Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Saturday, April 13, 2013

Raichur District Reported Crimes


 


 

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

¤Ãw ¸ÀA»vÉ »£ÉßïÉAiÀÄ°è zÁR¯ÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

¢£ÁAPÀ 12-4-2013 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 10-15 UÀAmÉUÉ AiÀÄgÀUÀÄAmÁ UÁæªÀÄzÀ HgÀ ºÉÆgÀUÉ 01) ¨sÁUÀ¥Àà vÀAzÉ QµÀÖ¥Àà ªÀAiÀiÁ: 35 ªÀó, eÁ. F½UÉÃgÀ, G. PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á|| AiÀÄgÀUÀÄAmÁ2) dAUÉè¥Àà vÀAzÉ ¸ÀtÚ ªÀÄÆPÀ¥Àà ªÀAiÀiÁ|| 45 ªÀµÀð, eÁ|| £ÁAiÀÄPÀ G|| MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á|| NUÉãÀºÀ½î vÁ.f. gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ  EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ PÀ£ÁðlPÀ gÁdå ¸ÀgÀPÁgÀªÀÅ ºÉAqÀ ¸ÀgÁ¬Ä ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀĪÀzÀ£ÀÄß ¤µÉÃzÁeÉÕ ªÀiÁrzÁUÀÆå vÀ£Àß°è AiÀiÁªÀzÉà vÀgÀºÀzÀ ¯ÉʸÀ£Àì PÁUÀzÀ ¥ÀvÀæUÀ¼À£ÀÄß  ºÉÆA¢gÀzÉà C£À¢üPÀÈvÀªÁV ªÀiÁ£ÀªÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀÄPÁjAiÀiÁUÀĪÀ  PÀ®¨ÉgÀPÉ ºÉAqÀªÀ£ÀÄß PÀÄrzÀgÉ CªÀgÀ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀÄ«zÉ CAvÁ UÉÆwÛzÀÝgÀÄ vÀ£Àß ¸ÀéAvÀ ¯Á¨sÀPÁÌV ºÉAqÀªÀ£ÀÄß DAzsÀæ¢AzÀ vÀAzÀÄ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÆÃmÁgÀ ªÉÄÃ¯É ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀ®Ä vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÉΠ ¨sÁwä  ªÉÄÃgÉUÉ zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄ CªÀjAzÀ 1)    1/4 °Ãlgï£À 60 ºÉAqÀzÀ ¥ÁPÉÃlUÀ¼ÀÄ MAzÀPÉÌ gÀÆ 10/- gÀAvÉ MlÄÖ gÀÆ 600/- ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀzÀÄ d¥ÀÄÛ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ d¥ÀÄÛ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ AiÀiÁ¥À®¢¤ß oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 53/2013 PÀ®A: 273.284. 328 L¦¹ & 32. 34 PÉ.E PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ,

