Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Monday, October 18, 2010

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 18-10-2010

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 18-10-2010
§UÀzÀ® ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA 29/2010 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 17/10/2010 gÀAzÀÄ ªÀÄÈvÀ zÉëzÁ¸À vÀAzÉ PÀ®è¥Áà ºÉÆ£Àßr ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð, eÁw: Qæ±ÀÖ£À, ¸Á: ¸ÁvÉÆý EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÀÄUÀ¼À ªÀÄzÀĪÉUÉ SÁ¸ÀV ¸Á® ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ¸Á® wj¸À¯ÁgÀzÀ PÁgÀt PÀÄrzÀ £À±ÉAiÀÄ°è «oÀ® vÀAzÉ §¸À¥Áà ¸Á: ¸ÁvÉÆýgÀªÀgÀ ºÉÆ°èzÀ°èzÀÝ ¨Éë£À ªÀÄgÀPÉÌ £ÉÃtÄ ºÁQ PÉÆAqÀÄ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É CAvÁ ªÀÄÈvÀ£À ºÉAqÀwAiÀiÁzÀ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÀÄ ¸Á«wæ UÀAqÀ zÉëzÁ¸À ºÉÆ£Àßr ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð, EPÉAiÀÄÄ ¤ÃrzÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

aAvÁQ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 55/2010 PÀ®A 341, 323, 324, 504, 307, 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 16/10/10 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ zsÀ£ÀgÁd vÀAzÉ gÁªÀÄuÁÚ ªÉÄvÉæ ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð, eÁw: PÀÄgÀħ ¸Á: JPÀ¯ÁgÀ, vÁ: OgÁzÀ [©] EvÀ£À ºÉÆ®zÀ°è EvÀ£À vÀªÀÄä£ÁzÀ DgÉÆæ ªÉÆúÀ£À vÀAzÉ gÁªÀÄuÁÚ ¨sÀÆgÀUÉÆAqÀ ºÁUÀÄ E£ÀÄß 4 d£ÀgÀÄ J®ègÀÆ ¸Á: JPÀ¯ÁgÀ EªÀgÉ®ègÀÆ PÀÆr ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉÆ®zÀ°è £ÉÃV®Ä ºÉÆqÉ¢zÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ DgÉÆæ ¨Á§Ä EvÀ¤UÉ KPÉà £ÉÃV®Ä G½¢Ýj CAvÁ ¨Á¬Ä ªÀiÁw¤AzÀ «ZÁjzÀ£ÀÄ £ÀAvÀgÀ gÁwæ 1900 UÀAmÉUÉ DgÉÆævÀgÉ®ègÀÆ GzÉÝñÀ ¥ÀƪÀðPÀªÁV JPÉÆzÉÝñÀ¢AzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ §AzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ºÉÆgÉUÉ PÀgÉzÀÄ ªÉÆúÀ£À EªÀ£ÀÄ ¨Á§Ä EvÀ¤UÉ KPÉà dUÀ¼À vÉUÉ¢¢Ý CAvÁ CAzÁUÀ ¨Á§Ä EªÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ MwÛ »rzÁUÀ ªÉÆúÀ£À EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ §rUɬÄAzÀ ºÀuÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ, JqÀ ¨sÀÄdzÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É ªÀÄvÀÄÛ dUÀ¼À ©r¸À®Ä §AzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAzÉUÉ ªÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉAqÀw vÉÃdªÀÄä EªÀ½UÉ §rUɬÄAzÀ vÀ¯ÉAiÀÄ JqÀ¨sÁUÀzÀ ªÉÄïÉ, §® ªÉƼÀPÁ® ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ vÉÃdªÀiÁä EPÉUÉ vÀ¯ÉAiÀÄ §®¨sÁUÀzÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹ fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀ¢¯Áè CAvÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀĪÀ ¥ÀæAiÀÄvÀߢAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É. C®èzÉà ªÀÄ£ÉAiÀĪÀjUɯÁè fêÀAvÀ ©qÀĪÀ¢®è CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

aAvÁQ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 56/2010 PÀ®A 323, 324, 504, 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 16/10/10 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÆúÀ£À vÀAzÉ gÁªÀÄuÁÚ ¨sÀÆgÀUÉÆAqÀ ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð, eÁw: PÀÄgÀħ, ¸Á: JPÀ¯ÁgÀ, vÁ: OgÁzÀ [©] EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉÆ®zÀ°è G¼ÀĪÉÄ ªÀiÁqÀ®Ä ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ «ÄvÀæ£ÁzÀ ¨Á§Ä vÀAzÉ ©ÃgÀ¥Áà CqÀ¸ÁgÉ EªÀ¤£É PÀ½¹zÀÝ£ÀÄ DªÁUÀ DgÉÆæ zsÀ£ÀgÁd vÀAzÉ gÁªÀÄuÁÚ ªÉÄvÉæ ºÁUÀÄ E£ÉÆßçâ E§âgÀÆ ¸Á: JPÀ¯ÁgÀ EªÀgÉ®ègÀÆ ¨Á§Ä EvÀ£ÉÆA¢UÉ vÀPÀgÁgÀÄ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ gÁwæ 7 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ DgÉÆæAiÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ PÉüÀ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ DgÉÆæ zsÀ£ÀgÁd ªÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAzÉ gÀªÀÄuÁÚ gÀªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢J CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ §rUɬÄAzÀ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ªÀÄvÀÄÛ JqÀ¥ÁzÀzÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ ªÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAzÉ PÉʬÄAzÀ ©¤ß£À ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÀAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨ÉêÀļÀSÉÃqÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 92/2010 PÀ®A 32, 34 PÉ.E.DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 17/10/2010 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 1700 UÀAmÉUÉ DgÉÆæ ªÀiÁgÀÄw vÀAzÉ gÉêÀt¥Áà ¨ÉÆÃgÁ¼À ªÀAiÀÄ: 42 ªÀµÀð, eÁw: PÀÄgÀħ, ¸Á: §¹gÁ¥ÀÆgÀ, vÁ: ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ZÀºÁzÀ CAUÀr ªÀÄÄAzÉ PÉÊAiÀÄ°è ¥Áè¹ÖPÀ PÉÊ aî »rzÀÄPÉÆAqÀÄ ¸ÀA±ÀAiÀĸÀàzÀªÁV UÁ§jUÉÆAqÀAvÉ ¤AwgÀĪÁUÀ ¦üAiÀiÁ𢠣ÁUÀuÁÚ ¹.JZï.¹ 658 ¨ÉêÀļÀSÉÃqÁ ¥Éưøï oÁuÉ EªÀgÀÄ DgÉÆæUÉ »rzÀÄ PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ aî ¥Àj²Ã®£É ªÀiÁrzÁUÀ ¸ÀzÀj ¥Áè¹ÖPÀ PÉÊ aîzÀ°è 25 AiÀÄÄ.J¸ï. ¸ÀgÁ¬Ä ¨Ál°UÀ½zÀÄÝ DvÀ£À ºÀwÛgÀ ¯ÉʸÀ£Àì ªÀUÉÊgÉ PÁUÀzÀ ¥ÀvÀæUÀ¼À EgÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ w½¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ DgÉÆævÀ¤UÉ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr DgÉÆævÀ£À «gÀÄzÀÝ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

