Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Saturday, October 3, 2009

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 03-10-2009

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.
¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 03-10-2009

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 221/09 PÀ®A: 457, 380 L¦¹:-
¢£ÁAPÀ 28-09-09 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw ªÉÄÊeÉ©£ï UÀAqÀ ¸ÉÊ. vÀÄgÁ§ C° ¸Á. ±ÁºÀÄ £ÀUÀgÀ ¨sÁ°Ì EªÀgÀÄ vÀ£Àß vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃzÁUÀ, ¢£ÁAPÀ 01, 02-10-2009 gÀ gÁwæ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¨ÁV®Ä ªÀÄÄjzÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ §AUÁgÀzÀ ªÀqÀªÉ ºÁUÀÆ £ÀUÀzÀÄ ºÀt MlÄÖ C.Q. gÀÆ. 96,000/- UÀ¼ÀµÀÄÖ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉAiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ

ºÀ½îSÉÃqÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 158/09 PÀ®A 32, 34 PÀ£ÁðlPÀ C§PÁj PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ: 02/10/2009 gÀAzÀÄ ¦J¸ïL gÀªÀjUÉ RavÀ ¨sÁwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ ¹vÀ®UÉÃgÁ UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ¯ÁV C°è DgÉÆæ gÁAiÀÄ¥Àà vÀAzÉ ¥ÀÄAqÀ°PÀ¥Àà ¸Á: ¹vÀ®UÉÃj EªÀ£ÀÄ ¸ÀPÁðgÀ¢AzÀ AiÀiÁªÀÅzÉ ¥ÀgÀªÁ£ÀV E®èzÉ AiÀÄÄ.J¸ï «¹Ì 180 JAJ¯ï 30 ¨Ál®UÀ¼ÀÄ C.Q. 1200 gÀÆ UÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ CªÀ£À ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr CªÀ£À ºÀwÛgÀ«zÀÝ ªÀiÁ®£ÀÄß d¦Û ªÀiÁr ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgï ¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ, UÀÄ£Éß £ÀA. 157/09 PÀ®A «ªÀgÀ 279, 338 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 01/10/2009 gÀAzÀÄ 1400 UÀAmÉUÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ªÀiÁtÂPÀ¥Àà vÀAzÉ «ÃgÀ§¸À¥Áà ¥Ánî vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA.PÉJ-38/eÉ-1149 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É ©ÃzÀgÀ¢AzÀ ¨Á¥ÀÄgÀPÉÌ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ©ÃzÀgÀ PÀªÀÄoÁt gÉÆÃqÀ ªÉÄÃ¯É a¢æ KgÀ¥sÉÆøÀð UÉÃl JzÀÄgÀÄUÀqÉ PÀªÀÄoÁuÁ PÀqɬÄAzÀ M§â mÁmÁ ¸ÀĪÉÆà £ÀA. PÉJ-39/6526 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ ªÀĺÉÃAzÀæ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß mÁmÁ ¸ÀªÉÆêÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤PÁë÷̼Àf¬ÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ°UÉ rQÌ ºÉÆqÉzÀjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ §®UÁ°£À vÉÆqÉUÉ ¥ÉmÁÖV ¨sÁjUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÁîVzÉ.