Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Sunday, March 2, 2014

Raichur District Reported Crimes

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
EvÀgÉ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
         ದಿನಾಂಕ.01.03.2014 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10.00 ಗಂಟೆಗೆ ಆರೋಪಿತgÁzÀ 1) ªÉAPÀmÉñÀ vÀAzÉ ¨Á®¥Àà ¸Á.°AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ 2) dªÀiÁzÀ¤ vÀAzÉ UÀzÉÝ¥Àà ¸Á.°AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ 3) gÀAUÀ£ÁxÀ vÀAzÉ ¥ÀæºÁèzÀgÁªï ¸Á.°AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ 4) §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ gÁAiÀÄ¥Àà ªÉÄÃn ¸Á.FZÀ£Á¼À ºÁ.ªÀ.°AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ  ನಂಬರ ಇಲ್ಲದ ಹಿಟಾಚಿ ಮತ್ತು ಟಿಪ್ಪರ್ ನಂ.ಕೆಎ-36-7133 ನೇದ್ದವುಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಆಮದಿಹಾಳ ಸೀಮಾದಲ್ಲಿರುವ ಸರಕಾರಿ ಜಮೀನು ಸರ್ವೆ.ನಂ.3/2/* ಕ್ಷೇತ್ರ 56-37 ನೇದ್ದರಲ್ಲಿ ಅತೀಕ್ರಮ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿ ಅನಧೀಕೃತವಾಗಿ 15 ಫೀಟು ಉದ್ದ, 15 ಫೀಟ್ ಅಗಲ ಮರಮನ್ನು ತೆಗೆಯುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರgÁzÀ ºÀÄ®UÀAiÀÄå PÀAzÁAiÀÄ ¤jÃPÀëPÀgÀÄ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï. gÀªÀgÀªÀgÀÄ  ಅದನ್ನು ತಡೆದು ಪರವಾನಿಗೆಯ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರಿಸಿದಾಗ, ಸದರಿ ಟಿಪ್ಪರ ಚಾಲಕ ಮತ್ತು ಹಿಟಾಚಿ ಆಪರೇಟರ್ ಯಾವುದೇ ಪರವಾನಿಗೆ ಇಲ್ಲವೆಂದು ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಮಾಲೀಕರ ಹೆಸರು ಹೇಳಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಓಡಿ ಹೋಗಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ಮರಮ್ಮಿನ ಅ.ಕಿ.ರೂ.15000/-ಗಳು ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ನಂತರ ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರರು ಪಂಚರ ಸಮಕ್ಷಮದಲ್ಲಿ ಸದರಿ ಸ್ಥಳದ ಪಂಚನಾಮೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಟಿಪ್ಪರ್ ಮತ್ತು ಹಿಟಾಚಿಯನ್ನು ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ಪಂಚನಾಮೆ ಮತ್ತು ದೂರಿನೊಂದಿಗೆ ಸದರಿ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸಿದ ಮೇರೆಗೆ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 45/14 PÀ®A.447 L¦¹ & 192(J) PÀ£ÁðlPÀ ¯ÁåAqÀ gÉ«£ÀÆå PÁAiÉÄÝ 2007 CrAiÀÄ°è ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿ ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.
AiÀÄÄ.r.Dgï ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
             ಮೃತ  ಶ್ರೀ ಬಾಬು ತಂದೆ ಸಿದ್ದಪ್ಪ :25 ವರ್ಷ  ಜಾ:ಕಬ್ಬೇರ್ :ಕೂಲಿ ಕೆಲಸ ಸಾ:ಚಿಕ್ಕಸ್ಗೂರು ತಾ:ಜಿ:ರಾಯಚೂರು ಈಗ್ಗೆ ಐದಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಹೆಗ್ಗಸನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಪೈಪ್ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ PÀÆ° PɸÀ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ CzÀgÀAvÉ ದಿನಾಂಕ:01.03.2014  ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 9.00 ಗಂಟೆಗೆ ಸದರಿ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಲಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದು ನಂತರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10.30 ಗಂಟೆಗೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಸದರಿ ಕೂಲಿ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಯ ಲಾರಿಯ ಹಿಂದಿನ ನಂಬರ್ ಪ್ಲೇಟಿಗೆ ಮೃತನು  ವೆಲ್ಡಿಂಗ್  ಮಾಡುತ್ತಿರುವಾಗ್ಗೆ ಒಮ್ಮಿಂದೊಮ್ಮಲೇ ಶಾರ್ಟ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಆಗಿ ಮೃತನು ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದು ಹೊದ್ದಾಡುತ್ತಿರುವಾಗ್ಗೆ ಕಂಪನಿಯ ಮಾಲೀಕ ಮತ್ತು ಕೂಲಿ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿದ್ದ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಅಬ್ದುಲ್ ತಂದೆ ಘನಿಸಾಬ್ ಇಬ್ಬರೂ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕುರಿತು ಬಾಬುನನ್ನು ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ರಾಯಚೂರಿಗೆ ಬರುತ್ತಿರುವಾಗ್ಗೆ ಮಾರ್ಗ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11.30 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ಓಪೆಕ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಹತ್ತಿರ ಬಾಬು ಕಾರಿನಲ್ಲಿಯೇ ಮೃತಪಟ್ಟಿರುತ್ತಾನೆ ನಂತರ ಜಿಲ್ಲಾ ಸರಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸೇರಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದು ವೈಧ್ಯರು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ ಬಾಬು ಮೃತಪಟ್ಟ ಬಗ್ಗೆ ಧೃಢಿಕರಿಸಿದರು ಸದರಿ ಘಟನೆಯು ಆಕಸ್ಮೀಕವಾಗಿ ಜರುಗಿದ್ದು ಈತನ ಮರಣದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೆ ಸಂಶಯ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಬಗ್ಗೆ ಯಾರ ಮೇಲೆ ದೂರು ವಗೈರೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲಾ ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಲು ವಿನಂತಿ ಅಂತಾ ಮುಂತಾಗಿದ್ದ ಲಿಖಿತ ಪಿರ್ಯಾದಿಯ ಮೇಲಿಂದ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA:  05/2014 PÀ®A: 174 ¹.Dgï.¦.¹ CrAiÀÄ°è ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿ ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂrgÀÄvÁÛgÉ.  
gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
       DgÉÆævÀ£ÁzÀ  £ÁUÀ¥Àà vÀAzÉ ºÉƽAiÀÄ¥Àà ªÀAiÀiÁ: 35 ¸Á: ªÀqÀØgÀºÀnÖ vÁ: UÀAUÁªÀw FvÀ£ÀÄ  vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA PÉ.J-36 E.¹-7490 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß  ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ-PÀĵÀ×V gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À UÁæªÀÄzÀ PÀqɬÄAzÀ CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ªÉÄãï PÉ£Á¯ï ºÀwÛgÀ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄð£À ¤AiÀÄAvÀæt vÀ¦à ¹ÌÃqïDV PɼÀUÉ ©zÀÄÝ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄïÉ, JqÀUÀqÉ PɼÀvÀÄnUÉ §®UÁ®Ä ªÉÆtPÁ°UÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ CzÀ£ÀÄß PÀAqÀÄ ¦ügÁå¢ ªÀÄĤAiÀÄ¥Àà vÀAzÉ ¥ÀgÀªÉÄñÀégÀ¥Àà ªÀAiÀiÁ: 28 eÁ; PÀÄgÀħgÀÄ   G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: vÀÄgÀÄ«ºÁ¼    FvÀÀ£ÀÄ aQvÉì PÀÄjvÀÄ vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. AvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ vÀÄ«ðºÁ¼À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA52/2014 PÀ®A 279. 337. L¦¹: CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.
EvÀgÉ L.¦.¹ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-                                                                     