alUÀÄ¥Áà ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 143/2010 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 185 ªÉÆ.ªÁ. PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ 17/10/2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ dAiÀÄ¥Á®gÀrØ vÀAzÉ ¥ÉAmÁgÀrØ UÉÆgÀ£ÉÆgÀ ªÀAiÀÄ: 26 ªÀµÀð, ¸Á: ¸ÀįÉÃmÉÃl, vÁ: aAZÉÆýî EvÀ£ÀÄ vÀļÀeÁ¥ÀÆgÀ ¨sÀªÁ¤ zÀ±Àð£ÀPÉÌ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ alUÀÄ¥Áà, PÉÆqÀA§® gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É PÉÆqÀA§® UÁæªÀÄzÀ ¸ÀPÀÌgÉ PÁSÁð£É ºÀwÛgÀ DgÉÆæ »gÉÆúÉÆAqÁ ¹r-100 ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA PÉ.J-32/eÉ-1937 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ £ÁUÀ¥Áà G¥ÁgÀ ¸Á: ZÀl£À½î EvÀ£ÀÄ PÀÄrzÀ CªÀÄ°£À°è vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼Àf¬ÄAzÀ £ÀqɬĹ ¦üAiÀiÁð¢UÉ rQÌ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ªÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ eÉÆvÉ §gÀÄwÛzÀÝ D£ÀAzÀ¤UÉ, DgÉÆæUÉ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï »AzÉ PÀĽvÀ §¸ÀªÀgÁd¤UÉ ¸ÁzÁ ªÀÄvÀÄÛ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 217/2010 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 17-10-2010 gÀAzÀÄ DgÉÆæ »gÉÆ ºÉÆÃAqÁ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA PÉJ-38/eÉ-3725 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ-©ÃzÀgÀ gÁdå ºÉzÁÝjAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ©.J¸À.J¸À.PÉ ¥ÉmÉÆæ® ¥ÀA¥À ºÀwÛgÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤Ã®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆÃAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄ°èPÁdÄð£À vÀAzÉ ªÉÊf£ÁxÀ ªÀÄdUÉ ¸Á: ªÀÄgÀÆgÀ, vÁ: ¨sÁ°Ì EvÀ£À ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ¤¯ÁA©PÁ EªÀ½UÉ rQÌ ªÀiÁr vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¤°è¸ÀzÉ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É CAvÁ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.Raichur District Reported Crimes

