು ಪಂಚರ ಸಮಕ್ಷಮದಲ್ಲಿ ಸಾಯಂಕಾಲ 6-15 ಗಂಟೆಗೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಸದರಿ ಆರೋಪಿತನಿಂದ ಮಟಕಾ ಜೂಜಾಟದ ನಗದು ಹಣ 250/-ರೂ.1-ಬಾಲ್ ಪೆನ್ನು, ಮಟಕಾ ನಂಬರ್ ಬರೆದ ಚೀಟಿ ತಾಬಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನಂತರ ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದ ಆರೋಪಿ ಮಟಕಾ ಜೂಜಾಟದ ಸಾಮಾಗ್ರಿಳೊಂದಿಗೆ 7-30 ಗಂಟೆಗೆ ಠಾಣೆಗೆ §AzÀÄ zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ DzsÁgÀzÀ   ಮೇಲಿಂದ §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ ಠಾಣಾ ಅಪರಾದ ಸಂಖ್ಯೆ 133/2014.ಕಲಂ.78(3).ಕೆ.ಪಿ ಕಾಯಿದೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆಯನ್ನು ಕೈಕೊಂಡೆನು.

UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
          ದಿ.07-07-2014 ರಂದು ಮುಂಜಾನೆ 08-30ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರು ಮಾಡಗಿರಿ ಗ್ರಾಮದ  .ಪಿ.ಎಂ.ಸಿ. ಮಾರ್ಕೇಟ ಹತ್ತಿರ ಕುಂಬಾರ ಹೋಟೆಲ್ ಮುಂದೆಗಡೆ  ಫಿರ್ಯಾದಿ ಕೆ.ಲಿಂಗಯ್ಯ ತಂದೆ ರಾಮಣ್ಣ 25 ವರ್ಷ ಜಾತಿ:ಕುರುಬರು :ಒಕ್ಕಲುತನ ಸಾ: ಮಾಡಗಿರಿ          FvÀನು ನಿಂತಾಗ ಅಲಿಸಾಬ ತಂದೆ ಖಾಜಾಸಾಬ ವಯಾ 50 ವರ್ಷ  ಜಾತಿ:ಪಿಂಜಾರ :ದಲ್ಲಾಳಿ ಕೆಲಸ ಸಾ: ಮಾಡಿಗಿರಿ EªÀ£ÀÄ  ಬಂದು ಫೀರ್ಯಾದಿದಾರನಿಗೆ ಎಲೆ ನೀಲಯ್ಯ ನನಗೆ 50 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡು ಅಂತಾ ಕೇಳಿದಾಗ ಫಿರ್ಯದಿದಾರನು ನನ್ನ ಹತ್ತಿರ ಇಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ತಡೆದು ನಂತರ ಕೋಡುತ್ತೇನೆ ಅಂತಾ ಅಂದಾಗ ಆರೋಪಿತನು ಒಮ್ಮೇಲೆ ಸಿಟ್ಟಿಗೆ ಬಂದು ಎಲೇ ಕುರುಬ ಸೂಳೆ ಮಗನೇ ನಾನು ಕೇಳೀದಾದ ಹಣ ಕೊಡದಿದ್ದರೆ ನೀನು ಯಾಕೆ ಮಾಡಗಿರಿಯಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಅಂತಾ ಅಂದವನೇ ತನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿದ್ದ ಬ್ಲೆಡದಿಂದ ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರನ ತಲೆಯ ಹಿಂಬಾಗಕ್ಕೆ ಹೊಡೆದು ರಕ್ತಗಾಯಗೊಳಿಸಿರುತ್ತಾನೆ  ಮತ್ತು ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರನಿಗೆ ಆರೋಪಿತನು ಲೇ ನಿನ್ನನ್ನು ಒಂದಿಲ್ಲ ಒಂದು ದಿನ ಕೊಲ್ಲುತ್ತೇನೆ ಅಂತಾ ಜೀವದ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿರುತ್ತಾನೆಂದು ನೀಡಿದ ಹೇಳಿಕೆಯ ದೂರಿನ ಮೇಲಿಂದ ಸಿರವಾರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ , UÀÄ£ÉߣÀA:  161/2014 ಕಲಂ: 323,324,504,506 IPC CrAiÀÄ°è  ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀîUÁVzÉ.
