Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Saturday, December 21, 2013

Press Note and Raichur District Reported Crimes

                                   ¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ  

                  f¯ÉèAiÀÄ°è ªÀÄmÁÌ ªÀÄvÀÄÛ UÁåA©èAUï ZÀlĪÀnPÉUÀ¼À£ÀÄß ¤ªÀÄÆð®£É ªÀiÁqÀ®Ä ²æà J.n.¥Ánïï, ¦.L. r.¹.L.©., (ªÉÆ.£ÀA.9480803808), ²æà eÉ.PÀgÀÄuÉñÀ UËqÀ ¦.L.r.¹.Dgï.©.,(ªÉÆ.£ÀA.9480803809) ªÀÄvÀÄÛ ²æà C°Ã¸Á¨ï ¦.L. rJ¸ï.©., (ªÉÆ.£ÀA.9480803807) gÀªÀgÀÄUÀ¼À £ÉÃvÀÈvÀézÀ°è «±ÉõÀ vÀAqÀªÀ£ÀÄß gÀa¹zÀÄÝ, ¸ÀzÀj vÀAqÀªÀÅ ªÀÄmÁÌ ªÀÄvÀÄÛ UÁåA©èAUï£ÀAvÀºÀ PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¨Á»gÀ ¸ÀªÀiÁd «zÉÆæû ZÀlĪÀnPÉUÀ¼À£ÀÄß ºÀwÛPÀÌ®Ä FUÁUÀ¯Éà PÁAiÀiÁðgÀA¨sÀ ªÀiÁrgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÁªÀðd¤PÀgÀÄ CAvÀºÀ ZÀlĪÀnPÉUÀ¼ÀÄ  PÀAqÀħAzÀ°è ªÉÄîÌAqÀ ªÉƨÉÊ¯ï £ÀA§gï UÀ½UÉ PÀgÉ ªÀiÁqÀĪÀÅzÀgÀ ªÀÄÆ®PÀ ªÀiÁ»wAiÀÄ£ÀÄß ¤Ãr EAvÀºÀ ZÀlĪÀnPÉUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÖ®Ä ¸ÀºÀPÁgÀ ¤ÃqÀĪÀÅzÀÄ. ªÀiÁ»wzÁgÀgÀ ºÉ¸ÀgÀ£ÀÄß UË¥ÀåªÁVqÀ¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ

 

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:

  gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

                 ¢£ÁAPÀ;20-12-2013 gÀAzÀÄ gÁwæ 9-30 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀĺÀäzï C° vÀAzÉ ±Á ªÀĺÀäzï ªÀAiÀÄ; 55 ªÀµÀð eÁ: ªÀÄĹèA G:  ºÀÆ«£À ªÁå¥ÀgÀ ¸Á: ¥ÀgÀPÉÆÃl ªÀÄAUÀ¼ÀªÁgÀ ¥ÉÃmÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄgÀªÀgÀÄ  ±ÀQÛ£ÀUÀgÀzÀ 2 £Éà PÁæ¸ï ¤AzÀ 1 £Éà PÁæ¸ï PÀqÉUÉ PÁ®ßrUÉAiÀÄ°è gÀ¸ÉÛAiÀÄ §¢AiÀÄ°è £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀiÁgÀÄw PÁåA¥À ºÀwÛgÀ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁV C¥ÀjavÀ mÁmÁ J.¹ ZÁ®PÀ£ÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ PÀqÀ¬ÄAzÀ vÀ£Àß mÁmÁ J.¹ UÁrAiÀÄ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ oÀPÀÌgï PÉÆlÄÖUÁrAiÀÄ£ÀÄß ¤°è¸À¯ÁgÀzÉà ºÁUÉAiÉÄà ºÉÆÃVzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£À §®UÁ® ªÉÆtPÁ® PɼÀUÉ ¨sÁjà ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝEgÀÄvÀÛzÉ. CAvÀ ªÀÄÄAvÁV PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ DzÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ ±ÀQÛ£ÀUÀgÀ oÁuÉAiÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA§gÀ 132/2013 PÀ®A,279,338 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 187 L.JA.« AiÀiÁPïÖ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

 

