Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Tuesday, May 21, 2013

Raichur District Reported Crimes


 

gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

                           ¢£ÁAPÀ:20-05-2013 gÀAzÀÄ gÁwæ 8-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÀAUÁªÀw gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ ªÀqÉúÀ¼ÀîzÀ ºÀwÛgÀ ¦üAiÀiÁ𢠫dAiÀÄPÀĪÀiÁgï vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Àà ²gÀ¸ÀV , ªÀAiÀÄ :34ªÀ, eÁ: °AUÁAiÀÄvï, G: E£ÉÆßêÁ ªÁºÀ£À £ÀA.PÉJ-29/JªÀiï-5767 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ , ¸Á: gÁªÀĪÀÄA¢gÀ ºÀwÛgÀ UÀÄ®âUÁð.  FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß E£ÉÆßêÁ ªÁºÀ£À £ÀA.PÉJ-29/JªÀiï-5767 £ÉÃzÀÝgÀ°è §¸ÀAiÀÄå¸Áé«Ä , qÁ:ªÀĺÁzÉë EªÀgÀ£ÀÄß PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ §¼Áîj¬ÄAzÀ UÀÄ®âUÁð PÀqÉ §gÀĪÁUÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÀÆæ±Àgï UÁr £ÀA.PÉJ-37/7678 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ PÀqɬÄAzÀ UÀAUÁªÀw gÀ¸ÉÛ PÀqÉ eÉÆÃgÁV ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÁºÀ£ÀPÉÌ lPÀÌgï PÉÆnÖzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÁºÀ£ÀzÀ°èzÀÝ §¸ÀAiÀÄå¸Áé«Ä , qÁ.ªÀĺÁzÉë EªÀjUÉ ºÁUÀÆ DgÉÆæ ªÁºÀ£ÀzÀ°èzÀÝ ºÀĸÉãÀªÀÄä ªÀÄvÀÄÛ ¥sÀQÃgÀªÀÄä EªÀjUÉ ¥ÉmÁÖVzÀÄÝ , PÀÆæ±Àgï ªÁºÀ£À ZÁ®PÀ£ÀÄ ªÁºÀ£À ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ EzÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÁ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. UÀÄ£Éß £ÀA. 133/2013 , PÀ®A. 279 , 337 L¦¹ & 187 JªÀiï.« PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ .

                       ¢£ÁAPÀ: 20.05.2013 gÀAzÀÄ 9.15 UÀAmÉUÉ ±ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Àà, 38 ªÀµÀð, eÁ: PÀÄgÀħgÀ, G: MPÀÄÌ®ÄvÀ£À, ¸Á: ºÉÆ£ÀßlV UÁæªÀÄ , vÁ: zÉêÀzÀÄUÁ, f: gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß »gÉÆúÉÆAqÁ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA: PÉJ 36/EJ-9237 £ÉÃzÀÝgÀ°è vÁ£ÀÄ vÀ£Àß vÁ¬Ä ºÁUÀÆ vÀ£Àß ªÀÄUÀ£ÁzÀ ªÀÄ£ÉÆÃeï FvÀ£À£ÀÄß PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ ¸Áxï ªÉÄʯï PÁæ¸ï PÀqɬÄAzÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ - °AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É AiÀįÁègÀ°AUÀ ªÀÄoÀzÀ PÀqÉUÉ PÉʸÀ£Éß ªÀiÁr ªÁºÀ£ÀzÀ EArPÉÃlgï ºÁQ ªÁºÀ£À wgÀÄV¸ÀÄwÛzÁÝUÀ vÀ£Àß »A¢¤AzÀ ªÀÄ»AzÁæ §Ä¯ÉgÉÆ ¦PïC¥ï ªÁºÀ£À £ÀA.PÉJ-36/J-4792 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ,  ( ºÉ¸ÀgÀÄ, «¼Á¸À w½¢gÀĪÀÅ¢¯Áè) FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cwà ªÉUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ°UÉ lPÀÌgï PÉÆnÖzÀÝjAzÀ PɼÀUÉ ©¢zÀÄÝ EzÀjAzÀ ªÀÄ£ÉÆÃd£À vÀ¯É ºÉÆqÉzÀÄ ªÉÄzÀ¼ÀÄ ºÉÆgÀ §AzÀÄ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ CzÉ. vÀ£ÀUÉ ªÀÄvÀÄÛ vÁ¬ÄUÉ ¸ÁzÁ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVªÉ ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¸À°èAiÉÄà ©lÄÖ NrºÉÆÃVzÀÄÝ CzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ¥À²ÑªÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 80/2013 PÀ®A. 279, 337, 338, 304 (J) L¦¹ & 187 JA.« AiÀiÁPïÖ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

