Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Wednesday, January 9, 2013

Raichur District Reported Crimes

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:-


 

PÀ£Àß PÀ¼ÀÄ«£À ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

PÉ. UÉÆëAzÀ vÀAzÉ «ÃgÀtÚ ¹.JA.¹.AiÀÄ°è ¥ÀjZÁgÀPÀ PÉ®¸À ¸Á: ªÀÄ£É £ÀA: 12-4-33 ZÀªÀÄzÀæ §AqÁ gÉÆÃqï gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ ºÉjUÉAiÀiÁzÀ vÀ£Àß ºÉAqÀwAiÀÄ£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¢£ÁAPÀ: 08.01.2013 gÀAzÀÄ 1730 UÀAlUÉ ªÀÄ£ÉUÉ ©ÃUÀ ºÁQ r. gÁA¥ÀÆgÀPÉÌ ºÉÆÃVzÀÄÝ ,¢£ÁAPÀ: 09.01.2013 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 0830 UÀAmÉUÉ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ¯ÁV ¨ÁV°UÉ ºÁQzÀ Qð ªÀÄÄj¢zÀÄÝ C®ägÁzÀ°èzÀÝ 2 vÉƯÉVAvÀ PÀrªÉÄ EgÀĪÀ £ÉPÉèøï ,1 vÉƯÉAiÀÄ ¨Áæ¸ÉèÃmï ,5 UÁA §AUÁgÀzÀ GAUÀÄgÀ ,5 ¹ÃgÉ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 600/- »ÃUÉ MlÄÖ C.Q.gÀÆ: 59,600/- ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀzÀ£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ ¢£ÁAPÀ: 09.01.2013 gÀªÀÄzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀiÁPÉðl AiÀiÁqÀð oÁuÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA; 2/2013 PÀ®A: 457,380 L.¦.¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

 UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

 ¢£ÁAPÀ: 7.01.2013 gÀªÀÄzÀÄ gÁwæ 9 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ PÀÆ° PÁåA¦£À UÉãÀ¥Àà ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À ºÉAqÀw E§âgÀÄ ªÀÄÄPÀÌtÚ£À ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ DvÀ¤UÉ ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À ºÉAqÀwUÉ ¨ÉÆêÉð¯ï ¤ÃgÀÄ PÀlÄÖªÀ «µÀAiÀÄzÀ°è dUÀ¼ÀªÁr PÀnÖUɬÄAzÀ vÀ¯ÉUÉ ªÀÄvÀÄÛ PÉÊUÀ½AzÀ JzÉUÉ UÀÄ¢Ý CªÁZÀå ¨ÉÊ¢zÀÄÝ CzÉ. CAvÁ ¢£ÁAPÀ: 08.01.2013 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¹gÀªÁgÀ IÄDuÉ UÀÄ£Éß £ÀA; 10/2013 PÀ®A: 34,323,324,504 L.¦.¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

 
 

¸ÀÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 09.01.2012 gÀAzÀÄ 147 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 29,900-gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 09-01-2013

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 09-01-2013

d£ÀªÁqÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA. 01/2013, PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
ªÀÄÈvÀ ¥ÀgÀªÉÄñÀ vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀgÁªÀ UÉÆÃgÀ£Àß½îPÀgï ªÀAiÀÄ: 24 ªÀµÀð, eÁw: J¸ï.¹, ¸Á: »¥Àà¼ÀUÁAªÀ, EvÀ£ÀÄ PÀ¼ÉzÀ 3-4 ªÀµÀðUÀ½AzÀ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrAiÀÄĪÀ ZÀlPÉÌ ©¢zÀÄÝ, ¢£Á®Ä ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrzÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §gÀÄwÛzÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ 07-01-2013 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É ¥ÀgÀªÉÄñÀ EvÀ£ÀÄ ºÉÆgÀUÀqɬÄAzÀ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrzÀ £À±ÉAiÀÄ°è ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ M¼ÀV£À PÉÆÃuÉAiÀÄ°è ¸Àé®à ºÉÆvÀÄÛ PÀĽvÀÄ £ÀAvÀgÀ ºÉÆgÀUÀqÉ §AzÀÄ £Á£ÀÄ QÃl £Á±ÀPÀ OµÀ¢ü ¸Éë¹zÉÝÃ£É CAvÀ ºÉý £À£ÀUÉ vÀ¯É ¸ÀÄvÀÄÛwÛzÉ CAvÀ w½¹zÁUÀ PÀÆqÀ¯Éà ¥ÀgÀªÉÄñÀ E¤UÉ aQvÉì PÀÄjvÀÄ ©ÃzÀgÀ f¯Áè ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÀÄ zÁR°¹zÁUÀ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉ ¥ÀgÀªÉÄñÀ EvÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ 08-01-2013 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À eÁªÀ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É, ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À ªÀÄgÀtzÀ°è AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉà vÀgÀºÀzÀ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢ vÉÃdªÀiÁä UÀAqÀ ªÀiÁtÂPÀgÁªÀ UÉÆÃgÀ£Àß½îPÀgï ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð, eÁw: J¸ï.¹, ¸Á: »¥Àà¼ÀUÁAªÀ gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.   

