Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Friday, December 21, 2018

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 21-12-2018


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 21-12-2018

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA. 28/2018, PÀ®A. 174(¹) ¹.Dgï.¦.¹ :-
ದಿನಾಂಕ 18-12-2018 ರಂದು ಉಜ್ವಲಾ ಗಂಡ ಮಲ್ಲಾರಿ ದೊಡತಲೆ ವಯ: 25 ವರ್ಷ, ಸಾ: ಬಂಡಗರವಾಡಿ ರವರ ಗಂಡನಾದ ಮಲ್ಲಾರಿ ಇವರು ಎನ್.ಎಚ ರಸ್ತೆಯ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ವಿಜಯಕುಮಾರ ತಂದೆ ರಾಮ ಗೊಡಕೆ ಸಾ: ಮನ್ನಳಿ ಇವರ ಹೊಲದ ಮುಂದೆ ಬಿದ್ದಿರುವುದಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗಿ ಫಿರ್ಯಾದಿಯು ಹೋಗಿ ನೋಡಲು ಮಲ್ಲಾರಿ ಇವರ ತಲೆಯ ಹಿಂದೆ ರಕ್ತಗಾಯ, ಮೂಗಿನಿಂದ ಬಾಯಿನಿಂದ ರಕ್ತ ಸ್ರಾವ, ಬೆನ್ನಿನ ಮತ್ತು ಹೊಟ್ಟೆಯ ಮೇಲೆ ತರಚಿದ ರಕ್ತಗಾಯ ಹಾಗೂ ಎರಡು ಮೊಳಕಾಲ ಕೆಳಗೆ ತರಚಿದ ರಕ್ತಗಾಯವಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕುರಿತು ತೊಗರಿ ಗ್ರಾಮದ ವಿಜಯ ಕ್ಲೀನಿಕಗೆ ಕರೆದೊಯ್ದು ವೈದ್ಯರಿಗೆ ತೊರಿಸಿ ಮರಳಿ ಮನೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದು, ನಂತರ ದಿನಾಂಕ 19-12-2018 ರಂದು ತನ್ನ ಗಂಡನಿಗೆ ಮೂತ್ರ ಬರುತ್ತಿಲ್ಲವಾದ್ದರಿಂದ ಪುನಃ ರವರಿಗೆ ವೈದ್ಯರ ಹತ್ತಿರ ತೊರಿಸಿ ಅವರು ಉಮರ್ಗಾಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಸೊನಿಗ್ರಾಫಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬರಲು ತಿಳಿಸಿದಾಗ ಉಮರ್ಗಾದ ಗೊಡಕೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಸೊನೊಗ್ರಾಪಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೊರಗೆ ಬಂದಾಗ ಗಂಡ ವಾಂತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಮುಂದೆ ಮೃತಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾರೆ, ದಿನಾಂಕ 18-12-2018 ರಂದು 2000 ಗಂಟೆಗೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವಾಹನ ಉಜ್ವಲಾ ಗಂಡ ಮಲ್ಲಾರಿ ದೊಡತಲೆ ವಯ: 25 ವರ್ಷ, ಸಾ: ಬಂಡಗರವಾಡಿ ರವರ ಗಂಡನಾದ ಮಲ್ಲಾರಿ ತಂದೆ ವೆಂಕಟ ದೊಡತಲೆ ವಯ: 28 ವರ್ಷ, ಜಾತಿ: ಬಂಡಗರ, ಸಾ: ಬಂಡಗರವಾಡಿ ರವರಿಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಮಾಡಿ ಹೋಗಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ಯಾರಾದರೂ ಹೊಡೆದಿರಬಹುದು ಅಂತಾ ತನ್ನ ಗಂಡನ ಮರಣದಲ್ಲಿ ಸಂಶಯ ಇರುತ್ತದೆ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟ ಫಿರ್ಯಾದಿಯವರ ಹೇಳಿಕೆ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇರೆಗೆ ದಿನಾಂಕ 20-12-2018 ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

©ÃzÀgÀ £ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀA. 229/2018, PÀ®A. 379 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 25-11-2018 gÀAzÀÄ 2130 UÀAmɬÄAzÀ ¢£ÁAPÀ 26-11-2018 gÀ 0400 UÀAmÉAiÀÄ CªÀ¢üAiÀÄ°è ±ÀgÀt £ÀUÀgÀzÀ°èAiÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠮vÁzÉë UÀAqÀ ¸ÉƪÀÄ£ÁxÀ mÉÆPÉæ ¸Á: ±ÀgÀt £ÀUÀgÀ, ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¤°è¹zÀ vÀ£Àß ºÉÆAqÁ JQÖªÁ 5f ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA. PÉJ-38/«-3112 £ÉÃzÀ£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ, PÀ¼ÀîvÀ£ÀªÁzÀ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï «ªÀgÀ 1) ºÉÆAqÁ JQÖªÁ ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA. PÉJ-38/«-3112, 2) ZÁ.£ÀA. JªÀiï.E.4.eÉ.J¥sï.50©.r.eÉ.n.030419, 3) EAf£ï £ÀA. eÉ.J¥sï.50.E.n.8030453, 4) ªÀiÁqÀ¯ï: 2018,  5) §tÚ: ©½ §tÚ ºÁUÀÆ 6) C.Q 45,000/- gÀÆ DVgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ °TvÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ 20-12-2018 gÀAzÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.