Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Friday, January 16, 2015

Raichur District Press Note and Reported Crimes


                                 
¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
£ÁUÀjPÀ ¥Éưøï PÁ£ïìmÉç¯ïUÀ¼À £ÉêÀÄPÁw PÀÄjvÀÄ ªÀÄgÀÄ °TvÀ ¹.E.n. ¥ÀjÃPÉë £ÀqÉAiÀÄ°gÀĪÀ ªÀiÁ»w:-
     ¢£ÁAPÀ: 18.01.2015 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 11.00 UÀAmɬÄAzÀ 12.30 UÀAmÉAiÀĪÀgÉUÉ £ÁUÀjPÀ ¥Éưøï PÁ£ïìmÉç¯ïUÀ¼À £ÉêÀÄPÁw PÀÄjvÀÄ ªÀÄgÀÄ °TvÀ ¹.E.n. ¥ÀjÃPÉë £ÀqÉAiÀÄ°zÉ. FUÁUÀ¯Éà CºÀð D£ï¯ÉÊ£ï C¨sÀåyðUÀ½UÉ ¥ÉÆ°Ã¸ï ªÉ¨ï¸ÉÊl¤AzÀ PÀgÉ¥ÀvÀæªÀ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉƼÀÄîªÀÅzÀÄ. (¥ÀjÃPÁë ¢£ÁAPÀzÀAzÀÄ C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ C¢ü¸ÀÆZÀ£ÉAiÀÄ°è w½¹gÀĪÀAvÉ AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÄ MAzÀÄ UÀÄgÀÄw£À aÃn ¥Á¸À¥ÉÆlð/qÉæöÊ«AUï ¯ÉʸÀ£ïì/¥Áå£ï PÁqÀð/¸À«ð¸ï Lr PÁqÀð/¨ÁåAPï ¥Á¸ï§ÄPï/E¯ÉPÀë£ï ¥sÉÆmÉÆ Lr PÁqÀðUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ En/¦J¸ïn ¥Á¸ÁzÀ ¥sÀ°vÁA±ÀzÀ ¥ÀæwAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀºÀ vÀ¥ÀàzÉ vÀgÀĪÀÅzÀÄ) C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ ¥ÀjÃPÁë PÉÆoÀrAiÀÄ°è £ÉÆÃl§ÄPï, ªÉƨÉÊ¯ï ¥sÉÆ£ï, PÁå®PÀÆå¯Élgï E¤ßvÀgÉ ¥ÀĸÀÛPÀUÀ¼À£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀĪÀÅzÀ£ÀÄß ¤µÉâü¸À¯ÁVzÉ. ¥ÀjÃPÁë PÉÃAzÀæzÀ ¸ÀܼÀ ºÁUÀÆ gÀÆ¯ï £ÀA§gÀÄUÀ¼ÀÄ F PɼÀV£ÀAwªÉAiÉÄAzÀÄ ²æà JA.J£ï £ÁUÀgÁeï, ¥ÉưøÀ C¢üÃPÀëPÀgÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀluÉAiÀÄ°è w½¹gÀÄvÁÛgÉ.

1) J¸ï.Dgï.¦.J¸ï. ¦.AiÀÄÄ. PÁ¯ÉÃeï : gÀÆ¯ï £ÀA. 5230001 jAzÀ 5230647 gÀªÀgÉUÉ

(J¯ï.«í.r. rVæ PÁ¯ÉÃeï DªÀgÀt) gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ
                                   
AiÀÄÄ.r.Dgï. ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
          ಮೃತ UÀuÉñÀ vÀAzÉ PÉñÀªï ªÀÄAqÀ¯ï ªÀ: 42, eÁ: £ÀªÀ±ÀÆzÀæ (§AUÁ°) ¸Á: ¤ªÀÄð¯ï £ÀUÀgÀ gÀvÀ£ï ¥sÁgÀA £ÀA 1 f¯Áè: -GzÀªÀiï¹AUï gÁdå:-GvÀÛgÁAZÀ¯ï FvÀನು ಫಿರ್ಯಾದಿ «±Àé£ÁxÀ vÀAzÉ CªÀÄįÁè UÉÆïÁÝgÀ ªÀ: 67, eÁ: £ÀªÀ±ÀÆzÀæ (§AUÁ°) ¸Á: ¤ªÀÄð¯ï £ÀUÀgÀ gÀvÀ£ï ¥sÁgÀA £ÀA 1         f¯Áè: -GzÀªÀiï¹AUï gÁdå:-GvÀÛgÁAZÀ¯ï FvÀನ ಗ್ರಾಮದವನಿದ್ದು, ಕೂಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲೆಂದು ಸಿಂಧನೂರು ತಾಲೂನಿನಲ್ಲಿ ಬರುವ ಹಾರಾಪೂರು ಗ್ರಾಮದ ಸೀಮಾದಲ್ಲಿರುವ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಪೂಜಾರಿ ಇವರ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಊರಿನ ಜನರೊಂದಿಗೆ ಬಂದು ಇದ್ದು, ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು,                       ದಿನಾಂಕ:-15-1-2015 ರಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ 7-00 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರು ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಸಸಿ ಹಚ್ಚುವಾಗ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಚಕ್ರ್ ಬಂದಂತಾಗಿ ಗದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದು, ಆತನನ್ನು ಇಲಾಜು ಕುರಿತು ಸಿಂಧನೂರು ಸರಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ತಂದಾಗ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದು, ಮೃತನು ಯಾವುದೋ ಕಾಯಿಲೆಯಿಂದ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದು, ಮೃತನ ಸಾವಿನಲ್ಲಿ ಯಾರ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಸಂಶೆಯ ದೂರು ಇರುವುದಿಲ್ಲಾ ಅಂತಾ ಹೇಳಿಕೆ ದೂರಿನ ಮೇಲಿಂದ vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Cgï £ÀA: 02/2015 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤PÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

               ದಿನಾಂಕ 09-01-2015 ರಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ 10-00 ಗಂಟೆಗೆ ಪ್ರತಿದಿನದಂತೆ ನಮ್ಮ ತಮ್ಮ ನಾಗನಗೌಡ 28 ವರ್ಷ ಈತನು ಯಥಾರೀತಿ ಸ್ವಭಾದನಾಗಿದ್ದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ದೇವರ ಜಗಲಿ ಮುಂದೆ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಪೂಜೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವಾಗ ದೇವರ ಜಗಲಿ ಮುಂದೆ ಇರುವ ದೀಪವು ಆತನ ಲುಂಗಿಯ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದು ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಕಾಲು,ಸೊಂಟಕ್ಕೆ,ಮೈಗೆ,ಎದೆಗೆ,ಹತ್ತಿಕೊಂಡು ಸುಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದನು, ಕೂಡಲೇ  ಆತನನ್ನು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕುರಿತು ರಾಯಚುರು ರಿಮ್ಸ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸೇರಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದೆವು, ಅಲ್ಲಿಂದ  ಹೆಚ್ಚಿನ ಇಲಾಜಿಗಾಗಿ  ಬಳ್ಳಾರಿ  ವಿಮ್ಸ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸೇರಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದೆವು, ಇಲಾಜು ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವಾಗ   ದಿನಾಂಕ 16-01-2015 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 04-10 ಗಂಟೆಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಫಲಕಾರಿಯಾಗದೇ ಮೃತಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾನೆ, ಈ ಘಟನೆ ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿದ್ದು ಯಾರ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಸಂಶಯ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಕಾರಣ ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಲು ವಿನಂತಿ  .ಅಂತ ಅಮರೇಶ ತಂದೆ ಮಲ್ಲನಗೌಡ ವಯಸ್ಸು 30 ವರ್ಷ ಜಾತಿ ಲಿಂಗಾಯತ್ ಉ: ಒಕ್ಕಲುತನ ಸಾ: ಬಾಗಲವಾಡ EªÀgÀÄ ನೀಡಿದ ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಕವಿತಾಳ ಠಾಣೆ ಯು.ಡಿ.ಆರ್ ಸಂಖ್ಯೆ 2/2015 ಕಲಂ; 174 ಸಿ.ಆರ್.ಪಿ.ಸಿ. ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲುಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿದ್ದು CzÉ.

gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
          ಫಿರ್ಯಧಿ zÉÆqÀا¸À¥Àà vÀAzÉ CªÀÄgÀ¥Àà ºÀqÀ¥ÀzÀ 62 ªÀµÀð PÀÄ®PÀ¸À§Ä ¸Á.PÀAzÀUÀ®è vÁ.ºÀÄ£ÀUÀÄAzÀ  FvÀ£À ಮಗ£ÁzÀ CªÀÄgÉñÀ vÀAzÉ zÉÆqÀا¸À¥Àà vÀAzÉ  ºÀqÀ¥ÀzÀ 40 ªÀµÀð PÀÄ®PÀ¸À§Ä ¸Á.PÀAzÀUÀ®è FvÀ£ÀÄ ದಿನಾಲು ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯ ತವರಮನೆ ನಾಗಲಾಪುರ ನಿಂದ ಕುಲಕಸಬನ್ನು ಮಾಡಲು ಮುದಗಲ್ಲ ಬಂದು ಕೆಲಸಮಾಡಿ ರಾತ್ರಿ ಮನೆಗೆ ತನ್ನ ಮೋ ಸೈಕಲ್ಲ ಮೇಲೆ ನಾಗಲಾಪುರಕ್ಕೆ ಹೋಗುವದು ಬರುವದನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದನು. ಎಂದಿನಂತೆ ದಿ.15.01.2015 ರಂದು ಸಾಯಂಕಾಲ 07 -00 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ  ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯ ತವರು ತವರುರಾದ ನಾಗಲಾಪೂರ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ತನ್ನ ಮೋ ನಂ  ಕೆ. . 36 / ಎಸ್. 5187 ನೇದ್ದನ್ನು ಚಲಾಯಿಸಿ ಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿರುವಾಗ ಎದುರಗಡೆಯಿಂದ ಬಂದ  ಯಾವುದೋ ಅಪರಿಚಿತ ವಾಹನವು ಪಿಕಳಿಹಾಳ ಸಮೀಪ ರುದ್ರಪ್ಪ ಕನಸಾವಿ ಇವರ ಹೋಲದ ಹತ್ತಿರ, ಅತೀವೇಗ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ನಡೆಸಿ, ನನ್ನ ಮಗನ ಮೋ ಸೈಕಲ್ಲಗೆ  ಟಕ್ಕರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರಿಂದ, ನನ್ನ ಮಗನಿಗೆ  ಬಲಗೈ ಮುರಿದು, ತಲೆಯ ಹಿಂಬಾಗ & ಹಿಂದುಗಡೆ ಭಾರಿ ರಕ್ತಗಾಯವಾಗಿದ್ದು; ಕಿವಿ ಹಾಗೂ ಮುಗಿನಲ್ಲಿ ರಕ್ತಬಂದು, ಭಾರಿ ರಕ್ತಗಾಯವಾಗಿ ಸ್ಸಳದಲ್ಲಿಯೇ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ, ಅಂತಾ ಮುಂತಾಗಿ ನೀಡಿದ ಲಿಖಿತ ಪಿರ್ಯಾದಿ ªÉÄðAzÀ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA:  08/2014 PÀ®A 279,304(J) L¦¹. & 187 L JA « PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.
                ಫಿರ್ಯಧಿ ªÀiÁ£ÀªÀÄä UÀAqÀ ªÀÄÄvÀÛtÚ CqÉØgÀ, 27 ªÀµÀð, PÀÄgÀħgÀ, ºÉÆ®ªÀÄ£É PÉ®¸À ¸Á; dĪÀįÁ¥ÀÆgÀÄ ºÁ:ªÀ: bÀvÀæ UÁæªÀÄ FPÉAiÀÄ ಗಂಡನಾನ ಮುತ್ತಣ್ಣ ಇತನು ತನ್ನ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ ನಂ, ಇಲ್ಲದ್ದು ಚೆಸ್ಸಿ ನಂ, WXTD31419039484 ಟ್ರಾಲಿ ನಂ, ಕೆ.-36/ಟಿ-5521 ನೇದ್ದನ್ನು ತಗೆದುಕೊಂಡು ದಿನಾಂಕ:15/01/2015 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 11-00 ಗಂಟೆಗೆ ಛತ್ರ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಬರುವಾಗ ಮುದಗಲ್ಲ ತಾವರಗೇರಾ ರಸ್ತೆಯ ನಾಗಲಾಪೂರು ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಕೆ..ಬಿ ಸಮೀಪ ಬರುವಾಗ ಎದರುಗಡೆಯಿಂದ ಲಾರಿ ನಂ, ಕೆ.-48/1735 ನೇದ್ದರ ಚಾಲಕ ತನ್ನ ಲಾರಿಯನ್ನು ಅತೀವೇಗ & ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡದೇ ಪಿರ್ಯಾದಿ ಗಂಡನ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರಗೆ ಟಕ್ಕರ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ ಮುಂಬಾಗ ಜಖಂಗೊಂಡು ಪಿರ್ಯಾದಿ ಗಂಡನ ಬಲಭುಜ ಮುರಿದು ತಲೆಗೆ ಬಾರಿ ಒಳಪಟ್ಟಾಗಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಲಾರಿ ಚಾಲಕ ಲಾರಿಯನ್ನು ಅಲ್ಲಿಯೇ ಬಿಟ್ಟು ಓಡಿ ಹೋಗಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ ಅಂತಾ ಮುಂತಾಗಿ ನೀಡಿದ ಹೇಳಿ ಪಿರ್ಯಾದಿ   ಮೇಲಿಂದ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï UÀÄ£Éß. £ÀA 09/2014  PÀ®A: 279, 338 L¦¹. & 187 L JA « PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.
               ದಿನಾಂಕ 15.01.2015 ರಂದು 19.40 ಗಂಟೆಗೆ ಪಿರ್ಯಾದಿ ಶ್ರೀ ಶಂಕರ ತಂದೆ ಜಂಬಣ್ಣ 21 ವರ್ಷ ಜಾ:ಕಬ್ಬೆರ್ ಸಾ: ಚಿಕ್ಕಸೂಗೂರ FvÀ£ÀÄ ಮತ್ತು ಗಾಯಾಳುಗ¼ÁzÀ ರಾಮೇಶ ತಂದೆ ಭೀಮಪ್ಪ 30 ವರ್ಷ 2) ಸೋನು ತಂದೆ ಮಹಮ್ಮದ ಹಬೀಬ್ 29 ವರ್ಷ 3) ಸುರೇಶ ತಂದೆ ಗುರುಸ್ವಾಮೀ 35 ವರ್ಷ 4) ಮಹೇಬೂಬ ತಂದೆ ಹಸನ್ 22 ವರ್ಷ 5) ಆಂಜೀನಯ್ಯ ತಂದೆ ಮಾನಗಲ್ ಯಲ್ಲಪ್ಪ 30 ವರ್ಷ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ಚಿಕ್ಕಸೂಗೂರಿನಲ್ಲಿ ಊಟ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ವೈ.ಟಿ.ಪಿ.ಎಸ್.ಗೆ ಶಕ್ತಿನಗರ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಚಿಕ್ಕಸೂಗೂರು ದಾಟಿದ ನಂತರ ಬರುವ ಬ್ರಿಡ್ಜ ಹತ್ತಿರ ರಸ್ತೆಯ ಎಡಮಗ್ಗಲು ಬರುತ್ತಿರುವಾಗ್ಗೆ ಹಿಂದೂಗಡೆಯಿಂದ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ್ ನಂ ಕೆ 36 ವೈ 3237 ನೇದ್ದರ ಮೇಲೆ ಇನ್ನಿಬ್ಬರನ್ನು ಕೂಡಿಸಿಕೊಂಡು ಅತೀ ವೇಗ ಮತ್ತು ನಿರ್ಲಕ್ಷತನದಿಂದ ಚಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ರಸ್ತೆಯ ಮೇಲೆ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಹೊಗುತ್ತಿದ್ದ ಮೇಲ್ಕಂಡ ಪಾದ ಚಾರಿಗಳಿಗೆ ಭಾರಿ ಸ್ವರೂಪದ ಗಾಯಾಗಳು ಸಂಬವಿಸಿದ್ದಲ್ಲದೆ ಆರೋಪಿತನಿಗೂ ಮತ್ತು ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ ಹಿಂದೆ ಕುಳಿತ ಇನ್ನಿಬ್ಬರಿಗೆ ಸಾದ ಸ್ವರೂಪದ ಗಾಯಾಗಳು ಸಂಬವಿಸಿರುತ್ತವೆ ಅಂತ ಇದ್ದ ಹೇಳಿಕೆ ಪಿರ್ಯಾದಿ ಮೇಲಿಂದ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA: 07/2015 PÀ®A: 279,337,338 L¦¹   CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