¥Éưøï zÁ½ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

             ¢£ÁAPÀ. 20-12-2013 gÀAzÀÄ 18-30  UÀAmÉUÉ ºÉêÀÄ£ÀÆgÀÄ UÁæªÀÄzÀ §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è  ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ ¦J¸ïL zÉêÀzÀÄUÀð gÀªÀgÀÄ ¹¦L zÉêÀzÀÄUÀð gÀªÀgÀ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÀzÀ°è ¹§âA¢AiÉÆA¢UÉ PÀÆrPÉÆAqÀÄ, ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄzÀ°è ºÉêÀÄ£ÀÆgÀÄ UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃV ªÀÄgÉAiÀÄ°è ¤AvÀÄ £ÉÆÃqÀ®Ä §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è  M§â ªÀåQÛAiÀÄÄ ºÉÆÃV §gÀĪÀ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ ªÀÄlPÁ dÆmÁzÀ°è vÉÆqÀUÀĪÀAvÉ ¥ÀæZÉÆâ¸ÀÄvÁÛ, MAzÀÄ gÀÆ¥Á¬ÄUÉ 80 gÀÆ¥Á¬Ä ¹UÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ºÉüÀÄvÁÛ d£ÀjUÉ ªÉÆøÀ ªÀiÁr, d£ÀgÀ£ÀÄß £ÀA©¹ CªÀjAzÀ ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ, ªÀÄlPÁ dÆmÁzÀ CAPɸÀASÉåUÀ¼À£ÀÄß §gÉzÀÄPÉƼÀÄîwÛzÁÝUÀ ¹§âA¢ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄzÀ°è zÁ½ªÀiÁrzÁUÀ ªÀÄlPÁ £ÀA§gïUÀ¼À£ÀÄß §gɸÀÄwÛzÀÝ d£ÀgÀÄ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ aÃn §gÉAiÀÄÄwÛzÀÝ ªÀåQÛAiÀÄ£ÀÄß »rzÀÄ «ZÁj¸À®Ä vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ ZÀ£ÀߥÀà vÀAzÉ: §¸ÀìtÚ CAUÀr, 58ªÀµÀð, £ÁAiÀÄPÀ, ¸Á: ºÉêÀÄ£ÀÆgÀÄ. CAvÁ w½¹zÀÄÝ,CAUÀ ±ÉÆÃzÀ£É ªÀiÁrzÁUÀ MAzÀÄ ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ CAPɸÀASÉUÀ¼À£ÀÄß §gÉzÀ, aÃn, MAzÀÄ ¨Á¯ï ¥Á¬ÄAmï ¥É£ÀÄß ºÁUÀÄ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 570/- gÀÆ.UÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ, DgÉÆævÀ¤UÉ «ZÁj¹zÁUÀ  vÁ£ÀÄ §gÉzÀÄPÉÆAqÀ ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ aÃn, ºÀtªÀ£ÀÄß §¸ÀªÀgÁdAiÀÄå ¸Áé«Ä AiÀÄgÀªÀĸÁ¼À FvÀ¤UÉ  PÉÆqÀĪÀÅzÁV w½¹zÀÄÝ, £ÀAvÀgÀ ªÁ¥Á¸ï oÁuÉUÉ §AzÀÄ À zÁ½¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÀð oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 323/2013. PÀ®A. 78(3) PÉ.¦ DåPïÖ. ªÀÄvÀÄÛ 420 L¦¹. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ. 

 

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:- 
   

                   gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ:21.12.2013 gÀAzÀÄ  108 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 19,300/-  gÀÆ..UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 21-12-2013

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ : 22-12-2013

ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 139/13 PÀ®A 143, 323, 324, 307, 148, 504 eÉÆvÉ 34 L.¦.¹ :-

