Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Saturday, January 3, 2015

Raichur District Reported Crimes


                                 
¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
EvÀgÉ L.¦.¹ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
          ¦üAiÀiÁ𢠲æà ¥ÀªÀðvÀgÉrØ vÀAzÉ ©üêÀÄgÁAiÀÄ, 35ªÀµÀð, °AUÁAiÀÄvï, MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á: ¥ÀgÀvÀ¥ÀÄgÀ,   FvÀÀ£ÀÄ ºÉÆ®zÀ PÀqɬÄAzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ PÀqÉUÉ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ ºÉÆ®zÀ°è ¤ÃgÀÄ ©lÖ «µÀAiÀÄzÀ°è ¦üAiÀiÁð¢AiÉÆA¢UÉ DgÉÆævÀgÁzÀ 1)   ±ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ §¸ÀªÀgÁd, 2)  CªÀÄgÀtÚ vÀAzÉ §¸ÀªÀgÁd,3)   §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ¤AUÀtÚ, J¯ÁègÀÄ: eÁ-°AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: ¥ÀgÀvÀ¥ÀÄgÀ,   EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ vÀªÀÄä ºÉÆ®PÉÌ ¤ÃgÀÄ PÀlÄÖªÀ «µÀAiÀÄzÀ°è ªÉʱÀªÀÄå«lÄÖPÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß CPÀæªÀĪÁV vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ K£À¯Éà ¸ÀƼÉà ªÀÄUÀ£É £ÁªÀÅ £ÀªÀÄä ºÉÆ®PÉÌ ¤ÃgÀÄ PÀlÄÖvÉÛªÉ CAzÀgÉ ¤ÃgÀÄ ©ÃqÀĪÀÅ¢®è K£À¯Éà CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, ZÀ¥Àà°¬ÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¨É¤ßUÉ ºÉÆqÉzÀÄ, PÁ°¤AzÀ ºÉÆmÉÖUÉ MzÀÄÝ, F ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£ÀzÀÄÝ §ºÀ¼À DVzÉ CAvÁ ¨ÉÊzÀÄ, PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ, ¦üAiÀiÁð¢ vÁ¬ÄUÀÆ PÀÆqÀ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, DPÉAiÀÄ£ÀÄß PÉʬÄAzÀ £ÀÆQ vÀ¯ÉUÉ M¼À¥ÉlÄÖUÉƽ¹zÀÄÝ, K£À¯Éà ¸ÀƼÉà ªÀÄUÀ£É E£ÀÆß ªÀÄÄAzÉ ¤£Àß ºÉÆ®PÉÌ ¤ÃgÀÄ ºÁåAUÀ PÀlÄÖwÛAiÀÄ £ÉÆÃqÀÄvÉÛ£É CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ, CAvÁ vÀqÀªÁV oÁuÉUÉ §AzÀÄ ¤ÃrzÀ  ºÉýPÉ ¦AiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÀð  ¥Éưøï oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA.01/2014. PÀ®A. 341. 504. 323. 325. 506. ¸À»vÀ 34L¦¹.   CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

       ದಿನಾಂಕ 02-01-2014 ರಂದು 16:30 ಗಂಟೆಗೆ ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರರು ಠಾಣೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಿ ಕಂಪ್ಯಟರದಲ್ಲಿ ಟೈಪ ಮಾಡಿದ ದೂರನ್ನು  ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದು ಸಾರಂಶವೇನಂದರೆ, ದಿನಾಂಕ 30-12-2014 ರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 15:20 ಗಂಟೆಗೆ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಡಿ.ಬಸವರಾಜಪ್ಪ  ತಂದೆ ಯಂಕಣ್ಣ ವಯಸ್ಸು 73  ವರ್ಷ ಜಾತಿ ಲಿಂಗಾಯತ್, ಉ:ಹೊಲಮನೆಗೆಲಸ  ಸಾ: ದೇವತಗಲ್ ಹಾ:ವ: ಮಾನವಿ  ಮೋಬೈಲ್ : 9036696022 EªÀgÀÄ ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಪಟ್ಟಾ ಜಮೀನುದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ  ಮಾಡುತ್ತಿರುವಾಗ್ಗೆ ಆರೋಪಿ ಶಂಕ್ರಪ್ಪನು  ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರರ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಅತಿಕ್ರಮ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿ ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರನನ್ನು ತಡೆದು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ನನಗೆ ಈ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ತಲಾ 32 ಗುಂಟೆ ಭಾಗ ಬರುತ್ತದೆ. ಎಂದು ಜಗಳ ಎಗದು ಅವಾಚ್ಯಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಬೈದಾಡಿ ಕೈಗಳಿಂದ ಹೊಡಿ-ಬಡಿ ಮಾಡಿ ದುಖಾ:ಪಾಗೊಳಿಸಿದ್ದು ಅಲ್ಲದೇ ಜೀವದ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ, ಅಂತ ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರರು ನೀಡಿದ ದೂರಿನ ಸಾರಂಶದ  ಮೇಲಿಂದ ಕವಿತಾಳ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಅಪರಾಧ ಸಂಖ್ಯೆ 01/2015 ಕಲಂ: 341.447.323.504.506 ಐ.ಪಿ.ಸಿ. ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲುಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ    ಕೈಕೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ
¥Éưøï zÁ½ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
¢£ÁAPÀ: 02.01.2015 gÀAeÉ ¸ÀAeÉ 4 UÀAmÉUÉ  1] ºÉêÀÄtÚ vÀAzÉ ZÀAzÀæ¥Àà, 45ªÀµÀð, eÁ:£ÉÃPÁgÀ, ¸Á:gÁªÀÄzÀÄUÀðFvÀ£ÀÄ gÁªÀÄzÀÄUÀð UÁæªÀÄzÀ CAd£ÉÃAiÀÄå UÀÄr ªÀÄÄA¢£À ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è d£ÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ CzÀȵÀÖzÀ ¸ÀASÉåUÀ¼À£ÀÄß §gÉzÀÄPÉƼÀÄîvÁÛ£É CAvÁ §AzÀ RavÀ ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦.J¸ï.L. UÀ§ÆâgÀÄ ºÁUÀÆ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ C°èUÉ ºÉÆÃV zÁ½ ªÀiÁr »rAiÀÄ®Ä CªÀ£ÀÄ ¹QÌ©¢zÀÄÝ CªÀ¤AzÀ 2] ¥ÀgÀªÀÄAiÀÄå vÀAzÉ ²ªÀgÁAiÀÄ,PÁªÀ°, 50ªÀµÀð, ¸Á:UÉÆÃ¥À¼Á¥ÀÄgÀ vÁ:zÉêÀzÀÄUÀð 1) ಮಟಕಾ ಜೂಜಾಟದ ನಗದು ಹಣ ರೂಪಾಯಿ 1425/-2) ಒಂದು ಮಟಕಾ ಚೀಟಿ .ಕಿ. ಇಲ್ಲಾ3) ಒಂದು ಬಾಲ್ ಪೆನ್ ಅ.ಕಿ. ಇಲ್ಲಾ EªÀÅUÀ¼À£ÀÄß ªÀ±À¥Àr¹PÉÆAqÀÄ  «ZÁj¸À®Ä ªÀÄlPÁ ¥ÀnÖAiÀÄ£ÀÄß  ¥ÀgÀªÀÄAiÀÄå vÀAzÉ ²ªÀgÁAiÀÄ,PÁªÀ°, 50ªÀµÀð, ¸Á:UÉÆÃ¥À¼Á¥ÀÄgÀ vÁ:zÉêÀzÀÄUÀð FvÀ¤UÉ PÉÆqÀĪÀzÁV w½¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. £ÀAvÀgÀ oÁuÉUÉ ªÁ¥Á¸ï §AzÀÄ zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ UÀ§ÆâgÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 01/2015 PÀ®A;78(3) PÉ.¦.PÁAiÉÄÝ. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

AiÀiÁ¥À®¢¤ß UÁæªÀÄzÀ dAVè ¦ÃgÀ zÀUÁðzÀ ºÀwÛgÀ ¤Ãj£À mÁåAPï ºÉÆqÉzÀÄ 5 d£À ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ C®èzÉà 3 d£ÀjUÉ wêÀæ ºÁUÀÆ ¸ÁzÁ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

