Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Sunday, November 2, 2014

Raichur District Press Note and Reported Crimes

                         ¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
£ÁUÀjÃPÀ §AzÀÆPÀÄ vÀgÀ¨ÉÃw ²©gÀ ¥ÀæPÀluÉ:

          gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯Áè ¥ÉÆ°Ã¸ï ªÀw¬ÄAzÀ £ÁUÀjÃPÀ §AzÀÆPÀÄ vÀgÀ¨ÉÃw ²©gÀªÀ£ÀÄß ºÀ«ÄäPÉÆArzÀÄÝ, ¸ÀzÀj vÀgÀ¨ÉÃwUÉ Cfð ¸À°è¸ÀĪÀ CªÀ¢ü ¢£ÁAPÀ: 30.09.2014 gÀAzÀÄ ªÀÄÄPÁÛAiÀÄUÉÆArgÀÄvÀÛzÉ. E£ÀÆß ºÉaÑ£À £ÁUÀjPÀjUÉ EzÀgÀ ¸Ë®¨sÀåªÀ£ÀÄß zÉÆgÀQ¹ PÉÆqÀĪÀ ¸À®ÄªÁV ¸ÀzÀj vÀgÀ¨ÉÃw ²©gÀPÉÌ Cfð ¸À°è¸ÀĪÀ CªÀ¢üAiÀÄ£ÀÄß ¢£ÁAPÀ: 10.11.2014 gÀ ªÀgÉUÉ «¸ÀÛj¹zÀÄÝ, ¨sÀwðªÀiÁrzÀ CfðUÀ¼À£ÀÄß ¢£ÁAPÀ: 15.11.2014 gÉƼÀUÁV ¥Éưøï G¥Á¢üÃPÀëPÀgÀ PÁAiÀiÁð®AiÀÄ, f¯Áè ¸À±À¸ÀÛç «ÄøÀ®Ä ¥ÀqÉ, f¯Áè ¥Éưøï C¢üÃPÀëPÀgÀ PÀbÉÃj DªÀgÀt, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÀªÀgÀ°è ¸À°è¸À§ºÀÄzÁVzÉ. ºÉaÑ£À «ªÀgÀUÀ½UÁV G¥Á¢üÃPÀëPÀgÀÄ, r.J.Dgï. gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ, ªÉÆ.¸ÀASÉå: 9480803806 CxÀªÁ 9480803814 £ÉÃzÀÝPÉÌ ¸ÀA¥ÀQð¹ ªÀiÁ»w ¥ÀqÉAiÀħºÀÄzÁVzÉ. £ÁUÀjÃPÀgÀÄ EzÀgÀ G¥ÀAiÉÆÃUÀªÀ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉƼÀî®Ä PÉÆÃgÀ¯ÁVzÉ.
:: ¸ÁªÀðd¤PÀgÀÄ  ¨ÉÆUÀ¸ï J¸ï.JA.J¸ï. ªÀiÁ»wUÀ¼À §UÉÎ JZÀÑjPÉ ªÀ»¸ÀĪÀ PÀÄjvÀÄ ::

          ªÉƨÉʯïUÀ½UÉ ¤ÃªÀÅ ¥ÉæöÊeï UÉ¢ÝgÀÄ«j ¤ªÀÄä ºÉ¸ÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ «¼Á¸À ºÁUÀÆ ¨ÁåAPï SÁvÉ £ÀA§gÀ£ÀÄß  J¸ï.JA.J¸ï. ªÀiÁr, CAvÁ ¨ÉÆUÀ¸ï J¸ï.JA.J¸ï. PÀ½¹, CAvÀæeÁ®zÀ°è ¤ªÀÄä£ÀÄß ¹®ÄQ¹ §gÀħgÀÄvÁÛ UɼÉAiÀÄgÀ£ÁßV ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¤ªÀÄä ¨ÁåAPï SÁvÉAiÀÄ°ègÀĪÀ ºÀtªÀ£ÀÄß PÀ§½¹ ªÉÆøÀ ªÀiÁqÀĪÀ C£ÉÃPÀ PÀA¥À¤UÀ¼ÀÄ F jÃw ªÀiÁqÀĪÀ ¸ÁzÀåvÉUÀ½gÀÄvÀÛªÉ. PÁgÀt EAvÀºÀ CAvÀæeÁ®zÀ°è ¹®ÄQ ªÉÆøÀ ºÉÆÃUÀ¢gÀ®Ä gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀgÀ°è,  f¯Áè ¥ÉÆ°Ã¸ï ªÀjµÁ×¢üÃPÁjUÀ¼ÁzÀ JA. J£ï. £ÁUÀgÁeï gÀªÀgÀÄ ªÀÄ£À« ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ. 

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:- 
zÉÆA© ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

           ಫಿರ್ಯಾದಿ eÉ.©.gÁdÄ vÀAzÉ §¸Àì¥Àà.JªÀiï, 50 ªÀµÀð, eÁ: ªÀiÁ¢UÀ, G:¸ÀªÀiÁd ¸ÉêÀPÀ, ¸Á: ²ªÀ¥ÀÄgÀÄ PÁ¯ÉÆä gÁA¥ÀÆgÀÄ gÉÆÃqï ªÉÄÃxÉÆÃr¸ÀÖ ZÀZÀð ºÀwÛgÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ, FvÀ£ÀÄ   ಯರಮರಸ್ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ DvÀ£À ಹೆಂಡತಿಯು ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದೇನೆಂದರೆ, 1) eÁ£ï vÀAzÉ ªÀ¸ÀAvÀgÁd 2) £ÀvÁ¬Ä£À¯ï vÀAzÉ ªÀ¸ÀAvÀgÁd 3) «dAiÀiï vÀAzÉ ªÀ¸ÀAvÀgÁd 4) ±ÁAvÀgÁd vÀAzÉ ªÀ¸ÀAvÀgÁeï 5) £À«Ã£ï vÀAzÉ dAiÀÄ¥Á¯ï 6) ¢Ã¥ÀPï vÀAzÉ dAiÀÄ¥Á¯ï 7) ºÁUÀÆ EvÀgÀgÀÄ. ¸Á- J¯ÁègÀÄ gÁA¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ  EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ಹಿಂದಿನ ದ್ವೇಷದಿಂದ ಅಕ್ರಮ ಕೂಟ ರಚಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು, ಕೈಯಲ್ಲಿ ಬಡಿಗೆ, ಕಲ್ಲು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಬಂದು, ಎಲೇ ಸೂಳೆ ಮಕ್ಕಳೆ ನಮ್ಮ ವಿರುದ್ದ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ದೂರು ಕೊಡುತ್ತೀರೆನಲೇ ಅಂತಾ ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಬೈದು ಮನೆಯ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಒಳಗಡೆ ನುಗ್ಗಿ ಮನೆಯ ಕಿಟಕಿ ಗ್ಲಾಸ್ ಗಳನ್ನು ಒಡೆದು, ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಕಲ್ಲುಗಳಿಂದ ಹೊಡೆದು, ಬಾಕಿಲು ಮತ್ತು ಕಿಟಕಿಗಳಿಗೆ ಜಖಂಗೊಳಿಸಿ ಲುಕ್ಸಾನ್ ಮಾಡಿ, ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಹೆಂಡತಿಗೂ ಮತ್ತು ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಮಗಳಿಗೂ ಕಲ್ಲುಗಳಿಂದ ಹೊಡೆದಿದ್ದು, ಆಗ ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಹೆಂಡತಿ ಮತ್ತು ಮಗಳು ತನ್ನ ಅಕ್ಕ ಸುಖಲತಾ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದು ಅಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಆರೋಪಿತರು ಹೋಗಿ “ ಎಲೇ ಸೂಳೆ ಮಕ್ಕಳೇ, ಈಗ ಬರಲೇ, ನಿಮ್ಮ ಅಣ್ಣಂದಿರು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಸಿಗಲಿ ಜೀವ ಸಹಿತ ಉಳಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತಾ ಜೀವದ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.  ಅಂತಾ ಮುಂತಾಗಿ ಇದ್ದ ಪಿರ್ಯಾದಿ ಹೇಳಿಕೆ  ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ¥À²ÑªÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ ಗುನ್ನೆ ನಂ 190/2014 ಕಲಂ 143,147,148, 324, 427, 504, 506 ಸಹಿತ 149 ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.

                          ಆರೋಪಿನಂ.1¥À«vÀægÁAiÀiïvÀAzɺÀgÉãïgÁAiÀiï ಈತನು ಫಿರ್ಯಾಧಿ  ²æêÀÄw. ±ÀªÀÄAw ªÀÄAqÀ¯ï UÀAqÀ ¸ÀĨÁµï ªÀÄAqÀ¯ï, 35 ªÀµÀð, £ÀªÀıÀÆzÀæ, ºÉÆ®ªÀÄ£É PÉ®¸À, ¸Á: Dgï.ºÉZï. PÁåA¥À £ÀA. 3 vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ FPÉಗೆ ಸಂಭಂದಿಸಿದ ಎರಡು ಖಾಲಿ ಪ್ಲಾಟಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿಸಿ ತಾನೇ ಹಣ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದು ದಿನಾಂಕ 01-11-2014 ರಂದು 2-00 ಪಿ.ಎಂ. ಸುಮಾರಿಗೆ ಆರೋಪಿತರು ಆರ್.ಹೆಚ್. ಕ್ಯಾಂಪ ನಂ. 3 ರಲ್ಲಿರುವ ಫಿರ್ಯಾಧಿದಾರಳ ಅಣ್ಣನ ಅಂಗಡಿಯ ಮುಂದೆ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಹೊರಟಾಗ ಫಿರ್ಯಾಧಿದಾರಳು ಆರೋಪಿ ನಂ. 1 ಈತನಿಗೆ ಪ್ಲಾಟ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿಸಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಹಣ ತನಗೆ ಕೊಡು ಅಂತಾ ಹೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ EvÀgÉ 4 d£À ಆರೋಪಿತgÀÄ ಅಕ್ರಮ ಕೂಟ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಫಿರ್ಯಾಧಿದಾರಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಜಗಳ ಬಿಡಿಸಲು ಬಂದ ಆಕೆಯ ಅಕ್ಕ ರಾಣಿಸರ್ದಾರ ಈಕೆಗೆ ಕೈ ಮತ್ತು ಕಲ್ಲಿನಿಂದ ಹೊಡೆದು ಇಬ್ಬರನ್ನು ಎಳೆದಾಡಿ ಅವರ ಮಾರ್ಯಾದಿಗೆ ಕುಂದು ಬರುವಂತೆ ವರ್ತಿಸಿ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಫಿರ್ಯಾಧಿದಾರಳಿಗೆ ಜೀವದ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿರುತ್ತಾರೆ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 251/2014 PÀ®A. 143,147,148,323,324,506 gÉ/« 149 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
                                                                