        ಫಿರ್ಯದಿ wgÀĪÀÄ®gÉrØ vÀAzÉ ¸ÀĨÁâgÉrØ ªÀAiÀÄ 70 ªÀµÀð eÁ : gÉrØ G : MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á : Dgï.f. PÁåA¥ï ºÁ:ªÀ: PÀÄA¨ÁgÀ Nt ªÀiÁ£À«.  FvÀ£À ಜಮೀನು ಆರ್.ಜಿ. ಕ್ಯಾಂಪ್ ನಲ್ಲಿ 10 ಎಕರೆ ಇದ್ದು, ಅದರಲ್ಲಿ 08 ಎಕರೆ ತನ್ನ ಮಗಳಾದ ಜಯಮ್ಮಳ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದು, ಅದರಲ್ಲಿ 02 ಎಕರೆ 10 ಗುಂಟೆ ಮಾನವಿ ಪಟ್ಟಣದ ಫರಾ ಕಾಲೋನಿಯ ರಾಂಬಾಬು ತಂದೆ ಆದಿನಾರಾಯಣ ಇವರಿಗೆ ಖರೀದಿಗಾಗಿ ಕೊಟ್ಟು ಅವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಸಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.  ಸದರಿ 02 ಎಕರೆ 10 ಗುಂಟೆಯಲ್ಲಿ ನನಗೂ ಪಾಲು ಬರುತ್ತದೆ ಅಂತಾ ಜಯಮ್ಮಳು ಮಾನವಿ ಸಿವಿಲ್ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಓ.ಎಸ್. ನಂ. 26/09ರ ಪ್ರಕಾರ ಧಾವೆ ಹೂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.  ದಿನಾಂಕ 04-07-14 ರಂದು ಫಿರ್ಯಾದಿಯು ಆರ್.ಜಿ. ಕ್ಯಾಂಪ ರೋಡಿನಲ್ಲಿರುವ ರಮೇಶ ಇವರ ಹೋಟೆಲ್ ಹತ್ತಿರ ಚಹ ಕುಡಿಯಲು ಕುಳಿತ್ತಿದ್ದಾಗ ಗಣೇಶ ತಂದೆ ಕೃಷ್ಣ ಸಾ: ಮಾನವಿ ಈತನು ಫಿರ್ಯಾದಿ ಇದ್ದಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಎನಲೇ ಮುದಿ ಸೂಳೆಮಗನೆ ಆರ್.ಜಿ. ಕ್ಯಾಂಪಿನ ರಾಘವರೆಡ್ಡಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಹೊಲವನ್ನು ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದೀ ನೀನು ಆ ಹೊಲವನ್ನು ರಾಘವರೆಡ್ಡಿಗೆ ಕೊಡಿಸಲೇ ಮಗನೇ ಆತನೇ ನಿನಗೆ ಹೊಡೆಯಲು ಕಳಿಸಿರುತ್ತಾನೆ ಅಂತಾ ಅಂದವನೆ ಅಲ್ಲೇ ಬಿದ್ದಿದ್ದ ಕಟ್ಟಿಗೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಫಿರ್ಯಾದಿಗೆ ಹೊಡೆ ಬಡೆ ಮಾಡಿ ಗಾಯಗೊಳಿಸಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.  ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಅಳಿಯ ರಾಘವರೆಡ್ಡಿ ಈತನ ಪ್ರಚೋದನೆಯಿಂದ ಗಣೇಶನಿಗೆ ಕಳಿಸಿ ನನಗೆ ಹೊಡೆ ಬಡೆ ಮಾಡಿಸಿದ್ದು, ನಂತರ ಗಣೇಶನು ನೀನು ಆಂದ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನಿನ್ನನ್ನು ಜೀವ ಸಹಿತ ಉಳಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತಾ ಜೀವದ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.  ಈ ಬಗ್ಗೆ ತನ್ನ ಸಂಬಂಧಿಕರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿ ಇಂದು ದಿನಾಂಕ 07-07-2014 ರಂದು ಸಂಜೆ 5-00 ಗಂಟೆಗೆ ತಡವಾಗಿ ಬಂದು ಈ ನನ್ನ ಫಿರ್ಯಾದಿ ನೀಡಿರುತ್ತೇನೆ.  ಈಗಾಗಲೇ ನಾನು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿರುತ್ತೇನೆ.  ಕಾರಣ ಗಣೇಶ ಮತ್ತು ರಾಘವರೆಡ್ಡಿ ಇವರ ಮೇಲೆ ಕಾನೂನು ಪ್ರಕಾರ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಬೇಕು ಅಂತಾ                      ¢£ÁAPÀ: 07.07.2014 gÀAzÀÄ ಪಿರ್ಯಾದಿಯ  ಮೇಲಿಂದ ªÀiÁ£À« ಠಾಣಾ ಗುನ್ನೆ ನಂ.176/14 ಕಲಂ 504,324,506,109 ಸಹಿತ 34 ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಗುನ್ನೆ ದಾಖಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. 
