Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Thursday, May 31, 2012

Raichur District Reported Crimes


 ¤AUÀ¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà 65 ªÀµÀð, eÁ:-PÀ¨ÉâÃgÀ.G:-MPÀÌ®ÄvÀ£À,¸Á;dªÀ¼ÀUÉÃgÀ ªÀÄvÀÄÛ.ªÀÄ®èAiÀÄå vÀAzÉ ¥ÀA¥ÀtÚ 38 ªÀµÀð ºÁUÀÆ EvÀgÉ 4 d£ÀgÀ ºÉÆ®UÀ¼ÀÄ dªÀ¼ÀUÉÃgÀ ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ°è CPÀÌ¥ÀPÀÌzÀ°èzÀÄÝ vÀªÀÄä ºÉÆ®UÀ½UÉ ºÉÆÃUÀĪÀ zÁj ¸ÀA§AzsÀ E§âgÀ°è ªÉʵÀªÀÄå«zÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ:-29/05/2012 gÀAzÀÄ 20-00 UÀAmÉUÉ
dªÀ¼ÀUÉÃgÀ UÁæªÀÄzÀ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ zÉêÀgÀ UÀÄrAiÀÄ ºÀwÛgÀ vÀªÀÄä ºÉÆ®UÀ¼À zÁjAiÀÄ ¸ÀA§AzsÀ §UɺÀj¹PÉƼÀÄîªÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ªÉÄîÌAqÀ 5 d£ÀgÀÄ CPÀæªÀÄPÀÆl zÉÆA¢UÉ §AzÀÄ ¤AUÀ¥Àà£À ªÀÄUÀ£À£ÀÄß ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃUÀzÀAvÉ vÀqÉzÀÄ ¤°è¸À®Ä PÀ©ât gÁr¤AzÀ vÀ¯ÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ¥Àr¹zÀÄÝ, E£ÀÆß½zÀªÀÀgÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr ¥ÁªÀðvɪÀÄä FPÉAiÀÄÄ ¤AUÀ¥Àà£À ºÉAqÀwAiÀÄ vÀ¯ÉAiÀÄ PÀÆzÀ®Ä »rzÀÄ J¼ÉzÁr PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 78/2012.PÀ®A.143,147,504,341,323,324, ¸À»vÀ 149 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

UÀAUÁzsÀgÀ vÀAzÉ §¸ÀªÀgÁeï ªÀ: 25, eÁ:°AUÁAiÀÄvï G: PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á: vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À FvÀ¤UÉ ¦ümïì PÁ¬Ä¯É EzÀÄÝ ¢£Á®Ä ºÀUÀ®Ä gÁwæ ªÀÄzÀå¥Á£À ªÀiÁqÀĪÀ ZÀl«zÀÄÝ zÀÄrAiÀÄ®Ä ºÉÆÃUÀzÉà ¦ümïì PÁ¬Ä¯É¬ÄAzÀ ªÀÄzsÀå¥Á£À ZÀl¢AzÁV fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥ÉìUÉÆAqÀÄ ¢£ÁAPÀ:- 30-05-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 2-00 UÀAmÉVAvÀ ¥ÀƪÀðzÀ°è °AUÀgÁeï EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ §zÀÄ«£À°ègÀĪÀ ¨Éë£À VqÀPÉÌ ®ÄAV §mÉÖ¬ÄAzÀ GgÀ®Ä ºÁQPÉÆAqÀÄ DvÀäºÀvÉå ªÀiÁrPÉÆArgÀÄvÁÛ£É.CAvÁ ²ªÀgÉrØ vÀAzÉ ±ÀAPÀæ¥Àà J¯ÉPÀÆqÀèV ªÀ: 45, eÁ: °AUÁAiÀÄvï G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ vÀÄ«ðºÁ¼À oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA: 13/2012 PÀ®A: 174 ¹.Dgï.¦.¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

