Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Monday, February 2, 2015

Raichur District Reported Crimes

                                                                                      
¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
CPÀæªÀÄ ªÀÄgÀ¼ÀÄ ¸ÁUÁuÉ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
                      ²æà ªÀĺÉñÀ GtÂÚ vÁ®ÆPÁ ¸ÀªÀiÁd PÀ¯Áåt C¢üPÁj zÉêÀzÀÄUÀð  EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ: 31-01-2015 gÀAzÀÄ gÁwæ 11-47 UÀAmÉUÉ CPÀæªÀĪÁV PÀ¼ÀîvÀ£À¢AzÀ ªÀÄgÀ¼ÀÄ ¸ÁUÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ n¥ÀàgÀ £ÀA nJ£ï 20 ©J¥sï-6814 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ,n¥ÀàgÀ £ÀA PÉJ 28 ¹-1612 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀgÀÄUÀ¼ÁzÀ 1)ªÉĺÀ§Æ§ vÀAzÉ EªÀiÁªÀĸÁ¨ï E£ÁAzÀgÀ 23 ªÀµÀð,eÁw ªÀÄĹèA ¸Á-vÀÄA§V, vÁ-ªÀÄÄzÉÝ©ºÁ¼À(n¥ÀàgÀ £ÀA nJ£ï 20 ©J¥sï-6814 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ)    2)£ÁUÀgÁd vÀAzÉ AiÀĪÀÄ£À¥Àà ¨sÀdAwæ, 30ªÀµÀð,eÁw-¨sÀdAwæ G-ZÁ®PÀ ¸Á-ºÀUÀgÀlV vÁ-¸ÀÄgÀ¥ÀÆgÀ (n¥ÀàgÀ £ÀA PÉJ 28 ¹-1612 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ)   3)n¥ÀàgÀUÀ¼À ªÀiÁ°ÃPÀ. EªÀgÀÄUÀ¼À£ÀÄß  zÉêÀzÀÄUÀð- eÁ®ºÀ½î gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è£À PÁå¢UÉÃgÀ zÉÆrØ ºÀwÛgÀ  vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ «ZÁj¸À®Ä ¸ÀzÀj n¥ÀàgÀÄUÀ¼À ZÁ®PÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀÄgÀ¼ÀÄ vÀÄA©zÀ §UÉÎ AiÀiÁªÀÅzÉ zÁR¯ÁwUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆAzÀzÉ PÀ¼ÀîvÀ£À¢AzÀ ªÀÄgÀ¼À£ÀÄß ¸ÁUÁtÂPÉ ªÀiÁr ¸ÀgÀPÁgÀPÉÌ gÁdzsÀ£À PÀlÖzÉ  ¸ÀĪÀiÁgÀÄ MAzÀÄ n¥ÀàgÀUÉ CA.Q 10,000/- gÀÆUÀ¼ÀµÀÄÖ ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀ ªÀÄgÀ¼À£ÀÄß ¸ÁUÁl ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÀ §UÉÎ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ vÀAzÀÄ ºÁdgÀÄ ¥Àr¹zÀ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄgÀ¼ÀÄ vÀÄA©zÀ  n¥ÀàgÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ D n¥ÀàgÀ ZÁ®PÀgÀÄUÀ¼À£ÀÄß vÀAzÉ ºÁdgÀÄ¥Àr¹zÀ ªÉÄðAzÀ  zÉêÀzÀÄUÀð ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.21/2015  PÀ®A:  379 IPC  &   4(1A) , 21 MMRD ACT  CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
                  ದಿನಾಂಕ: 01.02.2015 ರಂದು ಮದ್ಯಾಹ್ನ 2-45 ಗಂಟೆಗೆ ಪಿಎಸ್ಐ ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರು ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಪಂಚರೊಂದಿಗೆ ಮಸ್ಕಿ ಕ್ರಾಸ ಹತ್ತಿರ ಹೋಗಿ, ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ನಂ. ಕೆ,, 36/ಟಿಸಿ-562 & ಟ್ರಾಲಿ ನಂ, ಕೆ.-36/ಟಿ-4897 ನೇದ್ದರಲ್ಲಿ  ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ನಾಗಲಾಪೂರು ಹಳ್ಳದಿಂದ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಂಪತ್ತಾದ ಸರಕಾರದ ಸ್ವತ್ತಾದ ಮರಳನ್ನು ಸರಕಾರಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ  ಮಾಹಿತಿ ನೀಡದೇ, ಹಾಗೂ ಸರಕಾರಕ್ಕೆ ಹಣ ಸಂದಾಯ ಮಾಡದೇ ಮರಳನ್ನು ಕಳ್ಳತನದಿಂದ ಸಾಗಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ. ನಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಚಾಲಕ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಓಡಿಹೋಗಿದ್ದು. ನಂತರ ಸದರಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಮರಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ದಾಖಲಾತಿಗಳು ಇರದ ಕಾರಣಸದರಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರಿಯನ್ನು ಜಪ್ತಿಮಾಡಿಕೊಂಡು oÁuÉUÉ §AzÀÄ  ಪಂಚನಾಮೆ DzsÁgÀzÀ ಮೇಲಿಂದ  ªÀÄÄzÀUÀ¯ï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA; 15/2015, PÀ®A 379 L¦¹. & 4(1)(A),21,MMDR Act.1957 CrAiÀÄ°è ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ                         
gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
                  ದಿನಾಂಕ;- 31-01-2015 ರಂದು ಫಿರ್ಯಾದಿ ²æà ºÉÆ£ÀߥÀà vÀAzÉ AiÀÄ®èAiÀÄå ªÀ:49 ªÀµÀð,eÁw:£ÁAiÀÄPÀ , G: MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á:ªÀÄÄgÁ£À¥ÀÆgÀÄ FvÀನು ಹೊಲಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ವಾಪಸ್ಸು ಊರಿಗೆ   ಸಾಯಂಕಾಲ 07-00 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿನಲ್ಲಿ  ಬರುವಾಗ್ಗೆ ರಾಯಚೂರು-ಗಬ್ಬೂರು ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆಯ  ಎಡ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಿರುವಾಗ ನಿಲೋಗಲ್ ದಾರಿಯ ಹತ್ತಿರ  ತನ್ನ ಹಿಂದಿನಿಂದ  ಆರೋಪಿ ಚಾಲಕ£ÁzÀ ²ªÀgÁd vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀgÁAiÀÄ ªÀ:30 ªÀµÀð, ¸Á:ªÀÄÄgÁ£À¥ÀÆgÀÄ. FvÀ£ÀÄ ತನ್ನ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ್ ನಂ. ಕೆ.ಎ-36 /ಈಈ-5838 ನೇದ್ದನ್ನು  ಅತಿ ವೇಗ ಮತ್ತು ಆಲಕ್ಷ್ಯತನದಿಂದ  ಹಾರ್ನ ಕೂಡ ಮಾಡದೇ  ಚಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಫಿರ್ಯಾದಿಗೆ ಟಕ್ಕರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರಿಂದ  ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ್ ಮುಂಭಾಗ ತನ್ನ ಬಲಗಾಲಿಗೆ ಬಡಿದು ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದು ನೋಡಲಾಗಿ  ತನ್ನ ಬಲಗಾಲಿನ ಮೊಣಕಾಲಿನ ಕೆಳಗೆ ತೀವ್ರ ಒಳಪೆಟ್ಟಾಗಿ ಮೂಳೆ ಮುರಿತವುಂಟಾಗಿದ್ದು ಅಂತಾ  PÉÆlÖ zÀÆj£À ಮೇಲಿಂದ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ  UÀÄ£Éß £ÀA: 24/2015 PÀ®A. 279, 338 L.¦.¹ .CrAiÀÄ°è ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿ ತನಿಖೆಯನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.

¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄ®ètÚ vÁvÀ vÀAzÉ ¥ÀÆd¥Àà ¸Á; UÀ®Uï ¥ÀÆeÁj vÁAqÀ EªÀgÀÄ ¢;29/1/2015 gÀAzÀÄ 1300 UÀAmÉUÉ eÁ®ºÀ½î ¥Éưøï oÁuÉUÉ ºÁdgï DV °TvÀ zÀÆgÀÄ ¤ÃrzÀÝgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÀAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ: 28/01/2015 gÀAzÀÄ 16.00 UÀAmÉUÉ vÀ£Àß ªÀÄU¼ÀÄÀ & aPÀÌ¥Àà ¹zÀÝAiÀÄå£À ªÀÄUÀ¼ÀÄ  15 ªÀµÀðzÀªÀ¼ÀÄ EªÀj§âgÀÄ PÀÆr UÀ®UÀ ¹ÃªÀiÁzÀ°è ZÀAzÀ¥Àà vÀAzÉ ²ªÀgÁAiÀÄ EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ PÀnÖUÉ vÀgÀ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ CgÉÆæ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ @ VjAiÀÄ¥Àà vÀAzÉ ZÀ£ÀߥÀà ¸Á:eÁ£ÀªÀÄgÀr UÀ®UÀ FvÀ£ÀÄ CgÉÆæ ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ vÀAzÉ ZÀ£Àߧ¸ÀìAiÀÄå  ¸Á:eÁ£ÀªÀÄgÀr UÀ®UÀ E§âgÀÄ ¨Á®QAiÀÄ£ÀÄß PÀnÖUÉAiÀÄ£ÀÄß ºÁj¸À®Ä ºÉÆÃzÁUÀ AiÀÄ®èªÀÄä£À ºÀ¼ÀîzÀ°è CvÀåZÁgÀ ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. F §UÉÎ eÁ®ºÀ½î oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 06/2015 PÀ®A. 376 306 gÉ/« 34 L¦¹ PÀ®A 4 ¥ÉÆÃPÉÆìà PÁAiÀÄ»zÉ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀtzÁR¯ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. DgÉÆæUÀ¼ÀÄ vÀ¯É ªÀÄgɹPÉÆArzÀÄÝ, DgÉÆævÀgÀ ¥ÀvÉÛ PÀÄjvÀÄ  ²æà JªÀiï.J£ï. £ÁUÀgÁd L.¦.J¸ï. J¸ï.¦.  gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ,  ²æà eÉ. ¥Á¥ÀAiÀÄå ºÉZÀÄѪÀj J¸ï.¦.  gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ  JªÀiï. ¥ÁµÀ r.J¸ï.¦.  °AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ gÀªÀgÀ ªÀiÁUÀð zÀ±Àð£ÀzÀ°è ¹.¦.L. zÉêÀzÀÄUÀð gÀªÉÄñÀ ¹. ªÉÄÃn ªÀÄvÀÄÛ D£ÀAzÀ ªÀ¸ÀAvÀ oÀPÀÌtÚªÀgÀ ¦.J¸ï.L. eÁ®ºÀ½î oÁuÉ ªÀÄvÀÄÛ ©.J¸ï. ºÉƸÀ½î UÀ§ÆâgÀÄ oÁuÉ EªÀgÀ £ÉÃvÀÈvÀézÀ°è JgÀqÀÄ vÀAqÀUÀ¼À£ÀÄß gÀZÀ£É ªÀiÁrzÀÄÝ, ¸À¢æ vÀAqÀUÀ¼ÀÄ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ; 2/2/2014 gÀAzÀÄ ¹.¦.L. gÀªÉÄñÀ ¹.