Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Monday, June 17, 2013

GULBARGA DISTRICT REPORTED CRIME

ವರದಕ್ಷಿಣೆ ಕಿರುಕುಳ ಪ್ರಕರಣ:

ಮಹಿಳಾ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ:ಶ್ರೀಮತಿ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮೀ ಗಂಡ ದೇವಿಂದ್ರ ಕಟ್ಟಿಮನಿ ಉ;ಸಹ ಶಿಕ್ಷಕಿ ಸಾ: ಬಸವೇಶ್ವರ ಕಾಲನಿ ಗುಲಬರ್ಗಾರವರು ನನ್ನ ಮದುವೆಯು ದಿನಾಂಕ:26-05-2011 ರಂದು ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿನ ಹಿಪ್ಪರಗಾ ಗ್ರಾಮದ ದೇವಿಂದ್ರ ಇತನೊಂದಿಗೆ ಸಂಪ್ರದಾಯದಂತೆ ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದು, ಮದುವೆ ಕಾಲಕ್ಕೆ 50.000/- ರೂಪಾಯಿ 5 ತೊಲೆ ಬಂಗಾರ ಮತ್ತು ಗೃಹ ಬಳಕೆಯ ಸಾಮಾನುಗಳು ಕೊಟ್ಟು ಮದುವೆ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ. ನನ್ನ ಗಂಡ ರಾಯಚೂರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಇಡಪ್ಪನೂರ ಪೌಡ್ರಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಕರಾಗಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನನ್ನ ಗಂಡ ತನ್ನ ಅಣ್ಣನಾದ ತಿಪ್ಪಣ್ಣಾ ಇತನ ಮಾತು ಕೇಳಿ ನನಗೆ ವರದಕ್ಷಿಣೆ ಕಿರುಕುಳ ಕೊಟ್ಟು ನನಗೆ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹಾಕಿರುತ್ತಾನೆ. ದಿನಾಂಕ:10-06-2013 ರಂದು ನನ್ನ ಗಂಡ ಪೋನ ಮಾಡಿ ನಾನು ರಾಯಚೂರನಿಂದ ಗುಲಬರ್ಗಾಕ್ಕೆ ವರ್ಗಾವಣೆಯಾಗಿ ಬರುವದಕ್ಕಾಗಿ ಸೇವಾ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುತ್ತದೆ ಅಂತಾ ಹೇಳಿ  ಜಗತ ಸರ್ಕಲ್ ದ ಗುಡ್ಡಾಂಬೆ ಶೋರುಮ್ ಹತ್ತಿರ ಬರುವಂತೆ ಹೇಳಿದ್ದರಿಂದ ದಿನಾಂಕ:11.06.2013 ರಂದು ಸಾಯಂಕಾಲ್ 6.30 ಗಂಟೆಗೆ ಜಗತ ಸರ್ಕಲ್ ದ ಗುಡ್ಡಾಂಬೆ ಶೋರುಮ್ ಹತ್ತಿರ ಹೋದಾಗ ನಮ್ಮ ತಂಗಿಯ ಮದುವೆಗಾಗಿ 5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನನ್ನ ಅಣ್ಣ ತಿಪ್ಪಣ್ಣಾ ನೀನು ಹಣ ಕೊಡುವುದಿದ್ದರೆ ನಿನಗೆ ಖಲಾಸ ಮಾಡು ಅಂತಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ನಾನು ಹಣವಿಲ್ಲಾ ಅಂತಾ ಹೇಳದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಗಂಡ ಕಪಾಳಕ್ಕೆ ತಲೆ, ಕಿವಿ ಮೇಲೆ  ಹೊಡೆದಿದ್ದಾನೆ, ಕೆಳಗೆ ಹಾಕಿ ಕುತ್ತಿಗೆ ಹಿಸುಕಿ ಕೊಲೆ ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿರುತ್ತಾರೆ, ನನಗೆ ಕೊಲೆ ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ ನನ್ನ ಗಂಡ ಮತ್ತು ಭಾವ ತಿಪ್ಪಣ್ಣಾ ರವರ ಮೇಲೆ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ್ ಜರುಗಿಸಬೇಕು ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ನಮ್ಮ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ:36/2013 ಕಲಂ 498(ಎ).323.506 109 ಸಂಗಡ 34 ಐ.ಪಿ.ಸಿ 3&4 ಡಿ.ಪಿ.ಆಕ್ಟ್  ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಕೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ. 

Raichur District Reported Crimes

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

¢£ÁAPÀ 16-06-2013 gÀAzÀÄ gÁwæ 08-00 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢ü zÉêÀgÁd£ÀÄ aPÀÌ¢¤ß UÁæªÀÄzÀ aPÀ£ï CAUÀrAiÀÄ°è aPÀ£ï Rjâ ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ 1) ªÉAPÀmÉñÀ vÀAzÉ ºÀĸÉãÀ¥Àà UÉeÉÓ®UÀmÁÖ eÁwB £ÁAiÀÄPÀ ¸ÁB aPÀÌ¢¤ß (2) zÉêÀtÚ vÀAzÉ CªÀÄgÀ¥Àà ºÀĸÉãÀ¥ÀÆgÀÄ eÁwB £ÁAiÀÄPÀ ¸ÁB aPÀÌ¢¤ß EªÀgÀÄ J¯Éà zÉêÁå mÉʪÀiï JµÁÖVzÉ ? CAvÀ PÉýzÁUÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÁZï E®è CAvÀ ºÉýzÀÝPÉÌ, zÉêÀtÚ£ÀÄ J¯Éà ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£Éà mÉʪÀiï ºÉüÀ¯Éà CAvÀ CªÁZÀå ªÁV ¨ÉÊzÁr vÀ£Àß PÁ®°èzÀÝ ZÀ¥Àà° vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄÄRPÉÌ ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛ£É. ªÉAPÀmÉñÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ §®UÀqÉ Q«UÉ vÀ£Àß ¨Á¬Ä¬ÄAzÀ PÀrzÀÄ gÀPÀÛ UÁAiÀÄUÉƽ¹gÀÄvÁÛ£É CAvÀ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 94/2013 PÀ®A 504,324,355 ¸À»vÀ 34 L¦¹ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ

zÉÆA©ü ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

¢.15-06-2013 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 12-30 UÀAmÉÉUÉ ¹gÀªÁgÀ-ºÀnÖ gÀ¸ÉÛ AiÀÄ°è £ÁgÀ§AqÁ ºÀ¼ÀîzÀ ºÀwÛgÀ £ÁgÀ§AqÁ PÀqɬÄAzÀ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ªÉÄÃ¯É ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ vÀªÀÄä ªÀÄÄAzÉ zÀ£ÀUÀ¼ÀÄ ºÉÆgÀnzÀÄÝ ¸Àé®à ºÉÆwÛ£À°è ¹gÀªÁgÀ PÀqɬÄAzÀ ºÀnÖ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÀ MAzÀÄ ©½ §tÚzÀ EArPÁ §A¢zÀÄÝ D PÁj£À°èzÀÝ ZÁ®PÀ£ÀÄ zÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß ¸ÉÊrUÉ ºÉÆqÉzÀÄPÉÆà CAvÁ ¦AiÀiÁ𢠲æà gÀªÉÄñÀ vÁ¬Ä AiÀÄ®èªÀÄä eÁwBªÀiÁ¢UÀ ªÀAiÀÄ-31ªÀµÀð GBPÀÆ°PÉ®¸À ¸ÁB£ÀªÀ®PÀ® FvÀ¤UÉ CAzÁUÀ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀ £À£Àß zÀ£ÀUÀ¼À®è CAvÁ CA¢zÀÝPÉÌ £À£ÀUÉ JzÀÄgÀÄ ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄwÛà AiÉÄãÀ¯É ªÀÄÄAzÉ ¨ÁgÀ¯Éà CAvÁ ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß ¸ÉÊrUÉ ªÀiÁr PÁgÀ£ÀÄß ªÀÄÄAzÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ºÀ¼ÀîzÀ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV PÁgÀ£ÀÄß ¤°è¹ PÁj¤AzÀ E½zÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®UÉ CqÀØ ¤AvÀÄ vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ C°èAiÉÄà ºÀ¼ÀîzÀ°è mÁæPÀÖgÀ mÁæ°AiÀÄ°èG¸ÀÄPÀÄ vÀÄA§ÄwÛzÀÝ 7 d£ÀgÀÄ ¸ÀºÀ C°èUÉ §AzÀÄ J®ègÀÆ ¸ÉÃj ¦AiÀiÁð¢AiÉÆA¢UÉ «£Á PÁgÀt dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ »rzÀÄ PɼÀUÉ PÉqÀ« vÀªÀÄä PÉÊ ªÀÄÄ¶× ªÀiÁr PÀ¥Á¼ÀPÉÌ,Q«UÉ,ªÉÄʪÉÄÃ¯É UÀÄ¢ÝzÀÄÝ PÉ®ªÀgÀÄ PÀ°è¤AzÀ ªÉÄÊUÉ UÀÄ¢ÝzÀÝjAzÀ PÀ¥Á¼ÀPÉÌ ¨Á¬ÄUÉ Q«AiÀÄ°è gÀPÀUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ CzÉ CAvÁ ¢£ÁAPÀ:16.06.2013 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¹gÀªÁgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 117/2013 PÀ®AB 143,147,341,323.324,504 ¸À»vÀ 149 L.¦.¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¥Éưøï zÁ° ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

¢£ÁAPÀ : 16-06-2013 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 03:15 UÀAmÉUÉ UÀ§ÆâgÀÄ UÁæªÀÄzÀ CPÀæªÀiï¥Á±Á zÀUÁðzÀ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è 1) CA¨ÉæñÀ vÀAzÉ gÀAUÀ¥Àà ªÀ:24 eÁ:G¥ÁàgÀ G:qÉæöʪÀgï PÉ®¸À ¸Á:SÁ£Á¥ÀÄgÀ ºÁUÀÆ EvÀgÉ 07 d£ÀgÀÄ J®ègÀÆ ¸Á:UÀ§ÆâgÀÄ UÁæªÀÄ gÀªÀgÀÄ PÀÆr CAzÀgï ¨ÁºÀgï JA§ CzÀȵÀÖzÀ E¹àÃmï dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÁÝUÀ ¦.J¸ï.L. UÀ§ÆâgÀÄ gÀªÀgÀÄ ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ ¹§âA¢ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄ CªÀjAzÀ 3120/- gÀÆ¥Á¬Ä £ÀUÀzÀÄ ºÀt, 52 E¹àÃmï J¯ÉUÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ DgÉÆævÀgÀÄ, ªÀÄÄzÉÝêÀiÁ®Ä, d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÉÆA¢UÉ ºÁdgÀÄ¥Àr¹zÀ zÀÆj£À ªÉÄð¤AzÀ UÀ§ÆâgÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 98/2013 PÀ®A:- 87 Pɦ PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ::-

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ:17.06.2013 gÀAzÀÄ 135 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 19,500 /-gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.


