Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Saturday, October 26, 2013

Raichur District Reported Crimes

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

EvÀgÉ L.¦.¹ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

¢£ÁAPÀ:07.10.2013 gÀAzÀÄ ²æà ²ªÀ±ÀAPÀgÀ¥Àà vÀAzÉ ¸ÀÆUÀtÚ ¸ÁºÀÄPÁgÀ ¸Á: ºÉêÀÄ£Á¼À R§ÓzÀ°ègÀĪÀ ºÁUÀÄ vÀAw ¨Éð PÀA§UÀ¼À£ÀÄß ºÁQgÀĪÀ ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃzÁUÀ ªÉÄÃ¯É £ÀªÀÄÆ¢¹zÀ vÀ£Àß ರೆಹಮಾನ್ ಸಾಬ್ ತಂದೆ ದಿವಾನ್ ಸಾಬ್ ಹಾಗೂ ಇತರೆ 02 d£ÀgÀÄ ªÀÄzÀgÀPÀ¯ï EªÀgÀÄ ¸ÀªÀiÁ£À GzÉÝñÀ¢AzÀ PÀÆrPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ CPÀæªÀĪÁV ºÉÆ®zÀ°è ¥ÀæªÉò¹ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄvÁÛ ºÉÆ®PÉÌ ºÁQzÀÝ vÀAw ¨Éð PÀA§UÀ¼À£ÀÄß QvÀÄÛ ºÁQ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ CAV»rzÀÄ ¤£ÀߣÀÄß fêÀzÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀÅ¢®è CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ UÀ§ÆâgÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 154/2013 PÀ®A:427,447,323,504,506 ¸À»vÀ 34 L.¦.¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

¢£ÁAPÀ:25-10-2013 gÀAzÀÄ 7-20 ¦.JªÀiï ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ ºÉUÉØ ¥ÉmÉÆæÃ¯ï §APï ªÀÄÄA¢£À gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ¦üAiÀiÁð¢ ZÀ£Àߧ¸À¥Àà vÀAzÉ ªÀÄÄzÀÝ¥Àà ,ªÀAiÀÄ: 58ªÀ, eÁ: £ÁAiÀÄPï , G: J.J¸ï.L ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ oÁuÉ , ¸Á: ¥ÁªÀÄ£ÀPÀ®ÆègÀÄ , vÁ: ªÀiÁ£À« , ºÁ.ªÀ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀ£ÀÆßgÀÄ¥ÁµÁ ºÉZï.¹-221 gÀªÀgÀÄ ¦.J¸ï.L gÀªÀgÉÆA¢UÉ EAmɸɥÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ JªÀiï.« PÉøÀÄUÀ¼À£ÀÄß ºÁQzÀ £ÀAvÀgÀ ¦.J¸ï.L gÀªÀgÀÄ vÀªÀÄä fæ£À°è oÁuÉUÉ ºÉÆÃzÀ £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢ & ªÀ£ÀÆßgÀ¥ÁµÁ ºÉZï.¹-221 gÀªÀgÀÄ vÁªÀÅ ¸ÀºÀ ºÉÆgÀqÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¨ÁdÄ ¤AwzÁÝUÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ PÀqɬÄAzÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß §Ä¯ÉgÉÆà ¦Pï-C¥ï ªÁºÀ£À £ÀA.PÉJ-36/J-6234 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß eÉÆÃgÁV ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÀ£ÀÆßgÀÄ¥ÁµÁ ºÉZï.¹-221 gÀªÀjUÉ lPÀÌgï PÉÆnÖzÀÝjAzÀ PɼÀUÉ ©zÀÄÝ vÀ¯ÉUÉ ¨sÁj ¥ÉmÁÖV §®Q«AiÀÄ°è gÀPÀÛ¸ÁæªÀªÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ EzÀÝ ºÉýPÉ ªÉÄðAzÁ ¹AzsÀ£ÀÆgÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉ oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA.223/2013, PÀ®A.279 , 338 L¦¹ gÀ°è UÀÄ£Éß zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆAqÉ£ÀÄ .

¢£ÁAPÀ: 25.10.2013 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 6.30 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠨Á©¨Á¬Ä UÀAqÀ ¨Á®f ¹AUï £ÀUÀj ¸Á: ªÀÄÄzÀUÀ¯ï ªÀÄvÀÄÛ CA§Ä¨Á¬Ä PÀÆrPÉÆAqÀÄ °AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀ vÁªÀgÀUÉÃgÁ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ªÀÄÄzÀUÀ¯ï ¥ÉmÉÆæÃ¯ï §APï PÀqɬÄAzÀ ºÀ¼Éà ¥ÉÃmÉ PÀqÉUÉ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¥ÉmÉÆæÃ¯ï §APï zÁnzÀ ¸Àé®à zÀÆgÀ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ »A¢¤AzÀ £À©ÃgÀ¸ÀƯï vÀAzÉ ºÀ¸À£À¸Á§ ¸Á: ªÀÄÄzÀUÀ¯ï FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA: PÉ.J. 34/ PÀÆå 4528 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £Àqɹ lPÀÌgÀ PÉÆnÖzÀÄÝ CA§Ä¨Á¬ÄUÉ ªÀÄvÀÄÛ ZÁ®PÀ¤UÉ ºÁUÀÆ »AzÉ PÀĽvÀ C®è¨sÀQë FvÀ¤UÉ gÀPÀÛ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ CzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 107/2013 PÀ®A: 279,337 L.¦.¹. £ÉÃzÀgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¥Éưøï zÁ½ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

¢£ÁAPÀ:25-10-2013 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 5-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ §¥ÀÆàgÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ n¥ÀÄà¸ÀįÁÛ£ï ¸ÀPÀð¯ï ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è DgÉÆæ 1) zÉêÀgÁeï vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Àà ,ªÀAiÀÄ:45ªÀ, eÁ:ºÀqÀ¥Àzï , G: PÀnAUï ±Á¥ï , ¸Á: ªÀįÁè¥ÀÄgÀ §ÆvÀ®¢¤ß r¥ÉÆà ,vÁ:¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÉÃzÀݪÀ£ÀÄ ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÁÝUÀ ¦.J¸ï.L. ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢ ºÁUÀÆ ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ zÁ½ ªÀiÁr DgÉÆævÀ¤AzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 325/- , ¨Á¯ï ¥É£ÀÄß , ªÀÄlPÁ aÃn ºÁUÀÆ MAzÀÄ ªÉƨÉʯï d¦Û ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ DgÉÆæ 01 £ÉÃzÀݪÀ£ÀÄ ¥ÀnÖAiÀÄ£ÀÄß DgÉÆæ 02 G¥Áàgï ±ÀAPÀæ¥Àà ,¸Á:gËqÀPÀÄAzÁ £ÉÃzÀݪÀ¤UÉ PÉÆqÀĪÀzÁV w½¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ EzÀÝ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ªÉÄðAzÁ ¹AzsÀ£ÀÆgÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.222/2013 , PÀ®A. 78(3) PÉ.¦PÁAiÉÄÝ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ .

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-


 

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ:26.10.2013 gÀAzÀÄ 125 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 18,400/- gÀÆ..UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.

Gulbarga District Reported Crimes

ಕಳವು ಪ್ರಕರಣ :
ರೋಜಾ ಠಾಣೆ : ಶ್ರೀ ಮಹ್ಮದ ಅಲಿ ತಂದೆ ಮಹಿಮೂದ ಅಲಿ ಬಾಗವಾನ ಸಾ: ಅಮೀನಾ ಮಜ್ಜೀದ ಹತ್ತಿರ ಇಸ್ಲಾಮಾಬಾದ ಕಾಲೋನಿ ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರು ಕಳೆದ 4-5 ದಿವಸದಿಂದ ನನ್ನ ಅಣ್ಣನ ಮಗಳ ಮಧುವೆಯಾಗಿದ್ದು ಸಮಾರಂಭ ನಡೆಯುತ್ತಾ ಇದ್ದು ನಮ್ಮ ಮನೆಯವರು ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಸಮಾರಂಬಗಳಲ್ಲಿ ತಿರುಗಾಡುತ್ತಾ ಇರುತ್ತಾರೆ. ನಿನ್ನೆ ದಿನಾಂಕ: 25-10-2013 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನಾನು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಬಂದು ಮರಳಿ ಮದ್ಯಾನ 12:00 ಗಂಟೆಗೆ ಮನೆಗೆ ಬಂದಿರುತ್ತೇನೆ ನನ್ನ ಅಣ್ಣನ ಮಗಳ ಮಧುವೆಯಾಗಿದ್ದು ಚಿಟುಗುಪ್ಪಾದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಂಬಂದಿಕರು ವಲಿಮಾ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ಸಾಯಂಕಾಲ 6:00 ಗಂಟೆಗೆ ನಾನು ವಾಸವಾಗಿರುವ ಇಸ್ಲಾಮಾಬಾದ ಕಾಲೋನಿಯ ಮನೆಗೆ ಕೀಲಿಹಾಕಿಕೊಂಡು ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳು ಚಿಟಗುಪ್ಪಾಕ್ಕೆ ಹೋಗುವವರು ಇರುವದರಿಂದ ನಾನು ನನ್ನ ತಂದೆ ತಾಯಿಯವರು ವಾಸವಾಗಿರುವ ಖುನಿ ಅಲವಾ ಮೋಮಿನಪೂರಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದು ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯವರಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಟ್ಟು ನಾನು ಕೂಡಾ ಹೋಗಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿಯೇ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಸಮಯ ಕಳೆದಿದ್ದರಿಂದ ಮರಳಿ ಬರಲು ನನಗೆ ಸಮಯ ಆಗುತ್ತದೆ ಅಂತಾ ನಾನು ಹೋಗದೇ ನನ್ನ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿಯೇ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡುತ್ತಾ ಕುಳಿತುಕೊಂಡೆನು ವ್ಯಾಪಾರ ಮುಗಿಸಿಕೊಂಡು ಮರಳಿ ರಾತ್ರಿ 11:00 ಗಂಟೆಗೆ ನನ್ನ ಇಸ್ಲಾಮಾಬಾದ ಕಾಲೋನಿ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಚಾವಿ ತೆರೆದು ಒಳಗೆ ಹೋಗಿ ನೋಡಿದಾಗ ಒಳಗಡೆ ಬೆಡರೂಮ ಮತ್ತು ಹಾಲ ನೋಡಿದಾಗ ಬೆಡರೂಮದಲ್ಲಿ ಅಲಮಾರಿ ತೆರೆದು ಸಾಮಾನುಗಳು ಚೆಲ್ಲಾಪಿಲ್ಲಿಯಾಗಿ ಬಿದ್ದು ಅಲ್ಲದೇ ಪಕ್ಕದ ಬೆಂಡರೂಮ ನಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಸಾಮಾನುಗಳು ಚೆಲ್ಲಾಪಿಲ್ಲಿಯಾಗಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದು ನೋಡಿ ನನಗೆ ಒಮ್ಮಲೆ ಗಾಬರಿಯಾಗಿ ಪಕ್ಕದ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ನೀಡಿದಾಗ ಪಕ್ಕದ ರೂಮಿಗೆ ಹಾಕಿದ ಕೀಲಿ ಮುರಿದಿದ್ದು ಕಂಡುಬಂದಿರುತ್ತದ್ದೆ. ನಾವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲದ ವೇಳೆಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ ಕಳ್ಳರು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿ ಮನೆಯ ಕೀಲಿಮುರಿದು ಮನೆಯ ಅಲಮಾರಿಯ ಚಾವಿ ಮುರಿದು 1] ಅಲಮಾರಿಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಂತಹ ನಗದು ಹಣ ಹಾಗು ಬಂಗಾರದ ಆಭರಣಗಳು ಒಟ್ಟು ಅಂದಾಜು 8,60,500/-ರೂಪಾಯಿ  ಬೆಲೆಯುಳ್ಳ ಸಾಮಾನುಗಳು ಯಾರೋ ಕಳ್ಳರು ದಿನಾಂಕ: 25/10/2013 ರಂದು ಸಾಯಂಕಾಲ 6:00 ಪಿಎಮ್ ದಿಂದ 11:00 ಪಿಎಮ್ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿ ಅಲಮಾರದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಕಳುವು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿರುತ್ತಾರೆ ಕಳುಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋದ ಬಗ್ಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದುರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ರೋಜಾ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣ :
ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಂಚಾರಿ ಠಾಣೆ : ಶ್ರೀ ನಜೀರ ಅಹ್ಮದ ಖಾನ ರವರು ದಿನಾಂಕ 26-10-2013 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10-30 ಗಂಟೆಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ಹತ್ತಿರ ನ್ಯೂಸ ಪೇಪರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ವಿದ್ಯಾನಗರ ಕಡೆಗೆ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಕೇಂದ್ರ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದ ಎದುರುಗಡೆ ರೋಡಿನ ಮೇಲೆ ಎಮ್.ಎಸ್.ಕೆ.ಮೀಲ ಕಡೆಯಿಂದ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ ನಂಬರ ಕೆಎ-32 -8638 ರ ಸವಾರನು ಅತೀವೇಗ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ಚಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಫಿರ್ಯಾದಿಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಪಡಿಸಿ ಅಪಘಾತ ಮಾಡಿ ಭಾರಿಗಾಯಗೊಳಿಸಿ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ ಸಮೇತ ಓಡಿ ಹೋಗಿರುತ್ತಾನೆ ಅಂತಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಂಚಾರಿ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 26-10-2013

