Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Tuesday, January 3, 2017

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 03-01-2017

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 03-01-2017

UÁA¢ü UÀAd ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA. 01/2017, PÀ®A 174(¹) ¹.Dgï.¦.¹ :-
¦üAiÀiÁ𢠫oÀ®gÁªÀ vÀAzÉ £ÀgÀ¹AUÀgÁªÀ a¢æ ªÀAiÀÄ: 54 ªÀµÀð, ¸Á: GµÁ £ÀUÀgÀ (n.J¸À) gÀªÀgÀ QjAiÀÄ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ G«Äð¼Á ªÀAiÀÄ: 24 ªÀµÀð EªÀ½UÉ 3 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ OgÁzÀ vÁ®ÆQ£À ¨ÉA¨Áæ UÁæªÀÄzÀ CªÀÄÆ® ¥Ánî JA§ÄªÀ£À eÉÆvÉ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉÆnÖzÀÄÝ, vÀ£Àß ªÀÄUÀ½UÉ MAzÀÄ ªÀgÉAiÀÄ ªÀµÀðzÀ MAzÀÄ UÀAqÀÄ ªÀÄUÀ¤gÀÄvÁÛ£É, ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁzÀ £ÀAvÀgÀ C½AiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄUÀ¼ÀÄ ©ÃzÀgÀ ¨ÁåAPÀ PÁ¯ÉÆäAiÀÄ°è MAzÀÄ ¨ÁrUÉ ªÀÄ£É ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÁ¸ÀªÁVgÀÄvÁÛgÉ, ¢£ÁAPÀ 01-01-2017 gÀAzÀÄ 2300 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ C½AiÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ PÀgÉ ªÀiÁr ©ÃzÀgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è G«Äð¼Á EªÀ¼ÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É CAvÀ w½¹zÀ PÀÆqÀ¯É ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀ£Àß ºÉAqÀw ºÁUÀÆ EvÀgÀgÀÄ PÀÆr ©ÃzÀgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ ±ÀªÀUÁgÀ PÉÆÃuÉAiÀÄ°è £ÉÆÃqÀ¯ÁV ªÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ ¤d EvÀÄÛ, zÉÆqÀØ C½AiÀÄ ¸ÀĨsÁµÀ EªÀjUÉ «ZÁj¸À¯ÁV G«Äð¼Á EªÀ¼ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÀÄÆZÉð ºÉÆÃV ©¢ÝgÀÄvÁÛ¼É CAvÀ CªÀ¼À UÀAqÀ CªÀÄÆ® ¥Ánî EªÀ£ÀÄ PÀgÉ ªÀiÁr w½¹zÀÝjAzÀ £Á£ÀÄ ©ÃzÀgÀ D¸ÀàvÉæUÉ §AzÁUÀ 2030 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ F WÀl£É dgÀÄVgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ CªÀÄÆ® EvÀ£ÀÄ w½¹gÀÄvÁÛ£É, ªÀÄUÀ¼ÀÄ ºÉÃUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É