Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Sunday, June 6, 2010

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME REPORT 06/06/2010

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁ¢ü ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ : 06/06/2010
ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 112/2010, PÀ®A 279.337.338 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 05-06-2010 gÀAzÀÄ ²æà £ÁUÉñÀ vÀAzÉ PÀ«§¸À¥Áà ¥ÀAZÁ¼À ªÀAiÀÄ: 31 ªÀµÀð G: ±Á¯Á ²PÀëPÀ ¸Á £Ë¨ÁzÀ ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ vÀ£Àß PÉ®¸À ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ PÀgÀtPÀĪÀiÁgÀ EªÀgÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ PÀ©ÃgÁ¨ÁzÀªÁr PÁæ¸ï¢AzÀ ºÀ½îSÉÃqÀ (©) PÀqÉUÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ PÀqɬÄAzÀ M§â ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ZÁ®PÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ £ÀqɸÀÄvÁÛ §AzÀÄ rQÌ ªÀiÁrzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ JgÀqÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É PÀĽwgÀĪÀ £ÁUÉñÀ ¸Á £Ë¨ÁzÀ ©ÃzÀgÀ 2) PÀgÀtPÀĪÀiÁgÀ 3) ¸ÉÆÃ¥Á£À ¸Á aAvÁQ 4) AiÉÄñÀ¥Áà ¸Á £À®èªÁgÀÄ EªÀjUÉ ¨sÁj ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁzÁ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ JAzÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÀæªÀÄ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§UÀzÀ® ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 100/2010, PÀ®A 363, eÉÆvÉ 34 L¦¹:-
¢£ÁAPÀ 01/06/2010 gÀAzÀÄ 1200 UÀAmÉUÉ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) ±ÀjÃ¥sÀSÁ£À vÀAzÉ ±ÉÃgÀSÁ£À 2) C¤Ã® vÀAzÉ ªÀiÁgÀÄw E§âgÀÄ ¸Á/ ±ÉÃSÁ¥ÀÄgÀ 3) £ÀªÁ§«ÄAiÀiÁå vÀAzÉ PÀÄvÀĨÉƢݣÀ ¸Á/ ¹AzÉÆïï EªÀgÀÄ ¦ügÁå¢ ²æêÀÄw ¸ÀPÀĨÁ¬Ä UÀAqÀ gÀªÉÄñÀ J¸ï.¹. ¸Á/ ±ÉÃSÁ¥ÀÄgÀ EªÀgÀ UÀAqÀ£ÁzÀ ²æà gÀªÉÄñÀ EªÀgÀ£ÀÄß AiÀiÁªÀÅzÀÄ GzÉÝñÀ¢AzÀ C¥ÀºÀj¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ 05/06/2010 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÀæªÀÄ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§UÀzÀ® ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 18/2010, PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹. :-
¢£ÁAPÀ 05-06-2010 gÀAzÀÄ 1525 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ ªÀÄÈvÀ ¹zÀÝuÁÚ EvÀ£ÀÄ 5 JPÀÌgÉ ºÉÆ®zÀ ªÉÄÃ¯É ¦.PÉ.¦J¸ï. ºÁUÀÄ EvÀÛgÉ ¸ÀAWÀ ºÁUÀÄ SÁ¸ÀVgÀªÀjAzÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 1,00,000/- gÀÆ ¸Á® ªÀiÁrzÀÄÝ ¸Á®zÀ ¨ÁzÉ vÁ¼À¯ÁgÀzÉ ªÀÄ£À¹ì£À ªÉÄÃ¯É ¥ÀjuÁªÀÄ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥Éì UÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è vÉÆUÀgÉUÉ ºÉÆqÉAiÀÄĪÀ OµÀzÀ ¸Éë¹ aQvÉì PÁ®PÉÌ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÀæªÀÄ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