²æà ¸ÁªÀÄ¥Àà vÀAzÉ £ÁUÀ¥Àà ªÀ:35 eÁ:CA©üUÉÃgÀ G:MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á:ltªÀÄPÀ¯ï FvÀ¤UÉ »ÃUÉ 6 ªÀµÀðUÀ½AzÀ ªÀiÁ£À¹PÀªÁV C¸Àé¸ÀÜ£ÁVzÀÄÝ, J°èAiÀÄAzÀgÀ°è wgÀÄUÁqÀĪÀzÀÄ, K£ÉãÉÆà ªÀiÁvÀ£ÁqÀĪÀzÀÄ ,ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁqÀĪÀzÀÄ, ¨ÉÃgÉ ¨ÉÃgÉ HgÀÄUÀ½UÉ wgÀÄUÁqÀÄvÁÛ ºÉÆÃUÀĪÀzÀÄ F jÃw ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ, ªÀiÁ£À¹PÀ C¸Àé¸ÀÜvÉ ºÉZÁÑV ¢ : 29-05-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 9-00 UÀAmɬÄAzÀ 30-05-12 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀUÉÎ 6-00 UÀAmÉAiÀÄ£ÀqÀÄ«£À CªÀ¢üAiÀÄ°è ltªÀÄPÀ¯ï ¹ªÀiÁzÀ ¸ÉÆêÀÄtÚ FvÀ£À ºÉÆ®zÀ ¨Éë£À VqÀPÉÌ. ¸ÀzÀj ªÀÄÈvÀ£À ªÀÄgÀtzÀ°è AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀA±ÀAiÀÄ ªÀUÉÊgÉ EgÀĪÀÅ¢®è CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ºÀnÖ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA: 13/2012 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹.£ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ .

UÁAiÀÄwæ vÀAzÉ ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ ªÀAiÀiÁ: 22, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ G: ªÀÄ£ÉUÉ®¸À ¸Á: ©üêÀÄgÁAiÀÄ£ÀUÀÄr vÁ: ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ FPÉAiÀÄ£ÀÄß ²ªÀªÉÆUÀÎPÉÌ PÉÆnÖzÀÄÝ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß ²¥sïÖªÀiÁr PÁgï £ÀA PÉ.J-32-JªÀiï-9666 £ÉÃzÀÝgÀ°è D¥Á¢vÀ ZÁ®PÀ£ÉÆA¢UÉ ªÁ¥À¸ï ©üêÀÄgÁAiÀÄ£ÀUÀÄrUÉ §gÀÄwÛzÁÝUÀ ¢£ÁAPÀ: 31-05-12 gÀAzÀÄ s ¨É¼ÀV£À 5-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ °AUÀ¸ÀÄUÀÆgÀÄ- UÀÄ®âUÁð gÀ¸ÉÛAiÀÄ AiÀÄgÀqÉÆÃt UÁæªÀÄzÀ ºÀwÛgÀ PÁgï ZÁ®PÀ£ÁzÀ ¸ÀwñÀ vÀAzÉ ²ªÀgÁd ¥Ánïï eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ G: PÁgï ZÁ®PÀ ¸Á: £ÀA¢ºÁ¼À vÁ: ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ (ªÀÄÈvÀ) FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÁgÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV dA¦£À°è ¤AiÀÄAwæ¸ÀzÉà gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀ§¢¬ÄAzÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ §®§¢UÉ ºÉÆÃV §¤ßVqÀPÉÌ rüQ̺ÉÆqÉ¢zÀÝjAzÀ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁV PÁgï£À°èzÀÝ ªÉÄîÌAqÀ £Á®ÄÌ d£ÀgÀÄ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ, ¦ügÁå¢ ªÀÄvÀÄÛ DPÉAiÀÄ vÀAzÉUÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.CAvÀ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ °AUÀ¸ÀÄUÀÆgÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 119/12 PÀ®A. 279, 337, 338, 304(J) L.¦.¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

¸ÀÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 31.05.2012 gÀAzÀÄ 83 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 16,200/-gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


  


 


 

 