UÁA¢ü UÀAd ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ, AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA. 03/2013, PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄÈvÀÛ vÀAzÉ vÀÄPÀgÁªÀÄ EªÀgÀÄ vÀªÀÄä ºÉýPÉ ¤ÃrzÉãÉAzÀgÉ vÀ£Àß JgÀqÀ£ÉÃAiÀÄ ªÀÄUÀ¼ÀÄ  ªÀÄÈvÀ ¥ÀÆeÁ ¸ÀƤ ªÀAiÀÄ: 20 ªÀµÀð, ¸Á: UÀuÉñÀ ©ÃzÀgÀ EªÀ¼À vÀAzÉ ªÀÄvÀÄÛ vÁ¬Ä E§âgÀÄ zÀÆqÀØ ªÀÄUÀ¼ÀÄ ºÀwÛgÀ ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀPÉÌ ºÉÆÃVzÀÝjAzÀ vÀªÀÄä ªÀÄ£É UÀuÉñÀ £ÀUÀgÀ ©ÃzÀgÀzÀ°è vÀ£Àß 3 ªÀÄPÀ̽UÉ ©lÄÖ ºÉÆVzÀÄÝ, vÀ£Àß 2 £Éà ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ¥ÀÆeÁ EªÀ½UÉÉ ºÉÆmÉÖ ¨ÉãɬÄAzÀ §¼À®ÄwÛzÀݼÀÄ, EªÀ½UÉ ºÉÆmÉÖ ¨ÉÃ£É ºÉZÁÑVzÀÝjAzÀ ¢£ÁAPÀ: 07-01-13 gÀAzÀÄ 1300 UÀAmɬÄAzÀ 1700 UÀAmÉAiÀÄ CªÀ¢üAiÀÄ°è ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÀÄ EgÀ¯ÁgÀzÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è vÀªÀÄä ªÀÄ£É UÀuÉñÀ £ÀUÀgÀ ©ÃzÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ vÀUÀqÀzÀ ±ÀqÀØ£À PɼÀUÉ JAUÀ°UÉ vÀ£Àß NqÀ¤¬ÄAzÀ vÀ£Àß PÀÄwÛUÉ £ÉÃtÄ ºÁQPÉÆAqÀÄ ªÀÄÈvÀÛ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É, EªÀ¼À ¸Á«£À°è AiÀiÁgÀÄ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÀ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀ¢¯Áè CAvÀ PÉÆmïÖ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄAoÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 02/2013, PÀ®A 279, 338, 304(J) L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 08-01-2013 gÀAzÀÄ C±ÉÆÃPï vÀAzÉ F±ÀégÀAiÀiÁå ¸Áé«Ä ªÀAiÀÄ: 47 ªÀµÀð, eÁw: ¸Áé«Ä, ¸Á: ªÀÄAoÁ¼À EªÀgÀÄ vÀ£Àß ¯Áj £ÀA. PÉJ-39/J-2045 £ÉÃzÀgÀ zÀÄgÀ¹Û PÀÄjvÀÄ ¸À¸ÁÛ¥ÀÄgÀ §AUÁèPÉÌ ºÉÆÃV §gÀÄvÉÛãÉAzÀÄ ºÉý ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆÃzÀªÀgÀÄ ªÀÄgÀ½ ¸ÁAiÀÄAPÁ® ªÀÄAoÁ¼À PÀqÉUÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ ªÀÄÈvÀ C±ÉÆÃPÀ£ÀÄ »gÉÆà ºÉÆAqÁ £ÀA. PÉJ-56/J-654 £ÉÃzÀ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄAoÁ¼À ²ªÁgÀzÀ ¹zÁæªÀÄ¥Áà zÉñÀªÀÄÄR gÀªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ¥À°Ö ªÀiÁr ©zÀÄÝzÀÝjAzÀ ªÀÄÈvÀ C±ÉÆÃPï EvÀ¤UÉ ªÀÄÄRzÀ JqÀUÀtÂÚvÀ£À vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ, PÉÊUÀ½UÉ vÀgÀavÀ UÁAiÀÄ ºÁUÀÄ §® ¨sÀÄdzÀ ªÉÄÃ¯É ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÝgÀAzÀ E¯ÁdÄ PÀÄjvÀÄ ¸ÉÆêÀÄ£ÁxÀ vÀAzÉ ²ªÀuÁÚ ¯ÉÆqÉØ vÀªÀÄä PÁgï £ÀA. JAJZï-04/¹eÉ-1635 £ÉÃzÀgÀ°è §¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ aQvÉì PÀÄjvÀÄ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÁUÀ, aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉ C±ÉÆÃPÀ EvÀ£ÀÄ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠯ÉÆÃPɱï vÀAzÉ C±ÉÆÃPï ¸Áé«Ä: 24 ªÀµÀð, eÁw: ¸Áé«Ä ¸Á: ªÀÄAoÁ¼À gÀªÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¸ÀAZÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ, ©ÃzÀgÀ, UÀÄ£Éß £ÀA. 07/2013, PÀ®A 279, 337, 304(J) L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 08-01-2013 gÀAzÀÄ ±ÉÃPÀ £ÀªÁ§ vÀAzÉ ¥ÁµÁ«ÄAiÀÄå ªÀÄ£Àß½îªÁ¯É, PÀªÀAiÀÄ: 32 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄĹèA, ¸Á: UÀÆ£À½î, vÁ: f¯Éè: ©ÃzÀgÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA. PÉJ-38/PÉ-8268 £ÉÃzÀgÀ »A¨sÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢ K±É¥Àà vÀAzÉ ²ªÀ¥Àà §rUÉÃgÀ, ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð, eÁw: Qæ²ÑAiÀÄ£À, ¸Á: ªÀÄeÁð¥ÀÄgÀ (n), ¸ÀzÀå: UÀÄ£Àß½î, vÁ: f¯Éè: ©ÃzÀgÀ EªÀjUÉ PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ PÀªÀÄoÁt PÀqɬÄAzÀ UÀÆ£À½î UÁæªÀÄPÉÌ zÀÄqÀÄQ¤AzÀ, ¤®ðPÀëöå¢AzÀ £Àqɹ a¢æ-ªÉÄÊ®ÆgÀ jAUï gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÀÄzsÀå EgÀĪÀ rªÁAiÀÄqÀgÀUÉ rQÌ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ C¥ÀWÁvÀ ¸ÀA¨sÀ«¹ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ JzÉAiÀÄ §® ¨sÁUÀzÀ°è UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄ, JgÀqÀÄ ¥ÁzÀzÀ ªÉÄïÁãUÀzÀ°è gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆæ ±ÉÃPÀ £ÀªÁ§ FvÀ£À vɯÉAiÀÄ §®UÀqÉ gÀPÀÛ UÁAiÀĪÁV ©æªÀÄì D¸ÀàvÉæ, ©ÃzÀgÀzÀ°è aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄĪÁUÀ ¢£ÁAPÀ 09-01-2013 gÀAzÀÄ gÁwæ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 216/2012, PÀ®A 279, 337, 338, 304(J) L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 24-12-2012 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀÄ£ÀAzÁ UÀAqÀ ¸ÀĨsÁµÀ ¹vÁ¼ÀUÉÃgÉ ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð, eÁw: zsÀ£ÀUÀgÀ, ¸Á: ºÀtªÀÄAvÀªÁr, vÁ: §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EªÀgÀ UÀAqÀ£ÁzÀ ¸ÀĨsÁµÀ vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀ ¹vÁ¼ÀUÉgÉ ªÀAiÀÄ: 33 ªÀµÀð, EªÀgÀÄ gÁeÉñÀégÀ UÁæªÀÄPÉÌ ªÉÄÃPÁ¤Pï PÉ®¸ÀPÉÌ ºÉÆÃV C°èAzÀ vÀ£Àß E§âgÀÄ UɼÉAiÀÄgÀ£ÀÄß ©qÀ®Ä vÀªÀÄä »ÃgÉÆ ºÉÆAqÁ ¥ÁåµÀ£ï ¥ÉÆæà ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉJ-56/E-3964 £ÉÃzÀ£ÀÄß ZÀ¯Á¬Ä¸ÀÄvÀÛ ºÀtªÀÄAvÀªÁr (Dgï) UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆUÀÄwÛgÀĪÁUÀ eÉÊ ¨sÁgÀvÀ SÁAqÀ¸Áj ¸ÀPÉÌgÉ PÁSÁð£É JzÀÄj£À gÉÆÃqÀ zÁlÄwÛgÀĪÀ ºÉtÄÚ ªÀÄUÀ½UÉ rQÌ ªÀiÁr PɼÀUÉ ©zÀÄÝ vÀ¯ÉAiÀÄ°è ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÄRzÀ ªÉÄÃ¯É ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ UÀAqÀ¤UÉ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è zÁR°¹ £ÀAvÀgÀ ªÉÊzÀågÀ ¸À®ºÉ ªÉÄÃgÉUÉ ºÉaÑ£À aQvÉì PÀÄjvÀÄ GªÀÄUÁð rVÎPÀgÀ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è zÁR°¹ C°èAzÀ «dAiÀÄ ¥Án¯ï D¸ÀàvÉæ GªÀÄUÁð EªÀgÀ D¸ÀàvÉæUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV C°èAzÀ ºÉaÑ£À aQvÉì PÀÄjvÀÄ ¸ÉƯÁè¥ÀÆgÀzÀ ªÀ¼À¸ÀAUÀPÀgÀ D¸ÀàvÉæUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆV zÁR°¹zÁUÀ C°è aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉà ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ UÀAqÀ£ÁzsÀ ¸ÀĨsÁµÀ EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 06-01-2013 gÀAzÀÄ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 09-01-2013 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄÄqÀ© ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 01/2013, PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 07-01-2013 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ UÀt¥Àw  vÀAzÉ vÉÆüÁ ZÀªÁít ªÀAiÀÄ: 65 ªÀµÀð, eÁw: ®A¨ÁtÂ, ¸Á: ºÁªÀÄÄ£ÀUÀgÀ vÁAqÁ EªÀgÀÄ vÀ£Àß ºÉAqÀw ¥ÀÄvÀ¼Á¨Á¬Ä ºÁUÀÄ ªÉƪÀÄäUÀ£ÁzÀ ¸ÉÆúÀ£À eÉÆvÉAiÀÄ°è ªÀÄÄqÀ© UÁæªÀÄPÉÌ §AzÀÄ ¸ÀAvÉ ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ C¦à DmÉÆà £ÀA. PÉJ-39/4800 £ÉÃzÀgÀ°è PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄqÀ© ªÁr zÁnzÀ £ÀAvÀgÀ ºÁªÀÄÄ£ÀUÀgÀ vÁAqÁ ªÀÄÄqÀ© ªÁr gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ¥ÀgÀªÉÄñÀégÀ ¥Á¯Ár gÀªÀgÀ ºÉÆîzÀ ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ wgÀĪÀÅ gÉÆÃr£À°è ¸ÀzÀj DmÉÆ«£À ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¸ÉÊqï ªÀÄÄSÁAvÀgÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ JzÀÄj¤AzÀ mÁmÁ ªÀiÁåfeï £ÀA. PÉJ-56/499 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ DgÉÆæAiÀÄÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ wgÀĪÀÅ gÉÆÃr£À°è vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß MªÉÄäÃ¯É PÀmï ºÉÆqÉzÀÄ ¸ÀzÀj C¦à DmÉÆà ªÁºÀ£ÀzÀ §® ¸ÉÊrUÉ rQÌ ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛ£É, ¸ÀzÀj rQ̬ÄAzÀ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ E¤ß§âjUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÆ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

