Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Wednesday, January 20, 2016

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 20-01-2016

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 20-01-2016

alUÀÄ¥Áà ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 05/2016, PÀ®A 143, 147, 148, 324, 504, 506, 307 eÉÆvÉ 149 L¦¹ :-
¦üAiÀiÁ𢠪ÀįÉèñÀ vÀAzÉ «oÀ×® d£ÀªÁqÀ ªÀAiÀÄ: 21 ªÀµÀð, eÁw: ºÉÆðAiÀiÁ, ¸Á: ¨sÉÆÃgÀA¥À½î, vÁ: ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ gÀªÀgÀ vÀAzÉ vÁ¬ÄUÉ 1) ±ÀgÀt¥Áà, 2) gÁdPÀĪÀiÁgÀ, 3) ªÀįÉèñÀ & 4) gÀªÉÄñÀ CAvÀ £Á®ÄÌ d£À UÀAqÀÄ ªÀÄPÀ̽zÀÄÝ, ±ÀgÀt¥Áà EvÀ£ÀÄ ¯Áj ZÁ®PÀ¤zÀÄÝ, ¦üAiÀiÁ¢ ªÀÄvÀÄÛ gÁdPÀĪÀiÁgÀ PÀÆ° PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ, gÀªÉÄñÀ EªÀ£ÀÄ MPÀÌ®ÄvÀ£À PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄvÁÛ£É, ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 3 ªÀµÀð¢AzÀ gÀªÉÄñÀ ºÁUÀÆ NtÂAiÀÄ DgÀw vÀAzÉ zÉêÉAzÀæ¥Àà ¸ÀdÓ£À E§âgÀÄ M§âjUÉƧâgÀÄ ¦æÃw ªÀiÁqÀÄvÁÛgÉ, F «µÀAiÀÄ PÀÄjvÀÄ gÀªÉÄñÀ ºÁUÀÆ zÉêÉÃAzÀæ¥Àà vÀAzÉ £ÀgÀ¸À¥Áà E§âgÀ £ÀqÀÄªÉ ªÉʪÀÄ£À¸ÀÄì ¨É¼ÉzÀÄ DUÁUÀ ¨Á¬Ä ªÀiÁw£À dUÀ¼ÀªÁUÀÄvÁÛ §A¢zÀÄÝ, DzÀgÀÄ ¸ÀºÀ ¸ÀzÀjgÀªÀgÀÄ ¦æÃw¸ÀĪÀÅzÀÄ ©nÖgÀĪÀÅ¢®è, E§âgÀÄ ªÉÆèÉÊ® ªÀÄÄSÁAvÀgÀ ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄwÛzÀÝgÀÄ, DgÀw EªÀ¼ÀÄ PÀ®§ÄVðAiÀÄ°è «zÁå¨sÁå¸À ªÀiÁqÀÄvÁÛ¼É, »ÃVgÀĪÁUÀ  ¢£ÁAPÀ 19-01-2016 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ¢ ºÁUÀÆ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAzÉ «oÀ×®, vÁ¬Ä ±ÀgÀtªÀiÁä, CuÁÚ ±ÀgÀt¥Áà, vÀªÀÄä gÀªÉÄñÀ, CwÛUÉ gÀAfvÁ UÀAqÀ ±ÀgÀt¥Áà ªÀÄvÀÄÛ NtÂAiÀÄ §¸ÀªÀgÁd ¸ÁUÀgÀ J®ègÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) gÁdPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ zÉëAzÀæ, 2) «ÄÃxÀÄ£À vÀAzÉ zÉëAzÀæ, 3) £À«Ã£À vÀAzÉ zÉëAzÀæ, 4) zÉëAzÀæ vÀAzÉ £ÀgÀ¸À¥Áà, 5) DgÀw vÀAzÉ zÉëAzÀæ, 6) ¸ÀIJîªÀiÁä UÀAqÀ zÉëAzÀæ & 7) ±À±ÀÄ vÀAzÉ zÉëAzÀæ J®ègÀÄ ¸Á: ¨ÉÆÃgÀA¥À½î EªÀgÉ®ègÀÆ CPÀæªÀÄ PÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ KPÉÆÃzÉÝñÀ¢AzÀ vÀªÀÄä vÀªÀÄä PÉÊUÀ¼À°è §rUÉ ºÁUÀÆ SÁgÀzÀ ¥ÀÄr »rzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ £ÁªÀÅ KµÀÄÖ ¸À® ºÉýzÀgÀÆ ¸ÀºÀ £ÀªÀÄä ºÀÄqÀÄVUÉ ªÉÆèÉÊ® ªÀÄÄSÁAvÀgÀ ªÀiÁvÀ£ÁqÀĪÀÅzÀÄ ©qÀÄwÛ®è, DgÀw CªÀ¼À ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ ºÉÃUÉ, EAzÀÄ ¤ªÀÄUÉ ©qÀĪÀÅ¢®è §¤ß ºÉÆÃgÀUÉ CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ºÉÆÃgÀUÀqÉ PÀgÉzÁUÀ J®ègÀÆ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É §AzÁUÀ CªÀgÀ°è gÁdPÀĪÀiÁgÀ EvÀ£ÀÄ §rUɬÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ £ÀqÀÄ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÁUÀÆ ºÀuÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ¥Àr¹zÀ£ÀÄ DUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAzÉAiÀĪÀgÀÄ dUÀ¼À ©r¸À®Ä §AzÁUÀ zÉëÃAzÀæ ºÁUÀÆ «ÄÃxÀÄ£À E§âgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAzÉUÉ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ §rUɬÄAzÀ vÀ¯ÉAiÀÄ JqÀ, ºÀuÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ªÀÄvÀÄÛ vÀ¯ÉAiÀÄ »A¨sÁUÀPÉÌ ºÉÆÃqÉzÀÄ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÆ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹zÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAzÉ ¥ÀæeÉÕ vÀ¦àgÀÄvÁÛgÉ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ CtÚ ±ÀgÀt¥Áà EvÀ¤UÉ £À«Ã£À ºÁUÀÆ «ÄxÀÄ£À E§âgÀÄ §rUÉUÀ½AzÀ vÀ¯ÉAiÀÄ »A¨sÁUÀPÉÌ, ºÀuÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄvÀß ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ, DgÀw EPÉAiÀÄÄ SÁgÀzÀ ¥ÀÄr ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ PÀtÂÚ£À°è ºÁQgÀÄvÁÛ¼É, ¸ÀIJîªÀiÁä EPÉAiÀÄÄ ±ÀgÀt¥Áà CªÀ¤UÉ »rzÀÄ jhÄAgÀhiÁ ªÀÄÄ¶× ªÀiÁr EªÀjUÉ ©qÀ¨ÉÃqÁ ºÉÆÃqÉzÀÄ ºÁQ CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ, ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ PÀÄlÄA§zÀªÀjUÉ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ CPÀæªÀÄPÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ, KPÉÆÃzÉÝñÀ¢AzÀ ºÉÆÃqÀzÀÄ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ, UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹ SÁgÀzÀ ¥ÀÆr PÀtÂÚ£À°è ºÁQ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgɪÀÄzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ zÀÆj£À ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.