      ದಿನಾಂಕ 03.01.2015 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 9.15 ಗಂಟೆ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಯಾಪಲದಿನ್ನಿ ಗ್ರಾಮ ಸೀಮಾಂತರದಲ್ಲಿರುವ ಜಂಗ್ಲೀಸಾಬ ದರ್ಗಾದ ಹತ್ತಿರ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸಲುವಾಗಿ 1) ²æêÀÄw ZÉ£ÀߪÀÄä ¦.r.M AiÀiÁ¥À®¢¤ß.2) ²æêÀÄw ®Qëöä CzÀåPÀëgÀÄ AiÀiÁ¥À®¢¤ß3) «gÉñÀgÉrØ UÀÄvÉÛzÁgÀgÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ4) «gÉñÀ vÀAzÉ gÁªÀÄtÚ UÁæªÀÄ ¥ÀADAiÀÄvÀ ¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ AiÀiÁ¥À®¢¤ß5) ¤gÀAd£À QjAiÀÄ EAf¤AiÀÄgï ¥ÀA.gÁ.E. gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ.6) f.J£ï. ¥ÀæPÁ±À ¸ÀºÀAiÀÄPÀ PÁAiÀÄ𠤪ÁðºÀPÀ C©üÃAiÀÄAvÀgÀgÀÄ ¥ÀA.gÁ.E. gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ. EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ಕಳಪೆ ಕಾಮಗಾರಿಯಿಂದ ನಿರ್ಮಿಸಿದ ನೀರಿನ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಗೋಡೆ  ಒಡೆದು ಕುಸಿದು ಬಿದ್ದಿದ್ದರಿಂದ ಅದರ ಅವಶೇಷದಡಿ 1 ) ಮೊನಾಕಪಲ್ಲಿ ಶಹಜಾಬಿ ಗಂಡ ಯೂಸುಫ್, ವಯಾ: 35 ವರ್ಷ, ಜಾ: ಮುಸ್ಲಿಂ, : ಹೋಟೆಲ್ ಕೆಲಸ ಸಾ: ಎಮ್ಮಿಗನೂರು ಜಿ: ಕರ್ನೂಲ್ (.ಪಿ)2) ಜೋಯೆಲ್ ಮುಸೈಲ್ ತಂದೆ ಯೂನೋದಾಸ್ ಮುಸೈಲ್, ವಯಾ: 40 ವರ್ಷ, ಜಾ: ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್,: ಉಲನ್ ವ್ಯಾಪಾರ ಸಾ: ಪೊತರ, ಜಿಲ್ಲಾ: ಗಜಪತಿ, ರಾಜ್ಯ: ಒರಿಸ್ಸಾ3) ದುರುಗಪ್ಪ ತಂದೆ ಉರುಕುಂದಪ್ಪ,ವಯಾ: 50. ವರ್ಷ, ಜಾ: ಜೋಗೆರ್,: ಒಕ್ಕಲುತನ, ಸಾ: ತಿಮ್ಮಾಪೂರು ಪೇಟ್ ರಾಯಚೂರು,4)ವಿರೇಶ ತಂದೆ ರಾಮಪ್ಪ, ವಯಾ: 30 ವರ್ಷ, ಜಾ: ಕಬ್ಬೇರ್, : ಬೇಲ್ದಾರ್ ಕೆಲಸ, ಸಾ: ತಿಮ್ಮಾಪೂರು ಪೇಟ್ ರಾಯಚೂರು.5) ಹುಸೇನಪ್ಪ ತಂದೆ ಡಬ್ಬ ಮಲ್ಲಯ್ಯ, ವಯಾ: 24 ವರ್ಷ, ಜಾ: ಕಬ್ಬೇರ್ : ಮಿಠಾಯಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಸಾ: ಗಟ್ಟು, ತಾ:ಗದ್ವಾಲ್,ಜಿ: ಮಹೆಬೂಬನಗರ (.ಪಿ) EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖzÀÄÝ C®èzÉÃ1) ಹನುಮಂತು ತಂದೆ ಮಲ್ಲಪ್ಪ, ವಯಾ:50 ವರ್ಷ, ಜಾ: ಕುರುಬರ, : ಒಕ್ಕಲುತನ, ಸಾ:ಎಲಿಗತ್ತಿ ತಾ:ಜಿ: ಯಾದಗಿರಿ.2) ಶ್ರೀಕಾಂತ ತಂದೆ ಅಂಬಾಜಿ, ವಯಾ:14 ವರ್ಷ, ಜಾ: ಅಕ್ಕಸಾಲಿಗ, ಸಾ: ಆದೋನಿ,(.ಪಿ)3) ಕೃಷಿಕೌರ್ ತಂದೆ ಸ್ಯಾನಿಸಿಂಗ್, ವಯಾ: 3 ವರ್ಷ, ಜಾ: ಸಿಕ್ಕರ್, ಸಾ: ಎಲ್.ಬಿ.ಎಸ್ ನಗರ ರಾಯಚೂರು. EªÀgÀÄUÀ½UÉ ಸಾದಾ ಮತ್ತು ತೀವ್ರ ಸ್ವರೂಪದ  ಗಾಯಗಳಾಗಿರುತ್ತವೆ . CAvÁ ²æà ªÀÄÄPÀÌtÚ PÀjUÁgÀ ºÉZÀÄѪÀj G¥ÀPÁAiÀÄðzÀ²UÀ¼ÀÄ f,¥ÀA.gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ. gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ AiÀiÁ¥À®¢¤ß oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 02/2015 PÀ®A: 337 338 304 (J) ¸À»vÀ 149 L.¦.¹. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.                 ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-     
                   gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ:03.01.2015 gÀAzÀÄ         02 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 500/-  gÀÆ..UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.
