Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Wednesday, September 19, 2012

GULBARGA DISTRICT REPORTED CRIME


ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣ:
ಚಿಂಚೋಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ:ಶ್ರೀ ಸುದಾಕರ ತಂದೆ ಬಲಭಿಮ ಚವ್ಹಾಣ  ¸Á|| ಹೊದಲೂರು||ಆಳಂದ ಜಿ||ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ ರವರು ನನ್ನ ತಂದೆಯವರಾದ ಶ್ರೀ ಬಲಭಿಮ ತಂದೆ ಆನಂದರಾವ ಚವ್ಹಾಣ ರವರು ದಿನಾಂಕ:18-09-2012 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 8-15 ಗಂಟೆಗೆ ಚಂದಾಪೂರದಲ್ಲಿರುವ ಶ್ರೀ ಹನುಮಾನ ಮಂದಿರಕ್ಕೆ ಚಿಂಚೋಳಿ-ತಾಂಡೂರು ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಮೇಲೆ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಚೆಟ್ಟಿನಾಡ ಕಂಪನಿಯಿಂದ ಸಿಮೆಂಟನ್ನು ಲೋಡ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದ ಅಶೋಕ ಲೈಲ್ಯಾಂಡ ಲಾರಿ ನಂ ಎಮ್ ಎಚ್ 25,ಬಿ 9095 ನೇದ್ದರ ಚಾಲಕನಾದ ಮೈಮುದ ತಂದೆ ಮಕ್ಬೂಲುಸಾಬ ಬೆಲ್ದಾರ ಸಾ||ಚಂದಾಪೂರ ತಾ||ಚಿಂಚೋಳಿ ಇತನು ಸದರಿ ಲಾರಿಯನ್ನು ಅತೀವೇಗದಿಂದ ನಿಷ್ಕಾಳಜಿತನದಿಂದ ಚಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ನಡೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದ ನನ್ನ ತಂದೆಯ ತಲೆ ಮತ್ತು ಮೂಖದ ಮೇಲಿಂದ ಹಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದರಿಂದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಯೆ ಮೃತಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾನೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಂಶದ ಮೇಲಿಂದ  ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ:86/2012 ಕಲಂ 279,304 (ಎ) ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.

Raichur District Reported Crimes


ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
ZÀºÀgÀ ¥ÀnÖ:- zÀÄAqÀ£ÉÃAiÀÄ ªÀÄÄR ,vÀ¯ÉAiÀÄ°è ©½ PÀÆzÀ®Ä, ©½AiÀÄ «ÄøÉ,©½ zÁr EgÀÄvÀÛzÉ.
ªÉÄʪÉÄÃ¯É zÉÆgÉvÀ §mÉÖUÀ¼ÀÄ:- MAzÀÄ ©½ vÉÆý£À ¥sÀÄ¯ï ±Àlð, MAzÀÄ ©½ §¤AiÀÄ£ï, ©½AiÀÄ zÉÆÃvÀgÀ ,MAzÀÄ SÁQ PÀ®gï ±Á®Ä.

                ¢£ÁAPÀ; 17.09.2012 gÀªÀÄzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 1 UÀAmɬÄAzÀ 2 UÀAlAiÀÄ CªÀ¢AiÀÄ°è ªÉÄîÌAqÀ C¥ÀjavÀ ªÀåQÛAiÀÄÄ fêÀ£ÀzÀ°è dUÀÄ¥Éì ºÉÆA¢ ªÀģɩlÄÖ §AzÀÄ ºÉÆë£ÀqÀV ©æeï £À zÁjAiÀÄ ªÀÄzÀåzÀ°è £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ CPÀ¹äPÀªÁV ¦ümïì gÉÆÃUÀ §ªÀÄzÀÄ MzÁÝr ¨Á¬ÄAzÀ §ÄgÀÄUÀÄ §AzÀÄ ¸ÀwÛzÀÄÝ DvÀ£À ªÀAiÀĸÀÄì ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 60 jªÀÄzÀ 65 EzÀÄÝ ºÉ¸ÀgÀÄ «¼Á¸À UÉÆvÁÛVgÀĪÀÅ¢®è. DzÁUÀÆå PÀÆqÀ FvÀ£À ªÀÄgÀtzÀ°è ¸ÀA±ÀAiÀÄ«gÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ²æà CªÀÄgÉñÀ vÀªÀÄzÉ ªÀÄ®è¥Àà PÀ¨ÉâÃgï ¸Á: ºÀÆ«£ÀqÀUÀ° FvÀ£ÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðªÀÄzÀ zÉêÀzÀÄUÀð oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA: 22/2012 PÀ®A: 174 (¹) ¹.Dgï.¦.¹. £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ. 

