Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Saturday, June 21, 2014

Raichur District Reported Crimes

                                  
¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
 05 d£À ªÀÄmÁÌ §ÄQÌUÀ½UÉ UÀr¥ÁgÀÄ      
     EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 20.06.2014gÀAzÀÄ F PɼÀPÀAqÀ 05 d£À ªÀÄlPÁ §ÄQÌUÀ¼À ªÉÄÃ¯É ²æÃ. JA.J£ï.£ÁUÀgÁeï, ¥Éưøï C¢üÃPÀëPÀgÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄgÀªÀgÀÄ ¸À°è¹zÀ ¥Àæ¸ÁÛªÀ£É ªÉÄðAzÀ f¯Áè¢üPÁjUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ f¯Áè zÀAqÁ¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄgÀªÀgÀÄ PÀ®A:55(J) ªÀÄvÀÄÛ PÀ®A:58 PÀ£ÁðlPÀ ¥Éưøï PÁAiÉÄÝ -1965£ÉÃzÀÝgÀ CrAiÀÄ°è ¥ÀæzÀvÀÛªÁzÀ C¢üPÁgÀªÀ£ÀÄß ZÀ¯Á¬Ä¹ DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯Éè¬ÄAzÀ UÀr¥ÁgÀÄUÉƽ¹ DzÉñÀ ºÉÆgÀr¹gÀÄvÁÛgÉ.
    
1.   ±ÀAPÀgÀUËqÀ vÀAzÉ ªÀÄ®SÉÃAzÀæUËqÀ §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ, ªÀAiÀiÁ:48ªÀµÀð, eÁw:°AUÁAiÀÄvï, ¸Á:ºÀnÖ. 
( FvÀ£ÀÄ 2004 jAzÀ 2013gÀªÀgÉUÉ MlÄÖ 22 ªÀÄmÁÌ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À°è ¨sÁVAiÀiÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.)
2.   ¤AUÀ¥Àà vÀAzÉ ZÀAzÀ¥Àà ªÀÄ£ÀUÀƽ, ªÀAiÀiÁ:45ªÀµÀð, eÁw:G¥Áàgï, ¸Á:dwÛ¯ÉÊ£ï, ºÀnÖ PÁåA¥ï.
( FvÀ£ÀÄ 2004 jAzÀ 2013gÀªÀgÉUÉ MlÄÖ 22 ªÀÄmÁÌ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À°è ¨sÁVAiÀiÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.)
3.   §¸ÀªÀgÁdAiÀÄå¸Áé«Ä vÀAzÉ ªÀÄÄjUÉAiÀÄå¸Áé«Ä, ªÀAiÀÄ:46ªÀµÀð, eÁw:dAUÀªÀÄ, ¸Á:AiÀÄgÀªÀĸÁ¼À, ºÁ||ªÀ||zÉêÀzÀÄUÀð.
( FvÀ£ÀÄ 1995 jAzÀ 2013gÀªÀgÉUÉ MlÄÖ 17 ªÀÄmÁÌ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À°è ¨sÁVAiÀiÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.)
4.   AiÀĪÀÄ£ÀÆgÀÄ¥Àà vÀAzÉ AiÀĪÀÄ£À¥Àà, ªÀAiÀÄ:40 ªÀµÀð, eÁw: ªÀqÀØgÀ, ¸Á: PÀ¨ÉâÃgÀ NtÂ, °AUÀ¸ÀÄUÀÆgÀÄ.
( FvÀ£ÀÄ ªÉÄÃ¯É 2009 jAzÀ 2013gÀªÀgÉUÉ MlÄÖ 04 ªÀÄmÁÌ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À°è ¨sÁVAiÀiÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.)
5.   ¥ÁµÁ vÀAzÉ ªÀÄ»§Æ¨ï¸Á¨ï, ªÀAiÀiÁ:50ªÀµÀð, eÁw:ªÀÄĹèA, G:J¯ÉQÖçöAiÀÄ£ï, ¸Á:J¸ï.©.ºÉZïPÁ¯ÉÆä °AUÀ¸ÀÄUÀÆgÀÄ.
( FvÀ£ÀÄ ªÉÄÃ¯É 2005 jAzÀ 2013gÀªÀgÉUÉ MlÄÖ 04 ªÀÄmÁÌ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À°è ¨sÁVAiÀiÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.)

f¯ÉèAiÀÄ°è£À ªÀÄmÁÌ ZÀlĪÀnPÉUÀ¼À£ÀÄß ºÀwÛPÀÄ̪À PÀæªÀĪÁV UÀr¥ÁgÀÄUÉƽ¸À¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
               ¢£ÁAPÀ 19-06-2014 gÀAzÀÄ 2100 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠺ÀĸÉãÀ¨ÁµÁ vÀAzÉ gÀªÀÄÓ£ï¸Á§ ªÀAiÀĸÀÄì 26 ªÀµÀð eÁw ¦AeÁgï G: PÀÆæµÀgï fÃ¥À ZÁ®PÀ ¸Á: C«ÄãÀUÀqÀ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß fÃ¥À£ÀÄß ªÀiÁ°PÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ©lÄÖ ªÁ¥À¸ÀÄì vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ              1) AiÀÄAPÀ¥Àà vÀAzÉ dUÀ¥Àà ªÀÄrªÁ¼ï 2) gÀªÉÄñÀ vÁ¬Ä AiÀÄ®èªÀÄä ªÀiÁ¢UÀ
3) ²ªÀÅ vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ ªÀiÁ¢UÀ 4) §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ CAiÀÄå¥Àà ZÀ®ªÁ¢ ¸Á: J¯ÁègÀÆ C«ÄãÀUÀqÀ vÁ:ªÀiÁ£À« gÀªÀgÀÄ ªÉÆèÉÊ¯ï ¥sÉÆä£À «µÀAiÀÄzÀ°è ¸ÀªÀiÁ£À GzÉÝñÀ¢AzÀ UÀÄA¥ÀÄPÀnÖPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£À£ÀÄß vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ dUÀ¼À vÉUÀzÀÄ CªÁZÀå±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÁr PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁrzÀÄÝ C®èzÉà PÁ°¤AzÀ MzÀÄÝ zÀÄSÁ:¥ÁvÀUÉƽ¹ C°èAiÉÄà ©zÀÝ MAzÀÄ UÀÄAqÀÄ PÀ°è¤AzÀ JqÀ¥ÀPÀÌrUÉ ºÉÆqÉzÀÄ M¼À¥ÉlÄÖ UÉƽ¹gÀÄvÁÛgÉ, CAvÀ JA,J¯ï.¹ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£À ºÉýPÉ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ PÀ«vÁ¼À oÁuÁ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå 74/2014 PÀ®A;341.323.324.504 ¸À»vÀ 34 L.¦.¹.¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®ÄªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
¥Éưøï zÁ½ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
             ದಿನಾಂಕ: 20-06-2014 ರಂದು 7-30 ಪಿ.ಎಮ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಿಂಧನೂರು ನಗರದ ವೆಂಕಟರಾವ್ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ರಾಜಾ ಟೇಲರ್ ಶಾಪ್ ಹತ್ತಿರ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ 1) ಯಮನೂರಪ್ಪ ತಂದೆ ಯಂಕೋಬಾ, ವಯ:42ವ, ಜಾ:ಸಾವಜಿ,ಉ:ಟೇಲರ,ಸಾ:ಚಕಲೇರಗಲ್ಲಿ ಸಿಂಧನೂರು2)ಹುಸೇನಸಾಬ್ ತಂದೆ ಮಹಿಬೂಬಸಾಬ ರಿಕ್ಷಾದವರು , 20, ಜಾ:ಮುಸ್ಲಿಂ,:ಟೇಲರ್, ಸಾ:ಗೋಡೆಕಟ್ಟುವವರ ಓಣಿ ಸಿಂಧನೂರು EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ಮಟಕಾ ಜೂಜಾಟದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದಾಗ ¦.J¸ï.L. PÁ.&¸ÀÄ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ  ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರೊಂದಿಗೆ ಪಂಚರ ಸಮಕ್ಷಮ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಅವರಿಂದ ನಗದು ಹಣ ರೂ.410/- , ಮಟಕಾ ಚೀಟಿ ಹಾಗೂ ಬಾಲ್ ಪೆನ್  ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ವಿಚಾರಿಸಲು ಆರೋಪಿ 01 ನೇದ್ದವನು ಬುಕ್ಕಿ ಇದ್ದು ಮಟಕಾ ಪಟ್ಟಿ ತನ್ನಲ್ಲಿಯೇ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ ಅಂತಾ ಇದ್ದ ದಾಳಿ ಪಂಚನಾಮೆ , ಮುದ್ದೇಮಾಲು ಮತ್ತು ಆರೋಪಿತರನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸಿ ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಲು ಸೂಚಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಆರೋಪಿತರ ವಿರುದ್ದ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ ಠಾಣಾ ಗುನ್ನೆ ನಂ.135/2014 , ಕಲಂ.78(3) .ಪೊ ಕಾಯ್ದೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಗುನ್ನೆ ದಾಖಲಿಸಿ ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ .
gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

        ದಿನಾಂಕ 20-06-2014 ರಂದು ಆರೋಪಿತ£ÁzÀ ಸಿದ್ದರಾಮ ತಂದೆ ಚಂದ್ರಗೌಡ 26ವರ್ಷ, ಎಕ್ಸರೇ ಟೆಕ್ನಿಶಿಯನ್, ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ್ಲ ನಂ. ಕೆಎ 34 ಇಬಿ 5100 ನೆದ್ದರ ಸವಾರ ಸಾಃ ಮಸೂದಿಪೂರ   ತಾಃಜಿಃ ಬಳ್ಳಾರಿ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß  ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ್ಲ ನಂ. ಕೆಎ 34 ಇಬಿ 5100 ನೆದ್ದರ ಹಿಂದುಗಡೆ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಶರಣಪ್ಪ. ಪಿ. ತಂದೆ ಭರಮಣ್ಣ 25ವರ್ಷ, ಲಿಂಗಾಯತ, ಎಂ.ಎಸ್.ಡಬ್ಲ್ಯೂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ, ಸಾಃ ಕೂಡ್ಲೂರು ತಾಃ ಸಿರುಗುಪ್ಪ ಹಾ.ವ.ಸದಾಶಿವನಗರ ಸಿರುಗುಪ್ಪ gÀªÀgÀನ್ನು ಕೂಡಿಸಿಕೊಂಡು ಸಿಂಧನೂರು ಸಿರುಗುಪ್ಪ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಸಿರುಗುಪ್ಪ ಕಡೆಗೆ ಹೊರಟಾಗ 7-10 ಪಿ.ಎಂ. ಸುಮಾರಿಗೆ ಬೂದಿವಾಳಕ್ಯಾಂಪಿನಲ್ಲಿ ಟಿ.ಬಿ.ಪಿ. ಉಪ ಕಾಲುವೆ ಹತ್ತಿರ ಮುಖ್ಯ ರೋಡಿನಲ್ಲಿ ಸದರ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ್ಲನ್ನು ಅತಿವೇಗ ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಹೊರಟು, ಸಿರುಗುಪ್ಪ ಕಡೆಯಿಂದ ಬರುತ್ತಿದ್ದ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ್ಲ ನಂ. ಕೆಎ 36 ವೈ 7013 ನೆದ್ದರ ಮೇಲೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದ ಹನುಮಂತರಡ್ಡಿಗೆ ಟಕ್ಕರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ್ ಮೇಲಿಂದ ಬಿದ್ದು, ಮೂರು ಜನರಿಗೆ ತಲೆಗೆ, ಮುಖಕ್ಕೆ, ಗದ್ದಕ್ಕೆ, ಎಡಗಣ್ಣಿನ ಕೆಳಗೆ ತೀವ್ರ ಮತ್ತು ಸಾದಾ ಸ್ವರೂಪದ ಗಾಯಗಳಾಗಿ, ಎರಡೂ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ್ಲಗಳು ಜಕಂಗೊಂಡಿರುತ್ತವೆ.  CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 132/2014 PÀ®A. 279, 337,338 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
               ¢£ÁAPÀ:20/06/2014 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 3-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ mÁæöåPÀÖgï £ÀA.PÉ.J.36/n-7867 mÁæöå° £ÀA.PÉ.J.36/©.1621/PÉ.J.37/n-1626 gÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß mÁæöåPÀÖgÀ£ÀÄß UÀ§ÆâgÀÄ-SÁ£Á¥ÀÆgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è SÁ£Á¥ÀÆgÀ ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ AiÀÄAPÀ£ÀUËqÀ UÀ§ÆâgÀÄ EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀnzÀÝjAzÀ mÁæöåPÀÖj£À §®UÀqÉAiÀÄ ªÀÄÄA¢£À UÁ°AiÀÄÄ PÀmï DV mÁæöåPÀÖgÀ mÁæöå° ¸ÀªÉÄÃvÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ°è ¥À°ÖAiÀiÁVzÀÝjAzÀ mÁæöå°AiÀÄ°è PÀĽwÛzÀÝ ªÀÄÈvÀ wªÀÄäAiÀÄå vÀAzÉ ¸ÀAUÀ¥Àà,45ªÀµÀð,eÁ:ZɮĪÁ¢, G:MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á:»gÉÃgÁAiÀÄPÀÄA¦ FvÀ£ÀÄ £É® ºÁUÀÄ mÁæöåPÀÖgï mÁæöå° ªÀÄzÉå ¹QÌ ºÁQPÉÆAqÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ, CzÉà mÁæöå°AiÀÄ°è PÀĽwzÀÝ ªÀÄÈvÀ£À CtÚ ±ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ ¸ÀAUÀ¥Àà FvÀ¤UÉ vÀ¯ÉUÉ, ªÀÄÄRPÉÌ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁV ¸ÉÆAlPÉÌ ¨sÁj M¼À¥ÉmÁÖVzÀÄÝ, ¸À¢æ C¥ÀWÁvÀPÉÌ mÁæöåPÀÖgï ZÁ®PÀ£ÀÄ CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹzÀÄÝ PÁgÀtªÁVzÀÄÝ, ¸À¢æ ZÁ®PÀ£ÀÄ C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹zÀ £ÀAvÀgÀ ¸ÀܼÀ¢AzÀ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. PÁgÀt ¸À¢æAiÀĪÀ£À ªÉÄÃ¯É ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀÄîªÀAvÉ ªÀÄÄAvÁV EzÀÝ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ¦.J¸ï.L.UÀ§ÆâgÀÄ gÀªÀgÀÄ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄ PÀÄjvÀÄ ¦.¹.668 CªÀÄgÉñÀ EªÀgÉÆA¢UÉ PÀ¼ÀÄ»¹PÉÆnÖzÀÄÝ, ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ UÀ§ÆâgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ C.¸ÀA. 78/2014 PÀ®A: 279, 337,338, 304(J) L¦¹  & 187 LJA« PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

               ¢£ÁAPÀ: 20-06-2014 gÀAzÀÄ 11-00 J.JªÀiï ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ-UÀAUÁªÀw gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ ºÉÆAqÁ ±ÉÆÃgÀƪÀiï ºÀwÛgÀ 1)¦üAiÀiÁð¢,¸ÀvÀåªÀÄä UÀAqÀ UÁ¼Éñï, ªÀAiÀÄ:23ªÀ, eÁ:ºÀjd£À, G:PÀÆ°PÉ®¸À, ¸Á:¸Á¸À®ªÀÄj , vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ   2)§¸ÀªÀÄä, 3)AiÀĪÀÄÄ£ÀªÀÄä, 4)«dAiÀÄ®QëöäÃ, 5)zÀÄUÁð ºÁUÀÆ 6)zÉêÀgÁeï EªÀgÀÄ DgÉÆævÀ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ C¥É DmÉÆà £ÀA.PÉJ36/J2413 £ÉÃzÀÝgÀ°è PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ UÀAUÁªÀw gÀ¸ÉÛ PÀqɬÄAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆjUÉ §gÀĪÁUÀ QæµÁÚ D¥É DmÉÆà £ÀA.PÉJ36/J2413 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ, ¸Á:CªÀÄgÁ¥ÀÄgÀ, vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ  FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß D¥É DmÉÆêÀ£ÀÄß  eÉÆÃgÁV ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ zÁjAiÀÄ°è CqÀØ §AzÀ £Á¬ÄAiÀÄ£ÀÄß  vÀ¦à¸À®Ä MªÉÄäÃ¯É JqÀPÉÌ PÀmï ªÀiÁrzÁUÀ DmÉÆ ¤AiÀÄAvÀæt vÀ¦à §® ªÀÄUÀ먀 ¥À°ÖAiÀiÁV ©zÀÄÝzÀÝjAzÀ DmÉÆÃzÀ°èzÀÝ 1)¦üAiÀiÁð¢, 2)§¸ÀªÀÄä, 3)AiÀĪÀÄÄ£ÀªÀÄä, 4)«dAiÀÄ®QëöäÃ, 5)zÀÄUÁð ºÁUÀÆ 6)zÉêÀgÁeï EªÀjUÉ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À  ªÉÄðAzÁ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA.134/2014, PÀ®A.279, 337, 338 L¦¹ CrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