d£ÀªÁqÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 62/2010, PÀ®A 279.337.338.304 (J) L¦¹ eÉÆvÉ 187 L.JªÀiï.« DPÀÖ :-
¢£ÁAPÀ 06-06-10 gÀAzÀÄ eÁåAw UÁæªÀÄzÀ°è ¦üAiÀiÁ𢠲æÃ. §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ PÀ®è¥Áà ZÉ£À±ÉnÖ£ÀªÀÅgÀ ªÀAiÀÄ 32 ªÀµÀð eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ G: SÁ¸ÀV PÉ®¸À ¸Á: eÁåAw EªÀgÀ ¸ÀA§A¢üPÀgÀ°è ªÀÄzÀÄªÉ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ EzÀÝ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¨sÁ¸ÀÄtQ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ PÀÄjvÀÄ ªÀÄzÀĪÀÄUÀ¤UÉ PÀgÉAiÀįÉAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 05-06-10 gÀAzÀÄ eÁåAw UÁæªÀÄ¢AzÀ fÃ¥À £ÀA§gÀ PÉJ 39 JªÀÄ 171 £ÉÃzÀgÀ°è ¨sÁ°Ì - ©ÃzÀgÀ ªÀiÁUÀðªÁV ªÀÄgÀR® UÁæªÀÄPÉÌ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¯Á®¨ÁUÀ ºÀwÛgÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 1230 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¸ÀzÀj fÃ¥À ZÁ®PÀ£ÁzÀ ¸ÀAdÄPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ «ÃgÀ¸ÀAUÀ¥Áà ¸Á: eÁåAw FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£À Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ MªÉÄäÃ¯É ¥À°Ö ªÀiÁrzÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ fÃ¥À£À°èzÀÝ ¨sÁUÀåªÀAw UÀAqÀ UÀÄAqÀAiÀiÁå EªÀ¼À vÀ¯É MqÉzÀÄ ªÉÄzÀ¼ÀÄ ºÉÆgÀUÉ §AzÀÄ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ ºÁUÀÆ ¹zÀAiÀiÁå vÀAzÉ UÀÄAqÀAiÀiÁå EvÀ¤UÉ vÀ¯ÉAiÀÄ »A§¢UÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV E§âgÀÆ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ. ºÁUÀÆ gÁeÉÃAzÀæ vÀAzÉ ªÀÄ®±ÉnÖ, ²ªÀ°Ã¯Á UÀAqÀ gÁeÉÃAzÀæ ªÀÄvÀÄÛ §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ PÀ®è¥Áà EªÀjUÉ ¸ÁzÁ UÀÄ¥ÀÛ ºÁUÀÆ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ ªÀÄvÀÄÛ D±Á vÀAzÉ ¹zÁæªÀÄAiÀiÁå EªÀ½UÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛªÉ JAzÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÀæªÀÄ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.
zsÀ£ÀÆßgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 106/2010, PÀ®A 279,304 [J] L.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ05/06/2010 gÀAzÀÄ 0900 UÀAmÉUÉ ¦AiÀiÁ𢠲æà ZÀAzÀæPÁAvÀ ¥ÉưøÀ ¥Ánî ¸Á/ ªÀiÁ¹ªÀiÁqÀ EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ºÉýPÉ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 05/06/2010 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É ¦AiÀiÁð¢ vÀªÀÄä£ÁzÀ ¸ÀÆAiÀÄðPÁAvÀ EvÀ£ÀÄ Rjâ¹zÀÝ PÀnÖUÉ vÀgÀ®Ä qÁªÀgÀUÁAªÀ UÁæªÀÄzÀ UÉÆëAzÀgÁªÀ gÀªÀgÀ mÁæPÀÖgÀ £ÀA PÉ.J 39 n 2550 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ vÁ£É ZÀ¯Á¬Ä¸ÀÄvÁÛ ªÀiÁ¹ªÀiÁqÀ ²ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ°è PÉ£À® PÁ®ÄªÉUÉ ºÀwÛgÀ«gÀĪÀ £É®ªÁqÀ UÁæªÀÄzÀ ¨sÀªÀgÀªÀ EªÀgÀ ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ªÁºÀ£À vÀ£Àß ºÀvÉÆÃnAiÀÄ°lÄÖPÉƼÀîzÉ Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤µÁ̼Àf¬ÄAzÀ £ÀqɬĹ M«Ää¯É 0730 UÀAmÉUÉ PÉ£À® vÀVΣÀ°è ¥À°Ö ªÀiÁrzÀPÉÌ mÁæPÀÖgÀ ZÁ®PÀ ¸ÀAiÀÄðPÁAvÀ EvÀ¤UÉ ¨sÁj gÀPÀÛ ,UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁV ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄævÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É JAzÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÀæªÀÄ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 175/2010, PÀ®A 279,337, 338 L¦¹:-
¢£ÁAPÀ 05/06/2010 gÀAzÀÄ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀ£ÁzÀ NAPÁgÀ vÀAzÉ WÁ¼É¥Áà L£Á¥ÀÆgÉ ¸Á-ºÀ½îSÉÃqÀ (PÉ)ªÁr FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß »ÃgÉÆ ºÉÆAqÀ ¹r-100 ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ªÉÄÃ¯É ¦ügÁå¢ gÀ»ªÀÄ vÀAzÉ CµÀ¥sÁPÀ C§ÄÝ® ªÀAiÀÄ- 22 ªÀµÀð G-eɹ© D¥ÀgÉlgÀ PÉ®¸À eÁ-ªÀÄĹèA ¸Á-GPÁgÁ¨ÁzÀ ²ªÀgÁªÀÄ£ÀUÀgÀ PÁ¯ÉÆä gÁªÀÄAiÀÄUÀqÀ gÉÆÃqÀ (J¦) EªÀgÀ£ÀÄß PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ WÁl¨ÉÆÃgÁ¼À UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ WÁl¨ÉÆÃgÁ¼À UÁæªÀÄzÀ ªÀÄzÀå gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ¥Àèn ªÀiÁrzÀ ¥ÀjuÁªÀÄ ¦ügÁå¢UÉ JqÀUÀqÉ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ JqÀUÉÊ gÀmÉÖUÉ §®UÉÊ CAUÉÊAiÀÄ°è vÀgÀazÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆævÀ¤UÉ §®UÀtÂÚUÉ ¨sÁj gÀPÀÛ UÁAiÀÄ §®UÀqÉ Q«UÉ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ªÁVgÀÄvÀÛªÉ JAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÀæªÀÄ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄAoÁ¼À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 49/2010, PÀ®A 147, 148, 341, 504, 506, 324 eÉÆvÉ 149 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 05/06/2010 gÀAzÀÄ 0230 UÀAmÉUÉ ¦ügÁå¢ ²æà C¤® vÀAzÉ ®PÀëöät ©gÁzÁgÀ ¸Á: ¨sÀPÀ£Á¼À EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV zÀÆgÀÄ ¤rzÉÝãÉAzÀgÉ ¢£ÁAPÀ 04/06/10 gÀAzÀÄ 2130 UÀAmÉUÉ vÁ£ÀÄ ºÀ£ÀĪÀiÁ£À ªÀÄA¢gÀzÀ ºÀwÛgÀ PÀĽwzÁÝUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ ¸ÀAdÄ vÀAzÉ UÀt¥ÀvÀgÁªÀ ©gÁzÁgÀ ºÁUÀÄ E£ÀÆß 4 d£À ¸Á: ¨sÀR£Á¼À EªÀgÀÄ DPÀæªÀÄ PÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ºÉÆ®zÀ D¹ÛAiÀÄ dUÀ¼ÀzÀ §UÉÎ ªÉʪÀÄ£À¸ÀÄì ¨É¼É¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ »rUÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÀæªÀÄ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 79/2010, PÀ®A 498 (J),304 (©),eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 05/06/2010 gÀAzÀÄ 1000 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ªÀÄ°èPÁdÄð£À vÀAzÉ CA§ÈvÀgÁªÀ ¸ÁªÀ¼É ¸Á/ºÀaÑPÀªÀÄäl ¸ÀzÀå ¹zÁÝxÀð £ÀUÀgÀ ¨sÁ°Ì gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV vÀªÀÄäzÉÆAzÀÄ PÀ£ÀßqÀzÀ°è §gÉzÀ Cfð ¸À°è¹zÉÝãÉAzÀgÉ ¦üAiÀiÁð¢ vÀ£Àß ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ªÀiÁ£ÀAzÀ @ PÁªÉÃj EªÀ½UÉ JgÀqÀÄ ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ qÉÆÃtUÁ¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ ZÀAzÀæPÁAvÀ vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀ¥Áà ªÉÄAUÁ EªÀ£ÉÆA¢UÉ ®UÀß ªÀiÁrPÉÆnÖzÀÄÝ ªÀÄzÀĪÉAiÀÄ°è ªÀÄUÀ¼ÀUÀAqÀ ºÁUÀÄ UÀAqÀ£À ªÀĤAiÀĪÀjUÉ ªÀgÀzÀPÀëuÉAiÀÄ°è MAzÀÄ ªÀj®PÀë ºÀt ªÀÄvÀÄÛ JgÀqÀÄ vÉÆ¯É §AUÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ §mÉÖ¸À®ÄªÁV LzÀÄ ¸Á«gÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀƪÀiÁgÀÄ LªÀvÀÄÛ ¸Á«gÀ ¨ÉÃ¯É ¨Á¼ÀĪÀ ªÀÄ£É §¼ÀPÉ ¸ÁªÀÄ£À PÉÆlÄÖ ¨sÁ°ÌAiÀÄ°ègÀÄ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉÆnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ªÀÄzÀÄªÉ AiÀiÁVzÁV¤AzÀ vÀ£Àß ªÀÄUÀ½UÉ CPÉAiÀÄ UÀAqÀ ZÀAzÀæPÁAvÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ PÉ®¸ÀzÀ ¸ÀA§AzsÀ «£ÁPÁgÀt ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁqÀĪÀzÀÄ QgÀÄPÀļÀ PÉÆqÀĪÀzÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ ºÁUÀÄ UÀAqÀ£À CPÀÌ zsÀƼÀªÀiÁä ªÀÄvÀÄÛ DPÉAiÀÄ UÀAqÀ C±ÉÆÃPÀ vÀªÀÄä ¸ÀéAvÀ HgÁzÀ ¨sÁvÀA¨Áæ UÁæªÀÄ ©lÄÖ £À£Àß C½AiÀÄ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è §AzÀÄ G½¢zÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀÄ C½AiÀÄ£À eÉÆvÉ UÀÄr vÀ£Àß ªÀÄUÀ¼À M§â½UÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ PÉ®¸À ºÀZÀÄÑwÛzÀÄÝ E£ÀÆß RaðUÉ ºÀt ¨ÉÃPÀÄ JAzÀÄ ªÀÄUÀ½UÉ vÉÆAzÀgÉ PÉÆqÀÄwÛzÀjAzÀ ¥Àæw wAUÀ¼ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ »jAiÀÄ ªÀÄUÀ ªÀiÁzsÀªÀ EvÀ£ÀÄ RaðUÉ ºÀt PÀ½¸ÀÄwÛzÀÝ PÀ¼ÉzÀ ªÀµÀð ¢¥ÁªÀ½ ºÀ§âPÉÌ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ PÀjAiÀÄ®Ä ºÉÆzÁUÀ C½AiÀÄ MAzÀÄ vÉÆ¯É §AUÁgÀ PÉÆlÖgÉ ªÀÄ£ÉUÉ PÀ½¬Ä¸ÀĪÀzÁÝV w½¹zÀÄÝ C½AiÀÄ£À CPÀÌ zsÀÆ®ªÀiÁä ªÀÄvÀÄÛ CªÀ¼À UÀAqÀ C±ÉÆÃPÀ ºÁUÀÄ ªÀÄUÀ¼À CvÉÛ PÀA§¼Á¨Á¬Ä gÀªÀgÀÄ J®ègÀÄ ¸ÉÃj vÀªÀj¤AzÀ ºÀtvÀgÀĪÀ PÀÄjvÀÄ ªÉÄðAzÀ ªÉÄÃ¯É ªÀvÁÛAiÀÄ ªÀiÁr ªÀÄ£ÉAiÀÄ PÉ®¸ÀzÀ §UÉÎ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ ªÀiÁ£À¹ìPÀ ªÀÄvÀÄÛ zÀ»PÀ vÉÆAzÀgÉ PÉÆqÀÄwÛzÀÝjAzÀ ªÀÄUÀ¼ÀÄ CªÀgÀ vÁæ¸À vÁ¼ÀzÉ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 05/06/2010 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 0500 jAzÀ 0600 UÀAmÉAiÀÄ CªÀ¢üAiÀÄ°è qÉÆÃtUÁ¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ qÉÆÃuɱÀégÀ ªÀÄoÀzÀ ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ ¤Ãj£À ¨Á«AiÀÄ°è ©ÃzÀÄÝ ¸ÀwÛgÀÄvÁÛ¼É CAvÀ EzÀÝ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÀæªÀÄ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