zÁ½ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
                ¢:19-09-12 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 1300 UÀAmÉ ¸ÀªÀÄAiÀÄPÉÌ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ PÁ½zÁ¸À £ÀUÀgÀzÀ°è 1] E¨Áæ»A vÀAzÉ C§Äݯï SÁzÀgï 47ªÀµÀð, ªÀÄĹèA, DmÉÆÃZÁ®PÀ, ¸Á:PÁ½zÁ¸À£ÀUÀgÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ, 2] £ÁfÃAiÀiÁ UÀAqÀ E¨Áæ»A 37ªÀµÀð, ªÀÄĹèA, ªÀÄ£ÉUÉ®¸À, ¸Á:PÁ½zÁ¸À£ÀUÀgÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ¯ÉʸÀ£ïì E®èzÉ C£À¢üPÀÈvÀªÁV «µÀ¥ÀÆjvÀ ¸ÉÃA¢AiÀÄ£ÀÄß ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ zÁ½ ªÀiÁr E¨Áæ»A  FvÀ£ÀÄ ¹QÌ©¢zÀÄÝ £ÁfÃAiÀiÁ ¥ÀgÁjAiÀiÁVzÀÄÝ CzÉ. ¹QÌ©zÀݪÀ¤AzÀ  1) MAzÀÄ ¥Áè¹ÖPï PÉÆqÀ 10 °Ã.¸ÉÃA¢ EzÀÝzÀÄÝ C.Q.gÀÆ.100/- 2) MAzÀÄ ¥Áè¹ÖPï ªÀÄUï 3) £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ.50/- £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄzÀ°è ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÉÆA¢UÉ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ oÁuÉUÉ ªÁ¥Á¸ï §AzÀÄ zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ  DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÀiÁPÉðl AiÀiÁqÀð  oÁuÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA:56/2012 PÀ®A:273.284 L¦¹ 32.34 PÉ.E.DåPïÖ £ÉÃzÀÝgÀ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ::-     
          gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 19.09.2012 gÀAzÀÄ 111 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr  17,700/- gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 19-09-2012This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 19-09-2012

©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA: 69/2012 PÀ®A: 78(111) Pɦ DPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 18/09/2012 gÀAzÀÄ 1420 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà JA.J¸ï vÁ£À¥ÀàUÉÆüÀ ¦J¸ïL(PÁ¸ÀÄ) ©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉgÀªÀjUÉ RavÀ ¨Áwä §A¢zÉãÉAzÀgÉ, M¼À ±ÁºÀ UÀAd PÀªÀiÁ£À ºÀwÛÃgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è M§â ªÀåQÛ ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ 1 gÀÆ¥Á¬ÄUÉ 80 gÀÆ¥Á¬Ä CAvÀ CAQ¸ÀASÉåUÀ¼ÀļÀî ªÀÄlPÁ an §gÉzÀÄPÉÆqÀÄwÛzÁÝ£ÉA§ RavÀ ¨Áwä §AzÀÉ ªÉÄÃgÉUÉ E§âgÀÆ ¥ÀAZÀgÀÄ ºÁUÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆA¢UÉ DgÉÆæAiÀiÁzÀ ±ÉÃPï C§ÄݯÁè vÀAzÉ CºÀäzÀ ºÀĸÉÃ£ï ªÀ:30 ªÀµÀð G:ºÉÆmɯï PÉ®¸À ¸Á:ªÀÄ£É £ÀA.7-5-43 zÀUÁð¥ÀÆgÁ ©ÃzÀgÀ.  ªÀåQÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É 1430 UÀAmÉUÉ zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ  ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À vÁ¨É¬ÄAzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ. 435/- 2 CAQ¸ÀASÉåUÀ¼ÀļÀî ªÀÄlPÁ an, ºÁUÀÄ MAzÀÄ ¨Á® ¥Éãï d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ªÀÄÆ®PÀ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