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ qÁår PÁ¯ÉÆä §qÁªÀuÉAiÀÄ°è ªÁ¹¸ÀÄwÛgÀĪÀ PÉ.gÁªÀÄPÀȵÀÚ EªÀgÀ 26 ªÀµÀðzÀ «zsÁåy𤠥ÀwßAiÀÄÄ ¢£ÁAPÀ:17.10.2010 gÀAzÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ ¥À²ÑªÀÄ oÁuÉAiÀÄ°è ¸À°è¹zÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ:27.04.2009 gÀAzÀÄ PÉ. gÁªÀÄPÀȵÀÚ vÀAzÉ PÉ.¸ÀvÀå £ÁgÁAiÀÄt, PÉ.¸ÀvÀå £ÁgÁAiÀÄt vÀAzÉ gÁªÀÄgÁªï ¸Á:E§âgÀÆ GAUÀlÆgÀÄ UÁæªÀÄ, vÁqÉ¥À°è UÀÄqÀªÀiï, f:¥À²ÑªÀÄ UÉÆÃzÁªÀj (J¦), PÉ.gÁªÀÄPÀȵÀÚ EªÀgÀ ¸ÀºÉÆÃzÀj ²æêÀÄw ±ÀgÀzÁ UÀAqÀ «dAiÀÄUÉÆÃ¥Á®, ¨ÁªÀ «dAiÀÄUÉÆÃ¥Á® ªÀÄvÉÆÛêÀð ¸ÀºÉÆÃzÀj ²æêÀÄw ªÉÄÊxÀ° ªÀÄÆgÀÄ d£ÀgÀÄ ¸Á:ºÉÊzÁæ¨Ázï EªÀgÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ qÁårPÁ¯ÉÆäAiÀÄ°ègÀĪÀ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉUÉ vÀ£ÀߣÀÄß £ÉÆÃqÀ®Ä §AzÁUÀ £ÀUÀzÀĺÀt: 5 ®PÀë gÀÆ¥Á¬Ä ªÀÄvÀÄÛ 20 vÉÆ¯É §AUÁgÀ ºÁUÀÆ CªÀgÀ ¸ÀºÉÆÃzÀjAiÀÄgÁzÀ ±ÁgÀzÁ ªÀÄvÀÄÛ ªÉÄÊxÀ° EªÀj§âjUÉ ¸ÉÃj 1,50,000/- ªÀgÀzÀQëuÉ PÉÆqÀ¨ÉÃPÀÄ CAvÁ ¨ÉÃrPÉAiÀĤßmÁÖUÀ DzÀPÉÌ vÀ£Àß vÁ¬Ä, £ÁUÀgÉrØ ºÁUÀÄ EvÀgÀgÀÄ ¸ÉÃj vÀ£Àß §«µÀåzÀ §UÉÎ AiÉÆÃa¹, £ÀUÀzÀĺÀt: 4 ®PÀëgÀÆ¥Á¬Ä 15 vÉƯɧAUÁgÀªÀ£ÀÄß PÉÆqÀĪÀÅzÁV ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄzÀĪÉAiÀÄ£ÀÄß ¤ÃªÉ ªÀiÁrPÉƼÀî¨ÉÃPÀÄ CAvÁ ªÀiÁvÀ£Ár, ªÀÄzÀÄªÉ ¤±ÀѬĹzÀÄÝ, CzÀgÀAvÉ ¢£ÁAPÀ:13.06.2009 gÀAzÀÄ n.n.r PÀ¯Áåt ªÀÄAl¥À ªÀÄAqÀ¥ÉÃmÁ(J¦) zÀ°è ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrzÀÄÝ, ªÀÄzÀÄªÉ £ÀAvÀgÀ £ÀªÀ-zÀA¥ÀwUÀ¼ÀÄ UÉÆêÁPÉÌ ºÉÆÃzÁUÀ ¥ÀwAiÀÄÄ vÀ£ÀUÉ FªÀÄzÀÄªÉ EµÀÖ«gÀ°®è vÀªÀÄä »jAiÀÄgÀ MvÁÛAiÀÄ¢AzÀ F ªÀÄzÀĪÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁrPÉÆArzÁÝV ºÉýzÀÄÝ, ºÁUÀÄ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ£À°èzÁÝUÀ ±ÁgÀzÁ, «dAiÀÄUÉÆÃ¥Á® ªÀÄvÀÄÛ ªÉÄÊy° gÀªÀgÀÄ vÀªÀÄä vÀªÀÄä¤UÉ E£ÀÆß ºÉaÑ£À ªÀgÀzÀQëuÉ PÉÆlÄÖ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉƼÀîªÀªÀjzÀÝgÀÄ. £ÀªÀÄä vÀªÀÄä£À ¸Àj¸ÀªÀÄ ¤ªÀÄä CAvÀ¸ÀÄÜ EgÀĪÀÅ¢®è. CAvÁ ZÀÄZÀÄÑ ªÀiÁvÀÄUÀ¼À£ÀÄß DrzÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ®ªÀgÉ®ègÀÆ ¸ÀªÀiÁ£À GzÉÝñÀ¢AzÀ ºÉƸÀ D¸ÀàvÉæUÁV ºÀt ¨ÉÃPÁVgÀÄvÀÛzÉ. E£ÀÆß 4 ®PÀë ºÉaÑ£À ªÀgÀzÀQëuÉAiÀÄ£ÀÄß ¤£Àß vÁ¬ÄAiÀÄ ªÀģɬÄAzÀ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀĨÁ CAvÁ zsÉÊ»PÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ£À¹PÀªÁV QgÀÄPÀ¼À PÉÆnÖzÀÝjAzÀ ¢£ÁAPÀ:20.09.2009 gÀAzÀÄ ¥ÀwAiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è QgÀÄPÀ¼À vÁ¼À¯ÁgÀzÉ vÀªÀÀgÀÄ ªÀÄ£É gÁAiÀÄZÀÆgÀÄUÉ §AzÀÄ ªÁ¸ÀªÁVzÀÄÝ, F¢£ÀzÀªÀgÉUÉ ¥ÀwAiÀiÁUÀ° CxÀªÁ ¥ÀwAiÀÄ ¸ÀA¨sÀA¢PÀgÀÄ vÀ£ÀߣÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀ®Ä §A¢gÀĪÀÅ¢®è. vÀ£Àß §AzÀÄUÀ¼ÁzÀ «.J¸ï.« gÁªÀÄgÁªï ºÁUÀÄ EvÀgÀgÀÄ vÀ£Àß UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃV ¥ÀwßAiÀÄ£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀ®Ä AiÀiÁPɧA¢gÀĪÀÅ¢®è CAvÁ PÉýzÀÝPÉÌ CªÀgÀÄ vÀªÀÄäUÉ F ºÀÄqÀÄV EµÀÖ«®è CAvÁ £ÉÃgÀªÁV w½¹zÁÝgÉ CAvÁ ªÀÄÄAvÁV ¢£ÁAPÀ:17.10.2010 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ¥À²ÑªÀÄ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