OgÁzÀ(©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 09/2013, PÀ®A 279, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 08-01-2013 gÀAzÀÄ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ«UÉ DgÉÆæ DmÉÆà £ÀA. JA.JZï-26/J.r-5631 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß DmÉÆà Cw ªÉÃUÀ ¤µÁ̼Àf¬ÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ rQÌ ªÀiÁrzÀjAzÀ, UÁAiÀiÁ¼ÀÄ«£À vÀ¯ÉUÉ, UÀmÁ¬ÄUÉ, ºÀuÉUÉ ¥ÉmÁÖV gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ, DgÉÆæAiÀÄÄ vÀ£Àß DmÉÆà ¸ÀܼÀzÀ°è ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠲æäªÁ¸À vÀAzÉ ªÀiÁzÀ¥Áà SÉÆèÁ ¸Á: OgÁzÀ gÀªÀgÀ ºÉýPÉ ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¼ÁVzÉ.

ªÀÄ£ÁßJSÉÃ½î ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 04/2013, PÀ®A 87 PÉ.¦ DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 08-01-2013 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ J.J¸ï.L ªÀÄ£ÁßJSÉýî oÁuÉ gÀªÀjUÉ ¤uÁð UÁæªÀÄzÀ ©.¹.JªÀÄ ºÁ¸ÀÖ® »AzÀÄUÀqÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀgÀPÁj ¸ÀܼÀzÀ°è E¸ÉàÃl dÆeÁl £ÀqÉAiÀÄÄwÛzÉ JAzÀÄ RavÀ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ oÁuÉAiÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆqÀ£É ¤uÁð UÁæªÀÄzÀ ©.¹.JA. ºÁ¸ÀÖ® PÀA¥ËAqÀ£À ¥À²ÑªÀÄ ¨sÁUÀ ¸ÀgÀPÁj RįÁè d«ÄãÀ ºÀÀwÛgÀ ¸Àé®à zÀÆgÀzÀ°è ¤AvÀÄ £ÉÆqÀ¯ÁV ©.¹.JA. ºÁ¸ÀÖ® »AzÀÄUÀqÉ RįÁè eÁUÉAiÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ 1) vÀÄPÁgÁªÀÄ vÀAzÉ zsÉÆÃAr¨Á ¸ÉÆ£ÀPÁA§¯É, 2) E¸Áä¬Ä® vÀAzÉ ªÀÄ. ºÀĸÉãÀ¸Á§ ºÀªÀ¯ÁýgÀ, 3) SÁeÁªÉÄÊ£ÉƢݣÀ vÀAzÉ ¸À°ÃªÀÄ alUÀÄ¥ÁàªÁ¯É, 4) £ÁUÀuÁÚ vÀAzÉ ¸ÀAUÀ¥Áà ªÀÄĸÀûj, 5) ¥Àæ¨sÀÄ vÀAzÉ gÀhÄgÀt¥Áà EzÁè¬Ä J®ègÀÄ ¸Á: ¤uÁð UÁæªÀÄ EªÀgÉ®ègÀÆ zÀÄAqÁV PÀĽvÀÄ ºÀt ºÀaÑ ¥Àt vÉÆlÄÖ E¸ÉàÃl J¯ÉUÀ½AzÀ CAzÀgÀ ¨ÁºÀgÀ JA§ £À¹Ã§zÀ dÆeÁlªÀ£ÀÄß DqÀÄwÛgÀĪÀåzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ DgÉÆævÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr dÆeÁlPÉÌ ¸ÀA§AzsÀ ¥ÀlÖ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 2730/- gÀÆ ºÁUÀÄ 52 E¸ÉàÃl J¯ÉUÀ¼ÀÄ, ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ªÀÄÆ®PÀ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß ªÀ±ÀPÉÌ ¥ÀqÉzÀÄ, d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ, ªÀÄÄzÉÝ ªÀiÁ®Ä ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÝ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