                ಆರೋಪಿತ£ÁzÀ ಪಂಪಣ್ಣ ತಂದೆ ವೀರಭದ್ರಪ್ಪ ಕಂಪ್ಲಿ, ಲಿಂಗಾಯತ, ಸಾಃ ವಿರುಪಾಪೂರು FvÀ£ÀÄ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಶಿವರಡ್ಡಿ ತಂದೆ ಪಂಪಣ್ಣ, 32ವರ್ಷ, ಲಿಂಗಾಯತ ಒಕ್ಕಲುತನ  ಸಾಃ ವಿರುಪಾಪೂರು FvÀನ ಖಾಸ ತಂದೆ ಇದ್ದು, ಫಿರ್ಯಾದಿ ಶಿವರಡ್ಡಿ ತಂದೆ ಪಂಪಣ್ಣ, 32ವರ್ಷ, ಲಿಂಗಾಯತ ಒಕ್ಕಲುತನ  ಸಾಃ ವಿರುಪಾಪೂರು FvÀನಿಗೆ ಮದುವೆ ಮಾಡದೇ ಎಲ್ಲಾ ಹೊಲಗಳನ್ನು ತನ್ನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡು, ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರನಿಗೆ ಹೊಲ ಕೊಡದೇ ಇದ್ದುದ್ದರಿಂದ ದಿನಾಂಕ   03-07-2014 ರಂದು 2-00 ಪಿ.ಎಂ. ಸುಮಾರಿಗೆ ವಿರುಪಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ ತನ್ನ ವಾಸದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರನು ಆರೋಪಿತನಿಗೆ ತನಗೆ ಮದುವೆ ಮಾಡು ಮತ್ತು ತನ್ನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಹೊಲ ಮಾಡಿಸು ಅಂತಾ ಕೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ಆರೋಪಿತನು ಸಿಟ್ಟಿಗೆ ಬಂದು ಫಿರ್ಯಾದಿಗೆ ಅವಾಚ್ಯವಾಗಿ ಬೈದು, ಮುಂದೆ ಹೋಗದಂತೆ ತಡೆದು ನಿಲ್ಲಿಸಿ, ಕೈಯಿಂದ ಮೈ ಕೈ ಗೆ ಮತ್ತು ಕಟ್ಟಿಗೆಯಿಂದ ಎಡಗಾಲಿಗೆ ಹಾಗೂ ಎಡಗಾಲು ಹೆಬ್ಬೆರಳಿಗೆ  ಹೊಡೆದು, ಎಡಗೈಯ ತೊರಬೆರಳು ಮತ್ತು ನಡುವಿನ ಬೆರಳುಗಳನ್ನು ಬಾಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು, ಹಲ್ಲಿನಿಂದ ಕಚ್ಚಿ ರಕ್ತಗಾಯ ಮಾಡಿ ಇನ್ನೊಂದು ಸಲ ಹೊಲ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಸು ಎಂದರೆ  ಕೊಲ್ಲಿ ಬಿಡುತ್ತೇನೆ ಅಂತಾ  ಕೊಲೆ ಬೇದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA:158/2014 PÀ®A. 504, 341, 323, 324, 506 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
     ಫಿರ್ಯಾದಿ ²æêÀÄw PÀjAiÀĪÀÄä UÀAqÀ DzÉtÚ, 38 ªÀµÀð, PÀÄgÀħgÀ, ªÀÄ£É PÉ®¸À / MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: qÉÆÃtªÀÄgÀr  FPÉAiÀÄ ಗಂಡ ಹಾಗೂ ಆರೋಪಿ ನಂ 1 ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಈಕೆಯ ಗಂಡ ಖಾಸಾ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದಿರಿದ್ದು ಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ಗಂಡ  ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದು ಆಸ್ತಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಮನೆಯವರಿಗೆ ಜಗಳ ವಿದ್ದು ಕಾರಣ ಅದೇ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ  ದಿನಾಂಕ 6/07/14 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 0800 ಗಂಟೆಗೆ ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರಳು ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ 1] ²æêÀÄw ®Qëöä UÀAqÀ ¢ ¤AUÀtÚ , PÀÄgÀħgÀ, ¸Á : qÉÆÃt ªÀÄgÀr2] ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ vÀAzÉ PÀjAiÀÄtÚ, PÀÄgÀħgÀ, ¸Á : qÉÆÃt ªÀÄgÀr3] CªÀÄgÉñÀ vÀAzÉ PÀjAiÀÄtÚ PÀÄgÀħgÀ, ¸Á : qÉÆÃt ªÀÄgÀr4] ²æêÀÄw zÀÄUÀΪÀÄä UÀAqÀ PÀjAiÀÄtÚ PÀÄgÀħgÀ, ¸Á : qÉÆÃt ªÀÄgÀr EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ  ಕೂಡಿ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ಬಂದು ನಿಂತು ಫಿರ್ಯಾದಿಗೆ ; ಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ಅಣ್ಣಂದಿರದ ಹನುಮೇಶ ಹಾಗೂ ಅಮರೇಶ ಇವರುಗಳು ‘’ಲೇ ಲಂಗಾ ಸೂಳೆ ನಿಂದು ಬಹಳ ಆಗ್ಯಾದ ನಮ್ಮ ತಂಗಿಯ ಗಂಡನಿಗೆ ಬರುವಂತಹ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಕೊಡದೇ ನೀವೇ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಿ’’ ಅಂತಾ ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಬೈಯ್ಯುತ್ತಿದ್ದಾಗ  ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರಳು ಮನೆಯ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದು ಅವರಿಗೆ ‘’ ಯಾಕಪ್ಪ ನೀವು ನನಗೆ ಈ ರೀತಿ ಬೈಯ್ಯುವದು, ಪಿತ್ರಾರ್ಜಿತ ಆಸ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಗಂಡ  ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಮೈದುನ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಬಂದಂತಹ ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಭಾಗ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ  ಮತ್ತು ಬೇರೆಯಾದ ನಂತರ ನಾವು ಖರೀದಿಸಿದ ಆಸ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಭಾಗ ಬರುವದಿಲ್ಲ ಅಂತಾ ಹೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ಆರೋಪಿತರು ಫಿರ್ಯಾದಿಗೆ ತಡೆದು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಕೈ ಹಿಡಿದು ಎಳೆದು ಕಪಾಳಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಬೆನ್ನಿಗೆ ಹೊಡೆ ಬಡೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಲ್ಲದೇ ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರಳ ಗಂಡನಿಗೆ ಸಹ ಕಾಲಿನಿಂದ ಒದ್ದು ಜೀವದ ಬೆದರಿಕೆಯನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ಕಾರಣ ಆರೋಪಿತರ ಮೇಲೆ ಕಾನೂನು ಪ್ರಕಾರ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಲು ವಿನಂತಿ ಅಂತಾ ಇದ್ದ ದೂರಿನ ಆಧಾರದ ಮೇಲಿಂದ ªÀiÁ£À« ಠಾಣಾ ಗುನ್ನೆ ನಂ. 175/14 ಕಲಂ 504, 341, 323, 506 ಸಹಿತ 34 ಐ,.ಪಿ.ಸಿ  ಪ್ರಕಾರ ಗುನ್ನೆ ದಾಖಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. 
