Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Friday, December 25, 2009

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 25-12-2009

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 25-12-2009.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 184/09 PÀ®A 279, 338, 304(J) L¦¹ eÉÆvÉ 187 L.JA.« PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ 25/12/09 gÀAzÀÄ 1230 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ü ²æà ¥ÀgÀıÀÄgÁªÀÄ vÀAzÉ C±ÉÆÃPÀ ¥ÉƸÁÛgÀ ªÀAiÀÄ:20 ªÀµÀð, eÁw: J¸À.¹. G: «zÁåyð ¸Á:gÁeÉñÀégÀ vÁ:§¸ÀªÀPÀ¯Áåt gÀªÀgÀÄ oÁuÉAiÀÄ°è ºÁdgÁV ºÉýPÉ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 25/12/09 gÀAzÀÄ 1130 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ Hj£À gÀAfÃvÀ vÀAzÉ ZÀAzÀæ¥Áà ¥ÉƸÁÛgÀ ¸Á: gÁeÉñÀégÀ EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¥sÉÆ£À ªÀiÁr w½¹zÉÝ£ÉAzÀgÉ gÁ.ºÉ. £ÀA 09 vÀqÉÆüÁ UÁæªÀÄzÀ ºÀAzÁæöå¼À PÁæ¸À ºÀwÛgÀ ¤ªÀÄä CfÓAiÀiÁzÀ vÀļÀdªÀiÁä gÀªÀjUÉ AiÀiÁªÀÅzÉÆ MAzÀÄ ªÁºÀ£À ZÁ®PÀ rQÌ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹ Nr ºÉÆÃVzÀÝjAzÀ vÀļÀdªÀiÁä EªÀ¼ÀÄ gÉÆÃr£À JqÀ §¢AiÀÄ°è ¸ÀvÀÄÛ ©¢ÝgÀÄvÁÛ¼É, CAvÁ ºÉýzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ WÀl£É ¸ÀܼÀPÉÌ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ®Ä ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ CfÓAiÀĪÀ½UÉ §®ªÉÄ®Q£À°è CAzÀgÉ §®UÁ°UÉ ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁV Q«¬ÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛ ¨Á¬Ä¬ÄAzÀ gÀPÀÛ ¸ÉÆÃgÀÄwÛzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¼ÀÄ ¸ÀܼÀzÀ°è ªÀÄÈvÀÛ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É, ¢£ÁAPÀ 25/12/09 gÀ ¨É¼ÀV£À eÁªÁ 0600 UÀAmÉUÉ AiÀiÁªÀÅzÉÆ MAzÀÄ ªÁºÀ£À ZÁ®PÀ£ÀÄ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ PÀqɬÄAzÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ºÀAzÁæöå¼À PÁæ¸À ºÀwÛgÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ CfÓ ºÀAzÁæöå¼ÀPÉÌ ºÉÆÃUÀ®Ä ¤AwzÁÝUÀ rQÌ ºÉÆqÉzÀÄ ªÁºÀ£À ¸ÀªÉÄÃvÀ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É PÁgÀt ¸ÀzÀj C¥ÀjavÀ ªÁºÀ£À ZÁ®PÀ£À «gÀÄzÀÞ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀî¨ÉÃPÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