RlPÀ aAZÉÆý ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 04/2013, PÀ®A 307 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 08-01-2013 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀÆAiÀÄðPÁAvÀ vÀAzÉ «ÃgÀ±ÉÃnÖ alUÀÄ¥Éà ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: ¨Á宺À½î [qÀ§Æè] EªÀgÀ vÀAzÉAiÀiÁzÀ «ÃgÀ±ÉnÖ alUÀÄ¥ÉàgÀªÀgÀÄ gÀªÀgÀÄ vÀªÀÄä ºÉÆîzÀ°è£À vÉÆUÀj gÁ²UÉ ºÉÆÃV VqÀzÀ PɼÀUÉ PÀĽwÛgÀĪÁUÀ CPÀÌ-¥ÀPÀÌzÀ ºÉÆîzÀ°è AiÀiÁgÀÄ E®èzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr PÉÆ¯É ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjvÀgÀÄ §AzÀÄ ºÀjvÀªÁzÀ DAiÀÄÄzsÀ¢AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ ¨sÁjgÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹ VqÀzÀ PɼÀUÉ PÀĽvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ vÀAzÉUÉ J¼ÉzÀÄPÉÆAqÀÄ vÀAzÀÄ w¥ÉàAiÀÄ°è ©¸Ár ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉýPÉ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

