Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Saturday, September 17, 2016

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 17-09-2016

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 17-09-2016

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 234/2016, PÀ®A 285, 337, 338, 304(J) L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 16-09-2016 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ gÁªÀÄ¥Àæ¸ÁzÀ vÀAzÉ ¨Á§ÄgÁªÀ PÀgÀlÄ ªÀAiÀÄ: 36 ªÀµÀð, eÁw: PÀªÀiÁä, ¸Á: vÀtPÀÄ, f: ªÉ¸ïÖ UÉÆÃzÁªÀj, ¸ÀzÀå: UÀaÑ ¨Ë° ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ gÀªÀgÀ vÀ£Àß ºÉAqÀw ªÀÄPÀ̼ÀÄ ºÁUÀÆ CvÉÛ gÁeÉñÀéj J®ègÀÆ ¸ÉÃj ²gÀr ¸Á¬Ä zÀ±Àð£ÀPÁÌV ¢£ÁAPÀ 14-09-2016 gÀAzÀÄ PÁªÉÃj mÁæªÉ¯ïì£À°è nPÉmï §ÄPï ªÀiÁr CzÀgÀ°è ºÉÆÃV ¢£ÁAPÀ: 15-09-2016 gÀAzÀÄ ²gÀr ¸Á¬Ä¨Á¨Á zÀ±Àð£À ¥ÀqÉzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 15-09-2016 gÀAzÀÄ gÁwæ PÁªÉÃj mÁæªÉ¯ïì §¸ï £ÀA. ¦.ªÁAiÀiï-01/¹.PÉ-9522 £ÉÃzÀgÀ°è£À ¹Ãmï £ÀA. J¯ï 4, 5, 6 £ÉÃzÀªÀÅUÀ¼À°è PÀĽvÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀ£Àß CvÉÛ ºÉAqÀw ªÀÄPÀ̼ÉÆA¢UÉ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ PÀqÉUÉ ºÉÆÃgÀngÀÄvÁÛgÉ, £ÀAvÀgÀ ¢£ÁAPÀ 16-09-2016 gÀAzÀÄ 0600 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥ÀlÖt zÁnzÀ £ÀAvÀgÀ oÁPÀÆgÀ zsÁ¨sÁzÀ ºÀwÛgÀ §¹ì£À°è MªÉÄäÃ¯É ¨ÉAQ ºÀwÛ ºÉÆUÉ DªÀj¹zÀÄÝ §¸ï ZÁ®PÀ §¸Àì£ÀÄß ¸ÉÊrUÉ ¤°è¹ Nr ºÉÆÃzÀ£ÀÄ DUÀ §¹ì£À°èzÀÝ J®ègÀÆ PɼÀUÉ E½zÀgÀÄ §¹ì£À ¨ÉAQAiÀÄ ±ÀPɬÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ §®ªÉƼÀPÉÊ PɼÀUÉ ¸ÀÄlÖUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ, vÀ¯ÉAiÀÄ PÀÆzÀ®Ä ¸Àé®à ¸ÀÄnÖgÀÄvÀÛªÉ, PɼÀUÉ E½zÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ £ÉÆÃqÀ®Ä CªÀgÀ »jAiÀÄ ªÀÄUÀ §¹ì£À°èAiÉÄà G½zÀÄ §¹ìUÉ ¨sÁj ¨ÉAQ ºÀwÛzÀÝjAzÀ CVß ±ÁªÀÄPÀzÀªÀgÀÄ ¨ÉAQ Dj¹ £ÉÆÃqÀ®Ä «ºÁ£ï FvÀ£ÀÄ ¸ÀA¥ÀÆtð ¸ÀÄlÄÖ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉAqÀwAiÀÄ JgÀqÀÆ PÁ°£À ¥ÁzÀzÀ ¨ÉgÀ½UÉ ¸ÀÄlÖ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ, CvÉÛ gÁeÉñÀéj §®UÁ® ¥ÁzÀPÉÌ ¸ÀÄlÖ UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ ºÁUÀÄ §¸ï£À°è ¥ÀæAiÀiÁt¸ÀÄwÛzÀÝ 1) £ÁUÀ®Qëöä vÀAzÉ ¨sÀªÁ¤ ±ÀAPÀgÀ gÀªÀgÀ vÀ¯É PÀÆzÀ®Ä, ªÀÄÄR, JgÀqÀÆ PÉÊUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÄ ¨É¤ßUÉ ¸ÀÄlÖ UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛªÉ, 2) ¢ªÁå UÀAqÀ ªÀgÀPÀĪÀiÁgÀ JgÀqÀÆ PÉÊUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÄ ¨É¤ßUÉ ¸ÀÄlÖ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ, 3) ªÀgÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ AiÀÄlÖAiÀiÁå gÀªÀgÀ JqÀUÉÊUÉ, ªÀÄÆVUÉ, vÀ¯ÉUÉ ¸ÀÄlÖ UÁAiÀiªÁVgÀÄvÀÛªÉ ºÁUÀÄ EvÀgÀ ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀjUÀÆ ¸ÀtÚ ¥ÀÄlÖ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ, PÁgÀt PÁªÉj §¸ï mÁæªÉ¯ïì £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ & ªÀiÁ°ÃPÀgÀ ¤µÁ̼Àf¬ÄAzÀ §¸ï£À°è ±Álð ¸ÀPÀÆåðl¤AzÀ ¨ÉAQ ºÀwÛzÀÄÝ ZÁ®PÀ & ªÀiÁ°ÃPÀgÀÄ ªÀÄÄAeÁUÀÈvÉ ªÀ»¸ÀzÀ PÁgÀt ¨ÉAQ ºÀwÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ ªÀÄÈvÀ¥ÀlÄÖ EvÀgÀjUÉ ¸ÀÄlÖ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ °TvÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

UÁA¢ü UÀAd ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 131/2016, PÀ®A 448 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 65 Ln PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ 13-09-2016 gÀAzÀÄ ¥Á¸À £ÀA. nªÁ¬Ä/«EJ£ï/153/16 ºÉÆA¢zÀ DgÉÆæ ¥Àæ¢Ã¥À gÁuÁ vÀAzÉ «dAiÀÄ¥Á®¹AUÀ gÁuÁ ªÀAiÀÄ: 38 ªÀµÀð, ¸Á: ªÀÄ£É £ÀA. 18-4-9 PÉ.DgÀ.D¥sÀ ¸ÉÊAiÀÄzÀ v˹åsï ªÀÄUÀÄÞfà PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ EvÀ£ÀÄ ©ÃzÀgÀ KgÀ¥sÉÆøÀðzÀ°è UÀÄvÉÛzÁgÀ/¸À¥ÁèAiÀÄgÀ CAvÀ PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ, EvÀ£ÀÄ KgÀ¥sÉÆøÀð ªÉÄÃrPÉÃgï ¸ÉAlgÀzÀ°è vÀ£Àß SÁ¸ÀV ¯Áå¥ÀmÁå¥À ºÉZï.¦ ªÀiÁqÀ¯ï 15J£ï004nJPïì ¹ÃjAiÀÄ¯ï £ÀA. 5¹©3347ªÁ¬Ä1ºÉZÀ CzÀPÉÌ ªÁ¬Ä¥sÉÊ qÉÆAUÀ® n¦ °APï1588 £ÉÃzÀ£ÀÄß KgÀ¥sÉÆøÀð ¦æÃAlgÀ ªÀiÁqÀ® £ÀA. PÉãÁ£À J¯ï©¦ 3108© ¹ÃjAiÀÄ® £ÀA. JªÀÄEJPïìJ115634 £ÉÃzÀÄ PÀvÀðªÀåzÀ ªÉÄÃ¯É EzÀÝ ¸ÁgÀeÉAl gÀ«ÃAzÀæ AiÀiÁzsÀªÀ gÀªÀgÀÄ ºÁdgÀ EzÀÝgÀÄ ¸ÀºÀ CªÀgÀ C£ÀĪÀÄw ¥ÀqÉAiÀÄzÉà G¥ÀAiÉÆÃV¹gÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ J¸À.r ²æêÁ¸ÀÛªÀ ¥Áè¬ÄAUï D¦üÃgÀ ¸ÉÖñÀ£À CqÀeÉAl£À KgÀ¥sÉÆøÀð ¸ÉÖñÀ£À ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ CfðAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ 16-09-2016 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgï UÀÄ£Éß £ÀA. 191/2016, PÀ®A 302, 201 L¦¹ :-
