Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Thursday, December 18, 2008

Daily Crime Udpate-Bidar, 18-12-2008

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

 

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 18-12-2008

zsÀ£ÀzÁ» ¥Àw¬ÄAzÀ £ÀªÀªÀzsÀÄ«UÉ ªÀgÀzÀQëuÉUÁV QgÀÄPÀļÀ

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 255/08 PÀ®A  498 (J) eÉÆvÉ 149 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 3,4 r.¦.JPÀÖ 1961 :-

¢£ÁAPÀ 17/12/08 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw vÀ£ÀÄeÁ UÀAqÀ ¸Àa£À ¥Ánî gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 10/05/07 gÀAzÀÄ  ¦üAiÀiÁð¢gÀªÀgÀ ªÀÄzÀÄªÉ ¨sÁ°ÌAiÀÄ ¸Àa£À EªÀgÀ eÉÆvÉAiÀÄ°è DVzÀÄÝ ªÀÄzÀÄªÉ PÁ®PÉÌ    vÀªÀgÀĪÀģɬÄAzÀ 1,75,000/- gÀÆ ªÀÄvÀÄÛ MAzÀÄ vÉÆ¯É §AUÁgÀ ªÀgÀzÀPÀëuÉAiÀiÁV  eÉÆvÉUÉ §mÉÖ  ºÁUÀÆ EvÀgÉ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß PÉÆnÖzÀÄÝ ªÀÄzÀÄªÉ DzÀ £ÀAvÀgÀ MAzÀÄ wAUÀ¼À°è vÀ£Àß UÀAqÀ ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÀÄ ªÀåªÀºÁgÀ ªÀiÁqÀĪÀ PÀÄjvÀÄ vÀªÀgÀĪÀģɬÄAzÀ 75,000/- vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨Á CAvÀ MvÁ۬ĸÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ £ÀªÀÄä vÀAzÉAiÀĪÀgÀÄ §qÀªÀjzÁÝgÉ CªÀjUÉ ºÀt PÉÆqÀ®Ä DUÀĪÀÅ¢®è CAvÀ CAzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ QgÀÄPÀļÀ ¤Ãr ¤£Àß PÁ®ÄUÀÄt ¸Àj EgÀĪÀÅ¢®è ¤Ã£ÀÄ ºÉÆÃUÀÄ CAvÀ vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ PÀ¼ÀÄ»¹PÉÆnÖgÀÄvÁÛgÉ.£ÀAvÀgÀ PÉ®ªÀÅ ¢£ÀUÀ¼À £ÀAvÀgÀ ¥ÀæªÀÄÄRgÀÄ ªÀÄzsÀå¹ÜPÉ ªÀ»¹ CªÀ¼À£ÀÄß ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ElÄÖPÉƼÀÄîªÀAvÉ w½¹zÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ElÄÖPÉÆAqÀÄ   ªÀÄvÉÛ ªÀgÀzÀQëuÉ vÀgÀĪÀAvÉ ªÀiÁ£À¹PÀ ªÀÄvÀÄÛ zÉÊ»PÀ QgÀÄPÀļÀ ¤ÃrgÀÄvÁÛgÉ. PÁgÀt DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÞ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀAvÉ PÉÆÃjPÉÆAqÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

 

zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ PÀÄAqÀzÀ°è ©zÀÝ ªÀÄ»¼ÉAiÀÄ ¸ÁªÀÅ

zsÀ£ÀÆßgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 27/08 PÀ®A 174 ¹Dg惡 :-

¢£ÁAPÀ 16/12/08 gÀAzÀÄ ¨sÁvÀA¨ÁæzÀ°è  C£ÀĸÀÄAiÀiÁ¨Á¬Ä vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Áà ªÉÄÃvÉæ ªÀAiÀÄ: 34 ªÀµÀð, eÁ: PÀÄgÀħgÀÄ, G: ¸À.²PÀëQ, ¸Á/ zsÀ£ÀUÀgÀ UÀ°è ¨sÁ°Ì EPÉAiÀÄÄ ªÀÄPÀ̼À UÀtwAiÀÄ vÀgÀ¨ÉÃw ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ ªÉÄʯÁgÀ zÉêÀ¸ÁÞ£ÀPÉÌ zÀ±Àð£ÀPÁÌV §AzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® ªÉüÉAiÀÄ°è zÉêÀ¸ÁÞ£ÀzÀ vÉ¥Àà ©qÀĪÀ PÀÄAqÀzÀ°è PÉÊ PÁ®Ä vÉƼÉAiÀÄĪÁUÀ DPÀ¹äPÀªÁV PÁ®Ä eÁj ¤Ãj£À°è ªÀÄļÀÄV ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É.  CAvÁ ¥ÁAqÀÄgÀAUÀ ªÉÄÃvÉægÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁð¢£À ªÉÄïÉUÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

 

