Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Thursday, September 30, 2010

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 30-09-2010

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w : 30-09-2010
alUÀÄ¥Áà ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 132/10 PÀ®A 333,504,506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 29/09/2010 gÀAzÀÄ 1400 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà «£ÁAiÀÄPÀ vÀAzÉ AiÀiÁzÀªÀgÁªÀ ¥Ánïï dĤAiÀÄgï EAf¤AiÀÄgï n.JªÀiï.¹. alUÀÄ¥Áà gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀªÀÄä °TvÀ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸À°è¹zÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ªÀiÁ£Àå f¯Áè¢üPÁj ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀ ¸ÀÆZÀ£ÉAiÀÄ ¥ÀæPÁgÀ alUÀÄ¥Áà ¥ÀlÖtzÀ ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ CUÀ°PÀgÀt PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¸ÀĨsÁµÀ ZËPÀ¢AzÀ ¸ÀgÀzÁgÀ ZËPÀ ªÀgÉV£À gÀ¸ÉÛ Cw PÀæªÀÄ ªÀiÁrzÀªÀgÀ PÀlÖqÀ vÉgÀªÀÅUÉƽ¸À®Ä gÉêÀt¥Áà ºÀÆUÁgÀ gÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃzÁUÀ ªÀÄzÁåºÀß 1:15 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ gÉêÀt¥Áà ºÀÆUÁgÀ DvÀ£À ªÀÄUÀ£ÁzÀ ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ gÉêÀt¥Áà ºÀÆUÁgÀ gÀªÀgÀÄ K EAf¤AiÀÄgÀ ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£É PÀlÖqÀ ºÉÃUÉ vÉgÀªÀÅ ªÀiÁqÀÄwÛ CAvÀ CªÀZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ±Àlð »rzÀÄ PÀ°è¤AzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ JqÀ JzÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ wêÀæ UÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ. CAvÀ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨ÉêÀļÀSÉÃqÁ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA. 10/10 PÀ®A 174 ¹Dg惡 :-
¢£ÁAPÀ 29/09/2010 gÀAzÀÄ 0800 UÀAmÉUÉ PÀgÀPÀ£À½î UÁæªÀÄzÀ ®QëöäPÁAvÀ PÀÄ®PÀtÂð EªÀgÀ ºÉÆ® ¸ÀªÉð £ÀA 01 £ÉÃzÀgÀ°èAiÀÄ ¨Á«AiÀÄ°è FeÁqÀ®Ä ÁdPÀĪÀiÁgÀ ºÁUÀÆ eÉÆvÉ 15-20 ºÀÄqÀÄUÀgÀÄ PÉÆrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ ¸ÀzÀj gÁdPÀĪÀiÁgÀ EvÀ£ÀÄ ¨Á«AiÀÄ°è FeÁqÀĪÁUÀ DPÀ¹äPÀªÁV ¤Ãj£À°è ªÀÄļÀÄV 0830 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀÛ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É ±ÀªÀªÀÅ ¥ÁvÁ¼À UÀrØ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¨Á«¬ÄAzÀ vÀUÉAiÀįÁ¬ÄvÀÄ ªÀÄÈvÀ£À ªÀÄgÀtzÀ §UÉÎ AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 103/10 PÀ®A 143, 147, 504, 506 eÉÆvÉ 149 L¦¹ :-¢£ÁAPÀ 29-09-2010 gÀAzÀÄ 1700 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ¸ÀAUÀ¥Áà vÀAzÉ ²ªÀgÁAiÀÄ eÁUÀgÀ ªÀAiÀÄ 42 ªÀµÀð eÁw °AUÁAiÀÄvÀ GzÉÆåÃUÀ ªÁå¥ÁgÀ ¸Á: ¸ÉÆÃgÀ½î EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ºÉýPÉ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 17-08-2010 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀîUÉ 1000 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄ£À£ÁzÀ ¹zÀÝ¥Áà E§âgÀÄ ªÀqÀUÁAªÀ UÁæªÀÄzÀ°è CA¨ÉÃqÀÌgÀ ªÀÈvÀÛzÀ ºÀwÛgÀ ¤AvÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ£ÁzÀ ¹zÀ¥Áà EvÀ£ÀÄ w½¹zÉãÉAzÀgÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 2 ªÀgÉ wAUÀ¼À »AzÉ £Á£ÀÄ ªÀÄÄPÀæªÀÄ EvÀ¤UÉ PÀgÉÃzÀÄ £À£Àß ªÀÄUÀ¤UÉ JPÉ ºÉÆqÉ¢¢Ý CAvÁ PÉýzÁUÀ ªÀÄÄPÀæªÀÄ EvÀ£ÀÄ ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£É ¤£ÀUÉ ªÀÄvÀÄÛ ¤£Àß ªÀÄUÀ¤UÉ fêÀ ¸À»vÀ ©ÃqÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ fêÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£É ºÁUÀÆ CªÀ£À eÉÆÃvÉAiÀÄ°èzÀÝ d£ÀgÁzÀ ºÀQêÀÄ, ¦ügÉÆÃeï, ªÀfÃgÀ ºÁUÀÆ ¸ÀgÀzÁgÀ EªÀgÉîègÀÆ ºÉÆqɬÄj ¸ÀÆ¼É ªÀÄPÀ̽UÉ fêÀ ¸À»vÀ ©ÃqÀ¨ÉÃqÀj CAvÁ fêÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ F WÀl£ÉAiÀÄÄ C¯Éè EzÀÝ ¥ÀæPÁ±À vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Áà ªÉÄÃvÉæ ºÁUÀÆ ¸ÀAvÉƵÀ vÀAzÉ ªÉÊeÉÃ¥Áà ®PÁÌ ¸Á: ªÀqÀUÁAªÀ gÀªÀgÀÄ £ÉÆÃr dUÀ¼À ©Ãr¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ

ªÀÄ£ÁßJSÉÃ½î ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 158/10 PÀ®A 279, 304(J) L.¦.¹ eÉÆvÉ 187 L.JªÀiï.« DPÀÖ :-
¢£ÁAPÀ 29/09/2010 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 1745 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄ£ÁßJSÉýî UÁæªÀÄzÀ ¨Á®ªÀiÁä UÀÄrAiÀÄ ºÀwÛgÀ gÁ.ºÉ. 9 gÀ ªÉÄÃ¯É ªÀÄ£ÁßJSÉýî PÀqɬÄAzÀ M§â LZÀgÀ mÉA¥ÉÆà £ÀA. J¦-09 ªÁ¬Ä-5549 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ MªÀÄä¯É ¨ÉæÃPÀ ºÁPÀzÀjAzÀ ªÁºÀ£ÀzÀ DAiÀiÁ vÀ¦à gÀ¸ÉÛAiÀÄ §¢¬ÄAzÀ §mÉÖ vÉƼÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄgÀ½ ªÀÄ£ÁßSÉýî PÀqÉUÉ §gÀÄwÛzÀÝ ²æêÀÄw a£ÀߪÀiÁä UÀAqÀ ©üêÀÄuÁÚ qÀƪÀÄPÀwÛ ªÀAiÀÄ 42 ªÀµÀð eÁw Qæ±ÀÑ£À ¸ÁB ªÀÄ£ÁßJSÉýî EªÀ¼À ªÉÄÃ¯É mÉA¥ÉÆà ¥À°Ö ªÀiÁr ©¢ÝzÀjAzÀ a£ÀߪÀÄ EªÀ½UÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV ¸ÀܼÀzÀ°èAiÀÄ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É. DgÉÆæ ZÁ®PÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. CAvÁ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 92/10 PÀ®A 78(3) PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ 29-09-2010 gÀAzÀÄ 1400 UÀAmÉUÉ ¹¦L £ÀUÀgÀ ªÀÈvÀÛ ©ÃzÀgÀ ²æà ²ªÁ£ÀAzÀ WÀnÖ gÀªÀgÀÄ vÀªÀÄä PÁAiÀiÁð®AiÀÄzÀ°è PÀvÀðªÀå ¤ªÀð»¸ÀÄwÛzÁÝUÀ RavÀ ¨Áwä ¹PÀ̪ÉÄÃgÉUÉ M§âªÀåQÛ PÀĸÀĪÀÄUÀ°èAiÀÄ°è d£ÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄ ªÀÄlPÁ aÃnUÀ¼À£ÀÄß §gÉzÀÄ PÉÆqÀÄwÛzÁÝ£É CAvÀ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¹¦L gÀªÀgÀÄ vÀªÀÄä ¹§âA¢AiÉÆA¢UÉ PÀĸÀĪÀÄUÀ°èUÉ ºÉÆÃV ªÀÄgÉAiÀiÁUÀ ¤AvÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä PÀĸÀĪÀÄUÀ°èAiÀÄ°è gÀ²ÃzÀ«ÄAiÀiÁå gÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ JzÀÄgÀÄUÀqÉ EzÀÝ ¥Á£ÀqÀ¨Áâ JzÀÄgÀÄUÀqÉ DgÉÆævÀ£ÁzÀ ±À¦üAiÉÆâݣï vÀAzÉ ±ÀªÀĸÉÆÃ¢Ý£ï ªÀAiÀÄ: 57 ªÀµÀð, ¸Á: ªÀÄ£É £ÀA. 2-3-69, PÀĸÀĪÀÄUÀ°è ©ÃzÀgÀ FvÀ£ÀÄ d£ÀjAzÀ ºÀt¥ÀqÉzÀÄ ªÀÄlPÁ aÃn §gÉzÀÄ PÉÆqÀÄwÛzÁÝUÀ CªÀ£À ªÉÄÃ¯É 1430 UÀAmÉUÉ zÁ½ªÀiÁr ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤AzÀ MlÄÖ gÀÆ. 1,760/- gÀÆ¥Á¬Ä ªÀÄvÀÄÛ ©½ ºÁ¼ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É CAQ ¸ÀASÉåUÀ¼ÀÄ §gÉzÀ 4 ªÀÄlPÁ aÃn¼À£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ MAzÀÄ ¨Á®¥É£À d¦ÛªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÁUÀÄ DgÉÆævÀjUÉ ¸ÀܼÀzÀ°è zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, DgÉÆæ ºÁUÀÄ d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ªÀÄÄzÉݪÀiÁ®zÉÆA¢UÉ 1545 UÀAmÉUÉ oÁuÉUÉ §AzÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À «gÀÄzÀÞ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ

alUÀÄ¥Áà ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 134/10 PÀ®A 143, 147, 341, 504, 506 eÉÆvÉ 149 L¦¹:-
¢£ÁAPÀ 29/09/2010 gÀAzÀÄ 1730 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ vÀªÀÄäuÁÚ zÉÆqÀتÀĤ ¸Á// PÉÆqÀA§® gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸À°è¹zÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 22/09/2010 gÀAzÀÄ ¢£À¤vÀåzÀAvÉ ªÀÄÄAeÁ£É 0800 UÀAmÉUÉ ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ zsÀ£À¥Àw vÀAzÉ vÀªÀÄäuÁÚ CªÀ£À ºÉAqÀw ¥ÀÄvÀ¼ÀªÀiÁä ºÁUÀÆ ªÀÄPÀ̼ÁzÀ ¥ÀÄmïgÁd, ªÀĸÉÃPÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀAVÃvÁ gÀªÀgÉ®ègÀÆ KPÉÆÃzÉÝñÀ¢AzÀ zÁj vÀgÀÄ© CªÀZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ. CzÀ®èzÉ vÀ£Àß vÁ¬Ä ºÁUÀÆ ¸ÀºÉÆÃzÀjAiÀÄjUÀÆ ¸ÀºÀ CªÀZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ºÉÆqÉAiÀÄ®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ

alUÀÄ¥Áà ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 133/10 PÀ®A 448, 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 29/09/2010 gÀAzÀÄ 1430 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà gÉêÀt¥Áà vÀAzÉ ²ªÀ°AUÀ¥Áà ºÀÆUÁgÀ ¸Á// £ÀUÀgÉñÀégÀ PÁ¯ÉÆä alUÀÄ¥Áà gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ¦üAiÀiÁ𢠸À°è¹zÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ vÀªÀÄä ªÀÄ£É ªÁqÀð £ÀA 4 gÀ°è ªÀÄ£É £ÀA 4-39 DVgÀÄvÀÛzÉ ¥ÀÄgÀ¸À¨sÉ alUÀÄ¥Áà ªÀÄÄSÁå¢üPÁj ±ÀA¨sÀÆ°AUÀ zÉøÁ¬Ä ¥ÀÄgÀ¸À¨sÉ E£Àì¥ÉPÀÖgï D£ÀAzÀ¥Áà, eÉ.E. «£ÁAiÀÄPÀ ¥Ánïï gÀªÀgÀÄ eÉ.¹.¦. vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄ£É PÉqÀĪÀ®Ä ZÁ®£É ¤ÃrgÀÄvÁÛgÉ vÁ£ÀÄ vÀqÉAiÀÄ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ vÀ£ÀUÉ ºÉÆqÉAiÀÄ®Ä §A¢gÀÄvÁÛgÉ EvÁå¢ CAvÀ °TvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

alUÀÄ¥Áà ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 132/10 PÀ®A 333, 504, 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 29/09/2010 gÀAzÀÄ 1400 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà «£ÁAiÀÄPÀ vÀAzÉ AiÀiÁzÀªÀgÁªÀ ¥Ánïï dĤAiÀÄgï EAf¤AiÀÄgï n.JªÀiï.¹. alUÀÄ¥Áà gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸À°è¹zÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ªÀiÁ£Àå f¯Áè¢üPÁj ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀ ¸ÀÆZÀ£ÉAiÀÄ ¥ÀæPÁgÀ alUÀÄ¥Áà ¥ÀlÖtzÀ ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ CUÀ°PÀgÀt PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¸ÀĨsÁµÀ ZËPÀ¢AzÀ ¸ÀgÀzÁgÀ ZËPÀ ªÀgÉV£À gÀ¸ÉÛ Cw PÀæªÀÄ ªÀiÁrzÀªÀgÀ PÀlÖqÀ vÉgÀªÀÅUÉƽ¸À®Ä gÉêÀt¥Áà ºÀÆUÁgÀ gÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃzÁUÀ ªÀÄzÁåºÀß 1:15 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ gÉêÀt¥Áà ºÀÆUÁgÀ DvÀ£À ªÀÄUÀ£ÁzÀ ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ gÉêÀt¥Áà ºÀÆUÁgÀ gÀªÀgÀÄ K EAf¤AiÀÄgÀ ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£É PÀlÖqÀ ºÉÃUÉ vÉgÀªÀÅ ªÀiÁqÀÄwÛ CAvÀ CªÀZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ±Àlð »rzÀÄ PÀ°è¤AzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ JqÀ JzÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ wêÀæ UÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ. CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀiÁPÉðl ¥ÉưøÀ oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 92/10 PÀ®A 324, 504, 506 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ; 29-09-10 gÀAzÀÄ 1720 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw PÀªÀÄ®ªÀiÁä UÀAqÀ ¯ÉÃl PÀȵÀÚ¥Áà PÀªÀ¯ÉÃgÀ ¸Á: £ÀgÀUÀgÀ ªÉƺÀ¯Áè ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¤ÃrzÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ 29-09-2010 gÀAzÀÄ 1700 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ §mÉÖ MUÉAiÀÄÄwÛzÁÝUÀ DgÉÆævÀ£À ªÀÄUÀ ZÉAzÀæPÁAvÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¨ÁrUÉzÁgÀgÀ ¨ÁrUÉ ºÀt ¤ÃqÀĪÀAvÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ°AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, §rUɬÄAzÀ ºÀuÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ¥Àr¹, fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£É CAvÀ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 273/10 PÀ®A 279, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ 29/09/10 gÀAzÀÄ 1515 UÀAmÉUÉ MAzÀÄ PÉ.J¸ï.Dgï.n.¹ §¸Àì £ÀA KA-32/F-1015 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ UÀÄ®âUÁð¢AzÀ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀPÉÌ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ vÀ£Àß §¸Àì£ÀÄß ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ §¸Àì ¤¯ÁÝtzÀ°è vÀAzÀÄ ¸ÁÖAqÀUÉ vÀAzÀÄ ºÀaÑzÀ ªÉÄÃgÉUÉ §¸Àì¤AzÀ PÀAqÀPÀÖgÀ ºÁUÀÄ ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀgÀÄ PÉüÀV½zÀÄ ºÉÆÃzÀ £ÀAvÀgÀ ¸ÀzÀj §¹ì£À ZÁ®PÀ vÀ£Àß §¸Àì£ÀÄß Cwà ¤®ðPÀëöå¢AzÀ MªÀÄä¯Éà »AzÀPÉÌ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ §¸Àì ¤¯ÁÝt PÀmÉÖAiÀÄ ªÉÄÃ¯É PÀĽwzÀÝ ¦ügÁå¢ ²æà vÁeÉÆâݣï vÀAzÉ ±ÀªÀıÉÆâݣï ZÁ®ªÁ¯É ªÀ-28ªÀµÀð G-MPÀ̮ģÀ ¸Á-PÀ¥ÀàgÀUÁAªÀ EªÀgÀ vÁ¬Ä ªÀĪÀÄįÁ©Ã EvÀ½UÉ rQ̪ÀiÁrzÀjAzÀ §® ªÉÆüÀPÁ® ªÀÄÆ¼É ªÀÄÄjzÀÄ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹ vÀ£Àß §¸Àì£ÀÄß WÀl£É ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄ ©lÄÖ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ

zsÀ£ÀÆßgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 151/10 PÀ®A 147, 148, 448, 324, 504 eÉÆvÉ 149 L.¦.¹:-
¢£ÁAPÀ 28/09/2010 gÀAzÀÄ 2100 UÀAmÉUÉ ¦AiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ EAzÀĪÀÄw UÀAqÀ «dAiÀÄPÀƪÀiÁgÀ ¸Á/ PÀnÖvÀÄUÁªÀ EªÀjUÉ CgÉÆævÀgÀÄUÀ¼ÁzÀ ªÀÄ°èPÁdÄð£À vÀAzÉ ±ÁåªÀÄgÁªÀ ªÀÄvÀÄÛ E£ÀÄß 5 d£ÀgÀÄ J®ègÀÄ ¸Á/ PÀnÖvÀÄUÁªÀ EªÀgÀÄUÀ¼É®ègÀÄ ºÀ¼ÉAiÀÄ ªÉÊgÀvÀé¢AzÀ PÉÊAiÀÄ°è PÀ®Äè §rUÉ »rzÀÄPÉÆAqÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄÝ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è CwÃPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÁ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ

zsÀ£ÀÆßgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 152/10 PÀ®A 341, 323, 504 eÉÆvÉ 34 L.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 28/09/2010 gÀAzÀÄ 2100 UÀAmÉUÉ ¦AiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ vÉÃdªÀiÁä UÀAqÀ ±ÀgÀt¥Áà ¸Á/ PÀnÖvÀÄUÁªÀ EªÀgÀÄ ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆgÀUÉ ªÀÄÆvÀæ «¸Àdð£É ªÀiÁr §gÀĪÁUÀ CgÉÆævÀgÀÄUÀ¼ÁzÀ EAzÀĪÀÄw UÀAqÀ «dAiÀÄPÀƪÀiÁgÀ E£ÀÆß 3 d£À J®ègÀÆ ¸Á/ PÀnÖvÀÄUÁªÀ EªÀgÀÄUÀ¼É®ègÀÄ ¸ÉÃj ºÀ¼ÉAiÀÄ ªÉÊgÀvÀé¢AzÀ ¦AiÀiÁð¢vÀ½ÃUÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ CPÀæªÀiªÁV zÁj vÉqÉzÀÄ fAeÁªÀÄÄ¶× ªÀiÁr PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ £ÀÆQzÀjAzÀ ¦AiÀiÁð¢vÀ¼ÀÄ PɼÀUÉ ©zÀÄÝ CªÀ½UÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ CAvÁ PÉÆlÖ ºÉýPÉAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ

ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 176/10 PÀ®A 504, 506, L¦¹:-
¢£ÁAPÀ 28/09/10 gÀAzÀÄ 2230 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw vÀļÀ¸ÉªÀiÁä UÀAqÀ ªÀÄjAiÉÄ¥Áà ¸Á:ºÀÄ®¸ÀÆgÀ EªÀgÀÄ oÁtUÉ ºÁdgÁV ¦üAiÀiÁð¢ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ DgÉÆævÀ¼ÁzÀ ²æêÀÄw ±ÀƨÁ UÀAqÀ gÁd¥Áà ¸ÀÆAiÀÄðªÀA² ¸Á: ºÀÄ®¸ÀÆgÀ vÁ:§¸ÀªÀPÀ¯Áåt EªÀ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ J gÀAr ¨sÀƸÀr ¤£ÀÄ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄA¢AzÀ KPÉ ºÀÆUÀÄwÛ¢Ý F PÀqÉ zÁj E¯Áè CAvÁ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ fªÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ. CAvÀ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ

©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 93/10 PÀ®A 78(3) PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ 29-09-2010 gÀAzÀÄ 1700 UÀAmÉUÉ ¹¦L £ÀUÀgÀ ªÀÈvÀÛ ©ÃzÀgÀ ²æà ²ªÁ£ÀAzÀ WÀnÖ gÀªÀgÀÄ vÀªÀÄä PÁAiÀiÁð®AiÀÄzÀ°è PÀvÀðªÀå ¤ªÀð»¸ÀÄwÛzÁÝUÀ RavÀ ¨Áwä ¹PÀ̪ÉÄÃgÉUÉ E§âgÀÄ ªÀåQÛUÀ¼ÀÄ ¸ÀgÀPÁj dƤAiÀÄgï PÁ¯ÉÃeï (¨ÁAiÀiïì) ªÀÄÄRåzÁégÀzÀ ºÀwÛgÀ ¥sÀÄl¥ÁvÀ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄlPÁ aÃnUÀ¼ÀÄ §gÉzÀÄPÉÆqÀÄwÛzÁÝgÉ CAvÀ ªÀiÁ»w ªÉÄÃgÉUÉ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¹§âA¢gÀªÀgÉÆAzÀUÉ vÀªÀÄä PÁAiÀÄð®AiÀÄ¢AzÀ 1715 UÀAmÉUÉ ©lÄÖ ¹¢Ý vÁ°ÃªÀÄ gÉÆÃrUÉ EgÀĪÀ ¸ÀgÀPÁj dƤAiÀÄgï PÁ¯ÉÃeï (¨ÁAiÀiïì) ªÀÄÄRåzÁégÀzÀ ºÀwÛgÀ ªÀÄgÉAiÀiÁV ¤AvÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä UÉÃl£À ºÀwÛgÀ DgÉÆævÀgÀÄUÀ¼ÁzÀ ªÀÄPÀ§Æ¯ï CºÀäzï vÀAzÉ ¨Á§Ä «ÄAiÀiÁå 35 ªÀµÀð, ªÀÄĹèA, vÀgÀPÁj ªÁå¥ÁgÀ ¸Á: ªÀÄ£É £ÀA. 2-77-04, ¥À£Áì® vÁ°ÃªÀiï ©ÃzÀgÀ. 2) gÀhÄÄ®¥ÉPÀgï vÀAzÉ ¸ÉÊAiÀÄzï C«ÄÃgÀ C° 55 ªÀµÀð, ªÀÄĹèA. ¥sÀ¤ðZÀgï PÉ®¸À, ¸Á: ¨ÁªÀaðUÀ°è ©ÃzÀgÀ. EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ d£ÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄ ªÀÄlPÁ aÃnUÀ¼À£ÀÄß §gÉzÀÄPÉÆqÀÄwÛzÁÝUÀ CªÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ 1730 UÀAmÉUÉ zÁ½ªÀiÁr CªÀgÀÄUÀ¼À ºÀwÛgÀ¢AzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ. 18,195=00, 20 CAQ ¸ÀASÉåUÀ¼ÀÄ §gÉzÀÄ ªÀÄlPÁ aÃnUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÄ 2 ¨Á®¥É£ï ªÀÄvÀÄÛ 2 ªÉƨÉÊ®UÀ¼À£ÀÄß ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ §gÉzÀÄPÉÆAqÀÄ DgÉÆæAiÉÆA¢UÉ ªÀÄgÀ½ oÁuÉUÉ §AzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ

ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 177/2010 PÀ®A 324, 323, 504, eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 29/09/10 gÀAzÀÄ 0015 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw ZÀAzÀæPÀ¯Á UÀAqÀ ²ªÁf ªÉÄÃvÉæ ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð eÁw: PÀÄgÀħgÀ G: ªÀÄ£É PÉ®¸À ¸Á: RÄzÁA¥ÀÆgÀ EªÀ¼ÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ PÀÆnÖzÉ£ÉAzÀgÉ. ¢£ÁAPÀ 28/09/2010 gÀAzÀÄ 1830 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ DPÉAiÀÄ UÀAqÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ CAUÀ¼ÀzÀ°è ªÀiÁvÁqÀÄvÀÛ PÀĽvÁUÀ DgÉÆævÀgÀÄUÀ¼ÁzÀ EgÀªÀiÁä UÀAqÀ vÀÄPÁgÁªÀÄ CtzÀÆgÉ, 2) ¥ÀÄ£ÉߪÀiÁä UÀAqÀ ºÀtªÀÄAvÀ 3) gÀWÀÄ vÀAzÉ «oÀ×®gÁªÀ ªÉÄÃvÉæ, 4) CA¨ÁzÁ¸À vÀAzÉ gÁªÀiÁ ªÉÄÃvÉæ J®ègÀÆ ¸Á: RÄzÁA¥ÀÆgÀ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ºÁUÀÆ DPÉAiÀÄ UÀAqÀ¤UÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 178/2010 PÀ®A 341, 324, 323, 504, eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 29/09/10 gÀAzÀÄ 1500 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw FgÀªÀiÁä UÀAqÀ vÀÄPÁgÁªÀÄ ªÀAiÀÄ: 59 ªÀµÀð eÁw: PÀÄgÀħgÀ G: ªÀÄ£É PÉ®¸À ¸Á: RÄzÁA¥ÀÆgÀ EªÀ¼ÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ PÀÆnÖzÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 28/09/2010 gÀAzÀÄ 1830 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢Ý ºÁUÀÆ DPÉAiÀÄ vÀªÀÄä ªÀiÁvÁqÀÄvÀÛ PÀĽvÁUÀ DgÉÆævÀgÀÄUÀ¼ÁzÀ ZÀAzÀæPÀ¯Á UÀAqÀ ²ªÁf ªÉÄÃvÉæ ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð eÁw: PÀÄgÀħgÀ G: ªÀÄ£É PÉ®¸À ¸Á: RÄzÁA¥ÀÆgÀ 2) ²ªÁf vÀAzÉ °A¨Áf ªÉÄÃvÉæ ªÀAiÀÄ: 50 ªÀµÀð eÁw: PÀÄgÀħgÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: RÄzÁA¥ÀÆgÀ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ºÁUÀÆ DPÉAiÀÄ vÀªÀÄä¤UÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀÄÝ EzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ

¨ÉêÀļÀSÉÃqÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 88/10 PÀ®A 279, 337 L.¦.¹ eÉÆvÉ 187 L.JªÀiï.« PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ 29/09/2010 gÀAzÀÄ gÁwæ CAzÁdÄ 2330 UÀAmÉUÉ ¨sÀAUÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ ¥ÀjªÁgÀ zsÁ¨Á JzÀÄgÀUÀqÉ MAzÀÄ ¥sÀ¯ÁðAUÀzÀ°è ºÉÊzÁæ¨ÁzÀgÀ PÀqÉUÉ ªÀÄÄR ªÀiÁr ¯Áj ¤AwzÀÄÝ CzÀgÀ ZÁ®PÀ DgÉÆæ ¥sÁgÀÄPÀ vÀAzÉ C§ÄÝ® gÀeÁPÀ ¨ÁUÀªÁ£À ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð eÁw: ªÀÄĹèA G: ¯Áj £ÀA PÉ.J-32J4961 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ ¸Á: PÁ¸ÀgÀ ¹¹ð vÁ: ¤®AUÁ (JªÀiï.JZï. ¸ÀzÀj ¯ÁjUÉ ªÀÄ£ÁßJSÉýî PÀqɬÄAzÀ (»A¢¤AzÀ) lªÉÃgÁ PÁgÀ £ÀA JªÀiï.JZï-12 r.JªÀiï.5167 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ »A¢£À §AzÀÄ ¸ÀzÀj ¯ÁjUÉ rQÌ ªÀiÁrzÀÄÝ PÁj£À JgÀqÀÄ mÉÊgÀUÀ¼À ¯Áj£À ªÀÄzsÀåzÀ°è ¹QÌ ©¢gÀÄvÉÛzÉ. lªÉÃgÁ PÁj£À ZÁ®PÀ Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̽fÃvÀ£À¢AzÀ ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÀUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è ªÁºÀ£À ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ »A¢¤AzÀ ¯ÁjUÉ rQÌ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É CAvÀ ¦üAiÀiÁ𢠥Á¥ÀÄ vÀAzÉ ±ÀjÃ¥sÀSÁ£À ªÀAiÀÄ :24 ªÀµÀð G:¥ÀjªÁgÀ zsÁ¨Á ªÀiÁ°ÃPÀ eÁw: ªÀÄĹèA ¸Á: ±ÉÃPÁ¥ÀÆgÀ vÁ: ©ÃzÀgÀ PÉÆlÖ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

zsÀ£ÀÆßgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 153/10 PÀ®A. 457, 380 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ: 30/09/2010 gÀAzÀÄ 0900 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ¨sÀgÀvÀ vÀAzÉ ªÉAPÀlgÁªÀ ¥Ánî ¸Á/ ºÀÄ¥À¼Á EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ¦üAiÀiÁðzÀÄ PÉÆnÖzÀÝgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ: 29-30/09/2010 gÀAzÀÄ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ »A¢£À UÉÆÃqÉ Kj ªÀÄ£ÉAiÉƼÀUÉ §AzÀÄ JgÀqÀÄ PÉÆÃuÉAiÀÄ°èzÀÝ MlÄÖ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ.18000/- ºÁUÀÄ §AUÁgÀzÀ MqÀªÉUÀ¼ÀÄ CAzÁdÄ 130 UÁæA CAQ. gÀÆ.1,56,000/- ºÁUÀÄ MAzÀÄ £ÉÆÃQAiÀiÁ J£ï 73 ªÉÆèÉÊ¯ï ¥sÉÆãÀ CA.Q. gÀÆ.14,500/- PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. ºÀÄqÀÄPÀ®Ä ¥ÀvÉÛAiÀiÁVgÀĪÀ¢¯Áè CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ

Raichur District Reported Crimes

¢£ÁAPÀ:29.09.2010 gÀAzÀÄ 19.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ £ÀÆgÀ¨sÁµÁ vÀAzÉ zÀ¸ÀÛVj¸Á§ ¸Á:¹gÀUÀÄ¥Áà EªÀ£ÀÄ rÃd¯ï mÁåAPÀgï ¸ÀASÉå:PÉJ.37,«.8711 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ-¹gÀUÀÄ¥Àà gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ ªÉÃUÀ¤AiÀÄAvÀæt ªÀiÁqÀ¯ÁUÀzÉ §Æ¢ªÁ¼ï PÁåA¥ïzÀ°è gÀ¸ÉÛ vÀqÉUÀ¼À ªÉÄÃ¯É ¤zsÁ£ÀªÁV ZÀ°¸ÀÄwÛgÀĪÀÅzÁV »A§¢AiÀÄ ¯ÉÊmïºÁQPÉÆAqÀÄ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï¸ÀASÉå:PÉJ.34,qÀ§Æèöå.796 £ÉÃzÀÝPÉÌ rQÌPÉÆnÖzÀÝjAzÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï£À°è ¥ÀæAiÀiÁt¸ÀÄwÛzÀÝ «gÉñÀ vÀAzÉ ºÀÄ°UÉ¥Àà 35 ªÀµÀð, ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ ¨sÉÆë 32 ªÀµÀð ªÀÄvÀÄÛ gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ gÁªÀÄtÚ J®ègÀÆ ¸Á:PÀÄqÀzÀgÁ¼ï UÁæªÀÄ vÁ:¹gÀUÀÄ¥Àà EªÀjUÉ ¨sÁjUÁAiÀÄUÀ¼ÁV ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ CA§gÉñÀ vÀAzÉ CA§tÚ UÁæªÀÄ ¸ÀºÁAiÀÄPÀ ¸Á:§Æ¢ªÁ¼À EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

    ¢£ÁAPÀ:29.09.2010 gÀAzÀÄ 10.30 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ £ÁUÉñÀ vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà ¸Á:UÉÆgÉèÁ¼ï PÁåA¥ï vÁ: ¹AzsÀ£ÀÄgÀÄ EªÀ£ÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ¸ÉÊPÀ¯ï¸ÀASÉå:PÉJ.36,Dgï.6635 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ-UÀAUÁªÀw gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ ªÉÃUÀ¤AiÀÄAvÀæt ªÀiÁqÀ¯ÁUÀzÉ UÉÆgÉèÁ¼ï PÁåA¥ïzÀ°è gÀ¸ÉÛ §¢AiÀÄ°è £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ ¥ÁAqÀÄgÀAUÀ vÀAzÉ azÁ£ÀAzÀ¥Àà ¸Á:UÉÆgÉèÁ¼ï PÁåA¥ï EªÀ¤UÉ rQÌPÉÆnÖzÀÝjAzÀ ¥ÁzÁZÁj ªÀÄvÀÄÛ ªÉÆÃmÁgÀ¸ÉÊPÀ¯ï ZÁ®PÀ¤UÀÆ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉAzÀÄ ²æÃzsÀgÀ vÀAzÉ ¨Á®AiÀÄå ¸Á:UÉÆgÉèÁ¼ïPÁåA¥ï EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

    °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ vÁ®ÆPÀ ªÉÄzÀQ£Á¼ï UÁæªÀÄ ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ°ègÀĪÀ gÀÄzÀæUËqÀ ¸Á:ªÉÄzÀQ£Á¼ï EªÀgÀ ºÉÆ®ªÀ£ÀÄß CzÉ UÁæªÀÄzÀ PÀgÉ¥Àà ¥Á°UÉ ªÀiÁrzÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ:29.09.2010 gÀAzÀÄ CzÉ UÁæªÀÄzÀ ªÀiÁ¼À¥Àà£ÀÄ ºÉÆ®zÀ §zÀÄ«£À°è DqÀÄUÀ¼À£ÀÄß ªÉÄìĸÀÄwÛgÀĪÁUÀ DqÀÄUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆ®zÀ°è ©qÀ¨ÉÃqÀªÉAzÀÄ ºÉýzÀÝPÉÌ E§âgÀ ªÀÄzsÀå ¨Á¬ÄªÀiÁw£À dUÀ¼ÁªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ, EzÉ «µÀAiÀÄPÉ̸ÀA§A¢ü¹ 20.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ CªÀÄgÉñÀ vÀAzÉ °AUÀ¥Àà £ÁAiÀÄPÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄ®è¥Àà vÀAzÉ zÀÄgÀÄUÀ¥Àà EªÀj§âgÀÄ ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ PÀgÉ¥Àà£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ §AzÀÄ CªÁZÀå±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ PÀgÉ¥Àà aPÀÌ¥Àà£ÁzÀ CªÀÄgÀ¥Àà vÀAzÉ ¨Á®¥ÀàUËqÀgï AiÀiÁPÉ ¨ÉÊAiÀÄÄåwÛÃj CAvÁ PÉýzÀÝPÉÌ CªÀ¤UÀÆ ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ & PÀnÖUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÁAiÀÄ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉAzÀÄ CªÀÄgÀ¥Àà PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÀÄ¹Ì oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

    ¢£ÁAPÀ:29.09.2010 gÀAzÀÄ 09.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ wgÀÄ¥Àw vÀAzÉ ©üêÀÄ¥Àà ¸Á:ªÀiÁgÀ®¢¤ß vÁAqÁ EªÀ£ÉÆA¢UÉ ºÉÆ®zÀ «µÀAiÀÄPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹ ªÉʪÀÄ£À¸ÀÄì ºÉÆA¢zÀÝ CzÉ UÁæªÀÄzÀ CªÀÄgÉñÀ vÀAzÉ ®ZÀÑ¥Àà, zsÀ£ÀÄd¥Àà vÀAzÉ ®ZÀÑ¥Àà & dUÀ¢Ã±À vÀAzÉ ®ZÀÑ¥Àà EªÀgÉ®ègÀÆ ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ wgÀÄ¥ÀwAiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ §AzÀÄ CªÁZÀå±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, PÉʬÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛ PÀnÖUɬÄAzÀ ºÉÆqÉAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ ©r¸À®Ä §AzÀ CªÀ£À ¥ÀwßUÀÆ ºÉÆqÉzÀÄUÁAiÀÄ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉAzÀÄ wgÀÄ¥Àw PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÀÄ¹Ì oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

    ²æà n.ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ ¦J¸ïL AiÀiÁ¥À®¢¤ß ¥ÉưøïoÁuÉ & ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ:29.09.2010 gÀAzÀÄ 15.30 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ gÁ¼ÀzÉÆrØ UÁæªÀÄzÀ°è E¹àÃmï dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀÝ £ÀgÀ¹AºÀ®Ä vÀAzÉ D±ÀtÚ, £ÀgÀ¸À¥Àà vÀAzÉ wªÀÄäAiÀÄå, ©üêÀÄ£ÀUËqÀ vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ, wªÀÄä¥Àà vÀAzÉ dA§tÚ, ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ vÀAzÉ £ÀgÀ¸À¥Àà, wªÀÄä¥Àà vÀAzÉ SÁdAiÀÄå, ºÀÄ°UÉ¥Àà vÀAzÉ ¨ÉÆgÀ¨Á«, ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ vÀAzÉ wªÀÄäAiÀÄå ªÀÄvÀÄÛ gÀAUÁgÀrØ vÀAzÉ dA§tÚ J®ègÀÆ ¸Á:gÁ¼ÀzÉÆrØ EªÀgÀ£ÀÄß §A¢ü¹, E¹àÃmï J¯ÉUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ £ÀUÀzÀĺÀt:4480/- gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À£ÀÄß d¦ÛªÀiÁrPÉÆAqÀÄ AiÀiÁ¥À®¢¤ß oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

    ²æà n.FgÀtÚ ¦J¸ïL EqÀ¥À£ÀÆgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ & ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ:29.09.2010 gÀAzÀÄ 16.30 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ªÉÊ.ªÀįÁè¥ÀÆgÀÄ UÁæªÀÄzÀ°è ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀÄPÁjAiÀiÁzÀ gÀ¸ÁAiÀÄ£À «Ä²ævÀ ¸ÉÃA¢üAiÀÄ£ÀÄß C£À¢üPÀÈvÀªÁV vÀAiÀiÁj¹, ªÀiÁgÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀÝ §eÁgÀ¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ 45 ªÀµÀð, ¸Á:ªÉÊ.ªÀįÁè¥ÀÆgÀÄ EªÀ£ÀÀ£ÀÄß §A¢ü¹, 30 °Ãlgï ¸ÉÃA¢üAiÀÄ£ÀÄß d¦ÛªÀiÁrPÉÆAqÀÄ EqÀ¥À£ÀÆgÀÄ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

    ¢£ÁAPÀ:05.09.2010 gÀAzÀÄ 20.30 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ «dAiÀÄgÁeï vÀAzÉ §¸ÀªÀgÁeï ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð, G: §eÁeï ±ÉÆÃgÀÆA£À°è ªÀiÁå£ÉÃdgï ¸Á|| ªÀÄ£É £ÀA. 13 f¯Áè D¸ÀàvÉæ ªÀ¸Àw UÀȺÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ EªÀgÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ£ÀUÀgÀzÀ UÉÆñÁ® gÀ¸ÉÛAiÀÄ°ègÀĪÀ §eÁeï ±ÉÆÃgÀÆ«Ä£À°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀ®Ä ºÉÆÃVzÁÝUÀ §eÁeï ±ÉÆÃgÀƪÀiï ¥ÀPÀÌzÀ°è TVS STAR CITY MOTOR CYCLE NO. KA-36/R-280 ENGINE NO. BF 5B 71107933, CHESIS NO. MD625 KF5672 B64176 WORTH RS, 40,000/- £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ¤°è¹ M¼ÀUÀqɺÉÆÃV PÉ®¸ÀªÀiÁr 21.00 UÀAmÉUÉ §AzÀÄ £ÉÆÃrzÁUÀ ªÉÆÃlgï¸ÉÊPÀ¯ï ©lÖ ¸ÀܼÀzÀ°è EgÀ°®è. AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. FªÀgÉUÉ ºÀÄqÀÄPÁrzÀgÀÆ G¥ÀAiÀÄÄPÀÛ ªÀiÁ»w zÉÆgÉwgÀĪÀÅ¢®èªÉAzÀÄ ¢£ÁAPÀ:28.09.2010 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¸ÀzÀgÀ§eÁgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ vÀ¤SÁ PÁ®PÉÌ ¢£ÁAPÀ:29.09.2010 gÀAzÀÄ ¸ÉÊAiÀÄåzï eÁ¥sÀgï @ oÁPÀÆgï vÀAzÉ ¸ÉÊAiÀÄåzÀ UÀ¥sÀÆgÀ«ÄAiÀiÁ 40 ªÀµÀð, ¯ÁjZÁ®PÀ, ¸Á. ªÀqÀØgÀNt ¹AiÀiÁ vÀ¯Á¨ï gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ EªÀ£À£ÀÄß §A¢¹, ªÉÆÃmÁgÀ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß ªÀ±À¥Àr¹PÉÆAqÀÄ «ZÁgÀuÉ UÉƼÀ¥Àr¹zÁUÀ ¢£ÁAPÀ:15.04.2010 gÀAzÀÄ £ÉÃvÁf£ÀUÀgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ¤°è¹zÀÝ n.«.J¸ï. ªÉÆÃ¥Éqï ¸ÀASÉå:PÉJ.36,J¸ï.5912, CQgÀÆ:20,000/- ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀÅzÀ£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ ¢£ÁAPÀ:18.06.2010 gÀAzÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ ¸ÀgÁ¥sï §eÁgÀzÀ°è ±ÉÃRgï ¥ÁågÀqÉÊ¸ï ºÀwÛgÀzÀ ¨ÉÃPÀj ªÀÄÄAzÉ 13.30 jAzÀ 14.00 UÀAmÉ ªÀÄzsÀåzÀ CªÀ¢üAiÀÄ°è ºÀ¹gÀħtÚzÀ n«J¸ï JPÀì¯ï ºÉ«qÀÆån ªÉÆlgï ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀÀASÉå: PÉJ.36, J¸ï.8276 CQ.gÀÆ:25000/- ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀÅzÀ£ÀÄß PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrgÀĪÀÅzÁV M¦àPÉÆArzÀÝjAzÀ ªÀÄÆgÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï UÀ¼À£ÀÄß d¦ÛªÀiÁrPÉÆAqÀÄ DgÉÆæAiÀÄ£ÀÄß £ÁåAiÀiÁAUÀ §AzsÀ£ÀPÉÌ PÀ¼ÀÄ»¹ vÀ¤SÉ ªÀÄÄAzÀĪÀgɹgÀÄvÁÛgÉ.

    gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ §AVPÀÄAmÁ §qÁªÀuÉAiÀÄ ¥ÀĵÀÌgï¯ÁqÀÓ ¥ÀPÀÌzÀ°ègÀĪÀ £ÀgÉñÀ PÉÆgÉPÀ¯ï vÀAzÉ PÀȵÁÚfgÁªï PÉÆgÉPÀgï ¸ÉÊPÀ¯ï±Á¥ïUÉ §AzÀ «±Àé£ÁxÀ vÀAzÉ ¸ÀħæºÀätåA 52 ªÀµÀð, ¸Á. vÉÆgÉÊ UÁæªÀÄ vÀ«Ä¼ÀÄ£ÁqÀÄ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉ 3 d£ÀgÀÄ vÁªÀÅ N¥ÉPï ªÀÄvÀÄÛ £ÀªÉÇÃzÀAiÀÄ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ¹«¯ï PÀAmÁæöåPïÖ CAvÁ PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ, ²æà gÀAUÁ ©®Ø¸Àð & JeɤìÃeï £ÀA.1-5-123 L© gÉÆÃqï gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ zÀÆgÀªÁt ¸ÀA.08532-250226 CAvÁ EgÀĪÀ vÀªÀÄä «¹nAUï PÁqÀð vÉÆÃj¹, vÀªÀÄUÉ 5 ¯ÉÃrÃeï 5 eÉÃAmïì ªÀÄvÀÄÛ MAzÀÄ Qqïì ¸ÉÊPÀ¯ï MlÄÖ 11 ¸ÉÊPÀ¯ïUÀ¼ÀÄ ¨ÉÃPÁVªÉ CzÀgÀ J¹ÖªÉÄmï JµÁÖUÀÄvÀÛªÉ CAvÁ PÉýzÀÝjAzÀ gÀÆ:36,750/- gÀÆ¥Á¬Ä DUÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ºÉýzÀÝPÉÌ CªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ:29.09.2010 gÀAzÀÄ CAUÀrUÉ §AzÀÄ ¸ÉÊPÀ¯ïUÀ¼À£ÀÄß RjâªÀiÁr ZÉPï£ÀA. 108422 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß PÉÆlÄÖ ºÉÆÃVzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ CªÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¸ÀA±ÀAiÀÄ §AzÀÄ «¹nAUï PÁrð£À «¼Á¸ÀPÉÌ ºÉÆÃV CPÀÌ¥ÀPÀÌzÀªÀgÀ£ÀÄß «ZÁj¸À¯ÁV CªÀgÀÄ F Hj£ÀªÀgÀÄ C®è CAvÁUÉÆvÁÛVzÀÝjAzÀ ¥ÉÆÃ£ï ªÀiÁrzÁUÀ ¥ÀæwQæ¬Ä¸ÀzÉà ªÉÆøÀ ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ ¨Ë£ïì ZÉPï PÉÆnÖgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ £ÀgÉñÀ PÉÆgÉPÀ¯ï vÀAzÉ PÀȵÁÚfgÁªï PÉÆgÉPÀgï PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¸ÀzÀgÀ§eÁgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

    ªÀiÁ£À«vÁ®ÆPÀ ¹gÀªÁgÀUÁæªÀÄzÀ°ègÀĪÀ ²æà F±ÀégÀ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ UÀ¨sÀðUÀÄrAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ EzÀÝ ºÀÄArAiÀÄ£ÀÄß ¢£ÁAPÀ:28.09.2010 gÀAzÀÄ 18.00 UÀAmɬÄAzÀ 29.09.2010 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£ÀeÁªÀ 07.30 gÀ CªÀ¢AiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ©âtzÀ PÀwÛ¬ÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ ªÀÄ£ÀĵÀå£À PÉÊ ºÉÆÃUÀĪÀµÀÄÖ gÀAzsÀæ PÉÆgÉzÀÄ ºÀÄArAiÀÄ°èzÀÝ ºÀtªÀ£ÀÄß PÀ¼ÀĪÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ, PÀ¼ÀĪÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ gÀÆ:475/-a®ègÉ ºÀt ©¢ÝgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ JA.¤A§AiÀÄå ¸Áé«Ä vÀAzÉ ¸ÉÆêÀÄAiÀÄå ªÀÄoÀ¥Àw ²æà F±ÀégÀ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ CZÀðPÀgÀÄ ¸Á: ¹gÀªÁgÀ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¹gÀªÁgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

GULBARGA DIST REPORTED CRIMES

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt :-

¸ÀAZÁj oÁuÉ :²æà CA§jõÀ vÀAzÉ CtÚ¥Áà ¸ÀtÆÚgÀ ¸Á|| gÉÆÃeÁ UÀÄ®§UÁð gÀªÀgÀÄ, £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ gÀªÉÄñÀ E§âgÀÄ PÀÆr ¸ÉÊPÀ® ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀÄ zÀUÁð PÀqÉUÉ ºÉÆgÀmÁUÀ, JªÀiï.J.n PÁæ¸À PÀqɬÄAzÀ M§â ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ £ÀªÀÄä ¸ÉÊPÀ®PÉÌ rQÌ ºÉÆqÉzÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ¸ÀªÉÄÃvÀ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¸ÀAZÁj oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

PÉÆ¯É AiÀÄvÀß ¥ÀæPÀgÀt :-

£É¯ÉÆÃV oÁuÉ :²æêÀÄw ¸ÀĸÀ¯Á¨Á¬Ä UÀAqÀ gÁªÀÄÄ gÁoÉÆÃqÀ ¸Á|| ºÀgÀªÁ¼À vÁAqÁ gÀªÀgÀÄ, ¢: 29-9-2010 gÀAzÀÄ £Á£ÀÄ £À£Àß UÀAqÀ ºÁUÀÆ ¸ÀĨsÁ¸À vÀAzÉ ¨ÉÆÃdÄ gÁoÉÆÃqÀ J®ègÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ºÉÆ®¢AzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ PÀqÉUÉ §gÀÄwÛzÁÝUÀ vÀÄPÁgÁªÀÄ vÀAzÉ PÀȵÁÚ gÁoÉÆÃqÀ EvÀ£ÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉêzÀÄ, PÉÆqÀ° vÀUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÀ¯Éè ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É. £ÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ°è CwPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr PÉÆqÀ°¬ÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹zÀªÀ£À ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¥ÀæPÁgÀ ¸ÀÆPÀÛ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À¨ÉÃPÀÄ. CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ £É¯ÉÆÃV oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

fêÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀ ¥ÀæPÀgÀt :-

JA.©.£ÀUÀgÀ oÁuÉ :²æà ¥Àæ¨sÀÄ vÀAzÉ §¸Àì¥Áà ¥ÀAUÀgÀV ¸Á|| DzÀ±Àð £ÀUÀgÀ UÀÄ®§UÁð gÀªÀgÀÄ, ¢: 28-9-2010 gÀAzÀÄ £ÀªÀÄä ¥ÀPÀÌzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄzÀªÀgÁzÀ ªÀĺÁAvÉñÀ vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Áà EvÀ£ÀÄ 20 d£ÀgÀ£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ £À£Àß C¥Áæ¥ÀÛ ªÀAiÀĹì£À ªÀÄUÀ¼ÁzÀ PÀĪÀiÁj ±ÉéÃvÁ EªÀ¼À£ÀÄß ¥ÀĸÀ¯Á¬Ä¹ C¥ÀºÀj¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ £Á£ÀÄ PÉýzÀPÉÌ £À£ÀUÉ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ C¥ÀºÀj¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. PÁgÀt ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀî¨ÉÃPÀÄ CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ JA.©. £ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

Wednesday, September 29, 2010

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE : 29-09-2010

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.
¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w : 29/09/2010
¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 127/2010 PÀ®A ºÀÄqÀÄV PÁuÉ :-
¢£ÁAPÀ : 28-09-2010 gÀAzÀÄ 1800 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ gÁdPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ UÀÄgÀÄ°AUÀAiÀiÁå ¸Áé«Ä ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð eÁ: ¸Áé«Ä G: mÉ®jAUÀ PÉ®¸À ¸Á ®R£ÀUÁAªÀ UÁæªÀÄ EªÀgÀ ªÀÄUÀ¼ÀÄ ¸Áéw vÀAzÉ gÁdPÀĪÀiÁgÀ ¸Áé«Ä ªÀAiÀÄ: 18 ªÀµÀð G: ªÀÄ£ÉPÉ®¸À EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 14-09-2010 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 0230 UÀAmÉUÉ ºÉÆ®zÀ°è EzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAzÉ-vÁ¬ÄAiÀĪÀjUÉ HlPÉÌ PÉÆqÀĪÀzÁV ºÉý ºÉÆÃzÀªÀ¼ÀÄ ªÀÄgÀ½ ªÀÄ£ÉUÉ §A¢gÀĪÀÅ¢®è. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

zsÀ£ÀÆßgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 150/2010 PÀ®A 279, 337 L¦¹ eÉÆÃvÉ 187 L.JªÀiï.« CPïÖ :-
¢£ÁAPÀ : 28/09/2010 gÀAzÀÄ 1800 UÀAmÉUÉ ¨sÁ°Ì ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ¦üAiÀiÁð¢ gÁªÀÄQæµÀÚ vÀAzÉ £ÀgÀ¹AUÀgÁªÀ ©ÃgÁzÀgÀ ªÀAiÀÄ : 25 ªÀµÀð ¸Á ºÀ®§UÁð EªÀgÀÄ ºÀ®§UÁð¢AzÀ ¨sÁ°Ì PÀqÉUÉ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ¨sÁ°Ì-©ÃzÀgÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É PÉÆãÀªÉÄüÀPÀÄAzÁ UÁæªÀÄzÀ ¸À«ÄÃ¥À PÀÆæ¸ÀgÀ fÃ¥À £ÀA-PÉJ-36/06 J-3573 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÁºÀ£ÀPÉÌ rQÌ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É ¸ÀzÀj rQ̬ÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. ºÁUÀÆ DgÉÆæ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¤°è¸ÀzÉ Nr¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 132/2010 PÀ®A 279, 337,338, L¦¹. eÉÆvÉ 187, L.JA.«. PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ : 28/09/2010 gÀAzÀÄ 2130 UÀAmÉUÉ UÀÄ®§UÁð ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ¸ÀAfêÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ PÀAmÉ¥Áà ¥Ánî ªÀAiÀÄ: 25 ªÀµÀð G: ªÁºÀ£À ZÁ®PÀ eÁ: °AUÁAiÀÄvÀ ¸Á ¯ÉAUÀn vÁ D¼ÀAzÀ f UÀÄ®§UÁð EªÀgÀÄ ¸À¸ÁÛ¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ gÀ¸ÉÛ ¥ÀPÀÌzÀ°è ªÀÄÆvÀæ «¸Àdð£É ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ gÁwæ 2130 UÀAmÉUÉ ¸À¸ÁÛ¥ÀÆgÀ PÀqɬÄAzÀ ªÀÄ»AzÁæ fÃ¥ï £ÀA. PÉ.J.39/JA. 9786 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ §®¨sÀÄdPÉÌ eÉÆÃgÁV rQÌ ºÉÆÃqÉ¢gÀÄvÁÛ£É ¸ÀzÀj rQ̬ÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢ gÀ¸ÉÛAiÀÄ vÀVΣÀ°è ¥À°ÖAiÀiÁV ©zÀÄÝ §®¨sÀÄdzÀ PÀÄwÛUÉ ºÀwÛgÀ J®Ä§Ä ªÀÄÄjzÀAvÉ ªÀÄvÀÄÛ JzÉUÉ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÆ ¸ÉÆAlPÉÌ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

§UÀzÀ® ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 144/2010 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ : 29-08-2010 gÀAzÀÄ 1015 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ JA.J. ºÀ«ÄÃzÀ vÀAzÉ JA.J. gÀºÉªÀiÁ£À ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð, G: ¥sÀÄlªÉÃgï CAUÀr, eÁ: ªÀÄĹèA, ¸Á ªÀÄ£ÁßKSÉýî EªÀgÀÄ ºÁUÀÆ EªÀgÀ ºÉAqÀw, ªÀÄUÀ¼ÀÄ ¸ÉÃj gÀAeÁ£À ºÀ§âzÀ §mÉÖ Rj¢¸À®Ä ©ÃzÀgÀPÉÌ ¥ÀÆeÁ §¸ï £ÀA. PÉJ-39/2895 £ÉÃzÀÝgÀ°è PÀĽvÀÄ ºÉÆUÀĪÁUÀ §UÀzÀ® ºÀwÛgÀ j¯ÁAiÀÄ£Àì UÁå¸À PÀA¥À¤ ºÀwÛgÀ ¸ÀzÀj ¥ÀÆeÁ §¹ì£À ZÁ®PÀ£ÀÄß vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ MªÉÄä¯É dA¥ÀÄ ªÀiÁrzÀjAzÀ §¹ì£À°è PÀĽwzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ¼ÀÄ C¤¸Á ¨ÉUÀA EªÀ¼ÀÄ MªÉÄäÃ¯É ªÉÄîPÉÌ ºÁj ¹Ãn£À ªÉÄð£À PÀ©ât CªÀ¼À ºÉÆmÉÖUÉ vÁV ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ C®è° ºÀwÛ ¸ÁzsÁ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 272/2010 PÀ®A 323, 504, 506 eÉÆÃvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ : 19/09/10 gÀAzÀÄ 1500 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠣ÀgÀ¸À¥Áà vÀAzÉ ¨Á¼À¥Áà ¥Éưøï zÁ¸À ªÀAiÀÄ: 65 ªÀµÀð eÁ: ªÁ°äQ ¸Á PÉÆýªÁqÁ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EªÀgÀ ºÀ¼É ªÀÄ£ÉUÉ DgÉÆæ 1) ²ªÀgÁd vÀAzÉ £ÀgÀ¸À¥Áà ¥Éưøï zÀD¸À G: §¸Àì ZÁ®PÀ 2) ªÀÄ®èªÀiÁä UÀAqÀ ²ªÀgÁd ¥Éưøï zÁ¸À E§âgÀÆ ¸Á PÉÆýªÁqÁ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EªÀgÀÄ §AzÀÄ D¹ÛAiÀÄ ºÀAaPÉ «µÀAiÀÄzÀ°è vÀPÀgÁgÀÄ vÉUÉzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ PÀ¥Á¼ÀPÉÌ ºÉÆÃqÉ¢gÀÄvÁÛ£É JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 125/2010 PÀ®A 279, 338 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ : 28-09-2010 gÀAzÀÄ 0900 UÀAmÉUÉ ¨sÁ°Ì ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀĺÀªÀÄzÀ ºÀ¸À£À vÀAzÉ ªÀĺÀªÀÄzÀ §¹ÃgÀ ±ÉÃR ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð G: ¯Áj Qè£Àgï ¸Á ±ÁºÀUÀAd ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ ¯Áj £ÀA J.¦.-13-n-2586 £ÉÃzÀÝgÀ QèãÀgÀ DVzÀÄÝ CzÀgÀ ZÁ®PÀ DgÉÆæ E¸ÁªÉÆâݣï vÀAzÉ ±À¥ÉÆð¢ÝÃ£ï ¯Áj £ÀA J.¦.13-n- 2586 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ¸Á ±ÀºÁUÀAd ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfÃvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ PÀ¼À¸ÀzÁ¼À PÁæ¸À ¸À«ÄÃ¥ÀzÀ°è EgÀĪÀ ©ærÓ£À ºÀwÛgÀ ¤AwzÀÝ r.¹.JªÀiï. mÉA¥ÉÆ £ÀA PÉ.J 38/856 £ÉÃzÀÝPÉÌ eÉÆÃgÁV rQÌ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É ¸ÀzÀj rQ̬ÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¸ÁzÁ ºÁUÀÆ vÀgÀazÀ UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

¨ÉêÀļÀSÉÃqÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 86/2010 PÀ®A 279, 338 L.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ : 28/09/2010 gÀAzÀÄ 1030 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠥ÀæªÉÆÃzÀ vÀAzÉ ªÀĺÁzÉêÀÅ eÁzÀªÀ ªÀAiÀÄ: 22 ªÀµÀð eÁ: J¹ì ºÉÆ°AiÀiÁ G: J.¦.12 «1667 £ÉÃzÀgÀ QèãÀgÀ ¸Á ¤ÃgÀUÀÄr vÁ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EªÀgÀÄ ¯ÁjAiÀÄ°è ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ¢AzÀ ªÀÄl£À ¯ÉÆÃqÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¨ÉÊUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ºÉzÁÝj £ÀA 9 gÀ ªÉÄÃ¯É «Ä£ÀPÉÃgÁ PÁæ¸À ºÀwÛgÀ DgÉÆæü JªÀiï.J UÀ¥sÀÄgÀ vÀAzÉ ªÀĺÉçƧ C°è eÁ: ªÀÄĹèA ªÀAiÀÄ:50 ªÀµÀð G: ¯Áj £ÀA J.¦.12 «1667 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ ¸Á ¨ÁºÀzÀÄæ¥ÀÆgÀ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ(J.¦.) EªÀgÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̽fÃvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÀÄÄA¢£À ¯ÁjUÉ JqÀUÀqÉ ¸ÉÊqÀ¤AzÀ rQÌ ºÉÆÃqÉ¢gÀÄvÁÛ£É ¸ÀzÀj rQ̬ÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¨sÁj gÀPÀÛ UÁAiÀiÁªÁV JqÀUÉʪÉƼÀPÉÊ ªÀÄÄj¢gÀÄvÀÛzÉ JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 166/2010 PÀ®A 279, 337 L¦¹, eÉÆvÉ 187 L.JA.«.DPÀÖ :-
¢£ÁAPÀ : 25/09/2010 gÀAzÀÄ 1700 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲ªÀZÀAzÀæ vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Áà ©gÁzÁgÀ ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð, eÁ: zÀ°vÀ, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á «ÄeÁð¥ÀÄgÀ vÁ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EªÀgÀÄ wæ¥ÀÄgÁAvÀ PÀqɬÄAzÀ CA¨ÉÃqÀÌgÀ ZËPÀ PÀqÉUÉ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ wæ¥ÀÄgÁAvÀ PÀqɬÄAzÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA 701 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ rQÌ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀj rQÌAiÀÄ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¦üAiÀiÁð¢ PÁ°UÉ ºÁUÀÆ ªÀÄÄAUÉÊUÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÆ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 133/2010 PÀ®A 279, 337, 338, L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ : 28/09/2010 gÀAzÀÄ 2040 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀAzÀ£Á¨Á¬Ä UÀAqÀ ±À²gÁªÀ UÁAiÀÄPÀªÁqÀ ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð G: ªÀÄ£É PÉ®¸À eÁ: J¸ï.¹. zÀ°vÀ ¸Á ¥ÀvÁð¥ÀÆgÀ EªÀgÀ QgÀuÁ CAUÀrUÉ ºÉÆÃzÁUÀ ªÀĪÀÄzÁ¥ÀÆgÀ PÀqɬÄAzÀ §.PÀ¯ÁåtPÉÌ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ lªÉÃgÁ ªÁºÀ£À £ÀA. PÉ.J.02/JA.J£ï. 6 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÁ£ÀªÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ DPÁ±À¤UÉ rQÌ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É ¸ÀzÀj rQ̬ÄAzÀ DPÁ±À£À JqÀUÁ® ¥ÁzÀ »ªÀäärAiÀÄ Qð£À°è J®Ä§Ä ªÀÄÄjzÀAvÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛªÉ ªÀÄvÀÄÛ §®UÁ® ªÉÆtPÁ°UÉ vÀgÀazÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

Raichur District Reported Crimes

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ ±À²ªÀĺÀ¯ï ªÀÈvÀÛ ºÀwÛgÀ ªÀÄAUÀ¼ÀªÁgÀ¥ÉÃmÉ §qÁªÀuÉ ¤ªÁ¹, JªÀiï. J¸ï.¨Á§Ä EªÀgÀ 21 ªÀµÀðzÀ ¥ÀÄwæAiÀÄÄ 2009£Éà ¸Á°£À°è ©.J.CAwªÀÄ «zsÀå¨sÁ¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ J¯ï.«.r.PÁ¯ÉÃeï gÀ¸ÉÛAiÀÄ°ègÀĪÀ PÁè¸ï ªÀÄ°Ö «ÄÃrAiÀiÁ PÀA¥ÀÆålgï ¸ÉAlgï£À°è PÀA¥ÀÆålgï PÀ°AiÀÄ®Ä ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ CzÀgÀ ºÀwÛgÀzÀ EªÀiÁªÀÄ gÀhÄgÁPïì ¸ÉAlgïUÉ DUÁUÉÎ §gÀÄwÛzÀÝ ªÀĺÀäzï ¥sÁ¬ÄêÀÄÄ¢Ýãï vÀAzÉ C¯ÁèªÀÅ¢Ýãï EªÀ£À ¥ÀjZÀAiÀĪÁVzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ CªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉƨÉʯï¤AzÀ AiÀÄĪÀwUÉ ¢£Á®Ä PÀgɪÀiÁr ¦æÃw¸ÀĪÀÅzÁV ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄzÀĪɪÀiÁrPÉƼÀÄîªÀÅzÁV £ÀA©¹, ¥ÀĸÀ¯Á¬Ä¹, ¢£ÁAPÀ:04.09.2010, 03.03.2010 ºÁUÀÆ 24.07.2010 gÀAzÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ ºÉÆgÀªÀ®AiÀÄzÀ ¨ÉÆüÀªÀiÁ£ÀzÉÆrØ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°ègÀĪÀ Væãï¥ÁPÀð£À°ègÀĪÀ PÉÆoÀr¸ÀASÉå:2 gÀ°è PÀgÉzÀÄ PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV CªÀ¼À EµÀÖPÉÌ «gÀÄzÀݪÁV zÉÊ»PÀ ¸ÀA¥ÀPÀð ºÉÆA¢zÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ MAzÀĪÀgÉ wAUÀ¼ÀÄ PÀ¼ÉzÀgÀÄ ªÀÄAwèPÉÆøÀð DUÀzÉ EzÀÄÝzÀjAzÀ ªÀiÁtÂPÀ£ÀUÀgÀzÀ°ègÀĪÀ qÁ:C¯Áè§PÀë EªÀgÀ°è ZÀPï ªÀiÁr¸À¯ÁV UÀ¨sÀð zsÀj¹zÀ §UÉÎ w½zÀÄ F «µÀAiÀĪÀ£ÀÄß ªÉƺÀäzï ¥sÁ¬ÄªÀÄÄ¢Ýãï¤UÉ w½¸À®Ä vÁ£ÀÄ f.J£ï.JA PÉÆøÀð N¢zÀÄÝ, vÀ£ÀUÉ ªÉÄrµÀ£ï §UÉÎ ZÀ£ÁßV UÉÆvÀÄÛ UÀĽUÉUÀ¼À£ÀÄß PÉÆqÀÄvÉÛÃ£É C¨ÁµÀð£ï DUÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ºÉý, ¨ÉÃqÀ JAzÀÄ ºÉýzÀgÀÆ §®ªÀAvÀªÁV UÀĽUÉUÀ¼À£ÀÄß PÉÆlÄÖ C¨ÁµÀð£ï ªÀiÁr¹, aAvÉ ªÀiÁqÀ¨ÉÃqÀ RArvÀªÁVAiÀÄÄ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁUÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ ºÉý £ÀA©¸ÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ. ¢£ÁAPÀ:30.07.2010 gÀAzÀÄ 09.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ªÉƺÀäzï ¥sÁ¬ÄªÀÄÄ¢Ýãï AiÀÄĪÀwUÉ PÀgɪÀiÁr ºÉÆgÀzÉñÀPÉÌ ºÉÆÃUÀÄvÉÛÃ£É ªÀÄÆgÀÄ ªÀµÀðUÀ¼ÀªÀgÉUÉ £À£ÀUÉ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁUÀĪÀÅ¢®è ¤Ã£ÀÄ ¨ÉÃgÉ AiÀiÁgÀ£ÁßzÀgÀÆ ªÀÄzÀĪɪÀiÁrPÉÆAqÀÄ ZÀ£ÁßV EgÀÄ CAvÁ w½¹zÁUÀ AiÀÄĪÀwAiÀÄÄ ªÀÄÆgÀÄ ªÀµÀðUÀ¼ÀªÀgÉUÉ ¤£ÀUÁV PÁAiÀÄÄvÉÛãÉAzÀÄ ºÉý, «µÀAiÀÄ vÀ£Àß vÀAzÉ-vÁ¬ÄAiÀĪÀjUÉ w½¸À®Ä CªÀgÀÄ vÀªÀÄä »jAiÀÄgÉÆA¢UÉ zÉêÀzÀÄUÀðPÉÌ ºÉÆÃV ¥sÁ¬ÄªÀÄÄ¢Ýãï vÀAzÉ-vÁ¬Ä CtÚ, vÀªÀÄä ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ ªÀiÁªÀ ¸À°ÃªÀiï EªÀgÉÆA¢UÉ ªÀÄzÀÄªÉ «µÀAiÀÄzÀ §UÉÎ ªÀiÁvÀ£ÁqÀ®Ä CªÀgÀÄ ¥sÁ¬ÄªÀÄÄ¢Ýãï vÀ¥ÀÄà ªÀiÁrzÀÄÝ ¤d £ÁªÀÅ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁr PÉƼÀÄîvÉÛÃªÉ 15-20 ¢£ÀUÀ¼À PÁ¯ÁªÀPÁ±À PÉÆr CAvÁ ºÉý FUÀ ¸ÀzsÀå ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁr¸ÀĪÀÅ¢®è K£ÀÄ ªÀiÁrPÉƼÀÄîwÛÃj ªÀiÁr PÉƽî CAvÁ ºÉý ¥sÁ¬ÄªÀÄÄ¢Ýãï EªÀ£ÉÆA¢UÉ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁUÀĪÀÅzÀ£ÀÄß vÀqÉzÀÄ CªÀ¤UÀÆ ¸ÀºÁ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁUÀ¨ÁgÀzÉAzÀÄ ºÉýzÀ CªÀ£À ¸ÀA§A¢üPÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¦æÃw¹ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁUÀÄvÉÛãÉAzÀÄ £ÀA©¹, ¥ÀĸÀ¯Á¬Ä¹, CªÀ¼À EµÀÖPÉÌ «gÀÄzÀݪÁV zÉÊ»PÀ ¸ÀA§AzÀºÉÆA¢, UÀ¨sÀðzsÀj¹zÀ «µÀAiÀÄ w½zÀÄ C¨ÁµÀð£À ªÀiÁr¹zÀ ¥sÁ¬ÄªÀÄÄ¢Ýãï EªÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀî¨ÉÃPÉAzÀÄ AiÀÄĪÀw ¢£ÁAPÀ:28.09.2010 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¸ÀzÀgÀ§eÁgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

    ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ vÁ®ÆPÀ zÉëPÁåA¥ï ¤ªÁ¹, gÁªÀÄÄ£ÁAiÀÄPÀ vÀAzÉ vÀÄPÀÌ¥Àà£ÁAiÀÄPÀ 50 ªÀµÀð, EªÀ£ÀÄ 46 ªÀµÀðzÀ vÀ£Àß ¥ÀwßUÉ «£Á:PÁgÀt ªÀiÁ£À¹ÃPÀ ªÀÄvÀÄÛ zÉÊ»PÀ »A¸É ¤ÃqÀÄwÛzÀÄÝzÀÝ®èzÉ ¢£ÁAPÀ:28.09.2010 gÀAzÀÄ 19.45 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ªÀÄzsÀå ¸Éë¹zÀ CªÀÄ°£À°è «£Á:PÁgÀt ¥ÀwßUÉ CªÁZÀå±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ UÀȺÀt PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

    ¢£ÁAPÀ:28.09.2010 gÀAzÀÄ 10.30 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ UÀuÉñÀ vÀAzÉ £ÁUÀ¥Àà 25 ªÀµÀð, ¸Á: ¹AzsÀ£ÀÄgÀÄ EªÀ£ÀÄ mÁmÁ J¹E ªÁºÀ£À¸ÀASÉå:PÉJ.36,9761 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ-UÀAUÁªÀw gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ ªÉÃUÀ¤AiÀÄAvÀæt ªÀiÁqÀ¯ÁUÀzÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ ºÉÆgÀªÀ®AiÀÄzÀ°ègÀĪÀ PÀȵÀÚ¸ÉÃoÀ EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ°è ºÁAiÀÄÄݺÉÆÃVgÀĪÀ gÀ¸ÉÛ ¥ÀPÀÌzÀ°ègÀĪÀ ¨ÁAqïPÀ°èUÉ rQÌPÉÆnÖzÀÝjAzÀ ªÁºÀ£À ¥À°ÖAiÀiÁV ªÁºÀ£ÀzÀ°è ¥ÀæAiÀiÁt¸ÀÄwÛzÀÝ CªÀÄgÉñÀ vÀAzÉ ªÀĺÁzÉêÀ¥Àà 34 ªÀµÀð, ¸Á:ªÀĺÀ§Æ§ PÁ¯ÉÆä ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ EªÀ¤UÉ ¨sÁjUÁAiÀĪÁV ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ, PÀ¼ÀPÀ¥Àà vÀAzÉ £ÁUÀ¥Àà 32 ªÀµÀð, ¸Á:ªÀĺÀ§Æ§ PÁ¯ÉÆä ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ, «±Àé£ÁxÀ vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà 25 ªÀµÀð ¸Á: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ & ªÁºÀ£À ZÁ®PÀ UÀuÉñÀ¤UÀÆ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉAzÀÄ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ PÀ¼ÀPÀ¥Àà PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

    ¢£ÁAPÀ:28.09.2010 gÀAzÀÄ 00.30 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ D±À£À¥À°è gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ °AUÀ¥Àà ¸Á:SÁ£Á¥ÀÆgÀÄ vÁ:ªÀÄPÀÛ¯ï(J¦) EªÀ£ÀÄ §Æ¢ mÁåAPÀgï ¸ÀASÉå:J¦.28,«.6573 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ ±ÉÃR ¸ÀgÉÆêÀgï vÀAzÉ ¨Á§Ä 25 ªÀµÀð, ¸Á:£Á¯Áégï, vÁ:avÁÛ¥ÀÆgÀÄ, f¯Áè:UÀÄ®§UÁð EªÀ£ÀÄ PÁgÀĸÀASÉå:PÉJ.32, 2447 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ-±ÀQÛ£ÀUÀgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹, ªÉÃUÀ¤AiÀÄAvÀæt ªÀiÁqÀ¯ÁUÀzÉ ±ÀQÛ£ÀUÀgÀzÀ Pɦ¹AiÀÄ J¹¹ UÉÃmï ªÀÄÄA¢£À gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ¥ÀgÀ¸ÀàgÀgÀ ªÁºÀ£ÀUÀ½UÉ ªÀÄÄSÁ-ªÀÄÄT rQÌPÉÆnÖzÀÝjAzÀ JgÀqÀÄ ªÁºÀ£ÀUÀ¼ÀÄ dRA UÉÆArgÀÄvÀÛªÉ AiÀiÁjUÀÆ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀĪÀÅ¢®èªÉAzÀÄ PÀvÀðªÀå ¤gÀvÀ ¥ÀævÀåPÀëzÀ²ð §®gÁªÀiï¹AUï ¥Éưøï PÁ£ï¸ÉÖç¯ï ±ÀQÛ£ÀUÀgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ±ÀQÛ£ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

    ¢£ÁAPÀ:28.09.2010 gÀAzÀÄ 20.30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ¥Àæ¢Ã¥ÀPÀĪÀiÁgÀzÁ¸ï ¸Á:ªÀĺÀ§Æ§ £ÀUÀgÀ EªÀ£ÀÄ ¯Áj¸ÀASÉå:J¦.25,n.1917 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ ¥ÀÆtðªÀiÁ avÀæ ªÀÄA¢gÀ PÀqɬÄAzÀ ºÉÊzÁæ¨Ázï gÀ¸ÉÛPÀqÉUÉ CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ ªÉÃUÀ¤AiÀÄAvÀæt ªÀiÁqÀ¯ÁUÀzÉ PÀ£ÀPÀzÁ¸ï ªÀÈvÀÛzÀ°è ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀÄAvÀæt ¹§âA¢AiÀÄgÀÄ ¸ÀAZÁgÀ ¸ÀAeÉÕUÀ¼À£ÀÄß vÉÆÃj¸À®Ä ¤AvÀÄPÉƼÀÄîwÛgÀĪÀ mÁæ¦üPï bÀwæUÉ rQÌPÉÆnÖzÀÝjAzÀ bÉwæAiÀÄ ¥ÉÊ¥ï PÀmÁÖV ¨ÉAqÁVgÀÄvÀÛzÉ JAzÀÄ ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀÄAvÀæt PÀvÀðªÀåzÀ°èzÀÝ ²æà CªÀÄgÉñÀ ¹¦¹ gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

    ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ vÁ®ÆPÀ §¸Á¥ÀÆgÀÄ (EeÉ) UÁæªÀÄ ¤ªÁ¹, ±ÀAPÀæ¥Àà @ ±ÀAPÀgÀUËqÀ vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Àà 40 ªÀµÀð, ¸Á:EzÀݯÁ¥ÀÆgÀÄ, vÁ:PÀĵÀÖV, f¯Áè:PÉÆ¥Àà¼À EªÀ£ÀÄ C®è°è PÉʸÁ® ªÀiÁrzÀÄÝ ¸Á® wÃj¸À¯ÁUÀzÉ ¢£ÁAPÀ:28.09.2010 gÀAzÀÄ 09.00 UÀAmÉVAvÀ ªÀÄÄAa£À CªÀ¢AiÀÄ°è ²æà CªÀÄgÉñÀégÀ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ PÉgÉAiÀÄ°è ©zÀÄÝ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ CAiÀÄåtÚ vÀAzÉ CªÀÄgÀ¥Àà ¸Á: §¸Á¥ÀÆgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ oÁuÉAiÀÄ°è CPÀ¹äPÀ ¸ÁªÀÅ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

    °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ vÁ®ÆPÀ UÉÆÃgɧ¼ï vÁAqÁ-2 gÀ ¤ªÁ¹, aÃvÉ¥Àà vÀAzÉ ªÉÄÃWÀ¥Àà PÁgÀ¨Áj 55 ªÀµÀð, EªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¸ÀºÉÆÃzÀgÀ ¸ÀA§A¢üAiÀÄ eÉÆvÉUÉ ºÉÆ®zÀ §zÀÄ«£À°èzÀÝ VqÀUÀ¼À §UÉÎ vÀPÀgÁgÀÄ EzÀÄÝzÀjAzÀ ¨ÉÃeÁgÀĪÀiÁrPÉÆAqÀÄ fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥ÉìUÉÆAqÀÄ vÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ°ègÀĪÀ ¨Éë£À VqÀPÉÌ £ÉÃtĺÁQPÉÆAqÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ªÀÄÈvÀ£À ¥ÀÄvÀæ a£ÀߥÀà PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ oÁuÉAiÀÄ°è DPÀ¹äPÀ ¸ÁªÀÅ CrAiÀÄ°è zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

    ²æà GzÀAiÀÄgÀ« ¦J¸ïL ªÀÄ¹Ì ¥ÉưøïoÁuÉ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ, ¢£ÁAPÀ:28.09.2010 gÀAzÀÄ ªÉÄzÀQ£Á¼ÀUÁæªÀÄzÀ°è ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀÝ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ vÀAzÉ ¨sÁ¸ÀÌgÀ 26 ªÀµÀð, ¸Á:ªÉÄzÀQ£Á¼ï EªÀ£À£ÀÄß §A¢ü¹, ªÀÄlPÁaÃn ªÀÄvÀÄÛ £ÀUÀzÀĺÀt:690/-gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À£ÀÄß d¦ÛªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄ¹Ì oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

    ¢£ÁAPÀ: 28.09.2010 gÀAzÀÄ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ£ÀUÀgÀzÀ £ÀUÀgÀ¸À¨sÉAiÀÄ NªÀð £ÀUÀgÀ¸À¨sÉ ¸ÀzÀ¸Àå ¸ÁÜ£ÀPÉÌ £ÀqÉzÀ ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ ªÀÄvÀzÁ£ÀzÀ ªÀÄvÀ JtÂPÉ ¤«ÄvÀå f¯Áè¢üPÁjUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ f¯Áè zÀAqÁ¢üPÁjUÀ¼ÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄgÀªÀgÀÄ ªÀÄzsÀå ªÀiÁgÁl ¤µÉÃzsÁeÉÕ ºÉÆgÀr¹zÀÝ£ÀÄß G®èAX¹, 19.30 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ£ÀUÀgÀzÀ ºÀ¼É§eÁgÀ §¸ï¤¯ÁÝtzÀ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è C£À¢üPÀÈvÀªÁV ªÀÄzsÀå ªÀiÁgÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀÝ gÁeÁ¸Á§ vÀAzÉ SÁzÀgÀ¸Á§ 60 ªÀµÀð PÁ¬Ä¥À¯Éè ªÁå¥Áj EªÀ£À£ÀÄß §A¢ü¹, C.Q.gÀÆ:2000/- ªÀiË®åzÀ 180 JAJ¯ï£À Njf£À¯ï ZÁAiÀiïì 50 ¨Ál°UÀ¼À£ÀÄß d¦ÛªÀiÁrPÉÆAqÀ ²æà f.ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ ¦J¸ïL ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ oÁuÉ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

    ªÀiÁ£À« ¥ÀlÖtzÀ°è gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ºÁf ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï UÁågÉÃeï ºÀwÛgÀ ªÀĺÀäzï gÀ¦ü @ gÀ¦ü vÀAzÉ C§Äݯï¸Á¨ï 24 ªÀµÀð, G:«dAiÀÄ mÁQÃ¸ï ªÀĹÌAiÀÄ°è D¥ÀgÉÃlgï PÉ®¸À, ¸Á:UÁA¢ü£ÀUÀgÀ ªÀÄ¹Ì EªÀ£ÀÄ ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß PÀrªÉÄ zsÀÀgÀPÉÌ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀ®Ä ºÉÆÃV §gÀĪÀ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ PÉüÀÄwÛgÀĪÀ §UÉÎ ¢£ÁAPÀ:28.09.2010 gÀAzÀÄ 11.30 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ RavÀ ¨sÁwä ªÉÄÃgÉUÉ ²æà ²ªÀ¥ÀÄvÀæ¥Àà ¦J¸ïL(C.«) ªÀiÁ£À« ¥Éưøï oÁuÉ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ ¸ÀܼÀPÉÌ ¨sÉÃn¤Ãr, «ZÁgÀuÉUÉƼÀ¥Àr¸À¯ÁV ¸ÀªÀÄ¥ÀðPÀ GvÀÛgÀ PÉÆqÀzÀÝjAzÀ ªÀÄvÀÄÛ CªÀ£À ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ ªÉÄgÀÆ£ï PÀ®gï£À ºÉÆAqÁ ±ÉÊ£ï £ÀA PÉJ-36/ J¸ï-1998 C.Q gÀÆ 38000=00 ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀ ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï£À zÁR¯ÁwUÀ¼À£ÀÄß ºÁdgï ¥Àr¸ÀzÀÝjAzÀ C£ÀĪÀiÁ£À §AzÀÄ ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï ªÀ±ÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ CªÀ£À£ÀÄß §A¢ü¹, ªÀiÁ£À« oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ ªÀĺÀäzïgÀ¦üAiÀÄ£ÀÄß £ÁåAiÀiÁAUÀ §AzsÀ£ÀPÉÌ PÀ¼ÀÄ»¹, vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

    ¢£ÁAPÀ: 28.09.2010 gÀAzÀÄ 19.30 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ²æêÀÄw ±ÀgÀtªÀÄä UÀAqÀ CªÀÄgÉñÀ ¥Ánïï 25 ªÀµÀð, ªÀģɸÀA: CZÀðqï PÁA¥ÉèPïì qÁårPÁ¯ÉÆä gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ EªÀgÀÄ CZÀðqï C¥Á¬ÄAmïªÉÄAmï¢AzÀ F±ÀégÀ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ ªÀgÉUÉ ªÁQAUï ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ F±ÀégÀ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ ºÀwÛgÀ JzÀgÀÄUÀqɬÄAzÀ »gÉÆúÉÆAqÁ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É E§âgÀÄ §gÀÄwÛgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr, ¥ÀPÀÌPÉÌ ¸ÀjzÁUÀ »A§¢ D¸À£ÀzÀ°è PÀĽvÀÄ ¥ÀæAiÀiÁt¸ÀÄwÛzÀÝ ªÀåQÛAiÀÄÄ UÀȺÀtÂAiÀÄ PÉÆgÀ¼À°èzÀÝ C.Q.gÀÆ: 60,000/- ªÀiË®åzÀ 5 vÉÆ° UÀÆPÀzÀ JgÀqɼÉAiÀÄ vÁ½ ¸ÀgÀªÀ£ÀÄß QwÛPÉÆAqÀ£ÀÄ CªÀ£À£ÀÄß £ÉÆÃqÀ®Ä ©½ CAV PÀ¥ÀÄà §tÚzÀ ¥ÁåAmï zsÀj¹zÀÄÝ CªÀj§âgÀÄ C¥ÀjavÀgÀÄ EzÀÄÝ vÁ½¸ÀgÀ QwÛPÉÆAqÀ £ÀAvÀgÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÉÃUÀªÁV ºÉÆÃVzÀÄÝ UÀȺÀt aÃgÁrzÁUÀ C°èAiÉÄ EzÀݪÀgÀÄ CªÀgÀ£ÀÄß »rAiÀÄ®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹zÀgÀÄ ¹UÀzÉ ªÉÃUÀªÁV ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ¥À²ÑªÀÄoÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

    ¢£ÁAPÀ:24.09.2010 gÀAzÀÄ 20.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ¥ÀªÀðvÀgÉrØ vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Àà EAf¤AiÀÄgï ¸Á: £ÉÃvÁf£ÀUÀgÀ §qÁªÀuÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ EªÀgÀÄ C.Q.gÀÆ:25,000/- ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀ ªÉÄmÁ°Pï PÀAzÀÄ §tÚzÀ »ÃgÉÆúÉÆAqÁ ¸Éà÷èAqÀgï ¥Àè¸ï ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀASÉå:PÉJ.36, J¯ï.4460 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß vÀªÀÄä ªÁ¸ÀzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¤°è¹zÀÄÝ ¨É½V£ÀeÁªÀ 05.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ JzÀÄÝ £ÉÆÃrzÁUÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï EgÀ°®è. gÁwæªÉüÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¥ÀªÀðvÀgÉrØ EAf¤ÃAiÀÄgï ¢£ÁAPÀ:28.09.2010 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ £ÉÃvÁf£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

    ¢£ÁAPÀ:05.09.2010 gÀAzÀÄ 20.30 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ «dAiÀÄgÁeï vÀAzÉ §¸ÀªÀgÁeï ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð, G: §eÁeï ±ÉÆÃgÀÆA£À°è ªÀiÁå£ÉÃdgï ¸Á|| ªÀÄ£É £ÀA. 13 f¯Áè D¸ÀàvÉæ ªÀ¸Àw UÀȺÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ EªÀgÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ£ÀUÀgÀzÀ UÉÆñÁ® gÀ¸ÉÛAiÀÄ°ègÀĪÀ §eÁeï ±ÉÆÃgÀÆ«Ä£À°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀ®Ä ºÉÆÃVzÁÝUÀ §eÁeï ±ÉÆÃgÀƪÀiï ¥ÀPÀÌzÀ°è TVS STAR CITY MOTOR CYCLE NO. KA-36/R-280 ENGINE NO. BF 5B 71107933, CHESIS NO. MD625KF5672B64176 WORTH RS, 40,000/- £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ¤°è¹ M¼ÀUÀqɺÉÆÃV PÉ®¸À ªÀiÁr 21.00 UÀAmÉUÉ §AzÀÄ £ÉÆÃrzÁUÀ ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï ©lÖ ¸ÀܼÀzÀ°è EgÀ°®è. AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀÄîgÀÄ PÀ¼ÀĪÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. F ªÀgÉUÉ ºÀÄqÀÄPÁrzÀgÀÆ G¥ÀAiÀÄÄPÀÛ ªÀiÁ»w zÉÆgÉwgÀĪÀÅ¢®èªÉAzÀÄ ¢£ÁAPÀ:28.09.2010 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¸ÀzÀgÀ§eÁgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

GULBARGA DIST REPORTED CRIMES

PÀ¼ÀªÀÅ ¥ÀæPÀgÀt :-

PÀÄgÀPÀÄAmÁ oÁuÉ :²æà £ÁUÀÄPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ gÁªÀÄtÚ AiÀÄ½î ¸ÉPÀÆåjn E£Àì¥ÉPÀÖgï ªÁ¸ÀªÀzÀvÀÛ ¹ªÉÄAmï ¥sÁåPÀÖj ¸ÉÃqÀA gÀªÀgÀÄ ªÁ¸ÀªÀzÀvÀÛ PÀA¥À¤AiÀÄ ªÉÄãÀì KjAiÀiÁzÀ J¯ÉQÖçPÀ¯ï ¸À¨ï ¸ÉÖñÀ£ï ºÀwÛgÀ ºÁQzÀ PÉA¥ÀÄ, ºÀ¼À¢ ªÀÄvÀÄÛ PÀ¥ÀÄà §tÚ ºÉZï.n C®Æå«Ä¤AiÀÄA PÉç¯ï 60 ¦üÃmï CAzÁdÄ 4800/-` ªÀiË®åzÀÝ£ÀÄß §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ w¥ÀàtÚ PÀqÀZÀ®ð ¸Á|| EAeÉA¥À½î vÁ|| ¸ÉÃqÀA f|| UÀÄ®§UÁð FvÀ£ÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ PÀÄgÀPÀÄAmÁ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

ºÀ¯Éè ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :-

±ÀºÁ¨ÁzÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉ :²æà zÀÄUÀð¥Àà vÀAzÉ zÁ¸À¥Áà PÀĸÁ¼É ¸Á|| ±ÀºÁ¨ÁzÀ gÀªÀgÀÄ £Á£ÀÄ ¢£ÁAPÀ:27/09/2010 gÀAzÀÄ PÉ®¸ÀPÉÌAzÀÄ RtÂUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ §¸ÀªÉñÀégÀ PÁæ¸À ºÀwÛgÀ AiÀÄAPÀ¥Áà vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀ £ÉÃV® EvÀ£ÀÄ §AzÀÄ vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ «£Á PÁgÀt dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉêzÀÄ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁrzÁÝ£É. CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ±ÀºÁ¨ÁzÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

avÁÛ¥ÀÄgÀ oÁuÉ :²æêÀÄw ¨sÁUÀå²æà UÀAqÀ ªÀĺÉñÀ ºÀÆUÁgÀ ¸Á|| gÁªÀÇgÀ gÀªÀgÀÄ £Á£ÀÄ avÁÛ¥sÀÆgÀ PÉÆÃlð ªÀÄÄAzÉ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆgÀmÁUÀ ªÀĺɱÀ vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀ ºÀÆUÁgÀ ¸Á|| PÉÆAZÀÆgÀ EvÀ£ÀÄ ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ® ªÉÄÃ¯É §AzÀÄ vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ £À£ÀUÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ºÉÆqÉzÀÄ fêÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£É. CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ avÁÛ¥ÀÄgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

PÉÆ¥Àà¼À f¯Éè

UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 259/10 PÀ®A: 87 PÉ.¦. DåPïÖ.

¢:- 28-09-2010 gÀAzÀÄ UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÁ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è §gÀĪÀ ªÁ£À¨sÀzÉæñÀégÀ UÀÄqÀØzÀ°è ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è CAzÀgï-§ºÁgï E¹àÃmï dÆeÁl £ÀqÉAiÀÄÄwÛzÉ CAvÁ RavÀªÁzÀ ¨sÁwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄqÀØzÀ vÀUÀÄÎ ¥ÀæzÉñÀzÀ §AiÀÄ°£À°è ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è 5 d£ÀgÀÄ zÀÄAqÁV PÀĽvÀÄ E¸ÉàÃmï J¯ÉUÀ½AzÀ CAzÀgï-§ºÁgï JA§ E¸ÉàÃmï dÆeÁlªÀ£ÀÄß ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀtPÉÌ ºÀaÑ DqÀÄwÛzÀÄÝ, CªÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr »r¢zÀÄÝ, CªÀgÀÄ vÀªÀÄä ºÉ¸ÀgÀÄ (1) eÁ¤ vÀAzÉ ¨ÁµÁ¸Á§, ªÀAiÀĸÀÄì 25 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄĹèÃA G: £ÁåµÀ£À¯ï PÉ«ÄPÀ¯ïì PÀA¥À¤AiÀÄ°è ªÀiÁPÉðnAUï PÉ®¸À ¸Á: ªÀqÀØgÀºÀnÖ (2) n. ¥ÀgÀªÉÄñÀ £ÁAiÀÄPÀ vÀAzÉ §ÄqÀØ¥Àà £ÁAiÀÄPÀ, ªÀAiÀĸÀÄì 29 ªÀµÀð, eÁw: £ÁAiÀÄPÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ªÀqÀØgÀºÀnÖ (3) ªÀÄAdÄ£ÁxÀ vÀAzÉ «±Àé£ÁxÀ ªÀAiÀĸÀÄì 24 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ G: ¥ÀÆ£ÁzÀ°è PÁé°n EAfäAiÀÄgï ¸Á: ªÀqÀØgÀºÀnÖ (4) §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ «gÀÄ¥À£ÀUËqÀ, ªÀAiÀĸÀÄì 25 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ G: ²æÃgÁªÀÄ §AiÉÆà ¹Ãqïì PÀA¥À¤AiÀÄ°è PÉ®¸À ¸Á: ºÀtªÁ¼À (5) ªÀÄ°èPÁdÄð£À vÀAzÉ ®PÀëöä¥Àà, ªÀAiÀĸÀÄì 30 ªÀµÀð, eÁw: £ÁAiÀÄPÀ G: PÁè¹Pï ¥ÁèAmï £ÀÆånæAiÉÄAmï PÀA¥À¤AiÀÄ°è PÉ®¸À ¸Á: ªÀqÀØgÀºÀnÖ EªÀgÀÄUÀ¼À£ÀÄß »r¢zÀÄÝ CªÀjAzÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀܼÀ¢AzÀ dÆeÁlPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ. 2,204-00 UÀ¼ÀÄ, 2 £ÉÆÃQAiÀiÁ ªÉƨÉʯï, 1 ªÉÄÊPÉÆæêÀiÁåPïì ªÉƨÉʯï, 1 ¸ÁåªÀĸÀAUï ªÉƨÉʯï, 52 E¸ÉàÃmï J¯ÉUÀ¼ÀÄ, ºÁUÀÆ £É®zÀ ªÉÄÃ¯É ºÁ¹zÀÝ MAzÀÄ mÁªÀ¯ï ¹QÌzÀÄÝ, ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR®Ä ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ.

UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 260/10 PÀ®A: 87 PÉ.¦. DåPïÖ.

¢:- 28-09-2010 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÁ ªÁå¦ÛAiÀÄ°è §gÀĪÀ ªÀįÁè¥ÀÆgÀÄ ¹ÃªÀiÁzÀ°è vÀÄAUÀ-¨sÀzÀæ PÉ£Á¯ï ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è CAzÀgï-§ºÁgï E¹àÃmï dÆeÁl £ÀqÉAiÀÄÄwÛzÉ CAvÁ RavÀªÁzÀ ¨sÁwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ PÉ£Á¯ï ¥ÀPÀÌzÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è PÉ®ªÀÅ d£ÀgÀÄ zÀÄAqÁV PÀĽvÀÄ E¸ÉàÃmï J¯ÉUÀ½AzÀ CAzÀgï-§ºÁgï JA§ E¸ÉàÃmï dÆeÁlªÀ£ÀÄß ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀtPÉÌ ºÀaÑ DqÀÄwÛzÀÄÝ, DUÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄ ¸ÀAeÉ 6:15 UÀAmÉAiÀiÁVvÀÄÛ. CªÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr »r¢zÀÄÝ, «ZÁj¸À®Ä CªÀgÀÄ vÀªÀÄä ºÉ¸ÀgÀÄ (1) C¤Ã® vÀAzÉ ±ÀAPÀæ¥Àà PÀA§zÀ, ªÀAiÀĸÀÄì 27 ªÀµÀð, G: «zÁåyð ¸Á: UÀAUÁªÀw (2) «µÀÄÚ vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ, E£Áߤ, ªÀAiÀĸÀÄì 38 ªÀµÀð, G: J¯ÉQÖçPÀ¯ï PÉ®¸À ¸Á: -UÀAUÁªÀw ºÁUÀÆ EvÀgÉ 9 d£ÀgÀÄ gÀªÀgÀ£ÀÄß »r¢zÀÄÝ CªÀjAzÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀܼÀ¢AzÀ dÆeÁlPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ. 3,745-00 UÀ¼ÀÄ, 9 £ÉÆÃQAiÀiÁ ªÉƨÉʯï, 1 ¥sÉèöÊ ªÉƨÉʯï, 1 ¥sÉÆêÀÄð ªÉƨÉʯï, 52 E¸ÉàÃmï J¯ÉUÀ¼ÀÄ, ºÁUÀÆ £É®zÀ ªÉÄÃ¯É ºÁ¹zÀÝ MAzÀÄ ¥Áè¹ÖPÀ §gÀPÁ ¹QÌzÀÄÝ, ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR®Ä ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ.

PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 202/10 PÀ®A 279,337, 338 L¦¹.

¢£ÁAPÀ: 28-09-2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃ¥sÉqï £ÀA§gï PÉ.J.37/ºÉZï-8096 £ÉÃzÀÝgÀ°è PÀÆ° PÉ®¸ÀUÁgÀgÀ£ÀÄß ºÉÆ®PÉÌ ©qÀ®Ä ªÉÆzÀ®Ä C£ÀߥÀà ¸Á:ªÀgÀvÀmÁß¼À EvÀ£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ PÉÆ¥Àà¼À PÀĶ×V gÀ¸ÉÛAiÀÄ zÁ½A§gÉ vÉÆÃlzÀ ºÀwÛgÀ E½¹ §AzÀÄ £ÀAvÀgÀ E£ÉÆߧâ PÀƽPÁgÀ ¢¥ÀZÀAzÀ£À£ÀÄß ªÉÆÃ¥sÉqï£À°è PÀĽî¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆîPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ¸ÀzÀj vÉÆÃlzÀ ºÀwÛgÀ »A¢¤AzÀ ¨ÉÆïÉgÉÆà £ÀA§gï PÉ.J.27/JA.3417 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ ¸ÀAvÉÆõÀ£ÀÄ CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ Nr¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ £ÀªÀÄUÉ lPÀÌgïPÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹zÀÄÝ ¸ÀzÀj ¸ÀܼÀzÀ°è ¤AwzÀÝ C£ÀߥÀà ¤UÀÆ ªÉÆÃ¥sÀqï vÀUÀ°zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. F C¥ÀWÁvÀ¢AzÀ ¨sÁj ºÁUÀÆ ¸ÁzsÀUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÀA±À EgÀÄvÀÛzÉ.

PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 203/10 PÀ®A 279,304(J) L¦¹ & 187 LJA«í PÁ¬ÄzÉ.

¢£ÁAPÀ: 28-09-2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£ÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV MAzÀÄ ºÉýPÉ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ¤ÃrzÀÄÝ ¸ÁgÀA±ÀªÉ£ÀAzÀgÉ. PÉÆ¥Àà¼À-PÀĵÀ×V gÀ¸ÉÛ ªÉÄÃ¯É ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£À vÀAzÉAiÀiÁzÀ ªÀÄ°èPÁdð¥Àà£ÀÄ PÉÆ¥Àà¼À¢AzÀ DmÉÆÃzÀ°è §AzÀÄ J¸ï.Dgï £ÀªÀ° »gÉêÀÄoÀ qÁA§gï «ÄQìAUï ¥ÁèAn£À ºÀwÛgÀ E½zÀÄ vÀªÀÄä vÉÆÃlzÀ ºÉÆîzÀ PÀqÉUÉ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ gÀ¸ÉÛ zÁlĪÁUÀ ltPÀ£ÀPÀ¯ï PÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ PÁgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÁgÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀªÁV ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À ¢AzÀ Nr¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ £ÀªÀÄä vÀAzÉUÉ lPÀÌgï PÉÆlÄÖ ¤°è¸ÀzÉ ºÉÆÃgÀlĺÉÆVzÀÄÝ F C¥ÀWÁvÀ¢AzÀ £ÀªÀÄä vÀAzÉUÉ vÀ¯ÉUÉ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÄRPÉÌ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. PÁgÀt ¸ÀzÀj ZÁ®PÀ£À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr PÁ£ÀƤ£À PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw CAvÁ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÀA±À EgÀÄvÀÛzÉ.

PÀ£ÀPÀVj oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 119/10 PÀ®A 323, 324, 341, 447, 504, 506 ¸À»vÀ 34 L¦¹

¢£ÁAPÀ 28-09-2010 gÀAzÀÄ fÃgÁ¼À UÁæªÀÄzÀ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ DvÀ£À ¸ÀA§A¢üPÀgÀÄ vÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ DgÉÆævÀgÀÄ ¸ÉÃj ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¤ÃªÀÅ ¥sÉÆãï vÉUÉzÀÄPÉÆArj«j CAvÁ «£Á:PÁgÀt dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄvÁÛ DgÉÆævÀgÀ ¥ÉÊQ ®PÀÌ¥Àà ¨ÉƪÀÄä£Á¼À EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃUÀzÀAvÉ UÀnÖAiÀiÁV »rzÀÄPÉÆArzÀÄÝ, DUÀ ºÉƼÉAiÀÄ¥Àà ¨ÉƪÀÄä£Á¼À EvÀ£ÀÄ PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ PÀnÖUÉAiÀÄ ¨Á¬Ä §qÀUÀ¢AzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ JqÀUÀqÉ §ÄdPÉÌ eÉÆÃgÁV ºÉÆqÉzÀÄ ¨sÁj M¼À¥ÉlÄÖ ªÀiÁrzÀ£ÀÄ. ºÁUÀÆ CªÀÄgÉñÀ ¨ÉƪÀÄä£Á¼À ºÁUÀÆ ZÀAzÀæ¥Àà ¨ÉƪÀÄä£Á¼À EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀgÀÄ. DUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀiÁªÀ AiÀÄAPÉÆç ¨ÉƪÀÄä£Á¼À EvÀ£ÀÄ dUÀ¼À ©rzÀ®Ä §AzÁUÀ DgÉÆæ ºÉƼÉAiÀÄ¥Àà ¨ÉƪÀÄä£Á¼À EªÀgÀÄ PÉʬÄAzÀ JzÉUÉ UÀÄ¢Ý M¼À ¥ÉlÄÖ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ªÀÄÄAvÁV ¤ÃrzÀ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÉ.

PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 1569/10 PÀ®A 379 L¦¹

¢£ÁAPÀ 28-09-2010 gÀAzÀÄ ¦gÁå¢zÁgÀgÁzÀ JA.r C§ÄݯÁè ¸Á: ºÀ¸À£À gÉÆÃqÀ PÉÆ¥Àà¼À EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ¦ügÁå¢ ºÁdgÀ ¥Àr¹zÀÝgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉÃ, £ÀUÀgÀzÀ £ÉÆèɯï PÀA¥ÀÆålgÀì ºÀ¸À£ï gÉÆÃqÀ PÉÆ¥Àà¼ÀzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ vÀ£Àß ºÉÆgÉÆúÉÆAqÁ ¸Àà÷èAqÀgï ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA PÉ.J-37 eÉ-1706 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ºÁåAqÀ ¯ÁPï ªÀiÁr ¤°è¹zÀ£ÀÄß £ÉÆÃqÀ¯ÁV C°è EgÀ°¯Áè DUÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï §UÉÎ ¸Éß»vÀgÀ£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀA§A¢PÀgÀ°è ºÀÄqÀPÁqÀ®Ä ¹QÌgÀĪÀ¢¯Áè AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ CAvÁ ¦üAiÀiÁð¢¬ÄAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁr, vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EzÉ. «ªÀgÀ F PɼÀV£ÀAvÉ EzÉ.

1] »gÉÆà ºÉÆAqÁ ¸Àà÷èAqÀgï ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA PÉ.J-37 eÉ-1706

2] ªÀiÁqÀ¯ï 2000 PÀ¥ÀÄà §tÚzÀÄÝ

3] ZÉ¹ì £ÀA 00E20F16844

4] EAdA£ï £ÀA 00E12E16080 EzÀgÀ CA:Q: 35,000=00 gÀÆ/-

UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ oÁuÉ AiÀÄÄrDgï £ÀA 19/10 PÀ®A 174 ¹Dg惡

¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ ¥ÀjZÀAiÀÄzÀªÀ£ÁzÀ ªÀiË£ÉñÀ DZÁgÀ @ ªÀiÁ£À¥Àà EªÀ£ÀÄ FUÉÎ 10-12 ¢£ÀUÀ¼À »AzÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ eÉÆvÉ PÁ¥ÉðAlgÀ PÉ®¸À ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ PÀÄrvÀzÀ ZÀlPÉÌ CAnPÉÆArzÀÄÝ, zÀÀªÀÄÄä, PɪÀÄÄä, gÉÆÃUÀ¢AzÀ §¼À®ÄwÛzÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ : 27-09-2010 gÀAzÀÄ gÉÆÃUÀ¢AzÀ C¸Àé¸ÀÜUÉÆAqÀÄ E¯ÁdÄ PÀÄjvÀÄ UÀAUÁªÀw ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÉÃjPÉAiÀiÁVzÀÄÝ E¯ÁdÄ ¥sÀ°¸ÀzÉ ¢£ÁAPÀ : 28-09-2010 gÀAzÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À ªÀÄgÀtzÀ°è AiÀiÁªÀÅzÉà jwAiÀÄ ¸ÀA±ÀAiÀÄ ªÀUÉÊgÉ EgÀĪÀÅ¢®è CAvÁ ªÀÄÄAvÁV ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±À EgÀÄvÀÛzÉ.

PÀ£ÀPÀVj oÁuÉ AiÀÄÄrDgï £ÀA 21/10 PÀ®A 174 ¹Dg惡

¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÀéAvÀ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ªÀÄÈvÀ ¨sÁUÀå²æà FPÉAiÀÄÄ ¢£ÁAPÀ 18-09-2010 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 06-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è£À ¸ÉÆÖêïUÉ ¹ÃªÉÄ JuÉÚ vÀÄA©, CqÀÄUÉ ªÀiÁqÀ®Ä ¸ÉÆÖÃªï ºÉÆwÛ¹zÁUÀ CzÀÄ MªÉÄä¯Éà zsÀUï CAvÁ ¨ÉAQ ºÀwÛ ¸ÀzÀj ¹ÃªÉÄ JuÉÚAiÀÄÆ ¨sÁUÀå²æà FPÉAiÀÄ ªÉÄʪÉÄÃ¯É ºÀgÀr ¨ÉAQ ºÀwÛPÉÆArzÀÄÝ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¼ÀÄ ¥Á°¸ÀÖgï §mÉÖ zsÀj¹zÀÝjAzÀ CªÀÅUÀ½UÀÆ ¨ÉAQ ºÀwÛPÉÆAqÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¼À JgÀqÀÆ PÉÊUÀ½UÉ, PÁ®ÄUÀ½UÉ, PÀÄwÛUÉUÉ,JzÉUÉ ¨ÉAQ ºÀwÛ ¸ÀÄlÖ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ, ºÉaÑ£À E¯Ád PÀÄjvÀÄ «ªÀÄì D¸ÀàvÉæ §¼ÁîjAiÀÄ°è ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÁÝUÀ ¢£ÁAPÀ 27-09-2010 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 04-30 UÀAmÉUÉ E¯Ád ¥sÀ°¸ÀzÉà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

vÁªÀgÀUÉÃgÁ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 21/10 PÀ®A 353, 355, 504, 506 L¦¹

¢£ÁAPÀ: 28-09-2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà £ÁUÀAiÀÄå vÀAzÉ µÀqÀPÀëgÀAiÀÄå ªÀĹÌ, ªÀAiÀĸÀÄì 46 ªÀµÀð, G: ªÀÄÄSÉÆåÃ¥ÁzsÁåAiÀÄgÀÄ, ¸À.».¥Áæ. ±Á¯É, ºÁUÀ¯ÁݼÀ ¸Á: eÉ. gÁA¥ÀÄgÀ, ºÁ: ªÀ: vÁªÀgÀUÉÃgÁ EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV °TvÀ ¦üAiÀiÁ𢠸À°è¹zÀÄÝ, CzÀgÀ ¸ÁgÁA±À F ¥ÀæPÁgÀ EgÀÄvÀÛzÉ. ¢£ÁAPÀ 27-09-2010 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 4-00 UÀAmÉUÉ ±Á¯ÉAiÀÄ°è ªÀÄPÀ̼À ¥ÀjÃPÉëAiÀÄ PÀvÀðªÀåzÀ°èzÁÝUÀ ºÁUÀ¯ÁݼÀ UÁæªÀÄzÀ ºÀĸÉãÀ¥Àà vÁ¬Ä ºÀ£ÀĪÀĪÀÄä ZÀ®ªÁ¢ FvÀ£ÀÄ §AzÀÄ ©¹ HlzÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄPÀ̽UÉ ¤ÃqÀĪÀ ¥ÉÆæÃvÁìºÀ zsÀ£À ºÁUÀÆ J¸ï.J¸ï.J.(¸ÀªÀð ²PÀët C©üAiÀiÁ£À) C£ÀÄzÁ£ÀzÀ §UÉÎ ªÀiÁ»w PÉýzÀ£ÀÄ. £Á£ÀÄ "¸Àj ¸Àé®à vÁ½j ªÀÄPÀ̼À ¥ÀjÃPÉë £ÀqÉ¢ªÉ, MAzÀÄ ºÀvÀÄÛ ¤«ÄµÀzÀ°è ¤ªÀÄUÉ ªÀiÁ»w PÉÆqÀÄvÉÛãÉ" CAvÁ ºÉýzÉ£ÀÄ. DzÀgÉ ºÀĸÉãÀ¥Àà£ÀÄ MªÉÄäïÉà "E¯Éèãï PÀÄAr ºÀqÀ¸ÁPÀ C¢AiÉÄãï, ¸ÀzÀå ªÀiÁ»Û PÉÆqÀÄ" CAvÁ CAzÀ£ÀÄ. CzÀPÉÌ £Á£ÀÄ "E°è ¥ÀjÃPÉë £ÀqÉ¢ªÉ, ¤ÃªÀÅ F jÃw ªÀwð¸ÀĪÀÅzÀÄ ¸ÀjAiÀÄ®è" CAvÁ ºÉüÀÄvÁÛ ±Á¯É¬ÄAzÀ ºÉÆgÀUÉ §AzÉ£ÀÄ. DUÀ ºÀĸÉãÀ¥Àà£ÀÄ "K£À¯Éà ¸ÀƼÉà ªÀÄUÀ£À ¤£ÀUÀ ªÀiÁ»Û PÉýzÀæ PÉÆqÀ¨ÉÃPÀ CµÀÖ, J¯Áè ªÀiÁ»Û §gÀÝ ¸À» ªÀiÁr ¹Ã¯ï MwÛ PÉÆqÀÄ" CAvÁ PÉýzÀ£ÀÄ. £Á£ÀÄ ªÀiÁ»wAiÀÄ£ÀÄß PÉÆqÀĪÀµÀÖgÀ°è ºÀĸÉãÀ¥Àà£ÀÄ "¤Ã ªÀiÁ»Û PÉÆlæ £ÀªÀÄÆägÁUï fêÀ£Á ªÀiÁrÛ ªÀÄUÀ£À E°ÝzÀæ HgÀ ©qÀ¸ÀÛ¤Ã" CAvÁ ¨Á¬Ä ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ ±Á¯ÉAiÀÄ°èzÀÝ ²æà CAzÀ¥Àà ¨É¼ÀªÀr, ¸ÀºÀ ²PÀëPÀgÀÄ ºÁUÀÆ ²æà ªÀÄ®è¥Àà eÉÆÃV, ¸ÀºÀ ²PÀëPÀgÀÄ §AzÀÄ "ºÀĸÉãÀ¥Áà ¤Ã£ÀÄ F jÃw ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ ¸ÀjAiÀÄ®è" CAvÁ ºÉüÀ®Ä "¤ÃªÉ¯Áè £À£ÀUÀ §Ä¢Þ ºÉüÁPÀ §gÀ¨Áåræ, J¯Áè ¸ÀƼÉà ªÀÄPÀÆî MAzÀ ¤Ãªï §jæïÉà M§â§âgÀ£ï £ÉÆÃqÉÆ̼ÀÛ¤Ã" C£ÀÄßvÁÛ PÀvÀðªÀåzÀ°èzÀÝ £À£ÀUÉ vÀ£Àß §®UÁ®°èzÀÝ ZÀ¥Àà°AiÀÄ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ vÀ¯ÉUÉ ºÁUÀÆ ªÀÄÄRPÉÌ »UÁΪÀÄÄUÁÎ ºÉÆqÉzÀ£ÀÄ. DUÀ £ÀªÀÄä ¸ÀºÀ ²PÀëPÀgÀÄ ºÁUÀÆ ºÁUÀ¯ÁݼÀ UÁæªÀÄzÀ ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ ªÀÄÄzÀÝ®UÀÄA¢ EªÀgÀÄ §AzÀÄ dUÀ¼À ©r¹zÀgÀÄ. £ÀAvÀgÀ ºÀĸÉãÀ¥Àà£ÀÄ "¤Ã K£ÀgÀ PÀA¥ÉèÃAmï PÉÆqÁPÀ ¸ÉÖõÀ£ïUÉ ºÉÆÃzÀæ ¤£Àß fêÁ£À vÉUÉzÀÄ ©qÀÛ¤Ã, ºÀĵÁgï" CAvÁ C£ÀÄßvÁÛ ºÉÆÃzÀ£ÀÄ. £À£ÀUÉ ¨sÀAiÀĪÁVzÀÝjAzÀ ¤£Éß oÁuÉUÉ §gÀzÉà EAzÀÄ £ÀªÀÄä ±Á¯ÉAiÀÄ ¸ÀºÀ ²PÀëPÀgÀÄ, ªÉÄïÁ¢üPÁjUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ UÁæªÀÄzÀ »jAiÀÄgÉÆA¢UÉ ZÀað¹ vÀqÀªÁV §AzÀÄ F ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ¤ÃrgÀÄvÉÛãÉ. ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆAqÉ£ÀÄ.

ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ oÁuÉ AiÀÄÄrDgï £ÀA 52/10 PÀ®A 174 ¹Dg惡

ªÀÄÈvÀ£ÀÄ QèãÀgï EzÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ. 27-09-2010 gÀAzÀÄ gÁwæ 11-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¯Áj £ÀA. J£ï.J¯ï- 02 f-3466 £ÉÃzÀÝgÀ ¯Áj mÉæîgïzÀ°è ªÀÄ®UÀ®Ä ºÁ¹UÉ ºÁ¸ÀÄwÛzÁÝUÀ §ºÀıÀB DPÀ¹äÃPÀªÁV eÉÆð ºÉÆÃV ©¢ÝzÀÄÝ, mÉæîgïzÀ°èAiÀÄ ºÀÄPÀÄÌ CxÀªÁ PÀ©âtzÀ ¨sÁUÀ vɯÉUÉ eÉÆÃgÁV §rzÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀlÖAvÉ PÀAqÀÄ §gÀÄwÛzÀÄÝ, DvÀ£À ¸Á«£À°è ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÀ ªÀÄÄAvÁVzÀÝ °TvÀ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀÝgÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÉÄð£ÀAvÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

Tuesday, September 28, 2010

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE : 28-09-2010

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.
¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w : 28/09/2010
©ÃzÀgÀ ªÀiÁPÉÃðl ¥ÉưøÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA 11/2010 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ: 27-09-10 gÀAzÀÄ 1900 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠱ÀAPÀgÀ vÀAzÉ FgÀ¥Áà ªÀAiÀÄ: 60 ªÀµÀð ¸Á ¯ÁqÀUÉÃj ©ÃzÀgÀ EªÀgÀ ªÀÄUÀ£ÁzÀ «ÃgÀ±ÉnÖ vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀ ªÀAiÀÄ: 28 ªÀµÀð EªÀgÀÄ CAUÀ«PÀ®¤zÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ£À¹PÀ C¸À±Àé£ÁVzÀÄÝ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ MAzÀÄ ªÀµÀð¢AzÀ vÀ¯É £ÉÆë¤AzÀ §¼À®ÄwÛzÀÝ£ÀÄ. »ÃVgÀªÀÅ°è vÀ¯É£ÉÆêÀÅ vÁ¼À¯ÁgÀzÉ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ; 27-09-2010 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 300 «µÀ ¸Éë¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ aQvÉì PÀÄjvÀÄ D¸ÀàvÉæUÉ zÁR®Ä ªÀiÁqÀ¯ÁVzÀÄÝ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀ½îSÉÃqÀ(©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA 11/2010 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ : 27/09/2010 gÀAzÀÄ 0900 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ UÉÆ«AzÀ¥Áà vÀAzÉ ©üêÀÄuÁÚ ªÉÄÃvÉæ eÁ: PÀÄgÀħ ªÀAiÀÄ: 67 ªÀµÀð G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á ¸ÀįÁÛ£À¨ÁzÀªÁr EªÀgÀ ªÀÄUÀ ªÀÄÈvÀ C¤Ã®PÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ UÉÆ«AzÀ¥Áà ªÉÄÃvÉæ ªÀAiÀÄ: 25 ªÀµÀð G: PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á ¸ÀįÁÛ£À¨ÁzÀªÁr EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ : 23-09-10 gÀAzÀÄ Cw ºÉZÀÄÑ PÀÄrzÀÄ ¤±ÉAiÀÄ°è ¨ÉAQ ºÀaÑPÉÆAqÀÄ EgÀÄvÁÛgÉ. ¸ÀzÀj ªÀåQÛAiÀÄ£ÀÄß ©ÃzÀgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è zÁR¯ÁVzÀÄÝ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

UÁA¢üUÀAd oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 156/2010 PÀ®A ªÀÄ£ÀĵÀå PÁuÉ :-
¢£ÁAPÀ : 26/09/2010 gÀAzÀÄ 1100 UÀAmÉUÉ C° ªÀĺÀäzÀ vÀAzÉ ªÀĺÀäzÀ SÁ£À ªÀAiÀÄ: 36 ªÀµÀð eÁ: ªÀÄĹèA G; eÉ.¹.© ZÁ®PÀ ¸Á §®¬Ä UÁæªÀÄ ºÀjAiÀiÁuÁ gÁdå ¸ÀzÀå ºÀPï PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EªÀgÀ À ªÀÄUÀ ªÀĺÀäzÀ E£À¸Á¥sÀ vÀAzÉ C°ªÀĺÀäzÀ ªÀAiÀÄ: 7 ªÀµÀð eÁ: ªÀÄĹèA G: J¯ï.PÉ.f «zÁåyð ¸Á §®¬Ä UÁæªÀÄ ºÀjAiÀiÁuÁ gÁdå ¸ÀzÀå ºÀPï PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EªÀ£ÀÄ ªÀÄ£É ªÀÄÄAzÉ Dl CqÀ®Ä ºÉÆÃzÀªÀ£ÀÄ ªÀÄgÀ½ ªÀÄ£ÉUÉ §gÀzÉ PÁuÉAiÀiÁVgÀÄvÁÛ£É. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄAoÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 96/2010 PÀ®A 341, 504, 324 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ : 27/09/10 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 0800 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉAPÀmï vÀAzÉ ¦ÃgÀ¥Áà UÁAiÀÄPÀªÁqÀ ªÀAiÀÄ: 50 ªÀµÀð G: MPÀÌ®ÄvÀ£À PÉ®¸À ¸Á AiÀÄ®èzÀUÀÄAr EªÀgÀ ºÉAqÀwUÉ DgÉÆæ gÁªÀÄ°AUÀ vÀAzÉ ±ÁæªÀt UÁAiÀÄPÀªÁqÀ ¸Á AiÀÄ®èzÀUÀÄAr EªÀgÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ CzÀ£ÀÄß PÉüÀ®Ä ¦üAiÀiÁ𢠺ÉÆÃzÁUÀ DPÀæªÀĪÁV vÀqÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄÝ §rUɬÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ªÀÄvÀÄÛ vÀÄnAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

PÀıÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 87/2010 PÀ®A 87 PÉ.¦.DPïÖ :-
¢£ÁAPÀ : 27/09/2010 gÀAzÀÄ 1545 UÀAmÉUÉ ¥ÉÆ°Ã¸ï ¹§âA¢ ºÁUÀÆ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ PÀıÀ£ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ºÀt ElÄÖ ¥Àt vÉÆÃlÄÖ ¥ÀgÉî JA§ E¹Öl Dl DqÀÄwÛzÀÝ d£ÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr CªÀgÀ ºÉ¸ÀgÀÄ «ZÁj¸À®Ä ¹zÀÝAiÀiÁå vÀAzÉ ZÉ£ÀßAiÀiÁå ¸Áé«Ä ªÀAiÀÄ: 26 eÁ: ¸Áé«Ä G mÉîgï E£ÀÆß 4 d£À J®ègÀÄ PÀıÀ£ÀÆgÀ JAzÀÄ w½¹zÀÄÝ £ÀAvÀgÀ CªÀgÀ ªÀ±ÀzÀ°èzÀÝ 1120/- gÀÆUÀ¼À£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ 52 E¹àlÖ J¯ÉUÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁr CªÀgÀ£ÀÄß zÀ¹ÛVj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

UÁA¢üUÀAd oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 155/2010 PÀ®A 457, 380 L¦¹ :-¢£ÁAPÀ : 26/27-9-2010 gÀAzÀÄ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è ¦üAiÀiÁð¢ NAPÁgÀ vÀAzÉ ZÀAzÀæ¥Àà ªÉÆÃUÁ ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð G: PÉÆÃjAiÀÄgï ¸À«ð¸ï ¸Á ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¸ÀzÀå ©¯Á¯ï PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ ªÀÄ£É Qð ªÀÄÄjzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÉÆüÀUÉ ºÉÆÃV 1) MAzÀÄ J¯ï.f. PÀA¥À¤AiÀÄ PÀ®gÀ 2) r.«.r. ¸ÁàPÀð 3) MAzÀÄ vÉÆÃ¯É (10 UÁæªÀÄ) §AUÁgÀzÀ ¸ÉêÀ£À¦ü¸ï 4) £ÀUÀzÀÄ ºÀt 5000/- »ÃUÉ MlÄÖ 17,500/- gÀÆ¥Á¬Ä ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß AiÀiÁgÀÆ C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄÄqÀ© ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 80/2010 PÀ®A 143, 147, 148, 323, 448, 324, 504, 506, 109 eÉÆvÉ 149 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ : 26-09-10 gÀAzÀÄ gÁwæ 2100 ¦üAiÀiÁ𢠱ÀgÀt¥Áà vÀAzÉ CuÉÚÃ¥Áà zÀeÉð ªÀAiÀÄ: 53 ªÀµÀð eÁ: ¹A¦UÀ ¸Á »ÃgÀ£ÁUÁAªÀ EªÀgÀÄ QgÁt CAUÀrAiÀÄ°è ªÁå¥ÁgÀ ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ DgÉÆæ ¢°Ã¥À vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Áà E£ÀÆß 4 J®ègÀÆ ¸Á »ÃgÀ£ÁUÁAªÀ EªÀgÀÄ §AzÀÄ QgÁt CAUÀrAiÀÄ°è CwPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÀ°è¤AzÀ ºÉÆÃqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ CtÚ£À ªÀÄUÀ ªÀÄAdÄ£ÁxÀ EªÀgÀÄ §AzÀÄ dUÀ¼À ©r¸À®Ä §AzÁUÀ CªÀ¤UÀÆ PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄ£ÁßJSÉÃ½î ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 156/2010 PÀ®A 32, 34 PÉ.E DPÀÖ :-
¢£ÁAPÀ : 27/09/10 gÀAzÀÄ 1820 UÀAmÉUÉ ¥ÉÆ°Ã¸ï ¹§âA¢ ºÁUÀÆ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¨ÉÆÃgÁ¼À UÁæªÀÄzÀ ºÉÆÃl® JzÀgÀÄUÀqÉ ¸ÀPÁðgÀzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¥ÀgÀªÁ¤UÉ E®èzÉ PÀ¼Àî ¸ÀAvɬÄAzÀ ¸ÀgÁ¬Ä ¨Ál¯ïUÀ¼À£ÀÄß vÀAzÀÄ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß PÀAqÀÄ CªÀ£À ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr ºÉ¸ÀgÀÄ «ZÁj¹®Ä £ÀAzÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ §¸ÀªÀgÁd UÀÄ¥ÁÛ ªÀAiÀÄ: 23 ªÀµÀð eÁ:J¸À.¹. G: ºÉÆÃmÉ® PÉ®¸À ¸Á ¨ÉÆÃgÁ¼À JAzÀÄ w½¹zÀ£ÀÄ £ÀAvÀgÀ CªÀgÀ ªÀ±ÀzÀ°èzÀÝ 28 ¨ÉÆä ¸ÉàõÀ® «¹Ì 180 JªÀÄ.J®. CAzÁdÄ ¨É¯É 1076=00 gÀÆ¥Á¬Ä ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀ ¸ÁgÁAiÀÄ£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

RlPÀ aAZÉÆý ¥ÉưøÀ oÁuÉ £ÀA 69/2010 PÀ®A 504, 447, 427 eÉÆÃvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ : 27/09/2010 gÀAzÀÄ 0815 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠫ÄÃgÁ¨Á¬Ä UÀAqÀ §§£ÀgÁªÀ J¨Áf ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð ¸Á ¨ÁeÉÆüÀUÁ EªÀgÀ UÀAqÀ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉArUÉ UÉÆwÛ®èzÉà ¦üAiÀiÁð¢UÉ §AzÀ ºÉÆ®ªÀ£ÀÄß ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 7-8 wAUÀ¼À DgÉÆæ zsÀ£ÁfgÁªÀ vÀAzÉ UÀt¥ÀvÀgÁªÀ eÁzÀªÀ E£ÀÆß 3 d£À J®ègÀÆ ¨ÁeÉÆüÀUÁ EªÀjUÉ ªÀiÁgÁl ªÀiÁr J°èUÉ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É »ÃVgÀĪÀ°è ¦üAiÀiÁ𢠧AzÀÄ vÉÆUÀj ªÀÄvÀÄÛ eÉÆüÀzÀ ¨É¼É ©wÛzÀ ºÉÆ®zÀ°ègÀĪÁUÀ DgÉÆævÀgÀÄ 21/9/10 gÀAzÀÄ 1900 UÀAmÉUÉ §AzÀÄ ºÉÆ®zÀ°èzÀÝ vÉÆUÀgÉ ªÀÄvÀÄÛ eÉÆüÀzÀ ¨É¼ÉAiÀÄ£ÀÄß QwÛ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 20 ¸Á«gÀ¢AzÀ 24 ¸Á«gÀ gÀÆ¥Á¬ÄAiÀĵÀÄÖ £ÀµÀÖ GAlÄ ªÀiÁr CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊ¢gÀÄvÁÛgÉ JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 270/2010 PÀ®A 41, 102 ¹.Dgï.¦.¹ eÉÆÃvÉ 379 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÉPÀë£ï 6 eÉÆÃvÉ 3, 7 E¹ CPïÖ :-
¢£ÁAPÀ : 27/9/2010 gÀAzÀÄ 1530 UÀAmÉUÉ ¥ÉÆ°Ã¸ï ¹§âA¢ ºÁUÀÆ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÉÆüÀPÉÃgÁ UÁæªÀÄzÀ ²ªÁgÀzÀ°ègÀĪÀ PÉ.f.J£ï. zsÁ¨ÁzÀ JzÀgÀÄUÀqÉ C£Á¢üPÀÈvÀªÁV ºÁUÀÄ CPÀæªÀĪÁV ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀĪÀzÀPÁÌV ¸ÁV¸ÀÄwzÀÝ ªÁºÀ£ÀzÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr CªÀgÀ ªÀ±ÀzÀ°èzÀÝ (1) 190 °Ãlgï r¸Éïï CAzÁdÄ QªÀÄävÀÄ 5700/-gÀÆ. (2) 165 °Ãlgï mÁæA¸À¥sÁgÀªÀÄgï D¬Ä¯ï C.Q,. 4950/- gÀÆ (3) 50 °Ãlgï ¹» JuÉÚ CA.Q. 2500/- gÀÆ. £ÉÃzÀݪÀÅUÀ¼À£ÀÄß MAzÀÄ ªÀÄA»zÁæ gÉhÄʯÉÆà ªÁºÀ£À £ÀA.JªÀiï-26/«-2707 £ÉÃzÀªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ªÀ±À¥Àr¹PÉÆAqÀÄ ºÉ¸ÀgÀÄ «ZÁj¸À®Ä 1) SÁeÁ vÀAzÉ E¸Áä¬Ä® ZË¢æ 2) n¥ÀÄ ¸ÀįÁÛ£À @ ªÀÄÄzÁ¹Ã¯ï vÀAzÉ E¸Áä¬Ä®¸Á§ ZË¢æ ªÀAiÀÄ: 19 ªÀµÀð eÁ: ªÀÄĹèA G: PÉ.f.J£ï. zsÁ¨ÁzÀ ªÀiÁ°PÀ E§âgÀÆ ¸Á zsÀªÀÄð¥Él ªÀÄÄAoÁ¼Á JAzÀÄ w½¹zÀ£ÀÄ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 271/2010 PÀ®A 78 (3) PÉ.¦. CPïÖ :-
¢£ÁAPÀ : 27/09/10 gÀAzÀÄ 1815 UÀAmÉUÉ ¥ÉÆ°Ã¸ï ¹§âA¢ ºÁUÀÆ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥ÀlÖtzÀ §¸ÀªÉñÀégÀ ZËPÀ ºÀwÛgÀzÀ ¨ÁA¨É ªÀÄlPÁ MAzÀÄ gÀÆ¥Á¬ÄUÉ 80=00 gÀÆ CAvÁ ºÉüÀÄvÁÛ ªÀÄlPÁ aÃn §gÉzÀÄPÉƼÀÄîvÁÛ ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄPÉƼÀÄîwÛzÁÝUÀ ªÀåQÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É zsÁ½ ªÀiÁr ºÉ¸ÀgÀÄ «ZÁj¸À®Ä ªÀÄ°èPÁdÄð£À vÀAzÉ ¸Á¬Ä§uÁÚ ªÉÆüÀPÉÃj ªÀAiÀÄ: 40ªÀµÀð eÁ: J¸ï¹ ºÉÆïÉÃAiÀiÁ G: PÀÆ°PÉ®¸À ¸Á EA¢gÁ £ÀUÀgÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ JAzÀÄ w½¹zÀ£ÀÄ ¸ÀzÀj ªÀåQÛAiÀÄ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

ªÀiÁPÉðl ¥ÉưøÀ oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 91/2010 PÀ®A 79, 80 PÉ.¦ CPïÖ :-
¢£ÁAPÀ : 27/09/2010 gÀAzÀÄ 2015 UÀAmÉUÉ ¥ÉÆ°Ã¸ï ¹§âA¢ ºÁUÀÄ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀzÀ ¹n ¯ÁqÀÓ M¼ÀUÀqÉ PÉÆuÉAiÀÄ°è PÉ®ªÀÅ d£ÀgÀ ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀtPÉÌ ElÄÖ CAzÀgÀ ¨ÁºÀgÀ JA§ £À¹Ã©£À E¸ÉàÃl eÉÆÃeÁl DqÀÄwÛgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß PÀAqÀÄ CªÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr ºÉ¸ÀgÀÄ «ZÁj¸À®Ä C¤Ã®PÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ¯ÉÃl ªÉÊf£ÁxÀ ¢UÀªÁ®, 26 ªÀµÀð, ¸Á: d»gÁ¨ÁzÀ ¸ÀzÀå ªÀÄAUÀ®¥ÉÃl ©ÃzÀgÀ E£ÀÆß 5 d£ÀgÀÄ JAzÀÄ w½¹zÀgÀÄ £ÀAvÀgÀ CªÀgÀ ªÀ±ÀzÀ°èzÀÝ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 21,645/-gÀÆ¥Á¬Ä ªÀÄvÀÄÛ 52 E¹àÃmï J¯ÉUÀ¼ÀÄ d¦Û ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ ¸ÀzÀj 5 d£À DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

GULBARGA DIST REPORTED CRIMES

PÀ¼ÀªÀÅ ¥ÀæPÀgÀt :-

C±ÉÆÃPÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉ :²æà dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀ CtUÀÄAf ¸Á|| gÁWÀªÉÃAzÀæ £ÀUÀgÀ UÀÄ®§UÁðgÀªÀgÀÄ, £Á£ÀÄ ªÀÄzÀå ¸Éë¹ £À±É ºÉZÁÑVzÀÝjAzÀ §¸À ¸ÁÖöåAqÀ ºÀwÛgÀ «£ÁAiÀÄPÀ ¨ÁgÀ JzÀgÀÄUÀqÉ ¥ÀæeÉÕ vÀ¦à ªÀÄ®VgÀĪÁUÀ AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ £À£Àß PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ mÉÊmÁ£À ªÁZï, MAzÀÄ ªÉƨÉÊ® ªÀÄvÀÄÛ eÉé£À°èzÀÝ ` 6000/- £ÀUÀzÀÄ ºÀt »ÃUÉ MlÄÖ ` 7500/- ªÀiË®åzÀÝ£ÀÄß PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆVgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ C±ÉÆÃPÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

Raichur District Reported Crimes

¢£ÁAPÀ:27.09.2010 gÀAzÀÄ 10.45 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ±ÉÃRgÀ¥Àà vÀAzÉ ¸ÀÆUÀ¥Àà ¸Á:ªÀiÁqÀVj ºÁ:ªÀ:CA¨ÉÃqÀÌgï£ÀUÀgÀ ªÀiÁ£À« EªÀ£ÀÄ mÁmÁ¸ÀĪÉÆêÁºÀ£À ¸ÀASÉå:PÉJ.36, JªÀiï.2297 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß 7£Éà ªÉÄÊ®ÄPÁæ¸ï-gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹, ªÉÃUÀ ¤AiÀÄAvÀæt ªÀiÁqÀ¯ÁUÀzÉ C¹ÌºÁ¼À UÁæªÀÄzÀ ºÉÆgÀªÀ®AiÀÄzÀ°ègÀĪÀ EAqÉãï UÁå¸ï UÉÆÃqÁ£ï ºÀwÛgÀ JzÀgÀÄUÀqɬÄAzÀ §gÀÄwÛzÀÝ PÀªÀiÁAqÀgï fÃ¥ÀĸÀASÉå:PÉJ.36,JªÀiï.887 £ÉÃzÀÝPÉÌ rQÌPÉÆnÖzÀÝjAzÀ fæ£À°è ¥ÀæAiÀiÁt¸ÀÄwÛzÀÝ AiÀÄ®èªÀÄä vÀAzÉ gÁªÀÄ¥Àà, a£ÀߪÀÄä UÀAqÀ vÁAiÀÄ¥Àà EªÀj§âjUÉ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ C¥ÀWÁvÀzÀ £ÀAvÀgÀ mÁmÁ¸ÀĪÉÆà ªÁºÀ£À ZÁ®PÀ£ÀÄ ¸Àé®à ªÀÄÄAzÉvÉUÉzÀÄ PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ¤°è¹gÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ fÃ¥ÀÄZÁ®PÀ ²æÃgÁªÀÄ vÀAzÉ zÀħ⠣ÁUÀ¥Àà ¸Á: ºÉƸÀªÀÄ°AiÀiÁ¨Ázï UÁæªÀÄ EªÀ£ÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

    ¢£ÁAPÀ:27.09.2010 gÀAzÀÄ 15.30 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ±ÀQî CºÀäzï vÀAzÉ ºÀĸÉãï¸Á§ vÀÄ¥sÁ£ïªÁºÀ£À¸ÀASÉå: PÉJ.36,JªÀiï.6279 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ªÀiÁ£À«-gÁAiÀÄZÀÆgÀÄgÀ¸ÉÛAiÀÄ°è CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹, ªÉÃUÀ ¤AiÀÄAvÀæt ªÀiÁqÀ¯ÁUÀzÉ ªÀiÁ£À«¥ÀlÖtzÀ PÉ.J¸ï.Dgï.n.¹. §¸ï r¥ÉÆà ºÀwÛgÀ JzÀgÀÄUÀqɬÄAzÀ §gÀÄwÛzÀÝ »ÃgÉÆúÉÆAqÁ ªÉÆÃmÁgÀ¸ÉÊPÀ¯ï¸ÀASÉå:PÉJ.02,EE.9585 £ÉÃzÀÝPÉÌ rQÌPÉÆnÖzÀÝjAzÀ ªÉÆÃmÁgÀ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÉÄÃvÀ PɼÀUÉ ©zÀÝ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ïZÁ®PÀ gÀ«PÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ PÀj°AUÀ¥Àà ¸Á:aªÀiÁè¥ÀÆgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀºÀ-¥ÀæAiÀiÁtÂPÀ ¤AUÀ¥Àà vÀAzÉ ©ÃgÀ¥Àà ¸Á: ºÀtV EªÀjUÉ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉAzÀÄ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ gÀ«PÀĪÀiÁgÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÀiÁ£À« oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

    ¢£ÁAPÀ:27.09.2010 gÀAzÀÄ 09.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ªÀĺÀäzï ¸Á:ªÀiÁqÀVj EªÀ£ÀÄ ªÀiÁåPïì ¦PÀ¥ï ªÁºÀ£À ¸ÀASÉå:PÉJ.36,6355 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ¹gÀªÁgÀPÀqɬÄAzÀ CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ºÀgÀ« UÁæªÀÄzÀ §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ ºÀwÛgÀ gÀ¸ÉÛ§¢AiÀÄ°è ¤AwzÀÝ ¥sÁwêÀiÁ UÀAqÀ ªÀi˯Á¸Á§ 50 ªÀµÀð EªÀ½UÉ rQÌPÉÆnÖzÀÝjAzÀ JqÀZÀ¥ÉàUÉ ¨sÁjM¼À¥ÉmÁÖV J®Ä§Ä ªÀÄÄj¢gÀÄvÀÛzÉ ªÀÄvÀÄÛ JqÀUÁ®Ä ºÉ¨ÉâgÀ½UÉ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ¥sÁwêÀiÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¹gÀªÁgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

    ¢£ÁAPÀ: 16.09.2010 gÀAzÀÄ AiÀÄAPÀ£ÀUËqÀ vÀAzÉ ¥ÀA¥Á¥Àw ¸Á:UÉÆãÁégÀ UÁæªÀÄ EªÀ£ÀÄ CzÉ UÁæªÀÄzÀ ªÀĺÁAvÀªÀÄä¼À ªÀÄUÀ½UÉ Nr¹zÀÄÝ F «µÀAiÀÄPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹, ¥ÀA¥Á¥Àw ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀA¥Á¥ÀwAiÀÄ ªÀÄPÀ̼À«gÀÄzÀÝ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÀÄÝ, EzÉëµÀAiÀÄPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹,¢£ÁAPÀ:27.09.2010 gÀAzÀÄ 18.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ¤Ã®ªÀÄä UÀAqÀ dUÀ¢Ã±À¸Áé«Ä ¸Á: UÉÆãÁégï ºÁUÀÆ EvÀgÉà ªÀÄÆgÀÄ d£ÀgÀÄ ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ AiÀÄAPÀ£ÀUËqÀ£À vÁ¬Ä UÀÄgÀħ¸ÀªÀÄä¼À£ÀÄß vÀqÉzÀÄ ¤°è¹, CªÁZÀå±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¢Ý M¼À¥ÉlÄÖUÉƽ¹gÀÄvÁÛgÉAzÀÄ UÀÄgÀħ¸ÀªÀÄä PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÀÄ¹Ì oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

