Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Sunday, September 25, 2016

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 25-09-2016


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 25-09-2016

©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 76/2016, PÀ®A 279, 337, 338, 304(J) L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ 24-09-2016 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄ®èªÀÄä UÀAqÀ gÁd¥Àà ®UÉÆAqÉ ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð, eÁw: J¸ï.n UÉÆAqÁ, ¸Á: ¤A§ÆgÀ gÀªÀgÀÄ vÀ£Àß CvÉÛ vÉÃdªÀÄä, £ÉÃUÉt a£ÀߪÀÄä gÀªÀgÀÄ ©ÃzÀgÀ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è CvÉÛAiÀÄ vÀªÀÄä £ÁUÀuÁÚ vÀAzÉ eÉÃmÉÖ¥Àà EªÀjUÉ ±À¸ÀÛçaQvÉì DVzÀÝjAzÀ ªÀiÁvÁqÀĪÀ PÀÄjvÀÄ §AzÀÄ £ÁUÀuÁÚ eÉÆÃvÉAiÀÄ°è ªÀiÁvÀ£Ár ©ÃzÀgÀ UÁA¢üUÀAd¢AzÀ CmÉÆà jÃPÁëöå £ÀA. PÉJ-38/2952 £ÉÃzÀgÀ°è PÀĽvÀÄ PÀªÀÄoÁuÁ UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ zÁjAiÀÄ°è ©ÃzÀgÀ PÀªÀÄoÁuÁ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ªÉÃlgÀ£Àj PÁ¯ÉÃdQÌAvÀ ªÉÆÃzÀ®Ä »A¢¤AzÀ MAzÀÄ ºÀ¼À¢ §tÚzÀ §¸ï ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÄ CeÁUÀgÀÆPÀvɬÄAzÀ ªÀiÁ£ÀªÀ£À fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ PÀĽvÀ CmÉÆà jÃPÁëPÉÌ rQÌ ªÀiÁr vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Nr¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É, ¸ÀzÀj rQ̬ÄAzÀ DmÉÆÃzÀ°è PÀĽvÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ AiÀiÁªÀÅzÉ vÀgÀºÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÀÄ DVgÀĪÀÅ¢®è, CvÉÛ 1) vÉÃdªÀÄä UÀAqÀ ±ÀAPÀgÉ¥Àà ®UÉÆAqÉ EªÀjUÉ vÀ¯ÉAiÀÄ »A¨sÁUÀzÀ°è ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÄ Q«¬ÄAzÀ gÀPÀÛ¸ÁæªÀªÁVgÀÄvÀÛzÉ, 2) C¨ÁæºÀªÀiï vÀAzÉ gÁªÀÄuÁÚ zÀħ®UÀÄAr ¸Á: PÀªÀÄoÁuÁ EªÀjUÉ JqÀUÀtÂÚ£À PɼÀUÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ, ªÀĪÀiÁðAUÀ ªÀÄvÀÄÛ §®UÁ®Ä vÉÆÃqÉ PÀmÁÖV ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ, 3) a£ÀߪÀÄä UÀAqÀ CA§ÄævÀ ®UÉÆAqÉ EªÀ½UÉ JqÀUÉÊ ªÉÆüÀPÉÊUÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ, JqÀUÁ®Ä gÉÆArUÉ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ, JqÀUÉÊ GAUÀÄgÀ ¨ÉgÀ½UÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ, JqÀ¥sÀ¸À°AiÀÄ°è UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ, 4) DmÉÆà ZÁ®PÀ ¦ü°¥sï @ ¸À¤ß vÀAzÉ ªÀ¸ÀA§ §ÄvÉÛ£ÉÆgÀ FvÀ¤UÉ vÀ¯ÉAiÀÄ »AzÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ, ºÀuÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É gÀPÀÛUÁAiÀÄ, §®UÁ®Ä ºÉ¨ÉâgÀ½UÉ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ, 5) ¥ÀÄtåªÀÄä UÀAqÀ ¨Á§ÄgÁªÀ ¨ÁªÀUÉ EªÀ½UÉ §®UÉÊ ¨sÀÄdPÉÌ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ ªÀÄvÀÄÛ 6) ¥Àædé® vÀAzÉ ¨Á§ÄgÁªÀ ¨ÁªÀUÉ ªÀAiÀÄ: 2 ªÀµÀð FvÀ¤UÉ JgÀqÀÄ PÁ®ÄUÀ½UÉ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛzÉ, £ÀAvÀgÀ 108 ªÁºÀ£ÀPÉÌ PÀgÉ ªÀiÁr JªÉ®ègÀÄ ©ÃzÀgÀ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæUÉ §AzÀÄ zÁPÀ¯ÁzÁUÀ ¨sÁj UÁAiÀÄUÉÆAqÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ CvÉÛ vÉÃdªÀÄä UÀAqÀ ±ÀAPÀgÉ¥Àà  gÀªÀgÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ªÉÊzsÁå¢üPÁjAiÀĪÀgÀÄ w½¹gÀÄvÁÛgÉ ºÁUÀÄ C¨ÁæºÀªÀÄä vÀAzÉ gÁªÀÄuÁÚ zÀħ®UÀÄAr EªÀgÀÄ ¸ÀºÀ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ªÉÊzsÁå¢üPÁjUÀ¼ÀÄ w½¹gÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

d£ÀªÁqÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 145/2016, PÀ®A 279, 304(J) L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« PÁAiÉÄÝ :-
ದಿನಾಂಕ 24-09-2016 ರಂದು ಫಿರ್ಯಾದಿ ಅನೀಲ ತಂದೆ ಶರಣಪ್ಪಾ ಕಾಳೇಕರ ಸಾ: ಹೊನ್ನಿಕೇರಿ ಗ್ರಾಮ ರವರು ತನ್ನ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪನ ಮಗನಾದ ಅಮರ ಇಬ್ಬರು ದಿನ ನಿತ್ಯದಂತೆ ಆಟೋವನ್ನು ಊರಿನಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬೀದರಕ್ಕೆ ಬಂದು ಬೀದರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರನ್ನು ಕೂಡಿಸಿಕೊಂಡು ಬಾಡಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬೀದರದಿಂದ ಊರಿಗೆ ಹೋಗಲು ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಆಟೋ ನಂ. ಕೆಎ-38/6118 ನೇದನ್ನು ಅಮರ ಚಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಮುಂದೆ ಊರಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದು, ಆತನ ಹಿಂದೆ ಫಿರ್ಯಾಧಿಯು ಆಟೊ ನಂ. ಕೆಎ-38/2895 ನೇದನ್ನು ಚಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದು, ಅತಿವಾಳ ಕ್ರಾಸ ದಾಟಿದ ನಂತರ ಅಮರ ಈತನು ಬೀದರ ಭಾಲ್ಕಿ ರೋಡ ತಮ್ಮೂರಿನ ಕ್ರಾಸ ಹತ್ತಿರ ಬಂದಾಗ ಎದುರಿನಿಂದ ಐಚರ (ಡಿ.ಸಿ.ಎಮ್ ಟೆಂಪು) ನಂ. ಕೆಎ-39/9117 ನೇದರ ಚಾಲಕನಾದ ಆರೋಪಿಯು ತನ್ನ ವಾಹನವನ್ನು ಅತೀವೇಗ ಹಾಗೂ ನಿಸ್ಕಾಳಜೀತನದಿಂದ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಅಮರನ ಆಟೋಕ್ಕೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಪಡಿಸಿದ್ದು, ಫಿರ್ಯಾಧಿಯು ಹೋಗಿ ನೋಡಲಾಗಿ ಆತನ ತಲೆಯ ಹಿಂದೆ ಭಾರಿ ರಕ್ತಗಾಯ, ಹಣೆಯ ಮೇಲೆ ರಕ್ತಾಗಯ, ಬಲ ಗಣ್ಣಿನ ಹುಬ್ಬಿನ ಮೇಲೆ ಭಾರಿ ರಕ್ತಗಾಯ, ಕೆಳಭಾಗದ ತುಟಿ ಹರಿದು ಭಾರಿ ರಕ್ತಗಾಯವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಲಾರದ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದು, ತಕ್ಷಣ ಆತನಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕುರಿತು ಫಿರ್ಯಾದಿ, ಅವನ ತಂದೆಯಾದ ಧನರಾಜ ಮತ್ತು ಸದಾನಂದ ತಂದೆ ಮಾರ್ಥಂಡ 3 ಜನರು ಸೇರಿಕೊಂಡು ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಆಟೋದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕುರಿತು ಬೀದರ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ತಂದು ದಾಖಲಿಸಿದಾಗ ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು ನೋಡಿ ಅಮರ ತಂದೆ ಧನರಾಜ ಕಾಳೆಕರ ವಯ 20 ವರ್ಷ, ಜಾತಿ: ಎಸ್.ಸಿ ಹೊಲಿಯಾ, ಸಾ: ಹೊನ್ನಿಕೇರಿ ಗ್ರಾಮ ಈತನು ಮೃತಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾನೆಂದು ತಿಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ, ಡಿಕ್ಕಿ ಪಡಿಸಿದ ಆರೋಪಿಯು ತನ್ನ ವಾಹನವನ್ನು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಯೇ ಬಿಟ್ಟು ಓಡಿ ಹೋಗಿರುತ್ತಾನೆಂದು ಕೊಟ್ಟ ಫಿರ್ಯಾದಿಯವರ ದೂರಿನ ಹೇಳಿಕೆ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇರೆಗೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.