GULBARGA DISTRICT


5 ಜನ ದರೋಡೆಕೋರರ ಬಂಧನ.
ಶ್ರೀ ಸತೀಶಕುಮಾರ ಐ.ಪಿ.ಎಸ್,. ಪೊಲೀಸ್ ಅಧೀಕ್ಷಕರು ಗುಲಬರ್ಗಾರವರ ಮತ್ತು ಶ್ರೀ ಕಾಶಿನಾಥ ತಳಕೇರಿ ಅಪರ ಎಸ್.ಪಿ ಗುಲಬರ್ಗಾಶ್ರೀ ಭೂಷಣ ಬೋರ್ಸೆ ಎ.ಎಸ್.ಪಿ (ಎ) ಉಪ-ವಿಭಾಗ ಗುಲಬರ್ಗಾರವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ:06-01-2013 ರಂದು ಗುಲಬರ್ಗಾ ನಗರದ ರಾಘವೇಂದ್ರ ನಗರ ಠಾಣಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ, ಶ್ರೀ ಜಮೀರ ಅಹ್ಮದ ತಂದೆ ಮಸ್ತಾನಸಾಬ ಭಾಗವಾನ ಸಾ|| ಲಕ್ಷ್ಮಿ ನಗರ ಡಬರಾಬಾದ ಗುಲಬರ್ಗಾ ಇತನಿಂದ ಹಣ ಮತ್ತು ಮೋಬಾಯಿಲ್ ದರೋಡೆ ಮಾಡಿದ ಆರೋಪಿಗಳ ಪತ್ತೆ ಕುರಿತು, ಶ್ರೀ ಬಿ.ಬಿ ಭಜಂತ್ರಿಪಿ.ಐ ಚೌಕ ಠಾಣೆಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣಪ್ಪ ಪಿ.ಐ ರೋಜಾ ಠಾಣೆಶ್ರೀ ಶರಣಬಸವೇಶ್ವರ ಪಿ.ಐ ಬ್ರಹ್ಮಪೂರ ಠಾಣೆಶ್ರೀ ನಟರಾಜ್ ಪಿ.ಎಸ್.ಐ ಚೌಕ ಠಾಣೆಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರಾದ ಶ್ರೀ ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಎ.ಎಸ್.ಐಮಾರುತಿ ಎ.ಎಸ್.ಐ. ಪಾಂಡುರಂಗಪಂಡಿತಪ್ರಕಾಶಮಹಾಂತೇಶಶಿವಪ್ರಕಾಶದೇವಿಂದ್ರಪ್ಪ ರವರನ್ನೊಳಗೊಂಡ ವಿಶೇಷ ತನಿಖಾ ತಂಡ ರಚಿಸಿದ್ದುಸದರಿ ತನಿಖಾ ತಂಡವು 5 ಜನ ಆರೋಪಿತರಾದ ವಾಹಿದ ಪಟೇಲ್ ತಂದೆ ರುಕ್ಮುದ್ದಿನ್ ಪಟೇಲ್ನಮೀರಖಾನ ತಂದೆ ಯುಸೂಫಖಾನ,ಮಹೆಬೂಬ ತಂದೆ ಹುಸೇನಸಾಬ ಲದಾಫ,ಬಾಬಾ ತಂದೆ ಮಹ್ಮದ ಸಲಿಂ ಸೈಯ್ಯದ,ರಹಮತ್ ತಂದೆ ಮಹ್ಮದ ಫಕ್ರುದ್ದಿನ್ ಸಾ|| ಎಲ್ಲರು ಗುಲಬರ್ಗಾ ಇವರುಗಳನ್ನು ಬಂದಿಸಿದ್ದು,  ಬಂಧಿತ ಅರೋಪಿಗಳಿಂದ ನಗದು ಹಣಸ್ಯಾಮ್ಸಾಂಗ್ ಮೊಬೈಲ್ ಹಾಗು ಕೃತ್ಯಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗಿಸಿದ ಆಯುಧ ಜಪ್ತಿಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಸದರಿ ಆರೋಫಿತರನ್ನು ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಬಂಧನಕ್ಕೊಪ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪತ್ತೆ ಕಾರ್ಯ ಕೈಕೊಂಡ ತಂಡಕ್ಕೆ ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಸತೀಶಕುಮಾರ ಐ.ಪಿ.ಎಸ್ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧೀಕ್ಷಕರು ಗುಲಬರ್ಗಾರವರು ಶ್ಲಾಘಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.


ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣ:
ಗುಲಬರ್ಗಾ ಗ್ರಾಮೀಣ ಠಾಣೆ:ಶ್ರೀಮತಿ ರಶೀದಾಬೇಗಂ  ಗಂಡ ಅಜೀಮಖಾನ ಸಾ|| ಬೀ ಗಲ್ಲಿ ಹುಮನಾಬಾದ ಜಿ|| ಬೀದರರವರು ನಾನು ಮತ್ತು ನನ್ನ ಗಂಡ ಅಜೀಮಖಾನ ಕೂಡಿಕೊಂಡು ದಿನಾಂಕ:08-01-2013 ರಂದು  9-30 ಪಿ.ಎಂ.ಕ್ಕೆ ಮಹಮ್ಮದ ರಫೀಕ ಚೌಕ ಹತ್ತಿರ ರಿಂಗರೋಡ ಬದಿಗೆ ನಾವು ನಡೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿರುವಾಗ ಆಟೊರಿಕ್ಷಾ ನಂ.ಕೆಎ-32/ಎ-3436. ನೇದ್ದರ ಚಾಲಕ ತನ್ನ ಆಟೋ ರಿಕ್ಷಾವನ್ನು ಅತೀವೇಗ ಮತ್ತು ನಿಸ್ಕಾಳಜಿತನ ನಡೆಯಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ನನ್ನ ಗಂಡ ಮಹಮ್ಮದ  ಅಜಿಮಖಾನ ಇವರಿಗೆ ಜೋರಾಗಿ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೋಡೆದು ತಲೆಗೆ ಭಾರಿ ಗಾಯಗೊಳಿಸಿರುತ್ತಾನೆ. ಉಪಚಾರ ಕುರಿತು ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬರುವಾಗ ಮಾರ್ಗ  ಮದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾನೆ. ಸದರಿ ಅಟೊ ಚಾಲಕನ ಮೇಲೆ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಬೇಕು ಅಂತಾ  ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ:18/2013 ಕಲಂ. 279,304 (ಎ)  ಐಪಿಸಿ ಸಂಗಡ 187 ಐಎಂವಿ ಆಕ್ಟ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.