2016 £Éà dįÉÊ wAUÀ½£À°è ¦üAiÀiÁ𢠥ÀAZÁPÀëj vÀAzÉ ªÀÄ®PÀ£ÀUËqÀÀ SÉüÀV ¸Á: zÉêÀtUÁAªÀ, vÁ: ¹AzÀV, f: «dAiÀÄ¥ÀÆgÀ PÀĪÀiÁj L±ÀéAiÀÄð vÀAzÉ ¥ÀAZÁPÀëj G: ©.E ªÉÆzÀ®£É ªÀµÀðzÀ «zsÁåyð¤, ¸Á: zÉêÀtUÁAªÀ, vÁ: ¹AzÀV, f: «dAiÀÄ¥ÀÆgÀ, ¸ÀzÀå: ¨Á®QAiÀÄgÀ ªÀ¸Àw ¤®AiÀÄ f.J£À.r.E ©ÃzÀgÀ EPÉAiÀÄÄ UÀÄgÀÄ£Á£ÀPÀ zÉêÀ  EAf¤AiÀÄgÀ PÁ¯ÉÃd£À°è  ªÉÆzÀ® ªÀµÀð ©. E ¹.J¸ï PÀA¥ÀÆålgï ¸ÉÊ£Àì ¥ÀzÀ«UÁV NzÀÄwÛzÀݼÀÄ, CzÉà PÁ¯ÉÃf£À ªÀ¸Àw ¤®AiÀÄzÀ°è gÀƪÀiï £ÀA. 45 gÀ°è ªÁ¸À«zÀݼÀÄ, ªÉÆzÀ® ¢£À ªÁ¸À«zÀÝ ¤®AiÀÄ¢AzÀ CAzÀÄ gÁwæ »jAiÀÄ «zsÁåyðUÀ¼ÀÄ UËæArUÉ PÀgɬĹ J¯Áè ¥ÀæxÀªÀÄ zÀfð «zsÁåyð¤AiÀÄjUÉ PÀgɬĹ gÁåVAUÀ ªÀiÁrzÀgÀAvÉ DUÀ ªÀÄUÀ¼ÀÄ gÁwæ PÀgÉ ªÀiÁr w½¹zÀ¼ÀÄ £À£ÀUÉ PÁ¯ÉÃdÄ ¨ÉÃqÀ HjUÉ ºÉÆÃUÉÆÃt CAvÁ §ºÀ¼ÀµÀÄÖ CvÀÄÛ ©lÖ¼ÀÄ DUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ªÀ¸Àw ¤®AiÀÄPÉÌ ºÉÆÃV ªÁqÀð£ÀUÉ ºÉýzÁUÀ £ÁªÉ¯Áè dªÀ¨ÁÝj EzÉÝÃªÉ ¤ÃªÉ£ÀÄ PÁ¼Àf ªÀiÁqÀ¨ÁgÀzÀÄ CAvÁ ºÉý ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¸ÀªÀiÁzsÁ£À ºÉý PÀ¼ÀÄ»¸À®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹zÀgÀÄ, DUÀ ªÀÄUÀ¼ÀÄ ¨ÉÃqÀ ¥À¥Áà £À£ÀߣÀÄß CªÀgÀÄ mÁZÀðgï ªÀiÁqÀÄvÁÛgÉ E°è EgÀĪÀÅzÁzÀgÀÆ ºÉÃUÉ CAzÀ¼ÀÄ DUÀ gÁd¥Áà C£ÀÄߪÀªÀgÀÄ ¸ÁºÉçgÉ EzɯÁè PÁªÀÄ£ÀÄß EzɯÁè £ÁªÀÅ ¸Àj¥Àr¸ÀÄvÉÛÃªÉ £Á¼É CªÀgÉ J¯Áè MAzÉ DUÀÄvÁÛgÉ ¤ÃªÀÅ K£ÀÄ «ZÁgÀ ªÀiÁqÀ¨ÉÃrj JAzÀÄ w½¹zÁUÀ EgÀ®Ä ©r CAvÁ CªÀgÀ dªÀ¨ÁÝj ªÉÄÃ¯É ©lÄÖ HjUÉ §AEzÀÄÝ, DUÀ ªÀÄUÀ¼ÀÄ ¥Àæw ±À¤ªÁgÀ HjUÉ §gÀÄwÛzÀݼÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀݼÀÄ, DzÀgÉ ¥Àæw ¸À® §AzÁUÀ QëtªÁVzÀݼÀÄ, ªÀiÁ£À¹PÀ »A¸É PÉÆqÀĪÀÅzÀÄ ªÀÄÄaÑlÄÖ ©lÖ¼ÀÄ, ¸ÁªÀÅ C¯Áè EzÀÄ PÉÆ¯É EzÀ£ÀÄß PÀÆ®APÀƱÀªÁV vÀ¤SÉ DUÀ¨ÉÃPÀÄ ¹§âA¢ ªÁqÀð£À ªÉÄÃ¯É PÀæªÀÄ vÉUÉzÀÄPÉƼÀî¨ÉÃPÀÄ CzÀgÀAvÉ PÁ¯ÉÃd ¦æ¤ì¥Á® ªÉÄÃ¯É PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀî¨ÉÃPÀĪÀÄ EzÁzÀgÀÄ PÀÆqÀ ªÀÄUÀ¼ÀÄ ¸ÀvÀÛgÀÆ ¸À»vÀ AiÀiÁªÀ ¦æ¤ì¥À¯ï  CxÀªÁ ¤®AiÀÄzÀ ¹§âA¢ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¸ÀàA¢¹¯Áè