zÉÆA© ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
               ದಿ.7-7-2014 ರಂದು ಸಂಜೆ 5-30 ಗಂಟೆಗೆ ಚಾಗಭಾವಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪಿರ್ಯಾದಿ ²æà PÀȵÀÚ vÀAzÉ ªÀiÁgÉ¥Àà eÁw:ªÀiÁ¢UÀ,ªÀAiÀÄ-21ªÀµÀð, CmÉÆà ZÁ®PÀ  ¸Á:ZÁUÀ¨sÁ«. FvÀ£ÀÄ ತನ್ನ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ರೋಡಿನ ಮೇಲೆ ನಿಂತಿದ್ದ ನೀರನ್ನು ಬಿಡುವಾಗ ಆರೋಪಿ ಸುಭಾಸ ನೋಡಿ ಪಿರ್ಯಾದಿದಾರನಿಗೆ ಯಾಕೆ ರೋಡು ಕಡಿಯುತ್ತಿಯಲೇ ಸೂಳೇ ಮಗನೆ ಅಂತಾ ಅವಾಚ್ಯವಾಗಿ ಬೈದಾಡಿ ತನ್ನ ಕೈಯ್ಯಲ್ಲಿದ್ದ ಕಟ್ಟಿಗೆಯಿಂದ ಪಿರ್ಯಾ ದಿದಾರನ ಕೈಗೆ ಮತ್ತು ಬಿಡಿಸಲು ಬಂದ ಬಸ್ಸಪ್ಪ ತಂದೆ ಮರೆಪ್ಪ ಈತನಿಗೆ ಉಳಿದ [2]  gÀªÉÄñÀ vÁ¬Ä ¸Á§ªÀÄä    3] ªÀiÁgÀÄw vÀAzÉ ¸ÀĨsÁ¸ï   [4] ¨sÀÆ¥ÀtÚ vÀAzÉ w¥ÀàAiÀÄå   5] ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ vÀAzÉ ªÀÄgÉ¥Àà   [6] ªÀiË£ÉñÀ vÀAzÉ §¸ÀªÀgÁd   J®ègÀÆ eÁw:ªÀiÁ¢UÀ,¸Á:ZÁUÀ¨sÁ« EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ಗುಂಪುಗೂಡಿ ಬಂದು ಪಿರ್ಯಾದಿ ದಾರ ಮತ್ತು ಬಸ್ಸಪ್ಪ ತಂದೆ ಮರೆಪ್ಪ ಈತನನ್ನು ಹಿಡಿದು ಎಳೆದಾಡಿ  ನೆಕಲಕ್ಕೆ ಕೆಡವಿ ಕೈಗಳಿಂದ ಹೊಡೆದು ಕಾಲಿನಿಂದ ಒದ್ದು ರಕ್ತಗಾಯಗೊಳಿಸಿ ನಂತರ ಎಲ್ಲಾ ಆರೋಪಿತರು ನಿಮ್ಮ ಕೈಕಾಲು ಮುರಿಯುತ್ತೇವೆಂದು ಜೀವದ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿzÀÄÝ CzÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¹gÀªÁgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 163/2014 PÀ®AB 143.147.323.324,504.506 gÉ.« 149 L.¦.¹. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

                ದಿ.7-7-2014 ರಂದು ಸಂಜೆ 5-30 ಗಂಟೆಗೆ ಚಾಗಭಾವಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪಿರ್ಯಾದಿ ²æà ¸ÀĨsÁ¸ï vÁ¬Ä ¸Á§ªÀÄä,eÁw:ªÀiÁ¢UÀ,ªÀAiÀÄ-49ªÀµÀð G:MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á:ZÁUÀ¨sÁ«. FvÀನು ತನ್ನ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ಭೂಪಣ್ಣನೊಂದಿಗೆ ಇದ್ದಾಗ ತನ್ನ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಇದ್ದಾಗ ಆರೋಪಿ ಹುಲಿಗೆಪ್ಪ ತಂದೆ ಬಸ್ಸಪ್ಪನು ಮನೆಯ ಮುಂದಿರುವ ರೋಡನ್ನು ಕಡಿದು ನೀರು ಬಿಡುತ್ತಿರು ವಾಗ ಇದನ್ನು ನೋಡಿದ ಪಿರ್ಯಾದಿದಾರನು ಯಾಕೆ ರೋಡು ಕಡಿಯುತ್ತಿ ಅಂತಾ ಕೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಿನ್ನದೇನು ಸುದ್ದೆಲೆ ಮಗನೆ ಅಂತಾ ಅವಾಚ್ಯ ವಾಗಿ ಬೈದಾಡಿ ತನ್ನ ಕೈಯ್ಯಲ್ಲಿದ್ದ ಕಟ್ಟಿಗೆ ಯಿಂದ ಪಿರ್ಯಾ ದಿದಾರನ ಬಲಮಲಕಿನ ಹತ್ತಿರ ಹೊಡೆದಿದ್ದು ಭೂಪಣ್ಣನು