 

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 17-06-2013

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.
¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 17-06-2013

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 141/2013, PÀ®A 302 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 16-06-2013 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄÈvÀ «¯Á¸À EvÀ£À DgÉÆæ ¸ÀĨsÁµÀ vÀAzÉ UÀÄgÀ£ÁxÀ PÀA¨ÁgÀ ªÀAiÀÄ: 28 ªÀµÀð, eÁw: PÀA¨ÁgÀ, ¸Á: aãÀPÉÃgÁ UÁæªÀÄ E§âgÀ ªÀÄzÀÄªÉ DV E§âgÀÄ MAzÉà ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è MnÖUÉ PÀÆrPÉÆAqÀÄ EgÀÄwÛzÀÝgÀÄ, E§âgÀ ªÀÄzÀå aãÀPÉgÁ UÁæªÀÄzÀ°è CªÀjUÉ 3 JPÀÌgÉ d«ÄãÀÄ EzÀÄÝ E§âgÀÄ ¸ÀªÀÄ£ÁV ºÀAaPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ, «¯Á¸À EvÀ£ÀÄ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrAiÀÄĪÀ ZÀlzÀªÀ¤zÀÄÝ, CªÀ£À ¥Á°UÉ §AzÀ d«ÄãÀÄ ªÀiÁgÁl ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É, ¸ÀĪÀiÁgÀÄ MAzÀÄ ªÀµÀð¢AzÀ «¯Á¸À EªÀ£ÀÄ CªÀ£À vÀªÀÄä£ÁzÀ DgÉÆæ ¸ÀĨÁµÀ EªÀ£À ºÉ¸Àj£À°èzÀÝ 1 JPÀgÉ 20 UÀÄAmÉ d«Ää£À°è £À£ÀUÀÆ PÀÆqÀ ¥Á® ¨ÉÃPÀÄ CAvÀ dUÀ¼À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ£ÀÄß, «¯Á¸À EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉAqÀw ¸ÀĤÃvÁ EªÀ½UÉ 4-5 ¢ªÀ¸ÀUÀ¼À »AzÉ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁrzÀPÉÌ CªÀ¼À vÀ¯ÉUÉ ¨sÁj ¥ÉmÁÖVzÀÝjAzÀ CªÀ¼À£ÀÄß ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ¸ÉÃjPÀ ªÀiÁrzÀÄÝ CªÀ¼ÀÄ PÉÆêÀÄzÀ°è EgÀÄvÁÛ¼É, ¢£ÁAPÀ 15-06-2013 gÀAzÀÄ ¸ÀzÀj DgÉÆæ ¸ÀĨsÁµÀ EªÀ£ÀÄ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀPÉÌ ºÉÆÃV «¯Á¸À EªÀ£À ºÉAqÀwAiÀÄ aQvÉìUÁV ºÀt PÉÆlÄÖ §A¢gÀÄvÁÛ£É, £ÀAvÀgÀ ¢£ÁAPÀ 16-06-2013 gÀAzÀÄ «¯Á¸À EvÀ£ÀÄ DgÉÆæAiÀÄ eÉÆvÉ dUÀ¼À ªÀiÁqÀÄvÁ £À£Àß ºÉAqÀwAiÀÄ RaðUÁV ¤£ÁåPÉ ºÀt PÉÆlÄÖ §A¢¢Ý ¤Ã£ÀÄ £À£Àß ¥Á°UÉ §gÀĪÀ d«ÄãÀÄ PÉÆqÀ¨ÁgÀzÉAzÀÄ F jÃw ªÀiÁqÀÄwÛ¢Ý CAvÁ ¨ÉÊzÀÄ dUÀ¼À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ£ÀÄß, CªÀj§âgÀ dUÀ¼ÀPÉÌ ¨É¸ÀvÀÄÛ CªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀݪÀgÉ®ègÀÄ CªÀgÀ ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃVzÀÝgÀÄ, ¦üAiÀiÁð¢ zÀAiÀiÁ£ÀAzÀgÀrØ vÀAzÉ £ÀgÀ¸ÁgÀrØ ¥ÀÄlÖuÉ ªÀAiÀÄ: 32 ªÀµÀð, eÁw: gÀrØ, ¸Á: aãÀPÉgÁ UÁæªÀÄ EªÀgÀÄ DgÉÆæAiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÀÄUÀqÉ EgÀĪÀ gÉÆÃr¤AzÀ §¸ï ¸ÁÖöåAqÀ PÀqÉUÉ §gÀĪÁUÀ ¸ÀzÀj «¯Á¸À ªÀÄvÀÄÛ CªÀ£À vÀªÀÄä£ÁzÀ ¸ÀĨsÁµÀ EªÀj§âgÀÄ CªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¥ÀqÁ¸Á° PÀmÉÖAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¨ÉÊzÁqÀÄvÁ PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁrPÉƼÀÄîwÛzÀÝgÀÄ, DUÀ DgÉÆæAiÀÄÄ «¯Á¸À EvÀ¤UÉ ¤¤ßAzÀ £À£ÀUÉ ¸ÁPÁVzÉ, ¤Ã£ÀÄ EzÀÝgÀÄ ¸Àj E®è¢zÀÝgÀÄ ¸Àj CAzÀªÀ£É CªÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ MAzÀÄ PÀwÛAiÀÄ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀªÀ£Éà ¸ÀzÀj PÀwÛ¬ÄAzÀ MAzÀÄ ¥ÉlÄÖ «¯Á¸À UÀmÁ¬Ä PɼÀUÉ ºÉÆqÉzÁUÀ «¯Á¸À EªÀ£ÀÄ eÉÆÃgÁV aÃgÁqÀÄvÁÛ £À£ÀUÉ ºÉÆrAiÀÄÄwÛ JAzÁUÀ DgÉÆæAiÀÄÄ ªÀÄÄAzÉ K£É DUÀ° EªÀvÀÄÛ ¤£ÀUÉ R¯Á¸À ªÀiÁqÀÄvÉÛÃ£É CAzÀªÀ£É eÉÆÃgÁV E£ÉÆßAzÀÄ ¥ÉlÄÖ «¯Á¸À£À UÀmÁ¬Ä PɼÀ¨sÁUÀzÀ°è PÀÄwÛUÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÁUÀ «¯Á¸À EªÀ£ÀÄ ¥ÀqÀ¸Á° PÀmÉÖAiÀÄ ªÉÄðAzÀ PɼÀUÀÄgÀĽ ©zÀÝ£ÀÄß DUÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ Hj£À ²ªÀ¥Àà PÀqÉØ, ²ªÀgÁdgÀrØ ªÀÄgÀvÀįÉ, £ÀgÀ¹AºÀgÀrØ AiÀÄ®PÀÄAqÉ gÀªÀgÉ®ègÀÄ £ÉÆÃr C°èUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ¸ÀzÀj ¸ÀĨsÁµÀ EªÀ£ÀÄ CªÀ£À PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ PÀwÛAiÀÄ£ÀÄß »rzÀÄPÉÆAqÀÄ NrºÉÆÃzÀ£ÀÄß, ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ «¯Á¸À EvÀ¤UÀ £ÉÆÃqÀ¯ÁV CªÀ£À UÀmÁ¬Ä PɼÀ¨sÁUÀzÀ°è PÀÄwÛUÉ PÀrzÀÄ ¨sÁj gÀPÀÛ UÁAiÀĪÁV gÀPÀÛ §gÀÄwÛvÀÄÛ, «¯Á¸À EªÀ£ÀÄ PÉÊPÁ®Ä wPÁÌqÀÄvÁÛ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¼ÁVzÉ.

UÁA¢ü UÀAd ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA. 106/2013, PÀ®A 87 PÉ.¦ DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 16-06-2013 gÀAzÀÄ UÁA¢üUÀAd §ÄzÀÝ ªÀÄA¢gÀ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è JAlÄ d£ÀgÀÄ PÀĽvÀÄ ºÀt ºÀaÑ ¥Àt vÉÆlÄÖ E¹àl J¯É dÆeÁl DqÀÄwÛzÁÝgÉAzÀÄ PÀ.gÁ.¥ÉÆ ªÀw¬ÄAzÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄ°èPÁdÄð£À JªÀiï.qÀ¦à£À ¦J¸ïL (PÁ.¸ÀÄ) UÁA¢üUÀAd ¥ÉÆð¸ï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ EªÀjUÉ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦üAiÀÄð¢AiÀĪÀgÀÄ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ oÁuÉAiÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆqÀ£É WÀl£Á ¸ÀܼÀPÉÌ ºÉÆÃV dÆeÁl DqÀÄwÛgÀĪÀ DgÉÆævÀgÁzÀ ®PÀëöät vÀAzÉ ªÀiÁgÀÄvÉÛ¥Àà ªÉÄÃvÉæ ªÀAiÀÄ: 32 ªÀµÀð ºÁUÀÆ E£ÀÄß 7 d£ÀgÀÄ EªÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ zÁ½ £Àqɹ, zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀgÀÄ DlPÉÌ G¥ÀAiÉÆÃV¹zÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 3250/- ºÁUÀÆ 52 E¹àl J¯ÉUÀ¼ÀÄ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, eÁÕ¥À£À ¥ÀvÀæzÀ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ. 

ªÀÄAoÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 67/2013, PÀ®A 87 PÉ.¦ DåPÀÖ :-
¢£ÁAPÀ 16-06-2013 gÀAzÀÄ PÀ.gÁ.¥ÉÆ ªÀw¬ÄAzÀ ¦üAiÀiÁ𢠹zÀÝgÁAiÀÄ.eÉ.¨sÉÆøÀV ¦J¸ïL ªÀÄAoÁ¼À oÁuÉ gÀªÀjUÉ RavÀ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ oÁuÉAiÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆqÀ£É Gd¼ÀA§ UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃV UÁæªÀÄzÀ ºÀÄ£ÀĪÀiÁ£À ªÀÄA¢gÀzÀ JzÀgÀÄUÀqÉ EgÀĪÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ UÀÄgÀÄ£ÁxÀ vÀAzÉ ªÀÄ°èPÁdÄð£À ºÁUÀÄ E£ÀÆß 6 d£ÀgÀÄ J®ègÀÆ ¸Á: Gd¼ÀA§, vÁ: §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EªÀgÉ®ègÀÆ E¹àÃmï dÆeÁl DqÀªÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ zÁ½ªÀiÁr 52 E¸ÉàÃmï J¯ÉUÀ¼ÀÄ 3080/- £ÀUÀzÀÄ gÀÆ¥Á¬Ä £ÉÃzÀ£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ eÁÕ¥À£À ¥ÀvÀæzÀ DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÞ UÀÄ£Éß zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 146/2013, PÀ®A 324, 308, 504 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 16-06-2013 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ CªÀÄgÀ£ÁxÀ vÀAzÉ §½gÁªÀÄ ªÉÄÃvÉæ ¸Á: ªÀ¼À¸ÀAUÀ EªÀgÀÄ vÀªÀÄä UÁæªÀÄzÀ EªÀiÁªÀÄ SÁ¹ÃªÀÄ zÀUÁðzÀ bÀwÛ£À ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃzÁUÀ bÀwÛ£À ªÉÄÃ¯É DgÉÆæ ¨Á¯Áf vÀAzÉ zÀvÁÛwæ ©gÁzÁgÀ ¸Á: ªÀ¼À¸ÀAUÀ EvÀ£ÀÄ PÀÆqÀ EzÀÝ£ÀÄ, DgÉÆæAiÀÄÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÉÆA¢UÉ dUÀ¼À ªÀiÁr bÀwÛ£À ªÉÄÃ¯É JPÀ §A¢zÉ CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ bÀwÛ£À ªÉÄðAzÀ PɼÀUÉ £ÀÄQÌPÉÆnÖgÀÄvÁÛgÉ, CzÀgÀ ¥ÀæAiÀÄÄPÀÛ ¦üAiÀiÁð¢UÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛzÉ, £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÁ¬Ä «µÀAiÀÄ w½zÀÄ bÀwÛ£À ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃV DgÉÆævÀ¤UÉ JPÉ vÀ£Àß ªÀÄUÀ¤UÉ ºÉÆqÉ¢¢Ý CAvÁ PÉýzÁUÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ PÀ®Äè vÉUÉzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÁ¬ÄAiÀÄ ºÀuÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉýPÉAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt  ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 74/2013, PÀ®A 408, 420, 379, 411 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
ದಿನಾಂಕ 16-06-2013 ರಂದು PÀ.gÁ.¥ÉÆ ªÀw¬ÄAzÀ ¦üAiÀiÁ𢠲æäªÁ¸ï C¯Áè¥ÀÆgÉ ¦.J¸ï.L. §¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀjUÉ ಹಳ್ಳಿ ಶಿವಾರದಲ್ಲಿ ರಾ.ಹೆ-9 ರೋಡನ ಬ¢ಯಲ್ಲಿನ ಸಾಯಿ ಪ್ಯಾರಡೈಸ ಧಾಬಾ ಹತ್ತಿರ ಒಂದು ಟ್ಯಾಂಕರ¤AzÀ CzÀgÀ ಚಾಲಕ DgÉÆæ ®PÀëöät vÀAzÉ PÉñÀªÀgÁªÀ ºÀÄt¸À£Á¼É ªÀAiÀÄ-26 ªÀµÀð eÁåw ªÀÄgÁoÁ G: mÁåAPÀgï ZÁ®PÀ ¸Á: WÁl¨ÉÆÃgÀ¼À EvÀ£ÀÄ ಕಳ್ಳತನದಿಂದ ಕೇಮಿಕಲ್ ತೆಗೆಯುದ್ದಾನೆAzÀÄ ಖಚಿತ ಬಾತ್ಮಿ ಬಂದ ಮೇರೆಗೆ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ಇಬ್ಬರೂ ಪಂಚgÀ£ÀÄß ಬರಮಾಡಿಕೊಂಡು ಠಾಣೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿAiÀĪÀgÉÆqÀ£É ಸಾಯಿ ಪ್ಯಾರಡೈಸ ಧಾಬಾ ಹತ್ತಿರ ಪೂರ್ವ ಬದಿಯಲ್ಲಿರುವ ಒಂದು ಕಟ್ಟಡದ ಮರೆಯಾಗಿ ನಿಂತು ನೋಡಲು ಅಲ್ಲಿ ಸದರಿ ಕಟ್ಟಡದ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಟ್ಯಾಂಕರ ನಿಂತಿದ್ದು ಅದರ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರೂ ಟ್ಯಾಂಕರ¤AzÀ ಯಾವುದೋ ದ್ರಾವಣ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ ಬ್ಯಾರಲನಲ್ಲಿ ತೆಗೆಯುದ್ದು ಬ್ಯಾರಲ ತುಂಬಿ ¸ÀzÀj DgÉÆæAiÀÄÄ ಲಾರಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ರಾ.ಹೆ-9 ರ ಕಡೆ ಬರುವಾಗ ಸದರಿ ಟ್ಯಾಂಕರ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ನಂತರ DgÉÆæUÉ ಸದರಿ ಟ್ಯಾಂಕರನಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅದjAzÀ ಬ್ಯಾರಲನಲ್ಲಿ ಏನು ಮತ್ತು ಏಕೇ ತೆಗೆದಿದ್ದಿರಿ ಮತ್ತು ಓಡಿ ಹೋದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರು ಅಂತಾ ವಿಚಾರಿಸಿದಾಗ ಅವನು ತಿಳಿಸಿದ್ದೆನೆಂದರೆ ಸದರಿ ಟ್ಯಾಂಕರನಲ್ಲಿ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಕಲ್ಯಾಣ ನಗರದ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪ್ಯಾರಾಕ್ಸೈಡ ಲಿಮಿಟೇಡ್ ಕಂಪನಿಯಿಂದ ಸುಮಾರು 16 ಮೇಟ್ರೀಕ ಟನ್ C.Q 3,79,000/- gÀÆ¥Á¬Ä ಮೌಲ್ಯದ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಪ್ಯಾರಾಕ್ಸೈಡ್ ಕೇಮಿಕಲ್ ಲೋಡ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದು ಅದjAzÀ ಒಂದು ಬ್ಯಾರಲ್ ಕೇಮಿಕಲ್ ನಾನು ಕಳವು ಮಾಡಿ ತೆಗೆದು 5000/- ರೂಪಾಯಿಗೆ ಈಗ ಸದರಿ ಓಡಿ ಹೋದ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಮ್ಮೂರಿನ ನವನಾಥ ಎಂಬುವನಿಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿರುತ್ತೆನೆ ಅಂತಾ ತಿಳಿಸಿದನು, ನಂತರ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¸ÀzÀj ಬ್ಯಾರಲಗಳು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ನೋಡಲು ಒಟ್ಟು 150 ಪ್ಲಾಸ್ಟೀಕ ಬ್ಯಾರಲಗಳಿದ್ದು ಅವುಗಳಲ್ಲಿ 91 ಬ್ಯಾರಲಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ದ್ರಾವಣ ತುಂಬಿದ್ದು ಇದ್ದು ಮತ್ತು ಟ್ಯಾಂಕರ¤AzÀ ತೆಗೆದ ಕೇಮಿಕಲ್ ಒಂದು ಬ್ಯಾರಲನಲ್ಲಿ ತುಂಬಿದ್ದು ಇತ್ತು, ಊಳಿದ 58 ಬ್ಯಾರಲಗಳು ಖಾಲಿ ಇದ್ದವು ಹಾಗು ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿ ಒಂದು 1 ಹೆಚ.ಪಿ. ಮೋಟಾರ, 3 ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಖಾಲಿ ಕೋಡಗಳು, 2 ಜೊತೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಹ್ಯಾಂಡಗ್ಲೌಜ ಮತ್ತು 1 ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಲಾಳಿಕೆ ಸಹ ಇದ್ದು ಅವೆಲ್ಲವುಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಟ್ಯಾಂಕರ ನಂ. ಎಂ.ಹೆಚ-12/ಡಿ.ಟಿ-7588 ಅ.ಕಿ 10,00,000/- gÀÆ¥Á¬Ä ಕೆಮಿಕಲ್ ನೊಂದಿಗೆ ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿ, ¸ÀzÀj DgÉÆæAiÀÄÄ ತನ್ನ ಲಾರಿ ಮಾಲೀಕನಿಗೆ ಮತ್ತು ಕಂಪನಿಗೆ ನಂಬಿಕೆ ದ್ರೋಹ ಮತ್ತು ವಂಚನೆ ಮಾಡಿ ಟ್ಯಾಂಕರ¤AzÀ ಒಂದು ಬ್ಯಾರಲ ಕೇಮಿಕಲ್ ಕಳವು ಮಾಡಿ ನವನಾಥನಿಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದು ದೃಢಪಟ್ಟಿದ್ದು, ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ ದಸ್ತಗಿರಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿPÉÆAqÀÄ, ¸ÀzÀj ಜ್ಞಾಪನಾ ಪತ್ರದ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇರೆಗೆ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÝ ¥ÀægÀPÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