JA§ §UÉÎ CªÀ¼À ¸Á«£À°è ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉýPÉ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ 02-01-2017 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄ£Àß½î ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA. 01/2017, PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¦üAiÀiÁð¢ PÁªÉÃj UÀAqÀ w¥ÀàuÁÚ ªÉÄÃvÉæ ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð, eÁw: J¸ï.n UÉÆAqÀ, ¸Á: §ÄzÉÃgÁ gÀªÀgÀ UÀAqÀ£ÁzÀ w¥ÀàuÁÚ vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Áà ªÉÄÃvÉæ ªÀAiÀÄ: 34 ªÀµÀð, eÁw: J¸ï.n UÉÆAqÁ, ¸Á: §ÄzÉÃgÁ gÀªÀjUÉ PÀtÂÚ£À ¸ÀªÀĸÀå ºÁUÀÆ ºÉÆmÉÖ £ÉÆêÀÅ EzÀÄÝ F §UÉÎ CªÀgÀÄ §ºÀ¼ÀµÀÄÖ ªÀÄ£À £ÉÆA¢zÀÄÝ fêÀ£À ªÀåxÀð CAvÀ PÉÆgÀV ¢£ÁAPÀ 02-01-2017 gÀAzÀÄ ªÀÄ£É PÉÆuÉAiÀÄ°è£À bÁªÀtÂAiÀÄ PÀ©âtzÀ PÉÆArUÉ ºÀUÀ΢AzÀ £ÉÃtÄ ºÁQPÉÆAqÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ, F §UÉÎ vÀ£ÀßzÀÄ AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉ zÀÆgÀÄ ªÀUÉÊgÉ EgÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ °TvÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ಧನ್ನೂರಾ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಯು.ಡಿ.ಆರ್ ನಂ. 01/2017, ಕಲಂ 174 ಸಿ.ಆರ್.ಪಿ.ಸಿ :-
ಫಿರ್ಯಾದಿ ಸುವರ್ಣಾ ಗಂಡ ಮಚಿಂದ್ರ ಮೋರೆ ವಯ: 28 ವರ್ಷ, ಜಾತಿ: ಎಸ್.ಸಿ ದಲಿತ, ಸಾ: ದಾಡಗಿ ರವರ ಗಂಡ ಮಚಿಂದ್ರ ತಂದೆ ಶಾವರಾವ ಮೊರೆ ವಯ: 30 ವರ್ಷ, ಜಾತಿ: ಎಸ್.ಸಿ ದಲಿತ, ಸಾ: ದಾಡಗಿ ಇವರಿಗೆ ಗ್ರಾಮದ ಶಿವಾರದಲ್ಲಿ 3 ಎಕ್ಕರ ಜಮಿನು ಇದ್ದು ಸದರಿ ಜಮಿನಿನ ಮೇಲೆ ಪಿ.ಕೆ.ಪಿ.ಎಸ ಬ್ಯಾಂಕ ದಾಡಗಿಯಿಂದ 30,000/- ರೂ. ಬೇಳೆ ಸಾಲ ತೆಗೆದಿದ್ದು ಮತ್ತು ಪಂಜಾಬ ನ್ಯಾಶನಲ ಬ್ಯಾಂಕ ದಾಡಗಿಯಿಂದ 1 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಸಾಲ ತೆಗೆದಿದ್ದು, ಸಾಲ ಹೇಗೆ ತೀರಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಮನನೊಂದು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಜೀಗುಪ್ಸೆಗೊಂಡು ಮನೆಯಿಂದ ಮೈಲಾರ ಮಲ್ಲಣ್ಣಾ ದೇವಾಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಬರುತ್ತೆನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮೈಲಾರಕ್ಕೆ ಬಂದು ಮೈಲಾರದಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ 02-01-2017 ರ ಮುಂಜಾನೆ 0600 ಗಂಟೆಯಿಂದ 1000 