ಬಿಡಿಸಲು ಬಂದಾಗ ಉಳಿದ ಆರೋ ಪಿತgÁzÀ 1 ] ºÀÄ°UÉ¥Àà vÀAzÉ §¸Àì¥Àà   [2] §¸Àì¥Àà vÀAzÉ ªÀiÁgÉ¥Àà      3] PÀȵÀÚ vÀAzÉ ªÀiÁgÉ¥Àà           [4] ªÀiË® vÀAzÉ ¸ÀªÁgÉ¥Àà   5] ºÀÄ°UÉ¥Àà vÀAzÉ ªÀiÁgÉ¥Àà       [6] ²ªÁ vÀAzÉ §¸Àì¥Àà J®ègÀÆ eÁw:ªÀiÁ¢UÀ,¸Á:ZÁUÀ¨sÁ« EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ  ಗುಂಪುಗೂಡಿ ಬಂದು ಪಿರ್ಯಾದಿದಾರ ಮತ್ತು ಭೂಪಣ್ಣನನ್ನು ಹಿಡಿದು ಎಳೆದಾಡಿ  ನೆಕಲಕ್ಕೆ ಕೆಡವಿ ಕೈಗಳಿಂದ ಹೊಡೆದು ಕಾಲಿನಿಂದ ಒದ್ದು ಬಸ್ಸಪ್ಪ ತಂದೆ ಮಾರೆಪ್ಪನು ತನ್ನ ಕೈಯ್ಯಲ್ಲಿದ್ದ ಕಲ್ಲಿನಿಂದ ಭೂಪಣ್ಣನ ಎಡಗಣ್ಣು ಹುಬ್ಬಿನ ಹತ್ತಿರ ಗುದ್ದಿ ರಕ್ತಗಾಯಗೊಳಿಸಿ ನಂತರ ಎಲ್ಲಾ ಆರೋಪಿ ತರು ನಿಮ್ಮ ಕೈಕಾಲು ಮುರಿಯುತ್ತೇವೆಂದು ಜೀವದ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿರುvÁÛgÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¹gÀªÁgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA:  162/2014 PÀ®AB 143.147.323.324,504.506 gÉ.«149 L.¦.¹.CrAiÀÄ°è  ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
             ದಿನಾಂಕ;-06/07/2014 ರಂದು ಫಿರ್ಯಾಧಿ ಶ್ರೀ.ಶಿವರಾಯಪ್ಪ   ತಂದೆ ಚನ್ನಬಸಪ್ಪ 35 ವರ್ಷ ಹರಿಜನ ಒಕ್ಕಲುತನ ಸಾ- ಗುಡಿಹಾಳ ತಾ- ಲಿಂಗಸೂಗೂರ FvÀನು ತನ್ನ ತಂಗಿಯ ಊರಾದ ದುರ್ಗಾಕ್ಯಾಂಪಿಗೆ ಬಂದು ತನ್ನ ತಂಗಿಯನ್ನು ಮಾತಾಡಡಿಸಿಕೊಂಡು ವಾಪಸ ತಮ್ಮೂರಿಗೆ ತನ್ನ ಅಳಿಯನ ಮೊಟರ ಸೈಕಲ್ ನಂ- ಕೆ ಎ 36 ಇಎ-0552 ನೆದ್ದರ ಹಿಂದುಗಡೆ ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿದ್ದು ಮೊಟರ ಸೈಕಲನ್ನು ಫಿರ್ಯಾಧಿ ಅಳಿಯ ಮಾನಪ್ಪ ಇತನು ಬಳಗಾನುರ ಮಸ್ಕಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಚಿಕ್ಕಕಡಬೂರ ಹತ್ತಿರ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು  ಮಸ್ಕಿ ಕಡೆಗೆ ಹೊಗುತಿರುವಾಗ ಆಪಾದಿತನು ತನ್ನ ಮೊಟರ ಸೈಕಲ್ ನಂ- ಕೆಎ-36 ಇಎ-6538 ನೆದ್ದನ್ನು ಮಸ್ಕಿ ಕಡೆಯಿಂದ ಚಿಕ್ಕಕಡಬೂರ ಕಡೆಗೆ ಅತಿ ವೇಗ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಫಿರ್ಯಾಧಿದಾರನ ಅಳಿಯನ ಮೊಟರ ಸೈಕಲಿಗೆ ಎದುರಗಡೆಯಿಂದ ಟಕ್ಕರ ಕೊಟ್ಟಿದರಿಂದ ರಸ್ತೆಯ ಎಡಬಾಗದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದು ಫಿರ್ಯಾಧಿದಾರನಿಗೆ ಎಡಗಾಲು ತೊಡೆಯ ಹತ್ತಿರ ಮುರಿದಂತಾಗಿ ಬಾವು ಬಂದಿದ್ದು ಅಲ್ಲದೆ ಎದೆಗೆ ಎರಡು ರಟ್ಟೆಗೆ ಗದ್ದಕ್ಕೆ ಒಳಪೆಟ್ಟಾಗಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ ಫಿರ್ಯಾಧಿದಾರನ ಅಳಿಯನಿಗೆ ಸದರಿ ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೆ ಗಾಯವಾಗಿರುವದಿಲ್ಲ ಆಪಾದಿತ ಸಂತೊಶ ತನಿಗೆ ಬಲಗಾಲು ತೊಡೆ ಮತ್ತು ಮೊಣಕಾಲು ಕೇಳಗೆ ಬಾರಿ ರಕ್ತಗಾಯವಾಗಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ ಮೊಟರ ಸೈಕಲ್ ನಂ- ಕೆಎ-36 ಇಎ-6538 ನೆದ್ದರ ಚಾಲಕ ಸಂತೋಶ ತಂದೆ ಅಮರಪ್ಪ ಸಾ- ಹಂಚಿನಾಳ ಇತನ ಮೇಲೆ ಸೂಕ್ತ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಲು ವಿನಂತಿ  ಅಂತಾ EzÀÝ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಮೇಲಿಂದ ಬಳಗಾನೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆUÀÄ£Éß £ÀA: 132/2014.ಕಲಂ,279,338 ಐಪಿಸಿ CrAiÀÄ°è  ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.
AiÀÄÄ.r.Dgï. ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
¢£ÁAPÀ 07-07-2014 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 09-00 UÀAmÉUÉ ¹AzsÀ£ÀÆj£À d£ÀvÁ PÁ¯ÉÆäAiÀÄ°è ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ ¨Á§Ä FvÀ¤UÉ AiÀiÁgÀÄ ¢QÌ®èzÉ EzÀÄÝ, ¦üAiÀiÁ𢠱ÀPÁëªÀ° vÀAzÉ ¦ÃgÀ¸Á¨ï ªÀAiÀÄ: 31 ªÀµÀð, eÁ: ªÀÄĹèA , G: DmÉÆà ZÁ®PÀ ¸Á: d£ÀvÁ PÁ¯ÉÆä ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ .FPÉAiÀÄ CPÀ̼À ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÁ¸ÀªÁVzÀÄÝ, dégÀ §AzÀÄ PÁ¬Ä¯É¬ÄAzÀ §¼À®ÄwÛzÁÝUÀ ¹AzsÀ£ÀÆj£À ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÁUÀ ¨É½UÉÎ 11-00 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ , ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄPÁÌV PÉÆlÖ ºÉýPÉ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ oÁuÉ. AiÀÄÄ.r.Cgï £ÀA 10/2014 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

DPÀ¹äPÀ ¨ÉAQ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
¢£ÁAPÀ 07.07.2014 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁå gÁwæ 2.30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¨Áj ªÀÄ¼É UÁ½ ªÀÄvÀÄÛ ¹r®Ä ¤AzÀ PÀÆrzÀ ªÀÄ¼É §AzÀÄ UÁ½UÉ ¦gÁå¢ CrªÉ¥Àà vÀAzÉ ±ÀA§tÚ J°UÁgÀ °AUÁAiÀÄvÀ 43 ªÀµÀð J°ªÁå¥ÁgÀ ¸ÁBªÀĹ̠ FvÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÉÊAiÀÄgï UÀ¼ÀÄ MAzÀPÉÆÌAzÀÄ vÀUÀ®Ä ±Álð±ÀPÀÆålðAiÀiÁV ªÀÄ£ÉUÉ ¨ÉAQ ªÀÄ£É ¸ÀA¥ÀÆtð ¸ÀÄlÄÖ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ 1)13 vÉÆ¯É §AUÁgÀ CQ 3,70,000/- gÀÆ 2)£ÀUÀzÀÄ ºÀt 48,000/-3)n« CQ 10,000/-4)¦æÃeï CQ 8000/-5)¢ªÁ£À ¸Àmï CQ 6000/- 6)MAzÀÄ ªÀÄAZÀ CQ 5000/-3 7)C®ägï CQ 