    ªÀiÁ£À« vÁ®ÆPÀ ¥ÉÆÃvÁß¼ï UÁæªÀÄ ¤ªÁ¹, §¸ÀªÀgÁeï vÀAzÉ AiÀÄ®è¥Àà 26 ªÀµÀð EªÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ:08.10.2010 gÀAzÀÄ vÀAzÉAiÉÆA¢UÉ vÀªÀÄä d«Ää£À°è Qæ«Ä£Á±ÀPÀ OµÀ¢ü ¹A¥Àr¹ ªÁ¥Á¸ï ªÀÄ£ÉUÉ §AzÁUÀ ¸ÀAPÀlªÁUÀÄvÀÛzÉ JAzÀÄ £ÀgÀ¼ÁqÀÄwÛzÀÄÝzÀjAzÀ ¸ÀܽÃAiÀÄ ªÉÊzsÀågÀ ºÀwÛgÀ aQvÉì PÉÆr¹, £ÀAvÀgÀ §¼ÁîjAiÀÄ°è aQvÉì PÉÆr¹, UÀÄgÀĪÁgÀ r¸ÁÑdð ªÀiÁr¹PÉÆAqÀÄ UÁæªÀÄPÉÌ §A¢zÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ:17.10.2010 gÀAzÀÄ ¥ÀÄ£À: ¸ÀAPÀlªÁUÀÄvÀÛzÉ JAzÀÄ w½¹zÀÝjAzÀ ªÀiÁ£À« ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è aQvÉì PÉÆr¹, ªÉÊzsÁå¢üPÁjUÀ¼À ¸À®ºÉAiÀÄAvÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯Áè D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ¥ÀjÃPÉëUÉƼÀ¥Àr¹ £ÀAvÀgÀ N¥ÉPï D¸ÀàvÉæUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÀµÀÖgÀ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ªÀÄÈvÀ£À vÁ¬Ä CAd£ÀªÀÄä PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÀiÁ£À« oÁuÉAiÀÄ°è C¸Áé¨sÁ«PÀ ªÀÄgÀt CrAiÀÄ°è zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

    ¢£ÁAPÀ:16.10.2010 gÀAzÀÄ 21.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ zÉêÉÃAzÀæ vÀAzÉ ¸ÀtÚ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀÄ ¸Á: vÀÄgÀPÀ£ÀqÉÆÃt UÁæªÀÄ EªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁ¸ÀzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¥ÀwßAiÉÆA¢UÉ ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄvÀÛ PÀĽwzÁÝUÀ CzÉ UÁæªÀÄzÀ ¨ÉÆÃqÀ¥Àà ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À ªÀÄPÀ̼ÁzÀ £ÀgÀ¹AºÀ®Ä, ®PÀëöät ªÀÄvÀÄÛ UÀÄAqÀ¥Àà EªÀgÉ®ègÀÆ ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ §AzÀªÀgÉ ªÀiÁl, ªÀÄAvÀæ ªÀiÁr¸ÀÄvÉÛãÀÄ CAvÁ CªÁZÀå±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÁqÀÄvÀÛ PÉʬÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛ PÀnÖUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ fêÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ zÉêÉÃAzÀæ ¢£ÁAPÀ:17.10.2010 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ AiÀÄgÀUÉÃgÁ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

    ¢£ÁAPÀ:16.10.2010 gÀAzÀÄ 09.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ PÁV ±À©âÃgï vÀAzÉ ªÀÄ»§Æ§ ºÀĸÉãÀ @ ªÀÄ»§Æ§¸Á§, ¸Á:gËqÀPÀÄAzÁUÁæªÀÄ EªÀ£ÀÄ gËqÀPÀÄAzÁ ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ°è EgÀĪÀ vÀ£Àß ºÉÆ®zÀ°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ CzÉUÁæªÀÄzÀ SÁeÁ«Ä£ï vÀAzÉ »gÉêÀiÁ§Ä¸Á§, f¯Á¤ vÀAzÉ SÁeÁ«Ä£ï, ªÀÄ»§Æ§ vÀAzÉ SÁeÁ«Ä£ï, R°Ã® vÀAzÉ SÁeÁ«Ä£ï J®ègÀÆ ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ ºÉÆ®zÀ°è CwPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr F ºÉÆ®zÀ°è AiÀiÁPÉ ©wÛ¢Ý F ºÉÆ® £ÀªÀÄUÉ ¸ÉÃjzÀÄÝ CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ºÉÆ®zÀ°è ºÁQzÀ ¸ÀÆAiÀÄð¥Á£À ¨É¼ÉAiÀÄ£ÀÄß PÀÄAmɬÄAzÀ ºÀgÀV ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 20,000-00 gÀÆ¥Á¬Ä ¨É¼ÉAiÀÄ£ÀÄß £ÀµÀÖ¥Àr¹, fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÁV ±À©âÃgï PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

    gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ ¸ÀvÀå£ÁxÀ PÁ¯ÉÆäAiÀÄ°ègÀĪÀ QµÀ£ïgÁªï eÉÆö EªÀgÀ ªÁ¸ÀzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è PÀĪÀiÁj gÀ¶ä vÀAzÉ gÁWÀªÉÃAzÀæ eÉÆö «zsÁåyð¤AiÀÄÄ ªÁ¹¸ÀÄwÛzÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ:15.10.2010 gÀAzÀÄ 16.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉUÉ §A¢zÀÝ UɼÀwAiÀÄ£ÀÄß ©lÄÖ §gÀ®Ä vÀ£Àß ªÁ¸ÀzÀ ªÀÄ£ÉUÉ ©ÃUÀ ºÁPÀzÉ PÉÆArAiÀÄ£ÀÄß ºÁQ ©.Dgï.©. ªÀÈvÀÛPÉÌ ºÉÆÃV vÀ£Àß UɼÀwAiÀÄ£ÀÄß ©lÄÖ 16.45 UÀAmÉUÉ ªÁ¥Á¸ï §gÀĪÀµÀÖgÀ°è ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ C.Q.gÀÆ:12,400/- ªÀiË®åzÀ ¸ÁåªÀĸÀAUï PÀA¥À¤AiÀÄ PÀA¥ÀÆålgï£À ªÀiÁ¤lgï, ¹¦AiÀÄÄ, QèÉÆÃqÀð ªÀÄvÀÄÛ C.Q.gÀÆ:1000/- ªÀiË®åzÀ MAzÀÄ £ÉÆÃQAiÉÆà ªÉƨÉÊ¯ï ºÁåAqï ¸Émï J¯Áè ¸ÉÃj C.Q.gÀÆ:13,400/- ªÀiË®åzÀ J¯ÉPÁÖç¤Pïì ¸ÁªÀiÁVæUÀ¼À£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÀĪÀiÁj gÀ¶ä ¢£ÁAPÀ:17.10.2010 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ £ÉÃvÁf£ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