DPÀ¹äPÀ ¨ÉAQ C¥ÀWÁvÀ. ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

                       ¢£ÁAPÀ. 20-05-2013 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 6-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ-gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÀ¸ÉÛ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ C£ÀÄgÁzsÁ ¸Áj ¸ÉAlgï ¥ÀPÀÌzÀ°èzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢ C«Äãï¸Á¨ï  vÀAzÉ  £À©Ã¸Á¨ï , ªÀAiÀÄ:27ªÀ, eÁ: ªÀÄĹèA, G: UÁ¢ ªÁå¥ÁgÀ , ¸Á: PÁn¨ÉÃ¸ï ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ gÀªÀgÀ UÁ¢ CAUÀr »AzÀÄUÀqÉ EgÀĪÀ ºÀgÀ¼É UÉÆÃzÁ«ÄUÉ «zÀÄåvï ±Ámïð ¸ÀPÀÆåðmï¢AzÀ    ¨ÉAQ ºÀwÛ UÉÆÃzÁ«Ä£À°èzÀÝ ºÀgÀ¼É , UÁ¢ §mÉÖ , ±Éqï , ¥ÀPÀÌzÀ eÉÆÃ¥ÀrUÀ¼ÀÄ ¸ÀÄlÄÖ MlÄÖ gÀÆ.2,00,000/- zÀµÀÄÖ ®ÄPÁì£ï DVzÀÄÝ , fêÀºÁ¤ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÁætºÁ¤ DVgÀĪÀ¢®è AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀ vÀgÀºÀzÀ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀ¢®è CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÁ  ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ.J¥sï.J £ÀA. 03/2013 CrAiÀÄ°è zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

 
 

¥Éưøï zÁ½ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

 
 

                   ¢£ÁAPÀ: 20-05-2013 gÀAzÀÄ 17-40 UÀAmÉUÉ ºÀnÖ UÁæªÀÄzÀ ºÀ¼É §¸ï¤¯ÁÝtzÀ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ±ÉÃRgÀAiÀÄå¸Áé«Ä vÀAzÉ CªÀÄgÀAiÀÄå¸Áé«Ä ªÀ:65 eÁ:dAUÀªÀÄ G:ºÀ.a.UÀ.¤ªÀÈvÀÛ £ËPÀgÀ ¸Á:dwÛ¯ÉÊ£ï ºÀnÖ PÁåA¥ï FvÀ£ÀÄ ªÀÄlPÁ ¥ÀæªÀÈwÛAiÀÄ°è vÉÆqÀVzÁÝUÀ RavÀ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ ¦.J¸ï.L. gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢AiÉÆA¢UÉ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄ CªÀ¤AzÀ ªÉÄð£À ªÀÄÄzÉÝêÀiÁ®ÄUÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ , ¸ÀzÀj DgÉÆævÀ£ÀÄ ªÀÄlPÁ ¥ÀnÖAiÀÄ£ÀÄß ¤AUÀ¥Àà vÀAzÉ ZÀAzÀà¥Àà ªÀÄ£ÀUÀƽ ¸Á:ºÀnÖ UÁæªÀÄ (¥ÀgÁj)£ÉÃzÀݪÀjUÉ PÉÆqÀĪÀÅzÁV w½¹zÀÄÝ ,zÁ½¬ÄAzÀ oÁuÉUÉ §AzÀÄ ªÀÄlPÁ zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ DgÉÆævÀ£À «gÀÄzÀÝ ªÉÄðAzÀ ºÀnÖ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 117/2013 PÀ®A. 78(111) PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ  CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

 
 

C¸Àé¨sÁ«PÀ ªÀÄgÀt ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

                                ªÀÄÈvÀ ²æà gÁeÉñÀ vÀAzÉ ²æäªÁ¸À ªÀ:18 eÁ:ªÀÄgÁoÀ ¸Á:UÀÄgÀÄUÀÄAmÁ FvÀ¤UÉ ºÉÆmÉÖ £ÉÆêÀÅ EzÀÄÝ ,J¯Áè zÀªÁSÁ£ÉUÀ½UÉ vÉÆÃj¹zÀgÀÆ UÀÄtªÀÄÄRªÁVgÀĪÀ¢®è, ¢ :- 19-05-2013 gÀAzÀÄ 15-00 UÀÄgÀÄUÀÄAmÁ UÁæªÀÄzÀ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è  ªÀÄ£À¹ìUÉ ºÀaÑPÉÆAqÀÄ fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥Éì ºÉÆA¢ ,ºÉÆmÉÖ £ÉÆêÀÅ vÁ¼À¯ÁgÀzÉà Qæ«Ä£ÁµÀPÀ OµÀ¢AiÀÄ£ÀÄß ¸ÉêÀ£É ªÀiÁrzÀÄÝ aQvÉì PÀÄjvÀÄ °AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ §AzÀÄ ºÉaÑ£À aQvÉì PÀÄjvÀÄ ¨ÁUÀ®PÉÆÃmÉ D¸ÀàvÉæUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ ªÀiÁUÀðªÀÄzÀåzÀ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ DvÀ£À CtÚ ²æà ±ÀgÀt§¸ÀªÀ vÀAzÉ ²æäªÁ¸À ªÀ: 20 eÁ:ªÀÄgÁoÀ G:PÀÆ° ¸Á:UÀÄgÀÄUÀÄAmÁ  FvÀ£ÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ºÀnÖ ¥Éưøï oÁuÉ.AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA: 10/2013 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ

 
 

 
 

 
 

                   ªÀÄÈvÀ ±Á»ÃgÁ ¨ÉÃUÀA FPÉAiÀÄÄ PÀqÀ¢¤ß UÁæªÀÄzÀ°è vÀ£Àß  UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 17.05.2013 gÀAzÀÄ ¹ÃªÉÄ JuÉÚ AiÀÄ ¸ÀÖ«UÉ ¨ÉAQ PÀnÖ VÃa ¸ÀÖªï ºÀZÀÑ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ CPÀ¹äPÀªÁV ¨ÉAQAiÀÄÄ zÉúÀPÉÌ vÀUÀ°zÀÝjAzÀ zÉúÀzÀ vÉÆqÉAiÀÄ ªÉÄïÁâUÀ¢AzÀ ªÀÄÄRzÀ ªÀgÉUÉ ¸ÀA¥ÀÆtð ¸ÀÄlÄÖ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ aQvÉìAiÀÄ PÁ®PÉÌ  §¼Áîj «ªÀiïì D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ¢£ÁAPÀ: 20.05.2013 gÀAzÀÄ 00.15 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É CAvÁ ªÀÄÈvÀ¼À vÁ¬Ä ²æêÀÄw ¨ÉÃUÀA UÀAqÀ £À©Ã¸Á§ 48 ªÀµÀð eÁw:ªÀÄĹèA [¦AeÁgÀ] G: ªÀÄ£ÉPÉ®¸À ¸Á: PÀqÀ¢¤ß gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¹gÀªÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA: 7/2013 PÀ®AB 174 ¹.Dgï.¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.


 

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ::-     

          gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ:21.05.2013 gÀAzÀÄ 260 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 43,900/-gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.


 

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 21-05-2013


 
This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 21-05-2013

¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 57/2013, PÀ®A 279, 338, 304(J) L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-
ದಿನಾಂಕ 20-05-2013 ರಂದು ಜಿರ್ಗಾ(ಬಿ) ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಶಿವಾನಂದ ತಂದೆ ಬಸವರಾಜ ಬಿರಾದಾರ ಸಾ: ಕೌಠಾ(ಬಿ) ರವರ ಮದುವೆ ಇದ್ದ ಕಾರಣ ಸದರಿ ಮದುವೆ ಕಾರ್ಯಾಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಒಂದು ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ್  ಮೇಲೆ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಸಂಗನ ಬಸಪ್ಪಾ ತಂದೆ ವಿಶ್ವನಾಥ ಪಾಟಿಲ್‌ಸಾ: ಕೌಠಾ(ಬಿ) ªÀÄvÀÄÛ Hj£À ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ತಂ ಕಂಟೆಪ್ಪಾ ಗಾದಗೆ  ಹಾಗು E£ÉÆßAzÀÄ ಮೋಟಾರ   ಸ್ಯಕಲ್ ನಂ. ಕೆಎ-38/ಎಲ್-4827 ನೇದರ ಮೇಲೆ Hj£À ಸಂಗಮೇಶ ತಂರಮೇಶ ಬಿರಾದರ, ಸಾಹೇಲ ತಂದೆ ಮಹಾದೇವ ಸಾ: ದಾಡಗಿ ಮತ್ತು ಪರಮೇಶ್ವರ ತಂದೆ ಸಿದ್ರಾಮ ಸಾ: ಕೊಟಗ್ಯಾಳ ಇವರು ಕುಳಿತು ಕೌಠಾ ದಿಂದ ಹೊರಟು ಜಿರ್ಗಾ ಬಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಬೀದರ ಔರಾದ ಬಿ ರೋಡಿನ ಮೇಲೆ ಶೆಂಬೇಳ್ಳಿ ಕ್ರಾಸ ಮತ್ತು ಧರಿ ಹನುಮಾನ ಮದ್ಯೆ ಬಂದಾಗ ಹಿಂದಿನಿಂದ ಕ್ರೋಜರ ಜೀಪ ನಂ. ಕೆಎ-36/4820 ನೇದರ ಚಾಲಕ£ÁzÀ DgÉÆæAiÀÄÄ ತನ್ನ ಕ್ರೋಜರ ಜೀಪ ಅತಿ ವೇಗ ಹಾಗು ನೀಷ್ಕಾಳಜಿತನದಿಂದ ಚಲಾಯಿಸಿಕೋಂಡು ಬಂದು ಪರಮೇಶ್ವರ ತಂಸಿದ್ರಾಮಪ್ಪಾ ಇತನು ಚಲಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ್ ನಂ ಕೆJ38/ಎಲ್-4827 ನೇದಕ್ಕೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದಿರುತ್ತಾನೆ, ¸ÀzÀj rQ̬ÄAzÀ ಸದರಿ ಮೊಟಾರ ಸ್ಯಕಲ್  ಮೇಲೆ ಹಿಂದೆ  ಕುಳಿತ್ತಿದ್ದ ಸಂಗಮೇಶ ತಂರಮೇಶ ಬಿರಾದರ ಇತ£À ತಲೆಗೆ, ಹಣೆಗೆ, ಬಲಗೈ ಮೋಳಕೈ ಹತ್ತಿರ ಭಾರಿ ¥Éಟ್ಟಾಗಿ ಸ್ಥಳದಲ್ಲೆ ªÀÄÈvÀಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಸದರಿ ಮೋಟಾರ ¸ÉÊPÀ¯ï ಚಲಾಯಿಸುತ್ತಿದ ಪರಮೇಶ್ವರ ತಂದೆ ಸಿದ್ರಾಮ ಹಾಗು ಸದರಿ ಮೋಟಾರ ¸ÉÊPÀ¯ï ಮೇಲೆ ಮದ್ಯದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತ್ತಿದ್ದ ಸಾಹೇಲ ತಂದೆ ಮಹಾದೇವ ಇವರಿಗೆ ಭಾರಿ ಗಾಯವಾಗಿzÀÝjAzÀ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕುರಿತು ಬೀದರ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ತಂದೆ ಕಂಟೆಪ್ಪಾ ಇವರು ಕರೆದುPÉÆAಡು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾಗ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಪರಮೇಶ್ವರ ಇತನು ಸಹ ªÀÄÈvÀಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾನೆ, DgÉÆæAiÀÄÄ ತನ್ನ ಕ್ರೋಜರ ಜೀಪ  ಸ್ಥಳದ°èAiÉÄà ಬಿಟ್ಟು ಓಡಿ ಹೊಗಿರುತ್ತಾನೆAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ zÀÆj£À ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¸ÀAZÁgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 86/2013, PÀ®A 279, 338, 304(J) L¦¹ :-
ದಿ£ÁAPÀ 10-05-2013 ರಂದು ಗಾಯಾಳು ºÁUÀÆ DgÉÆæAiÀiÁzÀ ವಿಜಯಕುಮಾರ ತಂದೆ ಮಾರುತಿ ಹಲಗೆನೋರ ವಯ: 30 ªÀµÀð, ಸಾ: ಕುಮಾರಚಿಂಚೋಳಿ ಈತನು ಬ¸ÀªÀಕಲ್ಯಾಣದಿಂದ ತನ್ನೂರಾದ ಕುಮಾರ ಚಿಂಚೋಳಿಗೆ ಮೋmÁgï ಸೈPÀ¯ï ನಂ. ಕೆಎ-56/-1723 ನೇದಮೇಲೆ ಬರುವಾಗ ಘಾಟಬೋರಳ ಶಿವಾರದಲ್ಲಿ DgÉÆæAiÀÄÄ ¸ÀzÀj ಮೋmÁgï ಸೈPÀ¯ï£ÀÄß ಜೋರಾಗಿ ಹಾಗು ಬೇಜವಾಬ್ದಾರಿಯಿಂದ ಚಲಾಯಿಸಿ ಹಿಡಿತ ತಪ್ಪಿ ©¢ÝgÀĪÀÅzÀjAzÀ ಭಾರಿ ರಕ್ತಗಾಯ ಹಾಗು ಗುಪ್ತಗಾಯಗಳಾಗಿzÀÝjAzÀ, ಗಾಯಾಳುವಿಗೆ ದಾರಿ ಹೋಕರು ಬ¸ÀªÀಕಲ್ಯಾಣ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದು, ನಂತರ DgÉÆæAiÀÄ ಮನೆಯವರು ಆತನಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ಸೋ¯Áಪೂರ ಗಂಗಾಮಯಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ, ನಂತರ ಅಲ್ಲಿಂದ ಬೀದರ ಸರಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದು aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉ «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ EvÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ 19-05-2013 gÀAzÀÄ ©ÃzÀgÀ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¸ÀAZÁgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 78/2013, PÀ®A 279, 338, 304(J) L¦¹ :-
ದಿ£ÁAPÀ 07-05-2013 ರಂದು ಕಮಲಾಪೂರದಲ್ಲಿ ಮದುವೆ ಇದ್ದ ಕಾರಣ ಸದರಿ ಮದುವೆಗೆ ಕುಕಟಪಲ್ಲಿಯಿಂದ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಜಿ.ಅರ್ಜುನ ಮತ್ತು ಅವನ ಗೆಳೆಯರಾದ ಅಪ್ಪಾರಾವ ತಂದೆ ಸುಬ್ಬಾರಾವ ಶ್ರೀಪಾನಿ, ಕ್ರೀಷ್ಣ ಬರ್ಲಾ ಸಾ: ಭೀಮಾವರಂ ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಕಾರ ನಂ ಎಪಿ-13/ಡಬ್ಲೂ-9986 ನೇದರಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತಿರುವಾಗ ಸದರಿ ಕಾರನ್ನು ಚಾಲಕನಾದ ಎ.ಕರಣಕುಮಾರ ಅಪ್ಪಾರಿ ಸಾ: ಅಮಲಾಪೂರ ಇತನು ZÀ¯Á¬Ä¸ÀÄwÛzÀÄÝ, ರಾ.ಹೆ.9 ರ ಮೂಲಕ ಬರುವಾಗ ಹುಮನಾಬಾದ ರಾಮ & ರಾಜ ಕಾಲೇಜ ಹತ್ತಿರ ಬಂದು ತಮ್ಮ ಕಾರನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಕುಡಿಯಲು ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿಂದ ನೀರು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವಾಗ ಅಪ್ಪಾರಾವ ಇತನು ರೋಡ ದಾಟಿ ªÀÄÆvÀæ «¸Àdð£É ಮಾಡುವ ಸಲುವಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತಿರುವಾಗ ಹುಮನಾಬಾದ ಕ್ ಪೋಸ್ಟ ಕಡೆಯಿಂದ ಕಾರ ನಂ ಎಂಹೆಚ-14/ಡಿ-6857 ನೇದರ ಚಾಲಕ£ÁzÀ DgÉÆæAiÀÄÄ ತನ್ನ ಕಾರನ್ನು ಅತಿ ಜೋರಾಗಿ ಹಾಗು ಬೇಜವಾಬ್ವದಾರಿಯಿಂದ ಚಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಅಪ್ಪಾರಾವ EvÀ¤ಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದು ಅಪಘಾತ ಮಾಡಿ ತನ್ನ ಕಾರನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸದೆ ಓಡಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿರುತ್ತಾನೆ, ಸದರಿ ಅಪಘಾದಿಂದ ಅಪ್ಪಾರಾವ ಇತನ ಬಾಯಿಗೆ, ಗಟಾಯಿಗೆ ಭಾರಿ ರಕ್ತಗಾವಾಗಿ ಮುರಿದಿದ್ದು ಬಲ ಮೇಲುಕಿನ ಮೇಲೆ ಗುಪ್ತಗಾಯವಾಗಿ ಬಲ ಕಿವಿಯಿಂದ ರಕ್ತ ಸೋರುತ್ತಿದ್ದು, ಬಲ ಹುಬ್ಬಿನ ಮೇಲೆ ರಕ್ತಗಾಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ, DvÀ¤UÉ aQvÉì ಕುರಿತು ಹುಮನಾಬಾದ ಸರಕಾರಿ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è zÁR°¹ £ÀAvÀgÀ ºÉaÑ£À ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕುರಿತು ಹೈದ್ರಾಬಾದ ಆರ.ಆರ ಕೊಂಪಳ್ಳಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄĪÁUÀ C¥ÁàgÁªÀ EvÀ¤UÉ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉà ದಿ£ÁAPÀ 19-05-2013 ರಂದು ಮೃತಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾನೆ.

ºÉÆPÁæuÁ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 498(J), 323, 504 L¦¹ :-
¦üAiÀiÁ𢠸ÀgÀ¸Àéw UÀAqÀ ªÀiÁzsÀªÀ zÉêÀPÀvÉÛ ªÀAiÀÄ: 20 ªÀµÀð, ¸Á: ZÉÆAr ªÀÄÄSÉÃqÀ EªÀgÀ ªÀÄzÀªÉAiÀÄÄ 4 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ DgÉÆæ ªÀiÁzsÀªÀ vÀAzÉ ªÉAPÀl zÉêÀPÀvÉÛ ¸Á: ZÉÆAr ªÀÄÄSÉÃqÀ ಈತನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಆಗಿದ್ದು, ಎರಡು ವರ್ಷದ ನಾರಾಯಣ ಎಂಬ ಗಂಡು ಮಗು ಹುಟ್ಟಿದ್ದು, DgÉÆæAiÀÄÄ ಹೈದ್ರಾಬಾದಲ್ಲಿ ಮನೆಯ ಕಟ್ಟಡಗಳಿಗೆ ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಆತನು ಸರಾಯಿ ಕುಡಿದಾಗ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀjUÉ ಯಾವ ಕಾರಣ ಇಲ್ಲದೆ ಸರಾಯಿ ಕುಡಿದ ಅಮಲಿನಲ್ಲಿ ಬೈಯುವುದು ಮತ್ತು ಹೊಡೆ ಬಡೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ದಿನಾಂಕ 19-05-2013 ರಂದು ಪ್ರತಿ ದಿವಸದಂತೆ ತಾಂಡಾದಿಂದ ಮನೆಗೆ DgÉÆæAiÀÄÄ ¸ÀgÁ¬Ä ತಂದು ಕುಡಿದು ಮನೆಯ ಬಾಗಿಲು ತಟ್ಟಿ ಮುಚ್ಚಿ ಸರಾಯಿ ಕುಡಿದ ಅಮಲಿನಲ್ಲಿ ಕೈಯಿಂದ ಬುಕ್ಕಿ ಹಾಕಿದ್ದು EgÀÄvÀÛzÉ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರು ಇಲ್ಲದನ್ನು ನೊಡಿ ನೀರಿನ ನಳ ಬಂದಾಗ DgÉÆæAiÀÄÄ ¤ÃgÀÄ ತುಂಬುತ್ತಿದ್ದು, ಆತನ ಹತ್ತಿರ ಹೊದರೆ ಆತನು ಹೊಡೆ ಬಡೆ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ, ಯಾರು ಹೇಳಿದರೆ ಕೇಳುವುದಿಲ್ಲಾ ಎಂದು ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ಬೆಸತ್ತು DgÉÆæAiÀÄ ತ್ರಾಸ ತಾಳಲಾರದೆ ದಿನಾಂಕ 19-05-2013 ರಂದು ಸೀಮೆ ಎಣ್ಣೆ ಡಬ್ಬಿ ತೇಗೆದುಕೊಂಡು ಸೀಮೆ ಎಣ್ಣೆ ಮೈ ಮೇಲೆ ಸುರಿದುಕೊಂಡು ಕೂಡಲೆ ಕಡ್ಡಿ ಗಿರಿಕೊಂಡು ಮೈಯಿಗೆ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಿಕೊಂಡಿರುvÁÛgÉ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ಚೀರಾಡುವುದು ಕೇಳಿ DgÉÆæAiÀÄÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ಮೈಮೇಲೆ ನೀರು ಹಾಕಿ ಬೆಂಕಿ ಆರಿಸಿgÀÄvÁÛ£É, ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ vÀ£Àß ಮೈಯಿಗೆ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಿಕೊಂಡಿದರಿಂದ CªÀgÀ ಹೊಟ್ಟೆ, ಎದೆ, ಕಾಲುಗಳು, ಕೈಗಳು, ಕತ್ತು, ಕುತ್ತಿಗೆ ಹಾಗು ಗುಪ್ತ ಭಾಗ ಸುಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ, ಕೂಡಲೆ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀjUÉ ಉಪಚಾರ ಕುರಿತು DgÉÆæAiÀÄÄ ಉದಗೀರ ಸರಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ತಂದು zÁR°¹gÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 20-05-2013 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄÄqÀ© ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 64/2013, PÀ®A 366(J), 109 eÉÆvÉ 149 L¦¹ :-
ದಿನಾಂಕ 19-05-2013 ರಂದು ¦üAiÀiÁð¢ gÀhÄgÀt¥Áà ¸ÁAiÀiÁ§uÁÚ §Ä¯ÁPÉ ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð, ¸Á: zÁ¸ÀgÀªÁr UÁæªÀÄ, EªÀgÀ ಮಗಳಾದ ಪಾರ್ವತಿ ಇವಳು ಸಂಡಾಸಕ್ಕೆ ಅಂತ ತಂಬಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೂಂಡು ಹೋzÁUÀ DgÉÆæ C±ÉÆÃPÀ vÀAzÉ Q±À£À PÀÄAqÁ ªÀAiÀÄ: 25 ªÀµÀð, ¸Á: zÁ¸ÀgÀªÁr  EvÀ£ÀÄ ¥ÁªÀðw EPÉUÉ ಜಬರದ¹Ûಯಿಂದ ಅವಳ  ಕೈ ಹಿಡಿದುಕೂಂಡು Hj£À ಟಂ ಟಂ ನಂ. PÉJ-39/1918 ನೇದರದಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೂಂಡು ಹೋಗುವಾಗ Hj£À ಅನೀಲ ತಂದೆ ಹಣಮಂತ ಕೂನಟೆ, ಮಾರುತಿ ತಂದೆ ವೆಂಕಪ್ಪಾ ಬಿತ್ತನಿ, ಕಿರಣ ತಂದೆ ರಾಜು ಎಲಗುರ್ತಿ ಮತ್ತು ಅಶೋಕನ ತಾಯಿ ರುಕ್ಮೀಣಿಬಾಯಿ ಇವರೆಲ್ಲಪ್ರಚೋದನೆ¬ÄAzÀ DgÉÆæAiÀÄÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ¥ÁªÀðw EPÉUÉ ಅಪಹರಿಸಿಕೂಂಡು ಹೋಗಿರುತ್ತಾನೆAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 20-05-2013 gÀAzÀÄ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÀUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄ£ÁßJSÉÃ½î ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 73/2013, PÀ®A 279, 338 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 19-05-2013 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ªÀÄ°èPÁdÄð£À vÀAzÉ gÀvÀߥÁà ªÉÄÃvÉæ ªÀAiÀÄ: 28 ªÀµÀð, ¸Á: OgÁzÀ(¹¹ð) ºÁUÀÆ »gÉÆà ºÉÆAqÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA. feÉ-6/J¹-1184 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ DgÉÆæ ¸ÀÄgÉñÀ @ ²ªÀgÁd vÀAzÉ VgÉÃ¥Áà ªÀÄAr ¸Á: ºÀÄqÀV E§âgÀÄ PÀÆr ¸ÀzÀj ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É ºÀÄqÀV UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ gÁ. ºÉ. £ÀA. 9 gÀ ªÉÄÃ¯É vÁ¼ÀªÀÄqÀV ©æqÀÓ ºÀwÛgÀ CwªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̽vÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ JzÀÄj¤AzÀ CAzÀgÉ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ PÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ ¯ÁjUÉ ªÉÆvÉÆÛAzÀÄ ¯Áj NªÀgÀ mÉÃPÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §gÀĪÁUÀ CzÀgÀ ¯ÉÊn£À ¨ÉüÀQ£À°è DgÉÆævÀ£ÀÄ gÉÆÃr£À JqÀ§¢UÉ EzÀÄÝ ©æqÀÓUÉ rQÌ ªÀiÁrzÀ£ÀÄ EzÀjAzÀ  ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ¸ÀªÉÄÃvÀ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ DgÉÆæ E§âgÀÄ PÉüÀUÉ ©zÁÝUÀ EzÀjAzÀ E§âjUÀÆ ¨sÁj UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ. 