                                                                                                                       
EvÀgÉ L.¦.¹. ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

             ಪಿರ್ಯಾದಿ ¥ÉæêÀÄeÉÆåÃw UÀAqÀ gÁªÀÄZÀAzÀæ, ¸Á: eÉÆåÃw PÁ¯ÉÆä gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ FPÉAiÀÄÄ ¢£ÁAPÀ: 30-10-2014 gÀAzÀÄ 1500 UÀAmÉUÉ ತನ್ನ ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ನಿಂತಿದ್ದಾಗ, ಆರೋಪಿ ನಂ. 01 «gÉñÀ ಈತನು ಕುಡಿದು ಬಂದು ಬಾಯಿಗೆ ಬಂದಂತೆ ಬೈದಾಡಿ, ಆರೋಪಿ ನಂ.01  «gÉñÀ ಮತ್ತು 02 gÀ¦üà E§âgÀÆ G: CmÉÆà ZÁ®PÀ ರವರು ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಕೆಸರು ಕಲಸಿ ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಮನೆಯ ಗೋಡೆಗೆ ಹೊಡೆಯುವಾಗ ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರಳು ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ಗೋಡೆಗೆ ಹೊಡೆಯಬೇಡಿ ಅಂತಾ ಆರೋಪಿತರಿಗೆ ತಡೆಯಲು ಹೋದಾಗ, ಆರೋಪಿ ನಂ.01 ಈತನು ಫಿರ್ಯಾದಿಗೆ ತಡೆದು ನಿಲ್ಲಿಸಿ, ಎಲೇ ಸೂಳೆ ನೀನು ನನ್ನನ್ನು ತಡೆಯಲು ನಿನ್ಯಾರು ಅಂತಾ ಅವಾಚ್ಯವಾಗಿ ಬೈದು, ಆರೋಪಿತರಿಬ್ಬರು ಫಿರ್ಯಾದಿಗೆ ನಮ್ಮ ತಂಟೆಗೆ ಬಂದರೆ ನಿನಗೆ ಜೀವ ಸಹಿತ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತಾ ಜೀವದ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ ಅಂತಾ ಮುಂತಾಗಿ ಇದ್ದ ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ¥À²ÑªÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ.   ಗುನ್ನೆ ನಂ. 187/2014 ಕಲಂ 341, 504, 506 ಸಹಿತ 34 ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡೆನು.
                  ದಿನಾಂಕ:22/10/2014 ರಿಂದ ದಿ:25/10/2014 ರ ಮದ್ಯದಲ್ಲಿ ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರನು ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ಪಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಶಿವರಾಜ ತಂದೆ ಹಾಲಪ್ಪ, ಜಾ:ಮಾದಿಗ, ಸಾ:ಹಾಲ್ದರ್ತಿ, ಇವರು ಫಿರ್ಯಾದಿ ²æêÀÄw ºÀ£ÀĪÀÄAw UÀAqÀ gÁAiÀÄUËqÀ,40ªÀµÀð, eÁ:£ÁAiÀÄPÀ, G:ªÀÄ£É PÉ®¸À,¸Á:ªÀÄÆqÀ®UÀÄAqÀ  FPÉAiÀÄ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ:9008284463 ನೇದ್ದಕ್ಕೆ ತನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ:9740642498 ಹಾಗು 9880882057 ನೇದ್ದರಿಂದ ಸುಮಾರು 8-10 ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ಫಿರ್ಯಾದಿಗೆ ಮತ್ತು ಆತನ ಕುಟುಂಬದ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಅಶ್ಲೀಲ ಮಾತುಗಳಿಂದ ಬೈದಾಡಿ ಮಾತ್ಪಳ್ಳಿ ಜಾತ್ರೆಗೆ ಬಂದು ಫಿರ್ಯಾದಿಗೆ ಮುಗಿಸೇ ಬಿಡುತ್ತೇನೆ ಅಂತಾ ಜೀವದ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದು ಈತನ ಹಿಂದೆ ಯಲ್ಲಪ್ಪ ತಂದೆ ಶಿವಪ್ಪ, ಜಾ:ಮಾದಿಗ, ಸಾ:ಹಿರೇರಾಯಕುಂಪಿ ಇವರು ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಸಂಗಡ ಯಾವುದೋ ಕಾರಣಕ್ಕಾ ದ್ವೇಷ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಶಿವರಾಜ ಈತನಿಗೆ ಪ್ರಚೋದನೆ ನೀಡಿದ್ದುl ತಿಳಿದು ಬಂದಿರುತ್ತದೆ. ಸದ್ರಿ ಶಿವರಾಜ ಈತನಿಗೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ವಿಚಾರಣೆ ಕುರಿತು ತನ್ನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ದೇವದುರ್ಗ ನಗರಕ್ಕೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು ನಂತರ ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ಗಬ್ಬೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ಹಾಜರು ಪಡಿಸಿದ್ದು ಮುಂತಾಗಿ ಅಂತಾ ಇದ್ದ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ.114/14 ಕಲಂ:504,506,507,109, ಸಹಿತ 34 ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.
gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
                 ದಿನಾಂಕ 01-11-2014 ರಂದು 19.30 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಮೃತ ತಿಮ್ಮಪ್ಪನು ಕ್ರಿಷ್ಣ ಕಡೆಯಿಂದ ದೇವಸುಗೂರುಗೆ ಸೈಕಲ್ ಮೇಲೆ ಬರುವಾಗ ಯಾವದೋ ಅಪರಿಚಿತ ವಾಹನ ಚಾಲಕನು ಹೈದ್ರಾಬಾದ್ ರಸ್ತೆ ಕಡೆಯಿಂದ ಅತೀವೇಗ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ತಿಮ್ಮಪ್ಪನಿಗೆ ಟಕ್ಕರ್ ಕೊಟ್ಟು ಭಾರಿ ಗಾಯಗಳಾಗಿ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಯೇಮೃತ ಪಟ್ಟಿದ್ದು ಆರೋಪಿತನು ವಾಹನವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸದೇ ಹಾಗೆ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ ಅಂತಾ ಮುಂದಾಗಿ ಫಿರ್ಯಾದು ಮೇಲಿಂದ ±ÀQÛ£ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA:116/2014 PÀ®A: 279,304(J) L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 187 L.JªÀiï.« PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿ ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿದೆ
AiÀÄÄ.r.Dgï. ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
              ಮೃತ UÉÆëAzÀ vÀAzÉ ¸ÀªÁgÉ¥Àà, 42 ªÀµÀð, eÁ: ZɮĪÁ¢, G: ¥ÉÃAnAUï PÉ®¸À, ¸Á: UÉÆÃ¯ï ªÀiÁPÉðmïAiÀiÁqÀð gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ FvÀನು ಫಿರ್ಯಾದಿ ®Qëöä UÀAqÀ UÉÆëAzÀ, 38 ªÀµÀð, eÁ: ZɮĪÁ¢, G: ªÀÄ£ÉPÉ®¸À, ¸Á: UÉÆÃ¯ï ªÀiÁPÉðmï gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ FPÉ ಗಂಡನಿದ್ದು, ಫಿರ್ಯಾದಿಯೊಂದಿಗೆ ಈಗ್ಗೆ 15 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದು, ತನಗೆ ಇಬ್ಬರು ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳು, ಇಬ್ಬರು ಗಂಡುಮಕ್ಕಳು, ಮತ್ತು ತನಗೆ ಒಬ್ಬ ಅಣ್ಣ ಮತ್ತು ಮೂವರು ತಮ್ಮಂದಿರು ಮತ್ತು ಮೂವರು ತಂಗಿಯವರಿದ್ದು, ಮೂವರು ತಂಗಿಯವರಿಗೆ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದು, ಅದರಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ತಂಗಿಗೆ ಈಗ್ಗೆ 5 ತಿಂಗಳಿಂದೆ ಗುಲ್ಬರ್ಗಾಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟು ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದು, ಆದರೆ ಆಕೆಯು ಗಂಡನ ಮನೆಗೆ ಹೋಗದೇ ಮೃತನ ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಇದ್ದು, ಆದರೆ ಆಕೆಯ ಗಂಡನ ಕಡೆಯವರು ಎರಡು ಸಲ ಬಂದು ಕರೆದರೂ ಆಕೆಯು ಹೋಗಿರಲಿಲ್ಲಾ. ಪುನಃ ಮುಂದಿನ ರವಿವಾರ ಆಕೆಯ ಗಂಡನ ಕಡೆಯವರು ಬರುತ್ತೇವೆ ಯಾವುದಾದರೂ ಕಡಾಮುಡಿ ಮಾಡಿಕೊಡಬೇಕೆಂದು ಹೇಳಿದ್ದು ಮತ್ತು ಮೃತನು ಇಡೀ ಕುಟುಂಬದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಹೊತ್ತಿದ್ದು, ಮತ್ತು ತನ್ನ ತಂಗಿಯು ಗಂಡನ ಮನೆಗೆ ಹೋಗದಿರುವುದನ್ನೇ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಹಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಯಾವುದೋ ವಿಷ ಕುಡಿದು ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ, ಈತನ ಸಾವಿನಲ್ಲಿ ಯಾರ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಸಂಶಯ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಅಂತಾ ಮುಂತಾಗಿ ಇದ್ದ ಪಿರ್ಯಾದಿಯ ಹೇಳಿಕೆ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ¥À²ÑªÀÄ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA: 13/2014 PÀ®A: 174 ¹.Dgï.¦.¹ CrAiÀÄ°è ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು ಮಾಡಿ ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡೆನು.
¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-     
                   gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 02.11.2014 gÀAzÀÄ 34 ¥ÀæPÀÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr   5100/-   UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄjÃvÀåPÀæªÀÄdgÀÄV¸ÀĪÀPÁAiÀÄðªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        


BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 02-11-2014

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 02-11-2014

¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 277/2014, PÀ®A 324, 504, 308 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¦üAiÀiÁ𢠲æÃPÁAvÀ vÀAzÉ §¸ÀªÀgÁd «ÃgÀ±ÉÃmÉÖ ¸Á: qÉÆÃtUÁ¥ÀÆgÀ gÀªÀgÀ ºÀwÛgÀ MAzÀÄ PÀÆæ¸ÀgÀ ªÁºÀ£À EzÀÄÝ, CzÀgÀ ¥ÀÆeÉAiÀÄ£ÀÄß ¢£ÁAPÀ 31-10-2014 gÀAzÀÄ gÁwæ 9 UÀAmÉUÉ ªÀiÁr ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ¸ÉßûvÀgÁzÀ ¨sÁ°ÌAiÀÄ «¯Á¸À vÀAzÉ ±ÉögÁªÀ ¨ÉqÀPÀÄAzÉ, ¨sÁ¸ÀÌgÀ vÀAzÉ ¨Á§ÄgÁªÀ, U˸À ªÉÄÃPÁ¤Pï EªÀgÀÄ PÀÆqÁ ¥ÀÆeÉUÉ §A¢zÀÄÝ, ¥ÀÆeÉ £ÀAvÀgÀ 4 d£ÀgÀÄ «¯Á¸À gÀªÀgÀ PÁgÀ £ÀA. PÉJ-36/ JªÀiï-3605 £ÉÃzÀgÀ°è PÀĽvÀÄ Hl ªÀiÁqÀĪÀ ¸À®ÄªÁV JªÀÄ.f.J¸ï.J¸ï.PÉ ¥sÁåQÖç ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ zsÉÆÃAr¨Á£À zsÁ§PÉÌ qÉÆÃtUÁ¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄ¢AzÀ gÁwæ 1030 UÀAmÉUÉ ©lÄÖ gÁwæ 11 UÀAmÉUÉ zsÁ§PÉÌ §A¢zÀÄÝ, «¯Á¸À U˸À, ¨sÁ¸ÀÌgÀÀ EªÀgÀÄ zsÁ§zÀ ºÉÆgÉUÉ PÀĽwÛzÀÄÝ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ CAzÁdÄ gÁwæ 1130 UÀAmÉUÉ zsÁ§zÀ°è HlzÀ DqÀðgÀ PÉÆqÀ®Ä PËAlgÀ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ zsÁ¨Á¢AzÀ Hl ªÀiÁr ºÉÆÃgÀUÉ §gÀÄwÛzÀÝ M§â ªÀåQÛUÉ zsÀPÉÌAiÀiÁVzÀÄÝ, DvÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¸ÀjAiÀiÁV £ÉÆÃr £ÀrAiÀÄ°èPÉÌ §gÀĪÀÅ¢®èªÉ CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀ£ÀÄ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ CªÀ¤UÉ »ÃUÉÃPÉ ¨ÉÊAiÀÄÄåwÛ¢Ý ¸ÀjAiÀiÁV ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄ CAvÁ CAzÁUÀ D ªÀåQÛ vÀ£Àß eÉÆvÉ §A¢zÀÝ E£ÀÆß PÉ®ªÀÅ d£ÀjUÉ MwÛ ºÀr¬Äj EªÀ¤UÉ CAvÁ CAzÁUÀ CªÀ£À eÉÆvÉ §AzÀªÀgÀÄ K ¸ÀƼÉà ªÀÄUÀ£É zsÀPÉÌ ºÉÆqÉzÀÄ £ÀªÀÄäªÀgÀ eÉÆvÉ dUÀ¼À ªÀiÁqÀÄwÛ CAvÁ CAzÀÄ J®ègÀÄ £À£ÀUÉ MwÛ »rzÁUÀ D ªÀåQÛ zsÁ§zÀ°è ©zÀÝ MAzÀÄ xÀªÀÄì C¥ï ¨Ál°¬ÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÀÄzsÀå ¨sÁUÀzÀ°è ºÉÆqÉzÀÄ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É, DUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ D ªÀåQÛUÉ £À£ÀUÉ »ÃUÉPÉ «£ÁB PÁgÀt ºÉÆqÉAiÀÄÄwÛ¢Ý CAvÁ PÉýzÁUÀ ¥ÀÄ£ÀB D ªÀåQÛ C¯Éè EzÀÝ MAzÀÄ ¥Áè¹ÖPï ZÉÃgÀ¢AzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¨É£Àß ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ vÀgÀazÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀ£ÀÄ, DUÀ zsÁ¨ÁzÀ ºÉÆgÀVzÀÝ «¯Á¸À, ¨sÁ¸ÀÌgÀ, U˸À ªÀÄvÀÄÛ zsÁ¨ÁzÀ ªÀiÁ°PÀ zsÉÆAr¨Á EªÀgÀÄ §AzÀÄ dUÀ¼À ©r¹gÀÄvÁÛgÉ, ¦üAiÀiÁð¢UÉ ºÉÆqÉzÀÄ dUÀ¼À ªÀiÁrzÀªÀgÀÄ CªÀgÀÄ vÀAzÀ mÁmÁ ¸ÀĪÉÆà £ÀA. PÉJ-39/JªÀiï-7044 £ÉÃzÀgÀ°è PÀĽvÀÄ J®ègÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ, zsÁ¨sÁzÀ ªÀiÁ°PÀ zsÉÆAr¨Á EªÀjUÉ «ZÁj¸À¯ÁV mÁmÁ ¸ÀĪÉÆÃzÀ°è ºÉÆÃzÀªÀgÉ®è SÉÃqÀ UÁæªÀÄzÀªÀjgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ w½¹gÀÄvÁÛgÉ, UÁAiÀÄUÉÆAqÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¸ÉßûvÀgÀÄ HlPÉÌ §AzÀ PÁj£À°è PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ ¨sÁ°Ì ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ aQvÉì PÀÄjvÀÄ vÀAzÀÄ zÁR°¹gÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 01-11-2014 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 334/2014, PÀ®A 379 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 05-10-2014 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 9-00 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ CªÀÄÈvï vÀAzÉ vÀļÀ¹gÁªÀiï ªÀqÀØgï, ªÀAiÀÄ: 29 ªÀµÀð, eÁw: ªÀqÀØgï, ¸Á: ªÀÄ£É £ÀA. 335, gÁd¥ÀÆgÀ, ±ÀºÁ¨Ázï gÉÆÃqï, UÀÄ®âUÁð gÀªÀgÀÄ vÀªÀÄä zÉÆqÀØ¥Àà£À ªÀÄUÀ gÁdÄ JA§ÄªÀgÀ DgÉÆÃUÀå «ZÁgÀuÉUÉAzÀÄ ©ÃzÀgï f¯Áè ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæUÉ vÀ£Àß »ÃgÉÆ ºÉÆÃAqÁ ¸Éà÷èöÊAqÀgï ¥Àè¸ï ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉJ-37/PÀÆå-3618 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É §AzÀÄ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß D¸ÀàvÉæAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¥ÁQðAUï ¸ÀܼÀzÀ°è ©ÃUÀ ºÁQ ¤°è¹ D¸ÀàvÉæUÉ ºÉÆÃV 9-30 UÀAmÉUÉ ºÉÆgÀUÉ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀ¯ÁV ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¤°è¹ ºÉÆÃzÀ ¸ÀzÀj ªÉÆÃmÁgï ¥Àè¸ï ¸ÉÊPÀ¯ï EgÀ°®, AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. PÀ¼ÀĪÁzÀ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï «ªÀgÀ F PɼÀV£ÀAvÉ EgÀÄvÀÛzÉ, 1) »ÃgÉÆà ºÉÆÃAqÁ ¸Éà÷èöÊAqÀgï ªÉÆÃmÁgï ¥Àè¸ï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉJ-37/PÀÆå-3618, 2) ZÁ¹¸ï £ÀA. JªÀiï.©.J¯ï.ºÉZï.J.10.E.eÉ.8.ºÉZï.PÉ.10553, 3) EAf£ï £ÀA. ºÉZï.J.10.E.J.8.ºÉZï.PÉ.20040, 4) ªÀiÁqÀ¯ï-2008, 5) §t:Ú ¹®égï, 6) C.Q 30,000/- EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 01-11-2014 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ. 

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 01-11-2014

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 01-11-2014

ªÀÄ£Àß½î ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgï AiÀÄÄ.r.DgÀ £ÀA. 07/2014, PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¦üAiÀiÁ𢠱ÁAvÀªÀiÁä UÀAqÀ §PÀÌ¥Áà ºÉÆPÁæuÁ ªÀAiÀÄ: 50 ªÀµÀð, eÁw: PÀÄgÀħ, ¸Á: ¨sÀAUÀÆgÀ gÀªÀgÀ UÀAqÀ gÉÊvÀ£ÁVzÀÄÝ, F ªÀµÀð ªÀÄ¼É PÀqɪÉÄAiÀiÁVzÀÝjAzÀ J¯Áè ¨É¼ÉUÀ¼ÀÄ ºÁ¤AiÀiÁVzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ PÀgÉAl C¨sÁªÀ¢AzÀ ¨É¼ÉUÀ¼ÀÄ ¨Ár ºÉÆVzÀÝjAzÀ DUÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ UÀAqÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀjUÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è £ÀªÀÄUÉ ¸Á® ºÉZÁÑVzÉ ºÉÃUÉ wj¸À¨ÉÃPÉAzÀÄ ºÉüÀÄwÛzÀÝgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ vÀªÀÄÆägÀ ¦.PÉ.¦.J¸ï ¨ÁåAPï¢AzÀ 1,00,000/- gÀÆ. ¸Á® ªÀÄvÀÄÛ SÁ¸ÀV ¸Á® §UÉÎ aAw¹ fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥ÉìUÉÆAqÀÄ ¢£ÁAPÀ 31-10-2014 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ AiÀÄxÁ ¥ÀæPÁgÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ UÀAqÀ ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃzÀªÀ£ÀÄ ªÀÄgÀ½ HlPÉÌ §gÀzÀ PÁgÀt ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ªÀÄUÀ ±ÀgÀt¥Áà EvÀ£ÀÄ C¥Áà E£ÀÄß ªÀÄ£ÉUÉ §gÀ°®è CAvÁ ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ¯ÁV vÀªÀÄä ºÉÆ® ¸ÀªÉÃð £ÀA. 91/3 £ÉÃzÀgÀ PÀmÉÖAiÀÄ ªÉÄðgÀĪÀ ¨Éë£À ªÀÄgÀPÉÌ ºÀUÀ΢AzÀ £ÉÃtÄ ºÁQPÉÆAqÀÄ ªÀÄÈvÀÛ¥ÀnÖzÀÄÝ ±ÀªÀªÀÅ eÉÆÃvÀÄ ©¢ÝgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ w½¹zÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ vÀ£Àß ªÀÄPÀ̼ÉÆA¢UÉ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ®Ä ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ UÀAqÀ §PÀÌ¥Áà vÀAzÉ UÀÄAqÀ¥Áà ºÉÆPÁæuÁ ªÀAiÀÄ: 55 ªÀµÀð, eÁw: PÀÄgÀħ, ¸Á: ¨sÀAUÀÆgÀ EvÀ£ÀÄ ¨Éë£À ªÀÄgÀPÉÌ ºÀUÀ΢AzÀ £ÉÃtÄ ºÁQPÉÆAqÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É, UÀAqÀ §PÀÌ¥Áà ¸Á®zÀ ¨ÁzsɬÄAzÀ fUÀÄ¥ÉìUÀÆAqÀÄ £ÉÃtÂUÉ ±ÀgÀuÁVgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆÃlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉýPÉ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ. 