ªÉÆÃmÁgÀ ¨ÉÊPï ªÀÄ»¼ÉUÉ rQÌ : gÀPÀÛUÁAiÀÄ : ¨ÉÊPï ZÁ®PÀ ¥ÀgÁj

ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 209/08 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJªÀiï« PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ 17-12-2008 gÀAzÀÄ 0600 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢ CdÄð£À vÀAzÉ ¸ÀA§uÁÚ gÀªÀgÀÄ ªÀqÀØ£ÀPÉÃgÁ PÁæ¸À ºÀwÛgÀ gÁ.ºÉ 9 £ÀÄß zÁn §»zÉð¸É PÀÄjvÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ªÀÄ£ÁßJSÉÍý PÀqɬÄAzÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÀ MAzÀÄ ªÁºÀ£À ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£À Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ¢AzÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀ¨sÁUÀ¢AzÀ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ MAzÀÄ ºÉtÄÚ ªÀÄUÀ½UÉ rQÌ ªÀiÁr vÀ£Àß ªÁºÀ£À ¤°è¸ÀzÉà ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ PÀqÉUÉ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É.   ¸ÀzÀj UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ºÉtÄÚ ªÀÄUÀ½UÉ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ®Ä ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¼À vÀ¯ÉAiÀÄ »A§A¢AiÀÄ°è ªÀÄvÀÄÛ §®PÉ£ÉßUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVvÀÄÛ ªÀÄvÀÄÛ JgÀqÀÄ PÉÊUÀ½UÉ vÀgÀazÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ. CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.                                                        

 

 

ºÀ¼ÉAiÀÄ ªÉʵÀªÀÄåPÉÌ dUÀ¼À  : ¥Án zÀÆgÀÄ JgÀqÀÄ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À zÁR®Ä

1) RlPÀ aAZÉÆý ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 119/2008 PÀ®A 324,504,506 eÉÆÃvÉ 34 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ-17/12/08 gÀAzÀÄ 1130 UÀAmÉUÉ ¦ügÁå¢ ²æà ¸ÀAvÉÆõÀ vÀAzÉ ªÀÄ£ÉÆúÀgÀ ¥Ánî ªÀAiÀÄ-26 ªÀµÀð eÁw-°AUÁAiÀÄvÀ G-MPÀÄÌ®vÀ£À ¸Á-PÉÆÃlUÉÃgÁ gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁð¢£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ-17/12/08 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 0900 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ PÉÆÃlUÉÃgÁ UÁæªÀÄzÀ DgÉÆævÀgÁzÀ gÁdPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ UÀÄAqÀ¥Áà ¥Ánî,  ¸ÀAdÄPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ UÀÄAqÀ¥Áà ¥Ánî,  CAfÃvÀ vÀAzÉ UÀÄAqÀ¥Áà ¥Ánî ªÀÄvÀÄÛ ®°ÃvÁ¨Á¬Ä UÀAqÀ UÀÄAqÀ¥Áà ¥Ánî  gÀªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ  ¦ügÁå¢AiÀÄÄ ºÉÆîzÀ°èzÁÝUÀ ºÀ¼ÉAiÀÄ ªÉÊgÀvÀé¢AzÀ ªÀÄvÀÄÛ ºÉÆîzÀ PÀmÉÖAiÀÄ VÃqÀzÀ ¸ÀA§AzsÀ ¦ügÁå¢UÉ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ ¤£ÀߣÀÄß VÃqÀ PÀrzÀAUÉ PÀrzÀÄ ºÁPÀÄvÉÛêɠ CAvÁ ºÉýzÀ®èzÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛgÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦ügÁåzÀÄ ºÉýPÉAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ

2) RlPÀ aAZÉÆý ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 120/2008 PÀ®A-324,504,506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-

 

¢£ÁAPÀ 17/12/08 gÀAzÀÄ  gÁdPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ UÀÄAqÀ¥Áà ¥Ánî EªÀ£ÀÄ dUÀ¼ÀzÀ°è UÁAiÀÄ UÉÆAqÀÄ aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÁÝ£É CAvÀ ªÀiÁ»w §A¢zÀ ªÉÄÃgÉUÉ J.J¸ï.L ©üêÀÄgÁªÀgÀªÀgÀÄ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ ¨sÉÃn PÉÆlÄÖ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ«£À «ªÀgÀªÁzÀ ªÀiËTPÀ ºÉýPÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ-17/12//08 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 0900 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ  DgÉÆævÀgÁzÀ ¸ÀAvÉÆõÀ vÀAzÉ ªÀÄ£ÉÆúÀgÀ, «±Á® vÀAzÉ UÀÄAqÀ¥Áà ¥Ánî.  ¥Àæ¨sÀÄ vÀAzÉ «±Àé£ÁxÀ ¥Ánî ªÀÄ°èPÁdÄð£À vÀAzÉ «±Àé£ÁxÀ¥Áà gÀªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ  ¦ügÁå¢UÉ ºÀ¼ÉAiÀÄ ªÉÊgÀvÀé¢AzÀ ªÀÄvÀÄÛ ºÉÆîzÀ PÀmÉÖAiÀÄ VÃqÀzÀ ¸ÀA§AzsÀ ¦ügÁå¢UÉ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ¤£ÀߣÀÄß fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÀ fêÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛgÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦ügÁåzÀÄ ºÉýPÉAiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ  ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.   

