Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Thursday, December 12, 2013

Raichur District Reported Crimes

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
CPÀæªÀÄ ªÀÄgÀ¼ÀÄ ¸ÁUÁtÂPÉ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

        ¢£ÁAPÀ: 11-12-2013 gÀAzÀÄ 3-00 ¦.JªÀiï ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ §¥ÀÆàgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¨ÁæºÀät ¸Àä±Á£À ºÀwÛgÀzÀ ¸ÀgÀPÁj »ÃgÉ ºÀ¼ÀîzÀ°è DgÉÆævÀ£ÀÄ C£À¢üPÀÈvÀªÁV mÁæöåPÀÖgï£À°è ªÀÄgÀ¼ÀÄ vÀÄA©PÉÆAqÀÄ PÀ¼ÀÄ«¤AzÀ ªÀÄgÀ¼ÀÄ ¸ÁUÁtÂPÉ ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀA¥Àvï PÀĪÀiÁgÀ PÀAzÁAiÀÄ ¤gÀPÀëPÀgÀÄ vÀºÀ²Ã¯ÁÝgÀ PÁAiÀiÁð®AiÀÄ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ gÀªÀgÀÄ vÀªÀÄä ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ zÁ½ ªÀiÁrzÁUÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ, mÁæöåPÀÖgÀ £ÀA PÉJ-36 n¹-738 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ªÀ±ÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄPÉÌ zÀÆgÀÄ ¸À°è¹zÀ ªÉÄðAzÁ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA.257/2013 , PÀ®A. 379 L¦¹ CrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ

ªÀÄ»¼É ªÉÄð£À zËdð£Àå ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
          ಆರೋಪಿತ£ÁzÀ  ¸Á§AiÀÄå @ vËqÀÄ ¸Á§AiÀÄå vÀAzÉ UÀÄqÀÄØ ©üêÀÄAiÀÄå ªÀAiÀiÁ: 46 ªÀµÀð G: ªÉÄùæöÛ PÉ®¸À ¸Á: ªÀÄAqÀèUÉÃgÁ ºÁ.ªÀ UÀzÀUÀ FvÀ£ÀÄ ಈಗ್ಗೆ 20 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಫಿರ್ಯಾದಿ ²æêÀÄw wªÀÄ®ªÀÄä UÀAqÀ ¸Á§AiÀÄå ªÀAiÀiÁ: 40 ªÀµÀð G: PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á: ªÀÄAqÀèUÉÃgÁ FPÉAiÉÆAದಿಗೆ ಲಗ್ನವಾಗಿದ್ದು ಈಗ್ಗೆ 5 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಅವಳಿಗೆ ವರದಕ್ಷಣೆ ಸಲುವಾಗಿ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹಾಕಿ ಆತನು ಎರಡನೇಯ ಲಗ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಗದಗನಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿದ್ದು, ಸದರಿಯವನು ತಿಂಗಳಿಗೆ 3 ಬಾರಿ ಗದಗಿನಿಂದ ಕುಡಿದು ಬಂದು ಅವಳಿಗೆ ಹೊಡೆ ಬಡೆ ಮಾಡಿ ಲೇ ಸೂಳೆ ನಿಮ್ಮ ತವರು ಮನೆಯವರು ಮದುವೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ವರದಕ್ಷಣೆ ಕೊಟ್ಟಿರುತ್ತಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಕೇಳಿದಾಗಲೆಲ್ಲ ನೀನು ದುಡಿದ ಕೂಲಿಯ ಹಣವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನಿನ್ನನ್ನು ಮತ್ತು ನಿನ್ನ ಮಗನನ್ನು ಮುಗಿಸಿ ಬಿಡುತ್ತೇನೆಂದು ಮಾನಸಿಕ ಮತ್ತು ದೈಹಿಕ ಚಿತ್ರ ಹಿಂಸೆ ಕೊಟ್ಟು ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ನಗದು 50000 ರೂ ಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿರುತ್ತಾನೆ.CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ AiÀiÁ¥À®¢¤ß oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 147/2013 PÀ®A: 498 (J), 494, 323, 504, 506 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¥Éưøï zÁ½ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
          ದಿನಾಂಕ 11-12 - 2013 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 11.00 ಗಂಟೆಗೆ ಮಸ್ಕಿ ನಗರದ ಹೊಸ ಬಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿನ ಹತ್ತಿರ ಆಂಜನೇಯ ಗುಡಿ ಹತ್ತಿರ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಕಂಡ  ಆರೋಪಿತರು  ದುಂಡಾಗಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಅಂದರ ಬಾಹರ ಎನ್ನುವ ನಸೀಬಿಯನ್ನು ಆಟವನ್ನು ಆಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಗುರುರಾಜ ಕಟ್ಟಿಮನಿ ಪಿ.ಎಸ್. ಮಸ್ಕಿ ರವರು  ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರ ಸಹಾಯದಿಂದ ಪಂಚರ ಸಮಕ್ಷಮ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಆರೋಪಿತgÁzÀ 1] ವಿರುಪಣ್ಣ ತಂದೆ ಪಾಮಪ್ಪ ಸಾನಬಾಳ 36 ವರ್ಷ ಬಾರಶಾಪಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಸಾ||ಮಸ್ಕಿ  2] ಎಸ್.ದಾಮೋದ್ ತಂದೆ ಮಹ್ಮದ್ ಖಾಜಾ 40 ವರ್ಷ ಗುತ್ತಿಗೆ ಕೆಲಸ  ಸಾ|| ಮಸ್ಕಿ 3] ನಾಗರಾಜ ತಂದೆ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಏಳಭಾವಿ 32 ವರ್ಷ ಲಿಂಗಾಯತ ಸಾ|| ಮಸ್ಕಿ 4] ದುರಗಪ್ಪ ತಂದೆ ಶಿವಪ್ಪ ಸಾನಬಾಳ 35 ವರ್ಷ ಕೂಲಿಕೆಲಸ ಸಾ|| ಗಾಂಧನಗರ ಮಸ್ಕಿ 5] ದಸ್ತಗಿರಿಸಾಬ ತಂದೆ ಅಬ್ದುಲಸಾಬ ಮುಸ್ಲಿಂ ಮಂಡಳಬಟ್ಟಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಸಾ|| ಮಸ್ಕಿ gÀªÀgÀ£ÀÄß ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಆರೋಪಿತರಿಂದ ಇಸ್ಪೇಟ್ ಜುಜಾಟದ ಹಣ 2680=00  ಹಾಗೂ   52 ಇಸ್ಪೇಟ್ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಜಪ್ತು ಮಾಡಿಕೊಂಡು  ಬಂದು ದಾಳಿ ಪಂಚನಾಮೆAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÀÄ¹Ì ಠಾಣಾ ಗುನ್ನೆ ನಂ 148/13 ಕಲಂ 87 ಕೆ.ಪಿ ಕಾಯ್ದೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ದಾಖಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆಕೈಗೊಂಡೆನು.

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:- 
   
                   gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ:12.12.2013 gÀAzÀÄ  72¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 10,300/-  gÀÆ..UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 12-12-2013