    ²æà ªÀÄ°èPÁdÄð£À qÀ¦à£ï ¦J¸ïL PÀ«vÁ¼ï ¥Éưøï oÁuÉ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ:17.10.2010 gÀAzÀÄ 14.30 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ PÀ«vÁ¼À UÁæªÀÄzÀ°è E¹àÃmï dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀÝ ±ÀgÀ§AiÀÄå vÀAzÉ DzÀAiÀÄå ªÉÄÃn, ¸ÀvÀå£ÁgÁAiÀÄt vÀAzÉ ªÀÄÄzÀÝtÚ ±ÁªÀAvÀUÉÃj, ¸ÀÆUÀ¥Àà vÀAzÉ £ÁUÀ¥Àà PÀAzÀUÀ¯ï, §¸ÀªÀgÁeï vÀAzÉ CªÀÄgÀ¥Àà, «gÉñÀ vÀAzÉ §¸ÀtÚ gÉÆnÖ, «ÃgÀ¨sÀzÀæ¥Àà vÀAzÉ DzÀ¥Àà ¥ÉÆ°Ã¸ï ¥Ánïï, SÁeÁºÀĸÉãï vÀAzÉ SÁ¹ÃªÀÄC°, ªÀÄ®ègÀqÉØ¥Àà vÀAzÉ ºÀA¥ÀtÚ & ±ÁAvÀPÀĪÀiÁgÀ ¸Áé«Ä vÀAzÉ «ÃgÀAiÀÄå¸Áé«Ä J®ègÀÆ ¸Á: PÀ«vÁ¼À EªÀgÀ£ÀÄß §A¢ü¹, E¹àÃmï J¯ÉUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £ÀUÀzÀĺÀt:2700/- gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À£ÀÄß d¦ÛªÀiÁrPÉÆAqÀÄ PÀ«vÁ¼À oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

GULBARGA DISTRICT REPORTED CRIMES

ªÀiÁAUÀ®å ¸ÀgÀ QvÀÄÛPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀ ¥ÀæPÀgÀt :-

¸ÉÖõÀ£À §eÁgÀ oÁuÉ :²æêÀÄw EAzÁæt UÀAqÀ ¸ÀwñÀÑAzÀæ gÀªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 17-10-2010 gÀAzÀÄ RĨÁ ¥ÁèlzÀ°ègÀĪÀ ¹¢Ý «£ÁAiÀÄPÀ zÉêÀ¸ÁÛ£ÀPÉÌ ºÉÆÃV §gÀĪÁUÀ ªÉÆâ ªÀÄ£É PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ JzÀÄgÀUÀqɬÄAzÀ M§â ¢éÃZÀPÀæ ªÁºÀ£À ¸ÀªÁgÀ §AzÀªÀ£É PÉÆgÀ½UÉ PÉÊ ºÁQ PÉÆgÀ¼À°èAiÀÄ 50 UÁæA §AUÁgÀzÀ ªÀÄAUÀ¼À¸ÀÆvÀæ ºÁUÀÆ 15 UÁæA §AUÁgÀzÀ PÀjªÀÄt ¸ÀgÀ »ÃUÉ MlÄÖ 1,00,000/- gÀÆ QªÀÄäwÛ£À D¨sÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß QvÀÄÛPÉÆAqÀÄ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É CAvÁ ¸ÀwñÀÑAzÀæ vÀAzÉ ªÉAPÀmÁZÀ® ªÀÄÄzÀÄUÀ¯ï ¸Á|| RĨÁ ¥Áèl ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¸ÉÖõÀ£À §eÁgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt :-

¸ÀAZÁj oÁuÉ :¢£ÁAPÀ 16-10-2010 gÀAzÀÄ ªÉÆÃ.¸ÉÊ. £ÀA: PÉJ.32-J¸ï.6145 £ÉÃzÀÝgÀ ¸ÀªÁgÀ £ÁUÀgÁd vÀAzÉ SÉêÀÄ°AUï ªÀÄvÀÄÛ ªÉÆÃ.¸ÉÊ. £ÀA:PÉJ.32-qÀ§Æèöå.8701 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®Q ¥ÀÆeÁ vÀAzÉ CgÀ«AzÀ ¸Á: UÀÄ®§UÁð gÀªÀgÀÄ DzÀ±Àð £ÀUÀgÀ PÁ¯ÉÆäAiÀÄ°è E§âgÀÄ vÀªÀÄä vÀªÀÄä ªÁºÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ ¥ÀgÀ¸ÀàgÀ rQÌ ¥Àr¹ UÁAiÀĺÉÆA¢ D¸ÀàvÉæUÉ zÁR¯ÁVgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ²æà ªÀĺÀäzÀ SÁeÁ vÀAzÉ ªÀĺÀäzÀ ¸Á§ §zÁ«Ä ¸ÁB UÀÄ©â PÁ¯ÉÆä UÀÄ®§UÁð gÀªÀgÀÄ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¸ÀAZÁj oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