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 26/2014, PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¦üAiÀiÁð¢ dUÀ£ÁxÀ vÀAzÉ ±ÁåªÀÄuÁÚ ºÉÆ£Áᬐ ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: RlPÀaAZÉÆý UÁæªÀÄ, vÁ: ¨sÁ°Ì gÀªÀgÀ vÀªÀÄä ¸ÀAdÄPÀdĪÀiÁgÀ vÀ£Àß PÀÄlÄA§ ¸À»vÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 6 wAUÀ½AzÀ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ PÁmÉÃzÁ£À KjAiÀiÁzÀ°è ªÀÄ£É ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ EzÀÄÝ, CªÀ£ÀÄ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrAiÀĪÀ ZÀlzÀªÀ¤zÀÄÝ, ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÀÄ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrAiÀĨÉÃqÁ CAvÀ ºÉýzÀgÉ CªÀ£ÀÄ J®ègÀ ¸ÀAUÀqÀ dUÀ¼À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £ÉÃtÄ ºÁQPÉÆAqÀÄ ¸ÁAiÀÄÄvÉÛãÉAzÀÄ ºÉüÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ ºÁUÀÆ F »AzÉ JgÀqÀÄ ¸À® ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è £ÉÃtÄ ºÁQPÉÆArzÀÄÝ CªÀ£À£ÀÄß ©r¹PÉÆArgÀÄvÁÛgÉ, »ÃVgÀĪÁUÀ ¢£ÁAPÀ 31-10-2014 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ vÀªÀÄä ¸ÀAdÄPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ±ÁåªÀÄuÁÚ ºÉÆ£Áᬐ ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: RlPÀaAZÉÆý, vÁ: ¨sÁ°Ì EvÀ£ÀÄ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrzÀÄ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ¢AzÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀPÉÌ §AzÀÄ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è CAzÁdÄ 10 UÀAmɬÄAzÀ 11 UÀAmÉ ªÀÄzsÁåªÀ¢üAiÀÄ°è vÀ£Àß ¸ÉÆAlQzÀÝ ¨ÉïïÖ vÉUÉzÀÄ L© PÀ©âtzÀ UÉÃnUÉ PÀnÖ PÉÆgÀ½UÉ £ÉÃtÄ ºÁQPÉÆAqÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É, ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À ¸Á«£À §UÉÎ AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉà vÀgÀºÀzÀ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢®è CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 01-11-2014 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ ªÀiËTPÀ ºÉýPÉ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨ÉêÀļÀSÉÃqÁ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 86/2014, PÀ®A 341, 307, 324, 109, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 31-10-2014 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠣ÀgÀ¹AUÀ vÀAzÉ w¥ÀàuÁÚ UÀÄ¥ÀÛ ªÀAiÀÄ: 28 ªÀµÀð, eÁw: ºÉÆ°AiÀiÁ, ¸Á: ªÉÆUÀzÁ¼À, vÁ: & f: ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀÄ ªÉÆUÀzÁ¼À UÁæªÀÄzÀ CUÀ¹ PÀqɬÄAzÀ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉUÉ UɼÉAiÀÄ£ÁzÀ C¤Ã® ¢ªÁ¼À CªÀ£À eÉÆvÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆæ 1) gÁd¥Áà vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Áà ZÀAUÉÆð ªÀAiÀÄ: 32 ªÀµÀð, eÁw: PÀ§â°UÁ, ¸Á: ªÉÆUÀzÁ¼À, vÁ: & f: ©ÃzÀgÀ, EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CqÀØUÀnÖ ¤°è¹ ¤Ã£ÀÄ MAzÀÄ ªÀµÀðzÀ »AzÉ £Á£ÀÄ ªÀÄAdÄ ¸ÀdÓ£À eÉÆvÉ dUÀ¼ÀªÁqÀĪÁUÀ ¤Ã£ÀÄ ªÀÄAdÄ ¸ÀdÓ£À EvÀ£À PÀqÉAiÀiÁV dUÀ¼À KPÉ ©r¹¢Ý CAvÀ PÉüÀĪÀµÀÖgÀ°è DgÉÆævÀ£À vÀAzÉAiÀiÁzÀ DgÉÆæ £ÀA. 2) ±ÀgÀt¥Áà vÀAzÉ ±ÀAPÉæÃ¥Áà ZÀAUÉÆð ªÀAiÀÄ: 60 ªÀµÀð, eÁw: PÀ§â°UÁ, E§âgÀÆ ¸Á: ªÉÆUÀzÁ¼À, vÁ: & f: ©ÃzÀgÀ EvÀ£ÀÄ PÀnÖUÉ MqÉAiÀÄĪÀ PÉÆqÀ° vÀAzÀÄ gÁd¥Áà¤UÉ ¤Ãr ºÉÆqÉ EvÀ¤UÉ §A¢zÀÄÝ £Á£ÀÄ £ÉÆÃrPÉƼÀÄîvÉÛ£É CAvÀ gÁd¥Áà¤UÉ PÉÆqÀ° PÉÆlÖ£ÀÄ, DUÀ gÁd¥Áà£ÀÄ PÉÆqÀ°¬ÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ PÉÆqÀ°¬ÄAzÀ vÀ¯ÉAiÀÄ°è ºÉÆqÉzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀ¯É¬ÄAzÀ gÀPÀÛ¸ÁæªÀªÁVzÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¤UÉ vÀ¯É ¸ÀÄwÛzÀÝAvÁV £É¯ÉPÉÌ ©zÁÝUÀ gÉÆÃr£À ¨ÉqïØ ¦üAiÀiÁð¢vÀ£À JzÉUÉ ºÀwÛ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ, ¦üAiÀiÁð¢vÀ£ÀÄ K¼À®Ä ¥ÀæAiÀÄw߸ÀÄwÛzÁUÀ PÉÆqÀ° PÁ«¤AzÀ ¦üAiÀiÁð¢vÀ£À §®PÀtÂÚ£À ºÀwÛgÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ PÀ£ÀßqÀzÀ°è §gÉzÀ Cfð PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 219/2014, PÀ®A 87 PÉ.