Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Wednesday, October 3, 2012

GULBARGA DISTRICT REPORTED CRIME


ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣ:
ಜೇವರ್ಗಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ: ಶ್ರೀ ಶರಣಮ್ಮ ಗಂಡ ಯಲ್ಲಪ್ಪ ಹಲ್ಲಕಟ್ಟಿ ಸಾ: ಚಿತ್ತಾಪೂರ ಹಾ.ವ ಗಂಗಾಬಾಯಿ ಮಠದ ಹತ್ತಿರ ಜೇವರ್ಗಿರವರು ನನ್ನ ಮಗನಾದ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಇತನು ದಿನಾಂಕ:02-10-12 ರಂದು ಸಾಯಂಕಾಲ 7-45 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ಶಹಾಪೂರ ಜೇವರ್ಗಿ  ಮೇನ್ ರೋಡ ಅವರಾದ ಕ್ರಾಸದ ಸಮೀಪ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ ನಂ ಕೆ.ಎ-28, ಇ.ಎ-0063 ನೇದ್ದರ ಮೇಲೆ ರಾಮು ತಂದೆ ಭಿಮಯ್ಯ ಇತನಿಗೆ ಕೂಡಿಸಿಕೊಂಡು ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ  ಮೇಲೆ ಶಹಾಪೂರ ಕಡೆಯಿಂದ ಜೇವರ್ಗಿ ಕಡೆಗೆ ಅತಿವೇಗ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ನಡೆಯಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಮುಂದುಗಡೆ ರೋಡಿನ ಮೇಲೆ ರಸ್ತೆ ಸುಗಮ ಸಂಚಾರ ನಿಯಮ ಪಾಲಿಸದೆ ಮತ್ತು ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಲೈಟ್ ಹಾಕದೇ, ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಲಾರಿ ನಂ ಕೆಎ-28-ಎ-7323 ನೇದ್ದರ ಹಿಂಭಾಗಕ್ಕೆ ಜೋರಾಗಿ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದ ಪರಿಣಾಮ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲ್ ಸಮೇತ ರೋಡಿನ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದು ನನ್ನ ಮಗ  ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಯೇ ಮೃತ ಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾನೆ. ರಾಮು ಇತನಿಗೆ ಭಾರಿ ಗಾಯಗಳಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಅಂತ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ:150/2012 ಕಲಂ 279, 338,283,  304 (ಎ) ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.
ಅಪರಿಚಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮರಣ ಹೊಂದಿದ್ದ ಬಗ್ಗೆ:
ಅಶೋಕ ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ: ದಿನಾಂಕ:03-10-2012 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ  8-30  ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಗುಲಬರ್ಗಾ ಕೇಂದ್ರ ಬಸ್ಸ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ  ಅಂದಾಜು 40 ರಿಂದ 45 ವಯಸ್ಸಿನ  ಅಪರಿಚಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಯಾವುದೋ ಕಾಯಿಲೆಯಿಂದ ಬಳಲಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದು.  ಮೃತನ ಮೈಮೇಲೆ ಕ್ರೀಮ ಬಣ್ಣದ ಗೆರೆವುಳ್ಳ ಶರ್ಟ ಇದ್ದು ಬಿಳಿಯ ಬಣ್ಣದ ಪ್ಯಾಂಟ ಹಾಗೂ ಒಂದು ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣದ ಟಾವೆಲ್ ಇರುತ್ತದೆ. ಸಾಧಾ ತೆಳ್ಳನೆ ಮೈಕಟ್ಟು ತಿಳಿಗಪ್ಪು ಬಣ್ಣದ ಮೈ ಬಣ್ಣ ದಪ್ಪ ಮೂಗು ಚಪಟೆ ಮುಖ ಕೈಗಳ ಮೇಲೆ ಕಪ್ಪು ಯಾವುದೋ ರೋಗದ ಗಾಯಗಳು ಇದ್ದು ಮೃತನ ಹೆಸರು ವಿಳಾಸ ಗೊತ್ತಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲಾ.  ಆದ್ದರಿಂದ ಶವವನ್ನು  ಜಿಲ್ಲಾ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ  ಶವಗಾರ ಕೊಣೆಯಲ್ಲಿ  ಇಡಲಾಗಿದೆ.  ಇತನ  ಹೆಸರು ವಿಳಾಸ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಿಕರ ಬಗ್ಗೆ  ಮಾಹಿತಿ ಗೊತ್ತಿದ್ದವರು  ಪೊಲೀಸ ಇನ್ಸಪೇಕ್ಟರ ಅಶೋಕ ನಗರ ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆ ಗುಲಬರ್ಗಾ ಮೋಬಾಯಿಲ್  ನಂಬರ    9480803545  ನೇದ್ದಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ 08472-263617 ಅಥವಾ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಂಟ್ರೋಲ ರೂಮ ಗುಲಬರ್ಗಾ  100 ನೇದ್ದಕ್ಕೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸಲು ಕೋರಲಾಗಿದೆ,

RAICHUR DISTRICT REPORTED CRIMES


ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:- 

gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

              ªÀÄ°èPÁdÄð£À vÀAzÉ ±ÉñÀAiÀÄå«. ¸Á: gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ FvÀ£À vÁ¬Ä PÀȵÀÖªÀÄä FPÉAiÀÄÄ¢£ÁAPÀ: 02.10.2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 8.00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ  PÀ¸À ºÁPÀ®Ä ¸ÉÖõÀ£ï ¸ÀPÀð¯ï ºÀwÛgÀ gÉÆÃqï zÁn ºÁPÀ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ L.©. gÉÆÃr£À PÀqɬÄAzÀ PÀ¥ÀÄà §tÚ¸À ¥À®ìgï £ÀA: PÉJ 36/1985 £ÉzÀÝ£ÀÄß CzÀgÀ ¸ÀªÁgÀ£ÀÄ Cwà ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ lPÀÌgï PÉÆnÖzÀÝjAzÀ JqÀ ¥ÀPÀÌr ¸ÉÆAlzÀ ºÀwÛgÀ ¨sÁj ¥ÉmÁÖVzÀÄÝ C®èzÉ C®è°è ¸ÀtÚ ¥ÀÄlÖ vÉgÉazÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ CzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ¸ÀAZÁgÀ UÀÄ£Éß £ÀA: 116/2012 PÀ®A: 279,337,338 L.¦.¹ ¸À»vÀ 187 L.JA. «. PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