¤AzÀ£É ¥ÀæPÀgÀt :-

§æºÀä¥ÀÆgÀ oÁuÉ :²æÃ.¸ÀwñÀ vÀAzÉ gÁdÄ ºÀÄVÎ,
¸Á:vÉÆ£À¸À£ÀºÀ½î vÁ:avÁÛ¥ÀÆgÀ, ºÁ.ªÀ. UÉÆ®ègÀUÀ°è UÀÄ®§UÁð gÀªÀjUÉ ¢£ÁAPÀ 16-10-2010 gÀAzÀÄ gÁwæ vÀ£Àß UɼÉAiÀÄ ¸ÀAvÉÆõÀ ªÀiÁ¯É E§âgÀÄ ºÁ®Ä vÀgÀĪÀ ¸À®ÄªÁV JªÀiï.Dgï.JªÀiï.¹ PÁ¯ÉÃd JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ £ÀªÀÄÆäj£ÀªÀgÉ DzÀ °AUÁAiÀÄvÀ ¸ÀªÀiÁdzÀ 5-6 d£ÀgÀÄ ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ïUÀ¼À ªÉÄÃ¯É §AzÀÄ £À£ÉÆßA¢UÉ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ ¨ÉÆøÀr ªÀÄUÀ£Éà ªÀĺÁAvÉñÀ FvÀ£À «gÀÄzÀÝ PÉÆÃnð£À°è ¸ÁQë ºÉüÀÄwÛAiÀiÁ CAvÁ ¨ÉÊAiÀÄÄvÁÛ PÉʬÄAzÀ, PÀ©âtzÀ gÁr¤AzÀ, ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛ¥ÉlÄÖUÀ¼ÀÄ ¥Àr¹ eÁw ¤AzÀ£É ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ §æºÀä¥ÀÆgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

PÉÆ¥Àà¼À f¯Éè

C¼ÀªÀAr ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.54/10 PÀ®A 143, 147, 504, 323, 498 (J)¸À»vÀ 34 L¦¹

¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀ£Àß ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ªÀÄjAiÀĪÀé EªÀ¼À£ÀÄß FUÉÎ 2 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ DgÉÆævÀgÀ ¥ÉÊQ ªÀÄ®è¥Àà EªÀ¤UÉ PÉÆlÄÖ ®UÀß ªÀiÁrzÀÄÝ, ªÀÄjAiÀĪÀé¼ÀÄ UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉUÉ £ÀqÉAiÀÄ®Ä ºÉÆÃVzÀÄÝ, ¸ÀĪÀiÁgÀÄ MAzÀÄ ªÀµÀð UÀAqÀ ºÉAqÀw ZÀ£ÁßVzÀÄÝ, FUÉÎ 6-8 wAUÀ¼ÀÄUÀ½AzÀ DgÉÆæ ªÀÄjAiÀÄ¥Àà ºÁUÀÆ G½zÀ DgÉÆævÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ¼ÀÄ ¨ÉÃgÉAiÀĪÀgÀ ¸ÀAUÀqÀ ªÀiÁvÁrzÀ°è CªÀgÀ ¸ÀAUÀqÀ AiÀiÁPÉ ªÀiÁvÁr¢, CªÀgÉÆA¢UÉ ¤£ÀUÉ ¸ÀA§AzÀ EzÉ CAvÀ CªÀ¼À ªÉÄÃ¯É ¸ÀA±ÀAiÀÄ ¥ÀqÀÄvÀÛ, ¢£Á®Æ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁqÀÄvÀÛ QgÀÄPÀļÀ PÉÆqÀÄvÀÛ §A¢zÀÄÝ, EzÀjAzÀ CªÀ¼ÀÄ vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §A¢zÀÄÝ, C®èzÉ CgÉÆævÀgÀÄ F «µÀAiÀĪÀ£ÀÄß ¦üAiÀiÁð¢UÉ ºÉýzÀÄÝ, ªÀÄ®è¥Àà¤UÉ E£ÉÆßAzÀÄ ®UÀß ªÀiÁqÀÄvÉÛÃªÉ ¤Ã£ÀÄ ¤£Àß ªÀÄUÀ½AzÀ ¸À» ªÀiÁr¹ PÉÆqÀÄ CAvÀ ºÉüÀÄvÀÛ §A¢zÀÄÝ, EzÉà «µÀAiÀÄzÀ ¸ÀA§AzÀ ¢£ÁAPÀ: 15-10-10 gÀAzÀÄ gÁwæ 9-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀ£Àß ºÉAqÀw ¸ÁgɪÀé, ªÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀÄjAiÀĪÀé EªÀgÉÆA¢UÉ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ EzÁÝUÀ DgÉÆævÀgÀÄ CPÀæªÀÄ PÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¯Éà ¸ÀƼÉà ªÀÄUÀ£É £ÀªÀÄä ºÀÄqÀÄUÀ¤UÉ E£ÉÆßAzÀÄ ®UÀß ªÀiÁqÀÄvÉÛêÉ, ¤Ã£ÀÄ ¸À» ªÀiÁr¹ PÉÆqÀÄ CAvÀ ºÉýzÀgÀÆ PÉüÀÄwÛ®è ¤£Àß ¸ÉÆPÀÄÌ ¨Á¼À DVzÉ CAvÁ CAzÀªÀgÉà ¦üAiÀiÁð¢UÉ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉ¢zÀÄÝ, ©r¸À®Ä §AzÀ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉAqÀw ¸ÁgɪÀé½UÉ DgÉÆæ ¤Ã®ªÀé EªÀ¼ÀÄ £ÀÆQzÀÝjAzÀ CªÀ¼ÀÄ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É ©¢ÝzÀÄÝ, EzÀjAzÀ CªÀ¼À ºÉÆmÉÖUÉ M¼À¥ÉlÄÖ DVzÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢ vÀ£Àß ºÉAqÀwAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄÄAqÀgÀV ¸ÀgÀPÁj zÀªÁSÁ£ÉAiÀÄ°è ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁr £ÀAvÀgÀ vÀqÀªÁV oÁuÉUÉ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ PÉÆnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ªÀUÉÊgÉAiÀiÁV PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆAqÀzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

AiÀÄ®§ÄUÁð ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.54/10 PÀ®A 353,504,506(2) L¦¹