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 26-10-2013

ªÀÄAoÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 116/2013, PÀ®A 279, 304(J) L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 25-10-2013 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠨Á§Ä vÀAzÉ ¹zÀÝgÁªÀÄ ¯ÉƺÁgÀ, ªÀAiÀÄ: 36 ªÀµÀð, ¸Á: ¯ÁqÀªÀAw EªÀgÀÄ ¯ÁqÀªÀAw UÁæªÀÄzÀ fÃ¥À £ÀA. PÉJ-32/JªÀiï-2047 £ÉÃzÀgÀ°è ªÀÄÈvÀ £ÁUÀ£ÁxÀ vÀAzÉ ±ÀAPÀæ¥Áà ¯ÉƺÁgÀ, ªÀAiÀÄ: 58, eÁw: PÀA¨ÁgÀ, ¸Á: ¯ÁqÀªÀAw EvÀ£ÀÄ ºÁUÀÆ EvÀgÉ d£ÀgÀÄ PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ ¯ÁqÀªÀAw UÁæªÀÄ¢AzÀ §¸ÀªÀPÀ¯ÁåtzÀ PÀqÉUÉ §gÀĪÁUÀ ¸ÀzÀj fÃ¥À ZÁ®PÀ£ÁzÀ DgÉÆæ ²æÃzsÀgÀ vÀAzÉ «±Àé£ÁxÀ ClÆÖgÉ, ªÀAiÀÄ: 21 ªÀµÀð, ¸Á: ¯ÁqÀªÀAw EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£À Cwà ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ºÉÆqÀÄØ vÀUÀÄÎ C£ÀßzÉà ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ amÁÖ (PÉ) UÁæªÀÄzÀ PÁæ¸À zÁnzÀ £ÀAvÀgÀ zÀvÀÄÛ PÀÄA¨ÁgÀ gÀªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ ªÁºÀ£À ZÁ®PÀ ªÁºÀ£ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÉÃUÀzÀ »rvÀ vÀ¦à JqÀ¨sÁUÀPÉÌ PÀmïÖ ºÉÆqÉzÀ ¥ÀjuÁªÀÄ ¸ÀzÀj fÃ¥À JqÀ¨sÁUÀPÉÌ ºÉÆÃzÁUÀ ªÀÄzsÀåzÀ ²n£À JqÀ¨sÁUÀPÉÌ PÀĽwzÀÝ £ÁUÀ£ÁxÀ EªÀgÀÄ MªÉÄäÃ¯É ºÉÆÃgÀUÀqÉ ªÀÄÄR ªÀiÁrzÁUÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ°ègÀĪÀ VqÀPÉÌ fÃ¥À vÀgÀaPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÁUÀ £ÁUÀ£ÁxÀ EªÀgÀ §® PÀ¥Á¼ÀPÉÌ VqÀªÀÅ vÁVzÁUÀ PÉüÀUÉ ©zÁÝUÀ DgÉÆæAiÀÄÄ ¸Àé®à zÀÆgÀzÀ°è fÃ¥À ¤°è¹zÀ£ÀÄ, fæ£À°è PÀĽvÀªÀgÉ®ègÀÄ PÉüÀUÉ E½zÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä £ÁUÀ£ÁxÀ EvÀ£À §® PÀ¥Á¼ÀzÀ ªÉÄÃ¯É ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV Q«¬ÄAzÀ ªÀÄÆV¤AzÀ gÀPÀÛ ¸ÉÆÃj WÀl£Á ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 364/2013, PÀ®A 279, 304(J) L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 25-10-2013 gÀAzÀÄ ªÀÄÈvÀ ¨Á§Ä vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀ UÀÄ¥ÁÛ ªÀAiÀÄ: 47 ªÀµÀð, eÁw: J¸ï.¹ zÀ°vÀ, G: ¹«® ¥Éưøï PÁ£Àìmɧ¯ï ¸ÀASÉå 1197 ¨sÁ°Ì UÁæ«Ät ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ CA¨ÉøÀAUÁ« UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ §AzÉƧ¸ÀÛ PÀvÀðªÀå ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄgÀ½ ªÀÄ£ÉUÉ vÀ£Àß »gÉÆ ºÉÆAqÁ ¸Éà÷èÃAqÀgï ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA. PÉJ-39/ºÉZï-5623 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄïɠ §gÀÄwÛgÀªÁUÀ ¨sÁ°Ì ¥ÀlÖtzÀ°è ¯ÉÃPÀÑgï PÁ¯ÉÆä gÀ¸ÉÛ ¥ÁvÉæ PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ §AzÁUÀ ¯ÉÃPÀÑgÀ PÁ¯ÉÆä PÀqɬÄAzÀ mÁmÁ ¸ÀªÉÆ £ÀA. JªÀiïºÉZï-26/J¯ï-118 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ DgÉÆæAiÀÄÄ vÀ£Àß mÁmÁ ¸ÀĪÉÆ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¨Á§Ä ¥Éưøï PÁ£Àìmɧ¯ï gÀªÀjUÉ rQÌ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É ºÁUÀÄ vÀ£Àß mÁmÁ ¸ÀĪÉÆ ¸ÀܼÀzÀ°è ©lÄÖ Nr ºÉÆVgÀÄvÁÛ£É, ¸ÀzÀj rQ̬ÄAzÀ ¨Á§Ä gÀªÀgÀ vÀ¯ÉAiÀÄ »AzÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV ªÀÄÆV¤AzÀ ºÁUÀÆ Q«¬ÄAzÀ gÀPÀÛ ¸ÁæªÀªÁV ºÉaÑ£À aQvÉì PÀÄjvÀÄ ¨sÁ°Ì ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ ©ÃzÀgÀ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÀæUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ ªÀiÁUÀð ªÀÄzÀåzÀ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ªÀÄÈvÀ£À ºÉAqÀwAiÀiÁzÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉʱÁ¯Á UÀAqÀ ¨Á§Ä UÀÄ¥ÁÛ ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð, eÁw: J¸ï.¹ zÀ°vÀ, ¸Á: ¥ÉưøÀ ªÀ¸Àw UÀȺÀ ¨sÁ°Ì gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.  