EzÀÄ ¸ÀA¥ÀÆtð PÉÆ¯É CAvÁ C¤¹PÉ EzÀPÉÌ vÁªÀÅ ¸ÀÆPÀÛ PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀî¨ÉÃPÀÄ vÁªÀÅ «ZÁj¹ ªÀÄUÀ½UÉ DzÀ C£ÁåAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ AiÀiÁjUÀÆ DUÀ¨ÁgÀzÀÄ CAvÁ PÉÆlÖ °TvÀ zÀÆgÀÄ CfðAiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ 17-09-2016 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§UÀzÀ® ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA. 09/2016, PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-

ಫಿರ್ಯಾದಿ ªÀĺÀäzÀ £ÀªÁ§ vÀAzÉ ªÀĺÀäzÀ ªÉÄÊ£ÉƢݣÀ, ªÀAiÀÄ: 32 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄĹèA, ¸Á: ¨ÁªÀV, ರವರ ತಂದೆಯಾದ ಮೈನೋದ್ದಿನ ತಂದೆ ಮಹೇಬೂಬಸಾಬ ಲವಾಂಗಿವಾಲೆ ವಯ: 75 ವರ್ಷ, ಇವರು ಸುಮಾರು 15-20 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಮೈಕೈ ನೋವುಗಳಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದು, ಅವರು ದಿನಾಲು ಸಾಯಂಕಾಲ ಮನೆಯ ಒಲೆಯ ಮುಂದೆ ಮೈ ಕೈ ಕಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು, ಹೀಗಿರುವಾಗ ದಿನಾಂಕ 14-09-2016 ರಂದು 1800 ಗಂಟೆಗೆ ಬಾವಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಮನೆಯ ಒಲೆಯ ಮುಂದೆ ತಂದೆಯವರು ಮೈ ಕಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಬೆಂಕಿ ಮೇಲೆ ಬಿದಿದ್ದರಿಂದ ಬಲಗೈ ಮುಂಗೈ ಸುಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ, ತಕ್ಷಣ ಅವರಿಗೆ ಫಿರ್ಯಾದಿ  ಬೀದರದಲ್ಲಿ ಆಯುರ್ವೆದಿಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ತೊರಿಸಿದ್ದು, ಅಲ್ಲಿಂದ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕುರಿತು ಪ್ರಯಾವಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದು, ಆದರೂ ಕಡಿಮೆಯಾಗದೇ ಇದ್ದುದ್ದರಿಂದ ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲಾ ಸರಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಿನಾಂಕ 16-09-2016 ರಂದು ದಾಖಲಿಸಿದಾಗ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಫಲಕಾರಿಯಾಗದೇ ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ತಂದೆ ಬೀದರ ಜಿಲ್ಲಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾರೆ, ಈ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೆ ರೀತಿಯ ಸಂಶಯ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟ ಹೇಳಿಕೆ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇರೆಗೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.