¢£ÁAPÀ: 16-10-2010 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 6-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ DgÉÆævÀ£ÀÄ §¸À£À°è ¥ÀæAiÀiÁt¸ÀÄwÛzÁÝUÀ ¦gÁå¢ nPÉÃl vÉUÉzÀÄPÉƽî CAvÁ PÉýzÀÝPÉÌ PÀÄrzÀ CªÀÄ°£À°è ¦gÁå¢AiÉÆA¢UÉ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ nPÉÃl ªÀĹ£À£ÀÄß PÀ¹zÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀUÉ ©¸ÁQ ¤£ÀߣÀÄß PÉÆAzÉ ©qÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ ¦gÁå¢AiÀÄ PÀvÀðªÀåPÉÌ CqÀvÀqÉAiÀÄ£ÀÄßAlÄ ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ªÀÄÄAvÁV EzÀÝ ¦gÁå¢ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR® ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¥ÁµÀuÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

AiÀÄ®§ÄUÁð oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.54/10 PÀ®A 279,337,338 L¦¹ ¸À»vÀ 187 LJªÀiï« DåPïÖ.

¢£ÁAPÀ 16-10-2010 gÀAzÀÄ ªÉÊzÁå¢üPÁjUÀ¼ÀÄ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ PÀĵÀÖV gÀªÀjAzÀ JA.J¯ï.¹. ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ PÀÆqÀ¯Éà D¸ÀàvÉæUÉ ¨sÉÃn ¤Ãr «ZÁj¹ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ ¸ÉÊAiÀÄzïºÁf vÀAzÉ ¸ÉÊAiÀÄzïG¸Áä£À¸Á§ ªÀÄįÁè G.ªÁAiÀÄjAUï PÉ®¸À ¸Á.ªÀÄįÁègÀ Nt PÀĵÀÖV gÀªÀgÀ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 16-10-2010 gÀAzÀÄ gÁwæ 9-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £À£Àß ¸ÉßûvÀ£ÁzÀ ªÀĺÀäzÀ gÀ¦ü PÀÆrPÉÆAqÀÄ ªÀiÁgÀÄw ¸ÀPÀð¯ï ¢AzÀ PÀ£ÀPÀzÁ¸À ªÀÈvÀÛzÀ PÀqÉUÉ ªÉÆÃ.¸ÉÊ.£ÀA. PÉ.J.37/PÀÆå-9431 ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ JzÀgÀÄUÀqɬÄAzÀ CAzÀgÉ PÀ£ÀPÀzÁ¸À ªÀÈvÀÛzÀ PÀqɬÄAzÀ §Ä¯ÉgÉÆà ªÁºÀ £ÀA. PÉ.J.36/JA-7140 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ £ÀªÀÄUÉ lPÀÌgï ªÀiÁrzÀÄÝ CzÀjAzÀ £À£ÀUÉ PÁ°UÉ ªÉÄÊ PÉÊUÀ½UÉ gÀPÀÛ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ, ªÀĺÀäzÀgÀ¦ü FvÀ¤UÀÆ ¸ÀºÀ §®UÁ°UÉ ¨sÁj M¼À¥ÉlÄÖ ºÁUÀÆ EvÀgÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ ¸ÀzÀj §Ä¯ÉgÉÆà ªÁºÀ£À ZÁ®PÀ£ÀÄ C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹zÀ £ÀAvÀgÀ C°èAzÀ JvÀÛ¯ÉÆà Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ DvÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À UÉÆwÛgÀĪÀ¢®è CAvÁ ªÀÄÄAvÁV ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±À EgÀÄvÀÛzÉ.

PÁgÀlV oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.164/10 PÀ®A 279, 338 L¦¹ ¸À»vÀ 187 LJªÀiï« DåPïÖ.

¢£ÁAPÀ: 16-10-10 gÀAzÀÄ gÁwæ 11-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ¦AiÀiÁð¢ü ªÀÄvÀÄÛ vÀ£Àß vÀAzÉ ªÀÄzÀÄݸÁ§ ªÀAiÀiÁ: 40 ªÀµÀð, E§âgÀÆ PÀÆr vÀªÀÄä MvÀÛ §ArAiÀÄ°è aPÀ£ï ªÀÄvÀÄÛ gÉʸÀ ªÁå¥ÁgÀ ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ §ArAiÀÄ£ÀÄß vÀ½îPÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ PÁgÀlVAiÀÄ dªÀ½ gÉÊ¸ï «ÄÃ¯ï ºÀwÛgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀUÀqÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ £ÀªÀ° PÁæ¸À PÀqɬÄAzÀ mÁåAPÀgï ¯Áj £ÀA: PÉ.J-32/©-2363 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß mÁåAPÀgï ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ »A¢¤AzÀ ¦AiÀiÁð¢üAiÀÄ vÀAzÉ ªÀÄzÀÄݸÁ§ EvÀ¤UÉ lPÀÌgÀ PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹ ¨É¤ßUÉ ¥ÀPÀÌrUÉ ¨sÁj M¼À¥ÉlÄÖ ªÀiÁr ªÀÄvÀÄÛ §Ar ¸À»vÀ dRA ªÀiÁr ªÁºÀ£À ¸ÀªÉÄÃvÀ ¹AzÀ£ÀÆgÀ PÀqÉUÉ ºÉÆÃVzÀÄÝ ¸ÀzÀgÀ mÁåAPÀgï ¯Áj ZÁ®PÀ£À ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¹ CAvÁ ªÀÄÄAvÁV EzÀÝ ¦AiÀiÁð¢ü ªÉÄðAzÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.    

UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.164/10 PÀ®A 279, 338 L¦¹ ¸À»vÀ 187 LJªÀiï« DåPïÖ.