d£ÀªÁqÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 63/2010, PÀ®A 279.337 L¦¹ eÉÆvÉ 187 L.JªÀiï.« DPÀÖ :-
¢£ÁAPÀ 06-06-10 gÀAzÀÄ 0900 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æÃ. n. ªÀÄ°èPÁdÄð£À vÀAzÉ £ÁUÀ¨sÀƵÀt ªÀAiÀÄ 51 ªÀµÀð eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ G: ¨Á宺À½î PÀȵÁÚ UÁæ«ÄÃt ¨ÁåAPÀ ªÀiÁå£ÉÃdgÀ ¸Á: CPÀÌ ªÀĺÁzÉë PÁ¯ÉÆä ©ÃzÀgÀ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÀÄUÀ¼ÁzÀ PÀÄ. ¸ÀºÀ£Á EªÀ¼À eÉÆvÉ SÁ¸ÀV PÉ®¸À PÀÄjvÀÄ vÀ£Àß mÁmÁ EArPÁ PÁgÀ £ÀA§gÀ JªÀiï.ºÉZÀ 04 ©.J¸À 312 £ÉÃzÀgÀ°è ©ÃzÀgÀ - ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ªÀiÁUÀðªÁV UÀÄ®§UÁðPÉÌ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÄÝ ¸ÀzÀj PÁgÀ£ÀÄß ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ PÀÄ. ¸ÀºÀ£Á EªÀ¼ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÄÝ DtzÀÆgÀ ºÀwÛgÀ »AzÀÄUÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ F±Á£Àå PÀ£ÁðlPÀ gÁdå ¸ÁjUÉ ¸ÀA¸ÉÜAiÀÄ §¸À ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß §¸À Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ PÁjUÉ »A¢¤AzÀ rQÌ ªÀiÁrzÀ£ÀÄ EzÀgÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀæ PÁj£À »A¢£À UÁè¸À MqÉzÀÄ PÁj£À EvÀgÉ ¨sÁUÀPÀÆÌ ¸ÀºÀ ®ÄPÁì£À DVgÀÄvÀÛzÉ. ºÁUÀÆ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄÆVUÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ ªÀÄUÀ¼À vÀÄnUÉ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj §¸À ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß §¸À ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀj §¸À £ÀA§gÀ £ÉÆÃqÀ®Ä PÉJ 38 J¥sÀ 417 EgÀÄvÀÛzÉ JAzÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÀæªÀÄ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.
Raichur District Reported Crimes