ಗಂಟೆಯ ಮಧ್ಯವಧಿಯಲ್ಲಿ ಮೈಲಾರ ಮಲ್ಲಣ್ಣಾ ಗುಂಡಾದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದು ಮ್ರತಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾರೆಂದು ನೀಡಿದ ಫಿರ್ಯಾದಿಯವರ ಲಿಖಿತ ಅರ್ಜಿ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇರೆಗೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

ªÀÄ£Àß½î ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 01/2017, PÀ®A JA.JA.Dgï.r PÁAiÉÄÝ 4(1), 4(1)(J) ªÀÄvÀÄÛ PÉ.JA.JA.¹.Dgï ¤AiÀĪÀiÁªÀ½ 1994, ¤AiÀĪÀÄ 3(1) ªÀÄvÀÄÛ 42 eÉÆvÉ 379 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 02-01-2017 gÀAzÀÄ ªÀÄ£Àß½î UÁæªÀÄzÀ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è CPÀæªÀĪÁV PÉA¥ÀÄ PÀlÖqÀ PÀ®Äè (¯ÁålgÉÃl) UÀtÂUÁjPÉ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ §UÉÎ ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw ¸ÀvÀå¨sÁªÀÄ ¨sÀÆ «eÁÕ¤ UÀt ªÀÄvÀÄ ¨sÀÆ «eÁÕ£À E¯ÁSÉ ©ÃzÀgÀ gÀªÀjUÉ RavÀ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ PÀAzÁAiÀÄ E¯ÁSÉ C¢üPÁjUÀ¼ÉÆA¢UÉ ºÁUÀÆ ¥ÉưøÀ E¯ÁSÉ C¢üPÁjUÀ¼ÁzÀ ¥ÀæPÁ±À AiÀiÁvÀ£ÀÆgÀ ¦.J¸ï.L ªÀÄ£Àß½î ¥Éưøï oÁuÉ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ dAnAiÀiÁV CPÀæªÀÄ UÀtÂUÁjPÉ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ ªÀÄ£Àß½î ²ªÁgÀzÀ ºÉÆ® ¸ÀªÉð £ÀA. 167 £ÉÃzÀgÀ°è CPÀæªÀÄ UÀtÂUÁjPÉ £ÀqÉAiÀÄÄwÛzÀÝ ¸ÀܼÀPÉÌ zÁ½ £ÀqɹzÀÄÝ zÁ½ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è UÀtÂUÁjPÉ ªÀiÁqÀĪÀ ¥ÀæzÉñÀzÀ°è MAzÀÄ mÁæöåPÀÖgï CzÀgÀ ¸ÀASÉå PÉJ-32/ nJ-1549 CzÀgÀ C.Q 2,00,000/- gÀÆ EzÀÄÝ CzÀgÀ mÁæöå°AiÀÄ°è CAzÁdÄ 2 l£ÀUÀ¼ÀµÀÄÖ PÉA¥ÀÄ PÀlÖqÀ PÀ®Äè vÀÄA©zÀÄÝ CzÀgÀ C.Q 1200/- gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼ÀÄ EzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ E£ÉÆßAzÀÄ mÁæöåPÀÖgï JAf£À EzÀÄÝ CzÀgÀ £ÀA. JªÀiï.