RlPÀ aAZÉÆý ¥ÉưøÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA. 09/2013, PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
ದಿನಾಂಕ 20-10-2013 ರಂದು ಫಿರ್ಯಾದಿ C£ÀĸÀAiÀiÁ UÀAqÀ zÁzÀgÁªÀ PÀzÀA§ ªÀAiÀÄ: 25 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄgÁoÁ, ¸Á: ¯ÉÆãÀ©Ã¼À, vÁ: f: AiÀÄvÀªÁ® (JªÀiï.JZï) EªÀgÀ ಮಗಳಾದ ಸೋನು ಗಂಡ ಸಾಗರ ವಯ: 24 ವರ್ಷ, ಜಾತಿ: ಮರಾಠಾ, ಸಾ: ರಾಮಗಾಂವ (ರಾಮೇಶ್ವರ), ಜಿ: ಯವತಮಾಲ [ಎಮ್.ಎಸ್] ಇವಳು ಭಾಲ್ಕೆಶ್ವರ ಸಕ್ಕರೆ ಕಾರ್ಖನೇಯ ಆವರಣದಲ್ಲಿನ ಶೆಡ್ಡಿನಲ್ಲಿ ಅಡುಗೆ ಮಾಡಲು ಸ್ಟೋವ್ ಚಾಲು ಮಾಡುವಾಗ ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಸ್ಟೋವ ಬಸ್ಟವಾಗಿ ಸೀಮೆ ಎಣ್ಣೆ ಮೈಮೇಲೆ ಬಿದ್ದು ಬೆಂಕಿ ಹತ್ತಿ ಮೈ ¥ÀÆwð ¸ÀÄnÖzÀ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಉಪಚಾರ ಕುರಿತು ಬೀದರ ಸರಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಕ ಮಾಡಿದ್ದು ದಿನಾಂಕ 24-10-2013 ರಂದು ರಾತ್ರಿ ಸದರಿ ಸೋನು ಇವಳು vÀ£ÀUÉ ಆದ ಸುಟ್ಟಗಾಯಗಳ ಬಾದೆಯಿಂದ ಮೃತಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾಳೆ ಹಾಗು ಅವಳ ಸಾವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರು ಮೇಲು ಯಾವುದೆ ಅನುಮಾನ ಇರುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟ ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಹೇಳಿಕೆ ಸಾರಾಂಶದ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§UÀzÀ¯ï ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA. 09/2013, PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 25-10-2003 gÀAzÀÄ gÁwæ ¦üAiÀiÁð¢ gÁ¢üÃPÁ @ U˸Á© UÀAqÀ ZÀAzÀæPÁAvÀ ªÀAiÀÄ: 25 ªÀµÀð, ¸Á: ¸ÀAUÉƼÀV UÁæªÀÄ EªÀgÀ UÀAqÀ£ÁzÀ ªÀÄÈvÀ ZÀAzÀæPÁAvÀ vÀAzÉ «±Àé£ÁxÀ ªÀAiÀÄ: 33 ªÀµÀð, ¸Á: ¸ÀAUÉƼÀV EªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¹ÃgɬÄAzÀ vÀUÀqÀzÀ PɼÀUÉ EgÀĪÀ PÀnÖUÉ(¸ÀgÁ)PÉÌ £ÉÃtÄ ºÁQPÉÆAqÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ, ZÀAzÀæPÁAvÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß vÀAzÉAiÀÄ ¤ªÀÈw ºÀt ¹UÀzÀ PÁgÀt ªÀÄ£À¹ì£À ªÉÄÃ¯É ¥ÀjuÁªÀÄ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ £ÉÃtÄ ºÁQPÉÆAqÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ, DzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ UÀAqÀ ZÀAzÀæPÁAvÀ EªÀgÀÄ ¸ÀvÀÛ §UÉÎ AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉà jÃwAiÀiÁzÀ  ¸ÀA±ÀAiÀiÁ EgÀĪÀÅ¢®è CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