             £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄ ¤zÉð²vÀ ¦ügÁåzï EgÀÄvÀÛzÉ. PÀ®äAV ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ ¦ügÁå¢ £ÁUÀgÉqÉØ¥Àà vÀAzÉ ªÀÄÄzÀÝ°AUÀ¥Àà ªÀAiÀiÁ: 65 G: MPÀÌ®ÄvÀ£À  ¸Á: PÀ®äAV vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ EªÀgÀ ºÉAqÀwAiÀÄ d«Ää£À°è ¢£ÁAPÀ: 11.01.2014 gÀAzÀÄ 1)»gÉÃPÁªÀÄtÚ ªÀAiÀiÁ: 65 G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À   2) PÀgÀPÀ¥Àà ¸ÁºÀÄPÁgÀ vÀAzÉ wªÀÄätÚ ªÀAiÀiÁ: 70 G: MPÀÌ®ÄvÀ£À  ¸Á: vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À  EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¦ügÁå¢AiÀÄ ºÉÆ®zÀ ªÀiÁ°ÃPÀvÀézÀ «µÀAiÀÄzÀ°è zÉéõÀ ElÄÖPÉÆAqÀÄ ºÉÆ®zÀ°è CPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr ºÉÆ®zÀ°èAiÀÄ ¨É¼ÉAiÀÄ£ÀÄß PÀmÁªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¦ügÁå¢zÁgÀ¼À CtÚ£À ªÀÄPÀ̼ÁzÀ gÀ«UËqÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄ°èPÁdÄð£À EªÀjUÉ CªÁZÀå ¨ÉÊzÀÄ ºÉÆ®zÀ vÀAmÉUÉ §AzÀgÉ fêÀ vÉUÉAiÀÄĪÀÅzÁV fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ.CAvÀ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 50/2014 PÀ®A 447. 379. 504. 506 L.¦.¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
zÉÆA©ü ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
           EzÀÄ £ÁåAiÀiÁ®AiÀÄ ¤zÉð²vÀ ¦ügÁåzï EgÀÄvÀÛzÉ. ¦ügÁå¢zÁgÀ£À vÀAVAiÀiÁzÀ ªÀÄÄ£ÀߪÀÄä EªÀ¼ÀÄ ¤ÃgÀÄ vÀgÀ®Ä ºÉÆgÀUÉ ºÉÆÃzÁUÀ DgÉÆæ 4£Éà FgÀ¥Àà EªÀ£ÀÄ PÀtÚ ¸À£Éß ªÀiÁr ZÀÄqÁ¬Ä¹gÀĪÁUÀ, DPÉAiÀÄÆ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃV «µÀAiÀÄ w½¸À®Ä ¢£ÁAPÀ:-  03-02-2014 gÀAzÀÄ 12-00 ¦.JAPÉÌ ¦ügÁå¢ ¤gÀÄ¥ÁzÉ¥Àà vÀAzÉ PÀjAiÀÄ¥Àà ªÀAiÀiÁ: 30 G: MPÀÌ®ÄvÀ£À  ¸Á: aPĄ̀ÉÃgÀV vÁ:¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ gÀªÀgÀÄ «ZÁj¸À®Ä ºÉÆÃzÁUÀ 1)¤AUÀ¥Àà vÀAzÉ ªÉAPÀtÚ UÉÆãÁ¼À ªÀAiÀiÁ: 50 G: MPÀÌ®ÄvÀ£À    ºÁUÀÆ EvÀgÉ 7 d£ÀgÀÄ J®ègÀÆ ¸Á: ¸Á: aPĄ̀ÉÃgÀV vÁ: ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ CPÀæªÀÄPÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ PÉÊUÀ¼À°è PÀnÖUÉ, §rUÉUÀ¼À£ÀÄß »rzÀÄPÉÆAqÀÄ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ CªÁZÀå ¨ÉÊzÀÄ vÉPÉÌ ªÀÄÄPÉÌ ©zÀÄÝ PÁ°¤AzÀ M¢ÝgÀÄvÁÛgÉ. dUÀ¼À ©r¸À®Ä ºÉÆÃzÀ ªÀÄÄ£ÀߪÀÄä½UÉ ¹ÃgÉ »rzÀÄ J¼ÉzÁrgÀÄvÁÛgÉ. C®èzÉà ¦ügÁå¢AiÀÄ vÁ¬ÄUÉ PÀÆzÀ®Ä »rzÀÄ J¼ÉzÀÄ ºÉÆqÉzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ vÀÄgÀÄ«ºÁ¼À ¥ÉưøÀ oÁuÉ,UÀÄ£Éß £ÀA: 51/2014 PÀ®A 143. 