¢£ÁAPÀ 06.06.2010 gÀAzÀÄ 0630 UÀAmÉUÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ ZËqÀªÀÄä PÀnÖ¬ÄAzÀ UÁdUÁgÀ ¥ÉÃmÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°ègÀĪÀ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÀÄUÀqÉ ²æêÀÄw ¸Á«wæ¨Á¬Ä UÀAqÀ ¥ÁAqÀÄgÀAUÁZÁAiÀÄð ¸Á:UÁdUÁgÀ¥ÉÃl gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ EªÀgÀÄ gÀAUÉÆðAiÀÄ£ÀÄß ºÁPÀÄwÛzÁÝUÀ, PÀ¥ÀÄà §tÚzÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É §AzÀ E§âgÀ ¥ÉÊQ M§â£ÀÄ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÆÃmÁgÀ¢AzÀ PɼÀUÉ E½zÀÄ §AzÀÄ vÀªÀÄä PÉÆgÀ¼À°èzÀÝ 2 J¼ÉAiÀÄ §AUÁgÀzÀ ªÀiÁAUÀ®åzÀ ZÉÊ£ï PÀjªÀÄt ºÁQzÀÄÝ CAzÁd vÀÆPÀ 3 vÉÆ¯É C.Q.gÀÆ 60000/- ¨É¯ÉAiÀÄļÀîzÀÝ£ÀÄß QwÛPÉÆAqÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÆÃ¯É ºÉÆgÀlÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ ²æêÀÄw ¸Á«wæ¨Á¬Ä EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢ü ªÉÄðAzÀ £ÉÃvÁf£ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


 

    ¢£ÁAPÀ 04.06.2010 gÀAzÀÄ 1700 UÀAmÉUÉ PÉÆvÀÛzÉÆrØ UÁæªÀÄzÀ°è ²æêÀÄw ªÀÄ®èªÀÄä FPÉAiÀÄÄ vÀ£Àß ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ªÀÄAdļÉÆA¢UÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ EzÁÝUÀ ºÀ¼Éà ªÉʱÀªÀÄå¢AzÀ DgÉÆævÀgÁzÀ ²æà ©üêÀÄtÚ vÀAzÉ ©üêÀıɥÀà ºÁUÀÆ E¤ß§âgÀÆ ¸ÉÃj §AzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÁr ,PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ zÀÄBSÁ¥ÁvÀUÉƽ¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ²æêÀÄw ªÀÄ®èªÀÄä EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÀð ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


 

    ¢£ÁAPÀ 04.06.2010 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀUÉÎ 0900 UÀAmÉUÉ CgÀPÉÃgÁ UÁæªÀÄzÀ ºÉƸÀ ¥ÉmÉÆæÃ¯ï §APï ºÀwÛgÀ ºÀ£ÀĪÀÄAvÁæAiÀÄ vÀAzÉ £ÁUÀ¥Àà ¸Á: PÉ EgÀ§UÉÃgÀ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA§gÀ PÉJ 37 J¯ï 2763 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ ¹zÀÝ¥Àà vÀAzÉ ©üêÀÄtÚ ¸Á: ©.UÀuÉÃPÀ¯ FvÀ£ÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA§gÀ PÉJ 37 ºÉZï.8143 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß E§âgÀÆ CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹ ¥ÀgÀ¸ÀàgÀ rQÌ PÉÆnÖzÀÝjAzÀ E§âgÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï »AzÀÄUÀqÉ PÀĽwzÀÝ ²æà £ÀgÀ¸À¥Àà vÀAzÉ ¹zÀÝ¥Àà ¸Á: PÉ.EgÀ§UÉÃgÁ ªÀÄvÀÄÛ ¸Á§tÚ EªÀjUÉ UÁAiÀiUÀ¼ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ²æà £gÀ¸À¥Àà EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÀð ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


 

    ¢£ÁAPÀ 01.06.2010 gÀAzÀÄ 1630 UÀAmÉUÉ §¤ßUÀ£ÀÆgÀÄ UÁæªÀÄ ¤ªÁ¹UÀ¼ÁzÀ ¹zÁæªÀÄAiÀÄå vÀAzÉ ¸ÀAUÀAiÀÄå ªÀÄvÀÄÛ E¤ßçâgÀÆ ¸ÉÃj ºÀ¼ÉAiÀÄ zÉéõÀ¢AzÀ ²æà ±ÀgÀtAiÀÄå ¸Áé«Ä vÀAzÉ ªÀÄ°èPÁdÄð£ÀAiÀÄå EªÀgÉÆA¢UÉ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÁr, PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁr, fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ ²æà ±ÀgÀtAiÀÄå EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 05.06.2010 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢üAiÀÄ ªÉÄðAzÀ §¼ÁUÀ£ÀÆgÀÄ ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


 

    ¢£ÁAPÀ 05.06.2010 gÀAzÀÄ 0030 UÀAmÉUÉ ¹gÀªÁgÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ¤¯ÉÆÃUÀ¯ï PÁæ¸ï ¸ÉÃvÀÄªÉ ºÀwÛgÀ «ÃgÁAd£ÉÃAiÀÄ vÀAzÉ ªÉAPÀlgÀrØ ¸Á: ªÀÄĵÀÆÖgÀÄ FvÀ£ÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA§gÀ J¦ 37 J¯ï 3777 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹ JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ §gÀÄwÛzÀÝ ²æà C±ÉÆÃPÀ vÀAzÉ £ÀgÀ¸ÀtÚ ¸Á:ªÀÄ®èl EªÀgÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ°èUÉ rQÌ PÉÆnÖzÀÝjAzÀ PɼÀUÉ ©zÀÄÝ §®UÁ°UÉ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛªÉ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ²æà C±ÉÆÃPÀ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÄðAzÀ ¹gÀªÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