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 31-05-2012


This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 31-05-2012

ªÀÄ£ÁßJSÉÃ½î ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 54/2012 PÀ®A 279, 304(J) L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPÀÖ÷ :-
¢£ÁAPÀ 30-05-2012 gÀAzÀÄ 1030 UÀAmÉ CªÀ¢üAiÀÄ°è DgÉÆæ ¥ÀæªÉÆÃzÀ vÀAzÉ w¥ÀàuÁÚ QgÀt G: fÃ¥À £ÀA PÉJ-39/JªÀÄ-126 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ, ¸Á: ªÀÄ£ÁßJSÉýî EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ªÀÄÄvÀÛAV §¸ï ¤¯ÁÝt ºÀwÛgÀ ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ ¥À°Ö ªÀiÁrzÀÝjAzÀ fÃ¥ï£À°èzÀÝ ¤eÁªÉÆâݣï FvÀ£ÀÄ wêÀæ UÁAiÀĺÉÆA¢ WÀl£Á ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ, DgÉÆæAiÀÄÄ ªÁºÀ£À ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ ZÉ£ÁßgÉrØ vÀAzÉ £ÁUÀgÉrØ PÀgÀPÀ£À¼ÉîgÀ ªÀAiÀÄ: 36 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄmÁn gÀrØ, ¸Á: vÁzÀ¯Á¥ÀÆgÀ, vÁ: aAZÉÆýî, f: UÀÄ®§UÁð EvÀ£ÀÄ ºÉýPÉ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 133/2012 PÀ®A 302 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 29, 30.05.2012 gÀ 2000-0800 UÀAmÉ CªÀ¢üAiÀÄ°è ¸ÀA±ÀAiÀiÁ¸ÀàzÀ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) gÀ« vÀAzÉ PÁ±À¥Áà ¥Ánî, 2) gÀ« vÀAzÉ gÁªÀÄZÀAzÀæ ªÀiÁ±ÉnÖ, 3) gÁªÀÄuÁÚ vÀAzÉ ¸ÀA¨Áf UÁAiÀÄPÀªÁqÀ, 4) ¸ÀAvÉÆõÀ vÀAzÉ gÁªÀÄuÁÚ UÁAiÀÄPÀªÁqÀ J®ègÀÆ ¸Á: gÁZÀÑ¥Áà UËAqÀUÁAªÀ EªÀgÉ®ègÀÆ ¦üAiÀiÁ𢠲ªÀPÁAvÀ vÀAzÉ gÀWÀÄ£ÁxÀ ªÀiÁ±ÉnÖ  ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: gÁZÀÑ¥Áà UËAqÀUÁAªÀ EvÀ£À vÀAzÉAiÀiÁzÀ gÀWÀÄ£ÁxÀ EªÀjUÉ ºÉÆ®zÀ dUÀ¼À ¸ÀA§AzsÀ ªÉÊgÀvÀé¢AzÀ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É PÀ°è¤AzÀ dfÓ PÉÆ¯É ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉýPÉ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA 11/2012 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 30-05-2012 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ vÀÄPÁgÁªÀÄ vÀAzÉ ®PÀëöät ªÀiÁ¹ªÀiÁqÉPÀgÀ ªÀAiÀÄ: 37 ªÀµÀð, ¸Á: ºÁgÀÆgÀUÉÃj ©ÃzÀgÀ EvÀ£ÀÄ PÀÆ° PÉ®¸À PÀÄjvÀÄ gÉʯÉéà ¤¯ÁÝtzÀ PÀqɬÄAzÀ §gÀĪÁUÀ gÉʯÉéà ¤¯ÁÝtzÀ ºÀwÛgÀ ¥ÁPÀð£À PÀmÉÖAiÀÄ ªÉÄÃ¯É vÀ¯ÉAiÀÄÄ GvÀÛgÀPÉÌ PÁ®Ä zÀQëtPÉÌ ªÀiÁr CAUÁvÀ ªÀÄ®VzÀÄÝ £ÉÆÃr gÉʯÉéà ¤¯ÁÝtzÀ PÉ®ªÀÅ d£ÀgÀÄ UÀÄA¥ÁV £ÉgÉ¢zÀÄÝ £ÉÆr C°è ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ®Ä M§â C¥ÀjavÀ ªÀåQÛ vÀ¼ÀUÉ ªÉÄÊPÀlÄÖ ¥ÀnÖ ®ÆAV ªÀÄvÀÄÛ ©½ ±Àlð ºÁQPÉÆArzÀÄÝ CAUÁvÀªÁV ªÀÄ®VzÀÄÝ CAzÁdÄ ªÀAiÀÄ: 70 ªÀµÀðzÀ ªÀÈzÀÝ£ÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É, ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ 29/30-05-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄ®VPÉÆAqÀ°AiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É EvÀ£ÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉà PÁ¬Ä¯É¬ÄAzÁUÀ°è £ÀgÀ¼ÀÄvÀÛ E£ÀÆߪÀÅzÉ PÁgÀt¢AzÀ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀ §ºÀÄzÀÄ CAvÀ ¦üAiÀiÁ¢ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 91/2012 PÀ®A 379 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 29/05/2012 gÀAzÀÄ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ ¨sÁ°Ì ²ªÁgÀzÀ qÉÆÃtUÁ¥ÀÆgÀ PÁæ¸À ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ DgÉÆÃUÀå ªÀiÁvÁ ¸ÉêÁ PÉÃAzÀæzÀ ¥ÀPÀÌzÀ°èzÀ mÉð¥sÉÆãÀ PÀA§ªÀ£ÀÄß C.Q. 2000/- gÀÆ ¨É¯É G¼ÀîzÀÄÝ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁr PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠣ÁUÀgÁd vÀAzÉ ±ÉõÀ¥Áà ªÀAiÀÄ: 32 ªÀµÀð, ¸Á: ©.J¸À.J£À.J®. PÀbÉjAiÀÄ ªÀ¸Àw UÀȺÀ ¨sÁ°Ì gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄ£ÁßJSÉÃ½î ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 53/2012 PÀ®A 279, 338 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 29/05/2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 1030 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀAvÉÆõÀ vÀAzÉ £ÁUÀ±ÉÃnÖ ¸Á: £ÁgÁAiÀÄt¥ÀÆgÀ, vÁ: OgÁzÀ (©) EvÀ£ÀÄ ¯Áj £ÀA J¦-11/«-7974 £ÉãzÀgÀ°è ¹ªÉÄAl ¥ÀvÀæ ¯ÉÆqÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ ©lÄÖ ¨ÁA¨ÉUÉ  gÁ.ºÉ £ÀA-9 gÀ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ ªÀÄAUÀ®V UÁæªÀÄzÀ ºÉÆøÀ PÁ¯ÉÆä ºÀwÛgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ DgÉÆæ gÁªÀÄ vÀAzÉ ¸ÉÆÃ¥Á£À ¸Á: £ÁgÁAiÀÄt¥ÀÆgÀ EvÀ£ÀÄ ¸ÀzÀj ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV gÉÆÃr£À §¢UÉ ¥À°Ö ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ºÁUÀÆ DgÉÆæAiÀÄ vÀ¯ÉUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.
  