OgÁzÀ(©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 109/2013, PÀ®A 279, 337 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 16-06-2013 gÀAzÀÄ DgÉÆæ QgÀtPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ªÀÄ£ÉÆúÀgÀ WÁmÉ ¸Á: PÀgÀAeÉ (PÉ) EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA PÉJ-38/J¯ï-7996 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É vÀ£Àß PÉ®¸À ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ OgÁzÀ¤AzÀ ©ÃzÀgÀUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸Éʯï CwªÉÃUÀ ¤µÁ̼Àf¬ÄAzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¨ÉÆgÁ¼À CgÀtå E¯ÁSÉ ºÀwÛgÀ DAiÀiÁ vÀ¦à ©¢ÝzÀjAzÀ DgÉÆæAiÀÄ §®UÀqÉ PÀtÂÚ£À ªÉÄïÉ, §®UÀqÉ vÀ¯ÉUÉ ¥ÉmÁÖV gÀPÀÛ §A¢gÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀĺÁzÉêÀ vÀAzÉ PÁ²£ÁxÀ ¥Ánî ¸Á: ±ÉA¨É½î, vÁ: OgÁzÀ(©) gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ ¸ÁgÀA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 69/2013, PÀ®A 279, 337 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 15-06-2013 gÀAzÀÄ DgÉÆæ UÀt¥Àw vÀAzÉ £ÀgÀ¸ÀUÉÆAqÀ ¸Á: £ÀAzÁå¼À EvÀ£ÀÄ ¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ dªÀÄV gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É ªÀĺÁgÁdªÁr PÁæ¸À ºÀwÛgÀ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. J¦-12/E-8926 £ÉÃzÀ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ vÀ£Àß »rvÀ PÀ¼ÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï PÉüÀUÉ PÉqÀ«gÀÄvÁÛ£É, EzÀjAzÀ ¸ÀzÀj ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï£À »AzÉ PÀĽwzÀÝ ¦üAiÀiÁ𢠺ÀÄ®èUÉÆAqÀ vÀAzÉ PÀ®èUÉÆAqÀ ¸Á: £ÀAzÁå¼À EvÀ£À JqÀ¨sÀÄdPÉÌ, JzÉUÉ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÉÆAlzÀ°è UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ, DgÉÆæAiÀÄ ªÀÄÄRPÉÌ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV Q«¬ÄAzÀ gÀPÀÛ¸ÁæªÀ DVgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