UÁA¢ü UÀAd ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA. 28/2013, PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¦üAiÀiÁ𢠨Á¸ÀÄzÉêÀ ªÀiÁf vÀAzÉ ±À¤ZÀgÀ ªÀiÁf ªÀAiÀÄ: 50  ªÀµÀð, eÁw: »AzÀÆ/AiÀiÁzÀªÀ, ¸Á: §®ªÁ UËmÁ¬Ä, oÁuÁ: ¸À£ï §gÁmÁ ªÀÄmÉÃjAiÀiÁ, f: ¨sÀ¯ÉÃAiÀiÁ ©ºÁgÀ gÁdå, ¸ÀzÀå: UÁA¢üUÀAd EAr¹ÖçAiÀįï KjAiÀiÁ ©ÃzÀgÀ EªÀgÀ ¸ÀqÀPÀ£ÁzÀ Q±À£À ªÀiÁjhÄ vÀAzÉ ²ªÀgÁd ªÀiÁjhÄ ªÀAiÀÄ: 49 ªÀµÀð, ¸Á: §®ªÁ UËmÁ¬Ä, oÁuÁ: ¸À£ï §gÁmÁ ªÀÄmÉÃjAiÀiÁ, f: ¨sÀ¯ÉÃAiÀiÁ ©ºÁgÀ gÁdå, ¸ÀzÀå: UÁA¢üUÀAd EAr¹ÖçAiÀįï KjAiÀiÁ ©ÃzÀgÀ E§âgÀÆ PÀÆr ©ÃzÀgÀ£À°è G½¢zÀÄÝ, EªÀj§âgÀÄ ©ÃzÀgÀ UÁA¢üUÀAdzÀ°ègÀĪÀ ±ÁåªÀÄ ¥ÉÆèÃgïzÀ°è ºÀªÀiÁ° PÉ®¸À ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ, »ÃVgÀĪÁUÀ ¥Àæw¢£ÀzÀAvÉ ¢£ÁAPÀ 25-10-13 gÀAzÀÄ PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ Q±À£À ªÀiÁjhÄ EªÀjUÉ UÁå¸À læ§¯ï ªÀÄvÀÄÛ ºÉÆmÉÖ £ÉÆìĸÀÄwÛzÁÝUÀ C¯Éè ªÀÄ®VPÉƼÀî®Ä w½¹zÀÄÝ, ¸ÀzÀj QñÀ£À gÀhiÁ EªÀ£ÀÄ ªÀÄ®VPÉÆAqÀ¯É ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É, ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ ºÀÈzÀAiÀiÁWÁvÀ¢AzÀ ªÀÄÈvÀ¥ÀlÖ §UÉÎ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EzÉ. EªÀ£À ¸Á«£À §UÉÎ AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀzÉà zÀÆgÀÄ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀ¢®è CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉýPÉ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 275/2013, PÀ®A 392 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 26-10-2013 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 0630 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀiÁAiÀiÁ UÀAqÀ ¢. C¤Ã®PÀĪÀiÁgÀ CgÀ½ ªÀAiÀÄ: 38 ªÀµÀð, eÁw: J¸ï.¹ (zÀ°vÀ), ¸Á: ªÀÄ£É £ÀA. J¯ï.L.f 23 ºÀÄqÉÆÌà PÁ¯ÉÆä, ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ ªÀģɬÄAzÀ JzÀÄÝ ºÀ£ÀĪÀiÁ£À ªÀÄA¢gÀPÉÌ ºÉÆÃV zÉêÀgÀ zÀ±Àð£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄgÀ½ ªÀÄ£É PÀqÉUÉ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀĪÁUÀ J¯ï.L.f ºÀÄqÉÆÌà PÁ¯ÉÆäAiÀÄ, ZÀAzÀæ¥Áà ªÀÄzÁß EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ PÁæ¸À ºÀwÛgÀ §AzÁUÀ CAzÁdÄ 0700 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ E§âgÀÄ C¥ÀjavÀ ªÀåQÛUÀ¼ÀÄ ¥À®ìgÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É §AzÀÄ »AzÉ PÀĽvÀ ªÀåQÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ PÉÆgÀ½£À°è PÉÊ ºÁQ PÉÆgÀ¼À°èzÀÝ §AUÁgÀzÀ UÀAl£À (ªÀÄAUÀ¼À¸ÀÆvÀæ) CAzÁdÄ 2.5 vÉÆ¯É C.Q 50,000/- gÀÆ¥Á¬ÄªÀżÀîzÀ£ÀÄß ¸ÀzÀj C¥ÀjavÀ ªÀåQÛUÀ¼ÀÄ QvÀÄÛPÉÆAqÀÄ Nr ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ agÁrzÁUÀ C°èAiÀÄ UÀt¥Àw QgÀt CAUÀrAiÀĪÀ£ÀÄ £ÉÆÃrgÀÄvÁÛgÉ, ¸ÀzÀj C¥ÀjavÀ ªÀåQÛUÀ½UÉ £ÉÆÃrzÀgÉ UÀÄgÀÄwð¸ÀÄvÉÛãÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 235/2013, PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 25-10-2013 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ C§d¯ï vÀAzÉ ¸ÀgÀzÁgÀ° ¥ÁqÀªÁ¯É ªÀAiÀÄ: 50 ªÀµÀð, ¸Á: ªÀÄ£É £ÀA. 2-508 ºÀ¦üÃd¥ÉÃl ¸Á¬Ä£ÀUÀgÀ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ  EªÀgÀÄ vÀ£Àß ¸ÀA§A¢vÀgÉÆA¢UÉ mÁmÁ ªÀiÁåfÃPÀ £ÀA. PÉJ-39/7371 £ÉÃzÀgÀ°è CªÀįÁ¥ÀÆgÀ PÀqɬÄAzÀ ªÉÆUÀqÀA¥À½î PÀqÉUÉ ºÉÆUÀ®Ä ©ÃzÀgÀ UÀÄA¥Á ¨ÉÊ¥Á¸À PÀqɬÄAzÀ ±ÀºÁ¥ÀÆgÀUÉÃl jAUÀgÉÆÃqÀ wgÀÄ«£À ºÀwÛgÀ §AzÁUÀ ±ÀºÁ¥ÀÆgÀUÉÃl PÀqɬÄAzÀ §¸ï £ÀA. J¦-29/gÀhÄqï-3027 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ DgÉÆæAiÀÄÄ vÀ£Àß §¸ïì£ÀÄß CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼Àf¬ÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ mÁmÁ ªÀiÁåfÃPÀUÉ rQÌ ºÉÆqÉzÀÄ C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹zÀÝjAzÀ mÁmÁ ªÀiÁåfÃPÀzÀ°èzÀÝ 1) C§d¯ï, 2) ªÀĺÀäzÀ ªÀi˯Á£Á ªÀÄvÀÄÛ mÁmÁ ªÀiÁåfÃPÀ ZÁ®PÀ ºÁ¦üÃd®ÆPÀªÀiÁ£À, 4) £À¦üÃeÁ¨ÉÃUÀA, 5) ¸Á¨ÉÃgÁ¨ÉÃUÀA, 6) gÀdAiÀiÁ¨ÉÃUÀA, 7) PÀĪÀiÁgÀ ªÉÄúÀgÁd, 8) ±ÀºÉÃzÁ¨ÉÃUÀA gÀªÀjUÉ ¸ÁzÁ ªÀÄvÀÄÛ ¨sÁjUÁAiÀÄ ¥Àr¹ ¸ÀzÀj §¸ï ZÁ®PÀ£ÀÄ §¸ï ¸ÀܼÀzÀ¯Éèà ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀiËTPÀ ºÉýPÉAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨ÉêÀļÀSÉÃqÁ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 55/2013, PÀ®A 87 PÉ.¦ DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 25-10-2013 gÀAzÀÄ PÀ.gÁ.¥ÉÆ°Ã¸ï ªÀw¬ÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢ J.J¸ï.L «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ ¨ÉêÀļÀSÉÃqÁ oÁuÉ gÀªÀjUÉ RavÀ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ E§âgÀÆ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, oÁuÉAiÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆqÀ£É ¨ÉêÀļÀSÉÃqÁ UÁæªÀÄzÀ ¸ÀPÁðj  »jAiÀÄ ¥ÁæxÀ«ÄPÀ ±Á¯É ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É E¹àÃl J¯ÉAiÀÄ CAzÀgÀ ¨ÁºÀgÀ JA§ dÆeÁl ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀtPÉÌ ºÀaÑ DqÀÄwÛzÀ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) zÁ«Ãzï vÀAzÉ PÀ®è¥Áà UÀrªÀĤ ªÀAiÀÄ: 18 ªÀµÀð, eÁw: Qæ²Ñ£À, 2) ¸ÉÆêÀıÉÃRgÀ vÀAzÉ §¸ÀªÀgÁd ¨sÁ¸ÀÌgÀ eÁw: J¸ï.¹, ªÀAiÀÄ: 20 ªÀµÀð, 3) ªÉÆúÀ£À vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀ¥Áà PÀÆvÀÛ¨ÁzÉ, eÁw: Qæ²Ñ£À, ªÀAiÀÄ: 18 ªÀµÀð, 4) CªÀÄgÉñÀ vÀAzÉ ¸ÀĪÀÄAvÀ GzÀVÃgÉ eÁw: Qæ²Ñ£À, ªÀAiÀÄ: 25 ªÀµÀð, 5) C²é£À vÀAzÉ gÁd¥Áà PÀAzÀUÀÆ¼É eÁw: Qæ²Ñ£À, ªÀAiÀÄ: 21 ªÀµÀð, 6) «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Áà ¸ÁvÉÆýPÀÌgï eÁw: Qæ²Ñ£À, ªÀAiÀÄ: 28 ªÀµÀð, 7) ¥ÀgÀ±ÀÄgÁªÀÄ vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀ PÉÆä eÁw: ªÀiÁ¢UÀ, ªÀAiÀÄ: 29 ªÀµÀð, 8) CªÀÄgÉñÀ vÀAzÉ gÀÄPÀäuÁÚ ºÀ«Äî¥ÀÆgÀPÀÌgÀ, 9) ¥Àæ±ÁAvÀ vÀAzÉ NªÀÄuÁÚ ºÀ«Äî¥ÀÆgÀPÀÌgÀ J®ègÀÆ ¸Á: ¨ÉêÀļÀSÉÃqÁ  EªÀgÉ®ègÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁqÀ®Ä DgÉÆÃ¥À £ÀA. 8 & 9 E§âgÀÄ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ, 7 d£À DgÉÆævÀgÀ ªÀ±À¢AzÀ 52 E¸Éàl J¯ÉUÀ¼ÀÄ dÆeÁqÀPÉÌ §¼À¹zÀ 1750/-gÀÆ ºÁUÀÆ 7 d£À DgÉÆævÀjUÉ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr, DgÉÆævÀgÀÄ ºÁUÀÆ ªÀÄÄzÉÝ ªÀiÁ®Ä ¸ÀªÉÄÃvÀ ªÀÄgÀ½ oÁuÉUÉ §AzÀÄ d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ  ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 209/2013, PÀ®A 381 L¦¹ :-
¦üAiÀiÁ𢠫oÀ®gÁªÀ vÀAzÉ gÁªÀıÉÃnÖ ©gÁzÁgÀ ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: ¨Á®ÆgÀ(PÉ) EªÀgÀÄ DgÉÆæ £ÁªÀÄzÉêÀ vÀAzÉ zÉëzÁ¸À ªÁrPÀgÀ ¸Á: ¨Á®ÆgÀ (PÉ) EvÀ¤UÉ £ËPÀj ElÄÖPÉÆArzÀÄÝ »ÃVgÀĪÁUÀ ¢£ÁAPÀ 24-10-2013 gÀAzÀÄ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è DgÉÆæAiÀÄÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉÆ®zÀ°è AiÀiÁgÀÄ E®èzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr ºÉÆ®zÀ°èzÀÝ ¸ÉÆÃAiÀiÁ©£ÀUÀ¼À ¨sÀtªÉÄUÉ ºÉÆ¢¹zÀ 3 vÁqÀ¥ÀwæUÀ¼ÀÄ C.Q 6000/- gÀÆ ªÀÄvÀÄÛ ºÉÆ®zÀ°è gÁ² ªÀiÁr EnÖzÀ 2 aî ¸ÉÆÃAiÀiÁ©£À C.Q 6000/- gÀÆ ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀÅzÀÄ »UÉ MlÄÖ 12000/- gÀÆ ¨É¯ÉªÀżÀîzÀ£ÀÄß PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆVgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ zÀÆj£À ºÉüÀPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.
                                     