 

dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVgÀĪÀ £Á®égÀ §AzsÀ£À : gÀÆ. 2130/- ºÁUÀÄ JgÀqÀÄ ªÉÆèÉʯïUÀ¼À d¦Û

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 433/08 PÀ®A 79, 80 PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ :-

 

¢£ÁAPÀ: 17-12-2008 gÀAzÀÄ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ £ÀUÀgÀzÀ ±ÀgÀt¥Áà ¸ÀĨsÁµÀ£ÀÆgÀ gÀªÀgÀ ªÉÄ£ÉAiÀÄ°èè PÉ®ªÀÅ d£ÀgÀÄ PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ CAzÀgÀ-¨ÁºÀgÀ JA¨Á dÆeÁl DqÀÄwÛzÁÝgÉ JA¨Á §UÉÎ RavÀ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦J¸ïL (C«) ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ  JJ¸ï¦ ºÀÄ||¨ÁzÀ gÀªÀgÀ DzÉñÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ WÀl£É ¸ÀܼÀPÉÌ ºÉÆV zÁ½ªÀiÁr C°è ¥Àt vÉÆlÄÖ ºÀt ºÀaÑ dÆeÁl DqÀÄwÛzÀÝ 4 d£À DgÉÆævÀgÁzÀ  D£ÀAzÀ vÀAzÉ «oÀ®gÁªÀ £ÁgÁAiÀÄt¥ÉÃlPÀgï, ¸ÀAfêÀ vÀAzÉ ªÉÊd£ÁxÀ , EªÀ£À ºÀwÛgÀ 500=00 ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁªÀiï¸ÀAUÀ ªÉÆèÉÊ® 3) ºÀjõÀ vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀgÁªÀ £ÁgÁAiÀÄt¥ÉÃlPÀgï EªÀ£À ºÀwÛgÀ 430=00 gÀÆ ªÀÄvÀÄÛ mÁmÁ EArPÁA ªÉÆèÉÊ® 4) gÁPÉñÀ vÀAzÉ ªÀÄ®èAiÀiÁå ¸Áé«Ä EªÀ£À ºÀwÛgÀ 350=00 ºÁUÀÄ EªÀgÀ £ÀqÀÄªÉ EzÀÝ 450=00 »ÃUÉ MlÄÖ £Á®ÄÌ d£À DgÉÆævÀgÀÄ, KgÀqÀÄ ªÉÆèÉÊ®UÀ¼ÀÄ ºÁUÀÄ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 2130=00 gÀÆ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

 

¨ÉÊPï rQÌ ªÀiÁr ¥ÀgÁjAiÀiÁzÀ ZÁ®PÀ : MªÀð¤UÉ UÁAiÀÄ 

PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ  UÀÄ£Éß £ÀA. 192/08 PÀ®A 279, 337 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 187 LJªÀiï« PÁAiÉÄÝ 

¢£ÁAPÀ 17/12/08 gÀAzÀÄ 1730 UÀAmÉUÉ  ¦üAiÀiÁ𢠲æà ¥ÀÄAqÀ°PÀ vÀAzÉ UÉÆÃ¥Á¼À PÁA§¼É ªÀAiÀÄ 55 ªÀµÀð, PÀÆ°PÉ®¸À, eÁw J¸ï.¹ ªÀiÁ¢UÀ, ¸Á; PÉÆlUÁå¼À gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁð¢£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÀAzÀgÉ ¦üAiÀiÁð¢gÀªÀgÀÄ vÀ£Àß ªÀģɬÄAzÀ ¸ÉÊPÀ® ªÉÄÃ¯É PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ-OgÁzÀ gÉÆÃr£À ªÀÄÄSÁAvÀgÀ gÁªÀÄ¥ÀÆgÀ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ 1615 UÀAmÉUÉ PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ PÀqɬÄAzÀ M§â ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ® ¸ÀªÁgÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£À Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ Nr¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ rQÌ ªÀiÁrzÀjAzÀ vÀ¯É, PÀtÄÚ, JzÉAiÀÄ°è, ªÉƼÀPÁ®ÄUÀ½UÉ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ, JqÀUÁ®Ä »ªÀÄärUÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ® ¤°è¸ÀzÉà Nr¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É CAvÀ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÀÄK¯É UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

 

CwPÀæªÀÄ ªÀÄ£É ¥ÀæªÉñÀªÀiÁr ªÀÄ»¼ÉAiÀÄ ªÀiÁ£À¨sÀAUÀ 

alUÀÄ¥Àà ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 213/08 PÀ®A 213/08 PÀ®A 448, 376 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 17-12-08 gÀAzÀÄ 2100 UÀAmÉUÉ  ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw ªÀÄAdļÁ UÀAqÀ ¢. CgÀ«AzÀ ªÀAiÀĸÀÄì 25 ªÀµÀð ¸ÁB PÉÆqÀA§¯ï vÁ// ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ gÀªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÀAzÀgÉ  ¢£ÁAPÀ 17-12-2008 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀ£À 1-30 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ PÀÆqÀA§® UÁæªÀÄzÀ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è M§â¼É EzÁÝUÀ DgÉÆæ ±ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ ¸ÀĨsÁµÀ ªÉÄÃvÉæ   EªÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è CwPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ PÀÆzÀ®Ä »rzÀÄ fAeÁ ªÀÄÄ¶Ö ªÀiÁr DPÉAiÀÄ PÉ£ÉßUÉ ºÉÆÃqÉzÀÄ PÉ£Éß ªÀÄvÀÄÛ vÀÄnUÉ PÀaÑ £É®zÀ ªÉÄÃ¯É PÉqÀ« JgÀqÀÄ ¨Áj d§j ¸ÀA¨sÉÆÃUÀ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢£À ªÉÄÃ¯É ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

 

gÁ²ªÀiÁqÀĪÀ AiÀÄAvÀæªÀ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆzÀzÀPÉÌ dUÀ¼À : gÀPÀÛUÁAiÀÄ

PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 193/08 PÀ®A 341,323,324,506 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 17/12/08 gÀAzÀÄ 1800 UÀAmÉUÉ  ¦üAiÀiÁ𢠠 ²æÃzsÀgÀ vÀAzÉ ¨Á§ÄgÁªÀ PÁA§¼É ªÀAiÀÄ 40 ªÀµÀð,  ¸Á; PÀgÀPÁå¼À gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁð¢£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ FgÀ¥Áà ZÉA§Ä¯ÉgÀªÀgÀ ºÀwÛgÀ MPÀÌ®ÄvÀ£À PÉ®¸ÀPÉÌ £ËPÀj G½¢zÀÄÝ  ªÀiÁ°PÀgÀÄ qÉÆÃtUÁAªÀ UÁæªÀÄzÀ zÀAiÀiÁ£ÀAzÀ vÀAzÉ ©üêÀÄgÁªÀ ªÀÄƼÉgÀªÀgÀ d«ÄãÀÄ ¥Á®¢AzÀ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. ªÀiÁ°PÀgÀÄ ºÉÊ©æÃqÀ eÉÆüÀzÀ gÁ² ªÀiÁqÀ®Ä ªÀĹãÀ vÀA¢zÀÄÝ AiÀiÁgÀÄ E®èzÀÄ £ÉÆÃr ¥ÀPÀÌzÀ ºÉÆ®zÀªÀ£ÁzÀ AiÀÄĸÀÄ¥sÀ£ÀÄ §AzÀÄ gÁ² ªÀiÁqÀĪÀ ªÀĶãÀ M¬ÄÝgÀÄvÁÛ£É. DUÀ 1400 UÀAmÉUÉ zÀAiÀiÁ£ÀAzÀ ªÀÄÆ¼É EªÀgÀÄ §AzÀÄ £ÀªÀÄä ºÉÆ®PÉÌ gÁ² ªÀiÁqÀ®Ä §AzÀ ªÀĹãÀ AiÀÄĸÀÄ¥sÀ£À ºÉÆ®PÉÌ KPÉ PÀ½¹¢Ý CAvÀ dUÀ¼À ªÀiÁr PÉʬÄAzÀ ¨É£Àß°è  ºÉÆqÉzÀÄ PÀªÀiÁäPÀw¬ÄAzÀ ºÉÆqÉAiÀÄĪÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ PÉʪÀÄÄAzÉ vÀAzÁUÀ  JqÀUÉÊ §gÀ½UÉ, JqÀUÉʪÉƼÀPÉÊ ºÀwÛgÀ  gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ ¤Ã£ÀÄ oÁuÉUÉ ºÉÆÃzÀgÉ ¤£ÀUÉ fêÀAvÀ ©qÀĪÀÅ¢®è CAvÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£É CAvÀ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

Raichur District Reported Crimes

: PÀ¼Àî¨sÀnÖ ¸ÁgÁ¬Ä ªÀiÁgÁl, DgÉÆævÀgÀ ªÉÄÃ¯É PÀæªÀÄ ;

    ²æà JªÀiï.ºÉZï.ªÀÄAdÄ£ÁxÀ ZË¢æ ¥Éưøï E£ïì¥ÉPÀÖgï JPÉÊeï J£ï¥sÉÆøÀðªÉÄAmï ¸É¯ï gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¹¦L zÉêÀzÀÄUÁð ºÁUÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ r.J¸ï.¦ °AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ gÀªÀgÀ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÀzÀ°è ¢£ÁAPÀ: 17.12.2008 gÀAzÀÄ 07.40 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ C¯ÉÆÌÃqÀ vÁAqÁzÀ°è C£À¢üPÀÈvÀªÁV PÀ¼Àî¨sÀnÖ ¸ÁgÁ¬Ä ªÀiÁgÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀÝ gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ gÁªÀÄ gÁoÉÆÃqÀ ºÁUÀÆ E¤ßçâgÀ£ÀÄß §A¢ü¹, CQgÀÆ:2,200=00 ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀ 22 °Ãlgï PÀ¼Àî¨sÀnÖ ¸ÁgÁ¬Ä ªÀÄvÀÄÛ 1®PÀë gÀÆ: Q«ÄäwÛ£À CAzÁd 1000 °Ãlgï ¨É®èzÀ PÉƼÉAiÀÄ£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, eÁ®ºÀ½î oÁuÉUÀÄ£Éß ¸ÀÀA.114/2008 PÀ®A: 32, 34 C¨ÁÌj PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

::C£À¢üÃPÀÈvÀ PÀ®¨ÉjPÉ ¸ÉÃA¢ ªÀiÁgÁl ªÀÄ»¼ÉAiÀÄ §AzsÀ£À 10 °ÃlgÀ ¸ÉÃA¢ d¦Û ::

    ²æà ªÀĺÀäzÀ ¹gÁd ¦.J¸ï.L (PÁ.¸ÀÄ) £ÉÃvÁf £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÀªÀgÀÄ ºÁUÀÆ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ zÉë £ÀUÀgÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄzÀ°è ²æêÀÄw §eÁgÀªÀÄä vÀAqÀ D£ÀAzÀ¥Àà C£À¢üÃPÀÈvÀªÁV PÀ®¨ÉjPÉ ¸ÉÃA¢ü ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ zÁ½ ªÀiÁr §A¢ü¹ C.Q.gÀÆ100/- ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀ 10 °ÃlgÀ ºÉAqÀªÀ£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ, F §UÉÎ £ÉÃvÁf£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÁ C,¸ÀA 124/08 PÀ®A 32, 34 C¨ÁÌj PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