              ¢£ÁAPÀ 03-10-2012 gÀAzÀÄ 01-00 J.JA. ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ- UÀAUÁªÀw ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ºÀAa£Á¼À PÁåA¥À ºÀwÛgÀ DgÉÆæ D¢Ã¯ï¥ÁµÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯Áj £ÀA. PÉJ-29-9274 £ÉzÀÝ£ÀÄß ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ PÀqɬÄAzÀ PÁgÀlV PÀqÉUÉ CwªÉÃUÀªÁV C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ JzÀÄgÀÄUÀqÉ PÉ.J¸ï.Dgï.n.¹. §¸ï £ÀA.PÉJ-32-J¥sï-1302 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CwêÉÃUÀªÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ M§âjUÉƧâgÀÄ ¥ÀgÀ¸ÀàgÀ ªÀÄÄRªÀÄÄT lPÀÌgÀ PÉÆnÖzÀÝjAzÀ ¸ÉÊAiÀÄzï SÁeÁ vÀAzÉ ¸ÉÊAiÀÄzï ªÀĻçƧ, 19 ªÀµÀð, ªÀÄĹA. ¯Áj QèãÀgï ¸Á: d»ÃgÀ¨ÁzÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ºÁUÀÆ 6 d£ÀjUÉ   ¸ÁzÁ ªÀÄvÀÄÛ wêÀæ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA:  285/2012 PÀ®A. 279,337,338 L¦¹ & 187 L.JA.« DåPïÖ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ

UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

       PÁªÀÄtÚ vÀAzÉ ®¸ÀVjAiÀÄ¥Àà ®ªÀiÁt 55 ªÀµÀð MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á|| ºÀqÀUÀ° vÁAqÁ. ªÀÄvÀÄÛ 1] ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà vÀAzÉ ®¸ÀVjAiÀÄ¥Àà ®ªÀiÁt EªÀgÀÄ CtÚ-vÀªÀÄäA¢jzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀj§âjUÉ FUÉÎ 15 ªÀµÀðUÀ½AzÀ ºÉÆ®zÀ §zÀÄ«£À «µÀAiÀÄzÀ°è dUÀ¼À EzÀÄÝ CªÀj§âjUÉ DUÁUÀ ¨Á¬Ä ªÀiÁw dUÀ¼ÀUÀ¼ÁUÀÄwÛzÀÄÝ PÁªÀÄtÚ£ÀÄ  ºÉÆUÀ° ©qÀÄ CAvÁ ¸ÀĪÀÄä¤zÀÄÝ ¢£ÁAPÀ 02-10-12 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀiÁAPÁ® 7-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ DvÀ£ÀÄ  vÀ£Àß ªÀÄPÀ̽UÉ ºÉÆ®zÀ §zÀÄ«£À°èzÀÝ VqÀUÀ¼À «µÀAiÀÄzÀ°è §Ä¢ÝªÀiÁvÀÄUÀ¼À£ÀÄß ºÉüÀÄwÛzÁÝUÀ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉ E§âgÀÆ PÀÆr §AzÀÄ  »A¢£À ¹nÖ¤AzÀ PÉÆqÀ°¬ÄAzÀ vÀ¯ÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ¥Àr¹zÀÝ®èzÉà ©r¸À®Ä §AzÀ DvÀ£À  ªÀÄPÀ̽UÉ PÀnÖUɬÄAzÀ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀÄ¹Ì oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 110/2012 PÀ®A 504,323.324,506 ¸À»vÀ 34 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

ªÀÄgÀuÁAwPÀ ºÀ¯Éè ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

                ±ÀAPÀæ¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ¥Àà ®ªÀiÁt 25 ªÀµÀð MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á|| ºÀqÀUÀ° vÁAqÁ. vÀAzÉ ªÀÄvÀÄÛ PÁªÀÄtÚ vÀAzÉ ®¸ÀVjAiÀÄ¥Àà ®ªÀiÁt ºÀqÀUÀ° vÁAqÁ. EªÀgÀÄ CtÚ-vÀªÀÄäA¢jzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀj§âjUÉ FUÉÎ 15 ªÀµÀðUÀ½AzÀ ºÉÆ®zÀ §zÀÄ«£À «µÀAiÀÄzÀ°è dUÀ¼À EzÀÄÝ CªÀj§âjUÉ DUÁUÀ ¨Á¬Ä ªÀiÁw dUÀ¼ÀUÀ¼ÁUÀÄwÛzÀÄÝ ±ÀAPÀæ¥Àà£ÀÄ  ºÉÆUÀ° ©qÀÄ CAvÁ ¸ÀĪÀÄä¤zÀÄÝ ¢£ÁAPÀ 02-10-12 gÀAzÀÄ PÁªÀÄtÚ vÀAzÉ ®¸ÀVjAiÀÄ¥Àà EªÀ£ÀÄ ±ÀAPÀæ¥Àà£À ªÉÄïɠ £ÉÃ¥ÀºÁQ M¨ÉÆâç⠸ÀƼÉà ªÀÄPÀ̼À£ÀÄß MzÉAiÀÄÄvÉÛ£É CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊAiÀÄÄwÛzÁÝUÀ ±ÀAPÀæ¥Àà£ÀÄ «ZÁj¹zÀÝPÉÌ, CªÀ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉ E§âgÀÆ PÀÆr »A¢£À ¹nÖ¤AzÀ PÉƯɪÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ   PÉÆqÀ°¬ÄAzÀ DvÀ£À  CtÚ£À vÀ¯ÉUÉ ªÉÄzÀ¼ÀÄ ºÉÆgÀUÀqÉ §gÀĪÀAvÉ ºÉÆqÉzÀÄ ¨sÁjgÀPÀÛUÁAiÀÄ¥Àr¹zÀÝ®èzÉà DvÀ¤UÀÆ ¸ÀºÀ PÉÆqÀ°¬ÄAzÀ vÀ¯ÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ¥Àr¹zÀÄÝ. DvÀ£À  vÀAzÉUÉ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉ §qÉ ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉCAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀÄ¹Ì oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 109/2012 PÀ®A 504,324,307 ¸À»vÀ 34 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀtzÁR°¹PÉÆAqÀvÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ::-    
 
          gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 03.10.2012 gÀAzÀÄ 74 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr  13600/- gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 03-10-2012This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 03-10-2012

¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï ¸ÀA: 08/2012 PÀ®A: 174 ¹Dg惡:-
ಮೃತ್ತ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ತಂದೆ ಅಮೀನಸಾಬ ಅತಾರ ವಯ 45 ವರ್ಷ ಜಾತಿ: ಮುಸ್ಲಿಂ ಉದ್ಯೋಗ: ಸಹ ಶಿಕ್ಷಕ ಸಾ: ಸಂತಪೂರ ಇತನಿಗೆ ಸುಮಾರು ಮೂರು ತಿಂಗಳಿಂದ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ನೋವು ಆಗುತ್ತಿದ್ದರಿಂದ ಮಹಾವೀರ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಹೈದ್ರಾಬಾದಲ್ಲಿ ಶಸ್ತ್ರ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದು ನೋವು ಕಡಿಮೆಯಾಗದ ಕಾರಣ ಉದಗೀರ ಸರಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಮತ್ತು ಲಾತೂರ ಸರಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆದು ನಂತರ ಹೆಚ್ಚಿನ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕುರಿತು ದಿನಾಂಕ 06-09-2012 ರಂದು 0950 ಗಂಟೆಗೆ ಸಿವಿಲ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಸೋಲಾಪೂರದಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕುರಿತು ಸೇರಿಕ ಆಗಿದಾಗ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಫಲಕಾರಿಯಾಗದೆ ದಿನಾಂಕ 22-09-2012 ರಂದು 0845 ಗಂಟೆಗೆ ಮೃತ್ತ ಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾನೆ, CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢ jºÁ£Á ¨ÉUÀA UÀAqÀ E¸Áä¬Äïï CvÁgÀ ªÀAiÀÄ 35 ªÀµÀð eÁ, ªÀÄĹèA G, ªÀÄ£É PÉ®¸À ¸Á, ¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀgÀªÀgÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA: 150/2012 PÀ®A: 279,337,338 L¦¹  eÉÆÃvÉ 187 L.JA.« JPÀÖ :-
¢£ÁAPÀ 01/10/2012 gÀAzÀÄ 1900 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà £ÁUÉñÀ vÀAzÉ C±ÉÆÃPÀ ªÀAiÀÄ 13 ªÀµÀð eÁw ªÀqÀØgÀ «zÁåyð  ¸Á: RAqÉæ vÁAqÁ ¨sÁ°Ì¬ÄAzÀ vÁAqÁPÉÌ s¸ÉÊPÀ® ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ¸ÀzÀj ¸ÉÊPÀ® PÀgÀt £ÀqɸÀÄwÛzÀÄÝ »AzÉ £Á£ÀÄ PÀĽwzÀÄÝ ¨sÁ°Ì zÁzÀgÀ zÁn CªÀÄgÀ RAqÉæ gÀªÀgÀ ºÉƸÀ PÀlÖqÀzÀ ºÀwÛgÀ §AzÁUÀ JzÀÄgÀUÀqɬÄAzÀ CAzÀgÉ CA¨É¸ÁAUÀ« PÁæ¸À¢AzÀ ¨sÁ°Ì PÀqÉUÉ M§â fÃ¥À ZÁ®PÀ vÀ£Àß ªÁºÀ£À Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ £ÀqɸÀÄvÁÛ §AzÀÄ £ÀªÀÄäUÉ rQÌ ªÀiÁr ªÁºÀ£À ¸À»vÀ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É CzÀjAzÀ £À£Àß ºÀuÉUÉ,vÀ¯ÉUÉ ªÀÄvÀÄÛ §®UÁ°UÉ ¨sÁj gÀPÀÛ UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ ªÀÄvÀÄÛ PÀgÀt FvÀ£À vÀ¯ÉAiÀÄ §® ¨sÁUÀPÉÌ ¨sÁj gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £Á¯ÉUÉ gÀPÀÛ UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


¨sÁ°Ì UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA: 112/2012 PÀ®A: 366(J) L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 3 ¨Á®å «ªÁºÀ PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ 02-10-2012 gÀAzÀÄ 2030 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw C¤ÃvÁ UÀAqÀ ¥ÀæPÁ±À ªÀiÁ£ÀÆgÉ ¸Á: PÁ¸ÀgÀvÀÄUÁAªÀ EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ªÀiËTPÀ ºÉýPÉ ¤ÃrzÀÄÝ CzÀgÀ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ £ÀªÀÄUÉ M§â¼ÀÄ 16 ªÀµÀðzÀ ºÉtÄÚ ªÀÄUÀ¼ÀÄ EzÀÄÝ. DPÉAiÀÄ ºÉ¸ÀgÀÄ C²éä CAvÁ EgÀÄvÀÛzÉ. CªÀ¼ÀÄ 10£Éà vÀgÀUÀwAiÀÄ°è vÉÃUÀqÉðAiÀiÁV ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è EgÀÄvÁÛ¼É. ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 2 wAUÀ¼À »AzÉ £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £À£Àß UÀAqÀ ¥ÀæPÁ±À ªÀiÁ£ÀÆgÉ PÀÆ° PÉ®¸ÀPÉÌ ºÉÆÃzÁUÀ £ÀªÀÄä ªÀÄUÀ¼ÁzÀ C²éä M§â¼É ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è EzÀݼÀÄ. £ÁªÀÅ PÀÆ° PÉ®¸À ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ ¸ÁAiÀiÁAPÁ® ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ £ÉÆÃqÀĪÀµÀÖgÀ°è £ÀªÀÄä ªÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è EgÀ°¯Áè. £ÀAvÀgÀ £ÀªÀÄUÉ UÉÆvÁVzÉãÉAzÀgÉ PÁ¸ÀgÀvÀÄUÁAªÀªÁrAiÀÄ DgÉÆæ gÁZÀAiÀiÁå vÀAzÉ ²ªÀgÁd ¸Áé«Ä JA§ÄªÀ£ÀÄ £ÀªÀÄä ªÀÄUÀ½UÉ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉƼÀÄîvÉÛÃ£É CAvÁ ¥sÀƸÀ¯Á¬Ä¹ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ vÀĪÀÄPÀÆjUÉ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. CAvÁ £ÀªÀÄä ªÀÄUÀ¼ÀÄ £ÀªÀÄUÉ ¥sÉÆãÀ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ w½¹gÀÄvÁÛ¼É. ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 8 ¢ªÀ¸ÀUÀ¼À £ÀAvÀgÀ E§âgÀÄ ªÀÄgÀ½ £ÀªÀÄä UÁæªÀÄPÉÌ §AzÀÄ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆæEªÀ£ÀÄ £ÀªÀÄä ªÀÄUÀ½UÉ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èAiÉÄà ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA: 101/2012 PÀ®A: 279,337,338, L.¦.¹. eÉÆvÉ 187 L.JA.«. DPÀÖ :-
ದಿನಾಂಕ 02/10/2012  ರಂದು 1600 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ಜಾನಾಪೂರ- ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ರಸ್ತೆಯ ಮೇಲೆ ಜಾಜಾಪೂರ ಗ್ರಾಮದ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯ ಹತ್ತಿರ  ಮಹಿಂದ್ರಾ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮೋ ಮಿನಿವ್ಯಾನ್ ನಂ ಕೆಎ-56-0775 ನೇದರ ಚಾಲಕ ತನ್ನ ವಾಹನವನ್ನು ಅತಿ ವೇಗ ಹಾಗು ನಿಷ್ಕಾಳಜಿತನದಿಂದ ಚಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಅಪ್ಪಿ ಆಟೋ ನಂ ಕೆಎ39-3129 ನೇದಕ್ಕೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಮಾಡಿದ ಪರಿಣಾಮ ಸದರಿ ಅಪ್ಪಿ ಆಟೋ ಪಲ್ಟಿಯಾಗಿ ಉರುಳಿ ಬಿದ್ದಿದರಿಂದ ಆಟೋದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತ ಫರ್ಯಾದಿಯ ²æà ¯Á®¥Áà vÀAzÉ ¨Á¼À¥Àà WÀAmÉ ªÀAiÀÄ  48 ªÀµÀð ¸Á: eÁ£Á¥ÀÆgÀ ಟೊಂಕಕ್ಕೆ ಭಾರಿ ಗುಪ್ತಗಾಯ ಮತ್ತು ಇನ್ನೂಳಿದ ಇಬ್ಬರಿಗೆ ಸಾದಾ ಗುಪ್ತಗಾಯ ಆಗಿರುತ್ತವೆ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

aAZÉÆý ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA: 84/2012 PÀ®A: 87 PÉ.¦.JPïÖ :-
¦üAiÀiÁ𢠲æà J£ï.ªÉÊ UÀÄAqÀÄgÁªÀ ¦.J¸ï.L RlPÀ aAZÉÆý gÀªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ-2/10/12 gÀAzÀÄ ¨ÁeÉÆüÀUÁ PÁæ¹UÉ £ÁgÁAiÀÄtgÁªÀ ¸ÀA¨Áf gÀªÀgÀ QgÁt CAUÀr JzÀÄgÀÄUÀqÉ ºÀt ¥ÀtPÉÌ ºÀaÑ 3 J¯ÉAiÀÄ £À¹Ã©£À dÆeÁl DqÀÄwÛgÀĪÀ §UÉÎ ªÀiÁ»w w½zÀÄPÉÆAqÀÄ ¨ÁeÉÆüÀUÁ UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃV dÆeÁl DqÀÄwÛzÀÝ 1] §¸ÀAiÀiÁå vÀAzÉ UÀÄgÀAiÀiÁå ¸Áé«Ä ¸Á-ªÀiÁ«£ÀºÀ½î 2] ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ©üêÀÄuÁÚ GqÀ¨Á¼É ¸Á-ªÀiÁ«£ÀºÀ½î 3] ¸ÀAdÄPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ PÁ²£ÁxÀ ²ªÀUÉÆAqÀ ¸Á-SÁ±ÉA¥ÀÆgÀ 4] ¸ÀAvÉÆõÀ vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀ¥Áà UÉÆÃgÁ ¸Á-»¥ÀàgÀUÁ 5] ªÀÄ®è¥Áà vÀAzÉ ªÀiÁgÀÄw PÀteÉ ¸Á-ªÀÄzÀPÀnÖ 6] «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ §¸À¥Áà vÁ¼ÀªÀÄqÀV ¸Á-ªÀiÁ«£ÀºÀ½î 7] £ÁgÁAiÀÄt vÀAzÉ ¨Á® UÀAUÁzsÀgÀ ¸ÀA¨Áf ¸Á-¨ÁeÉÆüÀUÁ gÀªÀgÀ£ÀÄß »rzÀÄ dÆeÁlPÉÌ ¸ÀA§AzsÀ ¥ÀlÖ 1150=00 gÀÆ¥Á¬Ä 52 E¹àÃl J¯ÉUÀ¼ÀÄ DgÉÆævÀgÀ£ÀÄß §A¢ü¹ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