    ¢£ÁAPÀ:26.09.2010 gÀAzÀÄ §¸ÀªÀ¥ÀÆtðAiÀÄå vÀAzÉ ªÉAPÀlVj ¸Á:ªÀiÁ¸ÀzÉÆrØ EªÀgÀ ªÀiÁ¸ÀzÉÆrØ ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ°ègÀĪÀ ºÉÆ® ¸ÀªÉÃð¸ÀASÉå:299 £ÉÃzÀÝgÀ°è zÁj ©qÀĪÀAvÉ MvÁ۬Ĺ CzÉ UÁæªÀÄzÀ ²æäªÁ¸À @ ªÁ¸ÀÄ vÀAzÉ ±ÉõÀVjgÁªï ¸Á:UÀÆUÀ¯ï, gÀ«PÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ vÀĪÀÄðw ºÀ£ÀĪÀÄAvÀgÁªï ¸Á:UÀ£ÀߪÀgÀA f¯Áè:PÀȵÀÚ (DAzÀæ¥ÀæzÉñÀ), gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ ¸ÀvÀå£ÁgÁAiÀÄt ¸Á:UÀÆUÀ¯ï, VgÀt ªÉAPÀmÉñÀ vÀAzÉ ºÀÄZÀÑ¥Àà ¸Á: ªÀiÁ¸ÀzÉÆrØ EªÀgÉ®ègÀÆ ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÁAiÀÄ¥Àr¹zÀÝ®èzÉ, ©r¸À®Ä §AzÀ §¸ÀªÀ¥ÀÆtðAiÀÄå EªÀgÀ ¥ÀwßAiÀÄ PÀÆzÀ®Ä »rzÀÄ J¼ÉzÁr CªÀªÀiÁ£ÀUÉƽ¹gÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¢£ÁAPÀ:27.09.2010 gÀAzÀÄ §¸ÀªÀ¥ÀÆtðAiÀÄå PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ EqÀ¥À£ÀÆgÀÄ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

    ¢£ÁAPÀ:27.09.2010 gÀAzÀÄ 21.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ªÉÄÊ£ÉÆ¢Ýãï vÀAzÉ SÁ¹ÃA¸Á§ ¸Á:«ÃgÀUÉÆÃmï EªÀ£ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀPÀĽwzÁÝUÀ gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ ªÀiÁ£À¥Àà ªÁlgï ¸À¥ÁèAiÀÄgï, ªÀiÁ£ÀvÀ¥Àà vÀAzÉ ¨ÉÊgÀ¥Àà E§âgÀÄ ¸ÉÃj PÀÆ° ºÀt PÉÆqÀĪÀAvÉ PÉýzÁUÀ ¥ÉÊ¥ï¯ÉÊ£ï ºÁQ¹zÀ zÀÄqÀÄØ §AzÀ £ÀAvÀgÀ ¤ªÀÄä PÀÆ°ºÀt PÉÆqÀÄvÉÛãÉAzÀÄ ºÉýzÀÝPÉÌ CªÁZÀå±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, PÉʬÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛ PÀnÖUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÁAiÀÄ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉAzÀÄ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ«£À ¥Àwß SÁ¹A© PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ eÁ®ºÀ½î oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

    °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ vÁ®ÆPÀ ºÀnÖUÁæªÀÄ ¤ªÁ¹, AiÀÄAPÉÆèÁ vÀAzÉ §¸À°AUÀ¥Àà UÀÄqÀzÀ£Á¼ï 85 ªÀµÀð, EªÀ£À ¥ÀwßAiÀÄÄ 8-10 wAUÀ¼À »AzÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÝjAzÀ fãÀªÀzÀ°è fUÀÄ¥ÉìUÉÆAqÀÄ ªÀiÁ£À¹ÃPÀ C¸Àé¸ÀÜ£ÁV, ¢£ÁAPÀ:25.09.2010 gÀAzÀÄ 16.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆgÀUÉ ºÉÆÃVzÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ:27.09.2010 gÀAzÀÄ 18.30 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ UËqÀÆgÀÄ UÁæªÀÄ ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ°è ºÀjAiÀÄÄwÛgÀĪÀ PÁ®ÄªÉAiÀÄ ¤Ãj£À°è AiÀÄAPÉÆç£À ±ÀªÀ ¥ÀvÉÛAiÀiÁVzÀÄÝ, ¥ÀwßAiÀÄÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÝjAzÀ fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥ÉìUÉÆAqÀÄ ªÀiÁ£À¹ÃPÀ C¸Àé¸ÀÜ£ÁV PÁ®ÄªÉAiÀÄ°è ©zÀÄÝ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É ªÀÄgÀtzÀ°è AiÀiÁªÀÅzÉà jÃwAiÀÄ C£ÀĪÀiÁ£À«®èªÉAzÀÄ ªÀÄÈvÀ£À ¥ÀÄvÀæ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ºÀnÖ oÁuÉAiÀÄ°è DPÀ¹äPÀ ¸ÁªÀÅ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

    ²æà PÉ.¦.gÀÄzÉæñÀ ¦J¸ïL AiÀÄgÀUÉÃgÁ oÁuÉ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ:27.09.2010 gÀAzÀÄ ªÀqÀªÀnÖ UÁæªÀÄzÀ°è C£À¢üPÀÈvÀªÁV ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀÄPÁjAiÀiÁzÀ gÀ¸ÁAiÀÄ£À «Ä²ævÀ ¸ÉÃA¢ü vÀAiÀiÁj¹ ªÀiÁgÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀݪÀgÀ ªÉÄÃ¯É zsÁ½ªÀiÁrzÁUÀ ¸ÉÃA¢ü PÀÄrAiÀÄ®Ä PÀĽwzÀÝ 4-5 d£ÀgÀÄ NrºÉÆÃVzÀÄÝ ªÀiÁgÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀÝ AiÀÄ®èªÀÄä UÀAqÀ PÉÆgÀªÀgÀ ®PÀëöäAiÀÄå EªÀ¼À£ÀÄß §A¢ü¹, C.Q.gÀÆ:60/- ªÀiË®åzÀ CzsÀð PÉf.¹ºÉZï¥ËqÀgï, 45 °Ãlgï gÀ¸ÁAiÀÄ£À «Ä²ævÀ ¸ÉÃA¢ü ªÀÄvÀÄÛ ¸ÉÃA¢ü ªÀiÁgÁl ªÀiÁr ¸ÀAUÀ滹zÀÝ £ÀUÀzÀĺÀt:500/- gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À£ÀÄß d¦ÛªÀiÁrPÉÆAqÀÄ AiÀÄgÀUÉÃgÁ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

    ²æà ªÀÄ°èPÁdÄð£À zÀ¦à£ï ¦J¸ïL PÀ«vÁ¼À oÁuÉ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ:27.09.2010 gÀAzÀÄ C«ÄãÀUÀqÀ UÁæªÀÄzÀ°è E¹àÃmïdÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀÝ ²ªÀgÁd vÀAzÉ ²ªÀ°AUÀ¥Àà ¥ÀÆeÁj, AiÀÄAPÀ¥Àà vÀAzÉ CªÀÄgÀ¥Àà FZÀ£Á¼ï, ²ªÀ°AUÀ¥Àà vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Àà £ÁUÀqÀ¢¤ß ªÀÄvÀÄÛ zÉÆqÀØ¥Àà vÀAzÉ «ÃgÀ¨sÀzÀæ¥Àà J®ègÀÆ ¸Á: C«ÄãÀUÀqÀ EªÀgÀ£ÀÄß §A¢ü¹, E¹àÃmï J¯ÉUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £ÀUÀzÀĺÀt:1040/- gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À£ÀÄß d¦ÛªÀiÁrPÉÆAqÀÄ PÀ«vÁ¼À oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

    ¢£ÁAPÀ :02.09.2010 gÀAzÀÄ UÀÄgÀÄ¥Àæ¸ÁzÀ ªÀAiÀiÁ 06 ªÀµÀð PÀªÀiÁä, AiÀÄÄ.PÉ.f «zÁåyð ¸Á: §Æ¢ºÁ¼À PÁåA¥ï FvÀ£ÀÄ ¨É¼ÀUÉÎ E.eÉ.ºÉƸÀ½î PÁåA¥ï ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ ²æà .PÀȵÀÚzÉêÀgÁAiÀÄ ±Á¯ÉUÉ ºÉÆÃzÁUÀ, 15.45 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ M§â ªÀåQÛ ±Á¯ÉUÉ §AzÀÄ ¸ÀzÀj ºÀÄqÀÄUÀ£À ¥ÉzÀݪÀÄä½UÉ §ºÀ¼À ¹ÃjAiÀĸï EzÉ UÀÄgÀÄ¥Àæ¸ÁzÀ£À£ÀÄß PÀgÉzÀÄ PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄvÉÛÃ£É CAvÀ ±Á¯ÉAiÀÄ ªÀÄÄSÉÆåÃ¥ÁzÁåAiÀĤAiÀiÁzÀ ²æêÀÄw ¢Ã¥Á eÉ UÀAqÀ ¸ÀvÀå£ÁgÁAiÀÄt EªÀjUÉ w½¹ ±Á¯É¬ÄAzÀ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ, 19.00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ UÀÄgÀÄ¥Àæ¸ÁzÀ£À vÀAzÉAiÀiÁzÀ PÉ.gÁdÄ gÀªÀgÀ ªÉÆèÉÊ°UÉ ¥sÉÆÃ£ï ªÀiÁr ¤£Àß ªÀÄUÀ £ÀªÀÄä ºÀwÛgÀ ¸ÀÄgÀQëvÀªÁVzÁÝ£É J°èAiÀÄÆ ºÀÄqÀÄPÀ ¨ÉÃqÀ £ÀªÀÄUÉ 15 ®PÀë gÀÆ PÉÆqÀ¨ÉÃPÀÄ ºÀt J°èUÉ vÀAzÀÄ PÉÆqÀ¨ÉÃPÀÄ CAvÀ £Á¼É w½¸ÀÄvÉÛÃªÉ F «µÀAiÀÄ ¥ÉÆðøÀjUÉ w½¹zÀgÉ ¤£Àß ªÀÄUÀ£À£ÀÄß G½¸ÀĪÀÅ¢®è CAvÁ ºÉý ºÀtzÀ D¸ÉUÁV UÀÄgÀÄ¥Àæ¸ÁzÀ £À£ÀÄß C¥ÀºÀj¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ ±Á¯ÉAiÀÄ ªÀÄÄSÉÆåÃ¥ÁzÁåAiÀĤAiÀiÁzÀ ²æêÀÄw ¢Ã¥Á EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢üAiÀÄ ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀvÀvÀ ¥ÀæAiÀÄvÀߢAzÀ C¥ÀºÀgÀtPÁgÀgÁzÀ ªÀÄÄ¥Àà£À gÁeÉñÀ vÀAzÉ ¨Á§ÄgÁªï ªÀAiÀÄ:25 ªÀµÀð, ¸Á:§Æ¢ªÁ¼À PÁåA¥ï ªÀÄvÀÄÛ PÉÆqÀ ªÀÄAZÀ° gÁeÉñÀ vÀAzÉ ¥Á¥ÀZÁAiÀÄð®Ä, ªÀAiÀÄ:24 ªÀµÀð ¸Á: aAvÀ®ªÉÆÃj, ªÀÄAqÀ®. ªÀÄ°Ì¥ÀÄj vÁ:gÁdįï f:¥ÀƪÀð UÉÆÃzÁªÀj.EªÀgÀ£ÀÄß ¢£ÁAPÀ:26.09.2010 gÀAzÀÄ §A¢ü¹, £ÁåAiÀiÁAUÀ§AzsÀ£ÀPÉÌ PÀ¼ÀÄ»¹ vÀ¤SÉ ªÀÄÄAzÀĪÀgɹgÀÄvÁÛgÉ.

    ¢£ÁAPÀ: 04/05.09.2010 gÀAzÀÄ gÁwæªÉüÉAiÀÄ°è ¸ÀvÀå£ÁgÁAiÀÄt vÀAzÉ ªÀÄjAiÀÄ¥Àà ¸Á: °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ EªÀgÀÄ vÀªÀÄä ªÁ¸ÀzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ºÁAqï¯ÁPï ªÀiÁr ¤°è¹zÀÝ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï¸ÀÀA. PÉJ.36.PÉ,8113 C.Q.gÀÆ: 18,000/- ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀzÀ£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ ºÁåAqÀ¯ÁPï ªÀÄÄjzÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¢£ÁAPÀ:28.09.2010 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 258/10 PÀ®A 78 (3) PÉ.¦. DåPïÖ. ªÀÄvÀÄÛ 420 L¦¹.

¢£ÁAPÀ:- 27-09-2010 gÀAzÀÄ ¦.L., r.¹.L.©. WÀlPÀ PÉÆ¥Àà¼ÀgÀªÀgÀÄ vÀªÀÄä ªÀgÀ¢AiÉÆA¢UÉ ªÀÄÆ® ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ£ÀÄß, DgÉÆævÀ£ÀÀ£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÄzÉݪÀiÁ®£ÀÄß ºÁdgÀ¥Àr¹zÀÄÝ, CzÀgÀ ¸ÁgÁA±À F ¥ÀæPÁgÀ EzÉ "¢:- 27-09-2010 gÀAzÀÄ ¥ÉmÉÆæðAUï£À°è EgÀĪÁUÀ UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ ªÁå¦ÛAiÀÄ D£ÉÃUÀÄA¢ UÁæªÀÄzÀ°è ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ªÀÄlPÁ dÆeÁl £ÀqÉAiÀÄÄwÛzÉ CAvÁ RavÀªÁzÀ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ºÉZï.¹. 73, ºÉZï.¹. 107, ºÉZï.¹. 28, J.¦.¹. 109, 192, 12 EªÀgÀÄUÀ¼ÉÆA¢UÉ ¸ÀgÀPÁj fÃ¥ï £ÀA: PÉ.J-37/ f-302 £ÉÃzÀÝgÀ°è ªÀiÁ»w ¥ÀæPÁgÀ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ WÀl£Á ¸ÀܼÀzÀ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀÝ DgÉÆævÀ ªÀÄlPÁ £ÀA§gï §gÉzÀ aÃnAiÀÄ£ÀÄß §gÉzÀÄPÉÆqÀÄvÁÛ 1 gÀÆ¥Á¬ÄUÉ 70 gÀÆ¥Á¬Ä CAvÁ PÀÆUÀÄvÁÛ EzÀÝ ªÀåQÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É J®ègÀÆ MªÉÄä¯Éà zÁ½ ªÀiÁrzÀÄÝ, ªÀÄlPÁ aÃnAiÀÄ£ÀÄß §gɬĸÀ®Ä §A¢zÀݪÀgÀÄ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ, ªÀÄlPÁ £ÀA§gï §gÉAiÀÄÄwÛzÀÝ ªÀåQÛ ¹QÌ ©¢ÝzÀÄÝ, «ZÁj¸À¯ÁV CªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ gÀ²Ãzï vÀAzÉ ¸ÉÊzÀ ªÉÄÊ£ÀÄ¢ÝÃ£ï ¸Á§, ªÀAiÀĸÀÄì 47 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄĹèÃA G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: D£ÉÃUÀÄA¢ vÁ: UÀAUÁªÀw CAvÁ w½¹zÀÄÝ CªÀ£ÀÀ ºÀwÛgÀ ªÀÄmÁÌ dÆeÁlzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 4,054-00 gÀÆ, MAzÀÄ ªÀÄlPÁ £ÀA§gï §gÉzÀ aÃn, MAzÀÄ ¨Á¯ï ¥É£ÀÄß zÉÆgÉwzÀÄÝ, ªÀgÀ¢ ¸À°è¹zÀÝgÀ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR®Ä ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯Á¬ÄvÀÄ.

PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 155/10 PÀ®A 318 L¦¹.

¢:27-9-2010 gÀAzÀÄ ²æà C§ÄÝ® gÀeÁPÀ qÉÆÃt ¸Á; PÉÆ¥Àà¼À EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉÃ, ¢: 27-9-2010 gÀAzÀÄ vÁ£ÀÄ vÀ£Àß DmÉÆêÀ£ÀÄß Nr¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ £ÀUÀgÀzÀ §¸ÀªÉñÀégÀ ¸ÀPÀð¯ï ºÀwÛgÀ DmÉÆêÀ£ÀÄß ¤°è¹ ªÀÄÆvÀ櫸Àdð£ÉUÉ CAvÁ £ÀUÀgÀzÀ PÀ£ÁðlPÀ gÁdå GUÁæt ¤UÀªÀÄzÀ UÉÆÃqË£À ºÀwÛgÀ ºÉÆÃzÁUÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¨ÁdÄ EgÀĪÀ zÉÆqÀØ ZÀgÀArAiÀÄ ¸ÀÄvÀÛ ºÀA¢UÀ½zÀÄÝ DUÀ vÁ£ÀÆ ºÉÆÃÀV ZÀgÀArAiÀÄ ºÀwÛgÀ £ÉÆÃrzÁUÀ ZÀgÀArAiÀÄ°è MAzÀÄ £ÀªÀeÁvÀ ²±ÀÄ«zÀÄÝ ¸ÀzÀj ²±ÀĪÀ£ÀÄß £ÉÆÃqÀ®Ä ºÉtÄÚ ²±ÀÄ«zÀÄÝ £ÉÆÃqÀ¯ÁV ªÀÄÈvÀÀ¥ÀnÖgÀÄvÀÛzÉ. ²±ÀĪÀ£ÀÄß ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 2 CxÀªÁ 3 ¢£ÀzÀ »AzÉ AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ ºÉtÄÚªÀÄUÀ¼ÀÄ vÀ£Àß ªÀÄUÀÄ«£À d£À£ÀªÀ£ÀÄß gÀºÀ¸ÀåªÁV §aÑqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÁ ZÀgÀArAiÀÄ°è ©¸ÁQ F PÀÈvÀåªÀ£ÀÄß ªÀiÁrzÀÄÝ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ CzÉ

PÀĵÀÖV oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 196/10 PÀ®A 279, 337 L¦¹.

¢£ÁAPÀ 27-09-2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ¸ÀĤî vÀAzÉ ²ªÁºÀfgÁªÀ ¥ÀªÁgï ªÀAiÀiÁ 36 ªÀµÀð eÁ.ªÀÄgÁoÀ G.PÉ.J¸ï.Dgï.n.¹. ZÁ®PÀ ¸Á.zÀgÀ¨ÁgïUÀ°è ©eÁ¥ÀÆgÀ gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ºÉýPÉ ¦üÃAiÀiÁ𢠤ÃrzÀÄÝ ¸ÀzÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, ¢£ÁAPÀ 27-09-2010 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À eÁªÀ 3-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ aPÀ̪ÀÄAUÀ¼ÀÆj¤AzÀ ©eÁ¥ÀÆgÀPÉÌ PÉ.J¸ï.Dgï.n.¹. §¸ï £ÀA. PÉ.J.17/J¥sï-1067 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ ¨É¼ÀV£À eÁªÀ 3-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ PÀĵÀÖV ºÉÆgÀªÀ®AiÀÄzÀ°è£À gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ºÉzÁÝjAiÀÄ°è gÁAiÀÄZÀÆgÀ PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ gÉÆÃqï ºÀA¥ïì £À°è ¤zsÁ£ÀªÁV §¸ï zÁn¸ÀÄwÛzÁÝUÀ ¯Áj £ÀA. ºÉZï.Dgï-55/r-8539 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ ¥ÉæêÀÄ vÀAzÉ ¥ÀÄgÀĵÉÆÃvÀÛªÀÄ ¸Á.GªÀiÁæ f.§¹Û (GvÀÛgÀ ¥ÀæzÉñÀ) FvÀ£ÀÄ ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß CwªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¸ÀzÀj §¹ìUÉ »AzÉ lPÀÌgï ªÀiÁrzÀÄÝ CzÀjAzÀ §¸ï ZÁ®PÀ¤UÉ vÀ¯ÉUÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¤ªÁðºÀPÀ¤UÉ ¸ÉÆAlPÉÌ M¼À¥ÉlÄÖUÀ¼ÁVzÀÄÝ §¸ï ªÀÄvÀÄÛ ¯Áj dRA UÉÆArgÀÄvÀÛªÉ, PÁgÀt ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÀæªÀÄ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

PÀĵÀÖV oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 197/10 PÀ®A 354, 506 L¦¹.

¢£ÁAPÀ 27-09-2010 gÀAzÀÄ 4-00 ¦.JA.UÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ªÀiÁ®ªÀÄä qsÀ ªÀiÁ¯Á©Ã UÀAqÀ ºÀ¸ÉãÀ¸Á§ PÀnÖªÀĤ ªÀAiÀiÁ 20 ªÀµÀð eÁ.ªÀÄĹèA G.ºÉÆ®ªÀĤ PÉ®¸À ¸Á.¨ÉƪÀÄä£Á¼À gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀÄÝ ¸ÀzÀgÀ ºÉýPÉ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ, £À£Àß ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁV ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 8-10 wAUÀ¼ÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ FUÉÎ 8 ¢£ÀUÀ¼À »AzÉ £À£Àß vÀªÀgÀÆgÁzÀ UÀAUÀ£Á¼À UÁæªÀÄPÉÌ §A¢gÀÄvÉÛãÉ, F ¢ªÀ¸À ¢£ÁAPÀ 27-09-2010 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 10-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £Á£ÀÄ §mÉÖ vÉƽzÀÄPÉÆAqÀÄ PÀnÖUÉ vÀgÀ¨ÉÃPÀAvÀ £ÀªÀÄä CdÓ£À ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ £ÀªÀÄÆägÀ PÀ£ÀPÀ¥Àà vÀAzÉ gÀÄzÀæ¥Àà ªÀiÁåUÉÃj FvÀ£ÀÄ £À£Àß »A¢¤AzÀ §AzÀÄ K£ÀªÀ ¸ÉÆ¸É J°èUÉ ºÉÆgÀn CAvÁ PÉýzÀÄÝ CzÀPÉÌ £Á£ÀÄ §mÉÖ vÉƼÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀ®Ä £ÀªÀÄä CdÓ£À ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆgÀnzÉÝÃ£É CAvÁ ºÉý £Á£ÀÄ ¸Àé®à zÀÆgÀ ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃUÀĪÀµÀÖgÀ°è ¸ÀzÀj PÀ£ÀPÀ¥Àà FvÀ£ÀÄ £À£Àß »A¢¤AzÀ §AzÀÄ £À£ÀߣÀÄß ªÀiÁ£À¨sÀAUÀ ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ £À£ÀߣÀÄß vÀ©âPÉÆAqÀ£ÀÄ DUÀ £Á£ÀÄ DvÀ¤AzÀ PÉƸÀjPÉÆAqÀÄ eÉÆÃgÁV QjaPÉƼÀî¼ÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ £À£ÀߣÀÄß ©lÄÖ C°èAzÀ Nr ºÉÆÃzÀ£ÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À «gÀÄzÀÝ ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀî®Ä «£ÀAw CAvÁ ªÀÄÄAvÁV ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÀæªÀÄ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.160/10 PÀ®A 341, 323, 324, 504, 506 ¸À»vÀ 34 L¦¹ L¦¹

F »AzÉ dªÀiÁ¥ÀÄgÀ UÁæªÀÄzÀ°è QæPÉÃmï lÆ£ÀðªÉÄAmï £ÀqÉzÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ DgÉÆævÀgÀ £ÀqÀÄªÉ dUÀ¼ÀªÁV CzÀ£ÀÄß §UɺÀj¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj «µÀAiÀĪÁV DgÉÆævÀgÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄÃ¯É zÉéõÀ ¸Á¢ü¸ÀÄvÁÛ ¢£ÁAPÀ 27-09-2010 gÀAzÀÄ 09-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ ¸ÀgÀPÁj ¥ÀzÀ« ¥ÀƪÀð PÁ¯ÉÃeï ªÉÄÊzÁ£ÀzÀ°è vÀ£Àß ¸ÉßûvÀgÉÆA¢UÉ EgÀĪÁUÀ DgÉÆævÀgÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß CqÀØUÀmÉÖ vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ C®èzÉà DgÉÆæ £ÁUÀgÁd EªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÀwÛgÀ EzÀÝ ¨É°Ö¤AzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÀuÉUÉ ªÀÄvÀÄÛ ¨É¤ßUÉ, JqÀPÉÊUÉ, §®UÉÊ ªÀÄÄAUÉÊUÉ §rzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ.

UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 161/10 PÀ®A 143, 147, 448, 354, 355, 395, 504, 506

¢£ÁAPÀ 27-09-2010 gÀAzÀÄ 10-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ vÀ£Àß UÀAqÀ ºÁUÀÆ ªÀÄPÀ̼ÉÆA¢UÉ G¥ÁàgÀ NtÂAiÀÄ°ègÀĪÀ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è EgÀĪÁUÀ DgÉÆævÀgÀÄ CPÀæªÀÄPÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÉƼÀUÉ CwPÀæªÀÄt ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÁr ¹ÃgÉ »rzÀÄ J¯ÉzÁr, ZÀ¥Àà°¬ÄAzÀ §rzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ C®èzÉà ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ £ÀUÀzÀÄ ºÀt ªÀÄvÀÄÛ §AUÁgÀzÀ MqÀªÉ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß zÉÆÃaPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ.

UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.162/10 PÀ®A 143,147,448,354,355,395,504,506 ¸À»vÀ 149 L¦¹ 

DgÉÆæ ªÀĺÀ§¼ÉñÀ£À vÀAVAiÀiÁzÀ ¨sÁUÀå UÀAqÀ D£ÀAzÀ EªÀgÀÄ ªÀĺÁ§¼ÉñÀ£À ªÉÄÃ¯É PÀÄlÄA§zÀ D¹ÛAiÀÄ «µÀAiÀĪÁV ¹«¯ï ªÁådå ºÀÆrzÀÄÝ, ¨sÁUÀå EªÀgÀ ¥ÀgÀªÁV ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ UÀAqÀ AiÀĪÀÄ£ÀÆgÀ¥Àà EªÀgÀÄ ¸ÀºÀPÀj¹zÀÝjAzÀ F «µÀAiÀĪÁV DgÉÆævÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÉéõÀ ¸Á¢ü¸ÀÄvÁÛ ¢£ÁAPÀ 27-09-2010 gÀAzÀÄ 09-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ vÀ£Àß UÀAqÀ£ÉÆA¢UÉ G¥ÁàgÀ NtÂAiÀÄ°ègÀĪÀ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è EgÀĪÁUÀ DgÉÆævÀgÀÄ CPÀæªÀÄPÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÉƼÀUÉ CwPÀæªÀÄt ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ ¦üAiÀiÁð¢ UÀAqÀ¤UÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÁr, fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ C®èzÉ DgÉÆæ £ÀA.01 & 02 £ÉÃzÀݪÀgÀÄ ZÀ¥Àà°¬ÄAzÀ ºÉÆqÉ¢zÀÄÝ C®èzÉ E£ÀÄß½zÀªÀgÀÄ PÉʬÄAzÀ §rzÀÄ PÁ°¤AzÀ M¢ÝzÀÄÝ C®èzÉà ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ£À eÉé£À°èzÀÝ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ. 12,000-00 ªÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢ PÉÆgÀ¼À°èzÀÝ 03 vÉƯÉAiÀÄ a£ÀßzÀ ZÉÊ£ï ºÀjzÀÄ zÉÆÃaPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ oÁuÉ AiÀÄÄrDgï £ÀA. 51/10 PÀ®A 174 ¹Dg惡.

¢£ÁAPÀ. 27-09-2010 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁå£Àí 3-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ ªÀÄÈvÀ ªÀÄÄ¢AiÀÄ¥Àà E§âgÀÄ PÀÄj PÁAiÀÄ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ Hl ªÀiÁr ªÀÄÈvÀ£ÀÄ PÀȶ ºÉÆAqÀzÀ°è ¤ÃgÀÄ PÀÄrAiÀÄ®Ä ºÉÆÃV DPÀ¹äPÀ ºÉÆAqÀzÀ ¤Ãj£À°è ©zÀÄÝ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖzÀÄÝ ªÀÄÈvÀ ¸Á«£À°è AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀ¢®è CAvÀ ªÀÄÄAvÁVzÀÝ °TvÀ ¦üAiÀiÁ𢠤rzÀÝgÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÉÄð£ÀAvÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ oÁuÉ AiÀÄÄrDgï £ÀA. 50/10 PÀ®A 174 ¹Dg惡.

¢£ÁAPÀ. 27-09-2010 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁå£Àí 12-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ vÁªÀÅ PÉ®¸À ªÀiÁqÀĪÀ §ÆgÀÆPÁ «zÀÄåvï ¤UÀªÀÄzÀ »¤ßj£À°è ¤Ãj£À ¯ÉªÉ¯ï £ÉÆÃqÀ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ »¤ßj£À°è MAzÀÄ C¥ÀjavÀ UÀAqÀ¸ÀÄ CA. 35 jAzÀ 40 ªÀµÀð ªÀAiÀĹì£À ±ÀªÀ EzÀÄÝ AiÀiÁªÀÅzÉÆà PÁgÀtPÉÌ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 4-5 ¢ªÀ¸ÀzÀ »AzÉ ¤Ãj£À°è ©zÀÄÝ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÀ ªÀÄÄAvÁVzÀÝ °TvÀ ¦üAiÀiÁ𢠤rzÀÝgÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÉÄð£ÀAvÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.174/10 PÀ®A 498(J)506 gÉ/« 34L¦¹ ºÁUÀÆ 3, 4 r. ¦ DåPÀÖ

¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼ÁzÀ ²æêÀÄw ±ÀæªÀAw EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ. 30-08-2007 gÀAzÀÄ DgÉÆæ ªÀÄÈvÀÄåAdAiÀÄ EªÀgÉÆA¢UÉ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁVzÀÄÝ ªÀÄzÀĪÉAiÀÄ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAzÉ 60 UÁæA §AUÁgÀzÀ £ÀPÉèøï, GAUÀÄgÀ, dĪÀÄQ ºÁUÀÆ C½AiÀĤUÉ 1 ZÉÊ£ï, 1 §AUÁgÀzÀ GAUÀÄgÀ PÉÆlÄÖ CAzÁd 150,000=00 gÀÆ. RZÀÄð ªÀiÁr CzÀÆÝjAiÀiÁV ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉÆnÖgÀÄvÁÛgÉ. ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼ÀÄ UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉUÉ ªÀÄzÀÄªÉ ¢£ÀªÉ ¸ÀA¸ÁgÀPÉÌAzÀÄ ºÉÆÃV D £ÀAvÀgÀ vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ ªÀÄvÉÛ UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃzÁUÀ DV¤AzÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ½UÉ DPÉAiÀÄ UÀAqÀ ªÀÄÈvÀÄåAdAiÀÄ CvÉÛ gÁd®Qëöäà £ÁzÀ¤ £ÁUÀªÀÄt EªÀgÉ®ègÀÄ ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ ªÀgÀzÀQëuÉ ºÀt ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß vÀgÀĪÀAvÉ ªÀiÁ£À¹PÀªÁV ºÁUÀÆ zÉÊ»PÀªÁV QgÀÄPÀļÀ PÉÆqÀÄvÁÛ §A¢zÀÄÝ, C®èzÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼ÀÄ ªÀgÀzÀQëuÉ ºÀt vÀªÀgÀÄ ªÀģɬÄAzÀ vÀgÀzÉ ºÉÆÃzÀ°è ¤£Àß ¥Áæt G½AiÀÄĪÀ¢®è CAvÀ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼ÀÄ vÀ£Àß UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è UÀAqÀ ºÁUÀÆ EvÀgÀgÀ PÁl vÁ¼À¯ÁgÀzÉ vÀ£Àß ºÉtÄÚ ªÀÄUÀÄ«£ÉÆA¢UÉ vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀiÁzÀ ²ªÀ¥ÀÄgÀ UÁæªÀÄPÉÌ §A¢zÀÄÝ FUÉÎ 15 ¢ªÀ¸ÀUÀ¼À »AzÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼À CvÉÛ gÁd®Qëöäà ªÉƪÀÄäUÀ¼À£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀ®Ä ºÀl »rzÀÄ UÀ¯ÁmÉ ªÀiÁr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ¼É vÀ£Àß UÀAqÀ£À ªÀÄ£É ºÉƸÀ¥ÉÃmÉ vÁ®ÄQ£À ¸ÀuÁ¥ÀÄgÀ-3 UÁæªÀÄ EzÀÄÝ EzÀÄ PÀA¦è ¥Éưøï oÁuÉUÉ §gÀÄvÀÛzÉ vÀ£Àß UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀĪÀjAzÀ ¨sÀAiÀÄ EzÀÄÝ vÀªÀÄä°è F ¦üAiÀiÁð¢ PÉÆnÖgÀĪÀ §UÉÎ ªÀÄÄAvÁV ¤ÃrzÀ °TÃvÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ ªÉÄð£ÀAvÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

Monday, September 27, 2010

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 27/09/2010

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 27/09/2010

d£ÀªÁqÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA 19/2010 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 26-09-2010 gÀAzÀÄ ªÀÄÈvÀ zsÀ£ÀgÁd vÀAzÉ CuÉÃ¥Áà CuÁÚ ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: AiÀÄgÀ£À½î EvÀ¤UÉ 4 JPÀÌgÉ ºÉÆ® EzÀÄÝ PÀ¼ÉzÀ ªÀµÀð ªÀļÉAiÀiÁUÀzÉ ºÁUÀÆ F ªÀµÀð ºÉZÀÄÑ ªÀļÉAiÀiÁV ªÀiÁAeÁæ £À¢AiÀÄ ¤ÃgÀÄ ºÉÆ®PÉÌ £ÀÄVÎ GzÀÄÝ & ºÉ¸ÀgÀÄ ¨É¼É ¸ÀA¥ÀÆtð ºÁ¤AiÀiÁVgÀĪÀÅzÀjAzÀ G¥À fêÀ£À ºÉÃUÉ £ÀqɸÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£À¹ì£À ªÉÄÃ¯É ¥ÀjuÁªÀÄ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¨É¼ÉUÀ½UÉ ºÉÆqÉAiÀÄĪÀ Qæ«Ä£Á±ÀPÀ OµÀ¢ü ¸Éë¹zÁUÀ aQvÉì PÀÄjvÀÄ ©ÃzÀgÀ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÀÄ ±ÀjÃPÀ ªÀiÁrzÁUÀ 1340 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É JAzÀÄ ªÀÄÈvÀ£À ºÉAqÀwAiÀiÁzÀ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÀÄ ¥ÁªÀðw¨Á¬Ä UÀAqÀ zsÀ£ÀgÁd CuÁÚ EPÉAiÀÄÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

zsÀ£ÀÆßgÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA 23/2010 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 26/09/2010 gÀAzÀÄ ªÀÄÈvÀ vÁ£Áf vÀAzÉ C¥ÁàgÁªÀ ªÀqÀUÁªÉ, ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄgÁoÁ, ¸Á: ¤Ã®A£À½î FvÀ¤UÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ¢£ÀUÀ½AzÀ ºÉÆmÉÖ ¨ÉÃ£É EzÀÄÝ J¯Áè PÀqÉ vÉÆÃj¹zÀgÀÆ UÀÄtªÀÄÄRªÁUÀzÀ PÁgÀt fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥ÉìUÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è £ÉÃtÄ ºÁQPÉÆAqÀÄ DvÀä ºÀvÉå ªÀiÁrPÉÆArgÀÄvÁÛ£É ºÁUÀÆ EvÀ£À ¸Á«ªÀ §UÉÎ AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ®Æ AiÀiÁªÀÅzÉà jÃwAiÀÄ ¸ÀA±ÀAiÀÄ«gÀĪÀ¢¯Áè CAvÁ ¦üAiÀiÁð¢ C¥ÁàgÁªÀ vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀgÁªÀ ªÀqÀUÁªÉ, ªÀAiÀÄ: 65 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄgÁoÁ, ¸Á: ¤Ã®A£À½î EvÀ£ÀÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA 20/2010 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
ªÀÄÈvÀ ªÀiÁtÂPÀ vÀAzÉ «±ÀðªÀ£ÁxÀ ¥ÀAZÁ¼À ªÀAiÀÄ: 50 ªÀµÀð, ¸Á : ºÀÄ®¸ÀÆgÀ EvÀ£ÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ªÀµÀðUÀ½AzÀ ºÉÆmÉÖ £ÉÆë¤AzÀ §¼À®ÄwÛzÀÄÝ J¯Áè PÀqÉ vÉÆÃj¹zÀgÀÄ vÀ£Àß ºÉÆlÖ £ÉÆêÀÅ PÀrªÉÄ DUÀ¯ÁgÀzÉ vÀ£Àß ªÀÄ£À¹ì£À ªÉÄÃ¯É ¥ÀjuÁªÀÄ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¢£ÁAPÀ 27/09/2010 gÀAzÀÄ 0600 UÀAmÉUÉ ªÀģɬÄAzÀ ¸ÀAqÁ¸ÀPÉÌ ºÉÆÃV ªÀiÁZÀ£Á¼À gÉÆÃr£À §¢AiÀÄ°ègÀĪÀ ¸ÀgÀPÁj ¨Á«AiÀÄ°è ©zÀÄÝ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É ºÁUÀÆ EvÀ£À ¸Á«£À §UÉÎ AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢®è CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢ FgÀ¥Áà vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀ ¥ÀAZÁ¼À ªÀAiÀÄ: 20 ªÀµÀð, eÁw: §rUÉÃgÀ ¸Á: ºÀÄ®®¸ÀÆgÀ, vÁ: §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EvÀ£ÀÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 124/2010 PÀ®A 304 (J) L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 18/09/2010 gÀAzÀÄ 1100 UÀAmÉAiÀÄ CªÀ¢üAiÀÄ°è DgÉÆæ ¨Á§ÄgÁªÀ vÀAzÉ gÁªÀÄgÁªÀ ªÀAiÀÄ: 60 ªÀµÀð, ¸Á: ®R£ÀUÁAªÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA JA.JZÀ-12/rAiÀÄÄ-1734 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É ®R£ÀUÁAªÀ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ, zÁjAiÀÄ°è PÁPÀ£Á¼À ºÀwÛgÀ ªÁºÀ£À ¤AiÀÄAvÀæt vÀ¦à PɼÀUÉ ©zÀÝ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ vÀ¯ÉUÉ ¥ÉmÁÖVgÀÄvÀÛzÉ, £ÀAvÀgÀ aQvÉì ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è DgÉÆæ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ¨Á§ÄgÁªÀ FvÀ£ÀÄ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀĪÀÅzÀjAzÀ aPÀÌ®UÀÆqÁ(J¦) oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA. 431/10 PÀ®A 304(J) L¦¹ CrAiÀÄ°è zÁR¯ÁVzÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ ¸ÀgÀºÀ¢Ý£À DzsÁgÀ¢AzÀ ªÀUÀðªÁV ¢£ÁAPÀ 26-09-10 gÀAzÀÄ §A¢gÀÄvÀÛzÉ, ªÀUÀðªÁV §AzÀ vÀ¤SÁ PÀqÀvÀzÀ DzsÁgÀ¢AzÀ ¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 165/2010 PÀ®A 279, 338 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 26/09/2010 gÀAzÀÄ gÁ.ºÉ. £ÀA 09gÀ ªÉÄÃ¯É ZÀAqÀPÁ¥ÀÄgÀ UÁæªÀÄzÀ°è ©üêÀÄ£ÀUÀgÀ ©æqÀÓ ºÀwÛgÀ GªÀÄUÁð PÀqɬÄAzÀ DgÉÆæ vÀªÉgÁ PÁgÀ £ÀA J¦-29/©J-4839 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ ªÀĺÉñÀ vÀAzÉ °AUÀAiÀiÁå ¸Á; £ÀPÀgÉPÀ¯ï, f¯Éè: £À®UÉÆAqÀ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÁgÀ£ÀÄß §AUÁè PÀqÉUÉ CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ gÉÆÃqÀ zÁlÄwÛgÀĪÀ ¦æÃw vÀAzÉ ¢°Ã¥À ¸ÀÆAiÀÄðªÀA² ªÀAiÀÄ: 10 ªÀµÀð, ¸Á: ZÀAqÀPÁ¥ÀÄgÀ, vÁ: §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EPÉUÉ rQÌ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É ¸ÀzÀj rQÌAiÀÄ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¦æÃwUÉ JqÀUÀqÉ PÀ¥Á¼ÀPÉÌ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢ zÀvÀÄÛ vÀAzÉ E¸Áä¬Ä¯ï UÁAiÀÄPÀªÁqÀ ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð, eÁw: J¸ï.¹. zÀ°vÀ, ¸Á: ZÀAqÀPÁ¥ÀÄgÀ, vÁ: §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EvÀ£ÀÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 89/2010 PÀ®A 20(©) J£ï.r.¦.J¸ï. DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 26-09-2010 gÀAzÀÄ M§â ªÀåQÛAiÀÄÄ C£À¢üPÀÈvÀªÁV UÁAeÁªÀ£ÀÄß ªÀiÁgÁl PÀÄjvÀÄ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝ£É CAvÀ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀAvÉÆõÀ¥Áà ¦.J¸ï.L (PÁ.¸ÀÄ) ©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ, EªÀjUÉ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ oÁuÉAiÀÄ ¹§âA¢AiÉÆqÀ£É fÃ¥À £ÀA. PÉJ-38/f-65 £ÉÃzÀÝgÀ°è PÀĽvÀÄ gÀAUÀgÉÃeï UÀ°èAiÀÄ ¸ÀgÀPÁj ¥ÁæxÀ«ÄPÀ ±Á¯ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV £ÉÆÃrzÁUÀ C°è DgÉÆæ ±ÉÃR¥Á±Á £ÀªÁeï vÀAzÉ ±ÉÃR ªÀi˯Á£Á ªÀAiÀÄ: 26 ªÀµÀð, ¸Á: EgÁ¤UÀ°è, ©ÃzÀgÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÉÊAiÀÄ°è MAzÀÄ ©½ §tÚzÀ ¥Áè¹ÖPï aîzÀ°è CAzÁdÄ 5 PÉ.f. MtVzÀ UÁAeÁ C.Q gÀÆ. 5000/- £ÉÃzÀ£ÀÄß ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ DvÀ£À ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr, DvÀ¤UÉ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr DgÉÆævÀ£À «gÀÄzÀÝ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 105/2010 PÀ®A 87 PÉ.¦ DåPïÖ :-¢£ÁAPÀ 26/09/2010 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÆúÀ£À.J£ï.JZï ¦.J¸ï.L PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ oÁuÉ EªÀjUÉ PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ UÁæªÀÄzÀ ªÀĺÁd£À PÁA¥ÉèPÀì ºÀwÛgÀ PÉ®ªÀÅ d£ÀgÀÄ PÀÆr ºÀt ºÀaÑ ¥Àt vÉÆlÄÖ E¸ÉàÃl dÆeÁl DqÀÄwÛzÁÝgÉ CAvÁ RavÀ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ UÁæªÀÄzÀ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÁUÀÆ oÁuÉAiÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆqÀ£É fÃ¥À £ÀA.PÉ.J-38/f-80 £ÉÃzÀÝgÀ°è PÀĽvÀÄ §¸ïì ¤¯ÁÝtzÀ ºÀwÛgÀ fÃ¥À ¤°è¹ ªÀÄgÉAiÀiÁV ¤AvÀÄ £ÉÆÃrzÁUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ ªÀÄ£ÉÆúÀgÀ vÀAzÉ gÉêÀt¥Áà £ÀªÁqÉ ºÁUÀÄ E£ÀÄß 3 d£ÀgÀÄ J®ègÀÆ ¸Á: PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ EªÀgÉ®ègÀÆ PÀÆr dÆeÁl Dl DqÀÄwÛzÁÝUÀ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ DgÉÆævÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr DgÉÆævÀjAzÀ £Á®ÄÌ ªÉƨÉʯï gÀÆ. 11300/- £ÀUÀzÀÄ ºÀt, MAzÀÄ ªÉÆlgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA§gÀ E®èzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ 52 E¸ÉàÃl J¯É »ÃUÉ ElÄÖ C.Q. gÀÆ. 54,100/- £ÉÃzÀgÀ ªÀÄÄzÉݪÀiÁ®Ä d¦ÛªÀiÁr, DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÝ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

UÁA¢üUÀAd ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 154/2010 PÀ®A 87 PÉ.¦. DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 26-9-2010 gÀAzÀÄ PÀÄA¨ÁgÀªÁqÀzÀ ±ÀAPÀgÀ vÀAzÉ £ÀgÀ¸À¥Áà EªÀgÀ PÀ©â£À vÉÆÃlzÀ ¨Á«AiÀÄ zÀAqÉ ªÉÄÃ¯É DgÉÆævÀgÁzÀ ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ CªÀÄÈvÀgÁªÀ ªÉÄÃvÉæ, ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð, ¸Á: zsÀÄ¥ÀvÀªÀĺÁUÁAªÀ ºÁUÀÆ E£ÀÆß 6 d£ÀgÀÄ J®ègÀÆ PÀÆr ºÀaÑ ¥Àt vÉÆlÄÖ CAzÀgÀ ¨ÁºÀgÀ JA§ E¸Ààl dÆeÁl Dl DqÀÄwÛzÁÝgÉ CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢ eÉʪÀAvÀ.C.zÀįÁj (PÁ.¸ÀÄ) UÁA¢ü UÀAd ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ EªÀjUÉ RavÀ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ oÁuÉAiÀÄ ¹§âA¢ ºÁUÀÄ E§âgÀÆ ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ DgÉÆævÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr DgÉÆævÀjAzÀ 1) £ÀUÀzÀÄ ºÀt 16325=00 gÀÆ, 2) (5) ªÉƨÉÊ®UÀ¼ÀÄ, 3) 52 E¸Ààl J¯ÉUÀ¼ÀÄ, 4) (5) ¢éZÀPÀæ ªÁºÀ£ÀUÀ¼ÀÄ d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ªÀÄÆ®PÀ d¦Û ªÀiÁr ºÁUÀÆ 5 d£À DgÉÆævÀjUÉ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÝ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.