¢£ÁAPÀ 19-12-2013 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® CAzÁdÄ 1700 UÀAmÉÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ±ÀgÀt¥Áà vÀAzÉ PÀ®è¥Áà £ÁUÀ±ÉnÖ ªÀAiÀÄ: 55 ªÀµÀð G: MPÀÌ®ÄvÀ£À eÁw; °AUÁAiÀÄvÀ ¸Á: ªÀÄÄUÀ£ÀÆgÀ  FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ CAUÀ¼ÀzÀ°è PÀĽvÁUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ PÁ±À¥Áà vÀAzÉ PÀ®è¥Áà £ÁUÀ±ÉnÖ  ªÀAiÀÄ: 55 ªÀµÀð eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ªÀÄÄUÀ£ÀÆgÀ,  PÀ¸ÀÆÛgÀ¨Á¬Ä UÀAqÀ PÁ±À¥Áà ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ  G: MPÀÌ®ÄvÀ£À  PÀ®è¥Áà vÀAzÉ PÁ±À¥Áà £ÁUÀ±ÉnÖ ªÀAiÀÄ: 22 ªÀµÀð eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ   gÁd¥Áà vÀAzÉ ¸ÀAUÀ£À§¸À¥Áà £ÁUÀ±ÉnÖ ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð  ²ªÀPÁAvÀ vÀAzÉ ¸ÀAUÀ£À§¸À¥Áà £ÁUÀ±ÉnÖ ªÀAiÀÄ: 27 ªÀµÀð   ¨sÁUÀªÀiÁä UÀAqÀ ¸ÀAUÀ£À§¸À¥Áà £ÁUÀ±ÉnÖ ªÀAiÀÄ: 50 ªÀµÀð   ªÀĺÁzÉë UÀAqÀ gÁd¥Áà £ÁUÀ±ÉnÖ ªÀAiÀÄ: 25 ªÀµÀð    J®ègÀÆ ¸Á: ªÀÄÄUÀ£ÀÆgÀ   gÀªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ eÁUÀzÀ ¸ÀA§AzsÀ ºÀ¼É ªÉÊgÀvÀé ElÄÖPÉÆAqÀÄ CPÀæªÀÄ PÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ vÀªÀÄä vÀªÀÄä PÉÊUÀ¼À°è §rUÉ ªÀÄvÀÄÛ gÁqÀÄUÀ¼À£ÀÄß »rzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀªÀgÉ ¦ügÁå¢AiÀÄ eÉÆÃvÉ dUÀ¼ÀPÉÌ ©zÀÄÝ CªÁbÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ §rUɬÄAzÀ ¨É£Àß°è ªÀÄvÀÄÛ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛgÉ. CµÀÖgÀ°è ªÀģɬÄAzÀ ¦ügÁå¢AiÀÄ ªÀÄUÀ£ÀÄ §AzÀÄ dUÀ¼À ©r¸À®Ä DgÉÆævÀgÀÄ DvÀ¤UÉ ¤Ã §gÀÄw ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£É ¤£ÀUÉ ©qÀĪÀÅ¢¯Á PÉÆ¯É ªÀiÁqÀÄvÉÛÃªÉ CAvÀ CAzÀªÀgÉ gÁr¤AzÀ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹ PÁ°¤AzÀ JzÉAiÀÄ°è M¢ÝgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 428/13 PÀ®A 498 (J) L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ: 20-12-2013 gÀAzÀÄ 1700 UÀAmÉUÉ ¦üÃAiÀiÁ𢠲æêÀÄw. «zÁåªÀw UÀAqÀ ªÁªÀÄ£ÀgÁªÀ ¥ÀªÁgÀ ªÀAiÀÄ: 38 ªÀµÀð, eÁ: ªÀÄgÁoÀ G: ªÀÄ£É PÉ®¸À ¸Á: PÀÄA¨ÉñÀégÀ UÀ°è ¨sÁ°Ì gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÉ ¦üÃAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄzÀĪÉAiÀÄÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 22 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ ¨sÁ°Ì PÀÄA¨ÉñÀégÀ UÀ°èAiÀÄ ªÁªÀÄ£ÀgÁgÀ vÀAzÉ ªÀiÁzsÀªÀgÁ ¥ÀªÁgÀ gÀªÀgÀ eÉÆÃvÉAiÀÄ°è ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉÆnÖgÀÄvÁÛgÉ »VgÀĪÀ°è ¦üÃAiÀiÁð¢UÉ 2 UÀAqÀÄ ªÀÄPÀ̼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ 2 ºÉtÄÚ ªÀÄPÀ̽gÀÄvÁÛgÉ ¦üÃAiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ ªÁªÀÄ£ÀgÁªÀ gÀªÀgÀÄ ¨sÁ°Ì ²ªÁf PÁ¯ÉÃf£À°è ¦ªÀÇåªÀ PÀvÀðªÀå ªÀiÁrPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ. »ÃVgÀĪÁUÀ ¦üÃAiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ£ÀÄ 2008 £Éà ¸Á°¤AzÀ £À£ÀUÉ ¸ÀjAiÀiÁV PÉ®¸À ªÀiÁqÀ®Ä §gÀĪÀÅ¢®è, ¤Ã£ÀÄ ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆÃUÀÄ JAzÀÄ AiÀiÁªÁUÀ®Ä ¨ÉÊAiÀÄÄvÀ¯É EgÀÄvÁgÉ ªÀÄvÀÄÛ £À£ÀUÉ ªÀÄvÀÄÛ £À£Àß ªÀÄPÀ̽UÉ §mÉÖUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉ CªÀ±ÀåPÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß PÉÆÃr¸À®Ä PɽzÁUÀ CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß PÉÆÃr¸ÀzÉ ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆÃUÀÄ CAvÁ vÉÆAzÀgÉ PÉÆÃqÀÄvÁÛ §A¢gÀÄvÁÛgÉ »UÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 3 wAUÀ¼À »AzÉ ¤£ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è EgÀ¨ÉÃqÀ ¤£ÀUÉ ¸ÀjAiÀiÁV PÉ®¸À ªÀiÁqÀĪÀÅ¢®è ¤£ÀUÉ £Á£ÀÄ ElÄÖPÉƼÀÄîªÀÅ¢®è CAvÁ ªÀiÁ£À¹PÀ QgÀÄPÀļÀ PÉÆqÀÄwÛzÁÝ£É CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄAoÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 137/13 PÀ®A 341, 354, 323, 324, 504 eÉÆvÉ 34 L.¦.¹:-