ºÉZï-24/r-4184 EgÀÄvÀÛzÉ, ªÀÄtÄÚ vÀÄA§ÄªÀ, ¸ÀªÀÄvÀlÄÖ ªÀiÁqÀĪÀ mÁæöåPÀÖgï JAf£À (qÀÆdgï) EzÀÄÝ MlÄÖ CzÀgÀ C.Q 1,50,000/- gÀÆ EgÀÄvÀÛzÉ, C®èzÉ PÀ®Äè ¸ÁUÁtÂPÉ ªÀiÁqÀĪÀ PÀÄjvÀÄ MAzÀÄ SÁ° ¯Áj ªÁºÀ£À EzÀÄÝ CzÀgÀ £ÀA. PÉ.J-38/4610 EzÀÄÝ CzÀgÀ C.Q 6,00,000/- gÀÆ EgÀÄvÀÛzÉ, ¸ÀzÀj ªÁºÀ£ÀUÀ¼À ZÁ®PÀgÀÄ £ÀªÀÄä£ÀÄß £ÉÆÃr C°èAzÀ Nr ºÉÆVgÀÄvÁÛgÉ, C®èzÉ C°è UÀtÂUÁjPÉAiÀÄ°è vÉÆqÀVzÀªÀgÀÄ PÀÆqÁ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ, £ÀAvÀgÀ ¸ÀzÀj UÁæªÀÄzÀ°è CPÀæªÀÄ UÀtÂUÁjPÉ £ÀqÉAiÀÄÄwÛzÀÝ ¥ÀæzÉñÀªÀ£ÀÄß ¥Àj²Ã°¹ £ÉÆÃqÀ¯ÁV PÀAzÁAiÀÄ E¯ÁSÉAiÀÄ C¢üPÁjAiÀiÁzÀ ²æñÉÊ¯ï £Á« UÁæªÀÄ ¯ÉPÀÌ¢üPÁj, ²ªÀgÁd ¥Ánïï PÀAzÁAiÀÄ ¤jÃPÀëPÀgÀÄ UÀtÂUÁjPÉ ¥ÀæzÉñÀzÀ ¸ÀܼÀ ¥Àjò®£ÉAiÀÄ°è ¥Á¯ÉÆÎArgÀÄvÁÛgÉ, ¸ÀzÀj ¥ÀæzÉñÀzÀ CPÀÌ¥ÀPÀÌzÀ ¸ÀܽAiÀÄjUÉ «ZÁj¸À¯ÁV ¸ÀzÀj ºÉÆ¯ï ¸ÀªÉð £ÀA. 167 £ÉÃzÀgÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ 1) ªÀÄÄeÁ»zÀÝ vÀAzÉ ¸ÁzÀPÀC° zsÀªÀĸÁ¥ÀÆgÀ, 2) ªÀÄPÀÆìzÀ vÀAzÉ ¹¯Á®«ÄAiÀiÁå E§âgÀÄ ¸Á: ªÀÄ£Àß½î gÀªÀgÀÄ CPÀæªÀĪÁV UÀtÂUÁjPÉ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁUÁtÂPÉ ªÀiÁr PÀ¼ÀîvÀ£À¢AzÀ ªÀiÁgÁl ªÀiÁr ¸ÀgÀPÁgÀPÉÌ gÁdzsÀ£À PÀlÖzÉ UÀtÂUÁjPÉ ªÀiÁr ªÀiÁgÁl ªÀiÁrgÀĪÀÅzÀÄ zÀÈqsÀ¥ÀnÖgÀÄvÀÛzÉ, ¸ÀzÀj UÀtÂUÁjPÉ ¥ÀæzÉñÀzÀ C¼Àw ªÉÆÃduÉ ªÀgÀ¢AiÀÄ£ÀÄß ºÁUÀÆ UÀtÂUÁjPÉ ªÀiÁr ºÉÆgÀ vÉUÉzÀ PÀlÖqÀ PÀ°è£À CAzÁdÄ ªÀiË®åªÀ£ÀÄß vÀzÀ £ÀAvÀgÀzÀ°è ¸À°è¸À¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀܼÀzÀ°èzÀÝ MAzÀÄ mÁæPÀÖgï, MAzÀÄ mÁæPÀÖgï JAf£À (qÉÆÃdgÀ) ªÀÄvÀÄÛ MAzÀÄ ¯Áj £ÉÃzÀÄ d¦Û ªÀiÁrzÀÄÝ CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ¥Éưøï G¥À¤jÃPÀëPÀgÀÄ ªÀÄ£Àß½î ¥ÉưøÀ oÁuÉ EªÀgÀÄ ¸ÀÄ¥À¢ðUÉ d¦Û ªÀiÁ°£ÉÆA¢UÉ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄzÀ°è M¦à¸À¯ÁVzÉ CAvÀ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¸ÀzÀj CPÀæªÀÄ UÀtÂUÁjPÉAiÀÄ°è vÉÆqÀVzÀÝ, d«ÄãÀÄzÁgÀgÀ, ¯Áj ªÀÄvÀÄÛ mÁæPÀÖgï ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

UÁA¢ü UÀAd ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 03/2017, PÀ®A 143, 147, 148, 323, 324, 504, 307, 354 eÉÆvÉ 149 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 3(1), (11) J¸ï.¹/J¸ï.n JPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 01-01-2017 gÀAzÀÄ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) ºÁfSÁ£À vÀAzÉ ªÉÄʧħ¸Á§, 2) ¸Á»ÃzÀ, 3) ªÀĺÀäzÀ, 4) CªÀÄÄ vÀAzÉ ¸ÀgÀªÀgÀSÁ£À, 5) CdgÀ, 6) CPÀâgÀ, 7) ±ÀQïï, 8) ªÀĺɧħ , 9) C¥sÀgÉÆÃd, 10) U˲AiÀiÁ¨ÉÃUÀA, 11) ªÀĺÀäzÀ DjÃ¥sï, 12) ºÁf vÀAzÉ SÁeÁ«ÄAiÀiÁå ºÁUÀÆ E£ÀÆß EvÀgÉ 25 d£ÀgÀÄ J®ègÀÆ ¸Á: amÁÖ EªÀgÉ®ègÀÆ ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ CPÀæªÀÄ PÀÆl PÀnÖPÉÆAqÀÄ CªÀgÀ PÉÊAiÀÄ°è PÀ©ât gÁqÀÄUÀ½AzÀ ¦üAiÀiÁ𢠫dAiÀÄ®Qëöä UÀAqÀ »ÃgÁ ¥Á¢ð ¸Á: amÁÖ ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀ ªÉÄÃ¯É ºÀ¯Éè ªÀiÁr PÉÆ¯É ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ ºÀ¯Éè ªÀiÁrgÀĪÀ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀÄ F HgÀÄ ©lÄÖ ¨ÉÃgÉ HjUÉ ºÉÆÃUÀ¨ÉÃPÀÄ F Hj£À°è fêÀ£À ªÀiÁqÀ¨ÁgÀzÀÄ ¤ÃªÀÅ F Hj£À°è EzÀÝgÉ ºÉtÄÚ ªÀÄPÀ̼ÀÄ ±ËZÁ®AiÀÄPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ CªÀgÀ «rAiÉÆà vÉUÉAiÀÄĪÀÅzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ CªÀjUÉ ZÀÄqÁ¬Ä¸ÀĪÀÅzÀÄ vÀÄA§ ¢£ÀUÀ½AzÀ ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝgÉ ºÁUÀÆ £ÀªÀÄä ¥Á¢ð ºÉtÄÚ ªÀÄPÀ̼ÀÄ ªÉÄÃ¯É ªÀiÁ£À ¨sÀAUÀ ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ CªÀgÀ ªÉÄÃ¯É EgÀĪÀ §mÉÖUÀ¼À£ÀÄß ºÀjzÀÄ ºÁQ CªÀgÀ ªÀiÁ£À ¨sÀAUÀ ªÀiÁr CªÀªÀiÁ£À ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ 1) ±ÁAvÀªÀÄä EªÀ½UÉ vÀ¯É »AzÉ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ ºÁUÀÆ E£ÉÆßçâ¼ÁzÀ 2) ZÀAzÀæPÀ¯Á UÀAqÀ ¢UÀA§gÀ EªÀ½UÉ ºÉuÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É gÁr¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ ºÁUÀÆ ªÉƪÀÄäUÀ£ÁzÀ 3)  CdÄð£À vÀAzÉ ¢UÀA§gÀ EªÀ¤UÉ PÀtÂÚ£À°è SÁgÀ ºÁQ JqÀUÉÊ ªÉÄÃ¯É gÁr¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ ºÁUÀÆ ¸ÀA§A¢üPÀgÁzÀ 4) PÀȵÀÚ vÀAzÉ eÉÊ¥Á® EªÀ¤UÉÆ ¸ÀºÀ PÀtÂÚ£À°è SÁgÀ ºÁQ PÀ®ÄèUÀ½AzÀ ºÀ¯Éè ªÀiÁr UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ, 5) gÀAfvÀ vÀAzÉ ²ªÀgÁd EªÀ¤UÉ vÀ¯É »A¨sÁUÀzÀ°è gÁr¤AqÀ ºÉÆqÉzÀÄ vÀ¯É MqÉ¢gÀÄvÁÛgÉ ºÁUÀÆ 6) gÁPÉñÀ vÀAzÉ ¸ÀĨsÁµÀ EªÀ¤UÉÆ ¸ÀºÀ PÀtÂÚ£À°è SÁgÀ ºÁQ ªÀÄgÀuÁAwPÀ ºÀ¯Éè ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃ¯É ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