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 12-12-2013

d£ÀªÁqÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 165/2013, PÀ®A 341, 323, 324, 326, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 11-12-2013 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠫µÀÄÚPÁAvÀ vÀAzÉ PÀ®è¥Áà UÉÆÃgÉ, ªÀAiÀÄ: 27 ªÀµÀð, eÁw: J¸ï.¹ ºÉÆðAiÀiÁ, ¸Á: d£ÀªÁqÁ UÁæªÀÄ, vÁ: f: ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ vÀ£Àß CtÚ£ÁzÀ GªÀiÁPÁAvÀ E§âgÀÄ vÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ ªÀiÁvÁqÀÄvÁÛ ¤AvÁUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ ²æäªÁ¸À vÀAzÉ WÁ¼É¥Áà vÁPÀvÀÛzÁgÀ, ªÀAiÀÄ: 26 ªÀµÀð, eÁw: J¸ï.¹ (zÀ°vÀ) ºÁUÀÆ E£ÀÆß 03 d£ÀgÀÄ J®ègÀÆ ¸Á: d£ÀªÁqÁ UÁæªÀÄ, vÁ: f: ©ÃzÀgÀ EªÀgÉ®ègÀÆ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ºÁUÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ CtÚ¤UÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, K£ÀÄ ªÀiÁvÁqÀÄwÛ¢ÝÃj CAvÀ ºÉýzÀPÉÌ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ DgÉÆævÀjUÉ ¤ÃªÀÅ ¥Àæw ªÀµÀð £ÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ PÀmÉÖ ºÉÆqÉAiÀÄÄwÛ¢ÝÃj CzÀPÉÌ £ÀªÀÄä ºÉÆ®PÉÌ ¨ÉÃgÉ PÀqɬÄAzÀ zÁj vÉUɨÉPÀÄ CAwzÉÝêÀÅ CAvÀ ºÉýzÀPÉÌ DgÉÆæ ²æäªÁ¸À EvÀ£ÀÄ Hj£ÉƼÀUÉ §jæ ¤ªÀÄUÉ £ÉÆÃrPÉƼÀÄîvÉÛÃªÉ CAvÀ ºÉÆÃVzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ UÁæªÀÄzÀ C±ÉÆÃPÀ ¸ÁUÀgÀ gÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄA¢¤AzÀ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆævÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀjUÉ CPÀæªÀĪÁV vÀqÉzÀÄ, CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, MwÛ »rzÀÄ PÀÄqÀUÉÆî ¤AzÀ ºÀuÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ ºÉÆqÉzÀÄ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 221/2013, PÀ®A 143, 147, 323, 504 eÉÆvÉ 149 L¦¹ PÀ®A 3(1) (10) J¸ï.¹/J¸ï.n CmÁæ¹n DåPïÖ 1989 ªÀÄvÀÄÛ PÀ®A DåPïÖ 1955 :-
¢£ÁAPÀ 11-12-2013 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠥ÉæêÀÄPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ©üêÀÄgÁªÀ ¥sÀÄ¯É ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð, eÁw: J¸ï.