¢£ÁAPÀ: 19/12/2013 gÀAzÀÄ 1900 UÀAmÉUÉ ¨sÉÆøÀUÁ UÁæªÀÄzÀ ªÁ°äÃQ ºÉÆmÉÃ¯ï ºÀwÛgÀ gÀ¸ÉÛ ªÉÄÃ¯É DgÉÆævÀgÁzÀ zÀvÀÄÛ, ®°vÁ ªÀÄvÀÄÛ PÁ²¨Á¬Ä gÀªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ  ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw, vÀÄPÁ¨Á¬Ä UÀAqÀ QñÀ£À eÁzsÀªÀ gÀªÀjUÉ  CPÀæªÀĪÁV vÀqÉzÀÄ PÉÊUÀ½AzÀ ªÀÄvÀÄÛ PÀ°è¤AzÀ ªÀÄvÀÄÛ PÀnÖUɬÄAzÀ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ªÉÄÊ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ. CAvÀ ºÉýPÉ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ   UÀÄ£Éß zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.


zsÀ£ÀÆßgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 270/13 PÀ®A 365, 342, 323, 504, 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-


¢£ÁAPÀ :20/12/2013 gÀAzÀÄ 1500 UÀAmÉUÉ ¦üÃAiÀiÁ𢠲æà ¸ÀAUÀ£À§¸À¥Áà vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀgÁªÀ ¥Ánî, 65 ªÀµÀð, °AUÁAiÀÄvÀ, UÁAiÀĪÀÄÄR zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ°è ¤gÀAvÀgÀ ¸ÉÃªÉ ¸Á/SÁ£Á¥ÀÆgÀ vÁ/¨sÁ°Ì gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV zÀÆgÀÄ ¤ÃrzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ  ¢£ÁAPÀ:19/12/2013 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 5:00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ UÁAiÀĪÀÄÄR zÉêÀ¸ÁÜ£À¢AzÀ SÁ£Á¥ÀÆgÀ PÀqÉUÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ ªÀÄzsÀåzÁjAiÀÄ°è ±À¤ªÀiÁvÁä zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ ªÀÄÄRå zÁégÀzÀ JzÀÄgÀÄUÀqÉ ¨sÀPÁÛ¢UÀ¼ÀÄ ©üÃnzÀ PÉA¥ÀÄ PÀ®ÄèUÀ¼À£ÀÄß  vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆUÀÄwÛgÀĪÁUÀ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ PÀ®ÄèUÀ¼ÀÄ KPÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆUÀÄwÛ¢Ýj CAvÀ PÉýzÀPÉÌ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÁzÀ ªÀÄÄfç ªÀ®AiÀÄ CgÀtå C¢üPÁj ¨sÁ°Ì, «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ eÁzÀªÀ G¥À ªÀ®AiÀÄ C¢üPÁj ºÀ®§UÁð ±ÁSÉ ¸Á/ ªÀÄÄzsÉÆüÀ vÁAqÁ 3] ±ÀAPÀgÀ UÁqÀð  ¸Á/«ÄãÀPÉÃgÁ  ¦üAiÀiÁð¢UÉ F ¨sÉÆøÀr ªÀÄUÀ¤UÉ £ÀªÀÄä fæ£À°è JwÛ ºÁQPÉÆAqÀÄ zÉêÀ zÉêÀ ªÀ£ÀPÉÌ ºÉÆÃV MAzÀÄ PÉÆÃuÉAiÀÄ°è §A¢¹ ¸ÀƽªÀÄUÀ£É ¤£ÀUÉ J£ÀPËAlgÀ ªÀiÁrzÀgÀÄ ¤£ÀUÉ AiÀiÁgÀÄ PÉüÀĪÀÅ¢®è PÀÄwÛUÉ »rzÀÄ fAeÁ ªÀÄĶתÀiÁr PÉüÀUÉ PÉÃqÀ« PÁ°¤AzÀ M¢ÝgÀÄvÁÛgÉ. CAvÀ PÉÆlÖ °TvÀ ¦üÃAiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ DzsÁgÀ ªÉÄðAzÀ   ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

