Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Friday, May 25, 2018

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 25-05-2018

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 25-05-2018

©ÃzÀgÀ £ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀA. 131/2018, PÀ®A. 427 L¦¹ :-
¦üAiÀiÁ𢠪ÀįÉèñÀ vÀAzÉ «ÃgÀ±ÉÃnÖ UÀt¥ÀÆgÀ ¸Á: C®èªÀÄ¥Àæ¨sÀÄ £ÀUÀgÀ ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀÄ ¨sÁgÀwÃAiÀÄ ¥Áæt PÀ¯Áåt ªÀÄAqÀ½ ¨sÁgÀvÀ ¸ÀPÁðgÀ ¸ÀºÀ ¸ÀzÀ¸Àå£ÁV PÁAiÀÄ𠤪Àð»¹zÀÄÝ, ¸ÀĪÀiÁgÀÄ PÀ¸Á¬Ä SÁ£ÉUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÄ CPÀæªÀÄ ªÀiËA¸À ¸ÀAUÀæºÀzÀ WÀlPÀUÀ¼À£ÀÄß §Azï ªÀiÁr¹zÀÄÝ, F £ÀqÀÄªÉ PÉ®ªÀÅ C£ÁªÀÄzsÉÃAiÀÄgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ »A¨Á°¸ÀÄwÛzÀÄÝ, »ÃVgÀĪÁUÀ ¢£ÁAPÀ 21-05-2018 gÀAzÀÄ 2000 UÀAmɬÄAzÀ 2100 UÀAmÉAiÀÄ CªÀ¢üAiÀÄ°è ©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀzÀ gÉêÀÄAqï ±ÉÆà gÀƪÀiï JzÀÄgÀÄUÀqÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ vÀ£Àß PÁgÀ £ÀA. JªÀiïJZÀ-04/Er-2635 £ÉÃzÀ£ÀÄß ¤°è¹ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ aPÀÌ¥Àà£ÁzÀ ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ §ÄzsÉÃgÁ gÀªÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ªÀÄ®¨Ágï UÉÆïïØ CAUÀrAiÀÄ°è ºÉÆÃzÁUÀ AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀgÀÄ ¸ÀzÀj PÁj£À ªÀÄÄA¢£À £ÀA§gÀ ¥ÉèÃl ¨ÉAqï ªÀiÁr ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 500/- gÀÆ. ºÁ¤ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ 24-05-2018 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÉÄúÀPÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀA. 83/2018, PÀ®A. 379 L¦¹ :-
¦üAiÀiÁð¢ gÁeÉÃAzÀæ vÀAzÉ ¥ÁAqÀÄgÀAUÀ UÀÄAUÀgÀqÉ ªÀAiÀÄ: 60 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄgÁoÁ, ¸Á: ¨ÉƼÉUÁAªÀ gÀªÀjUÉ ¨ÉƼÉUÁAªÀ ²ªÁgÀzÀ ºÉÆ® ¸ÀªÉÃð £ÀA. 18 £ÉÃzÀgÀ°è 10 JPÀgÉ 5 UÀÄAmÉ ¤gÁªÀj d«ÄãÀÄ EzÀÄÝ ¸ÀzÀj ºÉÆ®zÀ°è vÀªÀÄä zÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß PÀlÖ®Ä ±ÉqÀÄØ EgÀÄvÀÛzÉ, FUÀ ¨ÉùUÉ EgÀĪÀÅzÀjAzÀ ¸ÀzÀj ±ÉrØ£À ªÀÄÄAzÉ RįÁè eÁUÉAiÀÄ°è vÀªÀÄä JgÀqÀÄ JvÀÄÛUÀ¼ÀÄ PÀlÄÖvÁÛ §A¢zÀÄÝ, »ÃVgÀĪÁUÀ ¢£ÁAPÀ 23-05-2018 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ vÀªÀÄä JgÀqÀÄ JvÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß 1700 UÀAmÉUÉ vÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ°è ªÉÄìĹ ºÉÆ®zÀ°è£À ±ÉrØ£À ªÀÄÄAzÉ EgÀĪÀ RįÁè eÁUÉAiÀÄ°è PÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ, £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ 1900 UÀAmÉUÉ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃVzÀÄÝ, ¸ÀzÀj JvÀÄÛUÀ¼ÀÄ ©½U˼À §tÚzÀÄÝ EgÀÄvÀÛªÉ CªÀÅUÀ¼À C.Q 1,20,000/- gÀÆ. DUÀÄvÀÛzÉ, £ÀAvÀgÀ 2100 UÀAmÉUÉ vÀªÀÄÆäj£À PÉñÀªÀ zÀÄUÁð¼É gÀªÀgÀÄ ¥Á®¢AzÀ ªÀiÁrzÀ ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ  ºÉÆ®zÀ°è JvÀÄÛUÀ¼ÀÄ E®è¢gÀĪÀÅzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr ¦üAiÀiÁð¢UÉ PÀgÉ ªÀiÁr w½¹zÀÄÝ DUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ 2130 UÀAmÉUÉ vÀªÀÄä ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃV vÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ°è£À JvÀÄÛUÀ¼ÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä E¢ÝgÀĪÀÅ¢®è, ¸ÀzÀj JvÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß ¢£ÁAPÀ 23-05-2018 gÀAzÀÄ 1900 UÀAmɬÄAzÀ 2100 UÀAmÉAiÀÄ ªÀÄzsÁåªÀ¢üAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ gÁwæAiÉįÁè ºÀÄqÀÄPÁrzÀgÀÆ JvÀÄÛUÀ¼ÀÄ ¹UÀ°®è CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ 24-05-2018 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

UÁA¢üUÀAd ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀA. 184/2018, PÀ®A. 353, 143, 147, eÉÆvÉ 149 L¦¹ :-  
¢£ÁAPÀ 24-05-2018 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ gÁdPÀĪÀiÁgÀ ¹¦¹-1059 UÁA¢üUÀAd ¥ÉưøÀ oÁuÉ ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ªÀgÀ¢ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 24-05-2018 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 1400 jAzÀ 2000 UÀAmÉAiÀĪÀgÉUÉÉ oÁuÉAiÀÄ ºÁdgÁwAiÀÄ PÀvÀðªÀåzÀ ªÉÄÃ¯É EgÀĪÁUÀ 1800 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £Á£ÀÄ oÁuÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ J¸À.ºÉZÀ.N gÀªÀgÀÄ £À£ÀUÉ w½¹zÉÝãÉAzÀgÉ a¢æ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É EgÀĪÀ PÉÆlQð gÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ 1815 UÀAmÉUÉ PÉ®ªÀÅ d£ÀgÀÄ UÀÄA¥ÀÄ PÀnÖPÉÆAqÀÄ ¤AwgÀÄvÁÛgÉ PÁgÀt CªÀgÀ£ÀÄß C°èAzÀ ºÉÆÃUÀ®Ä w½¹ §gÀĪÀAvÉ £À£ÀUÉ DzÉñÀ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ £Á£ÀÄ ¥ÉưøÀ ¸ÀªÀĪÀ¸ÀÛçzÀ°è C°èUÉ ºÉÆÃV d£ÀgÀ£ÀÄß ºÉÆÃUÀ®Ä w½¸ÀÄwÛzÁÝUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) ªÀÄÄ£Áß @ C§ÄÝ® CfÃd £ÀUÀgÀ ¸À¨sÉ ¸ÀzÀ¸Àå, 2) eÁ¥sÀgÀ (¥sÉÊ£Á£Àì), 3) CfÃdSÁ£À, 4) C§Äâ® gÀ»ÃªÀiÁ£À ¸Á: ©Ã¯Á® PÁ¯ÉÆä ºÁUÀÆ EvÀgÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 30 jAzÀ 40 d£ÀgÀÄ CPÀæªÀÄ PÀÆl PÀnÖPÉÆAqÀÄ £À£Àß ºÀwÛgÀ §AzÀÄ K ¥ÉưøÀ £ÀªÀÄUÉ K£ÀÄ ºÉüÀÄwÛ¢Ý ¤Ã£ÀÄ ¸ÀĪÉÄä£É ºÉÆÃUÀÄ CAvÀ CAzÀÄ CªÀgÀ°èAiÀÄ ªÀÄÄ£Áß ªÀÄvÀÄÛ C§ÄÝ® gÀ»ÃªÀiÁ£À EªÀj§âgÀÄ £À£Àß ¸ÀªÀĪÀ¸ÀÛçzÀ ¨sÁUÀªÁzÀ ¯ÁpAiÀÄ£ÀÄß PÀ¹zÀÄPÉÆAqÀÄ £À£Àß PÀvÀðªÀåPÉÌ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÉ®ègÀÄ CqÉvÀqÉ ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ CµÀÖgÀ°è £ÀªÀÄä oÁuÉAiÀÄ ¦.J¸À.L (PÁ.¸ÀÄ) ºÁUÀÆ ¹§âA¢AiÀĪÀgÁzÀ ¸ÀÆAiÀÄðPÁAvÀ ¹.ºÉZÀ.¹. 679, §¸ÀªÀgÁd ¹¦¹ 1901, §¸ÀªÀgÁd ¹.¦.¹. 1789, CPÀ䮥Á±Á ¹¦¹ 1593 gÀªÀgÀÄ C°èUÉ fæ£À°è ¸ÀܼÀPÉÌ §gÀĪÀzÀ£ÀÄß £ÉÆÃr CªÀgÉ®ègÀÄ C°èAzÀ Nr ºÉÆÃUÀĪÁUÀ CªÀgÀ°è M§â£ÁzÀ C§ÄÝ® gÀ»ÃªÀiÁ£À gÀªÀjUÉ »rzÀÄPÉÆAqÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ ªÀgÀ¢ ¤ÃrgÀÄvÉÛãÉ, PÁgÀt CPÀæªÀÄPÀÆl PÀnÖPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ £À£Àß PÀvÀðªÀåPÉÌ CqÉvÀqÉ ªÀiÁrzÀªÀgÀ «gÀÄzÀÝ ¸ÀÆPÀÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ PÉÊUÉƼÀÄîªÀAvÉ PÉÆÃj zÀÆgÀÄ ¤ÃrgÀÄvÉÛÃ£É CAvÀ PÉÆlÖ ªÀgÀ¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.