RlPÀ aAZÉÆý ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 138/09 PÀ®A 279, 304(J) L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ: 24/12/09 gÀAzÀÄ 1530 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw £ÁUÀªÀiÁä UÀAqÀ PÀAmÉ¥Áà ©zÀÝgÀrØ ¸Á-d®¸ÀAV ¸ÀzÀå RlPÀ aAZÉÆý EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁzÀÄ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 15 ªÀµÀðUÀ½AzÀ vÀ£Àß UÀAqÀ ¸ÀgÀAiÀiÁV £ÉÆÃr PÉƼÀîzÉ EgÀĪÀÅzÀjªÀÄzÀ vÀ£Àß 3 d£À ªÀÄPÀ̼ÁzÀ 1] GªÉÄñÀ @ ºÀjñÀ ªÀAiÀÄ-22 ªÀµÀð 2] Cdð£Á 18 ªÀµÀð 3] ¸À¥Áß 18 ªÀµÀð EªÀgÀÄ aPÀÌA¢AiÀÄjzÁÝUÀ¯É ¸ÀéAvÀ UÁæªÀĪÁzÀ d®¸ÀAV¬ÄAzÀ, vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£É RlPÀ aAZÉÆý UÁæªÀÄzÀ°è vÀ£Àß vÀAzÉ vÁ¬Ä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è G½zÀÄPÉÆAqÀÄ PÀÆ° PÉ®¸À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ 3 ªÀÄPÀ̼ÉÆA¢UÉ G¥Àfë¸ÀÄwÛzÀÄÝ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ GªÉÄñÀ FvÀ£ÀÄ RlPÀ aAZÉÆý UÁæªÀÄzÀ ¹zÀÝ¥Àà vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Áà ZÁªÀÄgÀrØ CªÀgÀ ºÀwÛgÀ EzÀÝ mÁæöåPÀÖ £ÀA-PÉJ-39/2545 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ CAvÀ PÉ®¸À ªÀiÁrPÉÆArzÀÝ£ÀÄ. ¢£ÁAPÀ: 24/12/2009 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 1430 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ ¸ÀzÀj mÁæöåPÀÖgÀzÀ°è RPÀl aAZÉÆý UÁæªÀÄzÀ CdÓ£À ºÀt¢AiÀÄ°è G¸ÀÄPÀÄ vÀÄA©PÉÆAqÀÄ §gÀĪÁUÀ ¸ÀzÀj mÁæöåPÀÖj£À EAf£À ªÀÄÄA¨sÁUÀ ºÉÆqÀÄØ E¢ÝzÀÝjAzÀ mÁæöåPÀÖgÀ EAf£À MªÉÄäÃ¯É ªÉÄïÉPÉÌwÛzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¸ÉÖÃjAUÀ ªÉÄ¯É ©zÀÄݲÃn£À PɼÀUÉ ¹QÌ ©zÀÄÝ ªÀÄÈvÀÛ ¥ÀlÖgÀÄvÁÛ£É CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 284/09 PÀ®A 328 L¦¹ 32, 34 PÉ.E. PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ : 24/12/2009 gÀAzÀÄ 1015 UÀAmÉUÉ ªÀiÁ»w w½zÀÄ §A¢zÉÝ£ÀAzÀgÉ ¨sÁ°Ì eÉÆò £ÀUÀgÀ gÁfêÀUÁA¢ü ZËPÀ ºÀwÛgÀ M§â ªÀåQÛ ªÀiÁzÀPÀvÉAiÀÄ£ÀÄßAlÄ ªÀiÁqÀĪÀ PÉÊ ¨sÀnÖ ¸ÀgÁ¬Ä d£ÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄ CªÀjUÉ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝgÉ CAvÁ ¨Áwä EzÀÝ ªÉÄÃgÉUÉ ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢ ºÁUÀÆ ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ ¨sÁ°Ì eÉÆò £ÀUÀgÀzÀ°è gÁfêÀ UÁA¢ü ZËPÀ¢AzÀ ¸Àé®à zÀÆgÀzÀ°è fÃ¥À ¤°è¹ ªÀÄgÉAiÀiÁV ¤AvÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä gÁfêÀ UÁA¢ü ZËPÀ ºÀwÛgÀ M§â ªÀåQÛ vÀ£Àß ºÀwÛgÀ MAzÀÄ ©½ ¥Áè¹ÖPÀ£À LzÀÄ °ÃlgÀ PÁå£À ElÄÖPÉÆAqÀÄ CzÀgÀ°è ªÀiÁzÀPÀvɪÀÅAlÄ ªÀiÁqÀĪÀ PÉÊ-¨sÀnÖ ¸ÀgÁ¬Ä ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÀzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr CªÀ£À ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr CªÀ£À£ÀÄß «ZÁj¸À®Ä CªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ w¥ÀàuÁÚ vÀAzÉ ¸ÀAUÀ¥Áà D®PÀÄAmÉ ªÀAiÀĸÀÄì 50 ªÀµÀð eÁ : ªÀqÀØgÀ ¸Á : ¥Á¥ÀªÀ £ÀUÀgÀ ¨sÁ°Ì CAvÁ w½¹zÀ£ÀÄ CªÀ£À ºÀwÛgÀ EzÀÝ LzÀÄ °ÃlgÀ ¥Áè¹ÖÃPÀ PÁå£ÀzÀ°èzÀÝ 3 °ÃlgÀ PÉÊ ¨sÀnÖ ¸ÀgÁ¬Ä CQ 300=00 E¢ÝzÀÄÝ, ¸ÀzÀj ªÀiÁ®£ÀÄß d¦Û ªÀiÁr DgÉÆæAiÀÄ£ÀÄß §A¢ü¹ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 25/09 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 18/12/09 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲æà §PÀÌ¥Áà vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀ¥Áà ªÀ 60 ªÀµÀð, zÀ°vÀ ¸Á// ªÁ®zÉÆrØ UÁæªÀÄ EªÀgÀ ªÀÄUÀ£ÁzÀ ¥ÀæPÁ±À