                                                                      


BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 03-01-2015¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 03-01-2015

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA. 01/2015, PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
£ÀgÀ¸À¥Áà @ £ÀgÀ¹AUÀ vÀAzÉ §AqÉ¥Áà ªÉÄÃvÉæ, ªÀAiÀÄ: 60 ªÀµÀð, eÁw: J¸ïn UÉÆAqÀ, ¸Á: n. ªÀÄeÁð¥ÀÆgÀ, vÁ: ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀ »jAiÀÄ ªÀÄUÀ ºÀtªÀÄAvÀ ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð FvÀ£ÀÄ vÀªÀÄä »nÖ£À VgÀtÂAiÀÄ°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄ£ÉUÀ½UÉ ¸ÀÄtÚ-§tÚ §¼ÉAiÀÄĪÀ PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ ªÀÄvÀÄÛ ºÉaÑ£À ¥ÀæªÀiÁtzÀ°è ¢£Á®Æ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrAiÀÄĪÀ ZÀlzÀªÀ¤zÀÝ£ÀÄ, F §UÉÎ DvÀ¤UÉ ¸ÁPÀµÀÄÖ ¸Áj w¼ÀĪÀ½PÉ ºÉýzÀgÀÆ vÀ£Àß ¥ÀæªÀÈwÛAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄÄAzÀĪÀgɬĹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É, ¢£ÁAPÀ 31-12-2014 gÀAzÀÄ ºÀtªÀÄAvÀ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß vÁ¬ÄUÉ ©ÃzÀgÀPÉÌ ºÉÆÃV §gÀĪÀÅzÁV ºÉý ºÉÆÃzÀªÀ£ÀÄ CAzÀÄ gÁwæ ªÀÄgÀ½ ªÀÄ£ÉUÉ §A¢gÀĪÀÅ¢¯Áè ªÀÄvÀÄÛ ¢£ÁAPÀ 01-01-2015 gÀAzÀÄ ¸ÀºÀ ªÀÄ£ÉUÉ §A¢gÀĪÀÅ¢¯Áè, ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ DvÀ J°èAiÀiÁzÀgÀÆ PÉ®¸ÀPÉÌ ºÉÆÃVgÀ§ºÀÄzÀÄ CAvÁ ¨sÁ«¹zÀÄÝ, »ÃVgÀĪÀ°è ¢£ÁAPÀ 02-01-2015 gÀAzÀÄ ºÀtªÀÄAvÀ FvÀ£ÀÄ ©ÃzÀgÀ gÉʯÉé ¸ÉÖõÀ£ï ºÀwÛgÀ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É CAvÁ ªÀiÁ»w w½zÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ vÀ£Àß ºÉAqÀw, ªÀÄPÀ̼ÀÄ ºÁUÀÆ ¸ÀA§A¢üPÀgÀÄ ©ÃzÀgÀ gÉʯÉé ¸ÉÖõÀ£ï ºÀwÛgÀ §AzÀÄ ºÀtªÀÄAvÀ EvÀ£À ±ÀªÀ £ÉÆÃr UÀÄgÀÄw¹zÀÄÝ, ºÀtªÀÄAvÀ EvÀ£ÀÄ §®»Ã£À£ÁVzÀÄÝ, MAzÀÄ wAUÀ¼À ªÉÆzÀ®Ä DvÀ¤UÉ ©ÃzÀgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è CräÃmï ªÀiÁr aQvÉì ªÀiÁr¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ, DvÀ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrvÀzÀ ZÀlzÀªÀ¤zÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ 01, 02-01-2015 gÀ gÁwæ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrzÀÄ ¸ÀjAiÀiÁV Hl ªÀiÁqÀzÉà §®»Ã£À£ÁVzÀÝjAzÀ bÀ½AiÀÄ°è ºÀtªÀÄAvÀ EvÀ£ÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀ§ºÀÄzÀÄ, DvÀ£À ªÀÄgÀtzÀ°è AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ®Æ AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