d£ÀªÁqÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 94/2013, PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 20-05-2013 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ gÀ¦ü vÀAzÉ CdªÉÆâݣÀ ±ÉÃSï, ªÀAiÀÄ: 28 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄĹèA, ¸Á: ¹¢Ý vÁ°ÃªÀiï £ÀAiÀiÁ PÀªÀiÁ£À ©ÃzÀgÀ, ¸ÀzÀå: ¥ÀÆ£Á (JªÀiï.ºÉZï) EªÀgÀÄ vÀ£Àß EªÀgÀ UɼÉAiÀÄ£ÁzÀ ªÀĺɧƧ EªÀgÀ ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉJ-32/AiÀÄÄ-5318 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É d£ÀªÁqÁ UÁæªÀÄ¢AzÀ ©ÃzÀgÀPÉÌ §gÀÄwÛzÀÄÝ, ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß DgÉÆæ ªÀĺɧƧ vÀAzÉ E¸Áä¬Ä¯ï EvÀ£ÀÄ Cwà ªÉÃUÀ¢AzÀ £ÀqɸÀÄwÛzÀÄÝ ªÀÄgÀR¯ï UÁæªÀÄ zÁnzÀ £ÀAvÀgÀ JzÀÄgÀUÀqɬÄAzÀ §gÀÄwÛzÀÝ E£ÉÆߧâ DgÉÆæ §eÁd ¹n-100 ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉJ-38/eÉ-2674 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ ªÀÄįÁÛ¤ vÀAzÉ ¥Á±Á«ÄAiÀiÁå ¸Á: ªÀÄgÀR¯ï EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É ªÀÄÆgÀÄ d£ÀgÀ£ÀÄß PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ PÀĽvÀÄ §gÀÄwÛzÀÝ ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ïUÉ rQÌ ªÀiÁrzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¨sÁj gÀPÀÛ ºÁUÀÆ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ, DgÉÆæUÉ ¸ÁzÁ gÀPÀÛ ºÁUÀÆ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ, »AzÉ ªÀĺÀäzÀ ªÉÆù£À ¸Á: ªÀÄgÀR¯ï EvÀ¤UÉ ¨sÁj gÀPÀÛ ºÁUÀÆ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ, ¸ÀzÀj WÀl£ÉAiÀÄÄ E§âgÀÄ DgÉÆævÀgÀÄ vÀªÀÄä vÀªÀÄä ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹zÀÝjAzÀ DVgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.
 