FvÀ£ÀÄ «zsÁ£À ¥ÀjµÀvï ZÀÄ£ÁªÀuÉ ¤«ÄvÀå PÀvÀðªÀåzÀ°èzÀÄÝ CµÀÆÖgÀ UÁæªÀÄzÀ ºÉÆÃmɯï MAzÀgÀ°è G¥ÀºÁgÀ ¸Éë¹zÀÄÝ ¸ÀzÀj G¥ÀºÁgÀzÀ°è AiÀiÁªÀÅzÉÆ «µÀ¥ÀÆjvÀ ¥ÀzÁxÀð EgÀĪÀÅzÀjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ ¥ÀæPÁ±À ºÁUÀÆ UÁæªÀÄzÀ E£ÀÄß PÉ®ªÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ºÉÆÃl¯ï ªÀiÁ°ÃPÀ£À ªÀÄUÀ, vÀªÀÄä ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÉ®ègÀÄ ªÁAw ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ, aQvÉì PÀÄjvÀÄ D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÉÃj¸¹zÀÄÝ, ¥ÀæPÁ±À FvÀ£À DgÉÆÃUÀå aAvÁd£ÀPÀ ªÁVzÀÝjAzÀ ºÉaÑ£À aQvÉì PÀÄjvÀÄ ºÉÊzÀgÁ¨ÁzÀ D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÁV¸À¯ÁVzÀÄÝ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è aQvÉì ¥sÀ®PÁj DUÀzÉ ¢£ÁAPÀ 24/12/09 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 0630 UÀAmÉUÉ ºÉÊzÀgÁ¨ÁzÀ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ CªÀ£À ±ÀªÀªÀ£ÀÄß ©ÃzÀgÀ f¯Áè D¸ÀàvÉæUÉ vÀA¢ÝzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 392/09 PÀ®A 279, 337, L¦¹ eÉÆvÉ 187 L.JA.« PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ 24/12/09 gÀAzÀÄ 1400 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà £ÉÃvÁf vÀAzÉ ¥ÉæêÀÄ£ÁxÀ eÉÆÃUÀzÁAqÉ ªÀAiÀÄ-26ªÀµÀð eÁ-ªÀÄgÁoÁ G-Qè£ÀgÀ ¯Áj £ÀA PÉJ-39/2612 ¸Á-EPÀÄgÀUÁ vÁ-GªÀÄUÁð f-G¸Áä£Á¨ÁzÀ(JªÀiïJ¸ï) EªÀgÀÄ vÀªÀÄä ¯Áj £ÉÃzÀgÀ°è vÁAqÀÆgÀ¢AzÀ ¥À²ð ¯ÉÆqÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ gÁªÀÅgÀ CºÀäzÀ¨ÁzÀPÉÌ ºÉÆUÀÄwÛgÀĪÁUÀ 2100 UÀAmÉUÉ gÁºÉ £ÀA-9gÀ ªÉÄÃ¯É ªÉÆüÀPÉÃgÁ ºÀwÛgÀ vÀªÀÄä ¯Áj ZÁ®PÀ «dAiÀÄ vÀAzɪÀiÁtÂPÀgÁªÀ gÀħzÉà eÁ-ªÀÄgÁoÁ ¯Áj £ÀA PÉJ-39/2612 ¸Á-ªÉÆÃUÀgÀUÁ vÁ-O¸Á (JªÀiïJ¸ï) £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ EvÀ£ÀÄ ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼Àf¬ÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀ §AzÀÄ ªÀÄÄAzÉ ºÉÆUÀÄwÛzÀÝ mÁæöåPÀÖgÀUÉ rQÌ ªÀiÁrzÀjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vɯÉAiÀÄ°è gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ ¸ÀzÀj WÀl£ÉAiÀÄ £ÀAvÀgÀ ¯Áj ZÁ®PÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ºÁUÀÆ 2£É ZÁ®PÀ ºÀtªÀÄAvÀ vÀAzÉ AiÀiÁzÀªÀgÁªÀ E§âjUÉ ©lÄÖ ¯Áj ¸ÀªÉÄÃvÀªÁV NrºÉÆVgÀÄvÁÛ£É CAvÁ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è PÉÆlÖ ºÉýPÉAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁj ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 183/09 PÀ®A 279, 337 L¦¹ eÉÆvÉ 187 L.JA.« PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ: 24/12/09 gÀAzÀÄ 0630 UÀAmÉUÉ ¦üÃgÁå¢ü ²æà «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ PÁ²Ã£ÁxÀ UÉƪÁ¯É ¸Á: ¤®PÀAoÀ ªÁr vÁ:§¸ÀªÀPÀ¯Áåt EªÀgÀ UÁæªÀÄzÀ £ÀgÀ¸Á¨Á¬Ä EªÀgÀÄ vÀªÀÄä PÉ®¸À ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ CA¨ÉÃqÀÌgÀ ZËPÀ PÀqɬÄAzÀ UÁA¢ü ZËPÀ PÀqÉUÉ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¸ÀzÁ£ÀAzÀ ªÀÄoÀzÀ JzÀÄgÀÄUÀqÉ »A¢¤AzÀ »gÉÆ ºÉÆAqÁ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA PÉJ-38/eÉ-8419 £ÉÃzÀgÀ ¸ÀªÁgÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ £ÀgÀ¸Á¨Á¬Ä EªÀjUÉ rQÌ ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛ£É. rQÌAiÀÄ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ £ÀgÀ¸À¨Á¬Ä EªÀjUÉ §®UÉÊ ¨sÀÄdPÉÌ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÀ PÀqÉ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