¥Éưøï zÁ½ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
              ¢-15-01-2015 gÀAzÀÄ °AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀ ¥ÀlÖtzÀ  Dgï.r.¹.¹. ¨ÁåAPÀ  ºÀwÛgÀ ಮಟಕಾ ಜೂಜಾಟ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಅಂತಾ ಬಂದ ಮಾಹಿತಿ ಮೇರೆಗೆ  ¦.J¸ï.L. (PÁ.¸ÀÄ) °AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ,gÀªÀgÀÄ  ಪಂಚರನ್ನು ಬರಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರೊಂದಿಗೆ  ಪಂಚರ ಸಂಗಡ  C°èèUÉ ಹೋಗಿ £ÉÆÃqÀ®Ä M§â ªÀåQÛÛ ಮಟಕಾ ಜೂಜಾಟದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದು  ದಾಳಿ  ಮಾಡಿ ಹಿಡಿದು  1) AiÀÄƤ¸ïSÁ£À vÀAzÉ ±ÀA±ÀzÀSÁ£ï ªÀAiÀiÁ-27 eÁw-ªÀÄĹèA G-a¥ïì ¥sÁåPÀÖj ¸Á|| DeÁzÀ £ÀUÀgÀ °AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀ FvÀ¤AzÀ 1120/- ರೂ. ಮಟಕಾ ಪಟ್ಟಿ, ಒಂದು ಬಾಲ್ ಪೆನ್,  ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡು   ನಂತರ ಅಲ್ಲಿದ್ದ  ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹೇಳಿದ್ದೆನೆಂದರೆ  ಆರೋಪಿತನು ಒಂದು ರೂಪಾಯಿಗೆ 80 ರೂ.ಗಳು ಕೊಡುತ್ತೇವೆ  ಅಂತಾ ಹೇಳಿ  ಹಣ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು  ನಂಬರ ಹತ್ತಿದರೆ  ಹಣ ಕೊಡದೇ  ಮೋಸ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ತಿಳಿಸಿದ್ದು  ಇರುತ್ತದೆ ಅಂತಾ ಮುಂತಾಗಿ  ಇದ್ದ ದಾಳಿ ಪಂಚನಾಮೆ   DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ °AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 11/2015  PÀ®A78(3) PÉ.¦ DåPïÖ  ºÁUÀÆ  420 L.¦.¹  CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À¯ÁVzÉ.     

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-     

                   gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 16.01.2015 gÀAzÀÄ 128 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 20,400  /-  gÀÆ..UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.