Kalaburagi District Reported Crimes

ಮಟಕಾ ಜೂಜಾಟದಲ್ಲಿ ನಿರತವರ ಬಂಧನ :
ಅಫಜಲಪೂರ ಠಾಣೆ : ದಿನಾಂಕ 02-01-2017 ರಂದು ಅಫಜಲಪೂರ ಪಟ್ಟಣದ ಹನುಮಾನ ಗುಡಿ ಹತ್ತಿರ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಿಂತುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಬರುವ ಜನರಿಗೆ 1 ರೂಪಾಯಿಗೆ 80 ರೂಪಾಯಿ ಗೆಲ್ಲರಿ ಅಂತಾ ಅನ್ನುತ್ತಾ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಮನವೂಲಿಸಿ ಅವರಿಂದ ಹಣ ಪಡೆದು, ಅವರಿಗೆ ಅಂಕಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಬರೆದ ಮಟಕಾ ಚೀಟಿಗಳನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅಂತಾ ಬಾತ್ಮಿ ಬಂದ ಮೇರೆಗೆ ಶ್ರೀ ಸಿದರಾಯ ಭೋಸಗಿ ಪಿ.ಎಸ್.ಐ. ಅಫಜಲಪೂರ ಠಾಣೆ ಹಾಗು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತು ಪಂಚರೊಂದಿಗೆ ಹನುಮಾನ ಗುಡಿಯ ಹತ್ತಿರ ಹೋಗಿ ಮರೆಯಾಗಿ ನಿಂತು ನೋಡಲು ಹನುಮಾನ ಗುಡಿಯ  ಹತ್ತಿರ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಿಂತುಕೊಂಡು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಂದ ಹಣ ಪಡೆದು ಅವರಿಗೆ ಅಂಕಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಬರೆದ ಮಟಕಾ ಚೀಟಿಗಳು ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದದನ್ನು ಖಚಿತ ಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಹಿಡಿದು ಸದರಿಯವನ ಹೆಸರು ವಿಳಾಸ ವಿಚಾರಿಸಲಾಗಿ ಭೀಮಶ್ಯಾ ತಂದೆ ಹಸನಪ್ಪ ಆರೇಕರ ಸಾ || ಜೈ ಭೀಮ ನಗರ ಅಫಜಲಪೂರ ಅಂತಾ ತಿಳಿಸಿದ್ದು, ಸದರಿಯವನ ವಶದಿಂದ ಮಟಕಾ ಜೂಜಾಟಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧ ಪಟ್ಟ 1390/- ರೂಪಾಯಿ ನಗದು ಹಣ ಹಾಗೂ ಅಂಕಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಬರೆದ ಒಂದು ಮಟಕಾ ಚೀಟಿ ಮತ್ತು ಒಂದು ಬಾಲ ಪೆನ್ನ ಹಾಗೂ ಒಂದು ಸಮಸಂಗ ಕಂಪನಿಯ ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣದ ಸಾದಾ ಮೋಬೈಲ ಪೋನ್ ಅಕಿ-100/- ರೂ ಸದರಿಯವುಗಳನ್ನು ಪಂಚರ ಸಮಕ್ಷಮ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಸದರಿಯವನೊಂದಿಗೆ ಅಫಜಲಪೂರ ಠಾಣೆಗೆ ಬಂದು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಅಫಜಲಪೂರ ಠಾಣೆ : ದಿನಾಂಕ 02-01-2017 ರಂದು ಅಫಜಲಪೂರ ಪಟ್ಟಣದ ಬಸವೇಶ್ವರ ಸರ್ಕಲ ಹತ್ತಿರ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಿಂತುಕೊಂಡು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಂದ ಹಣ ಪಡೆದು ಅವರಿಗೆ ಅಂಕಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಬರೆದ ಮಟಕಾ ಚೀಟಿಗಳು ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದ  ಬಗ್ಗೆ ಬಾತ್ಮಿ ಬಂದ ಮೇರೆಗೆ . ಶ್ರೀ ಸಿದರಾಯ ಭೋಸಗಿ ಪಿ.