aAvÁQ ¥ÉưøÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA. 01/2015, PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 02-01-2015 AiÉÆúÁ£À vÀAzÉ WÁ¼É¥Áà ªÉÄÃvÉæ, ªÀAiÀÄ: 18 ªÀµÀð, ¸Á: ¸ÀÄAzÁ¼À, vÁ: OgÁzÀ (©), EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è Hl ªÀiÁr ªÀÄ®VPÉÆAqÀÄ £ÀAvÀgÀ gÁwæ JzÀÄÝ DPÀ½UÉ ªÉÄêÀÅ ºÁPÀÄwÛzÁÝUÀ ªÉÄë£À°èzÀÝ ºÁªÀÅ ªÀÄÈvÀ£À §®UÉÊ ºÉ§âgÀ½UÉ PÀaÑzÀÝjAzÀ aQvÉì PÀÄjvÀÄ ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæ OgÁzÀ (©)UÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÁUÀ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ ZÀAzÀæªÀiÁä UÀAqÀ WÁ¼É¥Áà ªÉÄÃvÉæ ¸Á: ¸ÀÄAzÁ¼À, vÁ: OgÁzÀ (©) gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ ªÀiËTPÀ ºÉýPÉAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 02/2015, PÀ®A 457, 380 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 02-01-2014 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ gÁªÀÄPÀȵÀÚ vÀAzÉ ¨Á§ÄgÁªÀ vÉ®AUÀ ªÀAiÀÄ: 28 ªÀµÀð, eÁw: FqÀUÁgÀ, ¸Á: ºÀ®§UÁð, vÁ: ¨sÁ°Ì gÀªÀgÀ CAUÀrAiÀÄ zÀQët ¨sÁUÀzÀ°è MAzÀĪÀgÉ ¦üÃmï GzÀÝ, JgÀqÀÄ ¦üÃmï CUÀ¯ï nãï PÀvÀÛj¬ÄAzÀ PÀvÀÛj¹ CAUÀrAiÉÆUÀ¼ÀUÉ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr CAUÀrAiÀÄ°èzÀ 1) MAzÀÄ PÀA¥ÀÆålgÀ C.Q 21,000/- gÀÆ., 2) MAzÀÄ PÁ§ð£À ªÉƨÉʯï C.Q 800/- gÀÆ. ¹ªÀiï £ÀA. 9964982293, 3) 3 £ÉÆQAiÀiÁ ªÉƨÉʯï C.Q 2400/- gÀÆ. ¹ªÀiï £ÀA. 8088021182 AiÀiÁVzÀÄÝ, EªÀÅUÀ¼À£ÀÄß AiÀiÁgÉÆà C¥ÀjavÀ PÀ¼ÀîgÀÄ PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ PÀ£ÀßqÀzÀ°è §gÉzÀ zÀÆgÀÄ Cfð ¸À°è¹zÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÀıÀ£ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 01/2015, PÀ®A 143, 147, 148, 448, 498(J), 323, 324, 504, 354 eÉÆvÉ 149 L¦¹ :-
¦üAiÀiÁ𢠮Qëöä UÀAqÀ C±ÉÆÃPÀ ªÀÄÄPÉð ªÀAiÀÄ: 25 ªÀµÀð, ¸Á: ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ, ¸ÀzÀå: ªÀĸÀÌ® gÀªÀgÀ vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£É ªÀÄÄAUÀ£Á¼À UÁæªÀÄ EzÀÄÝ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ºÀÄnÖzÁV¤AzÀ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ£À°èAiÉÄà EgÀÄvÁÛgÉ, FUÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 7 