alUÀÄ¥Áà ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 196/09 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 24/12/09 gÀAzÀÄ 1345 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw ¥ÀzÁäªÀw UÀAqÀ ²æêÀÄAvÀ ªÉÄÃvÉæ 24 ªÀµÀðeÁåw Qæ±ÀÑ£À ¸Á// PÉÆqÀA§® EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ¦üAiÀiÁðzÀÄ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ £À«Ã£ÀPÀĪÀiÁgÀ 3 ªÀµÀð gÉÆÃr£À ¥ÀPÀÌ Dl DqÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆæ ¸ÀÄgÉñÀ vÀAzÉ ¥ÁAqÀ¥Áà ªÉÆlgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA J¦-02/2695 £ÉzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ¸Á// PÉÆqÀA§® FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆlgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÉzÀÝ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼Àf¬ÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ £À«Ã£ÀPÀĪÀiÁgÀ EvÀ¤UÉ rQÌ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ §®PÁ®Ä ªÉƼÀPÁ® PɼÀUÉ ºÀwÛ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄ, vÀÄnUÉ ºÀwÛ vÀgÀazÀ UÁAiÀÄ ºÁUÀÆ vÀ¯ÉAiÀÄ »AzÉ ºÀwÛ UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 138/09 PÀ®A 341, 504, 323 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 24-12-09 gÀAzÀÄ 1300 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ªÉÊf£ÁxÀ vÀAzÉ ZÀAzÀæ¥Áà ¨sÁgÀA¨Á« ªÀAiÀÄ: 35ªÀµÀð ¸Á: vÁd¯Á¥ÀÆgÀ vÁ//f//©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ vÀ£Àß ªÀģɬÄAzÀ HgÀ°è ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ªÀÄ£É JzÀÄjUÉ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É DgÉÆævÀ£ÁzÀ gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀ a¢æUÀ°è FvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ JzÀÄjUÉ §AzÀÄ CPÀæªÀÄvÀqɪÀiÁr K ¸Àƽ ªÀÄUÀ£É ¤£Éß ¤ªÀÄä ºÉÆ®zÀ°è£À ¥sÀÆ®UÉÆé ¥À®åªÀiÁqÀ®Ä M¬ÄÝzÀÝgÉ ¸ÀĪÀÄä£É AiÀiÁPÉ aÃgÀÄwÛ¢Ý CAvÀ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉÊ ªÀÄĶתÀiÁr ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ §® PÀtÂÚ£À ºÀwÛgÀ, PÀ¥Á¼ÀzÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Ér¹gÀÄvÁÛ£É CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 391/09 PÀ®A 341, 504 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 24/12/09 gÀAzÀÄ 1600 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw ªÀiÁºÁzÉë UÀAqÀ §¸ÀªÀgÁd ¸ÀAUÀ£ÀÆgÀ ªÀAiÀÄ-45 ªÀµÀð eÁ-°AUÁAiÀÄvÀ ¸Á-d£ÀvÁ PÁ¯ÉÆä ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EªÀgÀÄ vÀgÀPÁj vÀgÀ®Ä ºÉÆUÀÄwÛzÁÝUÀ DgÉÆævÀ¼ÁzÀ ¥ÀĵÁàªÀw UÀAqÀ PÀgÀ§¸Àì¥Áà eÁ-PÀÄgÀħÄgÀ ¸Á-d£ÀvÁ PÁ¯ÉÆä ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EªÀ¼ÀÄ ¦üAiÀÄð¢AiÀÄ£ÀÄß CAd£Á¨Á¬Ä ªÀÄ£É ºÀwÛgÀ CPÀæªÀĪÁV vÀqÉAiÀÄ£ÀÄßAlÄ ªÀiÁr CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÀĸÁÛ-ªÀÄÄ¹Û ªÀiÁr fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ oÁuÉUÉ §AzÀÄ PÉÆlÖ ¦ügÁåzÀÄ ºÉýPÉ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

OgÁzÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 187/09 PÀ®A 317 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 24-12-2009 gÀAzÀÄ 1400 UÀAmɬÄAzÀ gÁwæ 2000 UÀAmÉAiÀĪÀgÉUÉ OgÁzsÀ ¥ÀlÖtzÀ°è ²æà ªÉAPÀl ¹.¦.¹ 1573 OgÁzÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ EªÀgÀÄ ºÀUÀ®Ä UÀ¸ÀÄÛ PÀvÀðªÀåzÀ ªÉÄÃ¯É EzÁÝUÀ J.¦.JªÀiï.¹ PÁæ¸ï ¢AzÀ ¸À¨ï eÉʯï PÀqÉ ºÉÆÃzÁUÀ C°è MAzÀÄ ªÀÄUÀÄ C¼ÀĪÀ zsÀé¤ PÉý ªÉAPÀl EªÀgÀÄ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV £ÉÆrzÁUÀ C°è CAzÁdÄ £Á®ÄÌ wAUÀ¼À ºÉtÄÚ ªÀÄUÀÄ AiÀiÁgÉÆ C¥ÀjavÀgÀÄ ºÉtÄÚ ªÀÄUÀÄ«£À vÁ¬Ä d£À£ÀªÀ£ÀÄß ªÀÄgÉ ªÀiÁZÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ ªÀÄUÀĪÀ£ÀÄß ©lÄÖ ºÉÆÃVzÀÄÝ, CPÀÌ ¥ÀPÀÌ £ÉÆÃr «ZÁj¹zÁUÀ AiÀiÁªÀzÉà ¸ÀĽªÀÅ ¹Q¯Áè DUÀ 108 CA§Ä¯ÉãïìUÉ PÀgÉ ªÀiÁr ªÀÄUÀĪÀ£ÀÄß OgÁzÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÉÃj¹zÀÄÝ ¸ÀzÀj ªÀÄUÀÄ«£À vÁ¬ÄAiÀÄ ªÉÄÃ¯É PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