¢£ÁAPÀ:- 17-10-2010 gÀAzÀÄ ¦gÁå¢zÁgÀgÁzÀ ²æà ªÉAPÀmÉñÀ ¸Á: £ÀfÃgï PÁ¯ÉÆä, PÁgÀlV vÁ: UÀAUÁªÀw EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ¸À°è¹zÀÄÝ, CzÀgÀ ¸ÁgÁA±À F ¥ÀæPÁgÀ EzÉ. "¢£ÁAPÀ:- 17-10-2010 gÀAzÀÄ £À£Àß UɼÉAiÀÄ£ÁzÀ ¥ÀA¥Á¥Àw vÀAzÉ PÀjAiÀÄ¥Àà ªÀAiÀĸÀÄì 22 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄrªÁ¼À ¸Á: eÉ.¦. £ÀUÀgÀ, PÁgÀlV FvÀ£ÀÄ EAzÀÄ zÀ¸ÀgÁ ºÀ§â EzÀÝ PÁgÀt vÁ£ÀÄ qÉæöʪÀgï PÉ®¸À ªÀiÁqÀĪÀ mÁæöåPïì vÀÆ¥sÁ£ï UÁrUÉ ªÀÄgÀ½ ¹ÃªÀiÁzÀ°è EgÀĪÀ ²æà vÁAiÀĪÀÄä zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ°è ¥ÀÆeÉ ªÀiÁr¹PÉÆAqÀÄ §gÉÆÃuÁ CAvÁ PÀgÉ¢zÀÝjAzÀ £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀA¥Á¥Àw PÀÆr mÁæöåPïì vÀÆ¥sÁ£ï ªÁºÀ£À £ÀA: PÉ.J-37/ JA-3387 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨É½UÉÎ 06:00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄgÀ½AiÀÄ vÁAiÀĪÀÄä£À UÀÄrUÉ §AzɪÀÅ. E°è UÁrUÉ ¥ÀÆeÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁr¹PÉÆAqÀÄ ªÁ¥À¸ï PÁgÀlVUÉ ºÉÆgÀmɪÀÅ. ªÁºÀ£ÀzÀ°è £Á«§âgÉà EzÉݪÀÅ. ¥ÀA¥Á¥ÀwAiÀÄÄ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß £ÀqɬĸÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ. £ÁªÀÅ ¨É½UÉÎ 07:00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ UÀAUÁªÀw-PÁgÀlV ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ªÀÄgÀ½ UÁæªÀÄ zÁn ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ FgÀtÚ£À UÀÄrAiÀÄ ºÀwÛgÀ £ÀªÀÄä JzÀÄgÀÄUÀqÉ gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀUÀqɬÄAzÀ M§â ºÉtÄÚªÀÄUÀ¼ÀÄ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ£ÀÄß JqÀUÀqɬÄAzÀ §®UÀqÉ zÁn ªÀÄÄAzÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¥ÀA¥Á¥Àw FvÀ£ÀÄ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ wêÀæ ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹzÀÝjAzÀ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¤AiÀÄAwæ¸À®Ä DUÀzÉà MªÉÄä¯Éà JqÀUÀqÉ wgÀÄV¹PÉÆAqÀÄ ºÉtÄÚªÀÄUÀ½UÉ lPÀÌgï PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁr ªÀÄÄAzÉ gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀUÀqÉ vÉVΣÀ°è ºÉÆÃV ªÁºÀ£À ¤AvÀÄPÉÆArvÀÄ. EzÀjAzÀ £À£Àß JqÀ PÀ¥Á¼ÀPÉÌ, JqÀUÉÊ ªÀÄÄAUÉÊ ªÀÄvÀÄÛ ªÉÄïÁãUÀzÀ°è, §®UÉÊUÉ vÉgÉazÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁV, JqÀ ¨sÀÄdPÉÌ M¼À¥ÉmÁÖ¬ÄvÀÄ. ªÁºÀ£À¢AzÀ E½zÀÄ £ÉÆÃqÀ¯ÁV C¥ÀWÁvÀQÌÃqÁzÀ ºÉtÄÚªÀÄUÀ½UÉ vÀ¯ÉUÉ ªÀÄvÀÄÛ JqÀUÉÊUÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁV, §®UÉÊ ¨sÀÄdzÀ ºÀwÛgÀ J®Ä§Ä ªÀÄÄjzÀÄ wêÀæ ¥ÉmÁÖVzÀÄÝ, ¸ÉÆAlPÉÌ M¼À¥ÉmÁÖVzÀÄÝ «ZÁj¸À®Ä CªÀ¼À ºÉ¸ÀgÀÄ PÁªÀiÁPÀëªÀÄä UÀAqÀ «ÃgÁZÁAiÀÄð, ªÀAiÀĸÀÄì 48 ªÀµÀð, eÁw: §rUÉÃgÀ ¸Á: ²æÃgÁªÀÄ£ÀUÀgÀ CAvÁ w½¹zÀ¼ÀÄ. £ÀAvÀgÀ £ÁªÀÅUÀ¼ÀÄ UÀAUÁªÀw PÀqÉUÉ §gÀÄwÛzÀÝ AiÀiÁªÀÅzÉÆà MAzÀÄ mÁæöåPïì£À°è §A¢zÀÄÝ, PÁªÀiÁPÀëªÀÄä¼À£ÀÄß qÁ: a¤ªÁ¯ï D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è aQvÉì PÀÄjvÀÄ zÁR®Ä ªÀiÁr FUÀ £Á£ÀÄ vÀqÀªÁV oÁuÉUÉ §AzÀÄ F ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ºÁdgï¥Àr¹gÀÄvÉÛãÉ.    PÁgÀt ªÀiÁ£ÀågÀÄ F C¥ÀWÁvÀªÀ£ÀÄß ªÀiÁrzÀ ZÁ®PÀ ¥ÀA¥Á¥ÀwAiÀÄ «gÀÄzÀÞ ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw." CAvÁ ªÀÄÄAvÁV EzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