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ vÁ¬Ä ±ÉÆèsÁ¨Á¬Ä EªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ §¸À£Á¼À UÁæªÀÄzÀ C±ÉÆÃPÀ vÀAzÉ ¨Á§ÄgÁªÀ ªÀÄÄPÉð ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð EªÀgÉÆA¢UÉ §¸À£Á¼ÀzÀ°è ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉÆnÖgÀÄvÁÛgÉ, ¦üAiÀiÁ¢UÉ £ÉúÁ ªÀAiÀÄ: 6 ªÀµÀð, ¤PÀvÁ: 4 ªÀµÀð ºÁUÀÆ £À«Ã£À ªÀAiÀÄ: 2 ªÀµÀð ªÀÄÆgÀÄ d£À ªÀÄPÀ̽gÀÄvÁÛgÉ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ UÀAqÀ qÉæöʪÀgï PÉ®¸À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ£À°èAiÉÄà EgÀÄvÁÛgÉ, UÀAqÀ C±ÉÆÃPÀ FvÀ£ÀÄ ¢£Á®Ä ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrzÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ²Ã®zÀ ªÉÄÃ¯É ¸ÀA±ÀAiÀÄ ¥ÀlÄÖ ¢£Á®Ä ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr ªÀiÁ£À¹PÀ ºÁUÀÆ zÉÊ»PÀ QgÀÄPÀļÀ ¤ÃrvÁÛ §A¢gÀÄvÁÛgÉ, C®èzÉ ªÀÄ£ÉUÉ d£ÀjUÉ vÀAzÀÄ CªÀgÀ eÉÆvÉ ªÀÄ®UÀÄ JAzÀÄ ¦r¸ÀÄvÁÛ£É, FUÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 6 wAUÀ¼ÀÄUÀ½AzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ vÀ£Àß UÀAqÀ£À ªÀÄ£É ©lÄÖ vÀ£Àß vÁ¬ÄAiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èAiÉÄà ªÁ¸ÀªÁVzÀÄÝ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ E§âgÀÄ ºÀÄqÀÄVAiÀÄgÀÄ UÀAqÀ£À eÉÆvÉAiÀÄ°èAiÉÄà EgÀÄvÁÛgÉ, »ÃVgÀĪÀ°è ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 30-12-2014 gÀAzÀÄ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀ¢AzÀ vÀ£Àß vÁ¬Ä ±ÉÆèsÁ¨Á¬Ä ºÁUÀÆ ªÀÄUÀ £À«Ã£À eÉÆvÉAiÀÄ°è ªÀĸÀÌ® UÁæªÀÄzÀ°ègÀĪÀ vÀªÀÄä CfÓ vÀļÀ¸Á¨Á¬Ä EªÀgÀ ªÀÄ£ÉUÉ §A¢gÀÄvÁÛgÉ, »ÃVgÀĪÀ°è ¢£ÁAPÀ 02-01-2015 gÀAzÀÄ gÁwæ 8 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ vÀªÀÄä CfÓAiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ®ègÀĪÁUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) UÀAqÀ C±ÉÆÃPÀ vÀAzÉ ¨Á§ÄgÁªÀ, ªÉÄÊzÀÄ£ÀgÁ 2) ¸ÀAdÄ vÀAzÉ ¨Á§ÄgÁªÀ, 3) «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ¨Á§ÄgÁªÀ, 4) ¸ÀwõÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ¨Á§ÄgÁªÀ, 5) CvÉÛ »ÃgÁ¨Á¬Ä, 6) ²ªÁå JA§ ªÀåQÛ, 7) ºÉqÀUÁ¥ÀÄgÀ PÁæ¸À ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ zsÁ¨ÁzÀªÀ, 8) §PÁÌgÉrØ ºÁUÀÆ E£ÀÄß 5-6 d£ÀgÀÄ J®ègÀÆ PÁj£À°è §AzÀÄ PÉÊUÀ¼À°è §rUÉ, PÀ®ÄèUÀ¼À£ÀÄß »rzÀÄPÉÆAqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ CfÓAiÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ CzÀgÀ°è ºÉqÀUÁ¥ÀÄgÀ PÁæ¸À ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ zsÁ¨ÁzÀªÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ¹ÃgÉ »rzÀÄ ºÉÆgÀUÉ ¨Á JAzÀÄ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊAiÀÄÄvÀÛ zÀgÀzÀgÀ£É ºÉÆgÀUÉ J¼ÉzÀÄ vÀAzÀÄ ªÀiÁ£À¨sÀAUÀ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É, DUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ JqÀUÉÊ ªÉƼÀPÉÊ ºÀwÛgÀ vÀgÀazÀ UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ, ¸ÀAdÄ, C±ÉÆÃPÀ, ²ªÀÅ EªÀgÀÄ PÀ®Äè ºÁUÀÆ §rUÉUÀ½AzÀ ¦üAiÀiÁDð¢AiÀĪÀgÀ vÀ¯ÉAiÀÄ°è, ¨É£Àß°è PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ UÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ, ²ªÁå ºÁUÀÆ C±ÉÆÃPÀ EªÀgÀÄ PÉʬÄAzÀ ªÀÄÆVUÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ, ²ªÁå FvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ CfÓ vÀļÀ¸Á¨Á¬ÄUÉ J¼ÉzÁUÀ CªÀ¼À §®UÉÊ ªÀÄÄAUÉÊUÉ vÀgÀazÀ UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ, PÀ°è¤AzÀ ºÉÆmÉÖAiÀÄ°è ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛ£É, C±ÉÆÃPÀ, ²ªÁå ºÁUÀÆ ¸ÀAdÄ EªÀgÀÄ vÁ¬Ä ±ÉÆèsÁ¨Á¬ÄUÉ PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ §®UÉÊ CAUÉÊ ºÀwÛgÀ UÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ ºÁUÀÆ ªÀÄÄRzÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆqÉzÀÄ G©âzÀ UÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ, ªÀĸÀÌ® UÁæªÀÄzÀ J¯ïL¹ KeÉAl §PÁÌgÉrØ FvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ¤²ÑvÁxÀð ªÀiÁrzÀÄÝ CªÀ£É ¸ÀzÀj DgÉÆævÀjUÉ PÀgɬĹ ºÉÆqɬĹzÁÝ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 06/2015, PÀ®A 379 L¦¹ :-
ಭಾಲ್ಕಿ ಶಿವಾರದ ದಾಡಗಿ ಬ್ರಿಜ ಹತ್ತಿರ ಫಿರ್ಯಾದಿ ನಾಗರಾಜ ತಂದೆ ಧನರಾಜ ಮೀನಕೆರೆ ವಯ: 31 ವರ್ಷ, ಜಾತಿ: ಲಿಂಗಾಯತ, ಸಾ: ಹಿರೆಮಠ ಗಲ್ಲಿ ಭಾಲ್ಕಿ ರವರ ಹೋಲ ಸರ್ವೆ ನಂ. 377 ಇರುತ್ತದೆ, ನಾರಂಜಾ ನದಿ ದಡದ ಹತ್ತಿರ ಸ್ಟಾಟರ ಬೋರ್ಡ ಇದ್ದು ಮೋಟರಗಳು ನದಿಯಲ್ಲಿ ಇರತ್ತವೆ, ದಿನಾಂಕ 02-01-2015 ರಂದು ಫಿರ್ಯಾದಿ, ಕೈಲಾಸನಾಥ ಮೀನಕೆರೆ, ದೀಲಿಪಕುಮಾರ ಮಾಕಾ ಮತ್ತು ರಾಜಶೇಕರ ಮಾಕಾ ಇವರು ಕೂಡಿ ಹೋಲಕೆ ಹೋಗಿ ನೊಡಲು ಸ್ಟಾಟರಕ್ಕೆ ಜೋಡನೆ ಮಾಡಿದ ಕೇಬಲ ವಾಯರ ಅಂದಾಜು 500 ಪಿಟ ಇದ್ದು ಅದರ ಅ.ಕಿ 10,000/- ರೂ ಬೆಲೆವುಳ್ಳದ್ದು ಯಾರೋ ಅಪರಿಚಿತ ಕಳ್ಳರು ಕಳವು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೊಗಿರುತ್ತಾರೆಂದು ಕೊಟ್ಟ ಫಿರ್ಯಾದಿಯವರ ದೂರಿನ ಮೇರೆಗೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.