Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Friday, October 23, 2015

Raichur DIstrict Reported Crimes

¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀzÀ ¥ÀæPÀgÀt

¢:17/10/2015 gÀAzÀÄ 19-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ zÉêÀzÀÄUÀð gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ªÀÄÄRågÀ¸ÉÛAiÀÄ°è£À QvÀÆÛgÀÄ gÁt ZÉ£ÀߪÀÄä ±Á¯ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀzÀ°è ¦ügÁå¢zÁgÀ¤UÉ DgÁªÀÄ E®èzÀÝjAzÀ aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄĪÀ PÀÄjvÀÄ vÀªÀÄÆäj£À §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ: ²ªÀ¥Àà ¨sÀƪÀÄ£ÀUÀÄAqÀ ºÁUÀÄ §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ: vÀªÀÄätÚ EªÀgÉÆA¢UÉ vÀªÀÄä »gÉÆúÉÆAqÁ ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉ.J. 35 PÉ. 3209 £ÉÃzÀÝgÀ°è £ÁUÉÆð UÁæªÀÄ¢AzÀ zÉêÀzÀÄUÀðzÀ PÀqÉUÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ zÉêÀzÀÄUÀð gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ªÀÄÄRågÀ¸ÉÛAiÀÄ°è£À QvÀÆÛgÀÄ gÁt ZÉ£ÀߪÀÄä ±Á¯ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ: vÀªÀÄätÚ FvÀ£ÀÄ ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß CwªÉÃUÀªÁV C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹzÀÝjAzÀ ªÀÄvÀÄÛ QvÀÆÛgÀÄ gÁt ZÉ£ÀߪÀÄä ±Á¯ÉAiÀÄ PÀqɬÄAzÀ §AzÀ »gÉÆà ºÉÆAqÁ ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉ.J. 36 E.ºÉZï.0517 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ £ÁUÀgÁd vÀAzÉ; ªÀiÁ£À±À¥Àà, 23ªÀµÀð, £ÁAiÀÄPÀ, ¸Á: ¹¥ÀàvÀÛUÉÃgÀ FvÀ£ÀÄ PÀÆqÁ CwªÉÃUÀªÁV C®PÀëvÀ£À¢AzÀ ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §A¢zÀÝjAzÀ JgÀqÀÆ UÁrUÀ¼ÀÄ ¤AiÀÄAvÀætªÁUÀzÉà M§âjUÉƧâgÀÆ lPÀÌgï PÉÆnÖzÀÝjAzÀ JgÀqÀÆ UÁrUÀ¼À°è PÀĽwzÀݪÀjUÉ ¸ÁzÁ ªÀÄvÀÄÛ ¨sÁj ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ EzÀÝ ºÉýPÉ ¦ügÁå¢ ªÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÀð  ¥Éưøï oÁuÉ.  232/2015  PÀ®A. 279, 337, 338 304(J) L¦¹. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀ vÀ¤SÉPÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. (¢:22/10/2015 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 00-30 UÀAmÉUÉ DgÉÆæ £ÀA 02 £ÉÃzÀªÀ£ÀÄ «ªÀiïì D¸ÀàvÉæ §¼ÁîjAiÀÄ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É)
¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-  .

     gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 23.10.2015 gÀAzÀÄ 28 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 2,100/- gÀÆ..UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.
BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 23-10-2015               ¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 23-10-2015

zsÀ£ÀÆßgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 266/2015, PÀ®A 279, 337, 304(J) L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« PÁAiÉÄÝ :-
ದಿನಾಂಕ 19-10-2015 ರಂದು ಫಿರ್ಯಾದಿ ಸುನೀಲ ತಂದೆ ತಾರಾಸಿಂಗ್ ಚೌವಾನ ವಯ: 18 ವರ್ಷ, ಸಾ: ಸಂಗೋಳಗಿ(ಡಿ) ತಾಂಡಾ ರವರ ಅಕ್ಕ ಸುನೀತಾ ಇವಳು ತನ್ನ ಮಗಳು ದೀಪಾ ಇವಳೊಂದಿಗೆ ದಸರಾ ಹಬ್ಬದ ಸಲುವಾಗಿ ಸಂಗೋಳಗಿ (ಡಿ) ತಾಂಡಾಗೆ ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಮನೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದು, ಅಕ್ಕ ರೇಣುಕಾ ಇವಳು ಮದರ್ಗಿ ಗುಡಿ ತಾಂಡಾದಲ್ಲಿ ಇದ್ದು, ದಿನಾಂಕ 21-10-2015 ರಂದು ಫಿರ್ಯಾದಿಯು ತನ್ನ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ ನಂ. ಕೆಎ-38/ಎಚ್-6632 ನೇದರ ಹಿಂದೆ ಅಕ್ಕ ಸುನೀತಾ ಮತ್ತು ಅವಳ ಮಗಳು ದೀಪಾ ಇವರನ್ನು ಕೂಡಿಸಿಕೊಂಡು ರೇಣುಕಾಳ ಭೇಟ್ಟಿಗಾಗಿ ಮದರ್ಗಿ ಗುಡಿ ತಾಂಡಾಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಬೀದರ ಹುಮನಾಬಾದ ರೋಡ ಕಾರಂಜಾ ಡ್ಯಾಮ ದಾಟಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದೆ ಹೋದಾಗ ಮುಂದುಗಡೆ ಒಬ್ಬ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ್ ಸವಾರನು ತನ್ನ ವಾಹನ ಅತಿವೇಗದಿಂದ ಹಾಗೂ ಅಜಾಗುರಕತೆಯಿಂದ ನಡೆಸುತ್ತ ಒಮ್ಮೆಲೆ ಕಟ್ಟಿತುಗಾಂವ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಹೊಗುವ ಕ್ರಾಸ್ ರಸ್ತೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಸನ್ನೆ ಮಾಡದೇ ರಸ್ತೆಯ ಬಲಕ್ಕೆ ತಿರಿಗಿಕೊಂಡು ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲಿಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಮಾಡಿ ತನ್ನ ವಾಹನವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಲಾರದೆ ಕಟ್ಟಿತುಗಾಂವ ಗ್ರಾಮದ ಕಡೆಗೆ ಓಡಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋದನು, ಈ ಅಪಘಾತದಿಂದ ಮೂವರು ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದು ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಬಲಮೊಳಕಾಲಿಗೆ ಮತ್ತು ಬಲ ಮೊಳಕೈಗೆ, ಬಲಗಡೆ ಹಣೆಗೆ, ಬಲಗೈ ಭುಜಕ್ಕೆ ತರಚಿದ ರಕ್ತಗಾಯವಾಗಿದ್ದು, ಅಕ್ಕ ಸುನೀತಾ ಇವಳಿಗೆ ಎಡಗಡೆ ತಲೆಗೆ ರಕ್ತಗಾಯವಾಗಿದ್ದು ಅವಳು ಮಾತಾಡುವ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಮೇಲೆ ಬಂದ ಒಂದು ಆಟೋ ಚಾಲಕನಿಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿ ಮೂವರು ಆ ವಾಹನದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕುರಿತು ಬೀದರ ಸರಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಬರುವಾಗ ಭಾರಿ ರಕ್ತಗಾಯಗೊಂಡ ಅಕ್ಕ ಸುನೀತಾ ಇವಳು ದಾರಿಮದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾಳೆಂದು ಕೊಟ್ಟ ಫಿರ್ಯಾದಿಯವರ ದೂರಿನ ಹೇಳಿಕೆ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇರೆಗೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.                                          

Kalaburagi District Reported Crimes

ಅತ್ಯಾಚಾರ ಪ್ರಕರಣ :
ಜೇವರ್ಗಿ ಠಾಣೆ : ದಿನಾಂಕ 19.10.2015 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 07:15 ಗಂಟೆಗೆ ಕುಮಾರಿ ರವರು ತನ್ನ ಗೆಳತಿಗೆ ನೋಟ್‌ ಬುಕ್‌ ಕೊಡುವ ಸಲುವಾಗಿ ನಮ್ಮೂರ ಸೈಯದ್ ಸಾಭ್ ಮಡಕಿ  ಇವರ ಮನೆಯ ಹಿಂದೆ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಅದೇ ವೇಳೆಗೆ ನಮ್ಮೂರ ರಫೀಕ್ ತಂದೆ ಸೈಯದಸಾಬ್ ಸೌದಾಗರ್ ಸಾ : ಇಜೇರಿ  ಈತನು ನನಗೆ ಜಬರದಸ್ತಿಯಿಂದ ಅಪಹರಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಸಾಥಖೇಡ ಗ್ರಾಮದ ಸಮೀಪ ಇರುವ ಒಂದು ಹೋಲದಲ್ಲಿ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅದೇ ದಿವಸ ರಾತ್ರಿ ನನಗೆ ಜಬರದಸ್ತಿಯಿಂದ ಸಂಭೋಗಾ ಮಾಡಿರುತ್ತಾನೆ. ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಯಾರಿಗಾದರು ಹೇಳಿದರೆ ನಿನಗೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ-ತಾಯಿಯವರಿಗೆ ಖಲಾಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆನೆ ಅಂತಾ ಅಂಜಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಅವನ ಹೇಳಿದಂತೆ ಕೇಳುತ್ತಾ ಇದ್ದು ದಿನಾಂಕ 21.10.2015 ರಂದು ನಾನು ಅಲ್ಲಿಂದ  ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿರುತ್ತೆನೆ ಅಂತಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಜೇವರ್ಗಿ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣಗಳು :
ಫರತಾಬಾದ ಠಾಣೆ : ದಿನಾಂಕ 21/10/2015 ರಂದು ಮದ್ಯಾಹ್ನ 1 ಗಂಟೆಗೆ ನನ್ನ ಅಣ್ಣ ಆನಂದ ತಂದೆ ಸಿದ್ದಣ್ಣಾ ಕಟ್ಟಿ ಇವನು ಜೇವರ್ಗಿಗೆ ಖಾಸಗಿ ಕೆಲಸವಿದ್ದು ನಾನು ಹೋಗಿ ಬರುತ್ತೆನೆ ಅಂತಾ ಹೇಳಿ ತನ್ನ ಮೋ ಸೈ: ನಂ ಕೆಎ-32 ಇ ಜೆ -5162 ನೆದರ ಮೇಲೆ ಹೋಗಿರುತ್ತಾನೆ. ರಾತ್ರಿ 10 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ಫರಹತಾಬಾದ ಪೊಲೀಸರು ನನಗೆ ಫೊನ ಮಾಡಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 218 ನದೀಸಿನ್ನೂರ ಕ್ರಾಸ ಬ್ರೀಜ್ ಹತ್ತಿರ ರಸ್ತೆಯ ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಮೃತ ಹೊಂದಿರುತ್ತಾನೆ ಅಂತಾ ತಿಳಿಸಿದ್ದರಿಂದ ನಾನು ಹಾಗೂ ಇತರರು ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಸದರಿ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ನೋಡಲಾಗಿ ನನ್ನ ಅಣ್ಣ ಆನಂದ ತಂದೆ ಸಿದ್ದಣ್ಣಾ ಕಟ್ಟಿ ಇವನು ಜೇವರ್ಗಿಯಿಂದ ಕಲಬುರಗಿ ಕಡೆಗೆ ಬರುವಾಗ ಎದರುನಿಂದ ಕ್ರೂಜರ ಜೀಪ ನಂ ಕೆಎ-25 ಪಿ-7717 ನೇದ್ದರ  ಜೀಪ ಚಾಲಕನು ಅತೀವೇಗ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ಚಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಎದರುನಿಂದ ಡಿಕ್ಕಿಪಡಿಸಿದರಿಂದ ತಲೆಗೆ ಬಾರಿ ರಕ್ತಗಾಯ,ಬಲಗಾಲು ಮುರಿದ್ದಿದ್ದು ಮತ್ತು ಬಲಗಾಲಿನ ಭುಜ ಮತ್ತುಬಲಗೈ ಮಣ್ಣಿಕಟ್ಟು ಮುರಿದ್ದಿದ್ದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಯೆ ಮೃತ ಹೊಂದಿರುತ್ತಾನೆ . ಸದರಿ ಕ್ರೂಜರ ಜೀಪ ಚಾಲಕನು ಮೊಟಾರ ಸೈಕಲಿಗೆ ಡಿಕ್ಕಿಪಡೆಯಿಸಿ ತನ್ನ ಕ್ರೂಜರ ಜೀಪನ್ನು ಬ್ರೀಡ್ಜನ ಕೆಳಗೆ ಪಲ್ಟಿಗೊಳಿಸಿ ಓಢಿ ಹೋಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಅಂತಾ ಶ್ರೀ ಅರವಿಂದ ತಂದೆ ಸಿದ್ದಣ್ಣಾ ಕಟ್ಟಿ ಸಾ: ಮನೆ ನಂ 412 ಇಎಸ್ಏ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಹತ್ತಿರ ಸಿಐಬಿ ಕಾಲೋನಿ ಕಲಬುರಗಿ ಇವರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಫರತಾಬಾದ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
ಜೇವರ್ಗಿ ಠಾಣೆ : ದಿನಾಂಕ 17.10.2015 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 07:30 ಗಂಟೆಗ ಮುದಬಾಳ ಕೆ ಕ್ರಾಸ್ ಹತ್ತಿರ ಜೇವರಗಿ ಶಹಾಪುರ ರಸ್ತೆಯ ಮೇಲೆ ನನ್ನ ಗಂಡನು ತನ್ನ ಮೋಟಾರು ಸೈಕಲ್ ನಂ ಟಿ.ಎಸ್10ಇಎ1452 ನೇದ್ದನ್ನು ಚಲಾಯಿಸುಕೊಂಡು ಜೇವರಗಿ ಕಡೆಗೆ  ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಅದೇ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಲಾರಿ ನಂ ಕೆ-32 -3586 ನೇದ್ದರ ಚಾಲಕನು ತನ್ನ ಲಾರಿಯನ್ನು ಜೇವರಗಿ ಕಡೆಯಿಂದ ಅತಿ ವೇಗ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷ್ಯತನದಿಂದ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ನನ್ನ ಗಂಡನ ಮೋಟಾರು ಸೈಕಲ್‌ ಗೆ ಎದುರಿನಿಂದ ಡಿಕ್ಕಿ ಪಡಿಸಿ ನನ್ನ ಗಂಡನಿಗೆ ಭಾರಿ ಗಾಯಪಡಿಸಿ ತನ್ನ ಲಾರಿಯೊಂದಿಗೆ ಓಡಿ ಹೋಗಿರುತ್ತಾನೆ ಅಂತಾ ಶ್ರೀಮತಿ ಲಾಲ್ ಬಿ ಗಂಡ ರಾಜೆಸಾ ದೊಡ್ಡಮನಿ ಸಾ: ಅರಳ ಹಳ್ಳಿ ತಾ :  ಶಹಾಪುರ ರವರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಜೇವರ್ಗಿ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
ಜೇವರ್ಗಿ ಠಾಣೆ : ದಿನಾಂಕ 22.10.2015 ರಂದು ಬೇಳಗ್ಗೆ 04:30 ಗಂಟೆಗೆ ಮಿಕ್ಸ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಂಪನಿಯ ಹತ್ತಿರ ಜೇವರಗಿ ಕಲಬುರಗಿ ರೋಡಿನ ಮೇಲೆ ಶಬ್ಬೀರ್ ತಂದೆ ಪಾಶಾಮಿಯಾ ಮಚಕೋರಿ ಸಾ : ಬೀದರ್ ಈತನು ತನ್ನ ಟ್ಯಾಂಕರ್ ಲಾರಿ ನಂ ಕೆ.ಎ38ಎ6555 ನೇದ್ದನ್ನು ಅತಿ ವೇಗ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷ್ಯತನದಿಂದ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ರೋಡಿನ ಬಲ ಮಗ್ಗಲಿನಲ್ಲಿ ಪಲ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ವಿಜಯಕುಮಾರ ಈತನಿಗೆ ಸಣ್ಣ-ಪುಟ್ಟ ಗಾಯವಾಗಿರುತ್ತವೆ ಅಂತಾ ಶ್ರೀ ಸುಮಿತ್ ತಂದೆ ಬಸವರಾಜ್ ಸಿಂದೋಲ ಸಾ : ಬೀದರ್ ರವರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಜೇವರ್ಗಿ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ,

Yadgir District Reported Crimes

Yadgir District Reported Crimes 

UÉÆÃV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 91/2015 PÀ®A, 457, 380 L¦¹ :- ¢£ÁAPÀ:21/10/2015 gÀAzÀÄ gÁwæ 9-00 UÀAmɬÄAzÀ ¢£ÁAPÀ: 22/10/2015 gÀ ¨É¼ÀV£À 5-00 UÀAmÉAiÀÄ ªÀÄzÀåzÀ CªÀ¢üAiÀÄ°è ZÀAzÁ¥ÀÆgÀ ªÉÄð£À vÁAqÁzÀ ¦gÁå¢AiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ M¼ÀUÀqÉ ¸ÀAzÀÆPÀ ¥ÉnÖUÉAiÀÄ°èzÀÝ 1] §AUÁgÀzÀ CzsÀð vÉÆ¯É GAUÀÄgÀ, ªÀÄÆgÀÄ ªÀiÁ¹AiÀÄ  ¨AUÁgÀzÀ ªÀÄÆV£À £ÀvÀÄÛ C.Q.13,000/-gÀÆ.2) 6 ªÀiÁ¹AiÀÄ ¨É½îAiÀÄ ¸ÉêÁ¯Á® ªÀÄÆwð C.Q.500/-gÀÆ.3) MAzÀÄ ªÉƨÉÊ¯ï ¥ÉÆ£ï C.Q.1,000/- gÀÆ.4) ¹ÃgÉ, ºÁUÀÆ PÀAa£À ¥ÁvÉæUÀ¼ÀÄ C.Q.1,500/- gÀÆ.5) £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ.5,000/- ºÁUÀÆ ZÁfðUÉ ºÀaÑzÀÝ 6) MAzÀÄ ¸ÉÆä PÀA¥À¤ ªÉÆèÉʯï C.Q.2,000/- »ÃUÉ MlÄÖ 23,000/- gÀÆ.QªÀÄäwÛ£ÀµÀÄÖ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀĪÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀ ºÉÆÃzÀ C¥ÀgÁzsÀ.