GULBARGA DISTRICT REPORTED CRIMES

§æºÀä¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ :

CvÀä ºÀvÉåUÉ ¥ÀæAiÀÄvÀßzÀ ¥ÀæPÀgÀt: ¢£ÁAPÀ: 05/06/10 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 1430 UÀAmÉUÉ UÀÄ®§UÁðgÀªÀgÀÄ gÁdå ¸ÀgÀPÁgÀzÀ ¥ÀgÀ ¦üAiÀiÁðzÀ ¸À°è¹zÉÝ£ÉAzÀgÉ

ªÀĺÁ£ÀUÀgÀ ¥Á°PÉ ¢£ÀUÀÆ° PÁ«ÄðPÀgÀ ¨ÁQ EgÀĪÀ 34 wAUÀ¼À ªÉÃvÀ£À ¥ÁªÀw¸ÀĪÀAvÉ MvÁ۬Ĺ ¢:01/06/10gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 7:00 UÀAmɬÄAzÀ ¢:05/06/10gÀ ¨É½UÉÎ 11:50 UÀAmÉAiÀÄ ªÀgÉUÉ 1)gÀÄQät¨Á¬Ä UÀA ²ªÁf, ¸Á||gÁfêÀUÁA¢ü £ÀUÀgÀ, 2)¸ÀAVÃvÁ UÀA ¸ÀzÁ²ªÀ, ¸Á||gÁfêÀUÁA¢ü £ÀUÀgÀ, 3)±ÉÆèsÁ UÀAqÀ PÉñÀªÀ, ¸Á||DAiÀÄð £ÀUÀgÀ UÀÄ®§UÁð 4)¸ÀAUÀªÀÄä UÀAqÀ ºÀtªÀÄAvÀ ¸Á||¨ÉÆÃgÁ¨Á¬Ä £ÀUÀgÀ UÀÄ®§UÁðgÀªÀgÀÄ CªÀÄgÀt G¥ÀªÁ¸À ¸ÀvÁåUÀæºÀPÉÌ PÀĽwÛzÀÄÝ, G¥ÀªÁ¸À ¸ÀvÁåUÀæºÀPÉÌ PÀĽvÀªÀgÀ£ÀÄß ¥ÀjÃQë¹zÀ ªÉÊzÀågÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ gÀPÀÛzÀ MvÀÛqÀ PÀrªÉÄAiÀiÁVzÉ PÀÆqÀ¯É G¥ÀZÁgÀPÁÌV f¯Áè ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁqÀĪÀAvÉ ¸ÀÆa¹zÀÄÝ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ£ÀÄß D¸ÀàvÉæUÉ §gÀ®Ä w½¹zÁUÀ ¤gÁPÀj¹ CªÀÄgÀt G¥ÀªÁ¸À ¸ÀvÁåUÀæºÀ ªÀÄÄAzÀĪÀgɹgÀÄvÁÛgÉ. gÀPÀÛzÀ MvÀÛqÀ PÀrªÉÄAiÀiÁzÁUÀ ¸ÁªÀÅ ¸ÀA¨sÀ«¸ÀÄvÀÛzÉ JA§ «µÀAiÀÄ UÉÆwÛzÀÝgÀÆ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀÄ G¥ÀªÁ¸À ¸ÀvÁåUÀæºÀ ªÀÄÄAzÀĪÀgɹ DvÀä ºÀvÉåUÉ AiÀÄwß¹zÀ §UÉÎ ¸ÀPÁðj vÀ¥sÉðAiÀiÁV ²æÃ.ªÀĺÀäzÀ ¥Á±Á ºÉZï.¹ 470 §æºÀä¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄ°AzÀ §æºÀä¥ÀÆgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

avÁÛ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ:

