Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Monday, May 17, 2010

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 17/05/2010

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.
¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w : 17/05/2010
£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ. UÀÄ£Éß £ÀA 127/2010 PÀ®A 324, 504 L¦¹:-
¢£ÁAPÀ 16-05-10 gÀAzÀÄ 1200 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠱ËPÀvÀC° vÀAzÉ ±ÉÃR C° ªÀAiÀÄ: 48 G: CmÉÆà ZÁ®PÀ ¸Á ºÉÆgÀ ±ÁºÁUÀAd ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ DgÉÆæ C£ÀAzÀ vÀAzÉ «±Àé£ÁxÀ ¸Á D®ÆègÀ EªÀjUÉ gÉÆÃqÀ ¥ÀPÀÌzÀ°è ¤°è¸À®Ä w½¹zÁUÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¤UÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÀuÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA 16/2010 PÀ®A 174 ¹Dg惡 :-
¢£ÁAPÀ 16-05-2010 gÀAzÀÄ 1300 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ gÁªÀıÀnÖ vÀAzÉ ¯Á®¹AUÀ ¥ÀªÁgÀ ªÀAiÀÄ : 40 ªÀµÀð G: MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á §UÀzÀ® vÁAqÁ EªÀgÀ vÀAzÉAiÀÄÄ ªÀÄÈvÀ¼ÀÄ ¸ÀjvÁ vÀAzÉ gÁªÀıÀnÖ ¥ÀªÁgÀ ªÀAiÀÄ: 17 ªÀµÀð, ¸Á §UÀzÀ® vÁAqÁ EªÀjUÉ ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃUÀÄ CAvÁ ¨ÉÊ¢zÀPÉÌ CzÀ£ÀÄß ªÀÄ£À¹£À ªÉÄÃ¯É ¥ÀjuÁªÀÄ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÉÆUÀjUÉ ºÉÆqÉAiÀÄĪÀ OµÀzsÀ ¸Éë¹zÀÄÝ EzÀÄÝ DzÀj aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼É. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

¨ÉêÀļÁSÉÃqÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 54/2010 PÀ®A 143, 147, 148, 447, 323, 324, 504 eÉÆvÉ 149 L.¦.¹:-
¢£ÁAPÀ 15/5/10 gÀAzÀÄ 0800 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀAfêÀ gÀrØ vÀAzÉ ¨ÉÆÃdgÀrØ ªÀAiÀÄ: 50 ªÀµÀð G: MPÀÄÌ®ÄvÀ£À ¸Á zsÀ£À²æà vÁ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ. EªÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) ªÀiÁtÂPÀgÀrØ vÀAzÉ ¨sÉÆÃdgÀrØ ªÀAiÀÄ 60 ªÀµÀð eÁw gÀrØ 2) ªÉƺÀ£ÀgÀrØ vÀAzÉ ¨sÉÆÃdgÀrØ ªÀAiÀÄ 55 ªÀµÀð eÁj gÀrØ ºÁUÀÆ E£ÀÆß 7 d£ÀgÀÄ J(r)ègÀÆ ¸Á zsÀ£À²æÃ.EªÀgÀÄUÀ¼À ªÀÄzsÀå ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ºÉÆ® ¸ÀªÉð £ÀA 298 ¨ÉêÀļÀSÉÃqÁ ²ªÁgÀzÀ°è ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆzÁUÀ C°è DgÉÆæUÀ¼ÀÄ KPÉÆzÉÝñÀ¢AzÀ CPÀæªÀÄPÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ eÉÆÃvÉ «£ÁPÁgÀt dUÀ¼À vÉUÉ¢zÀÄÝ ¦üAiÀiÁð¢UÉ PÉʬÄAzÀ JqÀUÀqÉ PÀtÂÚ£À ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 50/2010 PÀ®A 279, 337, 338, 304[J] L¦¹:-
¢£ÁAPÀ 16/05/2010 gÀAzÀÄ 2100 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲ªÀPÀĪÀiÁgÀ ªÀAiÀÄ: 31 ªÀµÀð G; PÉ.J¸ï.Dgï.n.¹ §¸Àì ZÁ®PÀ ¸Á eÉƤßPÉÃj EªÀgÀÄ EAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É ©ÃzÀgÀ vÁ®ÆèQ£À ¥sÀvÉÛ¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ°è ¸ÀA§A¢üPÀgÀ°è ªÀÄzÀÄªÉ EgÀĪÀÅzÀjAzÀ J®ègÀÄ OgÁzÀ¢AzÀ ¯Áj £ÀA. JªÀiï.JZï- 12/8581 £ÉÃzÀÝÀgÀ°è ¥sÀvÉÛ¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃV §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¸ÁAiÀÄAPÁ® OgÁzÀUÉ §gÀÄwÛzÁÝUÀ PËoÁ(©) ©æeïØ ºÀwÛgÀ JzÀÄj¤AzÀ MAzÀÄ mÉA¥ÉÆ £ÀA. JªÀiï.JZï-04/¹-2828 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß mÉA¥ÉÆ CwªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ PÀĽvÀ ¯ÁjUÉ rQÌ ªÀiÁrzÀjAzÀ 1] ªÀiÁtÂPÀ vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Áà ¨ÉÆÃUÉð ¸Á: vÉUÀA¥ÀÆgÀ 2] ²ÀªÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ PÀAmÉ¥Áà ¸Á; ªÀiÁ£ÀPÉÃj ¸Á: ¨sÁ°Ì 3] zÉëzÁ¸À vÀAzÉ £ÁUÀ¥Áà ¸Á; ¤¸ÀàvÉ ¸Á; OgÁzÀ 4] £ÁUÀAiÀiÁå vÀAzÉ ±ÀgÀtAiÀiÁå ¸Áé"Ä ¸Á; OgÁzÀ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ©æeïØ£À PɼÀÀUÉ ©zÀÄÝ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ. ºÁUÀÄ E£ÀÄß PÉ®ªÀjUÉ ¸ÁzÁ UÁAiÀÄ ºÁUÀÄ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁgÀÄvÀÛzÉ. JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

OgÁzÀ (©) ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 92/2010 PÀ®A 323, 341, 504, eÉÆÃvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 15/05/2010 gÀAzÀÄ ¥sÀAiÀiÁ𢠪ÀÄ£ÀäxÀ vÀAzÉ §¸À°AUÀ¥Áà OgÁzÉ ªÀAiÀÄ: 50 ªÀµÀð ¸Á zÁ§PÁ EªÀgÀÄ DgÉÆæ ¸ÀA¨Áf vÀAzÉ ªÀiÁzÀ¥Áà 2) gÁdPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ªÀiÁzÀ¥Áà GAqÀUÉ 3) £ÁUÀ¥Áà vÀAzÉ ªÀiÁzÀ¥Áà J®ègÀÄ ¸Á zÁ§PÁ EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ PÉÆqÀ¨ÉÃPÁzÀ 1500/- ºÀt PÉÆqÀÄ CAvÁ PÉýzÀÝPÉÌ DgÉÆævÀgÀÄ PÀÆr ¦üAiÀiÁð¢UÉ CPÀæªÀĪÁV vÀqÉzÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.


Raichur District Reported Crimes

¢£ÁAPÀ:16.05.2010 gÀAzÀÄ 18.15 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ vÁ®ÆPÀ ªÀqÀÆègÀÄ UÁæªÀÄzÀ°è ²æà §¸ÀªÉñÀégÀ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ eÁvÁæ ªÀĺÉÆÃvÀìªÀzÀ CAUÀªÁV ªÀqÀÆègÀÄ UÁæªÀÄzÀ ±ÀgÀuÉÃUËqÀ vÀAzÉ ©üêÀÄ£ÀUËqÀ, GzÀAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ¸ÀAUÀ¥Àà, ¸ÀÆUÀgÉrØ vÀAzÉ ¸ÉÆêÀÄ£ÁxÀgÉrØ ªÀÄvÀÄÛ ªÀĺÁAvÀAiÀÄå ¸Áé«Ä zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ CZÀðPÀgÀÄUÀ¼À ªÀÄÄAzÁ¼ÀvÀézÀ°è UÁæªÀÄzÀ EvÀgÀgÀÄ gÀxÉÆÃvÀìªÀªÀ£ÀÄß K¥Àðr¹zÀÄÝ gÀxÉÆÃvÀìªÀzÀ PÁ®PÉÌ AiÀiÁªÀÅzÉà ªÀÄÄAeÁUÀævÁ PÀæªÀÄUÀ¼À£ÀÄß PÉÊPÉƼÀî¢zÀÝjAzÀ gÀxÀ J¼ÉAiÀÄÄwÛzÀÝ ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ, AiÀÄ®è¥Àà & §¸À£ÀUËqÀ EªÀgÀ ªÉÄÃ¯É gÀxÀzÀ UÁ°UÀ¼ÀÄ ºÁAiÀÄÄݺÉÆÃVzÀÝjAzÀ ¨sÁj UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÝ ²ªÀÅPÀĪÀiÁgÀ N¥ÉPï D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄĪÀ PÁ®PÉÌ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ AiÀÄ®è¥Àà & §¸À£ÀUËqÀ EªÀgÀÄ aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÁÝgÉAzÀÄ gÁdÄ vÀAzÉ wPÀÌAiÀÄå ¸Á: ªÀqÀÆègÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊ PÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

¢£ÁAPÀ:16.05.2010 gÀAzÀÄ 23.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ¥sÀPÀÈ¢ÝÃ£ï ¸Á: D®ÆgÀÄ EªÀ£ÀÄ ¯Áj ¸ÀASÉå: PÉJ.40,4018 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ-¹gÀUÀÄ¥Àà gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹, ªÉÃUÀ¤AiÀÄAvÀæt ªÀiÁqÀ¯ÁUÀzÉ ¸Á¸À®ªÀÄjPÁåA¥ï£À°è gÀ¸ÉÛ §¢AiÀÄ°è £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ zÀÄgÀÄUÀ¥Àà vÀAzÉ ¹zÀÝ¥Àà 35 ªÀµÀð, ¸Á: PÁgÀlV, vÁ: UÀAUÁªÀw EªÀ¤UÉ rQÌ PÉÆnÖzÀÝjAzÀ ¨sÁjUÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ¸ÀPÁðj C¸ÀàvÉæUÉ vÀgÀÄwÛgÀĪÁUÀ ªÀiÁUÀðzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ²ªÀgÁd vÀAzÉ ªÀÄÄzÀÄPÀ¥Àà ¸Á: ¸Á®ªÀÄjPÁåA¥ï EªÀ£ÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊ PÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

¢£ÁAPÀ:16.05.2010 gÀAzÀÄ 10.30 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ºÀ£ÀĪÀÄ¥Àà vÀAzÉ VjAiÀÄ¥Àà ¹AUÉÃj ¸Á: ¸ÀAUÁ¥ÀÆgÀÄ EªÀ£ÀÄ mÁæPÀÖgï£À°è ¸ÀAUÁ¥ÀÆgÀÄ UÁæªÀÄzÀ ¹zÀÝ¥Àà vÀAzÉ ªÀÄ®èAiÀÄå PÀÄrð EªÀgÀ ªÀÄUÀ¼À ªÀÄzÀÄªÉ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄzÀ°è ¨sÁUÀªÀ»¸À®Ä UÁæªÀĸÀÜgÀ£ÀÄß PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ §®èlV-ªÀiÁ£À« ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹zÀÝjAzÀ UÀ«UÀmï UÁæªÀÄzÀ ºÀwÛgÀ ¤AiÀÄAvÀæt vÀ¦à ¥À°ÖAiÀiÁVzÀÝjAzÀ DmÉÆÃzÀ°è ¥ÀæAiÀiÁt¸ÀÄwÛzÀÝ 9 d£ÀjUÉ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉAzÀÄ ºÀ£ÀĪÀÄ¥Àà PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¹gÀªÁgÀ ¥ÉưøÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊ PÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

¢£ÁAPÀ:16.05.2010 gÀAzÀÄ 09.30 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ¸ÀwñÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ PÀÄgÀĪÀÄgÉrØ ¸Á: AiÀÄgÀªÀÄgÀ¸ï PÁåA¥ï EªÀ£ÀÄ ºÉÆÃAqÁ ±ÉÊ£ï ªÉÆÃmÁgÀ¸ÉÊPÀ¯ï¸ÀASÉå:PÉJ.36,Dgï.3542 £ÉÃzÀÝgÀ »A§¢ D¸À£ÀzÀ°è ¥Àwß ²æêÀÄw EAzÀæªÀÄä¼À£ÀÄß PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ-ZÀAzÀæ§AqÁ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹zÀÝjAzÀ ZÀAzÀæ§AqÁ UÁæªÀÄ ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ wgÀÄ«£À°è »A§¢ D¸À£ÀzÀ°è ¥ÀæAiÀiÁt¸ÀÄwÛzÀÝ ¥Àwß EAzÀæªÀÄä PɼÀUÉ ©zÀÄÝ ¨sÁj M¼À¥ÉmÁÖVgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ¥ÀævÀåPÀëzÀ²ð ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ AiÀiÁ¥À®¢¤ß ¥ÉưøÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊ PÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

¢£ÁAPÀ:16.05.2010 gÀAzÀÄ 15.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ¸ÉÆêÀÄ£ÁxÀ vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAiÀÄå ¸Á: DPÀ¼ÀPÀÄA¦ ªÀÄvÀÄÛ zÀÄgÀÄUÀ¥Àà vÀAzÉ gÀAUÀ¥Àà zÉÆgÉ ¸Á: DPÀ¼ÀPÀÄA¦ UÁæªÀÄ EªÀgÀ ªÀÄzsÀå ºÉÆ®zÀ zÁj ¸ÀA§AzsÀªÁV ªÉʪÀÄ£À¸ÀÄì EzÀÄÝ CzÉà ªÉʪÀÄ£À¹ì¤AzÀ ºÀ£ÀĪÀÄAiÀÄå & ºÀ£ÀĪÀÄAw EªÀgÀ ¥ÀæZÉÆÃzÀ£É ¬ÄAzÀ ¸ÉÆêÀÄ£ÁxÀ, ²ªÀ¥Àà ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÄzÉ¥Àà ªÀÄÆgÀÄ d£ÀgÀÄ ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ & PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ M¼À¥ÉlÄÖUÉƽ¹gÀÄvÁÛgÉAzÀÄ zÀÄgÀÄUÀ¥Àà PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ eÁ®ºÀ½î ¥ÉưøÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊ PÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

¢£ÁAPÀ:15.05.2010 gÀAzÀÄ 20.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ §ÄqÀØ¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÁæAiÀÄ ¸Á: ªÀÄ°è£ÁAiÀÄÌ£À zÉÆrØ UÁæªÀÄ ºÁUÀÆ EvÀgÉ E§âgÀÆ ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ CzÉ UÁæªÀÄzÀ ²ªÀtÚ vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄ¥Àà EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¨ÁV®Ä ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀeÁÓªÀ£ÀÄß PÉqÀ« £ÀµÀÖ ¥Àr¹zÀÝ®èzÉ ¢£ÁAPÀ:16.05.2010 gÀAzÀÄ 13.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ zÉêÀzÀÄUÀð ºÉƸÀ §¸ï¤¯ÁÝtzÀ ºÀwÛgÀ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ ²ªÀtÚ ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ ¥ÀÄvÀæ £ÁUÀgÁd£À£ÀÄß vÀqÉzÀÄ ¤°è¹, CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ fêÀ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ²ªÀtÚ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÀð ¥ÉưøÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊ PÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

¢£ÁAPÀ:15.05.2010 gÀAzÀÄ 21.30 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ gÁªÀÄ¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄ¥Àà PÉ®ÆègÀÄ ¸Á: eÁ®ªÁqÀV UÁæªÀÄ EªÀ£ÀÄ eÁ®ªÁqÀV UÁæªÀÄzÀ°è C£À¢üPÀÈvÀªÁV ªÀÄzsÀåzÀ ¨Ál°UÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ £ÁUÀªÀÄä UÀAqÀ ºÀ£ÀĪÀÄAiÀÄå EªÀ½UÉ ªÀÄzsÀåzÀ ¨Ál°UÀ¼ÀÄ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀ¨ÁgÀzÀÄ ªÀiÁgÁl ªÀiÁrzÀgÉ dUÀ¼ÀUÀ¼ÁUÀÄvÀÛªÉ CAvÁ ºÉýzÀÝPÉÌ £ÁUÀªÀÄä ºÁUÀÆ EvÀgÉ 15 d£ÀgÀÄ ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ CªÁZÀå±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ,PÉʬÄAzÀºÉÆqÉzÀÄ CªÀªÀiÁ£ÀUÉƽ¹gÀÄvÁÛgÉAzÀÄ gÁªÀÄ¥Àà ¢£ÁAPÀ:16.05.2010 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ ¥ÉưøÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊ PÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

¢£ÁAPÀ:15.05.2010 gÀAzÀÄ 21.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ gÁªÀÄtÚ vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ ¸Á: eÁ®ªÁqÀV UÁæªÀÄ ºÁUÀÆ EvÀgÉ 27 d£ÀgÀÄ ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ vÀªÀÄä PÀqÉAiÀĪÀjUÉ NlÄ ºÁQ®è CAvÁ CzÉ UÁæªÀÄzÀ ®QëöäÃ¥Àw EªÀgÀ 35 ªÀµÀðzÀ ¥Àwß UÀȺÀtÂUÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ¹ÃgÉ »rzÀÄ J¼ÉzÁr CªÀªÀiÁ£ÀUÉƽ¹, HgÀÄ ©lÄÖ ºÉÆÃUÀ¢zÀÝgÉ ¤ªÀÄä£ÀÄß fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀÅ¢®èªÉAzÀÄ fêÀ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ®QëöäÃ¥ÀwAiÀÄ ¥Àwß ¢£ÁAPÀ:16.05.2010 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ ¥ÉưøÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊ PÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ vÁ®ÆPÀ ¹zÁæA¥ÀÆgÀÄ UÁæªÀÄ ¤ªÁ¹, FgÀªÀÄä UÀAqÀ ºÁªÀ¥Àà 65 ªÀµÀð EªÀ¼ÀÄ ºÉÆmÉÖ£ÉÆë£À ¨ÁzÉ vÁ¼À¯ÁgÀzÉ ¢£ÁAPÀ: 16.05.2010 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 12.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ vÀ£Àß ªÁ¸ÀzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è Qæ«Ä£Á±ÀPÀ «µÀ ¸Éë¹zÀÄÝ PÀÆqÀ¯É PÁgÀlV D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ¥ÀæxÀªÀÄ aQvÉì PÉÆr¹ ºÉaÑ£À aQvÉìPÀÄjvÀÄ §¼Áîj «ªÀiïì D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÁV¸ÀÄwÛgÀĪÁUÀ ªÀiÁUÀðzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ¼ÉAzÀÄ ªÀÄÈvÀ¼À ¥ÀÄvÀæ §¸À¥Àà PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

¢£ÁAPÀ:16.05.2010 gÀAzÀÄ 15.30 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ªÀiÁ£À« vÁ®ÆPÀ UÉÆÃPÀð¯ï UÁæªÀÄ ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ°è UÀÄqÀÄUÀÄ «Ä²ævÀ ªÀļɧgÀÄwÛgÀĪÁUÀ ©zÀÝ ¹r®Ä §rzÀÄ C.Q.gÀÆ:40,000/- ªÀiË®åzÀ MAzÀÄ JvÀÄÛ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ¸ÀwÛzÀÄÝ MAzÀÄ JwÛUÉ ¨sÁjUÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛzÉ. JvÀÄÛUÀ¼À ¥ÀPÀÌzÀ°èAiÉÄà EzÀÝ gÀ¸ÀƯï vÀAzÉ ºÀĸÉãï¸Á§ 25 ªÀµÀð, E¸Áä¬Ä¯ï vÀAzÉ £ÀfêÀĸÁ§ 22 ªÀµÀð, ¨ÉÃUÀA UÀAqÀ ¨sÁµÁ 30 ªÀµÀð, ¸ÀAfêÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ªÀĺÁzÉêÀ¥Àà UÉÆ®ègÀ 23 ªÀµÀð ºÁUÀÆ ¸ÀA¢Ã¥ï vÀAzÉ ¹zÀÝAiÀÄå¸Áé«Ä 15 ªÀµÀð EªÀgÉ®èjUÉ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ ªÀiÁ£À« ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÁÝgÉAzÀÄ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ E¸Áä¬Ä¯ï PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÀiÁ£À« ¥ÉưøÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

°AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ vÁ®ÆPÀ ªÀiÁåzÀgÁ¼À UÁæªÀÄzÀ°è ¢£ÁAPÀ:16.05.2010 gÀAzÀÄ 17.00 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ UÀÄqÀÄUÀÄ «Ä²ævÀ ªÀļɧgÀÄwÛgÀĪÁUÀ ©zÀÝ ¹r®Ä §rzÀÄ C.Q.gÀÆ:30,000/- ªÀiË®åzÀ MAzÀÄ JvÀÄÛ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ¸ÀwÛgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ JwÛ£À ªÀiÁ°ÃPÀ ¥ÁAqÀ¥Àà vÀAzÉ vÀÆPÀ¥Àà gÁoÉÆÃqï ¸Á: ªÀiÁåzÀgÁ¼À vÁAqÁ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÀÄ¹Ì ¥ÉưøÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

GULBARGA DIST REPORTED CRIMES

vÀªÀÄä£À ªÀÄUÀ£À PÉƯÉUÉ, CtÚ¤AzÀ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀ®Ä ¸ÀÄ¥sÁj ¥ÀqÉzÀ DgÉÆæUÀ¼À §AzsÀ£À :-

UÀÄ®§UÁð UÁæ«ÄÃt oÁuÉ:²æà ªÀĺÀäzÀ PÀjªÀÄįÁè vÀAzÉ ªÀĺÀäzÀ ¸À«ÄêÀůÁè ¸Á:«zsÁå£ÀUÀgÀ UÀÄ®§UÁð EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ PÉÆAqÀÄ «ZÁgÀuÉ ªÀiÁqÀ¯ÁV d©âªÀůÁè£ÀÄ vÀ£ÀUÉ §gÀĪÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¥Á°£À «µÀAiÀÄzÀ°è vÀPÁgÁgÀÄ EzÀÄÝ vÀ£Àß vÀªÀÄä£À ªÀÄUÀ£ÁzÀ CªÀiÁä£ÀįÁè @ ©¯Á®£À£ÀÄß PÉÆ¯É ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÀÄ CAvÀ £ÀªÀÄUÉ 80 ¸Á«gÀ gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À ¸ÀÄ¥sÁj PÉÆlÄÖ CzÀgÀ°è 40 ¸Á«gÀ gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼ÀÄ £ÀUÀzÀÄ ºÀtªÀ£ÀÄß PÉÆnÖgÀÄvÁÛ£É CAvÀ w½¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ. ²æà ªÀĺÀäzÀ PÀjêÀĪÀůÁè EvÀ¤UÉ PÀgɬĹ «µÀAiÀÄ w½¹ oÁuÉAiÀÄ°è PÉÆ¯É ªÀiÁqÀ®Ä ¸ÀÄ¥sÁj ¥ÀqÉzÀ §UÉÎ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆAqÀÄ ¥ÀæPÀgÀtzÀ°èAiÀÄ DgÉÆæ 1.C£ÀégÀ vÀAzÉ ªÀĺÀäzÀ ºÀĸÉä RÄgÉö ºÁUÀÆ ªÀĺÀäzÀ d©âªÀůÁè ºÁUÀÆ CªÀ£À ªÀÄUÀ ªÀĺÀäzÀ ¥ÉÊdįÁè EªÀgÀ£ÀÄß ªÀiÁ£Àå ²æà ©, J, ¥ÀzÀä£ÀAiÀÄ£À J¸ï¦ ¸ÁºÉçgÀÄ UÀÄ®§UÁð, ªÀiÁ£Àå ²æà ©, «, AiÀÄ®è¥Àà ºÉZÀÄѪÀj J¸ï¦ ¸ÁºÉçgÀÄ UÀÄ®§UÁð ºÁUÀÆ ªÀiÁ£Àå ©, JªÀiï, ºÀÆUÁgÀ rJ¸ï¦ UÁæ«ÄÃt «¨sÁUÀ, ²æà ©, J¸ï, ªÀiÁ®UÀwÛ ¦L rJ¸ï© UÀÄ®§UÁð, ²æà ©. J¸ï, ¸À«±ÀAPÀgÀ £ÁAiÀÄÌ ¹¦L UÁæ«ÄÃt ªÀÈvÀgÀªÀgÀ ªÀiÁUÀðzÀ±ÀðzÀ£ÀzÀ°è, qÁ:¨ÉÆÃgÀ°AUÀAiÀÄå ©, JªÀiï L¦J¸ï ¥ÉÆæèÉõÀ£Àj ²æà gÀ«.r.¹ L¦J¸ï ¥ÉÆæèÉõÀ£Àgï ªÀÄvÀÄÛ ²æà ©. ¦. ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ ¦L rJ¸ï© UÀÄ®§UÁð ºÁUÀÆ qÁ:¸ÀÄzsÁPÀgÀ ¦J¸ïL rJ¸ï© EªÀgÀÄUÀ¼À £ÉÃvÀÈvÀézÀ°è ²æà gÁd±ÉÃRgÀ, «. ºÀ¼ÀUÉÆâü ¦J¸ïL UÁæ«ÄÃt oÁuÉ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢gÀªÀgÀÄ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀ®Ä ¸ÀÄ¥Áj ¥ÀqÉzÀ DgÉÆæ C£ÀégÀ vÀAzÉ ªÀĺÀäzÀ ºÀĸÉä RÄgÉù ¸Á:UÁfÃ¥ÀÆgÀ ºÁUÀÆ ¸ÀÄ¥sÁj PÉÆlÖ ªÀĺÀäzÀ d©âªÀůÁè ºÁUÀÆ CªÀ£À ªÀÄUÀ ªÀĺÀäzÀ ¥ÉÊdįÁè EªÀgÀ£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj DgÉÆævÀjAzÀ ¸ÀÄ¥sÁj ¤ÃrzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt ªÀÄvÀÄÛ DAiÀÄÄzsÀ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¥sÀgÁj EgÀĪÀ E£ÀÄß½zÀ DgÉÆævÀgÀ ¥ÀvÉÛUÁV eÁ®ªÀ£ÀÄß ©¹ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrzÀ 3 d£À DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß £ÁåAiÀiÁAUÀ §AzsÀ£ÀPÉÌ M¦à¸À¯ÁVzÉ.

CPÀæªÀÄ ¸ÀgÁ¬Ä ªÀiÁgÁl ¥ÀæPÀgÀt :-

gÉÆÃeÁ oÁuÉ :¢£ÁAPÀ 13-05-2010 gÀAzÀÄ gÁwæ gÉÆÃeÁ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ ªÁå¦ÛAiÀÄ gÁªÀÄf£ÀUÀgÀzÀ ¨ÉÆÃqÀð »AzÀÄUÀqÉ UÀ°èAiÀÄ°è ªÀįÉèò vÀAzÉ zÉêÀ¥Áà UÀAªÁgÀ ¸Á: gÁªÀÄf£ÀUÀgÀ gÉÆÃeÁ[PÉ] UÀÄ®§UÁð ªÀÄ£ÉÃAiÀĪÀÄÄAzÉ PÀmÉÖAiÀÄ ªÉÄÃ¯É C£À¢üPÀÈvÀªÁV PÁélgï ¨Ál°¬ÄlÄÖ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ §UÉÎ RavÀ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ ¹§âA¢AiÉÆA¢UÉ ºÉÆÃV zÁ½ªÀiÁr ªÀįÉèò vÀAzÉ zÁåªÀ¥Áà ¸Á:gÁªÀÄf£ÀUÀgÀ FvÀ¤UÉ »rzÀÄ «ZÁj¹ DvÀ£À vÁ¨ÉAiÀÄ°èzÀÝ 19 AiÀÄÄ.J¸À. «¹Ì PÁélgÀ ¨Ál°UÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ 2 Mjf£À¯ïZÁAiÀiïì PÁélgï ¨Ál¯ïUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÄ MAzÀÄ ErèªÀiÁqÀĪÀ ¸ÁZÁzÀ°è £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ 1359/- »ÃUÉ MlÄÖ C.Q. 2165/-gÀÆ. ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄzÀ°è d¦ÛªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À «gÀÄzÀÞ gÉÆÃeÁ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¸À¯ÁVzÉ.

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt :-

¸ÀAZÁj oÁuÉ :¢:16-05-10gÀAzÀÄ ²æà ªÀÄ°èPÁdÄð£À vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Àà qÉÆtÄÚgÀ, ¸ÁBgÁeÁ¥ÀÆgÀgÀªÀgÀÄ ªÉÆÃ.¸ÉÊ £ÀA. PÉ.J32/qÀ§Äè4567 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É »AzÉ PÀĽvÀÄ JªÀiï.f gÉÆÃrUÉ EgÀĪÀ ²æäªÁ¸À ¤®AiÀÄzÀ ªÀÄÄA¢£À gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ E£ÉÆߪÁ PÁgÀ £ÀA PÉ.J03/JªÀiïE7055£ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÁgÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ »A¢¤AzÀ §AzÀÄ ªÉÆÃ.¸ÉÊUÉ rQÌ ¥Àr¹ ªÉÄÃ¯É »AzÉ PÀĽvÀ ªÀÄ°èPÁdÄð£ÀgÀªÀjUÉ UÁAiÀÄUÉƽ¹ vÀ£Àß PÁgÀ£ÀÄß C¯Éè ©lÄÖ Nr ºÉÆÃzÀ §UÉÎ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¸ÀAZÁj oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

ºÉtÄÚªÀÄUÀ¼ÀÄ PÁuÉAiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀt :-

±ÁºÁ¨ÁzÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉ:²æà ¨Á®AiÀiÁå vÀAzÉ AiÀÄ®è¥Áà ªÀÄrªÁ¼À ¸Á||C®¸ÀÖªÀÄ PÁ¯ÉÆä ±ÀºÁ¨ÁzÀ gÀªÀgÀ ºÉAqÀwAiÀiÁzÀ ¸ÀPÀĄ̈Á¬Ä ªÀ||55 ªÀµÀð gÀªÀgÀÄ ¢:11-05-10 gÀAzÀÄ CA¨Á ¨sÀªÁ¤ UÀÄrUÉ ºÉÆÃV mÉAUÀÄ MqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ ºÉý ºÉÆÃzÀªÀgÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® DzÀgÀÆ ªÀÄ£ÉUÉ §gÀzÀ PÁgÀt J¯Áè ¸ÀA¨sÀA¢PÀgÀ HgÀÄUÀ½UÉ ºÉÆÃV «ZÁj¸À¯ÁV AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀĽªÀÅ ¹QÌgÀĪÀÅ¢¯Áè JAzÀÄ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ±ÁºÁ¨ÁzÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

PÉÆ¥Àà¼À f¯ÉèAiÀÄ°è ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :

1] PÀĵÀÖV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 124/2010 PÀ®A 279, 337, 304(J) L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 187 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ:.

EAzÀÄ ¢:16/05/10 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À 8:40 PÉÌ D¸ÀàvÉæ¬ÄAzÀ JAJ¯ï.¹ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ D¸ÀàvÀæUÉ ¨sÉÃn PÉÆlÖ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ zÉêÉAzÀæ vÀAzÉ vÀªÀÄätÚ ¥ÀÆeÁgÀ ¸Á:PÀ°èUÀ£ÀÆgÀÄ vÁ:gÉÆÃt EªÀgÀ £ÀÄr ºÉýPÉ ¦üÃAiÀiÁ𢠥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ F ¢£À vÁ£ÀÄ vÀ£Àß ¸ÉßûvÀ ªÀÄAdÄ£ÁxÀ PÀÆrPÉÆAqÀÄ UÀeÉÃAzÀæUÀqÀ¢AzÀ PÀĵÀÖVUÉ §gÀ®Ä ªÀiÁåQì PÁå¨ï £ÀA:PÉ.J-21/1115 £ÉÃzÀÝgÀ°è §gÀÄwÛzÁÝUÀ ¸ÀzÀgÀ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwÃeÉÆÃgÁV ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß £ÀqɬĹ PÉÆgÀqÀPÉÃgÁ ¸À«ÄÃ¥À ¥À°Ö ªÀiÁrzÀÝjAzÀ vÀ£ÀUÀÆ ªÀÄvÀÄÛ vÀ£Àß ¸ÉßûvÀ¤UÉ ºÁUÀÆ EvÀgÀ £Á®ÄÌ d£ÀjUÉ wêÀæ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁzÁ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ EzÉ CAvÁ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃrzÀÄÝ CzÉ. oÁuÉUÉ ªÁ¥Á¸ÀÄ 10 J.JA PÉÌ §AzÀÄ ¸ÀzÀj ¦AiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆAqÉ£ÀÄ. ²æÃ. ¥ÀÄAqÀ¥Àà ºÉZï.¹ 34 PÀĵÀÖV oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

2] PÀÄPÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 42/2010 PÀ®A 279, 304(J) L¦¹:.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 16-5-10 gÀAzÀÄ 12-15 ¦JAPÉÌ
DgÉÆævÀ ZÀ¯Á¬Ä¸ÀÄwÛzÀÝ
Tractor Engine No:S324 C 08040 Chessi No:373790 Trailer Chessi No:35/07
£ÉÃzÀÝgÀ°è ¦AiÀiÁð¢üzÁgÀ PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ avÁÛ¥ÀÄgÀ¢AzÀ ºÀ®UÉÃj PÀqÉUÉ ºÉÆgÀnzÁÝUÀ DgÉÆævÀ J£ï.ºÉZï. 63 gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¨Á£Á¥ÀÄgÀ PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ vÁ£ÀÄ ZÀ¯Á¬Ä¸ÀÄwÛzÀÝ mÁæöåPÀÖjAiÀÄ£ÀÄß CwêÉÃUÀ¢AzÀ ¨Á£Á¥ÀÄgÀ PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ PÀ«ðAUï ¯ÉQ̸ÀzÉà C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹zÀÝjAzÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¨ÁdÄ EgÀĪÀ vÀUÀÄÎUÀ½UÉ mÁæöåPÀÖgï ºÉÆÃVzÀÝjAzÀ ¦AiÀiÁ𢠥ÀÄnzÀÄ PɼÀUÉ ©¢ÝzÀÄÝ, mÁæöåPÀÖgï ¤AiÀÄAvÀætPÉÌ ¨ÁgÀzÉà vÉVÎUÉ ºÉÆgÀ½ C¥ÀWÁvÀªÁV ¤AwzÀÝjAzÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ ¸ÀºÀ PɼÀUÉ ©¢ÝzÀÄÝ, EzÀjAzÀ DgÉÆæ ZÁ®PÀ¤UÉ JqÀ¥ÀPÀÌrUÉ, JqÀªÉÆtPÉÊ ºÀwÛgÀ ¨sÁjà M¼À¥ÉmÁÖV ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ CzÉ. ²æÃ. ¸ÉÆêÀıÉÃRgÀ dÄlÖ¯ï ¦.J¸ï.L. PÀÄPÀ£ÀÆgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

3] PÀĵÀÖV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 125/2010 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹:.

EAzÀÄ ¢:16/05/10 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 12 UÀAmÉUÉ JAJ®¹ ªÀiÁ»w D¸ÀàvÉæ¬ÄzÀ §A¢zÀÄÝ D¸ÀàvÉæUÉ ¨ÉÃnPÉÆlÄÖ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ªÀĺÁzÉêÀAiÀÄå vÀAzÉ ZÀ£Àß«ÃgÀAiÀÄå »gÉêÀÄoÀ ¸Á:ºÀ¼Éà PÀĪÀÄÄmÁ vÁ:AiÀĮħÄUÁð EªÀgÀ ºÉýPÉ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ ¸ÀgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ F ¢£À 11:30 J.JAPÉÌ §Ar PÀĵÀÖV gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ªÀdæ§Ar PÁæ¸ï ¸À«ÄÃ¥À DgÉÆævÀgÁzÀ «ÃgÀAiÀÄå vÀAzÉ ²ªÀ¸ÀAUÀAiÀÄå C®¸À£ÀªÀÄoÀ ªÀAiÀÄ:24 ªÀµÀð eÁw:dAUÀªÀÄ G:¯Áj £ÀA:PÉ.J19 J¹-9090 gÀ ZÁ®PÀ ¸Á:PÉÆãÁ¥ÀÄgÀ vÁ;AiÀĮħÄUÁð 2) ±ÀgÀt¥Àà «Ä¤ ¯Áj 407 gÀ ZÁ®PÀ PÉ.J-37 /9191 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ¸Á;PÀĵÀÖV vÀªÀÄä ªÁºÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß Cwà eÉÆÃgÁV ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ »A¢£À ¨sÁUÀzÀ°è oÀPÀÌgÀÄ ªÀiÁr ¯ÁjAiÀÄ°èzÀÝ ¸ÀAUÀAiÀÄå 14 ªÀµÀð ºÁUÀÆ «±Áé£ÁxÀ 14 ªÀµÀð ªÀÄvÀÄÛ «Ä¤¯ÁjAiÀÄ°èzÀÝ ¥ÀA¥Á¥Àw ªÀiÁ£À¨sÁ« EªÀjUÉ wêÀæ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼À£ÀÄßAlÄ ªÀiÁrzÀÄÝ CzÉ. ²æÃ. ©. CªÀÄgÉñÀ ¦.J¸ï.L. PÀĵÀÖV oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

4] UÀAUÁªÀw ¸ÀAZÁj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 35/2010 PÀ®A 279, 337 L¦¹:.

¢£ÁAPÀ: 16-05-2010 gÀAzÀÄ gÁwæ 9-40 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£ÀÄ ºÁåAr-PÁå¥ïÖ EgÀĪÀÅzÀjAzÀ vÀ£Àß ªÀÄÆgÀÄ [3] UÁ°AiÀÄ ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß PÉʬÄAzÀ wj«PÉÆAqÀÄ UÀAUÁªÀw £ÀUÀgÀzÀ ºÉƸÀºÀ½î gÀ¸ÉÛAiÀÄ°ègÀĪÀ J¯ï.L.¹. D¦üøï PÀqÉUÉ gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀUÀqÉUÀ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ «ªÉÃPÀ ¨sÁgÀw ±Á¯ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ ºÉÆgÀngÀĪÁUÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉJ-37/PÉ-7529 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß £ÀUÀgÀzÀ ¤Ã®PÀAoÉñÀégÀ ¸ÀPÀð¯ï PÀqɬÄAzÀ CAzÀgÉ JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ CwêÉÃUÀªÁV ºÁUÀÆ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ gÁAUï ¸ÉÊqï£À°è ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦ügÁå¢zÁgÀ£À ªÀÄÆgÀÄ UÁ°AiÀÄ ¸ÉÊPÀ¯ïUÉ lPÀÌgï PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ¦ügÁå¢zÁgÀ¤UÉ §®UÉÊ ªÀÄÄAUÉÊUÉ, §®UÉÊ ªÉÆÃtPÉÊUÉ, JqÀPÁ® ºÉ§âgÀ½UÉ vÉgÀazÀ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ vɯÉAiÀÄ §®¨sÁUÀzÀ°è gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ CzÉ. ºÁUÀÆ DgÉÆævÀ¤UÉ JqÀPÀtÂÚ£À G©â£À ªÉÄïÉ, JqÀ PÀ¥Á¼ÀPÉÌ vÉgÀazÀ UÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ vÀÄnUÉ ¨ÁªÀÅ §A¢zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æÃ. w¥ÀàtÚ L° ºÉZï.¹. gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

5] ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 88/2010 PÀ®A 279, 338 L¦¹:.

¢£ÁAPÀ. 16-05-10 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 5-45 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ DgÉÆæ ªÀįÉèñÀ UÉÆAzÀ½ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ JA.¹ £ÀA. PÉ.J 25 EJ-3937 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ £ÉÃvÁæ FPÉAiÀÄ£ÀÄß PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ ºÉƸÀ¥ÉÃn¬ÄAzÀ ±ÀºÀ¥ÀÆgÀPÉÌ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÉÎ J£ï.ºÉZï 13 gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É vÀÄAUÀ¨sÀzÀæ ©æqÀÓ ªÉÄÃ¯É Cwà ªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ªÉÆlgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀÄß ZÁ®£É ªÀiÁr ¹ÌÃqï ªÀiÁr PÉqÀ«zÀÝjAzÀ £ÉÃvÁæ FPÉAiÀÄÄ PɼÀUÉ ©zÀÄÝ ¨sÁj ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æÃ. £ÁUÀ¥Àà ºÉZï.¹. 61 ªÀÄĤgÁ¨ÁzÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

zÉÆA© ¥ÀæPÀgÀt :

6] C¼ÀªÀAr ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 29/2010 PÀ®A 143, 147, 323, 324, ,504, 354, 509 ¸À»vÀ 149 L.¦.¹:.

¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ zÉêÀªÀÄä ªÀÄÆPÀ½zÀÄÝ, DgÉÆæ ¥ÀgÀ¸À¥Àà vÀA¢ zÀÄgÀÄUÀ¥Àà, PÀ®è½î EªÀ£ÀÄ FUÉÎ MAzÀÄ wAUÀ¼À¢AzÀ CªÀ¼À »AzÉ wgÀÄUÀĪÀzÀÄ, ZÀÄqÁ¬Ä¸ÀĪÀzÀÄ, PÀ®Äè MUÉAiÀÄĪÀzÀÄ, PÉÊ ¸À£Éß ªÀiÁqÀĪÀzÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ, EzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÁ¬Ä, CtÚ EªÀgÀÄ CªÀ¤UÉ §Ä¢ÝªÁzÀ ºÉýzÀgÀÆ PÉýgÀ°®è. ¢£ÁAPÀ: 16-05-10 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À eÁªÀ 3-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ DgÉÆæ ¥ÀgÀ¸À¥Àà£ÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ CªÀ¼À ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ªÀÄ®VzÁÝUÀ, CªÀ¼À ¥ÀPÀÌzÀ°è ºÉÆÃV ªÀÄ®VzÀÄÝ, EzÀjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ aÃgÁrzÀÄÝ, EzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr DgÉÆæ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ, EAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 4-00 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢, CªÀ¼À vÁ¬Ä gÉÃtÄPÀªÀé, CtÚ gÁªÀÄtÚ F §UÉÎ PÉüÀ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ, DgÉÆæ ¥ÀgÀ¸À¥Àà ºÁUÀÆ CªÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÁzÀ ªÀÄjAiÀÄ¥Àà, ¥ÁªÀðvÀªÀé, PÀªÀÄ®ªÀé ºÁUÀÆ ªÀÄ®èªÀé EªÀjUÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÁr, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÁ¬ÄUÉ PÉÊ »rzÀÄ dUÁÎr, PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ, ¨Á¬ÄAzÀ PÀaÑ UÁAiÀÄUÉƽ¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æÃ. £ÁUÀ¥Àà ºÉZï.¹.09 C¼ÀªÀAr oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.