            ದಿನಾಂಕ;-21/06/2014 ರಂದು ಬೇಳಿಗ್ಗೆ 6-00 ಗಂಟೆಗೆ ಸಿಂಧನೂರ ಸರಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಿಂದ ಪೊನ ಮೂಲಕ ಎಮ್ ಎಲ್ ಸಿ ಬಂದ ಮೆರೆಗೆ ವಿಚಾರಣೆ ಕುರಿತು ಪಾಂಡುಸಿಂಗ್ ಎ ಎಸ್ ಐ ಮತ್ತು ಪಿ ಸಿ 697 ರವರು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಭೆಟಿ ನಿಡಿ ಗಾಯಾಳು ತಾಯಿ ಯಂಕಮ್ಮ ಇಕೆಯನ್ನು ವಿಚಾರಿಸಿ ಹೇಲಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಸಾರಂಶವೆನೆಂದರೆ ದಿನಾಂಕ-20/06/2014 ರಂದು ಸಾಯಂಕಾಲ 4-00 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಆರೋಪಿತನು ಕೋಳಿ ಮಲ್ಲಯ್ಯ ಇತನ ಮೋಟರ ಸೈಕಲ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ತಿಮ್ಮಾಪುರ ದಿಂದ ಯದ್ದಲದೊಡ್ಡಗೆ ಹೊಗಿ ತನ್ನ ಕೆಲಸ ಮುಗಿಸಿಕೊಂಡು ವಾಪಸ ತಿಮ್ಮಾಪುರಕ್ಕೆ ಅದೇ ಮೊಟರ ಸೈಕಲ್ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಕೂಡಿದ ಅಮಲಿನಲ್ಲಿ ಮೋಟರ ಸೈಕಲ್ ನ್ನು ಅತಿ ಜೋರಾಗಿ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷಯತನದಿಂದ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ತಿಮ್ಮಾಪುರ ಹತ್ತಿರ ರಸ್ತೆಯ ಮೇಲೆ ಮೋಟರ ಸೈಕಲ್ ನ್ನು ನಿಂತ್ರಣಗೊಳಿಸದೆ ಸ್ಕಿಡ್ ಆಗಿ ಬಿದ್ದಿದರಿಂದ ಆರೋಪಿತನಿಗೆ ಎಡ ಕಪಾಳಕ್ಕೆ ಗದ್ದಕ್ಕೆ ಎಡಗೈ ಬುಜಕ್ಕೆ ಎರಡು ಮುಂಗೈಗೆ  ಮತ್ತು ತಲಗೆ ರಕ್ತಗಾಯವಾಗಿದ್ದು ಎಡಗಾಲು ಮೋಣಕಾಲು ಮೇಲೆ ತಿವ್ರಸ್ವರೂಪದ ರಕ್ತಗಾಯವಾಗಿದ್ದು ಅಲ್ಲದೆ ಬಾಯಿಯಿಂದ 3-4 ಹಲ್ಲುಗಳು ಸಹ ಬಿದ್ದಿರುತ್ತವೆ ಆರೊಪಿತನ ಮೇಲೆ  ಸೂಕ್ತ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಬೇಕು ಅಂತಾ ಇದ್ದ ಪಿರ್ಯಾದಿ ಮೇಲಿಂದ §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ ಠಾಣಾ ಅಪರಾಧ ಸಂಖ್ಯೆ 124/2014.ಕಲಂ.279,338 ಐಪಿಸಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ
ªÉÆøÀzÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
            ¢£ÁAPÀ:-27/01/11 gÀAzÀÄ  zÉêÀzÀÄUÀð ¥ÀlÖtzÀ ¸À¨ï gÀf¸ÀÖgÀ PÁAiÀiÁð®AiÀÄzÀ°è ¦üAiÀiÁ𢠲æà ²ªÁf gÁªï  vÀAzÉ ¢.zÉÆqÀØ gÁªÀÄtÚ 56ªÀµÀð,MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸ÁDgÉÃgÀ zÉÆrØ zÉêÀzÀÄUÀð   FvÀ£À CtÚ£ÁzÀ AiÀÄAPÀ¥Àà FvÀ£ÀÄ »jAiÀÄ CtÚ£ÁVzÀÄÝ FvÀ£À ºÉAqÀwAiÀiÁzÀ DgÉÆæ £ÀA2 zÁªÉÄè £ÁAiÀÄÌ  vÀAzÉ £ÁªÀÄ £ÁAiÀÄÌ   ¸Á- £ÁªÀÄ £ÁAiÀÄÌ vÁAqÀ £ÉÃzÀªÀjzÀÄÝ  AiÀÄAPÀ¥Àà FvÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ-09/09/2010  gÀ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ ¦üAiÀiÁð¢ vÀªÀÄä zÉëAzÀæ¥Àà CAvÁ EzÀÄÝ  zÉêÀzÀÄUÀð ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ ºÉÆ®zÀ ¸ÀªÉð £ÀA 521/E 5JPÀgÉ 33 UÀAmÉ d«ÄãÀÄ zÉêÀzÀÄUÀð ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ°èzÀÄÝ F d«ÄãÀÄ  ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ  ¦üÃAiÀiÁð¢ CtÚ ªÀÄÈvÀ AiÀÄAPÀ¥Àà ºÁUÀÆ  zÉëAzÀæ¥Àà  EªÀjUÉ ¸ÀA§AzÀ¥ÀnÖzÀÄÝ, F d«Ää£À ¥ÉÊQ AiÀÄAPÀ¥Àà FvÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ fêÀAvÀ EgÀĪÁUÀ  2JPÀgÉ d«ÄãÀ£ÀÄß ¨ÉÃgÉAiÀĪÀjUÉ ªÀiÁgÁl ªÀiÁrzÀÄÝ, ¸ÀªÉð £ÀA 521/E ¥ÉÊQ E£ÀÄß G½zÀ 3 JPÀgÉ 33 UÀÄAmÉ  d«ÄãÀÄ DgÉÆæ £ÀA 3£ÉÃzÀݪÀgÀ R¨ÁÓzÀ°ègÀÄvÀÛzÉ. DgÉÆæ £ÀA 1 UÉÆèÁæ £ÁAiÀÄÌ ¸Á- DZÉÆý vÁAqÀ £ÉÃzÀݪÀ£ÀÄ  vÁ£É AiÀÄAPÀ¥Àà£ÉAzÀÄ DgÉÆæ £ÀA 2£ÉÃzÀݪÀjUÉ  2 ®PÀë gÀÆ¥Á¬ÄUÉ MwÛ ºÁQzÀÄÝ  DgÉÆæ £ÀA 1, 2,ªÀÄvÀÄÛ 3£ÉÃzÀݪÀgÀÄ ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ DgÉÆæ £ÀA 4ªÀÄvÀÛAiÀÄÄ 5£ÉÃzÀݪÀgÀ ¸ÀºÀPÁgÀ¢AzÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¤UÉ ªÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢ vÀªÀÄä¤UÉ  ªÉÆøÀ ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.  CAvÁ EzÀÝ SÁ¸ÀV ¦üAiÀiÁ𢠸ÀA-09/2014 £ÉÃzÀÝgÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ  zÉêÀzÀÄUÀð oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 112/2014 PÀ®A- 420,464,465,467, 468,469 ¸À»vÀ 34 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
EvÀgÉ L.¦.¹. ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

              ¢£ÁAPÀ-20-06-2014 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 08-15 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ zÉêÀzÀÄUÀð¢AzÀ wAxÀtÂà ©æÃqÀÓ PÀqÉUÉ ²æà ±ÀAPÀgÀ vÀAzÉ §¸ÀìtÚ ºÁªÀÅUÀAqÉgï, 30 ªÀµÀð,PÀÄgÀħgÀÄ, G-PÉ.J¸ï.Dgï.n.¹ qÉæöʪÀgï © £ÀA.209 zÉêÀzÀÄUÀð r¥ÉÆà ¸Á-aAZÉÆÃr FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß §¸ï £ÀA.PÉ.J 36 J¥ï-853 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ PÀjUÀÄqÀØ zÁnzÀ £ÀAvÀgÀ ©æÃqÀÕ ºÀwÛgÀ M¼ÀUÉ JgÀqÀÄ £Á¬ÄUÀ¼ÀÄ CqÀاAzÀÄ CzÀgÀ°è MAzÀÄ £Á¬Ä §¹ì£À »A¢£À UÁ°UÉ ©zÀÄÝ ¸ÀwÛzÀÄÝ ¦ügÁå¢ ²æà ±ÀAPÀgÀ vÀAzÉ §¸ÀìtÚ ºÁªÀÅUÀAqÉgï FvÀ£ÀÄ  PɼÀUÉ E½zÀÄ £ÉÆÃqÀÄwÛzÁÝUÀ C°èAiÉÄà ¥ÀPÀÌzÀ ªÀģɬÄAzÀ §AzÀ ) ¸ÁºÉèï UËqÀ vÀAzÉ gÁªÀÄ¥Àà2) ªÀįÉèò vÀAzÉ ªÀiÁ£À±À¥Àà3) gÀAUÀAiÀÄå vÀAzÉ gÁªÀÄ¥Àà4) ªÀÄjAiÀÄ¥Àà vÀAzsÉ gÁªÀÄ¥Àà J¯ÁègÀÆ PÀjUÀÄqÀØØ. EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ §¸ï qÉæöʪÀgÀUÉ J¯Éà ®AUÁ ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£Éà £ÀªÀÄä £Á¬ÄUÀ¼ÀÄ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É wgÀÄUÁqÀÄvÁÛªÉ ¤Ã£ÀÄ PÀtÚ°è J£ÀÄ ElÄÖPÉÆAr¢Ý §¸Àì£ÀÄß £ÉÆÃr Nr¸À®Ä DUÀĪÀ¢®èªÉãÀÄ CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ ¦ügÁå¢AiÀÄ CAV »rzÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqɧqÀ ªÀiÁr £Á¬Ä PÉÆ°èzÀÝPÉÌ zÀAqÀ PÀlÖ¨ÉÃPÀÄ E®è¢zÀÝgÉ ¤ªÀÄä£ÀÄß £ÀªÀÄä HgÀ ªÉÄÃ¯É NqÁqÀ®Ä ©qÀĪÀ¢®è §AzÀgÉ ¤£ÀߣÀÄß ¸Á¬Ä¹ ©qÀÄvÉÛªÉ CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. dUÀ¼ÀzÀ°è ¦ügÁå¢AiÀÄ PÉÆgÀ¼À°zÀÝ MAzÀÄ vÉƯÉAiÀÄ §AUÁgÀzÀ ZÉÊ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ JqÀUÉÊ£À°èzÀÝ UÀrAiÀiÁgÀ PɼÀUÀqÉ ©¢ÝzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ zÉÃêÀzÀÄUÀð ¥Éưøï oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA.110/2014. PÀ®A-323,353,504,506 ¸À»vÀ 34 L¦¹.  CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
zÉÆA©ü ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
         ¢£ÁAPÀ- 12-06-2014 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 10-15 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀįÉèãÁAiÀÄPÀ£ÀzÉÆrØ ¹ªÀiÁAvÀgÀzÀ°è, ¦üAiÀiÁ𢠲æà gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ: £ÀgÀ¸ÀtÚ ¸ÀdÓ¯ÉÆÃgï, 20ªÀµÀð, £ÁAiÀÄPÀ, MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á: ªÀÄ°è£ÁAiÀÄPÀzÉÆrØ. FvÀÀ£ÀÄ °ÃfUÉ ªÀiÁrzÀ ºÉÆ®zÀ §zÀÄ«UÉ ªÀÄļÀÄî ¨É°AiÀÄ£ÀÄß ºÀZÀÄÑwÛzÁÝUÀ, UÉÆëAzÀ¥Àà vÀAzÉ: ¸Á§AiÀÄå, ºÁUÀÆ EvÀgÉ 7 d£ÀgÀÄ J®ègÀÆ eÁw £ÁAiÀÄPÀ ¸Á: ªÀÄ°è£ÁAiÀÄPÀzÉÆrØ.  gÀªÀgÀÄ ¸ÉÃj  CPÀæªÀÄPÀÆlªÀ£ÀÄß gÀa¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢gÀ¤UÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄÝ, PÉÆqÀ°¬ÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛ PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉzÀgÉ ¸ÁAiÀÄÄvÁÛgÉ CAvÁ UÉÆwÛzÀÄݸÀºÀ , PÉÆqÀ° ªÀÄvÀÄÛ PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÉƽ¹zÀÄÝ, ©r¸À®Ä §AzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ CtÚ¤UÀÆ PÀÆqÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊAiÀÄÄÝ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ CtÚ¤UÉ E£ÉÆßAzÀÄ ¸Áj ¨Éð ºÀaÑzÀÄÝ DzÀgÉ ¤ªÀÄä£ÀÄß fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉAiÀÄ£ÀÄß ºÁQzÀÄÝ C®èzÉ ¢£ÁAPÀ: 20-06-2014 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 9-30 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ DgÉÆævÀgÉ®ègÀÆ §AzÀÄ ¤ªÀÄä «gÀÄzÀÝ £ÁªÀÅ PÉøÀÄ ªÀiÁrzÉÝªÉ ¤ªÉãÀÄ ªÀiÁrPÉƼÀÄîwÛj ¸ÀÆ¼É ªÀÄPÀÌ¼É CAvÁ CªÁZÀå±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄÝ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉAiÀÄ£ÀÄß ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.  CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ   zÉÃêÀzÀÄUÀð ¥Éưøï oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA.111/2014. PÀ®A-143,147,148,324,308,504,506 ¸À»vÀ 149 L¦¹. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
AiÀÄÄ.r.Dgï. ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-.
     ¢£ÁAPÀ-19-06-2014 gÀAzÀÄ 20-30 ªÀAzÀ° UÁæªÀÄzÀ°ègÀĪÀ ªÀÄÈvÀ¼À ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÀÄÈvÀ¼ÁzÀ CAvÉÆãÀªÀÄä UÀA AiÀĪÀÄ£À¥Àà ªÀiÁåUÉÃj 30 ªÀµÀð eÁ:- ºÀjd£À G:- ªÀÄ£É PÉ®¸À ¸Á:- ªÀAzÀ° FPÉAiÀÄÄ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è PÀgÉAmï E®èzÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ¹ÃªÉÄJuÉÚAiÀÄ ¢Ã¥ÀPÉÌ ¨ÉAQAiÀÄ£ÀÄß ºÀZÀÄѪÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è D ¢Ã¥ÀªÀÅ DPÀ¹äPÀªÁV DPÉAiÀÄ ªÉÄʪÉÄÃ¯É ©zÁÝUÀ DPÉ vÉÆnÖzÀÝ §mÉÖUÀ½UÉ ¨ÉAQ ºÀwÛPÉÆAqÀÄ DPÉAiÀÄ zÉúÀzÀ ±Éà 80-90 gÀµÀÄÖ ¨sÁUÀ ¸ÀÄlÖ UÁAiÀĪÁVgÀĪÀÅzÀjAzÀ aQvÉì PÀÄjvÀÄ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæ °AUÀ¸ÀÄUÀÆgÀÄ£À°è zÁR¯ÁVzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ 20-06-2014 gÀAzÀÄ aQvÉì ¥À®PÁjAiÀiÁUÀzÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ ªÀÄÈvÀ¼À ªÀÄgÀtzÀ°è AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉà vÀgÀºÀzÀ ¦üAiÀiÁð¢ EgÀĪÀÅ¢®è CAvÁ °TvÀ ¦AiÀiÁð¢ PÉÆnÖzÀÝgÀ ªÉÄðAzÀ eÁ®ºÀ½î ¥ÉưøïoÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA: 11/2014 PÀ®A-174 ¹Dg惡 CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÉ,      
¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-     
                   gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 21.06.2014 gÀAzÀÄ 125 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr   32000/-gÀÆ..UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 21-06-2014

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 21-06-2014

ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 81/2014 PÀ®A 379 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ-20/06/2014 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÀåºÀß 1330 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ªÀĺÀäzÀ RªÀÄgÉÆâݣÀ ¸Á-£ÀAzÀUÁAªÀ gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀ£Àß ¨Á¬Ä ªÀiÁw£À  ¦ügÁåzÀÄ ºÉýPÉ ¤ÃrzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ-19/06/2014 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 0400 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°ègÀĪÁUÀ £ÀªÀÄÆägÀ CA¨ÁzÁ¸À ªÉÄÃPÁå¤PÀ EvÀ£ÀÄ ¥sÉÆ£À ªÀiÁr w½¹zÉ£ÉAzÀgÉ ¤ªÀÄä ¨ÉÆÃgÀªÉÃ¯É j¥ÉÃj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀAzÀÄ PÀÆr¸ÀÄwÛzÀÄÝ, ¤£Éß vÉUÉAiÀįÁzÀ MlÄÖ 31 ¥ÉÊ¥ÀUÀ¼À ¥ÉÊQ PÉêÀ® 16 ¥ÉÊ¥ÀUÀ¼ÀÄ EzÀÄÝ E£ÀÄß½zÀ 15 ¥ÉÊ¥ÀUÀ¼ÀÄ PÁtÄwÛ¯Áè CAvÀ w½¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ®Ä ºÉÆ®zÀ°è £ÀªÀÄÆägÀ ªÉÄÃPÁå¤PÀ CA¨ÁzÁ¸À vÀAzÉ ®PÀëöät, ªÀĺÉñÀ vÀAzÉ ªÀiÁgÀÄw ªÀÄvÀÄÛ £ÀªÀÄä ºÉÆ®PÉÌ PÉ®¸ÀPÉÌ §AzÀ d®¹AV UÁæªÀÄzÀ eÁ°AzÀæ vÀAzÉ ²ªÀuÁÚ ªÀÄvÀÄÛ £ÀªÀÄÆägÀ vÀÄPÀgÁªÀÄ vÀAzÉ ¨Á§ÄgÁªÀ ªÀqÀØgÀ J®ègÀÄ ºÁdjzÀÄÝ «ZÁj¸À®Ä ¤£Éß ªÉÄÃ¯É vÉUÉ¢lÖ MlÄÖ 31 ¥ÉÊ¥ÀUÀ¼À ¥ÉÊQ E£ÀÄß 15 ¥ÉÊ¥ÀUÀ¼ÀÄ PÁtÄw¯Áè CAvÀ J®ègÀÄ w½¹gÀÄvÁÛgÉ. DUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ £ÉÆÃr RavÀ ¥Àr¹PÉÆAqÀÄ £ÀAvÀgÀ J®ègÀÄ ºÉÆ®zÀ°è ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀÄvÀÛªÀÄÄvÀÛ°£À ºÉÆ®UÀ¼À°è ºÀÄqÀÄPÁr £ÉÆÃqÀ®Ä ¹QÌgÀĪÀÅ¢¯Áè. ¸ÀzÀj ¥ÉÊ¥ÀUÀ¼ÀÄ AiÀiÁgÉÆà ªÀåQÛUÀ¼ÀÄ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ ¸ÀzÀj 15 ¨ÉÆÃgÀªÉÃ¯ï ¥ÉÊ¥ÀUÀ¼ÀÄ PÀ©âtzÀÄ EzÀÄÝ, EªÀÅUÀ¼À MlÄÖ C.Q-13,500/-¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀÅzÀÄ EzÀÄÝ ¸ÀzÀj ¥ÉÊ¥ÀUÀ¼À£ÀÄß ¢£ÁAPÀ-18/6/2014 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 0400 UÀAmɬÄAzÀ ¢£ÁAPÀ-19/6/2014 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 0400 UÀAmÉAiÀÄ ªÀÄzsÁåªÀ¢üAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ ¸ÀzÀj ¥ÉÊ¥ÀUÀ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. £Á£ÀÄ J¯Áè PÀqÉ ºÀÄqÀÄPÁr oÁuÉUÉ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ºÉýPÉ ¤ÃqÀ®Ä vÀqÀªÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÀıÀ£ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 129/2014 PÀ®A 32, 34 PÀ£ÁðlPÀ C§PÁj PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ 20/06/2014 gÀAzÀÄ PÀıÀ£ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ ¸ÀgÀPÁj eÉJ£ï¦ PÁ¯ÉÃdÄ PÀqɬÄAzÀ  M§â ªÀåQÛ MAzÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ªÉÄÃ¯É ¸ÀgÀPÁgÀzÀ AiÀiÁªÀÅzÉ ¥ÀgÀªÁ¤UÉ E®èzÉ ¸ÀgÁ¬Ä ¨Ál®UÀ¼ÀÄ C£À¢üPÀÈvÀªÁV vÉUÀÄzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄzsÉÆüÀ (©) PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÀªÀ¤zÁÝ£É CAvÁ RavÀ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀÄ ºÁUÀÆ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ oÁuɬÄAzÀ ºÉÆgÀlÄ PÀıÀ£ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ L© ºÀwÛgÀ 1310 UÀAmÉUÉ ºÉÆÃV fÃ¥À ¤°è¹ ªÀÄgÉAiÀiÁV PÁAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ 1320 UÀAmÉUÉ PÀıÀ£ÀÆgÀ PÀqɬÄAzÀ M§â ªÀåQÛ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ªÉÄÃ¯É MAzÀÄ  ¤Ã° ¨ÁåUÀ ¨É¤ßUÉ ºÁQPÉÆAqÀÄ  §gÀÄwÛzÀÝ£ÀÄß £ÉÆÃr ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ¤°è¹ £ÉÆÃqÀ®Ä EzÀÄ »gÉÆà ºÉÆAqÁ PÀA¥À¤AiÀÄ ¹®égÀ §tÚzÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® DVzÀÄÝ EzÀgÀ £ÀA. PÉ.J 33 ºÉZï 3974 DVzÀÄÝ ZÁ®PÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ «¼Á¸À «ZÁj¸À¯ÁV vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ «±Àé£ÁxÀ vÀAzÉ PÀAmÉ¥Áà ªÉÄʯÁgÉ ªÀAiÀÄ 42 ªÀµÀð, eÁåw °AUÁAiÀÄvÀ, GzÉÆåÃUÀ ; QgÁt CAUÀr ¸Á; ªÀÄÄzsÉÆüÀ (©) CAvÁ w½¹zÀ£ÀÄ.  EªÀ£À ¨É¤ßUÉ ºÁQPÉÆAqÀ ¤Ã° ¨ÁåUÀ£ÀÄß vÉUÉzÀÄ vÉÆÃj¸À®Ä w½¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¸ÀzÀj ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ZÁ®PÀ ¸ÀzÀj ¤Ã° ¨ÁåUÀ£ÀÄß vÉUÉzÀÄ vÉÆÃj¸À¯ÁV ¸ÀzÀj ¨ÁåUÀ£ÀÄß ¥Àjò°¹ £ÉÆÃqÀ¯ÁV ¸ÀzÀj ¨ÁåV£À°è  90 JªÀiï.J¯ï.£À Njf£À¯ï ZÁAiÀÄì «¹Ì J£ÀÄߪÀ ºÉ¸Àj£À 56 ¥Áè¹ÖPï ¸ÀgÁ¬Ä vÀÄA©zÀ ¨Ál°UÀ½zÀÄÝ  MlÄÖ CAzÁdÄ QªÀÄävÀÄÛ gÀÆ. 1344/- EzÀÄÝ   ¸ÀzÀj ¸ÀgÁ¬Ä ¨Ál°UÀ¼ÀÄ ¸ÀAUÀ滸À®Ä ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁUÁl ªÀiÁqÀ®Ä AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÆ  ¸ÀPÁðgÀzÀ ¥ÀgÀªÁ£ÀV EzÉAiÉÄà JAzÀÄ  PÉüÀ¯ÁV vÀ£Àß ºÀwÛgÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¥ÀgÀªÁ£ÀV EgÀzÉ C£À¢üPÀÈvÀªÁV ¸ÀzÀj ¸ÀgÁ¬Ä ¨Ál®UÀ¼À£ÀÄß ¸ÀAUÀ滹PÉÆAqÀÄ ¸ÁUÁl ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÀÅzÁV ºÉýzÀ£ÀÄ. ¸ÀzÀj ¸ÁgÁ¬Ä ¨Ál®UÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁr ºÁUÀÆ CPÀæªÀĪÁV ¸ÀgÁ¬Ä ¸ÀAUÀ滹PÉÆAqÀÄ ¸ÁUÁl ªÀiÁqÀ®Ä G¥ÀAiÉÆÃV¹zÀ »gÉÆ ºÉÆAqÁ PÀA¥À¤AiÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®C.Q. 30,000/- gÀÆ £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ¸ÀºÀ ªÀ±ÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀ£À£ÀÄß ªÀÄvÉÛ PÀÆ®PÀAPÀĵÀªÁV «ZÁgÀuÉ ªÀiÁqÀ¯ÁV «±Àé£ÁxÀ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÀwÛgÀ EzÀÝ ºÀt vÉUÉzÀÄ vÉÆÃj¹zÀÄÝ EªÀÅ MlÄÖ  3400/- gÀÆ¥Á¬ÄUÀ½zÀÄÝ EªÀÅ EAzÀÄ ¨É½UÉÎ ªÀÄÄzsÉÆüÀ (©) UÁæªÀÄzÀ°è vÁ£ÀÄ 40 gÀÆ¥Á¬ÄUÉ MAzÀgÀAvÉ MlÄÖ 85 Njf£À¯ï ZÁAiÀÄì 90 JªÀiïJ¯ï£À «¹Ì ¨Ál®ÄUÀ¼ÀÄ ªÀiÁgÁl ªÀiÁr §AzÀ ºÀt EgÀÄvÀÛªÉ. F ªÉÆzÀ®Ä vÁ£ÀÄ ªÀiÁgÁl ªÀiÁr G½zÀ ¸ÀgÁ¬Ä  ¨Ál®ÄUÀ¼ÀÄ vÀ£Àß  CAUÀrAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ EnÖgÀĪÀ ¦üæqÀÓ£À°è EgÀÄvÀÛªÉ. eÉÆvÉAiÀÄ°è §AzÀgÉ vÉÆÃj¸ÀĪÀÅzÁV w½¹zÀ£ÀÄ. £ÀAvÀgÀ «±Àé£ÁxÀ FvÀ£ÀÄ ºÉýzÀAvÉ SÁ¸ÀV ªÁºÀ£ÀzÀ°è PÀĽvÀÄ 1440 UÀAmÉUÉ ªÀÄÄzsÉÆüÀ (©) UÁæªÀÄPÉÌ §AzÀÄ ºÀ£ÀĪÀiÁ£À ªÀÄA¢gÀzÀ ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ vÀ£Àß QgÁt CAUÀrAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ  ªÁºÀ£À ¤°è¸À®Ä ºÉý PɼÀUÉ E½zÀÄ vÀ£Àß CAUÀrAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ EnÖzÀÝ MAzÀÄ ¦æÃqÀÓ vÉÆj¹ vÁ£ÀÄ EAzÀÄ ¨É½UÉÎ ºÁUÀÄ F ªÉÆzÀ®Ä EzÀgÀ°è  ¸ÀgÁ¬Ä ¨Ál¼ÀÄUÀ¼ÀÄ ElÄÖ ªÀiÁgÁl ªÀiÁrgÀÄvÉÛÃ£É CAvÀ ºÉý vÉÆÃj¹zÀ£ÀÄß ¥ÀAZÀgÀÄ  ¥Àj²Ã°¹ £ÉÆÃqÀ®Ä EzÀÄ J¯ïf PÀA¥À¤AiÀÄ PÉA¥ÀÄ §tÚzÀ ¦æÃqÀÓ EzÀÄÝ EzÀgÀ C.Q. 10,000/- gÀÆ DUÀ§ºÀÄzÀÄ. £ÀAvÀgÀ ¸ÀzÀj ¦æÃqÀÓ£ÀÄß «±Àé£ÁxÀ ªÉÄʯÁgÉ vÉgÉzÀÄ vÉÆÃj¹zÀ£ÀÄß £ÁªÀÅ ¥Àj²Ã°¹ £ÉÆÃqÀ®Ä EzÀgÀ M¼ÀUÀqÉ 90 JªÀiïJ¯ï£À Njf£À¯ï ZÁAiÀÄì «¹Ì ¨Ál®ÄUÀ½zÀÄÝ EªÀÅ Kt¹ £ÉÆÃqÀ®Ä MlÄÖ 58 ¨Ál®ÄUÀ½zÀÄÝ MAzÀgÀ ¨É¯É CAzÁdÄ 24 gÀÆ/- CAvÉ MlÄÖ 58 ¨Ál°UÀ¼À C.Q 1392/- gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼ÁUÀ§ºÀÄzÀÄ. CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀºÀ ¦æÃqÀÓ ¸ÀªÉÄÃvÀ ªÀ±ÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ DgÉÆæAiÀÄ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr d¦Û ªÀiÁrzÀ ªÀÄÄzÉÝ ªÀiÁ°£ÉÆA¢UÉ oÁuÉUÉ §AzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 121/2014 PÀ®A 341, 307, 504 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀB 20/06/2014 gÀAzÀÄ 1200 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw CPÀëvÁ UÀAqÀ ¸ÀÆAiÀÄð¥ÀæPÁ±À CAiÀÄð ªÀAiÀÄB23 ªÀµÀð GBJ¸ï©JZï ¨ÁåAQ£À°è PÁå²AiÀÄgï ªÀÄÄB zÉë PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV zÀÆgÀ£ÀÄß ¤ÃrzÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÀAzÀgÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄzÀĪÉAiÀÄÄ 2007£Éà ¸Á°£À°è ¸ÀÆAiÀÄð¥ÀæPÁ±À vÀAzÉ ¨sÀgÀvÀ DAiÀÄð EvÀ£À eÉÆvÉ DVzÀÄÝ FUÀ JgÀqÀÄ ªÀÄPÀ̼ÀÄ EgÀÄvÁÛgÉ. UÀAqÀ, CvÉÛ, £ÁzÀt EªÀgÀÄ ¦ügÁå¢UÉ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁr ªÀiÁ£À¹PÀªÁV ºÁUÀÄ zÉÊ»PÀªÁV QgÀÄPÀļÀ PÉÆqÀÄwÛzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ 27/03/2014 gÀAzÀÄ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è C.¸ÀAB54/2014 PÀ®AB498(J), 504, 323 eÉÆvÉ 34 L¦¹ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ. CA¢¤AzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ©ÃzÀgÀ£À zÉë PÁ¯ÉÆäAiÀÄ°è ªÁ¸ÀªÁVgÀÄvÁÛgÉ. ¢£ÁAPÀ 18/06/2014 gÀAzÀÄ 1300 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ£ÁzÀ ¸ÀÆAiÀÄð¥ÀæPÁ±À  FvÀ£ÀÄ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ J¸ï©JZï ¨ÁåAQUÉ §AzÀÄ ¤£Àß eÉÆvÉ ªÀiÁvÁqÀĪÀÅ¢zÉ ºÉÆgÀUÉ ¨Á JA¢zÀPÉÌ ¦üAiÀiÁ𢠨ÁåAQ¤AzÀ ºÉÆgÀUÉ §AzÁUÀ ``K ¸Àƽ ¤Ã£ÀÄ £À£Àß ªÉÄÃ¯É ªÀÄvÀÄÛ £À£Àß vÁ¬Ä, vÀAVAiÀÄ ªÉÄÃ¯É PÉÃ¸ï ªÀiÁr £ÀªÀÄUÉ PÉÆÃlð PÀmÉÖ ºÀvÀÄÛªÀAvÉ ªÀiÁr¹¢ E£ÀÄß ªÀÄÄAzÉ ¤£ÀUÉ ©qÀĪÀ¢®è, £À£ÀUÉ ¨ÉÃgÉ PÉ®¸À K£ÀÄ E®è ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝgÀµÉÖà eÉÊ°£À°èzÀÝgÀÄ CµÉÖ, ¤£ÀUÉ PÉÆ¯É ªÀiÁr eÉÊ°£À°èzÀÄÝ PÁ® PÀ¼ÉAiÀÄÄvÉÛãÉ. ¤£ÀUÀAvÀÆ RArvÀªÁV fêÀAvÀ EgÀ®Ä ©qÀĪÀ¢®è JAzÀÄ ¨ÉÊzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ PÀÆzÀ®Ä »rzÀÄ J¼ÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ C°èzÀÝ PÉ®ªÀgÀÄ ©r¹PÉÆArgÀÄvÁÛgÉ. £ÀAvÀgÀ ¸ÀÆAiÀÄð¥ÀæPÁ±À  FvÀ£ÀÄ ¸Àƽ FªÀvÀÄ PÉʬÄAzÀ vÀ¦à¹PÉÆAr¢Ý E£ÀÄß ªÀÄÄAzÉ ºÁåAUÀ vÀ¦à¹PÉƼÀÄîw £ÉÆÃqÀÄvÉÛÃ£É JAzÀÄ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£É.  EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 20/06/2014 gÀAzÀÄ JA¢£ÀAvÉ ¦üAiÀiÁ¢ ¨ÁåAQUÉ §gÀĪÁUÀ 1030 UÀAmÉUÉ ¨ÁåAQ£À JzÀÄjzÁÝUÀ UÀAqÀ ¸ÀÆAiÀÄð¥ÀæPÁ±À §AzÀªÀ£Éà PÀÆzÀ®Ä »rzÀÄ PÉqÀ« ¸Àƽ FªÀvÀ ¤£ÀUÉ PÉÆ¯É ªÀiÁrAiÉÄà ©qÀÄvÉÛÃ£É CAzÀªÀ£É ¨ÁåAQ£À UÉÆÃqÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ EzÀÝ MAzÀÄ zÉÆqÀØ PÀ®Äè vÀAzÀÄ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÁPÀĪÁUÀ ¨ÁåAQ£À ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ CªÀ£À PÉÊAiÀÄ°zÀÝ PÀ®Äè PÀ¹zÀÄPÉÆAqÀÄ CªÀ¤AzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÀ ©r¹zÀÄÝ CªÀgÀÄ §AzÀÄ ©r¹PÉƼÀî¢zÀÝgÉ DvÀ£ÀÄ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ PÁgÀtªÁV vÀ£ÀUÉ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹zÀ vÀ£Àß UÀAqÀ£À ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw CAvÀ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.


¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 215/2014 PÀ®A 420, 468, 471 L¦¹ :-
ದಿನಾಂಕ: 20/06/2014 ರಂದು 1800 ಗಂಟೆಗೆ  ²æÃ. ಜ್ಯೋತಿರ್ಲಿಂಗ ಹೂನಕಟ್ಟಿ ಪೊಲೀಸ್ ನಿರೀಕ್ಷಕರು ಭಾಲ್ಕಿ ನಗರ ಠಾಣೆ ರವರು ದೂರು  ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದು ಸಾರಾಂಶವೆನೆಂದರೆ, ಪೊಲೀಸ್  ಇಲಾಖೆಯ ಭೂಮಿ ಸರ್ವೆ ನಂ. 189  ನೇದ್ದನ್ನು ªÉƸÀದಿಂದ ಸುಳ್ಳು ದಸ್ತಾವೆಜನ್ನು ಸೃಷ್ಠಿಸಿ  ಎರಡು ಗುಂಟೆ ಜಮೀನನ್ನು ಕಬಳಿಸಿದ್ದು  ಅನಧೀಕೃತವಾಗಿ ಕಾಗದ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ತಯ್ಯಾರಿಸಿದ ಆರೋಪಿರಾದ  1) ರಾಜೀಕ ತಂದೆ ಮಹ್ಮದ ಅಫ್ಸರಸಾಬ  2) ಶಂಕರ ದಿಕ್ಷಿತ ಇಬ್ಬರು  ಸಾ| ಭಾಲ್ಕಿ ಇವರ ವಿರುಧ್ಧ ಕಾನೂನ ಕ್ರಮ ಜರಗಿಸಲು ಕೊಟ್ಟು ಫಿರ್ಯಾದು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇರೆಗೆ  ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.214/2014 PÀ®A 420, 199, 200, 205, 209, 210, 468, 471 ಐಪಿಸಿ :-
ದಿನಾಂಕ 20/06/2014 ರಂದು 1700 ಗಂಟೆಗೆ ಶ್ರೀ ಜ್ಯೋತಿರ್ಲಿಂಗ ಚ. ಹೊನಕಟ್ಟಿ ಪೊಲೀಸ ನಿರೀಕ್ಷಕರು ಭಾಲ್ಕಿ ನಗರ ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆ ರವರು ಠಾಣೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಿ ಫಿರ್ಯಾದಿ ನೀಡಿದ್ದು ಅದರ ಸಾರಾಂಶವೇನೆಂದರೆ ¦üAiÀiÁ𢠥ÉÆ°Ã¸ï ¤jÃPÀëPÀgÀÄ gÀªÀgÀÄ ಭಾಲ್ಕಿ ನಗರದ ಪೊಲೀಸ ಜಾಗೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಭಂದಪಟ್ಟ ಕಡತ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿ 1962 ರಲ್ಲಿ ಆಗಿನ ಸಾಹಾಯಕ ಆಯುಕ್ತ ಸಿ.ಟಿ. ಬೆಂಜಾವಿನ ರವರು ಮಹ್ಮದಸಾಬ ತಂದೆ ಅಬ್ದುಲ ಮಾಸೂಮಸಾಬ ಇವರ ಭಾಲ್ಕಿ ಜಮೀನು ಸರ್ವೆ ನಂ.280 ಹೊಸದು 189 ನೇದನ್ನು 14 ಎಕರೆ 36 ಗುಂಟೆ ಖರಿದಿಸಿದ್ದು ಕಾನೂನು ಪ್ರಕಾರ ಪೊಲೀಸ ಇಲಾಖೆಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಗಿದೆ.  ಅದಾದ ಮೇಲೆ 14 ಎಕರೆ 36 ಗುಂಟೆ ಜಮಿನು ಸರ್ವೆ ಆಗಿ ಹದ್ದು ಬಸ್ತಿ ಕೂಡ ಆಗಿದ್ದು ಈಗಲೂ ಕೂಡ ಯಥಾ ಪ್ರಕಾರ ಕಬ್ಜೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಮಹ್ಮದಸಾಬ ಹೆಸರಿಗೆ ಸರ್ವೆ ನಂ.188 ರಲ್ಲಿ 2 ಎಕರೆ 20 ಗುಂಟೆ ಜಮಿನು ಇದ್ದು 188, 189 ಸರ್ವೆ ನಂ. ಪ್ರತ್ಯೆಕವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಮಹ್ಮದಸಾಬ ಸತ್ತ ಮೇಲೆ ಅಬ್ದು ವಾಹೇದ ಸರ್ವೆ ನಂ.188 ವರ್ಗಾವಣೆಯಾಗಿದೆ. 2 ಎಕರೆ 20 ಗುಂಟೆ ಜಮೀನು ಇರುತ್ತದೆ. ಮಹ್ಮದಸಾಬ ಜಿವಂತ ಇರುವಾಗ ಸರ್ವೆ ನಂ.188 ರಲ್ಲಿ 2 ಎಕರೆ 20 ಗುಂಟೆ ಜಮೀನು ಖಾಸಗಿಯಾಗಿ ಕಂದಾಯ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಎನ್.ಎ ಮಾಡದೆ ತುಂಡು ತುಂಡಾಗಿ ಮಾರುತ್ತಾ ಬಂದಿರುತ್ತಾನೆ. ಮಾರಿದ ಬಗ್ಗೆ ದಾಖಲೆಗಳು ಕೂಡ ಇರುತ್ತವೆ. 1] ಮಾಣಿಕಪ್ಪಾ ತಂದೆ ನಾಗಪ್ಪಾ ಕಲಾಲ ಇತನಿಗೆ ಸರ್ವೆ ನಂ.188 ನಿಂದ 3 ಗುಂಟೆ ಜಮೀನು ಮಾರಿರುತ್ತಾನೆ. 2] ಸರ್ವೆ ನಂ.188 ದಲ್ಲಿ ಮಹ್ಮದಸಾಬ ಇತನು ಶಿವರಾಜ ತಂದೆ ಹಸನಸಾಬ ಇತನಿಗೆ 3 ಗುಂಟೆ ಮಾರಿರುತ್ತಾನೆ. ಇವೆಲ್ಲ ನೊಂದಣಿಯಾಗಿದೆ. ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ಕಡತದಲ್ಲಿನ ದಾಖಲೆಗಳು ಪರಿಶಿಲಿಸಲಾಗಿ ಎಸ್.ಕೆ. ಮಹ್ಮದ ಇತನು ಈಗಾಗಲೆ 35 ಜನರಿಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ ಬಗ್ಗೆ ದಾಖಲಾತಿಗಳಿಂದ ತಿಳಿದು ಬಂದಿರುತ್ತದೆ. [ಹಳೆ ಸರ್ವೆ ನಮ.280 ಹೊಸ ಸರ್ವೆ ನಮ.188] ಅಂದರೆ ಎಸ್.ಕೆ. ಮಹ್ಮದ ಈತನು ಎನ್.ಎ. ಮಾಡಿಸದೆ ತುಂಡು ತುಂಡಾಗಿ ಸಾಗುವಳಿ ಜಮೀನು ಮಾರಿದ್ದರಿಂದ ಪಹಣಿ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ 188 ಸರ್ವೆ ನಂ. 2 ಎಕರೆ 20 ಗುಂಟೆ ಜಮಿನು ಹಾಗೆ ಮೂಂದುವರೆದಿದೆ. ಅಖೈರಾಗಿ 35 ಜನರಿಗೆ ತುಂಡು ತುಂಡಾಗಿ ಮಾರಿದ್ದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ದಾಖಲಾತಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸತಕ್ಕದು.       ಇದರಿಂದ ಎಸ್.ಕೆ. ಮಹ್ಮದ ಜಿವಂತ ಇರುವಾಗ ಯಾವುದೆ ಪೊಲೀಸ ಇಲಾಖೆಯ ಯಾವುದೆ ವ್ಯಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಬಂದಿರುವದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಈಗಾಗಲೆ ಎಸ್.ಕೆ. ಮಹ್ಮದ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ ಬಗ್ಗೆ ದಾಖಲೆ ಸಮೇತ ಎಸ್.ಕೆ. ಮಹ್ಮದ ಕಡೆಯಿಂದ ಖರಿದಿಸಿದ ಜನ ಈಗಾಗಲೆ ಮನೆ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ವಾಸವಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಎಸ್.ಕೆ. ಮಹ್ಮದಸಾಬ ಸತ್ತ ನಂತರ ಆತನ ಮಗ ಅಬ್ದುಲ ವಾಹೇದ ಈತನು ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ ಪಹಣಿ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ 2 ಎಕರೆ 20 ಗುಂಟೆ ಇದ್ದದ್ದು ಗಮನಿಸಿ ದುರುದ್ದೇಶದಿಂದ ಪೊಲೀಸ ಇಲಾಖೆಗೆ ಸಂಭಂದಿಸಿದ ಜಮೀನದಲ್ಲಿ ಸರಹದ್ದು ತೋರಿಸಿ ಪೊಲೀಸ ಇಲಾಖೆಗೆ ಸಂಭಂದಿಸಿದ ಮದ್ಯಭಾಗದ ಜಾಗ ತೋರಿಸಿ ಅಪ್ರಮಾಣಿಕವಾಗಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಸುಳ್ಳು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದ್ದು ದಿನಾಂಕ 12/05/2006 ದಾವೆ ಹೂಡಿರುತ್ತಾನೆ. ದಾವೆ ಹೂಡಿದ ಅಬ್ದುಲ ವಾಹೇದ ಕೂಡ ರಾಜಕುಮಾರ ವಂಕೆ ಎಂಬುವರಿಗೆ 1 ಗುಂಟೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ ಅದರ ದಾಖಲಾತಿ ಲಭ್ಯ ಇರುತ್ತದೆ.   ತಿರ್ಪಿನ ವಾದ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿವಾದ ನೋಡಿದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಸರಕಾರದ ಪರವಾಗಿ ವಾದಿಸಿದ ಎ.ಜಿ.