 §¸ÀªÀPÀ¯Áåt UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß ¸ÀA: 95/2012 PÀ®A: 394 L¦¹ :-
¦üAiÀiÁ𢠲æà QñÀ£À vÀAzÉ »gÁ£ÁAiÀÄPÀ gÁoÉÆqÀ ¸Á: a¯É¥À°è vÁAqÁ gÀªÀgÀ ºÉýPÉAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ 17/09/2012 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁå£À 0230 UÀAmÉUÉ GªÀÄUÁð ZËgÀ¸ÁÛPÉ §AzÀÄ Hl ªÀiÁr d»ÃgÁ¨ÁzÀ PÀqÉUÉ ºÉÆgÀmÁUÀ C°è ªÀÄÆgÀÄ d£À C¥ÀjavÀ ªÀåQÛUÀ¼ÀÄ ¯Áj ºÀÛwgÀ §AzÀÄ vÀªÀÄUÉ d»ÃgÁ¨ÁzÀUÉ ºÉÆÃUÀĪÀÅ¢zÉ CAvÁ ºÉý £À£Àß ¯ÁjAiÀÄ°è PÀĽvÀgÀÄ C°èAzÀ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 4 UÀAmɬÄAzÀ 4:30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt ºÀwÛgÀzÀ ªÀÄAoÁ¼À PÁæ¸À §½ §AzÁUÀ C°è£À C²é¤ zsÁ¨Á ºÀwÛgÀ ZÀºÁ PÀÄrAiÀÄ®Ä ¸ÀzÀj ªÀÄÆgÀÄ d£ÀgÀÄ ¯Áj ¤°è¸À®Ä w½¹zÀgÀÄ. DUÀ £ÁªÀÅ ¯Áj zsÁ¨Á ºÀwÛgÀ ¤°è¹ zsÁ¨ÁzÀ°è ¸ÀzÀj C¥ÀjavÀ ªÀÄÆgÀÄ d£ÀgÀÄ ºÁUÀÄ £Á£ÀÄ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrzÀÄ £ÀAvÀgÀ C°èAzÀ J®ègÀÆ ¯ÁjAiÀÄ°è PÀĽvÀÄ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ PÀqÉUÉ ºÉÆgÀmɪÀÅ. ¸Àé®à ªÀÄÄAzÉ §AzÀ £ÀAvÀgÀ ¸ÀzÀj ªÀÄÆgÀÄ d£ÀgÀÄ C¥ÀjavÀgÀÄ £À£ÀUÉ qÉæöʪÀgÀ ¹Ãl ªÉÄðAzÀ MvÁÛAiÀĪÁV »rzɼÉzÀÄ £À£Àß PÉÊ PÁ®Ä ªÀÄvÀÄÛ mÉÆAPÀPÉÌ ºÀUÀ΢AzÀ PÀnÖ ¹Ãn£À ªÉÄÃ¯É ªÀÄUÀ°¹ £À£Àß ºÀwÛgÀ EzÀÝ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 3000/- gÀÆ¥Á¬Ä ºÁUÀÄ MAzÀÄ PÁ§ð£À ªÉÆèÉÊ¯ï £ÀA§gÀ (09701206496) £ÉÃzÀÄ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ £ÀAvÀgÀ CªÀgÀÄ £À£ÀUÉ ¸Àé®à ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ §½PÀ ¯Áj¬ÄAzÀ gÉÆÃr£À §¢AiÀÄ°è PÉqÀÄ« ¯Áj £ÀA§gÀ JA.ºÉZÀ.-23-7986 C.Q. 7,00,000/- gÀÆ. ºÁUÀÄ CzÀgÀ°èzÀÝ 16 l£À PÀ©âtzÀ gÁqÀÄ C.Q. 8,64,000/- gÀÆ. »UÉ MlÄÖ 15,67,500/- gÀÆ¥Á¬Ä ªÀiË®åzÀªÀÅUÀ¼ÀÄ MvÁÛAiÀÄ¢AzÀ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ. CAvÀ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.