147. 148. 323. 324. 354. 504. 506. 509 gÉ/« 149 L.¦.¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
J¸ï.¹. /J¸ï.n. ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
                   ಪಿರ್ಯಾ¢ ²æêÀÄw. J£ï. ¸ÀĪÀtð®vÁ UÀAqÀ ºÀĸÉìãÀ¥Àà, 46 ªÀµÀð, eÁ:J¸ï.¹, G:¸ÀPÁðj ²PÀëQ. ¸Á:ªÀÄ£É £ÀA.1-11-53-66/1 ²æÃgÁªÀÄ£ÀUÀgÀ PÁ¯ÉÆä, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ. FvÀ£ÀÄ ತನ್ನ ಮನೆಯ 2 ನೇಯ ಮಹಡಿಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಡದ ಮೇಲಿಂದ ಬಿದ್ದ ಕಸ ತೆಗೆಯುವುದರ ಸಲುವಾಗಿ ಪಿರ್ಯಾದಿ ಹತ್ತಿರ 1) ²æêÀÄw. UÁAiÀÄwÛ UÀAqÀ ªÀÄ£ÉÆÃeï, eÁ:¨Áæ»ät2) ªÀÄ£ÉÆÃeï, eÁ:¨Áæ»ät3) ZÉÊvÀæ ,eÁ:¨Áæ»ät4) EA¢gÁ, eÁ:¨Áæ»ät5) ²æÃzÉë , eÁ:¨Áæ»ät6) ²æÃzÉëAiÀÄ UÀAqÀ J®ègÀÆ ¸Á: ²æÃgÁªÀÄ£ÀUÀgÀ PÁ¯ÉÆä, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ. EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ಜಗಳ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಿದ್ದ ಕಸವನ್ನು ತೆಗೆಯುವುದರಳೊಗಾಗಿ  ಆರೋಪಿತರೆಲ್ಲರೂ ಪಿರ್ಯಾದಿಯ ಮನೆಯ ಮೇಲೆ ಕಲ್ಲೆಸೆದು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲದ ಸಮಯ ನೋಡಿ ಮನೆಯೊಳಗೆ ನುಗ್ಗಿ ಪಿರ್ಯಾದಿ ನೈಟಿಯನ್ನು  ಹರಿದು ದೈಹಿಕ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿ ಲೇ ಮಾದಿಗ ಸೂಳೇ –ಮಾದರವಳೇ ಎಂದು ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಬೈದು ಪಿರ್ಯಾದಿ ಮನೆಯ ಮುಖ್ಯ ಬಾಗಿಲನ್ನು ಬಂದ್ ಮಾಡಿ ಆರೋಪಿತರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಪಿರ್ಯಾದಿಗೆ & ಆಕೆಯ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಚಪ್ಪಲಿಯಿಂದ ಹೊಡೆದು ಜೀವದ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ಮುಂತಾಗಿ ಇದ್ದ zÀÆj£À  ಮೇಲಿಂದ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ¥À²ÑªÀÄ oÁuÉ ಗುನ್ನೆ ನಂ.41/2014  ಕಲಂ. 143, 147, 323, 448, 354, 342, 355, 504, 506 ಸಹಿತ 149 ಐಪಿಸಿ ಮತ್ತು 3 (i) (x) (xi) ಎಸ್.ಸಿ/ಎಸ್.ಟಿ (ಪಿ.ಎ) ಕಾಯ್ದೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊArgÀÄvÁÛgÉ.
UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