Gulbarga District Reported Crimes

ಪಡಿತರ ಅಕ್ಕಿ ಜಪ್ತಿ :
ಗ್ರಾಮೀಣ ಠಾಣೆ : ದಿನಾಂಕ 25-10-13 ರಂದು  ಸಾಯಂಕಾಲ  ಗುಲಬರ್ಗಾ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಪೈಕಿ ರೇವಣಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಕಾಲನಿಯಲ್ಲಿ ರತ್ನಮ್ಮ ನಿಲಯ ಎಂಬ ಮನೆಯಲ್ಲಿ  ಸರಕಾರದಿಂದ ನ್ಯಾಯ ಬೆಲೆ ಅಂಗಡಿ ಮುಖಾಂತರ ಪಡಿತರ ಚೀಟಿಯ ಮೇಲೆ ವಿತರಣೆಯಾಗುವ ಅಕ್ಕಿ ಚೀಲಗಳನ್ನು  ದಾಸ್ತಾನು ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆಂದು ಖಚಿತ ಬಾತ್ಮಿ ಬಂದ ಮೇರೆಗೆ  ಮಾನ್ಯ ಎಸ್.ಪಿ. ಗುಲಬರ್ಗಾ, ಮಾನ್ಯ ಅಪರ ಎಸ್.ಪಿ. ಗುಲಬರ್ಗಾ, ಮಾನ್ಯ ಎ.ಎಸ್.ಪಿ. (ಗ್ರಾ) ಉಪವಿಭಾಗ ಗುಲಬರ್ಗಾ  ರವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ  ಮಾನ್ಯ ಡಿ.ಎಸ್.ಪಿ. (ಪ್ರೋ) ರವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಮಾನ್ಯ ಸಿಪಿಐ ಗ್ರಾಮೀಣ ವೃತ್ತ , ಗ್ರಾಮೀಣ ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆಯ ಶ್ರೀ ಸುಭಾಶ್ಚಂದ್ರ ಎ.ಎಸ್.ಐ. ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರಾದ ಸಿಪಿಸಿ 1061 ನರಸಿಂಹ ಚಾರಿ, ಸಿಪಿಸಿ 678 ಹುಸೇನಬಾಷಾ, ಸಿಪಿಸಿ 550 ರಾಜಕುಮಾರ, ಸಿಪಿಸಿ 261 ಹಣಮಂತ ರವರೊಂದಿಗೆ ಬಾತ್ಮಿಯಂತೆ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಅಕ್ಕಿ ದಾಸ್ತಾನು ಮಾಡಿದ  ರೇವಣಸಿದ್ಧಪ್ಪ @ ಸಿದ್ಧು ತಂದೆ ರವೀಂದ್ರ ಮಾಹಾಜನ ಸಾ: ರೇವಣಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಕಾಲನಿ ಗುಲಬರ್ಗಾ ಈತನನ್ನು ದಸ್ತಗಿರಿ ಮಾಡಿ ಅವನ ವಶದಿಂದ  50 ಕೆ.ಜಿ.ಯ 92 ಅಕ್ಕಿ ಚೀಲಗಳು ಅ:ಕಿ: 59,800/- ರೂ. ಮತ್ತು ಟಂಟಂ ಕೆಎ 32 ಎ 3292 ಅ:ಕಿ: 80,000/- ರೂ. ನೇದ್ದವುಗಳನ್ನು  ಜಪ್ತ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಠಾಣೆಗೆ ಬಂದು ಸದರಿಯವನ ವಿರುದ್ಧ ಗ್ರಾಮೀಣ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಆಕ್ರಮ ಮರಳು ಸಾಗಾಣೆ ಮಾಡುವವರ ಬಂಧನ :
ಮಾಹಾತ್ಮಾ ಬಸವೇಶ್ವರ ನಗರ ಠಾಣೆ : ಶ್ರೀ ಆಸೀಫವುಲ್ಲಾ ಭೂ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಗಣಿ ಮತ್ತು ಭೂ ವಿಜ್ಞಾನ ಇಲಾಖೆ ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರು ಠಾಣೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಿ 02 ಜನ ಆರೋಪಿತರು ಮತ್ತು ಜಪ್ತಿ ಪಂಚನಾಮೆ, ಒಂದು ವರದಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದು ಅದರ ಸಾರಾಂಶವೆನೆಂದರೇ, ದಿನಾಂಕ 25-10-2013 ರಂದು 03:30 ಎ.ಎಂ ಕ್ಕೆ ಪದ್ಮನಾಭಚಾರ ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಗಣಿ ಮತ್ತು ಭೂ ವಿಜ್ಞಾನ ಇಲಾಖೆ ಗುಲಬರ್ಗಾ ಇವರು ಫೋನ್ ಮುಖಾಂತರ ನನಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದೇನೆಂದರೇ, ಸೇಡಂ ರೋಡ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಕೆಲವು ಟ್ರಾಕ್ಟರ ಚಾಲಕರು ಅನಧಿಕೃತವಾಗಿ ಮರಳು ಸಾಗಾಣಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಾ ಖಚಿತವಾದ ಬಾತ್ಮಿ ಬಂದಿರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ಎಂ.ಬಿ ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯ ಅಧಿಕಾರಿ ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರ ಸಹಕಾರ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಪಂಚರನ್ನು ಕರೆಯಿಸಿಕೊಂಡು ತಪಾಸಣೆ ಮಾಡಲು ತಿಳಿಸಿದ ಮೇರೆಗೆ ಮಾನ್ಯರವರ ಆದೇಶದ ಮೇರೆಗೆ ನಾನು ಇಬ್ಬರು ಪಂಚರು ಮತ್ತು ಎಂ.ಬಿ ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಪಿ.ಎಸ್.ಐ (ಅ.