¢£ÁAPÀ : 12-04-2013 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 05:00 UÀAmÉUÉ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀÄ UÉeÉÓ¨Á« UÁæªÀÄzÀ ¥ÉÆîªÀÄä UÀÄrAiÀÄ ºÀwÛgÀ §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ AiÀÄ®è¥Àà ªÀ:32 eÁ:PÀÄgÀ§gÀÄ G:ªÁå¥ÁgÀ ¸Á:UÉeÉÓ¨sÁ«FvÀ£ÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉà ¯ÉʸÀ£ïì ªÀUÉÊgÉ E®èzÉ «zsÁ£À¸À¨sÁ ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ ¤Ãw ¸ÀA»vÉ eÁjAiÀÄ°èzÀÝgÀÆ ¸ÀºÀ ZÀÄ£ÁªÀuÁ D¢üPÁjUÀ¼À DzÉñÀªÀ£ÀÄß G®èAWÀ£É ªÀiÁr CPÀæªÀĪÁV ªÀÄzÀåzÀ ¨Ál° ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄzÀåzÀ ¥ËZïUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝ£É JAzÀÄ RavÀ ¸ÀĽ«£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄ DgÉÆævÀ£À vÁ¨Á¢AzÀ 54 N®Ø mÁªÀgÉ£ï 180 JA.J¯ï. «¹Ìà ¥ËZïUÀ¼ÀÄ C.Q.gÀÆ 2788/- gÀÆ. ºÁUÀÆ 23 £ÁPËmï «Ä¤ ©Ãgï 330 JA.J¯ï. ¨ÁnèUÀ¼ÀÄ C.Q.gÀÆ. 1081-00 ºÁUÀÄ DgÉÆævÀ£À vÁ¨ÁzÀ°è ªÀÄzÀåzÀ ¨ÁnèUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁgÁl ªÀiÁrzÀ ºÀt gÀÆ¥Á¬Ä 700/- MlÄÖ 4569/- gÀÆ¥Á¬Ä ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀÅzÀ£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ¥ÀÆgÉʹ d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ, DgÉÆæ ºÁUÀÆ ªÀÄÄzÉÝêÀiÁ®£ÀÄß UÀ§ÆâgÀÄ oÁuÉAiÀÄ ¦¹-668gÀªÀgÉÆA¢UÉ ªÀÄÄA¢£À PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀAvÉ eÁÕ¥À£ÀªÀ£ÀÄß PÉÆlÄÖ PÀ½¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄð¤AzÀ UÀ§ÆâgÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 54/2013 PÀ®A: 32, 34 PÉ.E. PÁAiÉÄÝ ªÀÄvÀÄÛ 188 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¢£ÁAPÀ : 12-04-2013 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 06:15 UÀAmÉUÉ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀÄ UÉeÉÓ¨Á« UÁæªÀÄzÀ F±ÀégÀ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ ºÀwÛgÀ ²ªÀgÁd vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÁæAiÀÄ, 28ªÀµÀð,eÁ:£ÁAiÀÄPÀ, G:MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á:UÉeÉÓ¨Á« FvÀ£ÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉà ¯ÉʸÀ£ïì ªÀUÉÊgÉ E®èzÉ «zsÁ£À¸À¨sÁ ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ ¤Ãw ¸ÀA»vÉ eÁjAiÀÄ°èzÀÝgÀÆ ¸ÀºÀ ZÀÄ£ÁªÀuÁ D¢üPÁjUÀ¼À DzÉñÀªÀ£ÀÄß G®èAWÀ£É ªÀiÁr CPÀæªÀĪÁV ªÀÄzÀåzÀ ¨Ál° ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄzÀåzÀ ¥ËZïUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝ£É JAzÀÄ RavÀ ¸ÀĽ«£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄ DgÉÆævÀ£À 12 «Ä¤ £ÁPËmï ©Ãgï, 16 Njf£À¯ï ZÁé¬Ä¸ï «¹Ìà ¨ÁnèUÀ¼ÀÄ, 5 ªÉÄPÀqÀªÉ¯ï gÀªÀiï, 6 ªÉÄPÀqÀªÉ¯ï £ÀA.1 «¹Ì ºÁUÀÆ ªÀÄzÀåzÀ ¨ÁnèUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁgÁl ªÀiÁrzÀ ºÀt 160-00 gÀÆ¥Á¬Ä MlÄÖ 2321/- gÀÆ¥Á¬Ä ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀÅzÀ£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ¥ÀÆgÉʹ d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ, DgÉÆæ ºÁUÀÆ ªÀÄÄzÉÝêÀiÁ®£ÀÄß UÀ§ÆâgÀÄ oÁuÉAiÀÄ ¦¹-79gÀªÀgÉÆA¢UÉ ªÀÄÄA¢£À PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀAvÉ eÁÕ¥À£ÀªÀ£ÀÄß PÉÆlÄÖ PÀ½¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄð¤AzÀ UÀ§ÆâgÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 55/2013 PÀ®A: 32, 34 PÉ.E. PÁAiÉÄÝ ªÀÄvÀÄÛ 188 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.ªÉÄð£ÀAvÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¢£ÁAPÀ : 12-04-2013 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 07:30 UÀAmÉUÉ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀÄ ªÀÄĵÀÆÖgÀÄ UÁæªÀÄzÀ ±Á¯ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ AiÀÄ®è¥Àà vÀAzÉ gÀAUÀ¥Àà UÀÄr¸À°,55ªÀµÀð,eÁ:ªÀqÀØgÀ, G:ªÁå¥ÁgÀ, ¸Á:ªÀÄĵÀÆÖgÀÄ FvÀ£ÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉà ¯ÉʸÀ£ïì ªÀUÉÊgÉ E®èzÉ «zsÁ£À¸À¨sÁ ZÀÄ£ÁªÀuÉAiÀÄ ¤Ãw ¸ÀA»vÉ eÁjAiÀÄ°èzÀÝgÀÆ ¸ÀºÀ ZÀÄ£ÁªÀuÁ D¢üPÁjUÀ¼À DzÉñÀªÀ£ÀÄß G®èAWÀ£É ªÀiÁr CPÀæªÀĪÁV ªÀÄzÀåzÀ ¨Ál° ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄzÀåzÀ ¥ËZïUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝ£É JAzÀÄ RavÀ ¸ÀĽ«£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄ DgÉÆævÀ£À vÁ¨Á¢AzÀ 16 Njf£À¯ï ZÁAiÀiïì C.Q. gÀÆ.709/-, 19 N®Ø mÁªÀgÉ£ï «¹Ìà ¥ËZÀUÀ¼ÀÄ C.Q. 981/-, 7 ªÉÄPÀqÀªÉ®ì £ÀA.1 ¨ÁæöåAr ¥ËZïUÀ¼ÀÄ C.Q. 593/-gÀÆ¥Á¬Ä ºÁUÀÆ ªÀÄzÀåzÀ ¨ÁnèUÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁgÁl ªÀiÁrzÀ ºÀt 115-00 gÀÆ¥Á¬Ä MlÄÖ 2398/- gÀÆ¥Á¬Ä ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀÅzÀ£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ¥ÀÆgÉʹ, d¦Û ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ, DgÉÆæ ºÁUÀÆ ªÀÄÄzÉÝêÀiÁ°£ÉÆA¢UÉ ¦AiÀiÁð¢zÁgÀgÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ ªÀÄÄA¢£À PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀAvÉ eÁÕ¥À£ÀªÀ£ÀÄß ¤ÃrzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄð¤AzÀ UÀ§ÆâgÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 56/2013 PÀ®A: 32, 34 PÉ.E. PÁAiÉÄÝ ªÀÄvÀÄÛ 188 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.ªÉÄð£ÀAvÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