Raichur District Reported Crimes

: QæPÉmï ¨ÉnÖAUï dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀÝ, 17 d£ÀgÀ §AzsÀ£À, £ÀUÀzÀĺÀt : 53,470/- gÀÆ:

14 ªÉƨÉʯï¥sÉÆãï, MAzÀÄ EArPÁ PÁgÀÄ, 4 ¢éÃZÀPÀæªÁºÀ£À, 1 n« ¸ÉÖ¨ÉèöÊdgï & PÁUÀzÀ¥ÀvÀæUÀ¼À d¦Û :

²æà n.Dgï.¸ÀÄgÉñÀ ¨sÁ.¥ÉÆ.¸Éà f¯Áè ¥Éưøï C¢üÃPÀëPÀgÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄgÀªÀgÀ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÀzÀ°è ²æà n.²æÃzsÀgÀ rJ¸ï¦ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÀªÀgÀ £ÉÃvÀÈvÀézÀ°è ²æà JA.¥ÁµÀ ¹¦L ¥ÀƪÀðªÀÈvÀÛ, ²æà J¸ï.¥ÀªÁ£ÀA¢ ¹¦L ¥À²ÑªÀĪÀÈvÀÛ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ, ²æà J¯ï.«dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ ¦J¸ïL £ÉÃvÁf£ÀUÀgÀ, ²æà ©.L.gÉrØ ¦J¸ïL ¸ÀzÀgÀ§eÁgÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ & ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ: 24.12.2009 gÀAzÀÄ 17.15 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ¨sÁgÀvÀ-²æîAPÁ KPÀ¢£À QæPÉmï ¥ÀAzÀå £ÀqÉAiÀÄÄwÛgÀĪÀ »£É߯ÉAiÀÄ°è gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ£ÀUÀgÀzÀ ªÀÄPÀÛ®¥ÉÃmÉ §qÁªÀuÉAiÀÄ°ègÀĪÀ ¹n mÁQÃeï£À PÉÆÃuÉAiÀÄ°è dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀÝ 1) AiÀÄĸÀÆ¥ï SÁ£ï 2) v˦üPï 3) ¥ÀævÁ¥ÀgÉrØ 4) gÁdÄ 5) ªÀÄ»§Æ§ 6) §¸ÀªÀgÁd 7) C§ÄÝ¯ï ºÀ«ÄÃzï 8) ¸ÀwñÀ 9) ªÀÄĸÁÛPï @ ªÀĦüÛÃPï 10) UÉÆëAzÀ 11) «gÉñÀ 12) dUÀ¢Ã±À 13) ¤¸Áìgï CºÀäzï 14) AiÀÄÄ£ÀƸï SÁ£ï 15) «dAiÀÄ ¥Ánïï 16) ªÉAPÀmÉñÀ 17) ªÀĺÀäzï ±ÁQÃgï EªÀgÀ£ÀÄß §A¢ü¹, £ÀUÀzÀĺÀt C.Q.gÀÆ:53,470/- gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À£ÀÄß, 14 ªÉƨÉʯï¥sÉÆãïUÀ¼ÀÄ, MAzÀÄ EArPÁPÁgÀÄ, 1 n.«.¸ÉÖ§¯ÉÊdgï ªÀÄvÀÄÛ QæPÉmï¨Áåmï, ¨Á¯ï & PÁUÀzÀ¥ÀvÀæUÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁr PÉÆAqÀÄ £ÉÃvÁf£ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

: UÀAqÀ-ºÉArgÀ dUÀ¼ÀzÀ°è ªÀÄUÀÄ ¸ÁªÀÅ, PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ :

ªÀÄÆ®vÀ: DAzÀæ¥ÀæzÉñÀzÀ gÀAUÁ¥ÀÆgÀÄvÁAqÁ ¤ªÁ¹ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ vÀAzÉ ªÀiÁ£Áå£ÁAiÀÄPÀ 25 ªÀµÀð EªÀ£ÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ vÁ®ÆPÀ dĮĪÀÄUÉÃgÁ vÁAqÁ ¤ªÁ¹, ®QëöäÃAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀA¥ÀæzÁAiÀÄzÀAvÉ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁr PÉÆArzÀÄÝ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ MAzÀÄ ªÀµÀð¢AzÀ «£Á:PÁgÀt ªÀiÁ£À¹ÃPÀ & zÉÊ»PÀ »A¸É PÉÆqÀÄwÛzÀÄÝzÀjAzÀ ¨ÉøÀvÀÛ ®QëöäÃAiÀÄÄ vÀªÀgÀĪÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ ªÁ¹¸ÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¢£ÁAPÀ:23.12.2009 gÀAzÀÄ 14.00 UÀAmɬÄAzÀ 17.00 UÀAmÉAiÀĪÀgÉUÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ vÀAzÉ ªÀiÁ£Áå£ÁAiÀÄPÀ ¸Á:gÀAUÁ¥ÀÆgÀÄvÁAqÁ EªÀ£ÀÄ EvÀgÉà 10 d£ÀgÉÆA¢UÉ dĮĪÀÄUÉÃgÁ vÁAqÁPÉÌ §AzÀÄ ¥Àwß ®Qëöäà ªÀÄvÀÄÛ 2 ªÀµÀðzÀ ªÀÄUÀ¼ÀÄ ¨sÀÆ«ÄPÁ¼À£ÀÄß PÀ¼ÀÄ»¸ÀĪÀ «µÀAiÀÄzÀ°è dUÀ¼Á ªÀiÁqÀÄvÀÛ ¨sÀÆ«ÄPÁ¼À£ÀÄß J¼ÉzÁrzÀÝjAzÀ ºÉzÀjzÀ ªÀÄUÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ®QëöäÃAiÀÄ ¸ÀºÉÆÃzÀgÀ ±ÀAPÀgÀ£ÁAiÀÄPÀ vÀAzÉ UÉÆÃ¥Á® £ÁAiÀÄPÀ ¸Á: dĮĪÀÄUÉÃgÁ vÁAqÁ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ EqÀ¥À£ÀÆgÀÄ ¥ÉưøÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

: ªÀÄÆgÀÄ gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ, ªÀÄÆgÀÄ d£ÀgÀ ¸ÁªÀÅ, NªÀð¤UÉ UÁAiÀÄ :