:: ¤°è¹zÀÝ CmÉÆÃPÉÌ PÁgÀ rQÌ PÉÆlÄÖ DgÉÆævÀ£ÀÄ ªÁºÀ£ÀzÉÆA¢UÉ ¥ÀgÁj ::

    ¢£ÁAPÀ 17.12.2008 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀUÉÎ 9.30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄAvÁæ®AiÀÄ-gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É £À®è§AqÁ PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ £ÀgÀ¹AºÀ vÀAzÉ wªÀÄä¥Àà ¸Á: vÀÄAmÁ¥ÀÄgÀ FvÀ£ÀÄ CmÉÆà £ÀA§gÀ PÉJ36 /8316 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀ§¢UÉ ¤°è¹zÁÝUÀ .ªÀÄAvÁæ®AiÀÄ PÀqɬÄAzÀ ªÀiÁgÀÄw PÁgÀ£ÀA§gÀ J¦ 28 ©f 3007 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ PÁgÀ£ÀÄß £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¤°è¹zÀ CmÉÆÃPÉÌ rQÌPÉÆlÄÖ CmÉÆÃzÀ°èzÀÝ ZÁ®PÀ £ÀgÀ¹AºÀ ªÀÄvÀÄÛ E¤ßÃvÀgÀ 6 d£ÀjUÉ wêÀæ ºÁUÀÆ ¸ÁzÁ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÉƽ¹ PÁgÀ£ÀÄß ¤°è¸ÀzÉà ºÉÆgÀlÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. F §UÉÎ £ÀgÀ¹AºÀ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÄðAzÀ AiÀÄgÀUÉÃgÁ ¥Éưøï oÁuÁ UÀÄ£Éß 234/2008 PÀ®A 279,337,338 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 187 JªÀiï.« PÁAiÉÄÝ jÃvÀå ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

:: C¥ÀºÀgÀtPÉÆ̼ÀUÁzÀ ¨Á®Q ¥ÀvÉÛ DgÉÆæAiÀÄ §AzsÀ£À ::

DAzÀæ¥ÀæzÉñÀzÀ PÀ£ÀÆð¯ï f¯ÉèAiÀÄ DzÉÆä vÁ®ÆPÀ,PÉÆøÀVUÁæªÀÄ ¤ªÁ¹,«gÉñÀ vÀAzÉ §¸ÀtÚ EªÀÀ£ÀÄ vÀ£ÀßzÉà PÉÆëģÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ vÁ®ÆPÀ ªÀÄZÀðmÁí¼À UÁæªÀÄzÀ ±ÀgÀt¥Àà gÀªÀgÀ 16 ªÀµÀð ¥ÀÄwæAiÀÄ£ÀÄß vÀ£ÀUÉ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁr PÉÆnÖ®è CAvÀ ¢£ÁAPÀ 14.12.2008 gÀAzÀÄ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è 16 ªÀµÀðzÀ ¨Á®QAiÀÄ£ÀÄß C¥ÀºÀgÀt ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ¨Á®QAiÀÄ vÀAzÉÀ ±ÀgÀt¥Àà£ÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢üAiÀÄ ªÉÄðAzÀ AiÀÄgÀUÉÃgÁ oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA§gÀ 230/2008 PÀ®A 366 (J) L¦¹ jÃvÀå ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉÆAqÀ ²æà ¥ÀÄ®èAiÀÄå ¦.J¸ï.L EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 16.12.2008 gÀAzÀÄ C¥ÀºÀgÀtPÉÆ̼ÀUÁzÀ ¨Á®Q ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆæAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr,C¥ÀºÀgÀtPÉÆ̼ÀUÁVzÀÝ ¨Á®QAiÀÄÄ PÉÆlÖ ºÉýPÉAiÀÄ ªÉÄðAzÀ PÀ®A 376 L¦¹AiÀÄ£ÀÄß C¼ÀªÀr¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ ªÀÄÄAzÀÄgɹgÀÄvÁÛgÉ


 

PÉÆ¥Àà¼À f¯ÉèAiÀÄ°è ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

1] PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß.£ÀA 289/08 PÀ®A. 279, 304(J) L.¦.¹:.

¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ©üêÀÄ¥Àà WÉÆÃ¥ÀðqÉ ªÀAiÀÄ: 25 ªÀµÀð G: ¯Áj Qè£Àgï ¸Á: «ÃgÁ¥ÀÆgÀ vÁ: gÉÆÃt, EAzÀÄ ¢: 17.12.08 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 1:00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ vÁªÀÅ vÀªÀÄä ¯Áj £ÀA. PÉ.J 25 ¹-571 £ÉÃzÀÝgÀ°è ºÉƸÀ¥ÉÃmÉAiÀÄ°è ªÉÄÊ£Àì ¥ËqÀgÀ£ÀÄß ¯ÉÆÃqï ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ PÁgÀªÁgÀPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÀ PÀÄjvÀÄ ZÁ®PÀ ªÀĺÁAvÉñÀ£ÉÆA¢UÉ ¸ÀAeÉ 5:30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ºÉƸÀ¥ÉÃmÉ-PÉÆ¥Àà¼À J£ï.ºÉZï 63 gÀ¸ÉÛ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ PÉÆ¥Àà¼À vÁ®ÆQ£À §¸Á¥ÀÇgï ¹ÃªÀiÁzÀ°è §AzÀÄ C°è ¸Á¯ÁV ¥Á¼ÉUÉ ¤AwzÀÝ ªÉÄÊ£Àì ¯ÁjUÀ¼À »AzÉ £ÀªÀÄä ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß ¤°è¹zÀÄÝ, DUÀ ZÁ®PÀ ªÀĺÁAvÉñÀ£ÀÄ PɼÀUÉ E½zÀÄ ¯Áj UÁ°UÀ¼À ºÀªÁ ZÉPï ªÀiÁqÀ¯ÉAzÀÄ ªÀÄÄA¢£À §®UÀqÉAiÀÄ UÁ°AiÀÄ ºÀªÁ ZÉPï ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¯Áj £ÀA. PÉ.J 25 ©-9371 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß £ÀªÀÄäAvÉ ¸Á°UÉ ¤°è¸À®Ä »AzÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉƼÀÄîªÁUÀ AiÀiÁªÀÅzÉ QèãÀgÀ£À ¸ÀºÁAiÀÄ ¥ÀqÉAiÀÄzÉà »AzÉ AiÀiÁgÁzÀgÀÆ EgÀĪÀ §UÉÎ UÀªÀĤ¸ÀzÉà C®PÀëvÀ£À ªÀ»¹ ªÉÃUÀªÁV ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß »AzÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ £ÀªÀÄä ZÁ®PÀ ªÀĺÁAvÉñÀ¤UÉ lPÀÌgÀ PÉÆnÖzÀÝjAzÀ ¸ÀzÀj ¯ÁjAiÀÄ »A¢£À JqÀUÀqÉAiÀÄ UÁ°AiÀÄÄ ªÀĺÁAvÉñÀ£À ºÉÆmÉÖ ªÉÄÃ¯É ºÁAiÀÄÄÝ ¨sÁjà UÁAiÀĪÁV ªÀiÁA¸À, PÀgÀ¼ÀÄ ºÉÆgÀ§AzÀÄ ¸ÀܼÀzÀ¯Éèà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. §¸ÀªÀgÁd J.J¸ï.L PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

2] PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 290/08 PÀ®A. 279, 337, 338 L.¦.¹:.

¦üAiÀiÁð¢ zÀÄgÀUÀ¥Àà vÀAzÉ ªÉÄÊ®¥Àà UÉÆAqÀ¨Á¼À ªÀAiÀÄ: 25 ¸Á: Nd£ÀºÀ½îà vÁ: PÉÆ¥Àà¼À EAzÀÄ ¢: 17.12.08 gÀAzÀÄ vÀ£Àß CtÚ£ÁzÀ ºÀÄ®UÀ¥Àà EvÀ£ÀÄ ªÉÆÃ.¸ÉÊ £ÀA PÉ.J 25 « 9075 £ÉÃzÀÝ£ÀÄ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ, ¸ÁAiÀÄAPÁ® 18:00 jAzÀ 20:15 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ºÀ®UÀ¥Àà EvÀ£ÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £Éqɹ PÉƼÀÄgÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ºÀ¼ÀîzÀ°è ¨ÉÊPï£ÉÆA¢UÉ ¹Ìqï DV ©zÀÄÝ vÀ¯ÉUÉ ¨sÁj UÁAiÀÄUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. £ÁUÉÃAzÀæ¥Àà J.J¸ï.L PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ¥Àr¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

eÁw¤AzÀ£É ¥ÀæPÀgÀt:

3] ¨ÉêÀÇgÀ ¥Éưøï oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA 142/2008 PÀ®A 420, 506 L.¦.¹ ªÀÄvÀÄÛ 3 (1) (10) J¸ï.¹. J¸ï.n. PÁAiÉÄÝ. 1989

¢£ÁAPÀ:- 17-12-08 QAvÀ ªÉÆzÀ®Ä 5 wAUÀ¼À »AzÉ ¦ügÁå¢AiÀÄ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ºÀ£ÀĪÀĪÀé vÀA¢ UÁ¼É¥Àà ªÀiÁzÀgÀ FPÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀĺÁzÉêÀ¥Àà ªÉÄÃn FvÀ£ÀÄ C£ÉÊwPÀ ¸ÀA§AzÀ ¨É½¹ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉƼÀÄîvÉÃ£É §AUÁgÀ ¨É½î J¯Áè vÀAzÀÄ PÉÆqÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ E®èzÀ D«ÄõÀ vÉÆÃj¹ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¼À£ÀÄß 5 wAUÀ¼À UÀ©ðt ªÀiÁr UÀ¨sÀð ¥ÁvÀ ªÀiÁr¸À®Ä zÀªÀSÁ£ÉUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆVzÀÄÝ w½zÀÄ ¦ügÁå¢ £ÀAvÀgÀ HgÀ »jAiÀÄgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ EzÀÝ «µÀAiÀÄ ºÉüÀ®Ä UÁæªÀÄzÀ »jAiÀÄgÁzÀ 1] ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà zÀ¼À¥Àw. 2] ¨Á®¥Àà vÀA¢ PÀ®è¥Àà ªÉÄÃn 3] ¥ÀæPÁ±À vÀA¢ ¨Á®¥Àà ªÉÄÃn 4] AiÀĪÀÄ£ÀÆgÀ¥Àà PÀlVºÀ½î EªÀgÀÄ ¤ªÀÄä ªÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀiÁ¢UÀ eÁwAiÀĪÀ¼ÀÄ CªÀ¼À£ÀÄß £ÀªÀÄä ºÀÄqÀUÀ¤UÉ ªÀÄzÀĪÉà ªÀiÁqÀĪÀ¢¯Áè 2 JPÀÌgÉ ºÉÆ® PÉÆqÀÄvÉÛÃªÉ ªÀÄvÀÄÛ zÀÄqÀÄØ PÉÆqÀÄvÉÛÃªÉ ¤ªÀÄä ªÀÄUÀ¼À eÉÆÃvÉ ªÀÄzÀĪÉà ªÀiÁqÀĪÀ¢¯Áè ¤ÃªÀÅ EzÀPÉÌ M¥Àà¢zÀÝgÉ ¤ÃªÀÅ HgÀ°è EzÀÄÝ ¨Á¼ÀÄªÉ ªÀiÁrj £ÉÆqÉÆÃt CAvÁ ºÉzÀjPÉ ºÁQ eÁw ¤AzÀ£É ªÀiÁrzÀÄÝ CzÉ. ²æà ¥ÀÄAqÀ°ÃPÀ¥Àà J.J¸ï.L ¨ÉêÀÇgÀ ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