25000/-8) 3aî CQÌ CQ 12000/-9)UÀȺÀ §¼ÀPÉ ¸ÁªÀÄ£ÀÄUÀ¼ÀÄ CQ 60,000/- MlÄÖ 5,44,000/-¨É¯É¨Á¼ÀĪÀÅUÀ¼ÀÄ ¨ÉAQAiÀÄ°è ¸ÀÄlÄÖ ®ÄPÁì£ÁVgÀvÀÛªÉ. CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀÄ¹Ì oÁuÁ J¥ï.J. £ÀA 06/2014 PÀ®A DPÀ¹äPÀ ¨ÉAQ C¥ÀWÁvÀ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆAqÉ£ÀÄ.

¥ÀæPÀÈw «PÉÆÃ¥À ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
                   ¢£ÁAPÀ 06.07.2014 gÀAzÀÄ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è UÁ½ ªÀÄ¼É §AzÀÄ «zÀÄåvï PÀA§zÀ MAzÀÄ ºÀjzÀÄ ©¢ÝzÀÄÝ  ¢£ÁAPÀ 07.07.2014 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 12.30 UÀAmÉ ¸ÀªÀÄAiÀÄPÉÌ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀįÉèò vÀAzÉ ¸ÉÆAUÀ DAd£ÉÃAiÀÄå ªÀAiÀiÁ: 19 ªÀµÀð eÁw £ÁAiÀÄPÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À   ¸Á:UÀtªÀÄÆgÀÄ vÁ:f: gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉÆ®zÀ°è PÀÄAn ºÉÆqÉzÀÄ E£ÉÆßAzÀÄ ºÉÆ®PÉÌ PÀÄAn ºÉÆqÉAiÀÄ®Ä ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ ¸ÉÆAUÀ £ÀgÀ¸À¥Àà vÀAzÉ ¸ÉÆAUÀ £ÀqÀĦ ªÀiÁgÉÃ¥Àà EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ §zÀÄ«£À°è PÀgÉAmï ªÉÊAiÀÄgï ºÀjzÀÄ ©¢ÝzÀÄÝ ¸ÀzÀj ªÉÊAiÀÄgï  ªÉÄÃ¯É MAzÀÄ JvÀÄÛ PÁ®Ä ElÄÖzÀÝjAzÀ ¸ÀzÀj JwÛUÉ PÀgÉAmï ±Ámï ºÉÆqÀzÉ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ ¥ÀlÄÖ CQgÀÆ 50.000/- ¸Á«gÀ gÀÆ ®ÄPÁì£À DVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.  ¸ÀzÀj WÀl£ÉAiÀÄÆ ¥ÀæPÀÈw «PÉÆÃ¥À¢AzÀ «zÀÄåvï PÀA§zÀ ªÉÊAiÀÄgï ºÀjzÀÄ ©¢ÝzÀÝjAzÀ   WÀl£É dgÀÄVzÀÄÝ  AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀA±ÀAiÀÄ ªÀUÉÊgÉ EgÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ AiÀiÁ¥À®¢¤ß ¥ÉưøÀ oÁuÉ ¥ÀæPÀÈw «PÉÆÃ¥À £ÀA: 02/2014 gÀ°è £ÉÆAzÁ¬Ä¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ
¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-     

                   gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 08.07.2014 gÀAzÀÄ  121 ¥ÀæPÀÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr   23,200 /-gÀÆ..UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÉÛ.