Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Monday, January 22, 2018

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 22-01-2018¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 22-01-2018

ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀA. 05/2018, PÀ®A. 279, 337, 338, 304(J) L.¦.¹. eÉÆÃvÉ 187 L.JªÀiï.« PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ 21-01-2018 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ PÀgÀÄuÉñÀ vÀAzÉ gÁªÀÄuÁÚ CAzÉÆîPÀgÀ ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: ºÀÄ®¸ÀÆgÀ, ¸ÀzÀå: ªÀiÁºÁzÉë PÁ¯ÉÆä ²ªÀ¥ÀÆgÀ gÉÆÃqÀ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt gÀªÀgÀÄ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt¢AzÀ ºÀÄ®¸ÀÆgÀUÉ §gÀĪÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt §¸ïì ¤¯ÁÝtzÀ ªÀÄÄAzÉ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ¨sÁ°Ì PÀqÉUÉ ºÉÆUÀĪÀ ªÀiÁåQì PÁå¨ï £ÀA. PÉJ-28/6630 £ÉÃzÀ£ÀÄß ¤AwvÀÄÛ, CzÀgÀ°è ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ PÀĽvÀÄPÉÆAqÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄAvÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ EvÀgÉ d£ÀgÀÄ PÀĽwÛzÀÄÝ, §gÀĪÀ zÁjAiÀÄ°è ¨ÉîÆgÀ, UÀrUËAqÀUÁAªÀ PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ ¸ÀºÀ d£ÀgÀÄ ºÀwÛzÀÄÝ, ªÁºÀ£ÀzÀ ZÁ®PÀ ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ªÀiÁUÀ𠧸ÀªÀPÀ¯Áåt-¨sÁ°Ì gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è vÀ£Àß ªÀiÁåQì PÁ姣ÀÄß CwêÉÃUÀ, C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¸À«Ä¦¸ÀÄwÛzÀAvÉ ¸Á¬Ä ªÀÄA¢gÀ ºÀwÛgÀ ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ zÀÄqÀÄQ¤AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ MªÉÄä¯É ªÁºÀ£ÀPÉÌ ¨ÉæÃPï ºÁQzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¤AiÀÄAvÀæt vÀ¦à ªÁºÀ£À §®¨sÁUÀPÉÌ ¥À°ÖAiÀiÁVzÀÄÝ, F WÀl£É £ÉÆÃr ªÁºÀ£À ZÁ®PÀ Nr ºÉÆVzÀÄÝ, ªÀiÁåQì PÁå¨ï ¥À°ÖAiÀiÁzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ JzÉAiÀÄ°è, ºÉÆmÉÖAiÀÄ°è UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ eÉÆÃvÉ ¥ÀæAiÀiÁt¸ÀÄwÛzÀÝ 1) ºÀtªÀÄAvÀ vÀAzÉ ªÀiÁzÀ¥Áà EgÀPÀ¯ï ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð, eÁw: PÀÄgÀħ, ¸Á: UÀrUËAqÀUÁAªÀ, 2) ²æäªÁ¸À vÀAzÉ ªÁªÀÄ£ÀgÁªÀ ¸ÀÆAiÀÄðªÀA² ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð, eÁw: J¸ï.¹ ªÀiÁ¢UÀ, ¸Á: eÁªÀÄRAr, 3) GµÁ UÀAqÀ ²æäªÁ¸À ¸ÀÆAiÀÄðªÀA² ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð, eÁw: J¸ï.¹ ªÀiÁ¢UÀ, ¸Á: eÁªÀÄRAr, 4) VÃvÁ vÀAzÉ gÁd¥Áà PÉÊPÀr ªÀAiÀÄ: 13 ªÀµÀð, ¸Á: ¨ÉîÆgÀ, 5) gÁd¥Áà vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀ PÉÊPÀr ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð, eÁw: PÉÊPÀr, ¸Á: ¨ÉîÆgÀ, 6) ²æÃzÉ« UÀAqÀ C¤Ã® ¸ÁgÀUÉ ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð, eÁw: PÉÆý, ¸Á: PÁ¸ÀgÀ ¨Á®PÀÄAzÁ, vÁ: ¤®AUÁ (JªÀiï.J¸ï), 7) C¤Ã® vÀAzÉ ²æÃ¥Àw ¸ÁgÀUÉ ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð, eÁw: PÉÆý, ¸Á: PÁ¸ÀgÀ ¨Á®PÀÄAzÁ, vÁ: ¤®AUÁ(JªÀiï.J¸ï), 8) vÉÃdªÀiÁä UÀAqÀ ªÉÊf£ÁxÀ qÉëqÀPÀgï ªÀAiÀÄ: 65 ªÀµÀð, eÁw: Qæ±ÀÑ£À, ¸Á: vÀ¼ÀªÁqÀ(PÉ), vÁ: ¨sÁ°Ì, 9) ¥ÁªÀðw UÀAqÀ PÁ²£ÁxÀ qÉëqÀPÀgï ªÀAiÀÄ: 65 ªÀµÀð, eÁw: Qæ±ÀÑ£À, ¸Á: vÀ¼ÀªÁqÀ(PÉ), vÁ: ¨sÁ°Ì, 10) gÉÃSÁ UÀAqÀ §¸ÀªÀgÁd MAmÉ ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ ªÀiÁ®UÁgÀ, ¸Á: PÁ½UÀ°è §¸ÀªÀPÀ¯Áåt, 11) PÉÆAqÁ¨Á¬Ä UÀAqÀ ¸ÉÆÃ¥Á£À vÉUÀA¥À° ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð, eÁw: PÀÄA¨ÁgÀ, ¸Á: PÁ¸ÀgÀ¨Á®PÀÄAzÁ, vÁ: ¤®AUÁ (JªÀiï.J¸ï), 12) vÀÄPÀgÁªÀÄ vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀ ªÉÄÃvÉæ ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð, ¸Á: ¯Á®vÀ®¥À §¸ÀªÀPÀ¯Áåt, 13) ¥ÁªÀðw UÀAqÀ ¢°Ã¥À eÁªÀÄRAqÉ ªÀAiÀÄ: 50 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: AiÀÄgÀArV, vÁ: §¸ÀªÀPÀ¯Áåt, 14) ¢°Ã¥À vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀ¥Áà eÁªÀÄRAqÉ ªÀAiÀÄ: 55 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁvÀAiÀÄ, ¸Á: AiÀÄgÀAqÀV, vÁ: §¸ÀªÀPÀ¯Áåt, 15) ²ªÁf vÀAzÉ ºÁªÀVgÁªÀ ¥ÁAqÉ ªÀAiÀÄ: 71 ªÀµÀð, EªÀgÉ®èjUÉ ¸ÁzÁ ªÀÄvÀÄÛ ¨sÁj gÀPÀÛ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ, 16) ¸ÉÆÃ¥Á£À vÀAzÉ UÀt¥Àw vÉUÀA¥À° ªÀAiÀÄ: 50 ªÀµÀð, eÁw: PÀÄA¨ÁgÀ, ¸Á: PÁ¸ÀgÀ ¨Á®PÀÄAzÁ, vÁ: ¤®AUÁ, f: ¯ÁvÀÄgÀ(JªÀiï.J¸ï) EªÀjUÉ ªÀiÁåQì PÁå§ ¥À°ÖAiÀiÁV vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ©¢ÝzÀjAzÀ vÀ¯É §ÄgÀÄqÉ MqÉzÀÄ ªÉÄzÀ¼ÀÄ ºÉÆgÀ §AzÀÄ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀngÀÄvÁÛ£É, F WÀl£É £ÉÆÃr d£ÀgÀÄ J¯Áè UÁAiÀiÁ¼ÀÄ d£ÀjUÉ aQvÉì PÀÄjvÀÄ ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÀÄ zÁR®Ä ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀA. 09/2018, PÀ®A. 397 L¦¹ :-