¹ ºÉÆ°AiÀiÁ, ¸Á: gÁZÀ¥Áà UËAqÀUÁAªÀ, vÁ: ¨sÁ°Ì EªÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ EªÀgÀ NtÂAiÀÄ 1) fÃvÉÃAzÀæ vÀAzÉ ªÀiÁgÀÄw PÁA¨Éî ªÀAiÀÄ: 22 ªÀµÀð, 2) ¸ÉÆêÀÄ£ÁxÀ vÀAzÉ UÀÄAqÀ¥Áà UÁAiÀÄPÀªÁqÀ ªÀAiÀÄ: 28 ªÀµÀð, 3) «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ¨Á§ÄgÁªÀ ªÉÆÃgÉ ªÀAiÀÄ: 21 ªÀµÀð EªÀgÉ®ègÀÆ NtÂAiÀÄ°èzÁÝUÀ ¸ÀtÚ ªÀÄPÀ̼ÀÄ ¥Á¤ ¥ÀÄj w£Àß®Ä ªÀiÁºÁzÉêÀ UÀÄrAiÀÄ ºÀwÛgÀ ºÉÆzÁUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) PÁ¸ÀAiÀiÁå vÀAzÉ ±ÀAPÀæAiÀiÁå ¸Áé«Ä, 2) C±ÉÆÃPÀ vÀAzÉ ±ÀAPÀæAiÀiÁå ¸Áé«Ä, 3) ªÀĺÁ«ÃgÀ vÀAzÉ ªÀÄ£ÀäxÀAiÀiÁå ¸Áé«Ä, 4) ¸ÀAvÉÆõÀ vÀAzÉ ªÀÄ£ÀäxÀAiÀiÁå ¸Áé«Ä, 5) ¸ÀAUÁæªÀÄ vÀAzÉ UÀÄgÀuÁÚ ªÀiÁ±ÉÃnÖ J®ègÀÆ ¸Á: gÁZÀ¥Áà UËAqÀUÁAªÀ UÁæªÀÄ vÁ: ¨sÁ°Ì EªÀgÉ®ègÀÆ ªÉÄîeÁwAiÀĪÀjUÉ MAzÀÄ vÀmÉÖ, PÉüÀ eÁwAiÀĪÀjUÉ MAzÀÄ vÀmÉÖ eÁw DzsÁjvÀªÁV eÁw ¤AzÀ£É ªÀiÁr »AiÀiÁ½¹zÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ «ZÁj¸À®Ä ºÉÆzÁUÀ K ºÉÆ°AiÀiÁ ¸ÀÆ¼É ªÀÄPÀÌ¼É CAvÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ °TvÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 220/2013, PÀ®A 279, 337 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-
¦üAiÀiÁð¢ PÀÄ: ®Qëöä vÀAzÉ £ÀgÀ¹AUÀ gÀhÄįÉPÀgÀ ªÀAiÀÄ: 20 ªÀµÀð, eÁw: PÀ§â°UÉÃgÀ, ¸Á: RAqÁ¼À EªÀgÀÄ RAqÁ¼Á UÁæªÀÄzÀ §¸ÀªÉñÀégÀ UÀÄgÀÄPÀÄ® ±Á¯ÉAiÀÄ «Ä¤ §¸ï £ÀA. PÉJ-39/4945 £ÉÃzÀgÀ°è ±Á¯ÉUÉ ¢£Á®Ä ¸ÀÄvÀÛ ªÀÄÄvÀÛ°£À UÁæªÀÄUÀ¼À ªÀÄPÀ̽UÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ vÀAzÀÄ ¥ÀÄ£ÀB ¸ÁAiÀÄAPÁ® ±Á¯É ©lÖ £ÀAvÀgÀ CªÀgÀªÀgÀ UÁæªÀÄUÀ½UÉ ©lÄÖ §gÀÄwÛzÀÄÝ, »ÃVgÀĪÁUÀ ¢£ÁAPÀ 11-12-2013 gÀAzÀÄ ¸ÀzÀj §¹ì£À°è ¸ÀÄvÀÛ ªÀÄÄvÀÛ°£À UÁæªÀÄUÀ¼À ªÀÄPÀ̽UÉ ±Á¯ÉUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® ±Á¯É ©lÖ £ÀAvÀgÀ ¸ÀzÀj «Ä¤ §¹ì£À°è D£ÀAzÀªÁr UÁæªÀÄzÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 25 ªÀÄPÀ̽UÉ PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ D£ÀAzÀªÁr UÁæªÀÄzÀ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ RAqÁ¼À UÁæªÀÄ zÁn D£ÀAzÀªÁr PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ §AzÁUÀ ¸ÀzÀj «Ä¤ §¸ï ZÁ®PÀ£ÁzÀ DgÉÆæ NAPÁgÀ vÀAzÉ ªÉÊf£ÁxÀ vÀÄPÀÌ¥Áà ¸Á: RAqÁ¼Á FvÀ£ÀÄ «Ä¤ §¸Àì£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfÃvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ MªÉÄäÃ¯É ¨ÉæÃPÀ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ «Ä¤ §¸ï gÉÆÃr£À vÀVΣÀ°è ºÁQzÀÝjAzÀ M¼ÀUÀqÉ PÀĽvÀ ¦üAiÀiÁ𢠮QëöäUÉ, ¸ÀAVÃvÁ, «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ, ¸ÀAVÃvÁ, ¸ÉÆêÉÄñÀ, £ÁUÀgÁd, £ÁUÀªÀiÁä, gÀvÀ£À, D¢vÀå EªÀjUÉ ¸ÁzÁ gÀPÀÛ ºÁUÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÀÄ DVzÀÄÝ C®èzÉ M¼ÀUÀqÉ PÀĽvÀ E£ÀÄß½zÀ ªÀÄPÀ̽UÉ ¸ÀtÚ ¥ÀÄlÖ UÁAiÀÄUÀ¼ÀÄ DVgÀÄvÀÛªÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.