CPÀæªÀÄ ¹ÃªÉÄ JuÉÚ d¦Û:¢.04-0610 gÀAzÀÄ ²æà dUÀ¢Ã±À ºÀAZÀ£Á¼À ¦.J¸ï.L avÁÛ¥ÀÆgÀ oÁuÉgÀªÀgÀÄ ¹§âA¢ d£ÀgÉÆA¢UÉ ¥ÉmÉÆæðAUï PÀvÀðªÀåzÀ°ègÀĪÁUÀ ªÉÆUÀ° vÁAqÁ £ÀA2 gÀ°è JwÛ£À §ArAiÀÄ°è C£À¢üPÀÈvÀªÁV ¸ÉÃqÀA vÁ®ÆQ£À ¸ÉÖñÀ£À vÁAqÁPÉÌ ¤Ã° ¹ÃªÉÄà JuÉÚ ¸ÁV¸ÀÄwÛgÀĪÀ §UÉÎ ªÀiÁ»w zÉÆgÉvÀ ªÉÄÃgÉUÉ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÀ JwÛ£À §ArUÀ¼À£ÀÄß ¥Àj²Ã°¸ÀÄwÛgÀĪÁUÀ 1.¯ÉÆÃPÉñÀ vÀAzÉ zsÀªÀÄÄð gÁoÉÆÃqÀ ªÀÄvÀÄÛ 2.¤Ã®PÀAoÀ vÀAzÉ SÉêÀÄÄ ¥ÀªÁgÀ ¸Á|| ªÉÆUÀ¯Á vÁAqÁ £ÀA 1 £ÉÃzÀÝgÀªÀgÀÄ ºÉÆqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ JwÛ£À §ArAiÀÄ£ÀÄß ¥Àj²Ã°¸À¯ÁV §ArAiÀÄ°è JgÀqÀÄ ¨ÁågÀ® ¤Ã° ¹ÃªÉÄ JuÉÚ EzÀÄÝ «ZÁj¸À¯ÁV ¤Ã®PÀAoÀ ¥ÀªÁgÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ ¹ÃªÉÄ JuÉÚ C¢üPÀÈvÀ rîgï EzÀÄÝ vÁ£ÀÄ ¯Á¨sÀPÁÌV ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀ®Ä vÉUÉzÀÄ PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÀzÁV w½¹zÀÄÝ CªÀjAzÀ 5000/-gÀÆ ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀ JgÀqÀÄ ¨ÁågÀ¯ï ¤Ã° ¹ÃªÉÄ JuÉÚ ªÀÄvÀÄÛ JgÀqÀÄ JvÀÄÛUÀ¼ÀÄ, MAzÀÄ JwÛ£À §Ar d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÝ avÁÛ¥ÀÆgÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄÄzsÉÆüÀ ¥Éưøï oÁuÉ:

PÉÆ¯É AiÀÄvÀß ¥ÀæPÀgÀt:²æà ¸Á«vÀæªÀiÁä UÀA.£ÀgÀ¹AºÀÄ®Ä ºÁUÀÆ CªÀgÀ £ÁzÀ¤AiÀiÁzÀ AiÀÄAPÀªÀiÁä UÀAqÀ gÁUÀ¥Áà E§âgÀÆ PÀÆr ¢£ÁAPÀ: 05-06-2010 gÀAzÀÄ gÁwæ 3-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ §ÄgÀÄUÀ¥À°è UÁæªÀÄzÀ°ègÀĪÀ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÀÄ®VPÉÆAqÁUÀ DgÉÆæ ®ZÀªÀÄ¥Áà vÀAzÉ PÁ±À¥Áà ¸Á|| §ÄgÀÄUÀ¥À°è EvÀ£ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ M¼ÀUÉ §AzÀÄ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ AiÀÄAPÀªÀiÁä UÀAqÀ gÁUÀ¥Áà EªÀ¼À ºÉÆmÉÖ JqÀ¨sÁUÀPÉÌ ZÁPÀÄ«¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ w«zÀÄ ¨sÁjà gÀPÀÛUÁAiÀÄ¥Àr¹ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹zÀ §UÉÎ ¸À°è¹zÀ zÀÆgÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÀÄzsÉÆüÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.