 

1]dUÀ¢Ã±À vÀAzÉ ºÀA¥ÀtÚ zÉÆÃnºÁ¼À ªÀAiÀiÁ- 32 eÁw- PÀÄgÀ§gÀÄ ¸Á|| ºÀÄ£ÀÄPÀÄAn 2) §¸À¥Àà ºÉÆýUÉ vÀAzÉ UËqÀ¥Àà ªÀAiÀiÁ-36 eÁw- PÀÄgÀħgÀÄ ¸Á|| ºÀÄ£ÀÄPÀÄAn (¥ÀgÁj) EªÀgÀÄ
C£À¢üPÀÈvÀªÁV AiÀiÁªÀÅzÉà ¥ÀgÀªÁ¤UÉ E®èzÉà C£À¢üPÀÈvÀªÁV ªÀÄzÀå ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀ®Ä C£À¢üPÀÈvÀªÁV ªÀÄzÀåzÀ ¨Á°UÀ¼À£ÀÄß ¸ÁUÁtÂPɪÀiÁqÀĪÀ PÁ®PÉÌ DgÉÆæüvÀ¤AzÀ Njf£À¯ï ZÁAiÀiïì 180 JªÀiï.J¯ï£À MlÄÖ 123 ªÀÄzsÀåzÀ ¨Ál°UÀ¼ÀÄ MAzÀgÀ QªÀÄävÀÄÛ 45/- gÀÆ MlÄÖ 5535/- gÀÆ ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀ ªÀÄzÀåzÀ ¨Ál°UÀ¼À£ÀÄß ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ zÁ½ªÀiÁr ªÀ±À¥Àr¹PÉÆAqÀÄ ¦.J¸ï.L(PÁ.¸ÀÄ) gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ °AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 111/13, PÀ®A. 32, 34 PÉ.E DåPïÖ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤PÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


CªÀÄgÉñÀ vÀAzÉ ZËqÀ¥Àà £ÀAzÀªÁrV ªÀAiÀiÁ-26 eÁw- PÀÄgÀ§gÀÄ G- MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á|| PÀ½î°AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ C£À¢üPÀÈvÀªÁV AiÀiÁªÀÅzÉà ¥ÀgÀªÁ¤UÉ E®èzÉà C£À¢üPÀÈvÀªÁV ªÀÄzÀå ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀ®Ä C£À¢üPÀÈvÀªÁV ªÀÄzÀåzÀ ¨Á°UÀ¼À£ÀÄß ¸ÁUÁtÂPɪÀiÁqÀĪÀ PÁ®PÉÌ DgÉÆæüvÀ¤AzÀ AiÀÄÄ.©. JPÀì¥Àlð ©ÃgÀ 330 JªÀiï.J¯ï£À MlÄÖ 52 ªÀÄzsÀåzÀ ¨Ál°UÀ¼ÀÄ MAzÀgÀ QªÀÄävÀÄÛ 33/- gÀÆ MlÄÖ 1716/- gÀÆ ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀ ªÀÄzÀåzÀ ¨Ál°UÀ¼À£ÀÄß ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ zÁ½ªÀiÁr ªÀ±À¥Àr¹PÉÆAqÀÄ ¦.J¸ï.L(PÁ.¸ÀÄ) gÀªÀgÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ °AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 1121/13, PÀ®A. 32, 34 PÉ.E DåPïÖ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤PÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

«zsÁ£À¸À¨sÁ ZÀÄ£ÁªÀuÁ-2013 gÀ ¤«ÄvÀå ¤Ãw ¸ÀA»vÉ eÁjAiÀÄ°èzÀÄÝ C£À¢üPÀÈvÀªÁV ªÀÄzsÀå ªÀiÁgÁl ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁUÁtÂPÉ ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ ¤µÉâü¹zÁÝUÀÆå ªÀÄ®è£ÀUËqÀ vÀAzÉ zÉêÀ¥Àà ¸Á: gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ ªÀÄzÀå ªÀiÁgÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÁÝUÀ ¦.J¸ï.L. ¥À²ÑªÀÄ oÁuÉ ¹§âA¢AiÉÆA¢UÉ zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄ CªÀ¤AzÀ MlÄÖ 2993/- ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀ ªÀÄzÀåªÀ£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ £ÀUÀzÀÄ ºÀt 200/- d¥ÀÄÛ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ oÁuÉUÉ §AzÀÄ zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ¥À²ÑªÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 67/2013 PÀ®A: 188 L.¦.¹. 32,34, PÉ.E. PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄvÀ¤SÉPÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

¢B13-04-2013 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 06-00 jAzÀ 06-30 UÀAmÉAiÀÄ CªÀ¢ü AiÀÄ°è ¹gÀªÁgÀ-°AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ¹gÀªÁgÀ ºÉÆgÀ ªÀ®AiÀÄzÀ°è zÀ¸ÀÛVj UÁågÉÃf£À JzÀÄj£À°è ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 40 jAzÀ 45ªÀµÀð ªÀAiÀĹì£À ºÀÄZÀÑ£ÀAwgÀĪÀ C¥ÀjavÀ ªÀåQÛAiÀÄÄ ¹gÀªÁgÀ HgÉƼÀV¤AzÀ ªÀiÁ£À« PÁæ¸À PÀqÉUÉ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¨ÁdÄ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ AiÀiÁªÀÅzÉÆà C¥ÀjavÀ ªÁºÀ£À ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀªÁV C®PÀëvÀ£À ¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ C¥ÀjavÀ ºÀÄZÀÑ£ÀAwgÀĪÀ ªÀåQÛUÉ lPÀÌgÀ PÉÆlÄÖ ºÉÆÃVzÀÝjAzÀ £É®PÉÌ M¥ÀàgÉAiÀiÁV ©zÀÄÝ vÀ¯ÉUÉ, PÀ¥Á¼ÀPÉÌ gÀPÀÛ UÁAiÀÄUÀ¼ÁV ªÉÄʪÉÄÃ¯É C®è°è vÉgÀazÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ CzÉ CAvÁ ²æà AiÀĪÀÄ£ÀÆgÀ¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ eÁwB£ÁAiÀÄPÀ ªÀAiÀÄ-30ªÀµÀð GBCzsÀåPÀëgÀÄ PÀ£ÁðlPÀ gÀPÀëuÁ ªÉâPÉ ºÉÆç½  WÀlPÀ ¸ÁB¹gÀªÁgÀ. gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¹gÀªÁgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 79/2013 PÀ®A:279,338 L.¦.¹.ªÀÄvÀÄÛ 187LJA.«.PÁAiÉÄÝ  CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¢£ÁAPÀ :12-04-2013 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀUÉÎ 7-30 ¸ÀĪÀiÁjUÉ °AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ UÀÄ®âUÁð gÀ¸ÉÛAiÀÄ UÀÄgÀÄUÀÄAmÁ qÁA§gï PÀA¥À¤ ºÀwÛgÀ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ºÀĸÉãÀ¥Àà vÀAzÉ gÁd¥Àà ªÀ:35 eÁ:ºÀjd£À G:PÀÆ° ¸Á:UËqÀÆgÀÄ UÁæªÀÄ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÆÃmÁgï £ÀA:PÉJ-37 PÉ-7610 £ÉÃzÀÝgÀ°è DvÀ£À ªÀÄPÀ̼ÁzÀ gÉÃtÄPÁ ªÀÄvÀÄÛ CA§ªÀÄä¼À£ÀÄß PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¨ÉƯÉgÉÆà ¦PïD¥ï UÁr £ÀA:PÉJ-14 ©-0669 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ »A¢¤AzÀ lPÀÌgï PÉÆlÄÖ ¦ügÁå¢üUÉ ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À ªÀÄPÀ̽UÉ ¸ÁzÁ ªÀÄvÀÄÛ ¨sÁjÃgÀPÀÛUÁAiÀĪÁVzÀÄÝ, EgÀÄvÀÛzÉ DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß UÁrAiÀÄ£ÀÄß ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ºÀnÖ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 85/2013 PÀ®A. 279.337.338. L¦¹ 187 LJªÀiï« PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EzÉ.


 


 

¢£ÁAPÀ :13-04-2013 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 07-30 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢²æêÀÄw §¸ÀìªÀÄä UÀAqÀ ªÀÄ®è¥Àà ¸ÀtÚ vÀAV ªÀ:50ªÀµÀð, eÁ:PÀÄgÀħgÀÄ, G:ºÉÆ®ªÀÄ£É PÉ®¸À, ¸Á:CUÀ¹¨Á¼À vÁ:§¸ÀªÀ£À¨ÁUÉêÁr f:-©eÁ¥ÀÆgÀ.zÁgÀgÀÄ vÀ£Àß ªÉƪÀÄäUÀ¼ÁzÀ PÀÄ:¨sÁUÀå²æà 8ªÀµÀð, ªÀÄvÀÄÛ vÀªÀÄÆäj£ÀªÀgÉÆA¢UÉ ²æñÉÊ®PÉÌ ºÉÆÃV ªÁ¥À¸ÀÄì vÀªÀÄÆäjUÉ mÁªÀiï mÁªÀiï DmÉÆà ºÀwÛPÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ-zÉêÀzÀÄUÀð gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è f£ÁߥÀÆgÀ PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ vÁªÀÅ ºÉÆgÀnzÀÝ DmÉÆà »A¢£À UÁ° ¥ÀAPÀÑgï DVzÀÝjAzÀ C°èAiÉÄà gÉÆÃr£À ¥ÀPÀÌzÀ°è ¤°è¹zÀÄÝ, vÁ£ÀÄ ºÁUÀÄ vÀ£Àß ªÉƪÀÄäUÀ¼ÁzÀ ¨sÁUÀå²æà ªÀÄÆvÀæ ªÀiÁqÀ¯ÉAzÀÄ E½zÁUÀ, ªÀÄÈvÀ ¨sÁUÀå²æà FPÉAiÀÄÄ gÉÆÃr£À DZÉUÉ Nr ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ, zÉêÀzÀÄUÀð PÀqɬÄAzÀ DgÉÆæ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯Áj£ÀA. PÉ.J.16/J-8818£ÉßzÀÝ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĸÀPÉÆAqÀÄ §AzÀªÀ£Éà gÀ¸ÉÛ zÁlÄwÛzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉƪÀÄäUÀ¼ÀÄ ¨sÁUÀå²æà FPÉUÉ lPÀÌgï PÉÆlÄÖ, vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¤AiÀÄAwæ¸À¯ÁUÀzÉà ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃV gÉÆÃr£À JqÀ¨sÁUÀzÀ°è ¥À°Ö ªÀiÁrzÀÄÝ, ¨sÁUÀå²æà FPÉUÉ ºÉÆmÉÖAiÀÄ ¨sÁUÀ, UÀÄ¥ÁÛAUÀ, §®UÁ°£À ªÉÄÃ¯É ¯Áj ªÀÄÄA¢£À UÁ° ºÀj¢zÀÝjAzÀ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁV ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ¦à¹PÉÆAqÀÄ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ JAzÀÄ ªÀÄÄAvÁV EzÀÝ ºÉýPÉ ¦AiÀiÁ𢠸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄð¤AzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.CAvÁ PÉÆlÖzÀÆj£À ªÉÄðªÀÄzÀ UÀ§ÆâgÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: UÀÄ£Éß £ÀA.57/2013 PÀ®A:279, 304(J) L¦¹ & 187 L.JA.« PÁAiÉÄÝ.CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤PÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 


 

¢£ÁAPÀ: 05.05.2013 gÀAzÀÄ £ÀqÉAiÀÄ°gÀĪÀ «zsÁ£À ¸À¨sÁ ZÀÄ£ÁªÀuÉ »£É߯ÉAiÀÄ°è zÁR°¹PÉÆAqÀ ªÀÄÄAeÁUÀævÁ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

1] PÀ®A:107 ¹.Dgï.¦.¹ CrAiÀÄ°è MlÄÖ 39 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß 79 d£À DgÉÆævÀgÀÄUÀ¼À ªÉÄÃ¯É ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

2] PÀ®A: 110 ¹.Dgï.¦.CrAiÀÄ°è MlÄÖ 37 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß 37 d£À DgÉÆævÀgÀÄUÀ¼À ªÉÄÃ¯É ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ::-

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 13.04.2013 gÀAzÀÄ 111 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 20,700/- gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.


 

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 13-04-2013


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 13-04-2013

©ÃzÀgÀ UÁæ«ÄÃt ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 53/13 PÀ®A 279,337,338,L.¦.¹ 187 L.JA.«í PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀB-12/04/2013 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ zÀ±ÀgÀxÀ vÀAzÉ UÁå£ÉÆèÁ ªÀÄgÁoÁ ¸Á: d£ÀªÁqÁ gÀªÀgÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è SÁ¸ÀV PÉ®¸À EgÀĪÀÅzÀjAzÀ 1515 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÄ vÀ£Àß UÉüÉAiÀÄ ¸ÀAvÉÆõÀ ¸ÁB ¨ÁæºÀätªÁr ©ÃzÀgÀ gÀªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ »gÉÆà ºÉÆAqÁ ¥sÁå±À£À ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀAB-PÉJ 38-ºÉZï-2221 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É ©ÃzÀgÀ¢AzÀ d£ÀªÁqÁ UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ zÁjAiÀÄ°è aPï¥ÉÃmï UÁæªÀÄzÀ ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ PÁAPÉæÃl ªÀIJãÀ §½ ºÉÆÃzÁUÀ ¦üÃAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ºÉÆAqÁ ±ÉÊ£ï-ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀAB PÉJ-38-J¯ï-1228 gÀ ªÉÄÃ¯É E§âgÀÄ ªÀåQÛUÀ¼ÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÄÝ  JzÀgÀÄUÀqɬÄAzÀ CAzÀgÉ d£ÀªÁqÁ PÀqɬÄAzÀ mÁæPÀÖgÀ £ÀAB-PÉJ-39-n-61 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß mÁæPÀÖgÀ »AzÉ PÀ©ât £ÉÃV®Ä ºÀaÑPÉÆAqÀÄ Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ CeÁUÀgÀÄPÀvɬÄAzÀ vÀ£Àß ¸ÉÊqï ©lÄÖ ªÀiÁ£ÀªÀ£À fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è ZÀ¯Á¬Ä¹ PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üÃAiÀiÁð¢AiÀÄ  ªÉÆÃ.¸ÉÊPÀ¯ï ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ°UÉ  JzÀÄj¤AzÀ rQÌ ªÀiÁr ºÁUÉ ¦üÃAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÆÃmÁgÀUÉ rQÌ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É.  ¸ÀzÀj rQ̬ÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ  ºÁUÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® »AzÉ PÀĽvÀ ¸ÀAvÉÆõÀ  ºÁUÀÄ ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ZÁ®PÀ eÉʲïï FvÀ¤UÉ ºÁUÀÄ eÉʲî ¨sÀĸÁì gÀªÀgÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï »AzÉ PÀĽvÀ ¥Àæ®Æ¥ï J®èjUÀÄ ¨sÁj gÀPÀÛ ¸ÁzÁ UÁAiÀÄ, JqÀUÉÊ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ.  ¸ÀzÀj mÁæPÀÖgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ rQÌ ªÀiÁr mÁæPÀÖgÀªÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