PÀ¼ÀªÀÅ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

4] UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 220/2008 PÀ®A 379 L.¦.¹:

¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ ²æà ªÉAPÀlgÀªÀÄt vÀAzÉ gÁªÀÄgÁdÄ ªÀqÁ¯É ªÀAiÀÄ 33 ªÀµÀð eÁ:PÀëwæÃAiÀÄ, G: ¥Áè¹ÖPï ªÁå¥ÁgÀ §¸ï ¸ÁÖöåAqï ºÀwÛgÀ ¸Á: ªÁ°äÃQ ¸ÀPÀð¯ï dAiÀÄ£ÀUÀgÀ gÉÆÃqÀ UÀAUÁªÀw, ¢£ÁAPÀ 17-12-2008 gÀAzÀÄ 12-15 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ gÀÆ.1,44,000-00 UÀ¼À£ÀÄß MAzÀÄ PÀ¥ÀÄà §tÚzÀ ¨ÁåUÀ£À°èlÄÖPÉÆAqÀÄ ¨ÁåUÀ£ÀÄß vÀªÀÄä n.«.J¸ï. JPïì.J¯ï. £ÀA. PÉ.J.37/7800 £ÉÃzÀÝgÀ ¨ÁPÀì£À°èlÄÖ ªÁºÀ£ÀPÉÌ ¥ÉmÉÆæÃ¯ï ºÁQ¸À®Ä E¸ÁèA¥ÀÄgÀ KjAiÀiÁzÀ°ègÀĪÀ ªÀÄÄ¶× ¥ÉmÉÆæÃ¯ï §APïUÉ §AzÀÄ ¥ÉmÉÆæÃ¯ï ºÁQ¹PÉÆArzÀÄÝ DUÀ AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ ªÁºÀ£ÀzÀ ¨ÁPÀì£À°èzÀÝ ºÀtzÀ ¨ÁåUÀ£ÀÄß PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. ²æà r.ªÉAPÉÆç ¦.J¸ï.L.(C.«). £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀAUÁªÀw gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

5] UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 221/2008 PÀ®A 457, 380 L.¦.¹. :

²æà SÁeÁ ªÉÆ»£ÀÄ¢Ýãï vÀAzÉ ªÀĺÀªÀÄzï E¸ÁPï ªÀAiÀÄ 28 ªÀµÀð eÁ:ªÀÄĹèA, G: PÉ.E.©.AiÀÄ°è ¯ÉÊ£ï ªÀiÁå£ï ¸Á: Q¯Áè KjAiÀiÁ, «ÃgÀ¨sÀzÉæñÀégÀ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ »AzÀÄUÀqÉUÉ UÀAUÁªÀw, ¢£ÁAPÀ 13-12-2008 gÀAzÀÄ 04-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ DgÉÆævÀ£ÁzÀ ªÀÄÈvÀÄåAdAiÀÄ vÀAzÉ gÀtfÃvÀ ©±Áé¸À 29 ªÀµÀð ¸Á:gÁªÀÄ£ÀUÀgÀ, vÁ:f:- ªÀgÀzÀ (ªÀĺÁgÁµÀÖç) FvÀ£ÀÄ UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀzÀ Q¯Áè KjAiÀiÁzÀ°ègÀĪÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ gÀÆ«Ä£À ¨ÁV®£ÀÄß zÀ©âzÀÝjAzÀ ¨ÁV°£À M¼ÀUÀqÉAiÀÄ ªÉÄïÁãUÀzÀ°è ºÁQzÀÝ ¨ÉÆïïÖ ¸Àr®ªÁV ©aÑzÀÝjAzÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ gÀÆ«Ä£À M¼ÀUÀqÉUÉ ºÉÆÃV ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ £ÉÆÃQAiÀiÁ 1600 ªÉƨÉʯï CA.Q.gÀÆ. 1,000-00 ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀÅzÀ£ÀÄß PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É. ²æà ZÀAzÀæ¥Àà ºÉZï.¹. 29 gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

ªÀÄ£ÀĵÀåPÁuÉ ¥ÀæPÀgÀt

6] UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 222/2008 PÀ®A ªÀÄ£ÀĵÀå PÁuÉ PÁAiÉÄÝ :