¢£ÁAPÀ:24.12.2009 gÀAzÀÄ 20.00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉÆà C¥ÀjaªÀ ªÁºÀ£À ZÁ®PÀ£ÀÄ ªÀiÁ£À«-¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹, ªÉÃUÀ¤AiÀÄAvÀæt ªÀiÁqÀ¯ÁUÀzÉ CªÀÄgÉñÀégÀ PÁåA¥ï ºÀwÛgÀ »ÃgÉƺÉÆAqÁ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ïUÉ rQÌ PÉÆnÖzÀÝjAzÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ZÁ®PÀ dqÉ¥Àà vÀAzÉ £ÁUÀ¥Àà 25 ªÀµÀð ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀºÀ-¥ÀæAiÀiÁtÂPÀ zÉêÀgÁeï vÀAzÉ zÀÄgÀÄUÀ¥Àà 25 ªÀµÀð E§âgÀÄ ¸Á: PÉ.ºÉƸÀ½î EªÀjUÉ ¨sÁjUÁAiÀÄUÀ¼ÁV ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ªÀÄÈvÀ dqÉ¥Àà£À ¸ÀºÉÆÃzÀgÀ «gÀÄ¥ÀtÚ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ ªÀiÁ£À« ¥ÉưøÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¢£ÁAPÀ:24.12.2009 gÀAzÀÄ 17.00UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ªÀĺÀ§Æ¨ï¸Á§ vÀAzÉ C§Äݯï gÀºÁä£ï¸Á§ 35 ªÀµÀð, ¸Á: PÁgÀlV,vÁ: UÀAUÁªÀw EªÀ£ÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀASÉå: PÉJ 36, AiÀÄÄ.3079 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ-¹gÀUÀÄ¥Àà gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹, ªÉAPÀmÉñÀégÀ PÁåA¥ï ºÀwÛgÀ gÀ¸ÉÛ§¢AiÀÄ°è ¤AwzÀÝ mÁæPÀÖgï¸ÀASÉå:J¦.04,«.3079 £ÉÃzÀÝPÉÌ rQÌ PÉÆnÖzÀÝjAzÀ ¨sÁjUÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ PÀÆqÀ¯Éà ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è zÁR°¹ aQvÉì PÉÆr¹zÀÄÝ, aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉà 20.00 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ gÁdªÀÄä UÀAqÀ C¯Áè¸Á¨ï ¸Á: PÁgÀlV gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¢£ÁAPÀ:24.12.2009 gÀAzÀÄ 09.30 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ Q±À£ï vÀAzÉ ¨Á¯Áf ¸Á: ªÀiÁ£À« EªÀ£ÀÄ »ÃgÉÆà ºÉÆAqÁ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀASÉå: PÉJ 36, J¸ï.7269 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ-gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹, ªÉÃUÀ¤AiÀÄAvÀæt ªÀiÁqÀ¯ÁUÀzÉ ªÀiÁ£À« ¥ÀlÖtzÀ ©.E.N D¦üÃ¸ï ºÀwÛgÀ gÀ¸ÉÛ zÁlÄwÛzÀÝ «ÃgÀ¨sÀzÀæAiÀÄå¸Áé«Ä vÀAzÉ ±À²zsÀgÀAiÀÄå¸Áé«Ä 25 ªÀµÀð, ¸Á:ºÀgÀß½ EªÀ¤UÉ rQÌPÉÆnÖzÀÝjAzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉAzÀÄ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ «ÃgÀ¨sÀzÀæAiÀÄå¸Áé«Ä PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ ªÀiÁ£À« ¥ÉưøÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

GULBARGA DIST REPORTED CRIME

ºÀ¯Éè ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

§æºÀä¥ÀÆgÀ oÁuÉ : ²æÃ.CdÄð£À vÀAzÉ ªÀÄ£ÉÆúÀgÀgÁªï PÀÄ®PÀtÂð, ¸Á|| CvÀÛgÀ PÀA¥ËAqï, UÁfÃ¥ÀÆgÀ UÀÄ®§UÁðgÀªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ: 21-12-09 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® ºÉAqÀw ®°vÁ¨Á¬Ä ªÀÄvÀÄÛ CªÀ¼À vÀAzÉvÁ¬Ä ºÁUÀÄ vÀªÀÄä EªÀgÉ®ègÀÄ «£ÁPÁgÀt dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, PÉʬÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛ PÀ©âtzÀ gÁqï¤AzÀ vÀ¯ÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ¥ÀqɹgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ §æºÀä¥ÀÆgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

UÀÄgÀĪÀÄoÀPÀ¯ï oÁuÉ :¢.24-12-2009 gÀAzÀÄ ü ²æà ªÀiÁ¼À¥Àà vÀAzÉ ¸Á§tÚ KeÉAmï EvÀ£ÀÄ ºÉÆ®zÀ°è ¤ÃgÀ£ÀÄß ©lÄÖ ªÁ¥À¸ÀÄì ªÀÄ£ÉUÉ §gÀĪÀ PÀÄjvÀÄ vÁvÀ¼ÀUÉÃgÁ ºÀ£ÀĪÀiÁ£À UÀÄrAiÀÄ ºÀwÛgÀ §gÀÄwÛzÁÝUÀ ®PÀëöät vÀAzÉ D±À¥Àà aAvÀPÀÄAmÁ DvÀ£À ªÀÄPÀ̼ÁzÀ zÉÆqÀعzÀÝ¥Àà, ¸ÀtÚ¹zÀÝ¥Àà EªÀgÉ®ègÀÆ PÀÆr ¤ÃgÀÄ ©qÀĪÀ «µÀAiÀÄzÀ°è «:£Á PÁgÀt dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ PÉʬÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛ PÀ°è¤AzÀ vÀ¯ÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ UÀÄgÀ«ÄoÀPÀ¯ï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.