                 ದಿನಾಂಕ: 02-03-2014 ರಂದು  ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ 01.30  ಗಂಟೆಗೆ ಫಿರ್ಯಾದಿ UÁAiÀÄwæ UÀAqÀ ªÀÄ£ÉÆÃd ¥ÀÆeÁgÀ ªÀAiÀiÁ: 40 eÁ: ¨ÁæºÀät G: ªÀÄ£ÉUÉ®¸À ¸Á: ªÀÄ£É £ÀA: 1-11-53/66/2© ²æà gÁªÀÄ£ÀUÀgÀ PÁ¯ÉÆä gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ.FPÉAiÀÄÄ ಠಾಣೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಿ, ಲಿಖಿತ  ಪಿರ್ಯಾದಿ ನೀಡಿದ್ದೆನಂದರೇ, ಮನೆ ನಂ: 1-11-53/66 ನೇದ್ದರ  ಆರೋಪಿ ಹುಸೇನಪ್ಪ ಇವರ ಮನೆಯಿದ್ದು ಪಿರ್ಯಾದಿಯು ತಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಲು 10 ಫೀಟ್ ಜಾಗಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ, ವಿಷಯವಾಗಿ, ಪಿರ್ಯಾದಿಯು ದಿನಾಂಕ: 01-03-2014 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 8.30 ಗಂಟೆಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕಸದ ವಿಷಯವಾಗಿಜಗಳ ಮಾಡಿದ್ದು ಪಿರ್ಯಾದಿಯ ತಂದೆಗೆ 1] ºÀĸÉãÀ¥Àà 2] ¸Àétð®vÁ UÀAqÀ ºÀĸÉãÀ¥Àà 3] ¥ÀÆeÁ vÀAzÉ ºÀĸÉãÀ¥Àà 4] ªÉÃtÄUÉÆÃ¥Á¯ï vÀAzÉ ºÀĸÉãÀ¥Àà 5] ¸ÀÄzsÁªÀÄ 6] ²æäªÁ¸À  ಮನಬಂದಂತೆ ಬೈದು , ಪಿರ್ಯಾದಿಗೆ ಹಲ್ಲೇ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲದೇ ಸುಧಾಮ ಇವರು ಪಿರ್ಯಾದಿಗೆ ಸೂಳೇ ರಂಡೆ ಅಂತಾ ಅವಾಛ್ಯಾಗಿ ಬೈದಿದ್ದು, ಸ್ವರ್ಣಲತಾ  ಈಕೆಯು ಪಿರ್ಯಾದಿಯ ಗೆಳತಿ, ಶ್ರೀದೇವಿಗೆ ಕಲ್ಲಿನಿಂದ ಹೊಡೆದು ಒಳಪೆಟ್ಟುಗಳಿಸಿದ್ದು ಆರೋಪಿತರು ಜಾತಿನಿಂದನೆ ಕೇಸು ಹಾಕಿ ಜೇಲಿಗೆ ಹಾಕಿಸುತ್ತೆನೆ ಅಂತಾ ಜೀವದ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದು ಇದೆ ಅಂತಾ ಇದ್ದ ಲಿಖಿತ  ಪಿರ್ಯಾದಿ ಮೇಲಿಂದ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ¥À²ÑªÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 42/2014 PÀ®A: 323,324, 504,506,¸À»vÀ 34 L¦¹ CrAiÀÄ°è ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿ, ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-     

                   gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 02.03.2014 gÀAzÀÄ     26 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 9600/-  gÀÆ..UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.

Raichur District Special Press Note

¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
¸ÀA¥ÁzÀPÀgÀÄ/ªÀgÀ¢UÁgÀgÀÄ,
            ¢£ÁAPÀ: 01.03.2014 gÀAzÀÄ ªÀiÁ£Àå f¯Áè¢üPÁjUÀ¼ÀÄ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÀªÀgÀÄ vÀªÀÄUÉ ¥ÀæzÀvÀÛªÁzÀ  C¢üPÁgÀªÀ£ÀÄß ZÀ¯Á¬Ä¹ UÀÄAqÁ PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è F PɼÀPÀAqÀ ªÀÄÆgÀÄ d£ÀjUÉ ¸ÁÜ£À§zÀÝvÉAiÀÄ°èqÀ®Ä DzÉñÀªÀ£ÀÄß ºÉÆgÀr¹gÀÄvÁÛgÉ.
          1] ²æà ºÀÄ°UÉ¥Àà ªÀiÁgÉ¥Àà eÁw PÉÆgÀªÀgÀ 36 ªÀµÀð ¸Á: ªÀÄ£É £ÀA: 4-4-196/155 C±ÉÆÃPÀ £ÀUÀgÀ gÀAiÀÄZÀÆgÀÄ

 [ FvÀ£ÀÄ gÀÆrüUÀvÀªÁV PÀ®¨ÉgÀPÉ ¸ÉÃA¢ü [¹.ºÉZï.¥ËqÀgï] ªÀiÁgÁlzÀ°è vÉÆqÀV¹PÉÆArzÀÄÝ FvÀ£À «gÀÄzÀÝ 14 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛªÉ.]
 
         2] nÃPÀgÁd vÀAzÉ ªÀÄ°èPÁdÄð£À,28 ªÀµÀð ,eÁw: PÀÄA¨ÁgÀ,¸Á: ¥ÀmÉîªÁr ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ.
[ FvÀ£ÀÄ gÀÆrüUÀvÀªÁV PÀ®¨ÉgÀPÉ ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀV¹PÉÆArzÀÄÝ FvÀ£À «gÀÄzÀÝ 18 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛªÉ.]
 