¦ PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ 31-10-2014 gÀAzÀÄ PÀ®ÆègÀ gÉÆÃr£À £ÁUÀuÁÚ UÀÄrAiÀÄ JzÀÄgÀÄUÀqÉ PÉ®ªÀgÀÄ E¹àÃmï dÆeÁl DqÀÄwÛgÀĪÀ §UÉÎ zÀvÁÛvÉæÃAiÀÄ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥ÉÆ°Ã¸ï ªÀÈvÀÛ ¤jÃPÀëPÀgÀÄ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ gÀªÀjUÉ RavÀ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¹¦L gÀªÀgÀÄ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆqÀ£É £ÁUÀuÁÚ UÀÄrAiÀÄ ºÀwÛgÀ ºÉÆV £ÉÆÃqÀ®Ä ¨Áwä ¤d«zÀÄÝ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) ±ÉÃR ¸ÉÊAiÀÄzï vÀAzÉ ±ÉÃR C§Äݯï eÁn ªÀAiÀÄ: 27 ªÀµÀð, 2) ±ÁAvÀ¥Áà vÀAzÉ §¸ÀªÀgÁd PÀnÖªÀĤ ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð, 3) ªÀÄ°èPÁdÄð£À vÀAzÉ ¥Àæ¨sÀÄ ¨sÀAqÁj ªÀAiÀÄ: 28 ªÀµÀð, 4) gÁdgÉrØ vÀAzÉ UÀÄAqÁgÉrØ UÀqÀدïzÉÆÃgï ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð, 5) gÁdÄ vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Áà ¸ÀvÀVqÀ ªÀAiÀÄ: 27 ªÀµÀð, 6) ¹¢ÝPï vÀAzÉ ªÀĺɧƧ¸Á¨ï vÀÄUÁAªÀ ªÀAiÀÄ: 32 ªÀµÀð, 7) gÁªÀÄ vÀAzÉ «oÀ®gÁªÀ ºÀqÀ¥ÀzÀ ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð J®ègÀÆ ¸Á: ªÁAfæ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EªÀgÉ®ègÀÆ UÉÆïÁPÁgÀªÁV PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ £À¹Ã©£ï DlªÁzÀ CAzÀgï ¨ÁºÀgï E¹àÃmï DqÀÄwÛgÀĪÁUÀ CªÀgÀÄUÀ¼À  ªÉÄÃ¯É ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ ¸ÉÃj MªÉÄä¯É zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄ CªÀjAzÀ dÆeÁlPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ MlÄÖ 3150/- gÀÆ. UÀ¼ÀÄ ºÁUÀÄ 52 E¹àÃl E¹àÃlÄ J¯ÉUÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, ¸ÀzÀj eÁÕ¥À£À ¥ÀvÀæ ºÁUÀÄ d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÞ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 218/2014, PÀ®A ºÀÄqÀÄUÀgÀÄ PÁuÉ :-
¢£ÁAPÀ 31-10-2014 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲ªÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ zÉëAzÀæ¥Áà ªÉÄâPÉÃj ªÀAiÀÄ: 42 ªÀµÀð, G: ¥ÁæA±ÀÄ¥Á®gÀÄ ±ÀPÀÄAvÀ¯Á ¥Ánî ªÀ¸Àw ±Á¯É ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ, ¸Á: zÁªÀtUÉÃgÉ, ¸ÀzÀå: ±ÀPÀÄAvÀ¯Á ¥Ánî ªÀ¸Àw ±Á¯É ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀ£Àß °TvÀ zÀÆgÀÄ ¸À°è¹zÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ ±ÀPÀÄAvÀ¯Á ¥Ánïï j¹qɤìAiÀÄ¯ï ±Á¯ÉAiÀÄ «zÁåyðUÀ¼ÁzÀ 1) D£ÀAzÀ PÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ C¤Ã®PÀĪÀiÁgÀ ªÀAiÀÄ: 15 ªÀµÀð, 10 £Éà vÀgÀUÀw, ¸Á: C«ÄÃgÁ¨ÁzÀ ªÁr, 2) DPÁ±À vÀAzÉ ¢UÀA§gÀgÁªÀ ªÀAiÀÄ: 15 ªÀµÀð, 10 £Éà vÀgÀUÀw, ¸Á: UÀÄ®§UÁð, 3) «£ÉÆÃzÀ vÀAzÉ «ÃgÀ±ÉnÖ ¨ÉÆìÄgï ªÀAiÀÄ: 15 ªÀµÀð, 10 £Éà vÀgÀUÀw, ¸Á: zÉÃUÀ®ªÀÄr, vÁ: aAZÉÆý, 4) CPÀëAiÀÄ vÀAzÉ «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ ¥Ánî ªÀAiÀÄ: 15 ªÀµÀð, 10 £Éà vÀgÀUÀw, ¸Á: GªÀÄäUÁð, 5) «PÀæªÀÄzÁ¸À vÀAzÉ CA¨ÁzÁ¸À ªÀAiÀÄ: 15 ªÀµÀð, 10 £Éà vÀgÀUÀw, ¸Á: ªÀÄAoÁ¼À, 6) gÁPÉñÀ vÀAzÉ ¸ÀĨsÁ±ÀZÀAzÀæ ªÀAiÀÄ: 15 ªÀµÀð, 10 £Éà vÀgÀUÀw, ¸Á: aªÀÄä£ÀZÉÆÃqÀ, 7) Q±À£À vÀAzÉ gÀAUÁgÁªÀ gÁoÉÆÃqÀ ªÀAiÀÄ: 15 ªÀµÀð, 10 £Éà vÀgÀUÀw ¸Á: §¸ÀªÀPÀ¯Áåt, 8) ±ÀªÀiïì vÀ¨ÉæÃd vÀAzÉ ªÀÄÄPÁÛgÀ CºÀäzï ªÀAiÀÄ: 14 ªÀµÀð, 9 £Éà vÀgÀUÀw, ¸Á: aªÀÄä£ÀZÉÆÃqÀ, 9) «PÁ¸À vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀ Z˺Át ªÀAiÀÄ: 14 ªÀµÀð, 9 £Éà vÀgÀUÀw, ¸Á: PÀªÀįÁ¥ÀÆgÀ  gÀªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¢£ÁAPÀ 30-10-2014 gÀAzÀÄ 0900 UÀAmɬÄAzÀ ±Á¯ÉAiÀÄ°è PÁtÄwÛ®è, ¸ÀzÀj ºÀÄqÀÄUÀgÀÄUÀ¼À£ÀÄß J¯Áè PÀqÉ ºÀÄqÀÄPÁrzÀgÀÆ ¸ÀºÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ªÀiÁ»w ¹QÌgÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÀ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 381/2014, PÀ®A 379 L¦¹ :-
¦üAiÀiÁ𢠸ÀAUÀ±ÉÃnÖ vÀAzÉ ¹zÀÝ°AUÀ¥Áà gÀlPÀ¯É ªÀAiÀÄ: 72 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: §gÀzÁ¥ÀÆgÀ gÀªÀgÀ ªÀÄUÀ£ÁzÀ ²ªÀgÁd EvÀ£ÀÄ ©ÃzÀgÀzÀ°è MAzÀÄ ¥Áèl Rj¢ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ, CzÀPÁÌV ºÀtzÀ CªÀ±ÀåPÀvÉ EgÀÄvÀÛzÉ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ¨sÁ°Ì PÉ£ÀgÁ ¨ÁåAPÀ J¸ï.© SÁvÉ £ÀA. 14760 £ÉÃzÀgÀ°è 1,25,000/- gÀÆ¥Á¬Ä dªÀiÁ EgÀÄvÀÛzÉ, ¢£ÁAPÀ 31-10-2014 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ vÀªÀÄÆäj¤AzÀ ¨sÁ°ÌUÉ §AzÀÄ ¨sÁ°Ì PÉ£ÀgÁ ¨ÁåAPÀ£À°èzÀÝ vÀ£Àß J¸ï.© SÁvÉ £ÀA. 14760 £ÉÃzÀgÀ°è£À 1,24,500/- gÀÆ¥Á¬Ä ºÀt qÁæ ªÀiÁr vÀUÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ, D ºÀtªÀ£ÀÄß ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ vÀ£Àß eÉÆÃvÉVzÀÝ MAzÀÄ ¨ÁåUÀzÀ°èlÄÖÖPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ, £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ vÀªÀÄÆäjUÉ ºÉÆÃUÀĪÀ PÀÄjvÀÄ ¨sÁ°Ì §¸À ¤¯ÁÝtPÉÌ ºÉÆÃV vÀªÀÄÆäjUÉ ºÉÆÃUÀĪÀ ¨sÁ°Ì-ºÀ½îSÉÃqÀ(©) PÀqÉUÉ ºÉÆUÀĪÀ §¸À §AzÀÄ ¤AvÁUÀ D §¹ì£À°è ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ºÀvÀÄÛªÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ¨ÁåUÀ£À PÉüÀV¤AzÀ ¥ÉÃ¥ÀgÀUÀ¼ÀÄ ©¼ÀÄwÛzÀݪÀÅ, DUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¨ÁåUÀ ¥Àjò°¹ £ÉÆÃrzÁUÀ vÀ£Àß ¨ÁåV£À°è ºÀt EgÀ°®è, £ÀAvÀgÀ ªÀÄvÉÛ £ÉÆqÀ¯ÁV ¨ÁåUÀ PÉüÀV¤AzÀ ¨ÉèÃqÀ¤AzÀ PÀmï ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ, »ÃUÉ AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ¨ÁåUÀ£À PÉüÀUÉ ¨ÉèÃqÀ¢AzÀ PÀmï ªÀiÁr ¨ÁåUÀ£À°èzÀÝ 1,24,500/- gÀÆ¥Á¬Ä £ÀUÀzÀÄ ºÀt PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