ವಿ) ಹಾಗೂ ಅವರ ಸಿಬ್ಬಂದಿಜನರೊಂದಿಗೆ  ಸೇಡಂ ರಿಂಗ್ ರೋಡ ಹತ್ತಿರ ನಿಂತು ಹೋಗಿ ಸೇಡಂ ರೋಡ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಅನಧಿಕೃತ ಮರಳನ್ನು ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು 02 ಟ್ರಾಕ್ಟರಗಳು ಮರಳನ್ನು ತುಂಬಿಕೊಂಡು ಸೇಡಂ ರೋಡ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಹುಮನಾಬಾದ ರಿಂಗ್ ರೋಡ್ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿರುವಾಗ ಸೇಡಂ ರಿಂಗ್ ರೋಡ್ ಹತ್ತಿರ ನಿಲ್ಲಿಸಲು ತಿಳಿಸಿದ ಮೇರೆಗೆ ಸದರಿ ಟ್ರಾಕ್ಟರ ಚಾಲಕರಿಗೆ ತಮ್ಮ ದಾಖಲಾತಿಗಳು ಕೇಳಿದಾಗ ಟ್ರಾಕ್ಟರ ಚಾಲಕರು ಮರಳು ತುಂಬಿಕೊಂಡು ಹೊಗುತ್ತಿರುವುದಾಗಲಿ ಹಾಗೂ ಮರಳಿನದಾಗಲಿ ಯಾವುದೆ ಕಾಗದ ಪತ್ರಗಳು ಹಾಜರು ಪಡಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲಾ. ನಂತರ ಸದರಿ ಮರಳನ್ನು ಎಲ್ಲಿಂದ ತರುತ್ತೀರಿ ಅಂತಾ ಕೇಳಿದಕ್ಕೆ ಚಿತ್ತಾಪೂರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಭಾಗೋಡಿಯಿಂದ ತರುತ್ತಿರುತ್ತೇವೆ ಅಂತಾ ತಿಳಿಸಿದ್ದು ನಂತರ 1) Tractor engine No. KA 32 TA 6158 & Trolley No. KA 32 TA 6159 ನೇದ್ದರ ಚಾಲಕನಿಗೆ ಹೆಸರು ವಿಚಾರಿಸಲು ತನ್ನ ಹೆಸರು ರಿಯಾಜ್ ತಂದೆ ಗಫೂರ ಮಿಯಾ ಮಕಾನ್ದಾರ ವಯಃ 23 ವರ್ಷ ಜಾತಿಃ ಮುಸ್ಲಿಂ ಉಃ ಟ್ರಾಕ್ಟರ ಚಾಲಕ ಸಾಃ ಬೆಳಗುಂಪಾ ತಾಃ ಚಿತ್ತಾಪೂರ ಜಿಃ ಗುಲಬರ್ಗಾ ಅಂತಾ ತಿಳಿಸಿದ್ದು ನಂತರ 2) Tractor engine No. KA 32 TA 3254 & Trolley No. KA 32 TA 3255 ನೇದ್ದವನಿಗೆ ವಿಚಾರಿಸಲು ತನ್ನ ಹೆಸರು ಯಲ್ಲಾಲಿಂಗ ತಂದೆ ಶಂಕರ ಪೂಜಾರಿ ವಯಃ 23 ವರ್ಷ ಜಾತಿಃ ಕುರುಬ ಸಾಃ ಬೆಳಗುಂಪಾ ತಾಃ ಚಿತ್ತಾಪೂರ ಜಿಃ ಗುಲಬರ್ಗಾ ಅಂತಾ ತಿಳಿಸಿದ್ದು ನಂತರ ಸದರಿ 02 ಟ್ರಾಕ್ಟರಗಳ ಹಿಂದುಗಡೆ ಇನ್ನೂ 06 ಟ್ರಾಕ್ಟರಗಳು ಬಂದಿದ್ದು ನಾವು ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ನೋಡಿ ಸದರಿ 06 ಟ್ರಾಕ್ಟರ ಚಾಲಕರು ತಮ್ಮ ಟ್ರಾಕ್ಟರಗಳನ್ನು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಯೇ ಬಿಟ್ಟು ಓಡಿ ಹೋಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಸದರಿ 06 ಟ್ರಾಕ್ಟರಗಳ ನಂಬರ ನೋಡಲಾಗಿ 3) Tractor engine No. KA 32 T 7138 & Trolley No. KA 32 T 7139, 4) Tractor engine No. KA 32 T 1866 & Trolley No. KA 32 T 1867 5) Tractor engine No. KA 32 T 1530 & Trolley No. KA 32 T 1531 6) Tractor engine No. MYP 4954 & Trolley No. MYP 4955 7) Tractor engine No. KA 32 TA 6004 & Trolley No. KA 32 TA 6005 8) Tractor engine No. KA 32 T 319 & Trolley No. KA 32 T 320 ಅಂತಾ ಇರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ 08 ಟ್ರಾಕ್ಟರಗಳ ಅಃಕಿಃ 32,00,000/- ರೂ ಹಾಗು 08 ಟ್ರಾಕ್ಟರಗಳಲ್ಲಿ ಅನಧಿಕೃತವಾಗಿ ಸಾಗಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಮರಳಿನ ಅಃಕಿಃ 24000/- ರೂ. ನೇದ್ದನ್ನು ಅನಧಿಕೃತವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಪರವಾನಿಗೆ ಹೊಂದದೆ ತಮ್ಮ ಟ್ರಾಕ್ಟರ ಟ್ರ್ಯಾಲಿಯಲ್ಲಿ ಮರಳನ್ನು ತುಂಬಿಕೊಂಡು ಸರಕಾರದ ಬೊಕ್ಕಸಕ್ಕೆ ಮೋಸ ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಮರಳನ್ನು ಕಳುವು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸಾಗಿಸುತ್ತಿರುವ 08 ಟ್ರಾಕ್ಟರಗಳನ್ನು ಹಾಗು 02 ಜನ ಆರೋಪಿತರನ್ನು ಜಪ್ತಿ ಪಂಚನಾಮೆ ಹಾಜರ ಪಡಿಸಿದರ ಮೇರೆಗೆ ಮಾಹಾತ್ಮಾ ಬಸವೇಶ್ವರ ನಗರ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಕಳವು ಪ್ರಕರಣ :
ಅಶೋಕ ನಗರ ಠಾಣೆ : ಶ್ರೀ ಈಶ್ವರಪ್ಪ ತಂದೆ ಮರೆಪ್ಪ ಸಾ|| ಯನಗುಂಟಾ ತಾ|| ಜೇವರ್ಗಿ  ಇವರು ಠಾಣೆಗೆ ಬಂದು ಪಿರ್ಯಾದಿ ಅರ್ಜಿ ಹಾಜರ ಪಡಿಸಿದ್ದು ಅದರ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಸಾರಾಂಶವೆನೆಂದರೆ ದಿನಾಂಕ 25/10/2013 ರಂದು ನನ್ನ ವ್ಯಯಕ್ತಿಕ ಕೆಲಸಕ್ಕಾಗಿ ನನ್ನ ಊರಾದ ಯನಗುಂಟಾದಿಂದ ಗುಲಬರ್ಗಾಕ್ಕೆ ಮುಂಜಾನೆ 8 ಗಂಟೆಗೆ ಬಂದು ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಬಸ್ಸದಿಂದ ಇಳಿಯುವಾಗ ನುಕುನುಗ್ಗಲು ಉಂಟಾಗಿದ್ದು ಆ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಕಳ್ಳರು ನನ್ನ ಪ್ಯಾಂಟ ಜೇಬಿನಲ್ಲಿ ಕೈಹಾಕಿ ಜೇಬುಗಳ್ಳತನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದು ಅದರಲ್ಲಿ  6500/- ರೂ ನಗದು ಹಣ ಮತ್ತು ಎ.ಟಿ.ಎಮ್. ಕಾರ್ಡ, ಪಾನ್ ಕಾರ್ಡ, ಐ.ಡಿ ಕಾರ್ಡ  ಇರುತ್ತವೆ ಅಂತಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದುರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಅಶೋಕ ನಗರ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.