ಎಸ್.ಐ. ಅಫಜಲಪೂರ ಠಾಣೆ ಹಾಗು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತು ಪಂಚರೊಂದಿಗೆ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಹಿಡಿದು ಸದರಿಯವನ ಹೆಸರು ವಿಳಾಸ ವಿಚಾರಿಸಲಾಗಿ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ತಂದೆ ವಿಠ್ಠಲ ಕಾಮಗೊಂಡ ಸಾ|| ಎಮ್.ಜಿ ನಗರ ಅಫಜಲಪೂರ ಅಂತಾ ತಿಳಿಸಿದ್ದು, ಸದರಿಯವನ ವಶದಿಂದ ಮಟಕಾ ಜೂಜಾಟಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧ ಪಟ್ಟ 2120/- ರೂಪಾಯಿ ನಗದು ಹಣ ಹಾಗೂ ಅಂಕಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಬರೆದ ಒಂದು ಮಟಕಾ ಚೀಟಿ ಮತ್ತು ಒಂದು ಬಾಲ ಪೆನ್ನ ದೊರೆತವು, ಹಾಗೂ ಒಂದು ನೋಕಿಯಾ ಕಂಪನಿಯ ಸಾದಾ ಮೋಬೈಲ ಪೋನ್ ಅಕಿ-100/- ರೂ ಸದರಿಯವುಗಳನ್ನು ಪಂಚರ ಸಮಕ್ಷಮ ವಶಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಸದರಿಯವನೊಂದಿಗೆ ಅಫಜಲಪೂರ ಠಾಣೆಗೆ ಬಂದು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಕಳವು ಪ್ರಕರಣ :
ರಾಘವೇಂದ್ರ ನಗರ ಠಾಣೆ : ಶ್ರೀ ಶಿವಾನಂದ ತಂದೆ ಅಂಬಣ್ಣ ಲೆಂಗಟಿ ಸಾ|| ಕೈಲಾಸ ನಗರ ಕಲಬುರಗಿ ಇವರು ದಿನಾಂಕ: 30-12-2016 ರಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬೀಗ ಹಾಕಿ ತಾನು ತನ್ನ ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಹೈದರಾಬಾದಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದು  ದಿನಾಂಕ: 31-12-2016 ಬೆಳಗ್ಗೆ 07-00 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ಪಕ್ಕದವರಾದ ಶ್ರೀ ಶಂಕರ ಇವರು ನನಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದೆನೆಂದರೆ. ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಬೀಗ ಯಾರೋ ಮುರಿದಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ ಅಂತಾ ಹೇಳಿದಾಗ ನಾನು ಅದೆ ದಿವಸ ಬೆಳಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ನೋಡಲು ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ಬೀಗ ಮುರಿದಿದ್ದು ಮನೆಯ ಒಳಗೆ ಹೋಗಿ ನೋಡಲು ಬೆಡ್‌ರೂಮಿನ ಅಲಮಾರಿ ತೆರೆದಿದ್ದು ಅದರಲ್ಲಿದ್ದ 10 ಗ್ರಾಂ ಬಂಗಾರದ ಲಾಕೀಟ್ ಅದರ ಅಂ.ಕಿ: 24600/-ರೂ ಬೇಲೆಬಾಳುವುದು ಅದರಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ಯಾರೋ ಕಳ್ಳರು ಕಳುವು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿ ಕೋಡಬೆಕು ಅಂತಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ರಾಘವೇಂದ್ರ ನಗರ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.  