Gulbarga District Reported Crimes

ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣಗಳು :
ಜೇವರ್ಗಿ ಠಾಣೆ : ಶ್ರೀ ಶಿವಕುಮಾರ ಅಯ್ಯಪಗೊಳ ಸಾ: ಯಡ್ರಾಮಿ ದಿನಾಂಕ: 20-12-2013 ರಂದು ಮದ್ಯಾಹ್ನ ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣತಮ್ಮಕಿಯ ಅಶೋಕ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮೂರ ರೇವಣಸಿದ್ದಯ್ಯ ಹಿರೇಮಠ ಇಬ್ಬರೂ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ ಮೇಲೆ ಜೇವರ್ಗಿಗೆ ಹೋಗಿ ವಾಪಸ ಯಡ್ರಾಮಿಗೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಸಾಯಂಕಾಲ 7-00 ಗಂಟೆಗೆ ಗುಳ್ಯಾಳ ಕ್ರಾಸ ಹತ್ತಿರ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವಾಹನದ ಚಾಲಕನು ತನ್ನ ವಾಹನವನ್ನು ಅತೀ ವೇಗ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ನಡೆಯಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲಗೆ ಅಪಘಾತಪಡಿಸಿ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ ನಡೆಯಿಸುತ್ತಿದ್ದ  ಅಶೋಕ  ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಯೇ ಮೃತ ಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾನೆ. ರೇವಣಸಿದ್ದಯ್ಯನಿಗೆ ಗಾಯಾಗಳು ಆಗಿರುತ್ತವೆ.  ಅಪಘಾತದ ನಂತರ ವಾಹನದ ಚಾಲಕನು ವಾಹನದ ಸಮೇತ ಓಡಿ ಹೋಗಿರುತ್ತಾನೆ ಅಂತಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಜೇವರ್ಗಿ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
ಗ್ರಾಮೀಣ ಠಾಣೆ : ದಿನಾಂಕ 20-12-2013 ರಂದು ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀಕಾಂತ ತಂದೆ ಶಿವಲಿಂಗಪ್ಪ ಸಾವಳಗಿ  ಸಾ: ಗಉಲಬರ್ಗಾ ಇವರು ತನ್ನ ಟಾಟಾ ಇಂಡಿಕಾ ಕಾರ ಕೆಎ 02 ಝ 3242 ನೇದ್ದು ಚಾಲನೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ತವರು ಮನೆಯಾದ ಸಾತಖೇಡ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದು, ಸಂಜೆ 6-30  ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಕಪನೂರ ಗ್ರಾಮದ ಪೋರ್ಡ ಶೋ ರೂಮು ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದೆ ಇರುವಂತೆ  ಹೊರಟಾಗ ಹಿಂದಿನಿಂದ  ಲಾರಿ ಎಪಿ 23 ಡಬ್ಲ್ಯೂ 0593 ಚಾಲಕ ಅತಿವೇಗದಿಂದ ಮತ್ತು ನಿಷ್ಕಾಳಿಜಿತನದಿಂದ ನಡೆಸುತ್ತಾ  ಮುಂದೆ ಹೊರಟ  ನನ್ನ  ಕಾರ ಕೆಎ 02 ಝ 3242 ಮತ್ತು ಅದರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಹೊರಟ ಆಟೋರಿಕ್ಷಾ ಕೆಎ 32 ಬಿ 4136 ನೇದ್ದಕ್ಕೆ  ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಲಾರಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಓಡಿ ಹೋಗಿರುತ್ತಾನೆ ಅಂತಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ನರೋಣಾ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಂಚಾರಿ ಠಾಣೆ : ಡಾ : ಚಂದ್ರಶೇಖರ ತಂದೆ ದುಂಡಪ್ಪ ರವರು ದಿನಾಂಕ: 20/12/2013 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 9=30 ಗಂಟೆಗೆ ತನ್ನ ಮೋ/ಸೈಕಲ್ ನಂ: ಕೆಎ 32 ಡಬ್ಲೂ 7245 ನೆದ್ದರ ಮೇಲೆ ತನ್ನ ಮನೆಯಿಂದ ಎಸ್.ಪಿ.ಆಫೀಸ್ ರೋಡ ಮುಖಾಂತರ ಜಿ.ಜಿ.ಸರ್ಕಲ ದಿಂದ ಬಸವೇಶ್ವರ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹೊಗುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಸರಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಎದುರಿನ ರೋಡ ಮೇಲೆ ಹಿಂದಿನಿಂದ ಮೊ/ಸೈಕಲ್ ನಂ: ಕೆಎ 32 ಇಡಿ 2964 ರ ಸವಾರನು ತನ್ನ ಮೋ/ಸೈಕಲನ್ನು ಅತಿವೇಗ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ಚಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಫಿರ್ಯಾದಿ ಮೋ/ಸೈಕಲಕ್ಕೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಪಡಿಸಿ ಅಪಘಾತಮಾಡಿ  ಫಿರ್ಯಾದಿಗೆ ಗಾಯಗೊಳಿಸಿ ಮೊ/ಸಯಕಲ್ ಸಮೇತ ಹೊರಟು ಹೋಗಿರುತ್ತಾನೆ ಅಂತಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಂಚಾರಿ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
ಸಂಚಾರಿ ಠಾಣೆ : ದಿನಾಂಕ  20-12-2013  ರಂದು 09-00 ಎ.ಎಮ್ ಕ್ಕೆ ಶ್ರೀ ನಾಗಣ್ಣಾ ತಂದೆ ಹಣಮಂತ್ರಾಯ ಬಸ್ತೆನವವರ, , ಸಾಃ ಟೆಂಗಳಿ ಗ್ರಾಮ, ತಾಃ ಚಿತ್ತಾಪೂರ, ಇವರು ಗಂಜ ಬಸ್ ಸ್ಟಾಂಡ ಹತ್ತಿರ ನಿಂತಾಗ ಆರೋಪಿ ಕೇದರನಾಥ ಈತನು ತನ್ನ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ ನಂ. ಕೆ.ಎ 32 ವೈ 2773 ನೇದ್ದು ಹುಮನಾಬಾದ ಬೇಸ ಕಡೆಯಿಂದ ಅತಿವೇಗ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ಚಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಗಂಜ ಬಸ್ ಸ್ಟಾಂಡ ಹತ್ತಿರ ನಿಂತ ಫಿರ್ಯಾದಿಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದು ಅಪಘಾತ ಪಡಿಸಿದ್ದು ಅಪಘಾತದಿಂದ ಫಿರ್ಯಾದಿಗೆ ಬಲಗಣ್ಣಿನ ಮೇಲೆಹಣೆಗೆಎಡಗೈ ಹಸ್ತಕ್ಕೆ ರಕ್ತಗಾಯಗಳಾಗಿರುತ್ತವೆ ಅಂತಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಸಂಚಾರಿ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
ಸಂಚಾರಿ ಠಾಣೆ : ಶ್ರೀ ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ತಂದೆ ಚಂದ್ರಯ್ಯಾ ರವರು ದಿನಾಂಕ: 20-12-2013 ರಂದು ಸಾಯಂಕಾಲ 7-40 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ಸುಪರ ಮಾರ್ಕೇಟನಲ್ಲಿರುವ ತಮ್ಮ ಬಟ್ಟೆ ಅಂಗಡಿಯಿಂದ  ಎಮ್.ಪಿ.ಹೆಚ್.ಎಸ್ ಶಾಲೆಯ ಎದುರು ಇರುವ ಟಾಯಲೇಟನಲ್ಲಿ ಏಕಿ ಮಾಡಲು ಬಂದು ವಾಪಸ ಬಟ್ಟೆ ಅಂಗಡಿಗೆ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿರುವಾಗ ಉದಯಗಿರಿ  ರಾಗಜೀನ ಅಂಗಡಿ ಎದುರು ರೋಡ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಅಟೋರೀಕ್ಷಾ ವಾಹನಗಳು ನಿಂತಿದ್ದವು ಫಿರ್ಯಾದಿ ಹಿಂದಿನ ಅಟೋರೀಕ್ಷಾ ಹಿಂದಿನಿಂದ ಹೋಗುವಾಗ ಅಟೋರೀಕ್ಷಾ ಒಮ್ಮೇಲೆ ತನ್ನ ಅಟೋರೀಕ್ಷಾ ವಾಹನವನ್ನು ನಿಸ್ಕಾಳಜಿತನದಿಂದ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಚಲಾಯಿಸಿ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಡಿಕ್ಕಿ ಪಡಿಸಿ ಅಪಘಾತಮಾಡಿ ಗಾಯಗೊಳಿಸಿ ಅಟೋರೀಕ್ಷಾ ಸಮೇತ ಚಾಲಕ ಓಡಿ ಹೋಗಿರುತ್ತಾನೆ ಅಂತಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಸಂಚಾರಿ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
ಹಲ್ಲೆ ಪ್ರಕರಣ :
ಮಾಹಾಗಾಂವ ಠಾಣೆ : ದಿನಾಂಕ: 19-12-2013 ರಂದು  ರಾತ್ರಿ 11:00 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಅಣ್ಣ ಬಸವರಾಜ ಇತನು ತಾಯಿಗೆ ತನಗೆ 5000/- ರೂ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುತ್ತದೆ ಎಲ್ಲಿಯಾದರೂ ತೆಗೆದುಕೋಂಡು ಬಾ ಅಂತಾ ಬಾಯಿಮಾತಿನ ತಂಟೆತಕರಾರು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ ತಮ್ಮ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಜಗನ್ನಾಥ ಇತನು ಬಸವರಾಜನಿಗೆ ಈಗತಾನೆ 15 ದಿವಸಗಳ ಹಿಂದೆ 2000/- ರೂ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಿ ಆ ಹಣ ಇನ್ನು ತೀರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ ಈಗ 5000/- ರೂ ಎಲ್ಲಿಂದ ತಂದು ಕೊಡಬೇಕು ತಾಯಿ ಹತ್ತಿರ ಹಣ ಇಲ್ಲ ಅಂತಾ ಅಂದಾಗ ಬಸವರಾಜ ಇತನು ಎದ್ದು ಬಂದು ಮನೆಯ ಹೊರಗೆ ನಿಂತಿದ್ದ ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರನಿಗೆ ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಬೈದು ಮಗನೇ ನನಗೆ ಬುದ್ದಿಮಾತು ಹೇಳುವವನು ಅಂತಾ ಅಂದವನೇ ಅಲ್ಲಿಯೇ ಇದ್ದ ಕೂಡುಗೋಲು ತೆಗೆದುಕೋಂಡು ಎಡಗೈ ಹಸ್ತಕ್ಕೆ ಮೋಳಕೈ ಹತ್ತಿರ ಮತ್ತು ಎಡಗಾಲಿನ ತೋಟಡೆಗೆ ಹೋಡೆದು ಭಾರಿ ರಕ್ತಗಾಯಗೊಳಿಸಿರುತ್ತಾನೆ  ಅಂತಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಮಾಹಾಗಾಂವ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.