OgÁzÀ(©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 75/13 PÀ®A 143, 147, 436, 440, 451, 452, 427, 297, 506 dÆvÉ 149 L.¦.¹.:-
¢£ÁAPÀ 12-04-2013 gÀAzÀÄ gÁwæ 1530 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠩üPÀĨÁ¬Ä UÀAqÀ ºÀj gÁoÉÆÃqÀ 48 eÁåw ®A¨Át ¸Á/ zÉñÀªÀÄÄR vÁAqÁ  EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV ¤ÃrgÀĪÀ °TvÀ zÀÆj£À  ¸ÁgÀA±ÀªÉÀ£ÉAzÀgÉ ¦üÃAiÀiÁ𢠪ÀÄUÀ£ÁzÀ «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ FvÀ¤UÉ ªÀiÁ¼ÉUÁAªÀ vÁAqÁzÀ GzÀªÀ EvÀ£À ªÀÄUÀ¼ÁzÀ CgÀÄt @ ®Qëöä¨Á¬Ä EªÀ¼À eÉÆvÉÉ 1 ªÀµÀðzÀ »AzÉ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.  ¢ 11/4/2013 gÀAzÀÄ CgÀÄt EªÀ¼ÀÄ zÉñÀªÀÄÄR vÁAqÁzÀ ºÀwÛgÀ zÉñÀªÀÄÄRªÀgÀ ¨Á«UÉ ¤gÀÄ vÀgÀ®Ä ºÉÆÃV ©zÀÄÝ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁۼɠ F §UÉÎ OgÁzÀÀ oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÉÆøÉAiÀiÁzÀ CgÀÄt EªÀ¼À ¦.JA.E DzÀ £ÀAvÀgÀ CAwªÀÄ ¸ÀA¸ÁÌgÀ ¦üÃAiÀiÁð¢gÀªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ ºÁUÀÆ DgÉÆævÀgÁzÀ 1)   ¸ÀAvÉÆõÀ vÀAzÉ ªÀiÁgÀÄw ¥ÀªÁgÀ 2) eÁ°AzÀgÀ vÀAzÉ PÁ¼ÀÄ 3) gÁdPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ GªÀiÁè gÁoÉÆÃqÀ 4) ²ªÁf vÀAzÉ £ÁªÀÄzÉêÀ eÁzsÀªÀ 5) Q±À£À vÀAzÉ ªÁ®Ä eÁzsÀªÀ 6) «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ £ÀAzÀÄ eÁzsÀªÀ 7) ¤Ã®PÀAoÀ vÀAzÉ ªÀĺÁzÀÄ eÁzsÀªÀ ¸Á//J®ègÀÄ ªÀiÁ¼ÉUÁAªÀ vÁAqÁ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ ZÀ¯Áè ¥À°è ªÀiÁr ¨ÉAQ ºÀaÑzÀjAzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è£À zÀªÀ¸À zÁ£ÀåUÀ¼ÀÄ ¸ÀÄnÖgÀÄvÀÛªÉ £ÀAvÀgÀ vÁAqÁzÀ d£ÀgÀÄ CVß±ÁªÀÄPÀ oÁuÉUÉ ¥sÉÆãÀ ªÀiÁrzÀ £ÀAvÀgÀ §AzÀÄ ¨ÉAQ Dj¹gÀÄvÁÛgÉ  ºÁUÀÆ fêÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ C®èzÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼ÀÄ ZÀ¯Áè¦°è ªÀiÁr ¨ÉAQ ºÀaÑ £ÀµÀÖªÀ£ÀÄßAlÄ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ PÉÆlÖ ¦ügÁ墣À  ªÉÄgÉUÉ  ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄÄqÀ© ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 50/13 PÀ®A 32, 34 PÉ.E. PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ 12-04-2013 gÀAzÀÄ 1330 UÀAmÉUÉ aPÀ£ÁUÁAªÀ UÁæªÀÄzÀ°è OAmÉUÉ gÀªÀgÀ ºÉÆÃmÉ® ªÀÄÄAzÉ DPÀæªÀĪÁV ¸ÀgÁ¬Ä ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÀ §UÉΠ ¨Áwä §A¢zÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢AiÉÆA¢UÉ ºÉÆÃV zÁ½ ªÀiÁr EªÀ¤AzÀ 25 £ÁPËl ¸ÁÖçAUï  ©ÃAiÀÄgï 330 JªÀiï J¯ï AiÀÄļÀîzÀÄ ¨Ál¯ï UÀ¼ÀÄ CAzÁdÄ QªÀÄävÀÄÛ 1250=00 gÀÆ¥Á¬Ä £ÉÃzÀ£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ CgÉÆævÀ£ÁzÀ ²ªÁ£ÀAzÀ EvÀ£À£ÀÄß zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄAoÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 41/13 PÀ®A 341, 323, 324, 504, 506, 148, 147, 109 eÉÆÃvÉ 149 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 12/04/13 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 0900 UÀAmÉUÉ ¦ügÁå¢ ²æà gÁeÉÃAzÀæ vÀAzÉ ²æêÀÄAvÀ PÁgÀ¨Áj ªÀAiÀÄ 45 ªÀµÀð G MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á gÁªÀÄwxÀð (r) ªÀÄvÀÄÛ DvÀ£À ºÉAqÀw, ªÀÄUÀ£ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÁÝUÀ DgÉÆævÀgÀ 01) ºÀjgÀAUÀ vÀAzÉ zÉÆAr¨Á PÁgÀªÁj ªÀAiÀÄ 55 ªÀµÀð eÁw ªÀÄgÁoÀ ºÁUÀÄ E£ÀÆß 10 d£ÀgÀÄ J¯ÁègÀÆ ¸Á: gÁªÀÄwÃxÀð (r) gÀªÀgÀÄUÀ¼ÀĦügÁå¢AiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ §AzÀÄ CAUÀ¼ÀzÀ°è ¦ügÁå¢UÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊAiÀÄÄvÁÛ ¢£ÁAPÀ 11/04/13 gÀAzÀÄ 1030 UÀAmÉUÉ ²æà gÁªÀÄ°AUÉñÀégÀ ªÀÄA¢gÀzÀ ºÀwÛgÀ QæPÉmï DqÀĪÁUÀ ºÀjgÀAUÀ ªÀÄUÀ¤UÉ QæÃPÉmï ¨Áån¤AzÀ ºÉÆqÀzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ & UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄwÛÃj CAvÁ ºÉý EAzÀÄ ¤ªÀÄUÉ fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀ¢¯Áè CAvÁ §rUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ C®èzÉ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ E£ÀÆß½zÀ DgÉÆævÀgÀÄ ¦üÃgÁå¢UÉ ºÉÆqÉAiÀÄ®Ä ¥ÀæZÉÆÃzÀ£É ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦ügÁåzÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

GULBARGA DISTRICT REPORTED CRIME


ಹಲ್ಲೆ ಪ್ರಕರಣ:
ಮಳಖೇಡ ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆ: ಶ್ರೀ, ಮಲ್ಲಿನಾಥ ತಂದೆ ಬಸವಣಪ್ಪಾ ಪಂಚಾಳ ಸಾ:ತೋಟನಳ್ಳಿ    ರವರು ದಿನಾಂಕ:11.04.2013 ರಂದು ಸಾಯಂಕಾಲ 6.00 ಗಂಟೆಗೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಆಸ್ತಿ ಪಾಲಿನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ತಮ್ಮನಾದ ಜಗನ್ನಾಥ ಮತ್ತು ಆತನ ಹೆಂಡತಿ ಶಕುಂತಲಾ ಇವರು ನನಗೆ ಅವಾಚ್ಚವಾಗಿ ಬೈದು ಹೊಡೆ ಬಡೆ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ:41/2013 ಕಲಂ,323.324.504. ಸಂಗಡ 34 ಐ.ಪಿ.ಸಿ. ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.