Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Sunday, April 8, 2012

GULBARGA DIST REPORTED CRIME

ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣ:

ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಂಚಾರಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ: ಶ್ರೀ ಗುರುರಾಜ ತಂದೆ ಸಿದ್ದಣ್ಣಾ ಕೌದಿ ಸಾ: ಭಾವಗಿ ಪಬ್ಲಿಕ ಸಿಟಿ ಹಿಂದುಗಡೆ ಶಹಾ ಬಜಾರ ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರು ದಿನಾಂಕ: 07-04-2012 ರಂದು 11=00 ಸುಮಾರಿಗೆ ಶಹಾ ಬಜಾರ ನಾಕಾ ದಿಂದ ಲಾಲಗೇರಿ ಕ್ರಾಸ್ ದ ಕಾಳೆ ಲೇಔಟ ಕ್ರಾಸ್ ಹತ್ತಿರ ನಿಂತಾಗ ಕಾರ ನಂ:ಕೆಎ-32 ಎಮ್-7219 ನೇದ್ದರ ಚಾಲಕ ಕಾರನ್ನು ಅತಿವೇಗವಾಗಿ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ಚಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಡಿಕ್ಕಿ ಪಡಿಸಿ ಭಾರಿಗಾಯ ಗೊಳಿಸಿ ತನ್ನ ಕಾರ ಸಮೇತ ಚಾಲಕ ಹೊರಟು ಹೋಗಿರುತ್ತಾನೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ: 42/2012 ಕಲಂ: 279 ,338 ಐ.ಪಿ.ಸಿ ಸಂ:187 ಐ.ಎಮ.ವಿ.ಆಕ್ಟ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.

Raichur District Reported Crimes

    
 

¢£ÁAPÀ 07.04.2012 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 4.10 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ²æà CºÀäzï vÀAzÉ ªÀĺÀäzï ºÀĸÉÃ£ï ¸Á§ ªÀAiÀiÁ: 30 ªÀµÀð eÁ: ªÀÄĹèA G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ªÀqÉØ¥À°è vÁ:f: gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ FvÀ£À C½AiÀÄ£ÁzÀ eÁQÃgÀ vÀAzÉ ªÀi˯Á¸Á§ FvÀ£ÀÄ ªÀqÉØ¥À°è UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃV CºÀäzï EªÀgÀ£ÀÄß ªÀiÁvÁr¹PÉÆAqÀÄ ªÁ¥Á¸ï ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÆmÁgï vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ zÉêÀ¸ÀUÀÆgÀÄPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ªÀqÉØ¥À°è ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀgÉrØ EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ JzÀÄj¤AzÀ M§â ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÆÃmÁgï ¸ÀªÁgÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÆÃmÁgï mÉA¥ÀgÀj jføÉÖñÀ£ï £ÀA PÉ.J 36 n.Dgï 1057 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ eÁQÃgï FvÀ¤UÉ lPÀÌgï ªÀiÁrzÀÝjAzÀ §®UÉÊ, §®UÁ®Ä vÉÆqÉUÉ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÁzÀ ºÁUÀÆ ¨ÉgÀ¼ÀÄUÀ½UÉ ¨sÁj ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ CºÀäzï gÀªÀgÀÄ ¦ügÁå¢ ¤ÃrzÀÝjAzÀ AiÀiÁ¥À®¢¤ß ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ°è UÀÄ£Éß £ÀA. 32/2012 PÀ®A. 279.338 L¦¹ & 187 L.JA.« PÁAiÉÄÝ £ÉÃzÀÝgÀ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¢£ÁAPÀ 07-04-2012 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 5-15 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ §¸ï¤¯ÁÝtzÀ°è ¨Á®¥Àà vÀAzÉ ºÀÄ®ÄUÀ¥Àà CA©UÉÃgï , ªÀAiÀÄ: 30ªÀ, eÁ: PÀ¨ÉâÃgï , G:J£ï.E.PÉ.Dgï.n.¹ §¸ï £ÀA.PÉJ-34/J¥sï-738 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß §¸ï£ÀÄß ¤°è¹ E½AiÀÄĪÁUÀ EªÀiÁªÀiï DmÉÆà £ÀA. PÉJ-16/r-7869 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ºÁUÀÆ EvÀgÉ E§âgÀÄ , ¸Á: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ EªÀgÀÄ ¨Á®¥Àà¤UÉ NªÀgïmÉÃPï ªÀiÁrzÀ «µÀAiÀÄzÀ°è dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ ¨ÉÊzÀÄ ±Ànð£À PÁ®gï »rzÀÄ PɼÀUÉ J¼ÉzÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr PÀvÀðªÀåPÉÌ CqÉvÀqÉAiÀÄÄAlÄ ªÀiÁr fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA. 74/2012 PÀ®A.504 , 323 , 353 , 506 ¸À»vÀ 34 L¦¹ CrAiÀÄ°è UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ .

¥Éưøï zÁ½ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

¢£ÁAPÀ: 07.04.2012 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ®1500 UÀAmÉUÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ J¯ï.©.J¸ï.£ÀUÀgÀzÀ PÁè¹Pï mÉîgï CAUÀrAiÀÄ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ªÀÄlPÁ £ÀA§gÀ aÃn §gÉzÀÄ £À²Ã§zÀ dÆeÁl DqÀÄwÛzÁÝgÉ CAvÁ RavÀ ¨Áwä §AzÀªÉÄÃgÉUÉ ¦.J¸ï.L (PÁ&¸ÀÄ) ¥ÀAZÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ zÁ½ ªÀiÁr »rAiÀÄ®Ä ¥Àæ¢Ã¥ï ¹AUï vÀAzÉ ªÀĺÉÃAzÀæ¹AUï 32 ªÀµÀð, ¹Sï, PÀ©âÃtzÀ PÉ®¸À, ¸Á:ºÀ¼É C±ÉæAiÀÄ PÁ¯ÉÆä gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ ¹QÌ©¢zÀÄÝ CªÀ¤AzÀ dÆeÁlPÉÌ G¥ÀAiÉÆV¹zÀ ªÀÄlPÁ £ÀA§gÀ §gÉzÀ aÃn, MAzÀÄ ¨Á¯ï ¥É£ï & £ÀUÀzÀÄ ºÀt 345/- gÀÆ, ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÉÆA¢UÉ d¥ÀÛ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÁ¥À¸ï oÁuÉUÉ §AzÀÄ ªÀiÁPÉðlAiÀiÁqÀð ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è UÀÄ£Éß £ÀA. 24/2012 PÀ®A. 78(3) PÉ.¦ PÁAiÉÄÝ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¢£ÁAPÀ:07-04-2012 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 03-45 UÀAmÉ .¸ÀĪÀiÁjUÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ ªÀÄAvÁæ®AiÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ L.©. ªÀÄÄAzÉ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ²æÃ.§ÆzÉ¥Àà vÀAzÉ ²ªÀ§¸À¥Àà ªÀiÁ° ¥Ánïï 47ªÀµÀðeÁ:°AUÁAiÀÄv G:PÀ£ÁðlPÀ PÉƼÀUÉÃj C©üêÀÈ¢Ý ªÀÄAqÀ½ E£ïZÁdð ªÀiÁå£ÉÃdgï ¸Á:ªÀÄ£É.£ÀA.6-2-74/107 gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA§gÀ PÉJ.36/ PÀÆå-7054 £ÉÃzÀÝgÀ°è vÀªÀÄä ªÀÄPÀ̼ÀÄ ¸ÀAdAiÀÄ 9ªÀµÀð ºÁUÀÄ ¸ÀĪÀÄ£À 12ªÀµÀð EªÀgÀ£ÀÄß »AzÉ PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ ¸ÀzÀj gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀ§¢AiÀÄ°è ¤zsÁ£ÀªÁV gÉʯÉéà ¸ÉÖõÀ£ï ¸ÀPÀð¯ï PÀqÉUÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ CzÉà ¸ÀªÀÄAiÀÄPÉÌ JzÀÄjUÉ gÉʯÉéà ¸ÉÖõÀ£ï ¸ÀPÀð¯ï PÀqɬÄAzÀ ªÀÄAvÁæ®AiÀÄzÀ PÀqÉ DgÉÆæ JªÀiï.r.¸Á¢ÃPï 32ªÀµÀð EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯Áj £ÀA.PÉJ.36/-6363 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ PÉ.E.©.«zÀÄåvï PÀ©âtzÀ ¥ÉÆðUÉ lPÀÌgÀPÉÆlÄÖ PÀAmÉÆæÃ¯ï ªÀiÁqÀzÉ ºÁUÉ ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃV ¥ÀPÀÌzÀ ¨Éë£À ªÀÄgÀPÉÌ ªÀÄvÀÄÛ ²æÃ.§ÆzÉ¥Àà gÀªÀgÀÄ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀnzÀÝ UÁrUÉ lPÀÌgÀPÉÆlÄÖ ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃV ¤°è¹zÀÄÝ ²æÃ.§ÆzÉ¥Àà£ÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï¢AzÀ PɼÀUÉ ©Ã¼À®Ä C¥ÀWÁvÀPÁ®PÉÌ ¯ÁjAiÀÄ ªÀÄÄA¢£À §®¨sÁUÀzÀ §A¥ÀgÀ ²æÃ.§ÆzÉ¥Àà£À ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ ªÀÄPÀ̽UÉ vÀUÀÄ°zÀÝjAzÀ §®UÁ°UÉ ¨sÁjà gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV J®§Ä ªÀÄÄjzÀAvÁV JqÀªÉÆtPÁ°UÉ JgÀqÀÆ PÉÊ vÉÆý£À QîUÉ ¨sÁjà M¼À¥ÉmÁÖVzÀÄÝ ¸ÀAdAiÀĤUÉ §®UÁ®Ä ªÉÆtPÁ°UÉ ¨sÁjà gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV J®Ä§Ä ªÀÄÄjzÀAvÁVzÀÄÝ ¸ÀĪÀÄ£ÀUÉ §®PÀtÂÚ£À PɼÀ¨sÁUÀzÀ PÀ¥Á¼ÀPÉÌ ¨sÁªÀÅ §AzÀÄ PÀA¢zÀAvÁVzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ £ÀUÀgÀ ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 43/2012 PÀ®A. 279,337,338. L.¦.¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ CzÉ.

¢£ÁAPÀ 07-04-2012 gÀAzÀÄ 4-00 ¦. JA. ¸ÀĪÀiÁjUÉ C®§£ÀÆgÀÄ UÁæªÀÄzÀ UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ PÁAiÀiÁð®AiÀÄzÀ ªÀÄÄAzÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ AiÀÄ®è¥Àà vÀAzÉ ªÀÄÄwÛUÉ¥Àà ²¼ÉîÃPÁåvÀ, 24ªÀµÀð, PÀÆ°PÉ®¸À, ¸Á: C®§£ÀÆgÀÄ vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ E£ÉÆߧâ£ÀÄ M§âjUÉƧâgÀÄ vÉQÌ «ÄQÌ ©zÀÄÝ, PÉÊ PÉÊ «Ä¯Á¬Ä¹ ºÉÆqÉzÁqÀÄvÀÛ ¸ÁªÀðd¤PÀ ±ÁAvÀvÁ ¨sÀAUÀ GAlÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ UÁæªÀÄ ¨sÉÃn PÀvÀðªÀåzÀ°èzÀÝ ²æÃ. ºÀĸÉãÀ¸Á§ ºÉZï.¹.111 ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ (UÁæ) ¥Éưøï oÁuÉ EªÀgÀÄ 4-00 ¦.JA.PÉÌ ¸À¢æAiÀĪÀgÀ£ÀÄß ªÀ±ÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀgÀ¢ ¤ÃrzÀÝjAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA98/2012 PÀ®A. 160 L¦¹. £ÉÃzÀÝgÀ°è CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ vÁ®ÆQ£À PÉ. ºÉƸÀ½î UÁæªÀÄzÀ ¥ÀÄgÀĵÉÆÃvÀÛªÀÄ vÀA; ¥Á¥ÀtÚ ºÁUÀÆ EvÀgÉ 31 d£ÀgÀÄ eÁw¬ÄAzÀ ªÀiÁ¢UÀjzÀÄÝ, CzÉà UÁæªÀÄzÀ ªÀÄ®ègÉÃqÀ¥Àà vÀA;wªÀÄägÉÃqÀ¥Àà C©âUÉÃj eÁw¬ÄAzÀ °AUÁAiÀÄvÀgÀÄ EzÀÄÝ ªÉÄîÌAqÀªÀgÀÄ PÀÄrzÀ DªÀÄ°£À°è ªÀÄ®ègÉqÀ¥Àà£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ §AzÀÄ £ÁUÀ°AUɱÀégÀ eÁvÉæAiÀÄ ªÀiÁªÀÄÆ° PÉÆqÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ ºÉtÄÚ ªÀÄPÀ̼À ºwÛgÀ PÉýgÀÄvÁÛgÉ. DUÀ CªÀgÀÄ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÀÄ eÁvÉæAiÀÄ°è ºÉÆVgÀÄvÁÛgÉ, CªÀgÀÄ §AzÀ £ÀAvÀgÀ «ZÁj¹ JAzÀÄ ºÉýzÁUÀ DUÀ CªÀjUÉ CªÁZÀÑ ±À§ÝUÀ½AzÀ ¤A¢¹ ªÀÄ£ÉAiÀÄ UÉÃn£À ªÀÄÄA¨ÁUÀPÉÌ PÁ°¤AzÀÄ MzÀÄÝ PÀ°è¤AzÀ dfÓ PÉÃPÉ ºÁPÀÄvÁÛ ºÉÃtÄÚ ªÀÄPÀ̼À£ÀÄß ¨ÉêzÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ DUÀ ºÉtÄÚ ªÀÄPÀ̼ÀÄ PÀÆV PÉÆAqÁUÀ DgÉƦvÀgÉ®ègÀÄ Nr ºÉÆVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CzÀ£ÀÄß «ZÁj¸À®Ä gÁwæ 11-00 ¸ÀĪÀiÁjUÉ zÉêÀgÉÃqÀØ¥Àà UÉÆzÁ«Ä£À ºÀwÛgÀ gÉÆrUÉ ºÉÆÃzÁUÀ CªÀgÉ®ègÀÆ CPÀæªÀÄPÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ PÉÊUÀ¼À°è PÉÆqÀ°,PÀnÖUÉ.PÁgÀzÀ ¥ÀÄr EvÁå¢ »rzÀÄPÉÆAqÀÄ ¸ÀªÀiÁ£À GzÉÝòvÀgÁV PÉÃPÉ ºÁPÀÄvÁÛ J¯Éà °AUÁAiÀÄvÀ ¸ÀƼÉà ªÀÄPÀ̼ÉÃ,¤ªÀÄä£ÀÄß PÀtÚ°èPÁgÀzÀ ¥ÀÄrAiÀÄ£ÀÄß JgÀa PÉÆqÀ°¬ÄAzÀ PÉÆaÑ ºÁPÀÄvÉÛÃªÉ JAzÀÄ PÀÆUÀÄvÁÛ PÉÃPÉ ºÁPÀÄvÁÛ ªÀÄ®ègÉ¥Àà¤UÉ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁr fªÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À oÁuÉAiÀÄ°è UÀÄ£Éß £ÀA. 39/2012 PÀ®A 143, 147, 148, 504.323, 324,427.506 gÉ/« 149 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¢£ÁAPÀ: 07.04.2012 gÀAzÀÄ ¦.J¸ï.L. §¼ÀUÀ£ÀÆgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÁzÀ ¥ÀgÀıÀÄgÁªÀÄ ¦.¹.ªÀÄvÀÄÛ ZÁ®PÀ D±ÉÆÃPÀ ¦.¹.gÀªÀgÀ£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ vÀªÀÄä oÁuÉAiÀÄ ¸ÀgÀPÁj fÃ¥ï £ÀA: PÉJ 36/f 128 £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæªÁ¸À ¨sÀvÉåAiÀÄ ©°è£À ¥Àj²Ã®£É ªÀiÁr ¸À°è¸ÀĪÀ PÀÄjvÀÄ f¯Áè ¥Éưøï PÁAiÀiÁð®AiÀÄPÉÌ ºÉÆgÀmÁUÀ ZÁ®PÀ D±ÉÆÃPÀ£ÀÄ vÀ£Àß fÃ¥À£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÝjAzÀ ªÀÄÄA¢£À §®UÀqÉ UÁ°AiÀÄÄ §¸ÀÖð DV ¤AiÀÄAvÀæt ªÀiÁqÀzÉ ¥À°Ö ªÀiÁrzÀÝjAzÀ fæ£À°èzÀÝ vÀªÀÄUÉ ¸ÁzsÁ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ. CAvÁ ¦.J¸ï.L. §¼ÀUÁ£ÀÆgÀÄ gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀÄ£À« oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 47/2012 PÀ®A: 279 337 L.¦.¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

¥Éưøï zÁ½ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

¢£ÁAPÀ: 07.04.2012 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ®1500 UÀAmÉUÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ J¯ï.©.J¸ï.£ÀUÀgÀzÀ PÁè¹Pï mÉîgï CAUÀrAiÀÄ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ªÀÄlPÁ £ÀA§gÀ aÃn §gÉzÀÄ £À²Ã§zÀ dÆeÁl DqÀÄwÛzÁÝgÉ CAvÁ RavÀ ¨Áwä §AzÀªÉÄÃgÉUÉ ¦.J¸ï.L (PÁ&¸ÀÄ) ¥ÀAZÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ zÁ½ ªÀiÁr »rAiÀÄ®Ä ¥Àæ¢Ã¥ï ¹AUï vÀAzÉ ªÀĺÉÃAzÀæ¹AUï 32 ªÀµÀð, ¹Sï, PÀ©âÃtzÀ PÉ®¸À, ¸Á:ºÀ¼É C±ÉæAiÀÄ PÁ¯ÉÆä gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ ¹QÌ©¢zÀÄÝ CªÀ¤AzÀ dÆeÁlPÉÌ G¥ÀAiÉÆV¹zÀ ªÀÄlPÁ £ÀA§gÀ §gÉzÀ aÃn, MAzÀÄ ¨Á¯ï ¥É£ï & £ÀUÀzÀÄ ºÀt 345/- gÀÆ, ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÉÆA¢UÉ d¥ÀÛ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÁ¥À¸ï oÁuÉUÉ §AzÀÄ ªÀiÁPÉðlAiÀiÁqÀð ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è UÀÄ£Éß £ÀA. 24/2012 PÀ®A. 78(3) PÉ.¦ PÁAiÉÄÝ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


 


 

¸ÀÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 08.04.2012 gÀAzÀÄ 54 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 8600/- gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.


 

GULBARGA DIST REPORTED CRIMES

ಕರುಣೇಶ್ವರ ನಗರದ ಅಪ್ಪಾಸಾಬ ರವರ ಮದುವೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಂಗಾರದ ಮಂಗಳಸೂತ್ರ ಕಳವು ಮಾಡಿದವರ ಬಂದನ.