ಅ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಸಾವು ಪ್ರಕರಣ :
ಬ್ರಹ್ಮಪೂರ ಠಾಣೆ : ಶ್ರೀ. ಭೀಮಾಶಂಕರ ಸಿಪಿಸಿ-677 ಬ್ರಹ್ಮಪೂರ ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆ ರವರು ದಿನಾಂಕ:02/01/2017 ರಂದು ನಾನು ಜಿಲ್ಲಾ ಸರಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಉಕ್ಕಡದಲ್ಲಿ ಕರ್ತವ್ಯದ ಮೇಲೆ ಇದ್ದಾಗ ಸುಮಾರು 40 ವರ್ಷದ ಅಪರಿಚಿತ ಗಂಡಸು ವ್ಯಕ್ತಿ ಉಪಚಾರ ಪಡೆಯುತ್ತಾ ಇಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 9:30 ಗಂಟೆಗೆ ಮರಣ ಹೊಂದಿದ್ದು ಈ ಕುರಿತು ಡೆತ್ ಎಂ.ಎಲ್.ಸಿ ಯನ್ನು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10:15 ಗಂಟೆಗೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದು ನಂತರ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ದಾಖಲಾತಿಗಳು ನೋಡಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ್ದು ಸದರಿ ಮೃತನು ದಿನಾಂಕ:29/12/2016 ರಂದು ಕಲಬುರಗಿ ನಗರದ ಸ್ಟೇಷನ ರಸ್ತೆ ಹಳೆ ಸರಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಎದುರುಗಡೆ ಸುಸ್ತಾಗಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದು ಯಾರೋ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ನೋಡಿ ಅವನನ್ನು ಉಪಚಾರದ ಸಲುವಾಗಿ ಸರಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ತಂದು ಸೇರಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಮೃತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಭೀಕ್ಷುಕನಾಗಿದ್ದು ಅವನ ಹೆಸರು ವಿಳಾಸ ತಿಳಿದು ಬಂದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಯಾವುದೋ ಕಾಯಿಲೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಅವನ ದೇಹ ಸ್ಥಿತಿ ನೋಡಿದರೆ ಕಂಡು ಬರುತ್ತದೆ. ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಹತ್ತಿರ ಅನ್ನಪೂರ್ಣ ಕ್ರಾಸ್ ಕುಳಗೇರಿ ಕ್ರಾಸ್ ಜಗತ ಸರ್ಕಲ್ ತಿರುಗಾಡಿ ಮೃತ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರಿಸಿ ಮಾಹಿತಿ ಕಲೆ ಹಾಕಲು ಪ್ರಯತ್ನಸಿದ್ದೆ ಯಾವುದೆ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಕ್ಕಿರುವದಿಲ್ಲ. ಮೃತ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಹೆಸರು ವಿಳಾಸ ಸದ್ಯ ತಿಳಿದು ಬಂದಿರುವದಿಲ್ಲ. ಸದರಿಯವನ ಮೃತ ಶವವು ಜಿಲ್ಲಾ ಸರಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಶವಾಗಾರ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಇಡಲಾಗಿದೆ. ಸದರಿಯವನು 40-45 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನವನು ತೆಳ್ಳನೆಯ ಮೈಕಟ್ಟು ಉದ್ದನೆಯ ಮುಖ ಬಣ್ಣ ಸಾದಾಕಪ್ಪು ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಪ್ಪು ಉದ್ದನೆಯ ಕೂದಲು ಮತ್ತು ದಾಡಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಮೈಮೇಲೆ ಬಿಳಿ ಕೆಂಪು ಗೆರೆಉಳ್ಳ ಶರ್ಟ, ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದ ಬನಿಯಾನ, ಹಸಿರು ಬಣ್ಣದ ಬಿಳಿ ಗೆರೆಉಳ್ಳ ಶರ್ಟ, ಬೂದಿ ನಾಶಿ ಬಣ್ಣದ ಪ್ಯಾಂಟ, ಇದ್ದು ಎತ್ತರ ಅಂದಾಜು 5-4 ಇರುತ್ತದೆ. ಮೃತ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಹೆಸರು ವಿಳಾಸ ತಿಳಿದು ಬಂದಿರುವದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಅವನ ಸಂಬಂಧಿಕರು ಯಾರು ಎಂಬುವದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿರುವದಿಲ್ಲ. ಅಂತಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಬ್ರಹಮ್ಮಪೂರ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.