¦üAiÀiÁð¢ d©G¯Áè vÀAzÉ gɺÀªÀiÁ£ÀSÁ£À £À¬ÄªÀÄ ªÀAiÀÄ: 32 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄĹèA, ¸Á: CgÀ¹PÉÃgÉ, f: ºÁ¸À£À gÀªÀgÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 10 ªÀµÀðUÀ½AzÀ CgÀ¹PÉÃgÉ ¥ÀlÖtzÀ ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ JA§ÄªÀªÀgÀ ºÀwÛgÀ ¯Áj ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ EzÀÄÝ, ¸ÀzÀå CªÀgÀ ºÀwÛgÀ EzÀÝ C±ÉÆÃPÀ °¯ÁåAqÀ ¯Áj £ÀA. PÉJ-13/©-8798 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É ZÁ®PÀ CAvÀ PÉ®¸À ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ, ¸ÀzÀj ¯Áj ªÉÄÃ¯É CgÀ¹PÉÃgɬÄAzÀ gÁAiÀÄ¥ÀÆgÀ ºÉÆÃUÀĪÀ ¸À®ÄªÁV w¥ÀlÆgÀ ¥ÀlÖtzÀ ªÉƺÀäzÀ CdÄÓ vÀAzÉ ªÉƺÀäzÀ gÀ¦üÃPÀ CªÀ£À£ÀÄß ¯Áj QèãÀgÀ CAvÀ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ CzÀgÀAvÉ E§âgÀÄ ¢£ÁAPÀ 19-01-2018 gÀAzÀÄ CgÀ¹PÉÃgɬÄAzÀ ¸ÀzÀj ¯ÁjAiÀÄ°è PÉƧâj ¯ÉÆÃqÀ vÀÄA©PÉÆAqÀÄ C°èAzÀ ©lÄÖ ¢£ÁAPÀ 20-01-2018 gÀAzÀÄ 0300 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ »jAiÀÄÆgÀ f: avÀæzÀÄUÀð ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ MAzÀÄ zsÁ¨ÁzÀ ºÀwÛgÀ ¯Áj ¤°è¹ E§âgÀÄ C°èAiÉÄà ¯ÁjAiÀÄ°è ªÀÄ®VPÉÆArzÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ 0600 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ C°èAzÀ ©lÄÖ PÀ®§ÄVð ªÀiÁUÀðªÁV §gÀĪÁUÀ PÀ®§ÄVð zÁnzÀ £ÀAvÀgÀ ¨sÁgÀvÀ ¥ÉmÉÆæî §APÀ£À°è ¯ÁjAiÀÄ°è r¸É¯ï ºÁQPÉÆAqÀÄ C°èAzÀ ©lÄÖ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ªÀiÁUÀðªÁV gÁAiÀÄ¥ÀÆgÀPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ CAzÁdÄ 1100 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¨sÁ°Ì gÉÆÃqÀ zÀħ®UÀÄAr UÁæªÀÄ zÁnzÀ £ÀAvÀgÀ ©æeï ºÀwÛgÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ¹àqÀ ¨ÉæPÀgÀ EzÀÄÝzÀjAzÀ ¸ÀzÀj ¯Áj ¸Àé®à ¤zsÁ£ÀªÁV ZÀ¯Á¬Ä¸ÀĪÁUÀ ¯ÁjAiÀÄ »AzÀÄUÀqɬÄAzÀ JgÀqÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®UÀ¼À ªÉÄÃ¯É 5 d£À C¥ÀjavÀ ªÀåQÛUÀ¼ÀÄ §AzÀªÀgÉ ¯ÁjAiÀÄ ªÀÄÄAzÀÄUÀqÉ ¨ÉÊPÀUÀ¼À£ÀÄß vÀAzÀÄ CqÀدÁV ¤°è¹zÀÄÝ, DUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ MªÉÄäÃ¯É ¯ÁjAiÀÄ ¨ÉæPï ºÁQ ¯Áj ¤°è¸À®Ä ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®UÀ¼À ªÉÄÃ¯É §AzÀ 5 d£ÀgÀÄ vÀªÀÄä PÉÊAiÀÄ°è gÁqÀ ªÀÄvÀÄÛ ZÁPÀÄ »rzÀÄPÉÆArzÀÄÝ CªÀgÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®UÀ¼À ªÉÄðAzÀ J®ègÀÄ PɼÀUÉ E½zÀÄ MªÉÄä¯É ¯ÁjAiÀÄ PÁå©£À M¼ÀUÀqÉ JgÀqÀÄ ¸ÉÊr¤AzÀ §AzÀªÀgÉ CªÀgÉ®ègÀÄ »A¢AiÀÄ°è ¥ÉÊ¸É ¤PÁ® £À» vÉÆ RvÀªÀÄ PÀgÀvÉ CAvÀ jhÄAeÁ ªÀÄÄ¶× ªÀiÁr E£ÀPÉÆ RvÀA PÀgÀzÉÆ £À»vÉÆ ºÀªÀiÁgÉ ¨ÁgɪÉÄ ¨ÉÆ®vÉ CAvÀ CAzÀªÀgÉ CªÀgÀ°è M§â ªÀåQÛ vÀ£Àß ºÀwÛgÀ EzÀÝ ZÁPÀÄ«¤AzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ JqÀUÉÊ ªÉƼÀPÉÊ PɼÀUÉ ºÉÆqÉzÀÄ ¨sÁj PÀmÁÖzÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É, £ÀAvÀgÀ ªÀÄvÉÆۧ⠪ÀåQÛ vÀ£Àß PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ gÁr¤AzÀ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É, DUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ MªÉÄäÃ¯É aÃgÀ®Ä ¯ÁjAiÀÄ PÁå©£À M¼ÀUÉ ªÉÄð£À ¹Ãn£À°è ªÀÄ®VPÉÆArzÀÝ ¯Áj QèãÀgÀ ªÉƺÀäzÀ CdÄÓ CªÀ£ÀÄ J¢ÝgÀÄvÁÛ£É, £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ PÉÊUÉ ZÁPÀÄ ºÉÆqÉzÀ ªÀåQÛ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¸ÉÖjAUÀ ªÉÄðAzÀ ¨ÁdÄ ¸Àj¹, ¸ÉÖjAUÀ ªÉÄÃ¯É CªÀ£ÀÄ PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß ¸Àé®à ªÀÄÄAzÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ gÉÆÃr£À ¸ÉÊrUÉ ¤°è¹gÀÄvÁÛ£É, £ÀAvÀgÀ LzÀÄ d£ÀgÀÄ PÀÆr ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¥ÁåAn£À ¸ÉÊqÀ eÉé£À°èzÀÝ 13,000/- gÀÆ. £ÀUÀzÀÄ ºÀt ªÀÄvÀÄÛ MAzÀÄ ¸ÁåªÀĸÀAUÀ eÉ2 ªÉƨÉÊ® C.Q 5,000/- gÀÆ £ÉÃzÀݪÀÅUÀ¼À£ÀÄß d§gÀzÀ¹Û¬ÄAzÀ PÀ¹zÀÄPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ, DUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ eÉÆvÉ EzÀÝ ªÉƺÀäzÀ CdÄÓ CªÀ£ÀÄ ¸ÀzÀj ªÀåQÛUÀ½UÉ ¨sÀAiÀiÁå D¥À ¯ÉÆÃUÀ PÉÆãÀ ºÉÊ, G¸ÀPÉÆ ªÀiÁgÀPÉ G¸ÀPÉ ¥Á¸À ¥ÉÊ¸É PÀÄåA ¤PÁ®gÉ CAvÀ PÉüÀĪÁUÀ CzÀgÀ°è ªÀÄvÉÆۧ⠪ÀåQÛ CdÄÓ CªÀ¤UÉ PÁå ¨ÉÆîvÉgÉ ¸Á¯É vÀĪÀÄ ¯ÉÆÃUÉÆAPÀÄ ZÁPÀÄ ¸É ªÀiÁgÀPÉ RvÀA PÀgÀvÉ ¥ÉÊ¸É ¯ÉPÉ eÁvÉ CAvÀ »A¢AiÀÄ°è ¨ÉÊzÀÄ CªÀ£À PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ ZÁPÀÄ«¤AzÀ CdÄÓ CªÀ£À JqÀUÉÊ ªÉƼÀPÉÊ PɼÀUÉ ºÉÆqÉzÀÄ ¨sÁj PÀmÁÖzÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É, £ÀAvÀgÀ LzÀÄ d£ÀgÀÄ ¯ÁjAiÀÄ PÁå©£À M¼ÀUÉ EgÀĪÀ ¨ÁPÀì ªÀÄvÀÄÛ ¹Ãl J¯Áè vÉUÉzÀÄ ZÉPï ªÀiÁqÀĪÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀ£Àß ¹Ãn£À PɼÀUÉ ¯ÁjAiÀÄ r¸É® ¸À®ÄªÁV ¯ÁjAiÀÄ ªÀiÁ°ÃPÀgÀÄ PÉÆnÖzÀÝ 40,000/- gÀÆ. ºÀtªÀ£ÀÄß EnÖzÀÄÝ, ¸ÀzÀj ºÀtªÀ£ÀÄß CªÀgÀÄ ZÉPÀ ªÀiÁr vÉUÉzÀÄPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ, £ÀAvÀgÀ CªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ UÁAiÀÄUÉÆAqÀÄ ©¢ÝgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr C°èAiÉÄà  ©lÄÖ ¯Áj¬ÄAzÀ PɼÀUÉ E½zÀÄ CªÀgÀÄ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀ JgÀqÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®UÀ¼À ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ, ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ ªÉƺÀäzÀ CdÄÓ E§âgÀÄ ¸ÀzÀj ªÀåQÛUÀ¼À£ÀÄß ¯ÁjAiÀÄ ¯ÉÊn£À ¨É¼ÀQ£À°è £ÉÆqÀ®Ä CªÀgÀÄ CAzÁdÄ 20-30 ªÀµÀð ªÀAiÀĹì£ÀªÀjzÀÄÝ CªÀgÀ£ÀÄß £ÉÆrzÀÝ°è UÀÄgÀÄvÀÄ »rAiÀÄÄvÉÛêÉ, ¸ÀzÀj ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÉÆÃqÀ®Ä CªÀÅUÀ½UÉ £ÀA§gÀ ¥ÉèÃl EgÀĪÀÅ¢®è, £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß ¨sÁ°Ì PÀqÉUÉ ¸Àé®à ªÀÄÄAzÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÁUÀ C°è MAzÀÄ zsÁ¨Á EzÀÄÝ ¸ÀzÀj ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß zsÁ¨ÁzÀ ºÀwÛgÀ ¤°è¹ zsÁ¨ÁzÀ°èzÀÝ M§â ªÀåQÛAiÀÄ£ÀÄß PÀgÉzÀÄ «µÀAiÀÄ w½¹ £ÀAvÀgÀ CªÀgÀ ºÉ¸ÀgÀÄ w½zÀÄPÉƼÀî®Ä gÀ« vÀAzÉ «ÃgÀ¨sÀzÀæ¥Áà §¼ÀvÉ ¸Á: zÀħ®UÀÄAr CAvÀ UÉÆvÁÛVzÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ CªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ªÀÄvÀÄÛ ªÉƺÀäzÀ CdÄÓ E§âjUÀÆ ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §A¢gÀÄvÁÛgÉ, ¸ÀzÀj WÀl£É ¢£ÁAPÀ 20-01-2018 gÀAzÀÄ 2300 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ zÀħ®UÀÄAr UÁæªÀÄzÀ ©æeï ºÀwÛgÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É dgÀÄVzÀÄÝ, ¸ÀzÀj 5 d£À C¥ÀjavÀ ªÀåQÛUÀ¼ÀÄ PÉÊAiÀÄ°è gÁqÀ ªÀÄvÀÄÛ ZÁPÀÄ »rzÀÄPÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¨sÁj UÁAiÀÄUÉƽ¹ CxÀªÁ PÉÆ¯É ªÀiÁr ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÀwÛgÀ EzÀÝ ºÀt zÉÆÃaPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®UÀ¼À ªÉÄÃ¯É §AzÀÄ ¯ÁjUÉ CqÀØUÀnÖ ¯ÁjAiÀÄ PÁå©£À M¼ÀUÀqÉ ºÀwÛ ¸ÁAiÀÄĪÀ ºÁUÉ ZÁPÀÄ ªÀÄvÀÄÛ gÁr¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÁAiÀÄUÉƽ¹ MlÄÖ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 53,000/- gÀÆ. ªÀÄvÀÄÛ MAzÀÄ ¸ÁåªÀĸÀAUÀ eÉ2 ªÉƨÉÊ® C.Q 5000/- gÀÆ ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀÅzÀ£ÀÄß zÉÆÃaPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ 21-01-2018 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀA. 10/2018, PÀ®A. 397 L¦¹ :-
¦üAiÀiÁ𢠱ÁzÀįÁè vÀAzÉ ®wÃ¥sÀ¸Á§ ¸ÉÊAiÀÄzÀ ªÀAiÀÄ: 29 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄĹèA, ¸Á: ¥ÉÆÃZÁ¥ÀÆgÀ, vÁ: £ÁgÁAiÀÄtSÉÃqÀ, f: ªÉÄzÀPÀ (n.J¸ï) gÀªÀgÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 6 ªÀµÀðUÀ½AzÀ SÁ£Á¥ÀÆgÀ vÁ: £ÁgÁAiÀÄtSÉÃqÀ UÁæªÀÄzÀ dUÀ¥Áà vÀAzÉ ªÀiÁgÀÄw gÀªÀgÀ ºÀwÛgÀ ¯Áj ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆArzÀÄÝ, ¸ÀzÀå CªÀgÀ ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ C±ÉÆÃPÀ °¯ÁåAqÀ ¯Áj £ÀA. J¦-16/n.¹-4597 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É ZÁ®PÀ CAvÀ PÉ®¸À ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ, FUÀ MAzÀÄ wAUÀ½AzÀ ¸ÀzÀj ¯Áj ªÉÄÃ¯É SÁ£Á¥ÀÆgÀ vÁ: £ÁgÁAiÀÄtSÉÃqÀ UÁæªÀÄzÀ ªÀiÁ£ÀAiÀiÁå vÀAzÉ ¸ÁAiÀÄ®Ä G¥ÁgÀ CªÀ£ÀÄ QèãÀgÀ CAvÀ PÉ®¸À ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ, »ÃVgÀĪÁUÀ ¢£ÁAPÀ 20-01-2018 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ ¯Áj QèãÀgÀ E§âgÀÄ ¸ÀzÀj ¯ÁjAiÀÄ°è £ÁgÁAiÀÄtSÉÃqÀ¢AzÀ PÀ¼À« ¯ÉÆÃqÀ vÀÄA©PÉÆAqÀÄ PÀ®§ÄVðUÉ ©ÃzÀgÀ ªÀiÁUÀðªÁV §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¢£ÁAPÀ 21-01-2018 gÀAzÀÄ 0200 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÀlÖt zÁnzÀ £ÀAvÀgÀ ªÀÄÄAzÉ PÀ©ÃgÁ¨ÁzÀ ªÁr PÁæ¸À zÁn ºÉÆqï ºÀvÀÄÛªÁUÀ ¸ÀzÀj ¯Áj ªÉÃUÀ ¤zsÁ£ÀªÁVzÀÄÝ, D ¸ÀªÀÄAiÀÄPÉÌ ¯ÁjAiÀÄ »AzÀÄUÀqɬÄAzÀ JgÀqÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®UÀ¼À ªÉÄÃ¯É 5 d£À C¥ÀjavÀ ªÀåQÛUÀ¼ÀÄ §AzÀªÀgÉ ¯ÁjAiÀÄ ªÀÄÄAzÀÄUÀqÉ ¨ÉÊPÀUÀ¼À£ÀÄß vÀAzÀÄ CqÀدÁV ¤°è¹zÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ MªÉÄäÃ¯É vÀ£Àß ¯ÁjUÉ ¨ÉæPï ºÁQ ¯Áj ¤°è¸À®Ä ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®UÀ¼À ªÉÄÃ¯É §AzÀ 5 d£ÀgÀÄ vÀªÀÄä PÉÊAiÀÄ°è gÁqÀ ªÀÄvÀÄÛ ZÁPÀÄ »rzÀÄPÉÆArzÀÄÝ, CªÀgÉ®ègÀÆ MªÉÄäÃ¯É ¯ÁjAiÀÄ PÁå©£À M¼ÀUÀqÉ JgÀqÀÄ ¸ÉÊr¤AzÀ §AzÀªÀgÉ »A¢AiÀÄ°è ¥ÉÊ¸É ¤PÁ¯ÉÆ £À»vÉÆ RvÀA PÀgÀvÉ CAvÀ jhÄAeÁ ªÀÄÄ¶× ªÀiÁr E£ÀPÉÆ RvÀA PÀgÀzÉÆ £À»vÉÆ ºÀªÀiÁgÉ ¨ÁgɪÉÄ ¨ÉÆîvÉ CAvÀ CAzÀªÀgÉ CªÀgÀ°è M§â ªÀåQÛ ZÁPÀÄ«¤AzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ JqÀUÀqÉ gÀmÉÖUÉ ºÉÆqÉzÀÄ ¨sÁj PÀmÁÖzÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É, £ÀAvÀgÀ C°èAiÉÄà EzÀÝ ªÀÄvÉÆۧ⠪ÀåQÛ PÀ©âtzÀ gÁqÀ¤AzÀ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É, £ÀAvÀgÀ JgÀqÀÄ d£ÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¥ÁåAn£À eÉé£À°è ElÄÖPÉÆAqÀ MlÄÖ 7,000/- gÀÆ ªÀÄvÀÄÛ MAzÀÄ PÁ§ð£À PÀA¥À¤AiÀÄ ªÉƨÉÊ® C.Q 1000/- gÀÆ ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀÅzÀÄ £ÉÃzÀ£ÀÄß d§gÀzÀ¹Û¬ÄAzÀ zÉÆÃaPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ, £ÀAvÀgÀ ªÀÄvÉÆۧ⠪ÀåQÛ ¯ÁjAiÀÄ°èzÀÝ ¯ÁjAiÀÄ QèãÀgÀ ªÀiÁ£ÀAiÀiÁå CªÀ¤UÉ PÀ©âtzÀ gÁr¤AzÀ §®UÁ® ªÉƼÀPÁ® ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹ CªÀ£À ºÀwÛgÀ EzÀÝ 500/- gÀÆ. zÉÆÃaPÉÆArgÀÄvÁÛ£É, £ÀAvÀgÀ E§âgÀÄ UÁAiÀÄUÉÆAqÀÄ ©¢ÝgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr E§âjUÀÆ C°èAiÉÄà ©lÄÖ ¯Áj¬ÄAzÀ PɼÀUÉ E½zÀÄ CªÀgÀÄ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀ JgÀqÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®UÀ¼À ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ, E§âgÀÄ ¸ÀzÀj ªÀåQÛUÀ¼À£ÀÄß ¯ÁjAiÀÄ ¯ÉÊn£À ¨É¼ÀQ£À°è £ÉÆqÀ®Ä CªÀgÀÄ CAzÁdÄ 20-30 ªÀµÀð ªÀAiÀĹì£ÀªÀjzÀÄÝ CªÀgÀ£ÀÄß £ÉÆrzÀÝ°è UÀÄgÀÄvÀÄ »rAiÀÄÄvÁÛgÉ, ¸ÀzÀj ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®UÀ¼À£ÀÄß £ÉÆÃqÀ®Ä CªÀÅUÀ½UÉ £ÀA§gÀ ¥ÉèÃl EgÀĪÀÅ¢®è, £ÀAvÀgÀ E§âgÀÄ ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß C¯Éè ¸Àé®à ªÀÄÄAzÉ gÉÆÃr£À ¸ÉÊrUÉ ¤°è¹ PÀ©ÃgÁ¨ÁzÀ ªÁr PÁæ¸À ºÀwÛgÀ EzÀÝ zsÁ¨ÁPÉÌ ºÉÆÃzÁUÀ C°è ªÀÄ®VPÉÆArzÀÝ M§â ªÀåQÛUÉ J©â¹ CªÀjUÉ «µÀAiÀÄ w½¹ £ÀAvÀgÀ CªÀgÀ ºÉ¸ÀgÀÄ w½zÀÄPÉƼÀî®Ä gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ ¥ÀæPÁ±À ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÉ ¸Á: PÀ©ÃgÁ¨ÁzÀ ªÁr CAvÀ w½¹zÀÄÝ, E§âgÀÄ gÀªÉÄñÀ CªÀgÀ£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉUÉ §A¢zÀÄÝ, ¸ÀzÀj WÀl£É ¢£ÁAPÀ 21-01-2018 gÀAzÀÄ 0200 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ©ÃzÀgÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ gÉÆÃqÀ PÀ©ÃgÁ¨ÁzÀ ªÁr PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ ºÉÆrØUÉ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É dgÀÄVgÀÄvÀÛzÉ, ¸ÀzÀj 5 d£À C¥ÀjavÀ ªÀåQÛUÀ¼ÀÄ PÉÊAiÀÄ°è gÁqÀ ªÀÄvÀÄÛ ZÁPÀÄ »rzÀÄPÉÆAqÀÄ E§âjUÀÆ ¨sÁj UÁAiÀÄUÉƽ¹ CxÀªÁ PÉÆ¯É ªÀiÁr ºÀt zÉÆÃaPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®UÀ¼À ªÉÄÃ¯É §AzÀÄ ¯ÁjUÉ CqÀØUÀnÖ ¯ÁjAiÀÄ PÁå©£À M¼ÀUÀqÉ ºÀwÛ E§âjUÀÆ ¸ÁAiÀÄĪÀ ºÁUÉ ZÁPÀÄ ªÀÄvÀÄÛ gÁr¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÁAiÀÄUÉƽ¹ MlÄÖ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 7,500/- gÀÆ. ªÀÄvÀÄÛ MAzÀÄ PÁ§ð£À PÀA¥À¤AiÀÄ ªÉƨÉÊ® C.Q 1000/- gÀÆ ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀÅzÀ£ÀÄß zÉÆÃaPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

UÁA¢üUÀAd ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀA. 15/2018, PÀ®A. 379 L¦¹ :-
¦üAiÀiÁð¢ gÁdPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ªÉÊf£ÁxÀ ±ÁºÀ¥ÀÄgÀ, ªÀAiÀÄ: 31 ªÀµÀð, eÁw: zsÉÆé, ¸Á: «zÁå£ÀUÀgÀ PÁ¯ÉÆä, ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀÄ 2011 ¸Á°£À°è MAzÀÄ ¹®égï PÀ®j£À »gÉÆà ºÉÆAqÁ ¸Éà÷èÃAqÀgï ¥Àè¸ï ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA. PÉJ-38/J¯ï-0589 £ÉÃzÀ£ÀÄß Rjâ ªÀiÁrzÀÄÝ, CzÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ¢£Á®Ä PÉ®¸ÀPÉÌ ºÉÆÃV §gÀĪÀÅzÀÄ ªÀiÁqÀÄvÁÛgÉ, »ÃVgÀĪÁUÀ ¢£ÁAPÀ 22-07-2017 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ªÉÄÃ¯É PÉ®¸ÀPÉÌ ºÉÆÃV PÉ®¸À ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ¥ÀAPÀÑgï DVgÀĪÀÅzÀjAzÀ 2300 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ©ÃzÀgÀ UÁA¢ü UÀAdzÀ°ègÀĪÀ ±ÉÃjPÁgÀ CqÀvÀ CAUÀrAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¤°è¹ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃV ¢£ÁAPÀ 23-07-2017 gÀAzÀÄ 0700 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ±ÉjPÁgÀ CqÀvÀ CAUÀr ªÀÄÄAzÉ §AzÁUÀ gÁwæ ¤°è¹zÀ eÁUÀzÀ°è ¸ÀzÀj ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® PÁt°®è, C°è CPÀÌ ¥ÀPÀÌ ºÁUÀÆ EvÀgÉ PÀqÉ ºÀÄqÀÄPÁrzÀgÀÄ ¸ÀºÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ¹QÌgÀĪÀÅ¢®è, PÁgÀt ¢£ÁAPÀ 22-07-2017 gÀAzÀÄ 2300 UÀAmɬÄAzÀ ¢£ÁAPÀ 23-07-2017 gÀAzÀÄ 0700 UÀAmÉAiÀÄ CªÀ¢üAiÀÄ°è ¦üAiÀiÁðzÀAiÀĪÀgÀ »gÉÆà ºÉÆAqÁ ¸Éà÷èÃAqÀgï ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA. PÉJ-38/J¯ï-0589, Zɹ¸ï £ÀA. JªÀiï.©.J¯ï.ºÉZï.J.10.E.gÀhÄqï.©.ºÉZï.©.18531, EAf£ï £ÀA. ºÉZï.J.10.E.J¥sï.©.ºÉZï.©.27287, C.Q 30,000/- gÀÆ. ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀzÀ£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ 21-01-2018 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄ»¼Á ¥ÉưøÀ oÁuÉ ©ÃzÀgÀ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀA. 05/2018, PÀ®A. ªÀÄ£ÀĵÀå PÁuÉ :-
¢£ÁAPÀ 11-01-2018 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ £ÁªÀÄzÉêÀ AiÀÄgÀ£À½îPÀgï ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð, ¸Á: ¨ÁåAPÀ¸ïð PÁ¯ÉÆä ²ªÀ£ÀUÀgÀ zÀQët ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀÄ vÀ£Àß PÉ®¸ÀPÉÌ ºÉÆÃzÁUÀ 1500 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¥ÀwßAiÀiÁzÀ CA©ÃPÁ UÀAqÀ gÀªÉÄñÀ AiÀÄgÀ£À½îPÀgï ªÀAiÀÄ: 25 ªÀµÀð, eÁw: PÀA¨ÁgÀ, ¸Á: ¨ÁåAPÀ¸ïð PÁ¯ÉÆä ²ªÀ£ÀUÀgÀ zÀQët ©ÃzÀgÀ EªÀ¼ÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è AiÀiÁjUÀÆ ºÉüÀzÉ, PÉüÀzÉ vÀªÀÄä E§âgÀÄ ªÀÄPÀ̽UÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èAiÉÄà ©lÄÖ ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆgÉUÉ ºÉÆÃzÀªÀ¼ÀÄ wgÀÄV ªÀÄ£ÉUÉ §A¢gÀĪÀÅ¢¯Áè, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ CªÀ¼ÀÄ PÁuÉAiÀiÁzÀ §UÉÎ vÀªÀÄä J®è ¸ÀA§A¢üPÀjUÉ «ZÁj¸À¯ÁV CªÀ¼ÀÄ £ÀªÀÄä ºÀwÛgÀ §A¢gÀĪÀ¢®è CAvÀ w½¹zÀgÀÄ, £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ CvÉÛAiÀiÁzÀ «zÁåªÀw, ªÀiÁªÀ£ÁzÀ gÁeÉAzÀæ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀPÀÌzÀ ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÁzÀ ZÀAzÀæPÁAvÀ vÀAzÉ £ÁUÀ£ÁxÀ gÀªÀgÉ®ègÀÆ PÀÆr J¯Áè PÀqÉUÉ ºÀÄqÀPÁrzÀgÀÆ ¥ÀvÉÛAiÀiÁVgÀĪÀÅ¢¯Áè, ºÉAqÀwAiÀÄ ZɺÀgÉ ¥ÀnÖ F jÃw EgÀÄvÀÛzÉ, 1) JvÀÛgÀ : 5 ¦üÃmï 1 EAZï, 2) ªÀÄÄR : zÀÄAqÀÄ ªÀÄÄR, 3) §tÚ : ©½ §tÚ, ¸ÁzsÁgÀt ªÉÄÊPÀlÄÖ, 4) §mÉÖ : ¤Ã° ªÀÄvÀÄÛ ©½ §tÚzÀ £ÀÆj qÉæ¸ï, 5) ¨sÁµÉ : »A¢, ªÀÄgÁp, PÀ£ÀßqÀ ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄvÁÛ¼ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ 22-01-2018 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.