         3] UÀfÓ «ÃgÉñÀ vÀAzÉ dA§AiÀÄå ªÀAiÀÄ:¸ÀĪÀiÁgÀÄ 28 ªÀµÀð, eÁw: PÉÆgÀªÀgÀ,G:FZÀ®Ä ¥ÀÄnÖ ªÀÄvÀÄÛ PÀ¸À¥ÉÆgÀPÉ vÀAiÀiÁjPÉ,¸À: ªÀÄ£É £ÀA: 9-14-112,PÉÆgÀªÀgÀ NtÂ, ªÀÄrØ¥ÉÃmÉ,gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ.

[ FvÀ£ÀÄ gÀÆrüUÀvÀªÁV PÀ®¨ÉgÀPÉ ¸ÉÃA¢ü [¹.ºÉZï.¥ËqÀgï] ªÀiÁgÁlzÀ°è vÉÆqÀV¹PÉÆArzÀÄÝ FvÀ£À «gÀÄzÀÝ 23 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛªÉ.]

            ªÉÄîÌAqÀ ªÀåQÛUÀ¼ÀÄ ¤gÀAvÀgÀªÁV PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¨Á»gÀ PÀÈvÀåzÀ°è vÉÆqÀV ¸ÀªÀiÁdPÉÌ PÀAlPÀ ¥ÁæAiÀÄgÁV ªÀwð¸ÀÄwÛzÀÝjAzÀ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ£ÀÄß ¸ÁªÀiÁ£Àå PÁ£ÀÆ£ÀÄUÀ®rAiÀÄ°è ¤AiÀÄAwæ¸À®Ä ¸ÁzÀåªÁUÀzÉà EzÀÄÝzÀjAzÀ UÀÄAqÁ PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è PÀæªÀÄ PÉÊPÉÆAqÀÄ §AzsÀ£ÀPÉÌ M¼À¥Àr¸À¯ÁVzÉ. 