PÉA¨sÁ« ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 120/2015 PÀ®A: 107 ¹.Dgï.¦.¹ :- PÉA¨sÁ« ¥ÀlÖtzÀ°è «dAiÀÄzÀ±À«ÄAiÀÄ §¤ß ªÀÄÄrAiÀĪÀ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄzÀ ªÀÄgÀÄ¢ªÀ¸À PÉA¨sÁ« ¥ÀlÖtzÀ ªÀÄ®èAiÀÄå£À §AreÁvÉæ ªÀiÁqÀĪÀ ¸ÀA¥ÀæzÁAiÀÄ«zÀÄÝ DzÀgÉ FªÀµÀð ¢£ÁAPÀ 23-10-2015 gÀAzÀÄ ªÀÄ®èAiÀÄå£À §Ar eÁvÉæ ªÀiÁqÀ®Ä PÉA¨sÁ« ¥ÀlÖtzÀ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ ªÀÄvÀÄÛeÁvÉæAiÀÄ ZÁeÁ ºÉÆA¢gÀĪÀ °AUÀ£ÀUËqÀ ªÀiÁ°¥Ánî ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀÆeÁj d£ÁAUÀzÀªÀgÀÄ DzÀ ªÀÄ°èPÁdÄð£À ¥ÀlÖzÉêÀgÀÄ ºÁUÀÆ UÁæªÀÄzÀ EvÀgÀ ªÀÄÄRAqÀgÀÄ ¸ÉÃj wªÀiÁð¤¹zÀÄÝ £ÁªÀÅ ¢£ÁAPÀ 20-10-2015 gÀAzÀÄ ªÉÆúÀgÀA ºÁUÀÆ ªÀÄ®èAiÀÄå£À§AreÁvÉæ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ±ÁAw ¸À¨sÉÃAiÀÄ£ÀÄß ¨É½UÉÎ 11 UÀAmÉUÉ oÁuÉAiÀÄ°è PÀgÉ¢zÀÄÝ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 40 jAzÀ 50 d£À UÁæªÀĸÀÜgÀÄ ºÁdjzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ 23-10-2015 gÀAzÀÄ ªÀÄ®èAiÀÄå£À §Ar eÁvÉæ ªÀiÁqÀĪÀÅzÁV ¢£ÁAPÀ 24-10-2015 gÀAzÀÄ ªÉÆúÀgÀA ºÀ§â DZÀj¸ÀĪÀÅzÁV MªÀÄävÀªÁV w½¹gÀÄvÁÛgÉ. F ¸À¨sÉAiÀÄ°è eÁvÉæ ªÀiÁqÀĪÀÅzÀgÀ §UÉÎ AiÀiÁªÀÅzÉà DPÉë¥ÀuÉ EgÀ°¯Áè. DzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 20-10-2015 gÀAzÀÄ gÁwæ 9-30 ¦.JAPÉÌ PÉA¨sÁ« ¥ÀlÖtzÀ E£ÉÆßAzÀÄ ¥ÁnðAiÀĪÀgÁzÀ 1) CA§tÚ vÀAzÉ zsÀªÀÄðtÚ zÀj ªÀAiÀÄ 60 eÁw: gÀrØ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À 2) £ÁUÀ¥Àà vÀAzÉ CA§tÚ zÀj ªÀAiÀÄ 38 eÁw: gÀrØ G: gÁdQÃAiÀÄ 3) ©üêÀÄ£ÀUËqÀ vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÁæAiÀÄ PÁZÁ¥ÀÆgÀ ªÀAiÀÄ 40 G: eÁw: UÁtÂUÉÃgÀ G: UÀÄwÛUÉzÁgÀ 4) ¸ÀĨsÁµÀ  vÀAzÉ ¹zÀÝ¥Àà ªÀiÁåUÉÃj ªÀAiÀÄ 35 eÁw: ¨ÉÃqÀgÀ G: gÁdQÃAiÀÄ PÉ®¸À 5) ¸ÀAUÀtÚ vÀAzÉ ¹zÁæªÀÄ¥Àà vÀÄA§V ªÀAiÀÄ 45 eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À 6) ¸ÀÆUÀtÚ  @ ¸ÀAUÀtÚ vÀAzÉ ªÀĺÁzÉêÀ¥Àà vÀÄA§V ªÀAiÀÄ 38 eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À 7) UËqÀ¥ÀàUËqÀ vÀAzÉ ªÀÄ®è¥ÀàUËqÀ C¸ÀAvÁ¥ÀÆgÀ ªÀAiÀÄ 35 G: MPÀÌ®ÄvÀ£À 8) UÀÄgÀÄ£ÁxÀgÀrØ vÀAzÉ ¤d°AUÀ¥Àà zÀj ªÀAiÀÄ 32 eÁw: gÀrØ G: ªÁå¥ÁgÀ 9) gÀ« vÀAzÉ CA§tÚ zÀj ªÀAiÀÄ 30 eÁw: gÀrØ G: ªÁå¥ÁgÀ 10) AiÀĪÀÄ£À¥Àà vÀAzÉ ¹zÁæªÀÄ¥Àà zÀj ªÀAiÀÄ 60 eÁw: gÀrØ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À 11) ºÀ¼Éî¥Àà vÀAzÉ ¤d¥Àà @ ¤d°AUÀ¥Àà zÀj ªÀAiÀÄ 30 eÁw: gÀrØ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À 12) ªÀÄ®è¥Àà vÀAzÉ ¤d¥Àà @ ¤d°AUÀ¥Àà zÀj ªÀAiÀÄ 28 eÁw: gÀrØ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À 13) UÀÄgÀ¥Àà vÀAzÉ ²ªÀ°AUÀ¥Àà zÀj ªÀAiÀÄ 30 eÁw: gÀrØ G: ªÁå¥ÁgÀ 14) ²ªÀgÀrØ vÀAzÉ zsÀªÀÄðtÚ zÀj ªÀAiÀÄ 45 eÁw: gÀrØ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À 15) ¨Á§Ä @ ¨Á§¥Àà vÀAzÉ ¸ÀAUÀ¥Àà zÀj ªÀAiÀÄ 25 eÁw: gÀrØ G: ªÁå¥ÁgÀ ¸Á: J®ÆègÀ PÉA¨sÁ« §AzÀÄ £ÁªÀÅ ¢£ÁAPÀ 23-10-2015 gÀAzÀÄ eÁvÉæ ªÀiÁqÀ®Ä £ÀªÀÄä M¦àUÉ E¯Áè ¸ÀA¥ÀæzÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÁgÀ ªÉÄʸÀÆgÀ zÀ¸ÀgÁzÀAvÉ PÉA¨sÁ« ¥ÀlÖtzÀ°è eÁvÉæAiÀÄ£ÀÄß ¢£ÁAPÀ 24-10-2015 gÀAzÀÄ ªÀiÁqÀÄvÉÛÃªÉ MAzÀÄ ªÉÃ¼É ¢£ÁAPÀ 23-10-2015 PÉÌ eÁvÉæ ªÀiÁrzÀgÉà £ÁªÀÅ CrØ¥Àr¹ eÁvÉæ ªÀiÁqÀ®Ä ©qÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ UÀÄA¥ÀÄ PÀnÖPÉÆAqÀÄ §A¢ÝzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¢£ÁAPÀ 21-10-2015 gÀAzÀÄ 6 ¦.JAPÉÌ ¹.¦.L ºÀÄt¸ÀV gÀªÀgÀ £ÉÃvÀÈvÀézÀ°è ªÀÄvÉÆÛAzÀÄ ¸À® eÁvÉæAiÀÄ ¸À®ÄªÁV DPÉëÃ¥À JwÛzÀ d£ÀgÀ£ÀÄß PÀgɬĹ ¸À¨sÉ £ÀqɬĹzÀÄÝ ¸À¨sÉÃAiÀÄ°è 25 jAzÀ 30 d£ÀgÀÄ §A¢üzÀÄÝ CzÀgÀ°è CA§tÚ zÀj, £ÁUÀtÚ zÀj, ,¸ÀĨsÁµÀ ªÀiÁåUÉÃj EªÀgÀÄUÀ½UÉ w½¹ ºÉýzÀgÀÆ PÀÆqÁ PÉüÀzÉà £ÁªÀÅ eÁvÉæ ªÀiÁqÀ®Ä©qÀĪÀÅ¢¯Áè JµÀÄÖ ¥ÉÆð¸ÀgÀÄ §gÀÄvÁÛgÉ §gÀ° ºÉÃUÉ gÀPÀëuÉ PÉÆqÀÄvÁÛgÉ £ÉÆÃqÉÆÃt CAvÀ KgÀÄzÀé¤AiÀÄ°è ªÀiÁvÀ£Ár £ÀªÀÄä ¸À®ºÉ ¸ÀÆZÀ£ÉUÀ¼À£ÀÄß PÉüÀzÉà ¢PÀÌj¹ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ.
         EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 22-10-2015 gÀAzÀÄ 12-30 ¦.JAPÉÌ vÀªÀÄä ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄzÀ°è ºÁUÀÆ ¹.¦.L ºÀÄt¸ÀV gÀªÀgÀ £ÉÃvÀÈvÀézÀ°è ªÀÄvÉÆÛAzÀÄ ¸À® DPÉëÃ¥À JwÛzÀ d£ÀgÀ£ÀÄß PÀgɬĹ ¸À¨sÉ £ÀqɬĹzÀÄÝ ¸À¨ÉÃAiÀÄ°è ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 20 jAzÀ 25 d£ÀgÀÄ §A¢zÀÄÝ CA§tÚ zÀj, £ÁUÀtÚ zÀj, ¸ÀĨsÁµÀ ªÀiÁåUÉÃj EªÀgÉ®ÆègÀÄ §AzÀÄ AiÀiÁgÀÄ ºÉýzÀgÀÆ eÁvÉæ £ÀqÉAiÀÄ®Ä ©qÀĪÀÅ¢¯Áè ¸ÀPÁðgÀ §AzÀÄ ¤AvÀgÀÄ ©qÀĪÀÅ¢¯Áè eÁvÉæ ¤°è¸Éà ¤°è¸ÀÄvÉÛÃªÉ J¯Áè D¦Ã¸ÀgÀì£ÀÄß ¸À¸ÀàAqï ªÀiÁr¹ ©qÀÄvÉÛÃªÉ ªÀÄqÀðgÀ DzÀgÀ DUÀ° £ÁªÀAvÀÄ eÁvÉæ ¤°è¸Éà ¤°è¸ÀÄvÉÛÃªÉ CAvÀ KgÀÄzÀé¤AiÀÄ°è ªÀiÁvÁr JzÀÄÝ ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj ¥Ánð d£ÀgÀÄ Hj£À ºÀ§â ªÀÄgÉvÀÄ UÀÄA¥ÀÄ PÀnÖPÉÆAqÀÄ UÁæªÀÄzÀ°è C±ÁAw ªÁvÁªÀgÀt ¤ªÀiÁðt ªÀiÁqÀĪÀ ¸ÁzÀåvÉ ºÉaÑUÉ PÀAqÀÄ §A¢zÀÄÝ JgÀqÀÄ ¥Ánðd£ÀgÀÄ MªÀÄävÀzÀ C©ü¥ÁæAiÀÄPÉÌ §gÀzÉà EgÀĪÀÅzÀjAzsÀ ¸ÀzÀj ¥Ánð d£ÀjAzÀ eÁvÉæ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ºÁUÀÆ eÁvÉæ £ÀAvÀgÀ UÀ¯ÁmÉ ªÀiÁqÀĪÀ ¸ÀA§AªÀ EzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¸ÀĪÀåªÀ¸ÉÜ ºÁ¼ÁUÀĪÀ ¸ÁzÀåvÉ EgÀĪÀÅzÀjAzsÀ ªÀÄÄAeÁUÀævÉ PÀæªÀÄ PÀÄjvÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA 120/2015 PÀ®A 107 ¹.Dgï.¦.¹ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
ºÀÄt¸ÀV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 94/2015 323, 324, 341, 504, 506 L¦¹ :- ¥ÀæPÀgÀtzÀ ¦AiÀiÁð¢ vÀ£Àß ºÉÆ®PÉÌ ¤ÃgÀÄ ©qÀ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ ¦AiÀiÁ𢠺ÉÆ®zÀ ¨ÁdÄ EzÀÝ DgÉÆævÀ£ÀÄ ¦AiÀiÁ𢠺ÉÆ®¢AzÁ vÀ£Àß UÀ¢ÝUÉ ¤ÃgÀÄ ©lÄÖPÉƼÀÄîªÀzÀ£ÀÄß PÀAqÀÄ ¦AiÀiÁð¢ PÁqÁ PÁ®ÄªÉ¬ÄAzÁ ¤ªÀÄä ºÉÆ®PÉÌ ¤ÃgÀÄ ©lÄÖPÉÆà CAvÁ ºÉýzÀgÉ DgÉÆævÀ£ÀÄ ¦AiÀiÁð¢AiÉÆA¢UÉ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ PÉʬÄAzÁ ªÀÄvÀÄÛ PÀ°è¤AzÁ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÁ ¨ÉÊzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛ£É CAvÁ EvÁå¢ ºÉýPÉ  zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÁ PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
ºÀÄt¸ÀV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 95/2015 323, 324, 341, 504, 506 ¸ÀA. 34 L¦¹ :- ¥ÀæPÀgÀtzÀ ¦AiÀiÁð¢ vÀ£Àß UÀ¢ÝAiÀÄ ºÉÆ®PÉÌ ¤ÃgÀÄ ©lÄÖPÉÆArzÁÝUÀ, ¨ÁdÄ ºÉÆ®zÀªÀgÁzÀ DgÉÆævÀgÀÄ J®ègÀÆ PÀÆr §AzÀªÀgÉà £ÀªÀÄä ºÉÆ®¢AzÁ AiÀiÁPÉ ¤ÃgÀÄ ©lÄÖPÉÆAr¢Ý CAvÁ ¨ÉÊAiÀÄÄwÛzÁÝUÀ, ¦AiÀiÁ𢠣ÀªÀÄUÉ PÁqÁ PÁ®ÄªÀ¬ÄAzÁ ¤ÃgÀÄ §gÀÄwÛ¯Áè CzÀPÉÌ ¤ªÀÄä ºÉÆ®¢AzÀ ¤ÃgÀÄ ©lÄÖPÉÆArzÉÝÃªÉ EzÉ ªÉÆzÀ®¯Áè §ºÀ¼À¢£À¢AzÁ ©lÄÖPÉƼÀÄîvÉÛÃªÉ CAvÁ CAzÀgÉ DgÉÆævÀgÉ®ègÀÆ PÀÆr ¦AiÀiÁð¢AiÉÆA¢UÉ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÁ PÀ°è¤AzÁ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr fêÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ EvÁå¢ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÁ PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
±ÉÆÃgÁ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 203/2015 PÀ®A:279 337 L¦¹ ¸ÀAUÀqÀ 187 LJªÀiï« DPÀÖ :- ¢£ÁAPÀ:21/10/2015 gÀAzÀÄ 08.00 ¦.JªÀiï PÉÌ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ ºÀ¸À£Á¥ÀÆgÀPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÀ PÀÄjvÀÄ vÀ£Àß ¸ÀA§A¢üPÀgÀ PÁgÀ£À°è n.JªÀiï.¹ PÁæ¸À ºÀwÛgÀ ªÀÄÆvÀÆÛmï ¥sÉÊ£Á£ïì ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ ®PÀëöät EªÀ£ÀÄ vÀ£Àß PÁgÀªÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ D®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹ  ºÉÆÃV CzÉ ¸ÀªÀÄAiÀÄPÉÌ ºÀ¸À£Á¥ÀÆgÀ PÀqɬÄAzÀ §¸ï ¸ÁÖöåAqÀ PÀqÉUÉ vÀ£ÀmÁèj ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ D®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÁUÀ JgÀqÀÄ ªÁºÀ£ÀUÀ¼ÀÄ ªÀÄÄSÁªÀÄÄTAiÀiÁV rQÌ¥Àr¹zÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ PÁgÀ£À°è PÀĽvÀ ±ÉÃRgÀ EªÀ¤UÉ ¸ÁzÁ ¸ÀégÉÆÃ¥ÀzÀ  gÀPÀÛUÁAiÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¯Áj ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ EvÁå¢ ¦AiÀiÁð¢ü ¸ÀAQë¥ÀÛ ¸ÁgÁA±À«zÉ.