PÉÆ¥Àà¼À f¯ÉèAiÀÄ°è ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

C¥ÀºÀgÀt ¥ÀæPÀgÀt:.

1] UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 65/2012 PÀ®A. 366(J) L.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ 30/05/2012 gÀAzÀÄ ªÀäzsÁåºÀß 12 UÀAmÉgÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æÃ. ¥sÀPÀÄæ¢Ýãï vÀAzÉ £À©¸Á§ ªÀAiÀiÁ 36 ¸Á: UÀÄAqÀªÀÄä PÁåA¥À EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÁA±À K£ÉazÀgÉ, ¢£ÁAPÀ 27-05-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 2-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ ¸ÀºÉÆÃzÀj PÀÄ: eÉÊ£Á©Ã vÀAzÉ £À©Ã¸Á§ 16 ªÀµÀð EªÀ¼ÀÄ UÀÄAqÀªÀÄä PÁåA¦£À°èAiÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è EgÀĪÁUÀ DgÉÆæ ²ªÀÅ EªÀ£ÀÄ PÀÄ:     eÉÊ£Á©ÃEªÀ¼À£ÀÄß MvÁÛAiÀÄ ¥ÀƪÀðPÀªÁV PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É CavÁ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀÄÝ ²æÃ. w¥ÀàtÚ gÁoÉÆÃqÀ J.J¸ï.L. UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:.

2] PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 112/2012 PÀ®A. 279, 304(J) L.¦.¹:.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 30-05-2012 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 06-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁ𢠣ÀªÀ±ÀÆzÀæ, G: f.JA.Dgï. PÀA¥À¤AiÀÄ°è ¸ÉAnæAUï PÉ®¸À, ¸Á: JA.©.-97, vÁ: f: ªÀÄ®PÀ£ÀVj gÁdå: Nj¸Áì ºÁUÀÆ ªÀÄÈvÀ D¹ÃªÀiï ªÀÄvÀÄÛ CªÀ£À gÁdåzÀ E¤ßvÀgÀgÀÄ PÀÆr J£ï.JZï-13 gÀ PÀĵÀÖV-ºÉƸÀ¥ÉÃmÉ £Á®ÄÌ gÀ¸ÉÛAiÀÄ PÁªÀÄUÁjAiÀÄ ¸ÉAnæAUï PÉ®¸À ªÀiÁqÀĪÁUÀ, DgÉÆæ C±ÉÆÃPÀ vÀA¢ ZÀ£ÀߥÀà, PÁgÀ £ÀA: PÉ.J.-04/JA.eÉ-8858 gÀ ZÁ®PÀ EªÀ£ÀÄ ºÉƸÀ¥ÉÃmÉ PÀqɬÄAzÀ PÀĵÀÖV PÀqÉUÉ CwªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ gÀ¸ÉÛ zÁlÄwÛzÀÝ D¹ÃªÀĤUÉ PÁj£À ªÀÄÄA¢£À §®¨sÁUÀ¢AzÀ lPÀÌgÀ PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁr, CªÀ¤UÉ ¨sÁj gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ªÀiÁrzÀÄÝ, EzÀjAzÀ CªÀ£ÀÄ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æà gÁeÁ¸Á§ J«Ää ºÉZï.¹.-90 PÉÆ¥Àà¼À (UÁ)æ ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

3] C¼ÀªÀAr ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 40/2012 PÀ®A. 279, 338 L.¦.¹:.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ : 30-05-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 03-00 UÀAmÉUÉ PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ oÁuɬÄAzÀ ¥sÉÆÃ£ï ªÀÄÄSÁAvÀgÀ JA.J¯ï.¹ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ PÉÆ¥Àà¼À f¯Áè D¸ÀàvÉæUÉ ¨sÉÃn ¤Ãr ¦ügÁå¢üzÁgÀ¼ÁzÀ ²æà ¹zÀݪÀÄä UÀAqÀ ¹zÀÝ¥Àà UÁAn ªÀAiÀÄ : 50 ªÀµÀð eÁ :PÀÄgÀ§gÀÄ G : PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á :ªÉÆÃgÀ£Á¼ÀÀ vÁ : f :PÉÆ¥Àà¼À. ºÉýPÉ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ ¸ÀzÀj ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 30-05-12 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀUÉÎ 10-00 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ gÉÃtÄPÀªÀé ªÀiÁUÀ¼ÁzÀ E§âgÀÆ ¸ÉÃj PÀÆ° PÉ®¸ÀPÉÌAzÀÄ PÁvÀgÀQ-UÀÄqÁè£ÀÆgÀ UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃVzÀÄÝ DUÀ PÁvÀgÀQ UÀÄqÁè£ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ GªÉÄñÀ GªÀÄa FvÀ£ÀÄ vÀªÀÄä ºÉÆîzÀ°è §ÄrØ ©r¸À®Ä vÁ£ÀÄ vÀA¢zÀÝ ªÉÆÃ.¸ÉÊ £ÀA PÉ.J. 37/8207 £ÉÃzÀÝgÀ°è E§âgÀ£ÀÄß PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ Cwà ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ gÀ¸ÉÜ ¹Üw-UÀw £ÉÆÃqÀzÉ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹzÀÝgÀ ¥ÀjuÁªÀÄ ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï »AzÉ PÀĽwzÀÝ gÉÃtÄPÀªÀé EªÀ¼ÀÄ PɼÀUÉ ©zÀÝ ¥ÀjuÁªÀÄ gÉÃtÄPÀªÀé½UÉ vÀ¯ÉAiÀÄ »A¢£À ¨sÁUÀPÉÌ ¨sÁj M¼À¥ÉlÄÖ DVzÀÄÝ F WÀl£ÉUÉ GªÉÄñÀ GªÀÄa FvÀ£É PÁgÀt£ÁVgÀÄvÁÛ£É. PÁgÀt ¸ÀzÀj GªÉÄñÀ GªÀÄa FvÀ£À ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw CAvÁ ¤ÃrzÀ ºÉýPÉ ¦ügÁå¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ²æÃ. ªÀÄAUÀ¼À¥Àà ¦.J¸ï.L. C¼ÀªÀAr oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