Gulbarga District Reported Crimes

ಹಲ್ಲೆ ಪ್ರಕರಣಗಳು :
ಅಫಜಲಪೂರ ಠಾಣೆ : ದಿನಾಂಕ 01-03-2014 ರಂದು 5;30 ಪಿ.ಎಂ ಕ್ಕೆ ಶ್ರೀ ಸಂದೀಪ ತಂದೆ ಧರೆಪ್ಪಾ ನರಳೆ ಸಾ: ಉಡಚಣ ರವರು  ಕರಜಗಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಅಂಬಿಗರ ಚೌಡಯ್ಯಾ ವೃತ್ತದ ಹತ್ತಿರ ಇದ್ದಾಗ ನನಗೆ ಪರಿಚಯ ಇದ್ದ ಕರಜಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಯಲ್ಲಪ್ಪ ತಂದೆ ಭೀಮರಾವ ಹಡಪದ ಮತ್ತು ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಹಡಪದ ಇವರು ನನಗೆ ಕರೆದರು ಆಗ ನಾನು ಅವರ ಹತ್ತಿರ ಹೋದಾಗ ಯಲ್ಲಪ್ಪ ಇವನು ವಿನಾಕಾರಣ ಜಗಳ ತೆಗೆದು ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಬೈದು ನಿನಗ ಸೊಕ್ಕ ಬಹಳಾದ ಮಗನಾ ಕ್ರೋಜರ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡನಾಗ ಬಹಳ ಧಿಮಾಕ ಮಾಡತಿ ಮಗನಾ ಅಂತಾ ಅಂದನು ಆಗ ನಾನು ನನಗ್ಯಾಕ ಬೈತಿ ಅಂತಾ ಕೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಇವನು ತನ್ನ ಹತ್ತಿರ ಇದ್ದ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಚಾಕುವಿನಿಂದ ನನಗೆ ಹೊಡೆಯಲು ಬಂದನು ಆಗ ನಾನು ಕೈ ಅಡ್ಡ ತಂದಾಗ ನನ್ನ ಬಲಗೈ ಹೆಬ್ಬೆರಳಿನ ಹತ್ತಿರ ರಕ್ತಗಾಯವಾಯಿತು. ನಂತರ ಯಲ್ಲಪ್ಪ ಇವನು ನನಗೆ ಕೈಯಿಂದ ಕಪಾಳ ಮೇಲೆ ಹೊಡೆದು ನೆಲಕ್ಕೆ ಕೆಡವಿ ಅಲ್ಲೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದ ಕಲ್ಲಿನಿಂದ ನನ್ನ ಎದೆಯ ಮೇಲೆ ಗುದ್ದಿ ರಕ್ತಗಾಯ ಗುಪ್ತಗಾಯ ಪಡಿಸಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಅಫಜಲಪೂರ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
ಸ್ಟೇಷನ ಬಜಾರ ಠಾಣೆ : ಶ್ರೀಮತಿ. ನಿರ್ಮಲಾ ಗಂಡ ಗುಂಡಪ್ಪಾ ಲಂಡನಕರ್ ಸಾ : ಮಹಾವೀರ ನಗರ ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರು ದಿನಾಂಕ 31-01-2014 ರಂದು 12-30 ಪಿ.ಎಂ ಸುಮಾರಿಗೆ ಇಬ್ಬರು ಅಪರಿಚಿತ ಹುಡುಗರು ಬಿಳಿ ಫ್ಯಾಶನ ದ್ವಿಚಕ್ರವಾಹನದ ಮೇಲೆ ಬಂದು ನನಗೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮನೆ ಬಾಡಿಗೆಯಿಂದ ಸಿಗುತ್ತವೆಯೇ ಅಂತಾ ಕೇಳಿ ಮತ್ತು ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಿರಿ ಅಂತಾ ಕೇಳಿದರು ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಶಹಬಜಾರ ನಾಕಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದು ಅಂತಾ ಹೇಳಿದೇನು ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ಶ್ರೀಮತಿ ಸುಸಲಾಬಾಯಿ ಗಂಡ ಅರ್ಜುನ ಹತ್ತಗುಂದಿ ಇವಳಿಗೆ ಹೊಲಸು ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಯಾಕೆ ಬೈದಿರಿ ಅಂತಾ ನನಗೆ ಬ್ಲೆಡಿನಿಂದ ಬಲಗೈಗೆ ಮತ್ತು ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಹೊಡೆದರು ಆಗ ನಾನು ಚಿರಾಡಿದಾಗ ಅವರಿಬ್ಬರು ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಸಿಕ್ಕಾಗ ನಿನಗೆ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತಾ ಜೀವದ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿ ಹೋದರು. ಇಬ್ಬರು ಅಪಿರಿಚಿತರಿದ್ದು ಅವರ ಹೆಸರು ವಿಳಾಸ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನೋಡಿದರೆ ಗುರ್ತಿಸುತ್ತೇನೆ. ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲಾ ಸುಸಲಾಬಾಯಿ ಗಂಡ ಅರ್ಜುನ್ ಹತಗುಂದಿ ಇವಳ ಪ್ರಚೊದನೆ ಮೇಲಿಂದ ಘಟನೆ ಜರೂಗಿರುತ್ತದೆ. ಅಂತಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಸ್ಞೇಷನ ಬಜಾರ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
ದ್ವೀಚಕ್ರ ವಾನ ಕಳವು ಪ್ರಕರಣ :
ಸ್ಟೇಷನ ಬಜಾರ ಠಾಣೆ : ಶ್ರೀ ಆನಂತರಾಮ ತಂದೆ ನಾರಾಯಣರಾವ ಹದಗಲ ಸಾಃ ಮನೆ ನಂ.9-586/ಐ ಶೇಖರೋಜಾ ರೋಡ ಆಳಂದ ಕಾಲೋನಿ ಗುಲಬರ್ಗಾ ಇವರು ದಿನಾಂಕ 25-02-2014 ರಂದು 03-30 ಪಿ.ಎಮ್ ಕ್ಕೆ ತಮ್ಮ ಬಜಾಜ ಕವಾಸಕಿ 4ಎಸ್ ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲ ನಂ. ಕೆಎ 32 ಜೆ 2072 ಚೆಸ್ಸಿ ನಂ 31FBDE23056  ಇಂಜೀನ ನಂ. 31MBDE25123 ಅಕಿ. 20,000/- ನೇದ್ದು ಡಿ.ಡಿ.ಪಿ.ಐ ಆಫೀಸ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುಗಡೆ ಮಾಡಿ ಆಫೀಸ್ ಕೆಲಸ ಮುಗಿಸಿಕೊಂಡು 03-45 ಪಿ.ಎಮ್ ಕ್ಕೆ ಬಂದು ನೋಡಲಾಗಿ ಯಾರೋ ಕಳ್ಳರು ಸದರಿ ಸೈಕಲ ಮೋಟಾರ ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರು ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ಸ್ಟೇಷನ ಬಜಾರ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.