ಒಂದು ವಾರದ ಹಿಂದೆ ಕರುಣೇಶ್ವರ ನಗರದ ಅಪ್ಪಾಸಾಬ ಬಿರಾದಾರ ರವರ ಮದುವೆ ಮನೆಗೆ ನಾಗಣ್ಣ ತಂದೆ ಬಸವಂತರಾವ ಕವಲಗಾ ರವರು ಬಂದು ಮದುವೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದು ಮದುವೆ ಕೆಲಸಗಳ್ನು ಮುಗಿಸಿ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ಮನೆಯ ಮಾಳಗಿಯ ಮೇಲೆ ಮಲಗಿಕೊಂಡಿದ್ದಾಗ ಪ್ಯಾಂಟ ಮತ್ತು ಶರ್ಟ ಜೇಬಿನಿಂದ ಬಂಗಾರದ ಮಂಗಳಸೂತ್ರ, ನಗದು ಹಣ ಮತ್ತು ಮೋಬಾಯಿಲಗಳನ್ನು ಯಾರೋ ಕಳ್ಳರು ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿರುತ್ತಾರೆ ಂತಾ ಅಶೋಕ ನಗರ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ನಗರದ (ಎ) ಉಪ-ವಿಭಾಗಧಿಕಾರಿಗಳಾದ ಶ್ರೀ ಭೂಷಣ ಭೋರ್ಸೆ ಎ.ಎಸ್.ಪಿ ರವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ತಂಡವನ್ನು ರಚಿಸಿ ಅಶೋಕ ನಗರ ಠಾಣೆಯ ಪೊಲೀಸ್ ಇನ್ಸಪೇಕ್ಟರ ಶ್ರೀ ಟಿ.ಹೆಚ್.ಕರೀಕಲ್, ಪ್ರಭು ಉಪ್ಪಿನ ಪಿ.ಎಸ್.ಐ, ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಜನರಾದ ಸುರೇಶ, ಸಂಜೀವಕುಮಾರ , ಬಸಯ್ಯಾ ಸ್ವಾಮಿ ಎ.ಎಸ್.ಐ, ಶಿವಪುತ್ರಪ್ಪ ಎ.ಎಸ್.ಐ, ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಜನರಾದ ಅರ್ಜುನಸಿಂಗ, ಅಣ್ಣಪ್ಪ , ಬಸವರಾಜ, ಚಂದ್ರಕಾಂತ, ಮೌಲಾಲಿ, ಗುರುಮೂರ್ತಿ, ಉಮೇಶ, ರಫೀಕ್, ಶಿವಪ್ರಕಾಶ, ರಾಮು, ದೇವಿಂದ್ರ ರವರ ಒಳಗೊಂಡ ತಂಡವು ಪೊಲೀಸ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಸಹಾಯದಿಂದ 3 ಜನ ಕಳ್ಳರಾದ ಸಂತೋಷ @ ರಾಜು ತಂದೆ ಸುರೇಶ ರಜಪೂತ ಸಾ: ಭೋಗನಳ್ಳಿ ತಾ: ಅಫಜಲಪೂರ, ಪ್ರವೀಣ ತಂದೆ ಶಿವಶಂಕ್ರೇಯ್ಯಾ ಮಠಪತಿ ಸಾ: ಮಿರಿಯಾಣ ತಾ: ಚಿಂಚೋಳಿ, ಕಸ್ತೂರಪ್ಪ ತಂದೆ ಕಲ್ಲಪ್ಪ ಹೊರಪೇಠ ಸಾ: ಕುರಕುಂದಾ ತಾ: ಶಹಾಪೂರ ರವರಿಂದ ಒಟ್ಟು 1,04,000/- ರೂ ಬೇಲೆ ಬಾಳುವ ಬಂಗಾರದ ಮಂಗಳಸೂತ್ರ ಮತ್ತು 11 ಮೋಬಾಯಿಲ್ ಪೋನಗಳನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಒಂದು ವಾರದ ಒಳಗಡೆ ಅಶೋಕ ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸಿ ಆಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗು ಈ ಪ್ರಕರಣದ ಆರೋಪಿತರು ಗುಲಬರ್ಗಾ ನಗರದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಹಲವು ಕಳ್ಳತನ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿ ಇರುವ ಬಗ್ಗೆ ತನಿಖೆಯಿಂದ ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ. ಸದರಿ ಆರೋಪಿತರನ್ನು ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಬಂದನಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಆಕಸ್ಮಿಕ ಬೆಂಕಿ ಅಪಘಾತ:

ಗುಲಬರ್ಗಾ ಗ್ರಾಮೀಣ ಠಾಣೆ: ಶ್ರೀ ವೈಜಿನಾಥ ತಂದೆ ಹಣಮಂತ ಬಬಲಾದ ಸಾ: ಕುಮಸಿ ವಾಡಿ ತಾ:ಜಿ: ಗುಲಬರ್ಗಾರವರು ನಾವು ದಿನಾಂಕ 07-04-12 ರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1-30 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಅಡುಗೆ ಮಾಡಿ ಓಲೆ ಉರಿ ಆರಿಸದೇ ಹಾಗೇ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದರಿಂದ ಓಲೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಬೆಂಕಿ ಗೋಡೆಗೆ ಲಗತ್ತಾಗಿರುವ ಕಟ್ಟಿಗೆ ಚಪ್ಪರಕ್ಕೆ ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಬೆಂಕಿ ಹತ್ತಿ ಮನೆ ಪೂರ್ತಿ ಸುಟ್ಟಿದ್ದರಿಂದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಗದು ಹಣ 2,30,000 ರೂ. ಜೋಳ, ತೊಗರಿ, ಧರಿಸಿದ ಬಟ್ಟೆಗಳು ಮತ್ತು ಮನೆ ಬಳಕೆ ಸಾಮಾನುಗಳು ವಿಕ್ಟರ ಜಿಎಲಎಕ್ಸ ಒಟ್ಟು 3.50,000/-ರೂ. ಲುಕ್ಸಾನ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆಯ ಎಫ್,ಎ 5/12 ಕಲಂ ಆಕಸ್ಮಿಕ ಬೆಂಕಿ ಅಪಘಾತ ಅಂತಾ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.

ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣ:

ಸಂಚಾರಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ: ದಿನಾಂಕ 06-04-2012 ರಂದು 12-05 ಪಿ.ಎಮ್ ಕ್ಕೆ ನಗರದ ಶೇಖ ರೋಜಾ ಜಿ.ಡಿ.ಎ ಕಾಲೂನಿ ರೋಡಿನಲ್ಲಿ ಜೆ.ಸಿ.ಬಿ ನಂ. ಕೆ.ಎ 32 ಬಿ 3448 ನೇದ್ದರ ಚಾಲಕನು ತನ್ನ ಜೆ.ಸಿ.ಬಿಯನ್ನು ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ಚಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ರೋಡಿನ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಇರುವ ಆರ್.ಸಿ.ಸಿ ವಿದ್ಯುತ ಕಂಬಕ್ಕೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದು ಅಪಘಾತ ಮಾಡಿ ತನ್ನ ಜೆ.ಸಿ.ಬಿ ಸಮೇತ ಓಡಿ ಹೋಗಿರುತ್ತಾನೆ ಶ್ರೀ ಅರುಣ ಕುಮಾರ, ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಾಹಕ ಕಿರಿಯ ಅಭಿಯಂತರರು, ಯನಿಟ ನಂ -1 ಸಿ.ಎಸ್.ಡಿ-1 ಜೆಸ್ ಕಮ್ ಗುಲಬರ್ಗಾರವರು ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ: 20/2012 ಕಲಂ 279 ಐಪಿಸಿ ಸಮಗಡ 187 ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.