ಪಿ ಈಗಾಗಲೆ 188 ರಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ ಬಗ್ಗೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದಿರುವದಿಲ್ಲ. 35 ಜನರಿಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ ಒಟ್ಟು ವಿಸ್ತಿರ್ಣ    ಎಕರೆ   ಗುಂಟೆ ಆಗುತ್ತದೆ. ಈ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಹಿಂದಿನ ಅಧಿಖಾರಿಗಳು ಸರಕಾರಿ ವಕಿಲರಿಗೆ ಒದಗಿಸದ ಕಾರಣ ಈ ವಿಷಯ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿರುವದಿಲ್ಲ. ಮಾನ್ಯ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಪಹಣಿ ಪತ್ರಿಕೆ ಮಾಲಿಕ ಅಂತ ನಂಬಿ ಅವನು ತೋರಿಸಿದ ಸರಹದ್ದು ಒಪ್ಪಿ ದಿನಾಂಕ 28/02/2007 ರಂದು ಡಿಕ್ರಿ ನೀಡಿದ್ದು ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಮಹ್ಮದ ರಾಜೀಕ ತಂದೆ ಅಫಸರಮಿಯಾ ಈತನು ಮೋಸತನದಿಂದ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಸತ್ಯ ಸಂಗತಿ ಮುಚ್ಚಿಟ್ಟು ಸರ್ವೆ ನಂ.188 [ಹಳೆಯದು 280] ರಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ ಬಗ್ಗೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರದೆ ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆಯವರು ಮಾಡಿದ ತಪ್ಪಿನಿಂದ ಪಹಣಿ ಪತ್ರಿಕೆ ಅಸ್ತ್ರವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಮಾನ್ಯ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಮಹ್ಮದ ರಾಜೀಕ ತಂದೆ ಅಫಸರಮಿಯಾ ಈತನ ಪರವಾಗಿ ತಿರ್ಪು ನೀಡಿದೆ. ಕಾರಣ ಸದರಿ ಆಪಾದಿತರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ನೀಡಿದ ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇರೆಗೆ ಪ್ರಕರಣ zÁR°¹ ತನಿಖೆ ಕೈಕೊ¼Àî¯ÁVzÉ.
C¼ÀªÀAr ¥Éưøï oÁuÉ, UÀÄ£Éß £ÀA. 55/2014 PÀ®A. 341, 323, 504, 506 ¸À»vÀ 34 L.¦.¹.
¢£ÁAPÀ: 20-06-2014 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 2-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦ügÁå¢ü ®PÀëöäªÀé ¸ÀªÀtÆgÀÄ ¸Á: PÉøÀ¯Á¥ÀÆgÀ EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV MAzÀÄ ºÉýPÉ ¦ügÁå¢üAiÀÄ£ÀÄß ¤ÃrzÀÄÝ CzÀgÀ  ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÀAzÀgÉ, ¤£Éß ¢£ÁAPÀ: 19-06-2014 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 4-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦ügÁå¢üzÁgÀ½UÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ ¥Áèmï£À°è DgÉÆævÀgÀÄ ¨Éë£À VqÀªÀ£ÀÄß PÀqÉAiÀÄÄwÛzÁÝUÀ ¦ügÁå¢üzÁgÀ¼ÀÄ £ÀªÀÄä ¥Áèmï£À°è §gÀĪÀ VqÀªÀ£ÀÄß KPÉ PÀrAiÀÄÄwÛ¢Ýj CAvÁ PÉýzÀÝPÉÌ DgÉÆæ ºÀ£ÀĪÀÄ¥Àà EvÀ£ÀÄ ¦ügÁå¢üzÁgÀjUÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊ¢zÀÄÝ DgÉÆæ ºÀÄ°UÉêÀé EªÀ¼ÀÄ ¦ügÁå¢üzÁgÀjUÉ PÉʬÄAzÀ ªÉÄÊPÉÊUÉ ºÉÆqÉzÀÄ ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃUÀzÀAvÉ UÀnÖAiÀiÁV »rzÀÄPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. C®èzÉà DgÉÆævÀgÀÄ ¸ÀzÀj ¥Áèmï vÀAmÉUÉ §AzÀgÉ ¤£ÀߣÀÄß ¸Á¬Ä¹ ©qÀÄvÉÛÃªÉ CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. PÁgÀt ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw CAvÁ ªÀÄÄAvÁV PÉÆlÖ ¦ügÁå¢üAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 55/2014 PÀ®A. 341, 323, 504, 506 ¸À»vÀ 34 L.¦.¹. ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.
PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.  124/2014 PÀ®A-279, 337, 338 L.¦.¹
¢: 20-06-2014 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 5:30 UÀAmÉUÉ ¦AiÀiÁð¢zÁggÀÄ ºÁUÀÆ ªÀÄ°èPÁdÄð£À E§âgÀÆ ªÉÆÃ.¸ÉÊ £ÀA PÉ.J-37/PÀÆå-3196 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ£ÀÄß zÁlÄwÛzÁÝ DgÉÆæ ¥ÀA¥Á¥Àw EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÁgÀ£ÀA PÉ.J-22/J£ï-9465 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ lPÀÌgÀPÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ¦gÁå¢ ºÁUÀÆ ªÀÄ°èPÁdÄð£À EªÀjUÉ ¸ÁzÁ ºÁUÀÆ  ¨sÁjUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.  186/2014 PÀ®A 87 PÉ.¦. DåPïÖ
¢£ÁAPÀ: 20-06-2014 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 5-45 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ PÁgÀlVAiÀÄ UÀzÉÝ¥Àà EªÀgÀ CAUÀrAiÀÄ »AzÉ vÉAV£À VqÀzÀ PɼÀUÉ ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ ¸ÀܼÀzÀ°è E¸ÉàÃmï dÆeÁl £ÀqÉAiÀÄÄwÛzÁÝUÉÎ ªÀiÁ£Àå ¦.J¸ï.L. ¸ÁºÉçgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄzÀ°è zÁ½ ªÀiÁr PÁ®A £ÀA 7 gÀ°è £ÀªÀÄÆzÀÄ ªÀiÁrzÀ 5 d£À DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß »rzÀÄPÉÆAqÀÄ ¹QÌ ©zÀÝ DgÉÆævÀjAzÀ E¸ÉàÃmï dÆeÁlzÀ ¸ÁªÀÄVæUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ £ÀUÀzÀÄ ºÀt MlÄÖ gÀÆ-25700=00 UÀ¼À£ÀÄß ªÀ±À ¥Àr¹PÉÆAqÀÄ, ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ¥ÀÆgÉʹPÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ°£ÉÆA¢UÉ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 7-00 UÀAmÉUÉ oÁuÉUÉ §AzÀÄ ªÀgÀ¢ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÆ® ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ£ÀÄß ºÁdgÀÄ¥Àr¹zÀÝgÀ ªÉÄðAzÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.