Gulbarga District Reported Crimes

ಹಲ್ಲೆ ಪ್ರಕರಣ :
ಮಾಹಾತ್ಮಾ ಬಸವೇಶ್ವರ ನಗರ ಠಾಣೆ : ಶ್ರೀ ಮೋಹನ ತಂದೆ ಬಸವಣಪ್ಪಾ ಢೋಲೆ ಸಾಃ ಡಿಪೋ ನಂ. 3, ವಿಭಾಗ ನಂ. 3, ಎನ್.ಈ.ಕೆ.ಎಸ್.ಆರ್.ಟಿ.ಸಿ ಗುಲಬರ್ಗಾ ಇವರು ದಿನಾಂಕಃ 27/10/2014 ರಂದು ಸುಪರ ಮಾರ್ಕೆಟದಿಂದ ಪಾಳಾ ಗ್ರಾಮದ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಬಸ್ ನಂ. ಎಫ್ 1389 ರಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದೆ. ಅಂದು ಸುಪರ ಮಾರ್ಕೆಟದಿಂದ ಪಾಳಾ ಗ್ರಾಮದ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಹೋಗುವಾಗ ಸದರಿ ನಮ್ಮ ವಾಹನ ಸರಡಗಿ ದಾಟಿ ಅರ್ದ ಕಿ.ಮೀ ದಾಟಿದ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೂ 03 ಕಿ.ಮೀ ಇರುವಾಗ 1) ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಎ.ಟಿ.ಐ ಹಾಗು 2) ಹಣಮಂತ ಎ.ಟಿ.ಐ ತನಿಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಬಂದು ನಮ್ಮ ಬಸ್ ತಡೆದು ಕೂಡಲೇ ಬಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಹತ್ತಿ ನನ್ನ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ಟಿಕೆಟ್ ವಿತರಣೆ ಮಶೀನ್ ನೀಡುವಂತೆ ಕೇಳಿದರು. ಆಗ ನಾನು ಅವರಿಗೆ ಸದರಿ ಮಶೀನ್ ಕೊಟ್ಟೆ ಇನ್ನೂ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಅಂದರೂ ಕೂಡ ಸದರಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕೇಳದೇ ಮಶಿನ್ ನನ್ನ ಹತ್ತಿರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರು. ಆಗ ಸಮಯ ಅಂದಜು 01 ಗಂಟೆಯಾಗಿತ್ತು. ನೀನು ಟಿಕೆಟ್ ಇನ್ನೂ ವಿತರಣೆ ಮಾಡಿರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿ ನಿನಗೆ ಮೆಮೋ ನೀಡುತ್ತೇವೆಂದು ಹೇಳಿದರು. ಆಗ ನಾನು ಯಾವುದೇ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದರೂ ಅವರು ಕೇಳದೇ ಪಾಳಾ ಗ್ರಾಮದವರೆಗೆ ಬಂದರು. ಅಲ್ಲಿಯೇ ಸುಮಾರು 01 ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಅವರ ಮಧ್ಯೆ ವಾದ ವಿವಾದ ನಡೆಯಿತು. ಆವಾಗ ಗ್ರಾಮದ ನಾಗರೀಕರು ಸಮಕ್ಷಮದಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಸ್ಥಿತಿ ಮೆಮೋ ನೀಡುತ್ತೇವೆಂದು ಹೇಳಿ ಒಂದು ಮೆಮೋ ಸುಳ್ಳು ಬರೆದು ಕೊಟ್ಟರು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಒಪ್ಪುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ಸಹಿ ಮಾಡಿರುತ್ತೇನೆ. ನಂತರ ನಾನು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಬಸ್ ತಡವಾಗಿದೆ ನಡೆರಿ ಎಂದು ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಸದರಿ ಬಸ್ಸನ್ನು ಗುಲಬರ್ಗಾಕ್ಕೆ ಬರುವಾಗ ಸದರಿ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಎ.ಟಿ.ಐ ಸಾಹೇಬರು ಹಾಗು ಹಣಮಂತ ಎ.ಟಿ.ಐ ಸಾಹೇಬರು ಅವರ ಕಾರ್ ಡ್ರೈವರ ಪುನಃ ನಮ್ಮ ಬಸ್ ಸರಡಗಿ ಕ್ರಾಸ್ ಹತ್ತಿರ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ನೀನು ಹಳೆ ನಿರ್ವಾಹಕಕನಾಗಿದ್ದು ನಿನಗೆ ಅನ್ಯಾಯವಾಗುತ್ತದೆ ನಿನಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮೆಮೋ ಬರೆದುಕೊಡುತ್ತೇವೆ ಈಗ ಬರೆದು ಕೊಟ್ಟ ಮೊಮೊ ಕೊಡಿ ಎಂದು ನನ್ನಿಂದ ವಾಪಸ್ಸು ಪಡೆದುಕೊಂಡು, ನಂತರ ನೀನು ಗುಲಬರ್ಗಾಕ್ಕೆ ಬನ್ನಿರಿ ಎಂದು ಅಲ್ಲಿಯೇ ಮೆಮೊ ಬರೆದುಕೊಡುತ್ತೇವೆ. ಈಗ ಪ್ಯಾಸಿಂಜರಗೆ ತಡವಾಗುತ್ತದೆ ನಡೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರಿಂದ ನಾನು ಖರ್ಗೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಪಂಪ್ ಹತ್ತಿರ ಬಂದು ಮಾನ್ಯರು ನನಗೆ ಮೆಮೊ ನೀಡಲು ಕೋರಿದೆ. ಆಗ ಸದರಿಯವರು ನನಗೆ ನಾನು ಯಾವುದೇ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದಿದ್ದಾಗ್ಯೂ ಪುನಃ ಹೆಚ್ಚಿನ ಟಿಕೆಟ್ ಹೊಡೆಯಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸುಳ್ಳು ಮೆಮೊ ನೀಡಿದರು. ಆಗ ನಾನು ತಾವು ಇದ್ದ ಸ್ಥಿತಿ ಬರೆಯಬೇಕು ಒಂದು ವೇಳೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಬರೆದರೆ ಅನ್ಯಾಯವಾಗು ವುದೆಂದು ಅಂದಾಗ ಮಗನೆ ನಾವು ಹೇಳಿದಹಾಗೆ  ಕೇಳಬೇಕೆಂದು ನನಗೆ ಹೆದರಿಸಿದರು. ನಾನು ಅವರಿಗೆ ಹೆದರದೇ ಇದ್ದಾಗ ಮಾತಿಗೆ ಮಾತು ಬೆಳೆದು ಸದರಿ ಇಬ್ಬರೂ ಎ.ಟಿ.ಐ ಹಾಗು ಅವರ ಕಾರ್ ಚಾಲಕರು ಸೇರಿ ನನಗೆ ಬಸ್ಸಿನಿಂದ ಅಂಗಿ ಹಿಡಿದು ಎಳೆದಾಡಿ  ಮಗನೆ ಸಹಿ ಮಾಡು ಎಂದು ನನಗೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಹೊಡೆ ಬಡೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಬೈದಿರುತ್ತಾರೆ. ನಾನು ಸಹಿ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದಿದಕ್ಕೆ ಸದರಿಯವರು ನನಗೆ ಎಳೆದಾಡಿ ಹೊಡೆ ಬಡೆ ಮಾಡಿ ಸಹಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು ನೀನು ಹೇಗೆ ನೌಕರಿ ಮಾಡುತ್ತಿ ಮಗನೇ ಎಂದು ನನಗೆ ಸದರಿಯವರು ಜೀವಕ್ಕೆ ಭಯ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಮಾಹಾತ್ಮಾ ಬಸವೇಶ್ವರ ನಗರ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
ಕುರಿಗಳ ಕತ್ತು ಕೊಯಿದು ಸಾಯಿಸಿದ ಪ್ರಕರಣ :
ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಠಾಣೆ : ಶ್ರೀ. ಶರಣಪ್ಪ ತಂದೆ ಸಂಗಪ್ಪ ದಂಡಗುಂಡ ವಯ|| 45, ಸಾ|| ನೃಪತುಂಗ ಕಾಲೋನಿ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ಅಶೋಕ ಹೊನ್ನಳಿ ರವರ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ತಾ||ಜಿ|| ಕಲಬುರ್ಗಿ ಇವರಿಗೆ 5 ಜನ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದು ಮಗಳಾದ ಅಂಬಿಕಾ ಇವಳೊಂದಿಗೆ ಶಕ್ತಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿರುವ ರವಿ ತಂದೆ ಚೋಕ್ಲು ರಾಠೋಡ ಈತನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿದ್ದು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಅವರ ತಂದೆ-ತಾಯಿಗೆ ಕರೆಯಿಸಿ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ನಮ್ಮ ಮಗಳ ತಂಟೆಗೆ ಬಾರದಂತೆ ಬುದ್ದಿವಾದ ಹೇಳಿ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದು ದಿನಾಂಕ: 31/10/2014 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 9:00 ಗಂಟೆಗೆ ನನ್ನ ಕುರಿಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ಪಕ್ಕದ ಮನೆಯ ಆಶಪ್ಪ ತಂದೆ ಸಾಯಿಬಣ್ಣ ದೊಡ್ಡಮನಿ, ಇವರ ಕುರಿಗಳನ್ನು ಕೂಡಿಸಿ ರಾತ್ರಿ ಶೆಡ್ಡಿನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ನಾನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಲಗಿಕೊಂಡಿದ್ದು.  ದಿನಾಂಕ: 01/11/2014 ರಂದು 12:30 ಎ.ಎಮ್ ಕ್ಕೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಕುರಿಗಳು ಚೀರಾಡುವ ಸಪ್ಪಳ ಕೇಳಿ ನಾನು ಮತ್ತು ಆಶಪ್ಪ ಎದ್ದು ಹೊರಗೆ ಬಂದು ಬ್ಯಾಟರಿ ಹಾಕಿ ನೋಡಲಾಗಿ ರವಿ ತಂದೆ ಚೋಕ್ಲು ಮತ್ತು ಆತನ ಗೆಳೆಯ ಗುಂಡು ಇಬ್ಬರು ನಾವು ಕುರಿಗಳು ಹಾಕಿರುವ ಶೆಡ್ಡನಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದು ನಾವು ಹಿಡಿಯಲು ಹೋದರೆ ಓಡಿ ಹೋಗಿದ್ದು, ಶೆಡ್ಡಿನಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನೋಡಲಾಗಿ ಶೆಡ್ಡನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರುವ 19 ಕುರಿ ಮರಿಗಳ ಕುತ್ತಿಗೆ ಕೊಯ್ದು ಸಾಯಿಸಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದರು. ರವಿ ಈತನು ನನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಅವನಿಗೆ ಬುದ್ದಿವಾದ ಹೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅದೇ ವೈಷ್ಯಮ್ಯವಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಶೆಡ್ಡದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರುವ 19 ಕುರಿ ಮರಿಗಳನ್ನು ಚಾಕುವಿನಿಂದ ಕತ್ತು ಕೊಯ್ದು ಸಾಯಿಸಿದ್ದು ಅಂದಾಜು 50,000/- ರೂ. ಹಾನಿ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
ಕಳವು ಪ್ರಕರಣ :
ಅಶೋಕ ನಗರ ಠಾಣೆ : ಶ್ರೀ ಜೀವನ ಬಸವರಾಜ ಐ.ಎಸ್.ಎಸ್ ಅಧೀಕಾರಿ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ ಕಮಿಷನರ್ ನಗಾಂವ ಆಸ್ಸಾಂ ರಾಜ್ಯ ಹಾ;ವ: ಮ.ನಂ. 1711/73 ಸರಸ್ವತಿ ನಗರ ದಾವಣಗೇರೆ ಇವರು ದಿನಾಂಕ 31/10/2014 ರಂದು ಹೈದ್ರಾಬಾದ ಪೊಲೀಸ ಅಕಾಡಮಿಯಲ್ಲಿ ಗೆಳೆಯರೊಂದಿಗೆ ಭೇಟ್ಟಿಯಾಗಿ ನನ್ನ ಸ್ವಗ್ರಾಮ ದಾವಣಗೇರೆ ಹೊಗಲು  ಗುಲಬರ್ಗಾ ಬಸ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಕ್ಕೆ ಬಂದು ಇಳಿದು, ರಾತ್ರಿ 9 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ  ಸ್ಲೀಪರ ಕೊಚ ಬಸ್‌ನಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಲಗೇಜ ಬ್ಯಾಗ ಹಾಗು  ಹೆಚ್‌ಪಿ ಮಿಡಿಯಾ ಸೆಂಟರ ಲ್ಯಾಪಟಾಪ ಮತ್ತು  ಐ-ಪ್ಯಾಡ ಮಿನಿ ಸಿಮ್‌ ನಂ. 08135024475 ಹಾಗು ಹಾರ್ಡ ಡಿಸ್ಕವುಳ್ಳ ಬ್ಯಾಗನ್ನು  ಬಸ್ಸಿನ ಸೀಟಿನ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದು ಕಂಡಕ್ಟರ ಹತ್ತಿರ ಟಿಕೇಟ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವಾಗ  2 ನಿಮಿಷಯದಲ್ಲಿ  ಯಾರೋ ಕಳ್ಳರು  ಲ್ಯಾಪಟಾಪ ಮತ್ತು ಐ-ಪ್ಯಾಡ ಹಾಗು ಹಾರ್ಡ ಡಿಸ್ಕವುಳ್ಳ ಬ್ಯಾಗನ್ನು ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೊಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಅದರ ಮೌಲ್ಯ  1 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ  ಇರುತ್ತದೆ.  ಐ-ಪ್ಯಾಡಿನ  ಜಿ.ಪಿ.ಎಸ್‌ ಲೋಕೇಶನ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದಾಗ ರಾತ್ರಿ 10 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಜಿಲಾನಾಬಾದ  ಗೊಚರಿಸಿರುತ್ತದೆ.  ನನ್ನ ಹೆಚ್‌ಪಿ ಮಿಡಿಯಾ ಸೆಂಟರ ಲ್ಯಾಪಟಾಪ ಮತ್ತು  ಐ-ಪ್ಯಾಡ ಮಿನಿ ಹಾಗು ಹಾರ್ಡ ಡಿಸ್ಕನಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಆಡಳಿತಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ದೈನಂದಿನ ಡಾಟಾ ಹಾಗೂ ಲಾಲಬಹಾದ್ದೂರ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಐಎಎಸ್ ಅಕ್ಯಾಡಮಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಸಂಪೂರ್ಣ ಡಾಟಾ ಇರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಕಳುವಾದ ಲ್ಯಾಪಟಾಪ ಮತ್ತು ಐ-ಪ್ಯಾಡ ಬ್ಯಾಗನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿಕೊಡಬೇಕೆಂದು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಅಶೋಕ ನಗರ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.