GULBARGA DISTRICT REPORTED CRIMES


ಕಳ್ಳತನ ಪ್ರಕರಣ:
ಮಾದನ ಹಿಪ್ಪರಗಾ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ: ಶ್ರೀ.ಖಾಜಪ್ಪ ತಂದೆ ಶರಣಪ್ಪ ನಡುವಿನಕೇರಿ  ವಯ:55 ವರ್ಷ ಸಾ:ನಿಂಬಾಳ ತಾ:ಆಳಂದ ನಾವು ಊಟ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ದಿನಾಂಕ:19/05/2013 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 9:30 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ಮಲಗಿಕೊಂಡಿರುವಾಗ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ 1 -00 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಗೆಳನ್ನು ಯಾರೋ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದು, ಅದರಲಿಟ್ಟಿದ್ದ ನಗದು ಹಣ 14,000/- ರೂಪಾಯಿಗಳು ಕಳ್ಳತನವಾಗಿದ್ದು, ಮತ್ತು  ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮದ ಶಿವರಾಯ ಪಟೇದ ಇವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿನ ಅರ್ಧ ತೊಲೆ ಬಂಗಾರ ಅ.ಕಿ.10,500/- ಬಂಗಾರ ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿದ್ದು ಹೀಗೆ ಒಟ್ಟು 24,500/- ರೂಪಾಯಿಗಳ ಮೌಲ್ಯದ್ದು ಯಾರೋ ಕಳ್ಳರೂ ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ:43/2013 ಕಲಂ: 380 ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.
ಗೃಹಿಣೆ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ಪ್ರಕರಣ :
ಮಾದನ ಹಿಪ್ಪರಗಾ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ:ದಿನಾಂಕ:20/05/2013 ರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3-00 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ನಾನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬಳೆ ಇರುವಾಗ ಶಾಂತಪ್ಪ ತಂದೆ ನಿಂಗಣ್ಣಾ ಜಿಡ್ಡಿಮನಿ ಇತನು ನನ್ನ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಬಂದು ಅವಾಚ್ಯವಾಗಿ ಬೈದು ನನ್ನ ಅಂಗಾಂಗಳಿಗೆ ಮುಟ್ಟಿ ಮೈಮೇಲಿನ ಕುಪ್ಪಸ ಹರಿದಿರುತ್ತಾನೆ.ನಾನು ಬಿಡಿಸಿಕೊಂಡು ಚಿರಾಡುತ್ತಾ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರುತ್ತಿರುವಾಗ ನನ್ನ ಹೊಟ್ಟೆಯ ಮೇಲೆ ಒದ್ದಿರುತ್ತಾನೆ. ಹಾಗೂ ಕೈಯಿಂದ ಕಪಾಳದ ಮೇಲೆ ಹೊಡೆದಿರುತ್ತಾನೆ. ನಾನು ಚೀರಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಅವನ ಹೆಂಡತಿ ಶ್ರೀದೇವಿ ಬಂದು ನನ್ನ ಗಂಡನ ಮಾನ ಹಾಳ ಮಾಡುತಿ ಅಂತಾ ಬೈದಿರುತ್ತಾಳೆ. ಅವನ ತಮ್ಮನಾದ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಜಿಡ್ಡಿಮನಿ ಇತನು ಸಹ ಬಂದು ಬೇದರಿಕೆ ಹಾಕಿರುತ್ತಾನೆ. ಕಾರಣ ಅವರೆಲ್ಲರ ಮೇಲೆ ಕಾನೂನು ಪ್ರಕಾರ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಬೇಕು ಅಂತಾ ನೊಂದ 30 ವರ್ಷದ ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳು ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ:44/2013 ಕಲಂ: 323,341,354,448,504,506(2),509 ಸಂಗಡ 34 ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.