§¸ÀªÀ PÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA: 138/2012 PÀ®A: 379 L¦¹ :-
¦üAiÀiÁ𢠲æà D£ÀAzÀ vÀAzÉ ªÀĺÁzÉêÀ ¹AzsÉ ªÀAiÀÄ 29 ªÀµÀð eÁw J¸ï.¹. (zÀ°vÀ) G/ ªÁå¥ÁgÀ ¸Á; ¸À¸ÁÛ¥ÀÆgÀ vÁ; §¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¢£ÁAPÀ 30/09/2012 gÀAzÀÄ ªÀÄÄA¨Á¬Ä AiÀÄ°è ¸ÁUÀgÀ mÁæ£ïì¥ÉÆÃlðzÀ°è vÀªÀÄä C±ÉÆÃPÀ °¯ÁåAqï ¯Áj £ÀA. PÉ.J. 56/0154 £ÉßÃzÀgÀ°è 16. l£Àß ¹Öïï gÁqï ¯ÉÆÃqï ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ZÁ®PÀ «Ä°AzÀ UÁAiÀÄPÀªÁqÀ EvÀ£ÀÄ ªÀÄÄA¨Á¬Ä ¬ÄAzÀ ºÉÆÃgÀlÄ ¢£ÁAPÀ 01/10/2012 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® ¸À¸ÁÛ¥ÀÆgÀPÉÌ §AzÀÄ CAzÀÄ gÁwæ ªÀÄ£É ªÀÄÄAzÉ ¯Áj ¤°è¹ ¢£ÁAPÀ 02/10/2012 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 11,00 UÀAmÉUÉ ¯ÁjAiÀÄ ¸ÀtÚ¥ÀÄlÖ j¥ÉÃj PÀÄjvÀÄ ¸À¸ÁÛ¥ÀÆgÀ §AUÁèzÀ ªÉÄÃ¯É £À£Àß J¸ï.n.r. ªÀÄÄAzÉ ¯Áj ZÁ®PÀ ¯Áj ¤°è¹ j¥ÉÃj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄ®UÀ®Ä gÁwæ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É gÁwæ 11,30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £ÀªÀÄä vÀAzÉ £À£Àß ªÉÆèÁ¬Ä¯ïUÉ PÀgÉ ªÀiÁr §AUÁèzÀ ªÉÄÃ¯É ¤°è¹zÀ £ÀªÀÄä ¯Áj E¯Áè JAzÀÄ w½¹zÁUÀ vÀPÀët ¸À¸ÁÛ¥ÀÆgÀ¢AzÀ ¸À¸ÁÛ¥ÀÆgÀ §AUÁèPÉÌ §AzÀÄ ¯Áj ¤°è¹zÀ ¸ÀܼÀzÀ°è £ÉÆÃqÀ®Ä ¯Áj EgÀ°¯Áè DzÀÝjAzÀ £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £ÀªÀÄä CtÚ E§âgÀÄ PÀÆr ¨sÀAUÀÆgÀ ¨ÁqÀðgÀ¢AzÀ ºÀ½î ¨ÁqÀðgÀ ªÀgÉUÉ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÄqÀ©, UÀÄtwÃxÀðªÁr, §¸ÀªÀPÀ¯Áåt, ªÀÄÄAvÁzÀ PÀqÉ ¯Áj ¥ÀvÉÛ PÀÄjvÀÄ ºÀÄqÀÄPÁrzÀgÀÄ ¹UÀ°¯Áè AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ ¸À¸ÁÛ¥ÀÆgÀ §AUÁèzÀ ªÉÄÃ¯É ¤°è¹zÀ £À£Àß C±ÉÆÃPÀ °¯ÁåAqï ¯Áj £ÀA. PÉ.J.56/0154 £ÉßÃzÀgÀ°è EzÀÝ ¹Öïï gÁqï ¯ÉÆÃqï ¸ÀªÉÄÃvÀ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ ¯ÁjAiÀÄ CAzÁdÄ QªÀÄävÀÄÛ 12.00000/- gÀÆ¥Á¬Ä EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

  

PÉÆ¥Àà¼À f¯ÉèAiÀÄ°è ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀt

1) PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 189/2012 PÀ®A. 279, 338 L.¦.¹:

¢£ÁAPÀ: 02-10-2012 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 07:00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ PÉÆ¥Àà¼À- PÀĵÀÖV gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄïÉ, ºÀnÖ PÁæ¸ï ºÀwÛÃgÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ gÀ«ÃAzÀæ EªÀgÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃ.¸ÉÊ.£ÀA.PÉ.J-37/J¯ï-5704 £ÉÃzÀÝgÀ°è PÀĵÀÖV PÀqɬÄAzÀ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ JzÀÄgÀUÀqɬÄAzÀ DmÉÆà £ÀA: PÉ.J-35/©-0645 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ªÉÄʧƧ ¸Á:¨ÉêÀÇgÀ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß DmÉÆêÀ£ÀÄß PÉÆ¥Àà¼À PÀqɬÄAzÀ CwªÉÃUÀªÁV, C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ §®PÉÌ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ gÀ«ÃAzÀæ EªÀgÀ ªÉÆÃ.¸ÉÊ.£ÀA.PÉ.J-37/J¯ï-5704 £ÉÃzÀÝPÉÌ lPÀÌgïPÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹zÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢ gÀ«ÃAzÀæ EvÀ¤UÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. PÁgÀt DmÉÆà ZÁ®PÀ ªÉÄʧƧ ¸Á:¨ÉêÀÇgÀ EvÀ£À ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀV¹ CAvÁ ¦üAiÀiÁ𢠸ÁgÀA±À ªÉÄðAzÀ ²æà ªÀĺÁAvÉñÀ ¸ÀdÓ£À ¦.J¸ï.L (UÁæ) ¥Éưøï oÁuÉ PÉÆ¥Àà¼À gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

DPÀæªÀÄ ªÀÄzsÀå ªÀiÁgÁl ¥ÀæPÀgÀt

2) PÀÄPÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 108/2012 PÀ®A. 32, 34 PÀ£ÁðlPÀ C§PÁj PÁAiÉÄÝ:

¢£ÁAPÀ 02.10.12 gÀAzÀÄ gÁwæ 9.40 UÀAmÉUÉ
²æà AiÀÄ®è¥Àà J.J¸ï.L PÀÄPÀ£ÀÆgÀ oÁuÉ EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV MAzÀÄ ªÀgÀ¢AiÀÄ£ÀÄß ºÁdgÀ¥Àr¸ÀzÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉãÀAzÀgÉ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 02.10.2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 8.00 UÀAmÉUÉ vÁ£ÀÄ oÁuÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ PÀÄPÀ£ÀÆgÀzÀ°è D±ÀæAiÀÄ ¨Ágï ±Á¥ï ªÀÄÄAzÉ EAzÀÄ UÁA¢ü dAiÀÄAw ¤«ÄvÀå ªÀÄzsÀå ªÀiÁgÁl ¤µÉÃzsÀ EzÀÝgÀÆ ¸ÀºÀ PÀ¼ÀîvÀ£À¢AzÀ ªÀÄzsÀå ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝgÉ CAvÁ RavÀªÁzÀ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ºÁdjzÀÝ ¦.¹ 353 ªÉAPÀmÉñÀ EªÀgÀ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ E§âgÀÆ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ PÀ¼ÀîvÀ£À¢AzÀ ªÀÄzsÀå ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀĪÀªÀgÀ zÁ½ §UÉÎ ¥ÀAZÀjUÉ ªÀiÁ»w w½¹ £ÀAvÀgÀ vÁ£ÀÄ ¸ÀAUÀqÀ ºÉZï.¹ 142 ¦.¹ 353, 405 gÀªÀgÀ£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀAZÀjUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ oÁuɬÄAzÀ gÁwæ 8.15 UÀAmÉUÉ ºÉÆgÀlÄ PÀÄPÀ£ÀÆgÀ D±ÀæAiÀÄ ¨Ágï PÀA¥ËAqÀ ªÀÄgÉUÉ ¤AvÀÄ £ÉÆÃqÀ¯ÁV M§â£ÀÄ D±ÀæAiÀÄ ¨Ágï ªÀÄÄAzÉ ¯ÉÊn£À ¨É¼ÀQ£À°è d£ÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄzsÀå ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ£ÀÄß £ÉÆÃr ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ vÁ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ zÁ½ ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÉưøÀgÀ£ÀÄß d£ÀgÀÄ £ÉÆÃr NrºÉÆÃVzÀÄÝ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀĪÀªÀ£ÀÄß »rzÀÄ CªÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À «ZÁj¸À®Ä CªÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ ªÀįÉèñÀ¥Àà vÀAzÉ azÁ£ÀAzÀ¥Àà ¨ÉÆë ªÀAiÀÄ 34 eÁ. ªÀqÀØgÀ G. D±ÀæAiÀÄ ¨Ágï ªÀiÁå£ÉÃdgÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁgÁlUÁgÀ UÀAUÁªÀw ªÀÄÄgÁj £ÀUÀgÀ ºÁ.ªÀ. PÀÄPÀ£ÀÆgÀ CAvÁ ºÉýzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À ºÀwÛgÀ MAzÀÄ N®Ø mÁªÀgÀ£ï «¹Ì CAvÁ §gÉzÀ gÀnÖ£À ¨ÁPÀì£À°è 180 JA.J¯ï ªÀÄzÀåzÀ gÀnÖ£À ¨Ál° MlÄÖ 30 ¨Ál°UÀ½zÀÄÝ CªÀÅUÀ¼À CAzÁd QªÀÄvÀÄÛ 1500=00 gÀÆ E£ÉÆßAzÀÄ ºÉʪÀqÀð «¹Ì CAvÁ §gÉzÀ ¨ÁPÀì£À°è 180 JA.J¯ï ªÀÄzÀåzÀ gÀnÖ£À ¨Ál°UÀ¼ÀÄ MlÄÖ 24 ¨Ál°UÀ½zÀÄÝ CªÀÅUÀ¼À MlÄÖ CA.Q 1200=00 gÀÆUÀ½zÀÄÝ EªÀÅUÀ¼À ªÀiÁgÁlzÀ §UÉÎ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ «ZÁj¸À®Ä ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ vÀªÀÄä ¨Ágï ±Á¥sÀ ªÀiÁ°ÃPÀgÀÄ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀ®Ä w½¹zÀ ªÉÄÃgÀUÉ PÀ¼ÀîvÀ£À¢AzÀ ªÀiÁgÀÄwÛgÀĪÀzÁV ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ°ÃPÀgÀ ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À vÀ£ÀUÉ UÉÆwÛgÀĪÀ¢®è CAvÁ ºÉýzÀ£ÀÄ. ²æÃ. ªÀĺÁAvÀ¥Àà ºÉZï.¹ 55 J¸ï.ºÉZï.N.PÀÄPÀ£ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

PÉƯÉUÉ ¥ÀæAiÀÄvÀß ¥ÀæPÀgÀt

3) vÁªÀgÀUÉÃgÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 56/2012 PÀ®A. 324, 307 ¸À»vÀ 3(1)(10) J¸ï.¹./J¸ï.n. PÁAiÉÄÝ 1989:

¢£ÁAPÀ: 02/10/2012 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 6-30 UÀAmÉUÉ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæ, vÁªÀgÀUÉÃgÁ¢AzÀ JA.J¯ï.¹. ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ D¸ÀàvÉæUÉ ¨sÉÃn ¤Ãr aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛzÀÝ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ²æà ±ÁåªÀÄ¥Àà vÀAzÉ ¤AUÀ¥Àà vÀ¼ÀªÁgÀ, ªÀAiÀĸÀÄì 56 ªÀµÀð, eÁ: ªÁ°äÃQ, G: UËArPÉ®¸À, ¸Á: «gÀÄ¥Á¥ÀÄgÀ vÁ: PÀĵÀÖV EªÀgÀ ºÉýPÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ, ¸ÁgÁA±ÀªÉãÉAzÀgÉ £À£ÀUÉ FUÉÎ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ªÀµÀðUÀ½AzÀ °AUÀzÀºÀ½î UÁæªÀÄzÀ zÀÄgÀÄUÀ¥Àà vÀAzÉ PÀAoÉÃUËqÀ ªÀiÁ°UËqÀæ EªÀ£À ¥ÀjZÀAiÀÄ«gÀÄvÀÛzÉ. £Á£ÀÄ UËArPÉ®¸ÀPÉÌAzÀÄ °AUÀzÀºÀ½î UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃzÁUÀ CªÀgÀ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃV §gÀÄwÛzÉÝ£ÀÄ. £ÀAvÀgÀ £Á£ÀÄ FUÉÎ MAzÀÄ ªÀµÀðUÀ½AzÀ DUÁUÀ CªÀgÀ ºÉÆ®PÉÌ PÉ®¸À ªÀiÁqÀ®Ä ºÉÆÃUÀÄwÛzÉÝ£ÀÄ. zÀÄgÀÄUÀ¥Àà£ÀÄ vÀ£Àß ºÉAqÀwAiÀiÁzÀ ²æêÀÄw ®PÀëöäªÀÄä EªÀgÀ ²Ã®zÀ ªÉÄÃ¯É §®ªÁV ¸ÀA±ÀAiÀÄ¥ÀqÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ. PÁgÀt £À£ÀUÉ EzÉà «µÀAiÀĪÁV F »AzÉ vÁQÃvÀÄ ªÀiÁrzÀÝ£ÀÄ. EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 02-10-2012 gÀAzÀÄ £Á£ÀÄ °AUÀzÀºÀ½î UÁæªÀÄPÉÌ UËArPÉ®¸ÀPÉÌ ºÉÆÃUÀ¨ÉÃPÁVzÀÄÝ, zÀÄgÀÄUÀ¥Àà£À ºÉÆ®ªÀ£ÀÄß ºÀgÀUÀĪÀ PÀÄjvÀÄ £À£Àß ªÀÄUÀ zÉêÉÃAzÀæ EªÀ£À£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV CªÀ£À£ÀÄß ºÉÆ®zÀ°è ©lÄÖ £Á£ÀÄ °AUÀzÀºÀ½îAiÀÄ°è ºÉÆÃzÉ£ÀÄ. £ÀAvÀgÀ ¸ÀAeÉ £À£Àß PÉ®¸À ªÀÄÄV¢zÀÝjAzÀ £À£Àß ªÀÄUÀ£À£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀgÁ¬ÄvÉAzÀÄ zÀÄgÀÄUÀ¥Àà£À ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃzÉ£ÀÄ. £À£Àß ªÀÄUÀ E£ÀÆß ºÉÆ® ºÀgÀUÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ. PÁgÀt £Á£ÀÄ zÀÄgÀÄUÀ¥Àà£À ªÀÄ£É ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV CªÀ£À ºÉAqÀw ®PÀëöäªÀÄä¼ÉÆA¢UÉ ªÀiÁvÀ£ÁrPÉÆAqÀÄ PÀĽwzÉÝ£ÀÄ. D ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è zÀÄgÀÄUÀ¥Àà£ÀÄ £À£Àß ºÀwÛgÀ §AzÀÄ "¯Éà ¤ªÀiËä£À £À£Àß CtÚ£À ¸ÀªÀiÁ£À w¼ÉÆÌÃArzÀß®è¯Éà ¨ÁåqÀ ¸ÀƼÉêÀÄUÀ£À £À£Àß ºÉArÛ eÉÆvÉUÉ C¢AiÉÄãÀ¯ÉÃ" CAvÁ C£ÀÄßvÁÛ M«ÄäAzÉƪÉÄä¯Éà £À£ÀߣÀÄß PÉÆ¯É ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ vÀ£Àß PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ PÉÆrè¬ÄAzÀ £À£Àß ºÀuÉUÉ, vÀ¯ÉUÉ »A¨sÁUÀzÀ°è, §®UÀzÀÝPÉÌ ºÉÆqÉzÀ£ÀÄ. £Á£ÀÄ PÀÆUÀÄvÁÛ £À£Àß JqÀUÉÊAiÀÄ£ÀÄß CqÀØ »rzÁUÀ £À£Àß JqÀUÉÊ ªÀÄÄAUÉÊUÀÆ ¸ÀºÁ PÉÆrè¬ÄAzÀ §®ªÁV ºÉÆqÉzÀ£ÀÄ. DUÀ £À£ÀߣÀÄß ©r¹PÉƼÀî®Ä §AzÀ ®PÀëöäªÀÄä½UÀÆ ¸ÀºÁ PÉÆrèAiÀÄ KlÄ ©¢ÝgÀÄvÀÛzÉ. ¥ÀjuÁªÀĪÁV £À£ÀUÉ ºÀuÉAiÀÄ ªÉÄïÁãUÀ, vÀ¯ÉAiÀÄ »A¨sÁUÀ ºÁUÀÆ §®¨sÁUÀzÀ°è ªÀÄvÀÄÛ JqÀUÉÊ ªÀÄÄAUÉÊUÉ ¨sÁjà gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ, DUÀ ¸ÀAeÉ 4-30 UÀAmÉAiÀiÁVgÀ§ºÀÄzÀÄ. £Á£ÀÄ PÀÆUÀĪÀ zsÀé¤ PÉý C°èUÉ §AzÀ £À£Àß ªÀÄUÀ zÉêÉÃAzÀæ£ÀÄ £ÀªÀÄä£ÀÄß ©r¹PÉÆArzÀÄÝ, PÀÆqÀ¯Éà 108 ªÁºÀ£ÀPÉÌ ¥sÉÆÃ£ï ªÀiÁrzÀ£ÀÄ. ªÁºÀ£À §AzÀ £ÀAvÀgÀ CzÀgÀ°è £Á£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ®PÀëöäªÀÄä E§âgÀÆ ªÁºÀ£ÀzÀ°è aQvÉìUÁV ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæ, vÁªÀgÀUÉÃgÁPÉÌ §AzÀÄ zÁR¯ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.
²æà gÉêÀ¥Àà ºÉZï. PÀnÖªÀĤ ¦.J¸ï.L. vÁªÀgÀUÉÃgÁ ¥Éǰøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

QgÀÄPÀļÀ ¥ÀæPÀgÀt

4) ºÀ£ÀĪÀĸÁUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 105/2012 PÀ®A. 498(J), 324, 504, 506 ¸À»vÀ 149 L.¦.¹:.

¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼ÁzÀ ²æêÀÄw ±ÀAPÀæªÀÄä @ gÉÃtÄPÁ UÀAqÀ ¥ÀgÀ¸À¥Àà eÉÆÃV ªÀAiÀÄ: 21 ªÀµÀð eÁw: PÀÄgÀħgÀ G:ºÉÆîªÀÄ£ÉPÉ®¸À ¸Á:UÀÄqÀzÀÆgÀPÀ¯ï vÁ:PÀĵÀÖV ¢£ÁAPÀ: 14-03-2009 gÀAzÀÄ UÀÆqÀzÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ DgÉÆæ ¥ÀgÀ¸À¥Àà vÀAzÉ £ÁgÁAiÀÄt¥Àà eÉÆÃV
gÀªÀgÀ ¸ÀAUÀqÀ ªÀÄzÀĪÉAiÀiÁVzÀÄÝ ªÀÄÆgÀƪÀµÀð ZÀ£ÁßVzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ DgÉÆævÀgÁzÀ 2] £ÁgÁAiÀÄt¥Àà vÀAzÉ ªÀĺÁAvÀ¥Àà eÉÆÃV 3] ²ªÀ£ÀªÀé UÀAqÀ £ÁgÁAiÀÄt¥Àà eÉÆÃV 4] ZÀAzÀ¥Àà vÀAzÉ £ÁgÁAiÀÄt¥Àà eÉÆÃV 5] gÉÃtÄPÁ UÀAqÀ ZÀAzÀ¥Àà eÉÆÃV J®ègÀÆ ¸Á: UÀÆqÀzÀÆgÀPÀ¯ï vÁ: PÀĵÀÖV EªÀgÀÄ EwÛaÃUÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ JgÀqÀÄ wAUÀ½AzÀ ¦üAiÀiÁð¢ UÀAqÀ ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÉ®ègÀÆ ¸ÉÃj ¦üAiÀiÁð¢UÉ AiÀiÁgÁzÀgÉÆA¢UÉ ªÀiÁvÁrzÀgÉ CªÀ¼À ªÉÄÃ¯É «£ÁPÁgÀt ¸ÀA±ÀAiÀÄ ¥ÀlÄÖ ¤Ã£ÀÄ CªÀjªÀgÀ eÉÆvÉ vÀgÀÄUÁqÀÄvÉÛãɯÉà ¸ÀÆ:¼É CAvÁ ªÀÄ£À¹ìUÉ ZÀÄZÀÄѪÀ ºÁUÉ ªÀiÁvÁqÀĪÀÅzÀÄ, ªÀÄvÀÄÛ ¯Éà ¸ÀÆ¼É ¤£ÀUÉ ¸ÀjAiÀiÁV CqÀÄUÉ ªÀiÁqÀ®Ä ªÀÄvÀÄÛ zÀÄrAiÀÄ®Ä §ÀgÀĪÀ¢¯Áè ¤Ã£ÀÄ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ£ÀÄß ºÁ¼ÀĪÀiÁr¢ J¯ÁèzÀgÀÄ ©zÀÄÝ ¸Á¬Ä £ÀªÀÄUÁåPÀ eÉÆÃqÁ¢ CAvÁ ¦üAiÀiÁð¢UÉ ºÉÆqɧqɪÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¦üAiÀiÁð¢ UÀAqÀ£À ªÉÄ£ÀAiÀĪÀgÉ®ègÀÆ ¸ÉÃj ¦üAiÀiÁð¢UÉÉ ªÉÄ°AzÀ ªÉÄÃ¯É `` £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉUÉ RaðUÉ ºÀt E¯Áè ¤Ã£ÀÄ ¤ªÀÄä¥Àà¤UÉ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃV PÀÄjªÀiÁj ºÀt vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨Á CAvÁ QÃgÀÄQj ªÀiÁqÀÄvÁÛ «£ÁPÁgÀt ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¸ÀtÚ ¸ÀtÚ «µÀAiÀÄPÉÌ ¹qÀÄPÀÄ ¹qÀÄPÀÄ ªÀiÁqÀÄvÁÛ ªÀiÁ£À¹ÃªÁV ªÀÄvÀÄÛ zÉÊ»PÀªÁV QgÀÄPÀļÀ ¤ÃqÀÄwÛzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¢£ÁAPÀ:21-09-2012 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 10-00 UÀAmÉUɸÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼ÀÄ vÀ£Àß UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ vÀ£ÀUÉ vÀ£Àß UÀAqÀ ¥ÀgÀ¸À¥Àà eÉÆÃV ªÀÄvÀÄÛ vÀ£Àß ªÀiÁªÀ £ÁgÁAiÀÄt¥Àà ªÀÄvÀÄÛ vÀ£Àß CvÉÛà ²ªÀ£ÀªÀé ºÁUÀÆ vÀ£Àß ªÉÄÊzÀÄ£À ZÀAzÀ¥Àà ªÀÄvÀÄÛ vÀ£Àß £ÉÃVtÂÚ AiÀiÁzÀ gÉÃtÄPÁ gÀªÀgÉ®ègÀÆ PÀÆr §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ `` ¯Éà ¸ÀÆ¼É ¤Ã£ÀÄ CªÀjªÀgÀ ¸ÀAUÀqÀ ªÀiÁvÁqÀÄvÁÛ wgÀÄUÁqÀÄwÛ K£À¯Éà JµÀÄÖ ¸À® ºÉüÀ¨ÉÃPÀÄ, ¤£ÀUÉ ¤£Àß vÀAzÉ vÁ¬ÄAiÀĪÀgÀÄ ¤£ÀUÀ EzÀ£Éß PÀ°¸ÁågÉãÀÄ K£ÀÆ PÀ°¹¯Áè ¤Ã£ÀÄ §AeÉ E¢ÝAiÀiÁ ¤£ÀUÉ ªÀÄPÀ̼ÁUÀ®è ¤Ã£ÀÄ £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ£ÀÄß ¨É¼ÀUÀ®è ¤Ã£ÀÄ J°èAiÀiÁzÀgÀÆ ºÁ¼ÁV ºÉÆÃUÀÄ zÀjzÀæ¸ÀÆ¼É FPÉUÉ FUÀÛ G½¸À¨ÉÃqÀj EPÉUÉ ºÉÆrj CAvÁ J®ègÀÆ CªÁZÀå ¨ÉÊzÀÄ, fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ J¼ÉzÁr PÉʬÄAzÀ ¦üAiÀiÁ𢠨ɤßUÉ ªÉÄÊUÉ CwÛvÀÛ J¼ÉzÁr ºÉÆqɧqɪÀiÁr ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆgÉUÉ ºÁQzÀÄÝ DUÀ CªÀgÀ ¥ÀPÀÌzÀ ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÁzÀ AiÀÄ®è¥Àà , ªÀÄvÀÄÛ gÁd¥Àà ªÀtUÉÃj gÀªÀgÀÄ §AzÀÄ dUÀ¼À ©r¹zÀÄÝ £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢ vÀ£Àß vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃV ¸ÀzÀj £ÉqÉzÀ WÀl£ÉAiÀÄ£ÀÄß vÀ£Àß vÀAzÉ vÁ¬ÄAiÀĪÀjUÉ w½¹zÀÄÝ £ÀAvÀgÀ HgÀ»jAiÀÄgÀ°è ZÉað¹ EAzÀÄ vÀqÀªÁV §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß ¤rzÀÄÝ CzÉ. ²æà D£ÀAzÀ ¹ºÉZï.¹-131 ºÀ£ÀªÀĸÁUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.