GULBARGA DIST REPORTED CRIMES


ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ ಕಳ್ಳತನ ಪ್ರಕರಣ:
ಬ್ರಹ್ಮಪೂರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ: ಶ್ರೀ.ಅಬ್ಬಾಸ ಅಲಿ ತಂದೆ ಅಮಿನಸಾಬ ಸಾ|| ಹೀರಾ ನಗರ ಹೀರಾಪೂರ ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರು ನಾನು ದಿನಾಂಕ: 29/04/2012 ರಂದು 1330 ಗಂಟೆಗೆ ಶರಣಬಸವೇಶ್ವರ ಕೆರೆ ಗಾರ್ಡನ ಎದುರುಗಡೆ ನನ್ನ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ಹೀರೊಹೊಂಡಾ ಸ್ಪೆಂಡರ್ ಪ್ಲಸ ನಂ ಕೆಎ 32 ಕ್ಯೂ 3377 ಅ||ಕಿ|| 25,000/-  ನೇದ್ದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದು,   ಮರಳಿ ಬಂದು ನೋಡಿದಾಗ ನಿಲ್ಲಿಸಿರುವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ವಾಹನವು ಇರುವದಿಲ್ಲ. ಯಾರೋ ಕಳ್ಳರು ನನ್ನ ಮೋಟರ ಸೈಕಲನ್ನು ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ  ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ 67/2012 ಕಲಂ 379 ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.
ಕ್ಷುಲಕ್ಕ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಕೊಲೆ:
ಚಿತ್ತಾಪೂರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ:ಶ್ರೀ ಸಾಬಣ್ಣ ತಂದೆ ಬೀರಪ್ಪ ಮುಗಟಿ ಸಾ|ಮರಗೋಳ ಗ್ರಾಮ ತಾ|| ಚಿತ್ತಾಫೂರ ರವರು ನಾನು ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ಕಟ್ಟೆಯ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ತಂಬಾಕು ಹಾಕಿಕೊಂಡು ರಸ್ತೆಯ ಬಾಜು ಉಗುಳಿದಾಗ ಬಾಜು ಮನೆಯ ಬುಜ್ಜಮ್ಮ ಗಂಡ ದಸ್ತಯ್ಯಾ ಈಳಗೇರ ಇವಳು ಏ ಈ ಕಡೆ ಯಾಕೆ ಉಗುಳುತ್ತೀ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ನಾನು ನನ್ನ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಉಗುಳಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಸದರಿಯವಳು ಅವಾಚ್ಯವಾಗಿ ಬೈಯುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಮರೆಪ್ಪ ಇತನು ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಉಗುಳಿದ್ದಾನೆ ಅವನಿಗೆ ಯಾಕ್ಎ ಬೈಯುತ್ತಿ ಅಂತಾ ಬುಜ್ಜಮ್ಮನನ್ನು ಕೇಳಿದಾಗ ಅಕೆ ಗಂಡ ದಸ್ತಯ್ಯಾ ಗಂಡ ಶಂಕ್ರಯ್ಯಾ ಈಳಗೇರ ಇವನು ನನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ತೆಕ್ಕೆಗೆ ಬಿದ್ದು ಅಲ್ಲಿಯೇ ಇದ್ದ ಒಂದು ಕಟ್ಟಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನನ್ನ ಮಗನ ಹೆಡಕಿಗೆ ಜೋರಾಗಿ ಹೊಡೆದನು ಹಾಗೆಯೇ ನನ್ನ ಮಗ ನೆಲಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದು ಬಿಟ್ಟನು. ಅವನನ್ನು ಉಪಚಾರ ಕುರಿತು ಚಿತ್ತಾಫೂರ ಸರಕಾರಿ ದವಾಖಾನೆಗೆ ಟಂಟಂ ಗಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಚಿತ್ತಾಫೂರ ಸರಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಬಂದೆವು, ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಮೃತಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾನೆ. ಅಂತ ತಿಳಿಸಿದರು. ನನ್ನ ಮಗ ಮರೆಪ್ಪ ಈತನಿಗೆ ದಸ್ತಯ್ಯಾ ಈಳಗೇರ ಮತ್ತು ಅವನ ಹೆಂಡತಿ ಬುಜ್ಜಮ್ಮ ಇವರು ಅವಾಚ್ಯವಾಗಿ ಬೈದು ನನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ಕೈಯಿಂದ ಮತ್ತು ಬಡಿಗೆಯಿಂದ ಹೊಡೆದು ಕೊಲೆ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ: 54/2012 ಕಲಂ 302,504, ಸಂಗಡ 34 ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.