ªÉÄÃn ªÀÄvÀÄÛ ¦.J¸ï.L. D£ÀAzÀ «. oÀPÀÌtÚªÀgÀ & ©.J¸ï. ºÉƸÀ½î¦.J¸ï.L. UÀ§ÆâgÀÄ  ªÀÄvÀÄÛ ¥sÀdÄgÀįï gÀºÉªÀiÁ£ï, J.J¸ï.L. §AqÀAiÀÄå ºÉZï.¹. ¥ÉÆ°Ã¸ï ¥ÉÃzÉUÀ¼ÁzÀ, ¸ÀAvÉÆõÀ  ªÀÄÄgÉUÉ¥Àà  ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ ªÉÄÊ£ÀÄ¢Þãï gÀªÀgÀÄ   DgÉÆævÀgÁzÀ   1) ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ @ VjAiÀÄ¥Àà vÀAzÉ ZÀ£ÀߥÀà PÁå¢UÉÃgÁ 24 ªÀµÀð £ÁAiÀÄPÀ¸Á;UÀ®Uï(eÁ£ÀªÀÄgÀr) 2) ZÀAzÀæ±ÉÃRgï vÀAzÉ ZÀ£Àߧ¸ÀìAiÀÄå PÀÄ°ð 25 ªÀµÀð £ÁAiÀÄPÀ¸Á;UÀ®Uï(eÁ£ÀªÀÄgÀr) EªÀgÀ£ÀÄß ¹gÀªÁgÀzÀ°è zÀ¸ÀÛVj  ªÀiÁr £ÁåAiÀiÁAUÀ §AzsÀ£ÀPÉÌ PÀ½¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

     ¸À¢æ C¢üPÁj ¹§âA¢AiÀĪÀgÀ PÀvÀðªÀåPÉÌ ±ÁèWÀ£É ªÀiÁr J¸ï.¦. ¸ÁºÉçgÀÄ gÀÆ. §ºÀĪÀiÁ£À WÉÆõÀuÉ ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-     
                   gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ:02.02.2015 gÀAzÀÄ         48 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 8400/-  gÀÆ..UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.
                                                                       


Kalaburagi District Reported Crimes

ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣಗಳು :
ಜೇವರ್ಗಿ ಠಾಣೆ : ಶ್ರೀ ಧರ್ಮಣ್ಣ ತಂದೆ ಬಸಲಿಂಗಪ್ಪ ಬಡಿಗೇರ ಸಾ :  ಲಖಣಾಪುರ  ರವರು ದಿನಾಂಕ: 01.02.2015 ರಂದು ಸಾಯಂಕಾಲ ಮುದಬಾಳ ಬಿ ಮೇನ್‌ ಕೆನಾಲ್ ಹತ್ತಿರ ರೋಡಿನಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಅಣ್ಣ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಈತನು ತನ್ನ ಮೋಟಾರು ಸೈಕಲ್‌ ನಂ ಕೆಎ-32-ಇ.ಎಫ್-7604 ನೇದ್ದರ ಮೇಲೆ ಅವನ ಹೆಂಡತಿ ತಮ್ಮನಾದ ಭಿಮರಾಯ ಬಡಿಗೇರ ಸಾ: ರಾಸಣಗಿ ಇತನಿಗೆ ಕೂಡಿಸಿಕೊಂಡು ಜೇವರಗಿಯಿಂದ ನಮ್ಮೂರಿಗೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದಾಗ, ಅದೇ ವೇಳೆಗೆ ಎದುರುಗಡೆಯಿಂದ ಅಂದರೆ ಶಹಾಪುರ ಕಡೆಯಿಂದ ಲಾರಿ ನಂ ಕೆಎ32-5546 ನೇದ್ದರ ಚಾಲಕನು ತನ್ನ ಲಾರಿಯನ್ನು ಅತಿ ವೇಗ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷ್ಯತನದಿಂದ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣನು ಚಲಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಮೋಟಾರು ಸೈಕಲ್‌ಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಪಡಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಮೋಟಾರು ಸೈಕಲ್‌ ಸಮೇತ ರೊಡಿನ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದರು ಅದೇ ವೇಳೆಗೆ ಜೇವರ್ಗಿ ಕಡೆಯಿಂದ ಕಾರ್‌ ನಂ ಕೆಎ33ಎಮ್3470 ನೇದ್ದರ ಚಾಲಕನು ತನ್ನ ಕಾರ್‌ ಅನ್ನು ಅತಿ ವೇಗ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷ್ಯತನದಿಂದ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ರೋಡಿನ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದ ಅವರಿಗೆ ಡಿಕ್ಕಿಪಡಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಸದರಿಯವರಿಗೆ ಭಾರಿ ರಕ್ತಗಾಯವಾಗಿ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಯೆ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದು ನಂತರ ಲಾರಿ ಮತ್ತು ಕಾರ್‌ ನೇದ್ದರವುಗಳ ಚಾಲಕರು ತಮ್ಮ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಯೆ ಬಿಟ್ಟು ಓಡಿ ಹೋಗಿರುತ್ತಾರೆ.  ಅಂತಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಜೇವರ್ಗಿ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
ಮಾಡಬೂಳ ಠಾಣೆ : ಶ್ರೀಮತಿ ವಾಹೀದಾಬೇಗಂ ಗಂಡ ಬಾಬುಮಿಯ್ಯಾ ಮುಲ್ಲಾ ಸಾ:ಕೊಡ್ಲಿ ಇವರು ಬೊಳೆವಾಡ ಗ್ರಾಮದ ತಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಿ ಖಾಜಾ ಹುಸೇನ ಮುಲ್ಲಾ ಇವರು ಗ್ಯಾರಮಿ ಹಬ್ಬ ಮಾಡಿದ ಕಾರಣ ಊಟ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬರಲು ತಾನು ಹಾಗೂ ಆಕೆಯ ತಮ್ಮ ಸೈಯ್ಯದ ಹುಸೇನ ಇತನ ಮೋಟರ ಸೈಕಲ ನಂ.ಎಪಿ-28 ಡಿಡಿ-7710 ನೇದ್ದರ ಮೇಲೆ ವಾಹೀದಾ ಬೇಗಂ ಇವಳ  ಹಿರಿಯ ಮಗಳಾದ ತಬಸುಮ ಹಾಗೂ ತಮ್ಮನ ಮಗಳಾದ ನಿಮಶಾ ಫಾತಿಮಾ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿ ಮೋಟರ ಸೈಕಲ ಮೇಲೆ ಬೊಳೆವಾಡ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಬಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಊಟ ಮಾಡಿ ಅದೇ ಮೋಟರ ಸೈಕಲ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಅದರಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನ ಮಗಳಾದ ನಿಮಶಾ ಫಾತಿಮಾ ಮುಂದೆ ಟ್ಯಾಂಕಿನ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತು ಬೊಳೆವಾಡ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ವಚ್ಚಾ ಗ್ರಾಮ ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದೆ ಇರುವಂತೆ ಹೊರಟಿದ್ದು ಎದುರುಗಡೆಯಿಂದ ಒಂದು ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣದ ಕಾರ ಚಾಲಕ ತನ್ನ ಕಾರನ್ನು ಅತಿವೇಗ ಹಾಗೂ ನಿಷ್ಕಾಳಜಿತನದಿಂದ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಮೋಟರ ಸೈಕಲಗೆ ಜೋರಾಗಿ  ಡಿಕ್ಕಿ ಪಡಿಸಿದ ಪರಿಣಾಮ ಇದರಿಂದ ಮುಂದೆ ಕುಳಿತ ನಿಮಶಾ ಫಾತಿಮಾ ಇವಳಿಗೆ ಎಡಕಪ್ಪಾಳ ಹತ್ತಿರ ಭಾರಿ ಗುಪ್ತಗಾಯ,ಎಡಗಣ್ಣಿನ ಹತ್ತಿರ ರಕ್ತಗಾಯ,ತಲೆಗೆ ಭಾರಿ ಗುಪ್ತಗಾಯವಾಗಿ ಕಿವಿಯಿಂದ,ಮೂಗಿನಿಂದ ರಕ್ತ ಬಂದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಯೇ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದು. ವಾಹೀದಾಬೇಗಂ ಇವಳಿಗೆ ಅಲಲ್ಲಿ ತೆರಚಿದ ರಕ್ತಗಾಯ ತಬಸುಮ ಇವಳಿಗೆ ಬಲಗಾಲ ಹಿಂಬಡಿ ಹಿಂದೆ ರಕ್ತಗಾಯ ಹಾಗೂ ತಮ್ಮ ಸೈಯ್ಯದ ಹುಸೇನ ಇತನಿಗೆ ಬಲಗಾಲ ಹತ್ತಿರ ಭಾರಿ ಗುಪ್ತಗಾಯ ಹಾಗೂ ಅಲಲ್ಲಿ ರಕ್ತಗಾಯವಾಗಿದ್ದು ಸದರಿ ಕಾರ ನಂ ನೋಡಲಾಗಿ ಟಿಎಸ-09ಎಚಟಿಆರ2668 ಅಂತ ಇದ್ದು ಚಾಲಕನು ಓಡಿ ಹೋಗಿರುತ್ತಾನೆ ಅಂತಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಮಾಡಬೂಳ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
ಸಂಚಾರಿ ಠಾಣೆ : ದಿನಾಂಕ 15-01-2015 ರಂದು ಶ್ರೀ ಜಲೀಲ ಅಹ್ಮದ ತಂದೆ ಮಕಬೂಲ ಅಹ್ಮದ  ಸಾಃ ಸಂತ್ರಸಡಾಡಿ ಜಿಡಿಎ ಕಾಲೋನಿ ಕಲಬುರಗಿ, ರವರು ಸಂತ್ರಾಸವಾಡಿ ರೋಡಿನಲ್ಲಿರುವ ನೈಸ್ ಕೆಫೆ ಹೋಟೆಲ್ ಎದರುಗಡೆ ರೋಡಿನ ಮೇಲೆ ಫಿರ್ಯಾದಿ ನಡೆದುಕೊಂಡು ರೋಡ ದಾಟುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಆರೋಪಿತನು ತನ್ನ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ ನಂ. ಕೆ.ಎ 32 ಇ.ಎಚ್ 3530 ನೇದ್ದನ್ನು ಎಸ್.ಟಿ.ಬಿ.ಟಿ ಕಡೆಯಿಂದ ಅತಿವೇಗ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ಚಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ನಡೆದುಕೊಂಡು ರೋಡ ದಾಟುತ್ತಿದ್ದ ಫಿರ್ಯಾದಿಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದು ಅಪಘಾತ ಮಾಡಿ ಭಾರಿ ಗಾಯಗೊಳಿಸಿ ತನ್ನ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ ಸಮೇತ ಓಡಿ ಹೋಗಿರುತ್ತಾನೆ ಅಂತಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಸಂಚಾರಿ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
ಸಂಚಾರಿ ಠಾಣೆ : ದಿನಾಂಕ 01-02-2015 ರಂದು ಶ್ರೀಮತಿ ರಾಜಶ್ರೀ ಗಂಡ ಸಿದ್ದು ಜಮಾದಾರ, ಸಾಃ ವಿರೇಶ ನಗರ ಸೇಡಂ ರೋಡ ಕಲಬುರಗಿ, ಇವರ  ಗಂಡ ಸಿದ್ದು ತಂದೆ ಭೀಮಶಾ ಜಮಾದಾರ, ಈತನು ತನ್ನ ಅಟೋರಿಕ್ಷಾ ನಂ. ಕೆ.ಎ 32 ಎ 3434 ನೇದ್ದನ್ನು ಗಂಜ ಬಸ್ ಸ್ಟಾಂಡ ಕಡೆಯಿಂದ ಅತಿವೇಗ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ಚಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ದರ್ಬಾರ ಹೋಟೆಲ ಮುಂದೆ ರೋಡಿನ ಮಧ್ಯದ ಡಿವೈಡರ ಕಟ್ಟೆಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದು ಅಪಗಾತ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಪಘಾತದಿಂದ ಗಾಯಾಳು ಸಿದ್ದು ಈತನಿಗೆ ತಲೆಯ ಹಿಂದೆ ಪೆಟ್ಟಾಗಿ ರಕ್ತಗಾಯವಾಗಿ ಬಲಗಣ್ಣಿನ ಹುಬ್ಬಿಗೆ ಮತ್ತು ಹಣೆಗೆ ತರಚಿದ ಗಾಯಗಳಾಗಿರುತ್ತವೆ ಅಂತಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಸಂಚಾರಿ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 02-02-2015¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 02-02-2015

©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 19/2015, PÀ®A 279, 337, 338, 304(J) L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 01-02-2015 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀAdÄPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ªÀiÁgÀÄw ºÀqÀ¥ÀzÀ ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð, eÁw: ºÀqÀ¥ÀzÀ, ¸Á: ±ÉÃPÁ¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄ, vÁ: & f: ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀ UɼÉAiÀÄ UÉÆÃgÀR£ÁxÀ vÀAzÉ UÀÄAqÀ¥Àà UÁgÀA¥À½î ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð, eÁw: PÀÄgÀħ ¸Á: ±ÉÃPÁ¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄ EvÀ£ÀÄ SÁeÁ¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄPÉÌ ¸ÀA§A¢üPÀgÀ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV §gÉÆÃt CAvÁ w½¹ vÀªÀÄÆäj£À FgÀ¥Àà zÉÃUÀ®är EªÀgÀ ºÀwÛgÀ §eÁd ¨ÁPÀìgÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA. PÉJ-38/ºÉZï-7142 £ÉÃzÀ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ E§âgÀÄ PÀÆr SÁeÁ¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃV ªÀÄgÀ½ ©ÃzÀgÀ PÀqÉUÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ zÁjAiÀÄ°è ºÀ«Ä¯Á¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ ¥sÀÄ°£À ºÀwÛgÀ ¸ÀzÀj ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®ªÀ£ÀÄß UÉÆÃgÀR£ÁxÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¸ÉÊqÀ¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ JzÀgÀÄUÀqɬÄAzÀ CAzÀgÉ ©ÃzÀgÀ PÀqɬÄAzÀ §eÁd ¥À®ìgÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA. PÉJ-38/PÀÆå-3807 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ DgÉÆæAiÀÄÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ  CeÁUÀgÀÄPÀvɬÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ°UÉ rQÌ ªÀiÁr ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®ªÀ£ÀÄß Nr¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É, ¸ÀzÀj rQ̬ÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ JgÀqÀÄ ªÉÆüÀPÁ°UÉ C®è°è UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÆ vÀgÀazÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ ªÀÄvÀÄÛ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ZÀ¯Á¬Ä¸ÀÄwÛzÀÝ UÉÆÃgÀR£ÁxÀ UÁgÀA¥À½î FvÀ£À §®UÀtÂÚ£À ºÀÄ©â£À ªÉÄÃ¯É gÀPÀÛUÁAiÀÄ, vÀ¯ÉAiÀÄ »AzÀÄUÀqÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ, JqÀUÀqÉ ªÉÄîÄQ£À ªÉÄÃ¯É ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ, ªÀÄÆV¤AzÀ, Q«¬ÄAzÀ gÀPÀÛ ¸ÁæªÀªÁVgÀÄvÀÛzÉ ªÀÄvÀÄÛ JzÉAiÀÄ°è C®è°è gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÆ  UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁV ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉýPÉAiÀÄ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÉÆPÀæuÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 14/2015, PÀ®A 457, 380 L¦¹ :-   
ದಿನಾಂಕ 31-01-2015 ರಂದು ಫಿರ್ಯಾದಿ ನಾಮದೇವ ತಂದೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ತೆಲಂಗ ವಯ: 40 ವರ್ಷ, ಜಾತಿ: ಪರಿಟ್(ಧೋಬಿ), ಸಾ: ಹಣೆಗಾಂವ ವಾಡಿ, ಸದ್ಯ: ಮಾಳೆಗಾಂವ ಗ್ರಾಮ ರವರು ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ತಮ್ಮ ಮನೆಯ ಬಾಗಿಲು ಮುಚ್ಚಿ ಕಿಲಿ ಹಾಕಿ ಚಿಮ್ಮೆಗಾಂವ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಹೊದಾಗ ದಿನಾಂಕ 31-01-2015 ರಂದು ಸಾಯಂಕಾಲ 0700 ಗಂಟೆಯಿಂದ ದಿನಾಂಕ 01-02-2015 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 0500 ಗಂಟೆಯ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಫಿರ್ಯಾದಿಯವರ ಮನೆಯ ಬಾಗಿಲು ಕೀಲಿ ಮುರಿದು ಬಾಗಿಲು ತೆರೆದು ಮನೆಯ ಒಳಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿ ತಗಡಿನ ಸಂದೂಕು ಮುರಿದು ಸಂದೂಕಿನಲ್ಲಿರುವ 1 ತೊಲೆ ಬಂಗಾರದ ನೇಕಲೆಸ್ 1.5 ಗ್ರಾಂ.ನ ಮಂಗಳಸೂತ್ರ & ಗುಂಡುಗಳು, 3 ಗ್ರಾಂ.ನ ಬಂಗಾರದ ಝುಮಕಾ 1.5 ಗ್ರಾಂ.ನ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಕಾಲೂಂಗುರ ಹಾಗೂ 1 ಡಿವಿಡಿ ಪ್ಲೆಯರ್ ಹೀಗೆ ಅ.ಕಿ 37,600/-  ರಷ್ಟು ಯಾರೋ ಅಪರಿಚಿತ ಕಳ್ಳರು ಕಳವು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿ ಹೋಗಿರುತ್ತಾರೆಂದು ಕೊಟ್ಟ ಫಿರ್ಯಾದಿಯವರ ಹೇಳಿಕೆ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇರೆಗೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. 
ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾದ ಪ್ರಕರಣಗಳು
1)  ಯಲಬುರ್ಗಾ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣಾ ಗುನ್ನೆ ನಂ. 10/2015  87 Karnataka Police Act.
¢£ÁAPÀ: 01-02-2015 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 5-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ AiÀÄ®§ÄUÁð ¹ÃªÀiÁzÀ ºÉƸÀ½î gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ°ègÀĪÀ PÀ¼ÀPÀ¥Àà UÀ¢Ý EªÀgÀ ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃUÀĪÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄïɠ DgÉÆævÀgÉ®ègÀÆ 1] AiÀĪÀÄ£ÀÆgÀ¥Àà vÀAzÉ ¸ÀvÀå¥Àà ZÀ®ªÁ¢ ªÀ: 41 eÁ: ZÀ®ªÁ¢ ¸Á: AiÀÄ®§ÄUÁð 2] ªÀÄ°èPÁdÄð£À vÀAzÉ «ÃgÀ¥Àà ©zÀj ªÀ: 30 eÁ: ±ÉlÖgÀ ¸Á: AiÀÄ®§ÄUÁð 3] §¸À¥Àà vÀAzÉ ¹zÀÝgÁªÀÄ¥Àà PÀ£ÀPÁ¬ÄAiÀĪÀgÀ ªÀ: 40 eÁ: PÀÄgÀħgÀ ¸Á: AiÀÄ®§ÄUÁð   4] ªÀÄ®è¥Àà vÀAzÉ UÀ«¹zÀÝ ºÀÆUÁgÀ ªÀ: 35 eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ ¸Á: ºÀ®UÉÃj 5] ¨Á¼ÀÄ vÀAzÉ ¥ÀQÃgÀ¥Àà ZÀ®ªÁ¢ ªÀ: 31 eÁ: ZÀ®ªÁ¢ ¸Á: AiÀÄ®§ÄUÁðPÀÆrPÉÆAqÀÄ zÀÄAqÁV PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ E¹àÃl J¯ÉUÀ¼À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ CAzÀgÀ-¨ÁºÀgÀ JA§ £À¹Ã§ dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÁÝUÀ zÁ½ ªÀiÁr »r¢zÀÄÝ 5 d£ÀgÀÄ ¹QÌ©zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.  ¹QÌ©zÀݪÀgÀ ºÀwÛgÀ ªÀÄvÀÄÛ PÀtzÀ°èzÀÝ MlÄÖ 2574-00 gÀÆ. £ÀUÀzÀÄ ºÀt, 52 E¹àÃl J¯ÉUÀ¼ÀÄ, MAzÀÄ ºÀ¼É
2)  ಕೊಪ್ಪಳ ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ. 26/2015 ಕಲಂ. 420 ಸಹಿತ 34 ಐ.ಪಿ.ಸಿ:.

ದಿ:01-02-2015 ರಂದು ಸಾಯಂಕಾಲ 6-00 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರರಾದ ಗೌಸ್ ಸಕ್ಲೇನ್ ಸಾ: ದಿಡ್ಡಿಕೇರಿ ಕೊಪ್ಪಳ ಇವರು ಠಾಣೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಿ ನೀಡಿದ ಗಣಕೀಕೃತ ದೂರಿನ ಸಾರಾಂಶವೇನೆಂದರೇ, ದಿ:01-01-2015 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 9-30 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ದಿಡ್ಡಿಕೇರಿ ಓಣಿಯ ತಮ್ಮ ಅಳಿಯ ಮಹಿಬೂಬ್ ಕವಲೂರ ಇವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಊಟ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಟಿವಿ ನೋಡುತ್ತಾ ಕುಳಿತಿರುವಾಗ ಸಿನೆಮಾ ಚಾನೆಲ್ ದಲ್ಲಿ ಓರ್ವ ಕ್ರಿಕೇಟ್ ಆಟಗಾರನ ಮುಖ ಛಾಯಾ ಪ್ರತಿ ತೋರಿಸಿ ಸದರಿ ಮುಖ ಯಾರದು ಅಂತಾ ಕಂಡುಹಿಡಿದು ಕೆಳಗಡೆ ಇದ್ದ ಮೊಬೈಲ್ ನಂ: 8873183365 ಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಉತ್ತರ ತಿಳಿಸಿದರೆ ನಿಮಗೆ "ನೌ ವರ್ಷ ಧಮಾಕಾ ಚಹರಾ ಪೈಚಾನೋ" ಅಂತಾ ಇತ್ತು ಅಲ್ಲದೇ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ನೀಡಿದರೆ ಒಂದು ಟಾಟಾ ಸಫಾರಿ ಕಾರ್ ಮತ್ತು 500 ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದವರಿಗೆ ಗೇಲಾಕ್ಷಿ ಫೋನ್ ಕೊಡಲಾಗುವದು ಅಂತಾ ಇರುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರರು ಕೂಡಲೇ ಸೂಚಿಸಿದ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರಿಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಕ್ರಿಕೇಟ ಆಟಗಾರ ವಿರಾಟ್ ಕೋಹ್ಲಿ ಅಂತಾ ಇರುವ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕರೆ ಮಾಡಿ ತಿಳಿಸಿದಾಗ ಕರೆ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ವ್ಯಕ್ತಿ ರಾಜೀವ್ ಜಾರ್ಕಂಡ್ ಇವರು ಫಿರ್ಯಾದಿಗೆ "ಟಾಟಾ ಸಪಾರಿ ಜೀತೆ ಹೈ ಆಪ್ ಬಂಪರ್ ಪ್ರೈಜ್ ನೌ ವರ್ಷ ಧಮಾಕಾ ಕಾ" ಅಂತಾ ಹೇಳಿ ಶುಭ ಕೋರಿರುತ್ತಾನೆ. ನಂತರ ಕಾರ ಬೇಕೋ ಅಥವಾ ಹಣ ಬೇಕೋ ಅಂತಾ ಫಿರ್ಯಾದಿಗೆ ಕೇಳಿದ್ದರಿಂದ ಹಣ ಬೇಕು ಅಂತಾ ಅಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಆರೋಪಿತನು 12,60,000=00 ರೂ ಪ್ರೈಜ್ ಅಮೌಂಟ್ ಬರುತ್ತದೆ. ಅಂತಾ ಹೇಳಿ ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಅಣ್ಣನ ಅಕೌಂಟ್ ನಂಬರ ಪಡೆದು ಚೆಕ್ ಮೂಲಕ ಹಣ ಕಳುಹಿಸುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದು ಅದೆ. ಆದರೆ ಆರೋಪಿ ರಾಜೀವ್ ಇತನು ಸದರಿ ಹಣಕ್ಕೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ದಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ ಕಟ್ಟಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂತಾ ಹೇಳಿ ಆರೋಪಿ ಅನುಪಮ್ ಸಿನ್ಹಾ ಇವರ ಖಾತೆ ಸಂಖ್ಯೆ 34228861119 ಕೊಟ್ಟು ಫಿರ್ಯಾದಿಯಿಂದ ಒಟ್ಟು 80,250=00 ಹಣ ಹಾಕಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಅಲ್ಲದೇ 2000=00 ಕರೆನ್ಸಿ ಹಣ ಹಾಕಿಸಿಕೊಂಡು ಫಿರ್ಯಾದಿಗೆ ಟಾಟಾ ನಗರದ ವರೆಗೆ ಬರುವಂತೆ ಮಾಡಿ ಕಾಣದೇ ಸತಾಯಿಸಿ ಪ್ರೈಜ್ ಹಣ ಕೊಡದೇ ಮೋಸ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಕಾರಣ ಸದರಿ ಒಟ್ಟು ರೂ. 82,250=00 ರೂ ಪಡೆದು ಮೋಸ ಮಾಡಿರುವ 1] ರಾಜೀವ್ ಜಾರ್ಕಂಡ್ ಹಾಗೂ 2] ಅನುಪಮ್ ಸಿನ್ಹಾ ಇವರುಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿ ಸೂಕ್ತ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಲು ವಿನಂತಿ ಅಂತಾ ನೀಡಿದ ದೂರಿನ ಮೇಲಿಂದ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿ ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದು ಅದೆ.

Yadgir District Reported Crimes

Yadgir District Reported Crimes 

 AiÀiÁzÀVj UÁæ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.  29/2015 PÀ®A 323,324,504,506 ¸ÀA.34 L¦¹:-
          ¢£ÁAPÀ 01/02/2015 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 7 J.JA.zÀ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀªÀÄUÉ ¸ÉÃjzÀ eÁUÉAiÀÄ°è DgÉÆævÀgÀÄ PÀnÖUÉUÀ¼À£ÀÄß ºÁQzÀÄÝ CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß vÉUÉzÀÄ ºÁPÀ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ DgÉÆævÀgÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ªÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀªÀÄä¤UÉ CªÁåZÀÒ ¥ÀzÀUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÀnÖUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀiÁrzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ªÀiÁr, fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀ §UÉÎ ¦üAiÀiÁð¢ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ DgÉÆævÀgÀ ªÀÄzÉå D¹ÛAiÀÄ «µÀAiÀĪÁV vÀAmÉ-vÀPÀgÁgÀÄUÀ½zÀÄÝ UÀÄ£Éß ¥Àæw UÀÄ£ÉßUÀ¼ÀÄ dgÀÄVgÀÄvÀÛªÉ.

AiÀiÁzÀVj UÁæ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 30/2015 PÀ®A 143,147,323,324,504,506 ¸ÀA.149 L¦¹
          ¢£ÁAPÀ 01/02/2015 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 7 J.JA.zÀ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀªÀÄUÉ ¸ÉÃjzÀ eÁUÉAiÀÄ°è DgÉÆævÀgÀÄ PÀnÖUÉUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ PÀ®ÄèUÀ¼À£ÀÄß vÉUÉzÀÄ ºÁPÀ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ DvÀ£À ªÀÄUÀ E§âgÀÄ KPÉ CAvÁ PÉýzÀÝPÉÌ DgÉÆævÀgÀÄ K, ¨sÉÆøÀrà ªÀÄPÀ̼Éà £ÀªÀÄä vÁvÀ£À D¹ÛAiÀÄ£ÀÄß ¤ªÀÄä ºÉ¸ÀjUÉ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ £ÀªÀÄUÉ ¸ÀvÁ¬Ä¸ÀÄwÛ¢ÝÃj CAvÁ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ªÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ¤UÉ CªÁåZÀÒ ¥ÀzÀUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÀnÖUɬÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛ PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀiÁrzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ªÀiÁr, fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀ §UÉÎ ¦üAiÀiÁð¢ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ DgÉÆævÀgÀ ªÀÄzÉå D¹ÛAiÀÄ «µÀAiÀĪÁV vÀAmÉ-vÀPÀgÁgÀÄUÀ½zÀÄÝ UÀÄ£Éß ¥Àæw UÀÄ£ÉßUÀ¼ÀÄ dgÀÄVgÀÄvÀÛªÉ.
ºÀÄt¸ÀV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 7/2015 PÀ®A 323, 324, 325, 307, 504, 506 ¸ÀAUÀqÀ 34 L¦¹:-
       ¦AiÀiÁ𢠲ªÀtÚ vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÁæAiÀÄ CA©UÉÃgÀ ªÀAiÀiÁ:23 ªÀµÀð, eÁ:PÀ§â°UÀ G: MPÀÌ®vÀ£À ¸Á: ¨ÉʯÁ¥ÀÄgÀ ºÁUÀÆ UÁAiÀiÁ¼ÀÆ E§âgÀÆ PÀÆr vÀªÀÄä ªÀĸÀ©£À ºÉÆ®zÀ°è PÉ£Á® ¤ÃgÀÄ ©qÀÄwÛzÁÝUÀ, ¦AiÀiÁ𢠨ÁdÄ ºÉÆ®zÀ CªÀgÀ CtÚvÀªÀÄäQAiÀÄ DgÉÆævÀgÉ®ègÀÆ PÀÆr §AzÀÄ UÁAiÀiÁ¼ÀÆ«£ÉÆA¢UÉ ¤Ãj£À «µÀAiÀÄzÀ°è dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁZÁå ±À§ÝUÀ½AzÁ  ¨ÉÊzÀÄ, UÁAiÀļÀÆ ªÀÄ®è¥Àà¤UÉ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÁ DgÉÆævÀgÁzÀ FgÀtÚ & ºÀtªÀÄAvÀ EªÀgÀÄ vÀªÀÄä vÀªÀÄä PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ ©zÀj£À §rUɬÄAzÁ ªÀÄ®è¥Àà£À £ÀqÀÄ £ÉwÛUÉ ºÁUÀÆ ¨É¤ßUÉ ºÉÆqÉzÀÄ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀiÁrzÀÄÝ, G½zÀªÀgÀÄ PÁ°¤AzÁ MzÀÝ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÝjAzÁ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ¨ÉêÉǵÀ DV ©¢ÝgÀÄvÁÛ£É CAvÁ EvÁå¢ °TvÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÁ PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ EzÉ.
     
¸ÉÊzÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 10/2015 PÀ®A 279,337,338 L¦¹ ss¸ÀAUÀqÀ 187 LJªÀiï « DPÀÖ :-
           ¢£ÁAPÀ:31/01/2015gÀAzÀÄ 10 JJªÀiïPÉÌ ¦üAiÀiÁð¢ vÀÀ£Àß ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ®Qëöä UÀAqÀ £ÀgÀ¹AºÀ®Ä PÀÄgÀħgÀ EªÀ½UÉ ºÉÆmÉÖ £ÉÆêÀÅ EzÀÝ PÁgÀt ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ £ÁgÁAiÀÄt¥ÉÃlPÉÌ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV G¥ÀZÁgÀ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄgÀ½ vÀÄgÀÄPÀ£ÀzÉÆrØ UÁæªÀÄPÉÌ ªÀÄ»§Æ§ ºÀĸÉãï vÀAzÉ ªÀi˯Á° zÀeÉð FvÀ£À DmÉÆà lAlA £ÀA:PÉJ-33, J-0443 £ÉÃzÀÝgÀ°è PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ £ÁgÁAiÀÄt¥ÉÃl¢AzÀ PÀÄAnªÀÄj ZÉPï¥ÉÆøïÖ zÁn zÀvÁÛvÉæÃAiÀÄ UÀÄrAiÀÄ ºÀwÛgÀ ¢£ÁAPÀ 31.01.2015 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁå£Àí 2.00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ JzÀÄj¤AzÀ £ÀAzÉÃ¥À°è PÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ DmÉÆà lAlA £ÀA:PÉJ-33/4529 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß DmÉÆêÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ  PÀĽvÀÄ ºÉÆgÀl DmÉÆÃPÉÌ rQÌ¥Àr¹, vÀ£Àß DmÉÆêÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ¯Éèà ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀj DmÉÆà ZÁ®PÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À UÉÆvÁÛVgÀĪÀÅ¢®è. ªÀÄ»§Æ§ ºÀĸÉãï FvÀ£À DmÉÆÃzÀ°è PÀĽwzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢ PɼÀUÉ ©zÀÄÝ  £ÁªÀÅ PÀĽvÀÄ ºÉÆgÀnzÀÝ DmÉÆà ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß DmÉÆêÀ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ vÀÄgÀÄPÀ£ÀzÉÆrØ UÁæªÀÄzÀ PÀqÉUÉ ºÉÆÃzÀ£ÀÄ. DmÉÆâAzÀ PɼÀUÉ ©zÀÝ £À£Àß §®UÁ°£À vÉÆqÉ ªÀÄvÀÄÛ ªÉƼÀPÁ® PɼÀUÉ ¨sÁjà gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ, ªÉƼÀPÁ® PɼÀUÉ J®Ä§Ä ªÀÄÄjzÀAvÉ PÀAqÀħA¢zÀÄÝ  ¸ÀzÀj JgÀqÀÆ DmÉÆà lAlA ZÁ®PÀgÀ ªÉÄÃ¯É  ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀî¨ÉÃPÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±À EgÀÄvÀÛzÉ.