¢£ÁAPÀ 17/12/2008 gÀAzÀÄ 18-30 UÀAmÉUÉ ²æà J.J¸ï.ªÀiÁgÉ¥Àà vÀAzÉ ¤AUÀ¥Àà ªÀAiÀÄ 65 ªÀµÀð G: SÁ¸ÀV UÀĪÀiÁ¸ÀÛ ¸Á: E¸ÁèA¥ÀÄgÀ, UÀAUÁªÀw, ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ ªÀÄUÀ CdAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ @ CdAiÀÄ ªÀAiÀÄ 25 ªÀµÀð FvÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ 07-12-2008 gÀAzÀÄ 14-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀzÀ E¸ÁèA¥ÀÄgÀzÀ gÀhÄAqÁPÀmÉÖ ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è vÁ¬ÄAiÉÆA¢UÉ dUÀ¼À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆÃzÀªÀ£ÀÄ ¥ÀÄ£À: ªÁ¥À¸ï ªÀÄ£ÉUÉ ¨ÁgÀzÉ PÁuÉAiÀiÁVgÀÄvÁÛ£É. ²æñÁAvÀUËqÀ J.J¸ï.L. gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

PÁuÉAiÀiÁzÀ ªÀÄ£ÀĵÀå£À ZÀºÀgÉ ¥ÀnÖ:-

ºÉ¸ÀgÀÄ:- CdAiÀÄ PÀĪÀiÁgÀ @ CdAiÀÄ vÀAzÉ J.J¸ï.ªÀiÁgÉ¥Àà ªÀAiÀÄ:- 25 ªÀµÀð eÁ: UÀAUÁªÀÄvÀ, JvÀÛgÀ:- CA. 6 ¦üÃmï, §tÚ:-UÉÆâ §tÚ, CA. 60 PÉ.f. vÀÆPÀ, «zÁåºÀðvÉ:- 10£Éà vÀgÀUÀwAiÀĪÀgÉUÉ «zÁå¨sÁå¸À ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É, ªÀiÁvÀ£ÁqÀĪÀ ¨sÁµÉ:- PÀ£ÀßqÀ ¨sÁµÉ ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄvÁÛ£É.

C¸Àé¨sÁ«PÀ ªÀÄgÀt ¥ÀæPÀgÀt:

7] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA: 41/2008 PÀ®A 174 ¹Dgï.¦.¹.

¦ügÁå¢ ²æà gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ FgÀ¥Àà, ªÀAiÀĸÀÄì 28 ªÀµÀð eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ºÉÆÃl¯ï, ¸Á: UÉÆãÁ¼À vÁ: UÀAUÁªÀw, UÉÆãÁ¼À UÁæªÀÄzÀ°è AiÀiÁgÉÆà M§â C¥ÀjavÀ ªÀåQÛ CAzÁdÄ 50 jAzÀ 55 ªÀµÀð ªÀAiÀĸÀÄì¼ÀîªÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ:- 15-12-2008 gÀAzÀÄ gÁwæ ªÉÃ¼É §AzÀÄ §¸ÀªÀtÚ zÉêÀgÀ UÀÄrAiÀÄ PÀmÉÖAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ªÀÄ®VPÉÆArzÀÄÝ, CªÀ£ÀÄ wêÀæ ¤±ÀåPÀÛ¤zÀÄÝ, AiÀiÁªÀÅzÉÆà gÉÆÃUÀ¢AzÀ §¼À®ÄwÛzÀÄÝ, UÁæªÀĸÀÜgÀÄ Hl ªÀiÁqÀ®Ä PÉÆlÖgÉ Hl ªÀiÁqÀzÉà EzÀÄÝ, PÀmÉÖAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ªÀÄ®VzÀ°èAiÉÄà ªÀÄ®VPÉÆArzÀÄÝ, EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ:-17-12-2008 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 07.00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¸ÀzÀj ªÀåQÛAiÀÄÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. DvÀ£ÀÄ MAzÀÄ ©½AiÀÄ CAV zsÀj¹zÀÄÝ, CzÀgÀ PÁ®gï ªÉÄÃ¯É " zÀAiÀiÁ£ÀAzÀ mÉÊ®gï ªÀĹÌ" CAvÁ ¯Éç¯ï EgÀÄvÀÛzÉ. ºÁUÀÆ MAzÀÄ ZÁPÀ¯ÉÃmï §tÚzÀ §¤AiÀÄ£ï ªÀÄvÀÄÛ MAzÀÄ £Á² §tÚzÀ CAqÀgïªÉÃgï zsÀj¹gÀÄvÁÛ£É. DvÀ£ÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉÆà gÉÆÃUÀ¢AzÀ §¼À° ªÀÄÈvÀ¥ÀlÖAvÉ PÀAqÀħgÀÄwÛzÀÄÝ, ¦.J¸ï.L. UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¸ÀzÀj ªÀÄÈvÀ£À ZÀºÀgÉ ¥ÀnÖ :

ªÀAiÀĸÀÄì : CAzÁdÄ 50 jAzÀ 55 ªÀµÀð

JvÀÛgÀ 5'5", PÉÆÃ®Ä ªÀÄÄR, ¸ÁzÁ PÀ¥ÀÄà §tÚ, vÀ¯ÉAiÀÄ°è PÀ¥ÀÄà ªÀÄvÀÄÛ ©½ «Ä²ævÀ PÀÆzÀ®Ä ºÁUÀÆ PÀ¥ÀÄà ªÀÄvÀÄÛ ©½ «Ä²ævÀ «ÄÃ¸É ºÁUÀÆ UÀqÀØ, §®UÉÊAiÀÄ°è §tÚ§tÚzÀ ¥Áè¹ÖPï ªÀÄtÂUÀ¼À ¸ÀgÀªÀ£ÀÄß PÀlÄÖPÉÆArgÀÄvÁÛ£É.