GULBARGA DISTRICT REPORTED CRIMES

ಅಪಹರಣ ಪ್ರಕರಣ:
ಕಮಲಾಪೂರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ:ನನ್ನ 19 ವರ್ಷದ ಮಗಳಿಗೆ ಶೈಲೇಶ ತಂದೆ ಶ್ರಾವಣ ಗಾಜರೆ ಸಾ:ಕಮಲಾಪೂರ ಈತನು ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಆತನು ನಮ್ಮ ಪಕ್ಕದ ಮನೆಯವರಾದ ಮಾರುತಿ ತಂದೆ ಕೃಷ್ಣಾಜಿ ಡೋರ ಇವರ ಅಕ್ಕನ ಮಗನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ. ನನ್ನ ಮಗಳ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ನಂತರ ಶೈಲೇಷ ಇತನು ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿಯೇ ಬಂದು ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಶೈಲೇಷ ಈತನು ನನ್ನ ಮಗಳನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದಾಗ ನಾವು ಕುಟುಂಬದವರೆಲ್ಲರೂ ಚರ್ಚಿಸಿ ಮದುವೆಗೆ ಜಾತಿ ಅಡ್ಡ ಬರುತ್ತದೆ ಮದುವೆ ಬೇಡ ಅಂತಾ ಹೇಳಿರುತ್ತೆವೆ. ದಿನಾಂಕ:09/06/2013 ರಂದು ಸಾಯಂಕಾಲ 06-00 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಶೈಲೇಷ ಇತನು ಒಂದು ಕಾರನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು ನನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ಒತ್ತಾಯಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಮುಂಬೈಯ ಕುರ್ಲಾದಲ್ಲಿರುವ ತನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿಟ್ಟಿರುತ್ತಾನೆ. ನನ್ನ ಮೊಬೈಲಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಈ ವಿಷಯದ ಕುರಿತು ನೀವು ದೂರು ನೀಡಿದರೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತಾ ಜೀವದ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿರುತ್ತಾನೆ. ಇದರಿಂದ ನನ್ನ ಮಗಳ ಜೀವಕ್ಕೆ ಅಪಾಯವಾದರೆ ಶೈಲೇಷನೆ ಕಾರಣನಾಗುತ್ತಾನೆ. ಕಾರಣ ನನ್ನ ಮಗಳನ್ನು ಅಪಹರಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋದ ಶೈಲೇಷನ ಮೇಲೆ ಕ್ರಮ ಕೈಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅಂತಾ ಹುಡಗಿಯ ತಂದೆ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ:57/2013  ಕಲಂ  366 , 506 ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ
ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣ:
ಸೇಡಂ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ:ದಿನಾಂಕ:16-06-2013 ರಂದು ಸಾಯಂಕಾಲ 4-40 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ನನಗೆ ಪರಿಚಯವಿರುವ ಸತೀಶರೆಡ್ಡಿ ತಂದೆ ವೆಂಕಟರೆಡ್ಡಿ ಮಾದವಾರ ಇವರು ಫೋನ ಮಾಡಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದೆನೆಂದರೆ,ಸಾಯಂಕಾಲ 4-30 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ನಾನು ಮತ್ತು ಮೋಹನರೆಡ್ಡಿ ಹೂವಿನಬಾವಿ ಸಾ:ಬಟಗೆರಾ(ಕೆ) ಇಬ್ಬರೂ ಕೂಡಿ ಸೇಡಂ ಪಟ್ಣದ ಸೇಡಂ-ಗುಲಬರ್ಗಾ ರೋಡಿನ ಜಿ.ಕೆ ಕ್ರಾಸದಿಂದ ಚಿಂಚೋಳಿ ಕ್ರಾಸ್ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿರುವಾಗ ನಮ್ಮ ಮುಂದುಗಡೆ ಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ನಂ- ಕೆಎ-32 ಟಿಎ-1368/1369 ನೇದ್ದರ ಚಾಲಕ ತನ್ನ ಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಅತೀವೇಗ ಹಾಗೂ ನಿಷ್ಕಾಳಜಿತನದಿಂದ ಚಲಾಯಿಸಿ ಚಿಂಚೋಳಿ ಕ್ರಾಸ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಸೇಡಂಕ್ಕೆ ರಸ್ತೆ ಎಡಬದಿಯಿಂದ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಬರುತ್ತಿದ್ದ ನಿಮ್ಮ ಅಳಿಯನಾದ ಸಂಜೀವರೆಡ್ಡಿ ಹೈಯಾಳ ಎನಿಫಿಲ್ಡ ವಾಹನ ನಂ-ಕೆಎ-32 ಇಸಿ-2669 ನೇದ್ದಕ್ಕೆ ಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಚಾಲಕ, ರಸ್ತೆಯ ತಿರುವಿನಲ್ಲಿ ಸಂಜೀವರೆಡ್ಡಿ ಇವರ ಎನಿಫಿಲ್ಡ ವಾಹನಕ್ಕೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಪಡೆಯಿಸಿ ಅಪಘಾತಪಡಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಸಂಜೀವರೆಡ್ಡಿ ಇವರಿಗೆ ಬಲಗೈ ಮುಂಗೈಗೆ ಭಾರಿ ರಕ್ತಗಾಯವಾಗಿ ಕೈ ಮುರಿದಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಎಡಗಾಲಿನ ಹೆಬ್ಬೆರಳಿಗೆ ತರಚಿದ ಗಾಯವಾಗಿದ್ದು, ಗುಪ್ತಾಂಗಗಳಿಗೆ ಒಳಪೆಟ್ಟು ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಅಪಘಾತ ಪಡಿಸಿದ ಚಾಲಕ ಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲೇ ಬಿಟ್ಟು ಓಡಿ ಹೋದನು. ನಾನು ಮತ್ತು ಮೋಹನರೆಡ್ಡಿ ಹೂವಿನಬಾವಿ ಇಬ್ಬರೂ ಕೂಡಿ ಒಂದು ಖಾಸಗಿ ವಾಹನದಲ್ಲಿ ಸೇಡಂ ಸರಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ತರುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಗ ಮದ್ಯದಲ್ಲಿ 4-45 ಸುಮಾರಿಗೆ ಮೃತಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾರೆ. ಅಂತಾ ತಿಳಿಸಿದ್ದರಿಂದ ನಾನು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ತಂಗಿ ಪ್ರಮಿಳಾ ಇಬ್ಬರೂ ಕೂಡಿ ಸೇಡಂ ಸರಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಬಂದು ನೋಡಲಾಗಿ ನಮ್ಮ ಅಳಿಯ ಸಂಜೀವರೆಡ್ಡಿ ಹೈಯಾಳ ವಯ:38 ವರ್ಷ, ಈತನು ರಸ್ತೆ ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಭಾರಿಗಾಯಹೊಂದಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದು ಖಚಿತವಿದ್ದು ಕಾರಣ ಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ದ್ದರ ಚಾಲಕನ ಮೇಲೆ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಶ್ರೀ. ಸಿದ್ರಾಮರೆಡ್ಡಿ ತಂದೆ ಹಣಮರೆಡ್ಡಿ ಮಮ್ಮಾಜಿ ಸಾ:ಹಂದರಕಿ ರವರು ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಸೇಡಂ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ-142/2013 ಕಲಂ-279, 304(ಎ) ಐಪಿಸಿ ಸಂಗಡ 187 ಐ.ಎಮ್.ವ್ಹಿ. ಆಕ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.
ಹಲ್ಲೆ ಪ್ರಕರಣ:

ಮಾದನ ಹಿಪ್ಪರಗಾ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ:ಶ್ರೀ.ಶರಣಪ್ಪ ತಂದೆ ಬಸವಣಪ್ಪ ಸಿಗರಕಂಟಿ ವಯ:48 ವರ್ಷ ಉ: ಒಕ್ಕಲುತನ  ಜಾತಿ:ಲಿಂಗಾಯತ  ಸಾ: ನಿಂಬಾಳ  ತಾ: ಆಳಂದ ರವರು ಸುಮಾರು 8 ದಿವಸಗಳ ಹಿಂದೆ ನಮ್ಮಣ್ಣ ರಾಜಶೇಖರನ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ತಮ್ಮನಾದ ಲಕ್ಷ್ಮಿಪುತ್ರ ಇನು ಹತ್ತು ದಿಂಡು (ಸಾಲು) ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ದಿನಾಂಕ:12-06-2013  ರಂದು ರಾಜಶೇಖರ ಹೊಲಕ್ಕೆ ಬಂದು   ಲಕ್ಷ್ಮೀಪುತ್ರನಿಗೆ ಏಕೆ ನನ್ನ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಿದ್ದಿ ಅಂತಾ ಕೇಳಿ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಿದ ತನ್ನ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ರಾಜಶೇಖರನು ಗಳ್ಯಾ ಹೊಡೆಸಿದನು. ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ತಮ್ಮಂದಿರು ಇತನದೆ ಕೈವಾಡವಿದೆ ಅಂತಾ ನನ್ನ ವಿರುದ್ದ ಮೈಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ದಿನಾಂಕ:15/06/2013 ರಂದು  ರಾತ್ರಿ 8:30 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಅಶೋಕ ಈತನು ನನಗೆ ಹೊರಗೆ ಕರೆದಾಗ ನಾನು ಹೊರಗೆ ಬಂದು ನೋಡಲಾಗಿ ನನ್ನ ಇಬ್ಬರೂ ತಮ್ಮಂದಿರಾದ  ಅಶೋಕ ತಂದೆ ಬಸವಣಪ್ಪ ಸಿಗರಕಂಟಿ,  ಲಕ್ಷ್ಮೀಪುತ್ರ ತಂದೆ ಬಸವಣಪ್ಪ ಸಿಗರಕಂಟಿ ಹಾಗೂ ಇವರ ಹೆಂಡತಿಯರಾದ  ಶ್ರೀದೇವಿ ಗಂಡ ಅಶೋಕ ಸಿಗರಕಂಟಿ,ಜಗದೇವಿ ಗಂಡ ಲಕ್ಷ್ಮೀಪುತ್ರ ಸಿಗರಕಂಟಿ ಸಾ:ಎಲ್ಲರೂ ನಿಂಬಾಳ ಮತ್ತು ನನ್ನ ತಂಗಿಯ ಮಗನಾದ ರಾಕೇಶ ತಂದೆ ವರದಾಶಂಕರ ದಿಂಡೂರೆ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿ ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ಬಗಳಿಂದ ಬೈದು ಕೈಯಿಂದ,ಕಟ್ಟಿಗೆಯಿಂದ ಮತ್ತು ಕಬ್ಬಿಣದ ರಾಡಿನಿಂದ ಹೊಡೆ-ಬಡೆ ಮಾಡಿ ಗುಪ್ತಗಾಯ ಹಾಗೂ ರಕ್ತಗಾಯ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ.ನಂ:51/2013 ಕಲಂ: 143.147.148.323.324.504.506 ಸಂಗಡ 149 ಐ.ಪಿ.ಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.