Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Saturday, March 3, 2012

Raichur District Reported Crimes


 

PÀ¼ÀÄ«£À ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

¢£ÁAPÀ 30-01-2012 gÀAzÀÄ gÁwæ 7-45 UÀAmɬÄAzÀ 8-30 UÀAmÉAiÀÄ ªÀÄzsÀåzÀ CªÀ¢üAiÀÄ°è ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ §¸ÁÖöåAqï gÀ¸ÉÛAiÀÄ°ègÀĪÀ C²é¤ ¯ÁqïÓ ªÀÄÄAzÀÄUÀqÉ ºÁåAqï ¯ÁPï ªÀiÁr ¤°è¹zÀÝ E BLUE HERO HONDA SPLENDAR PRO K.A.36 W.6198 CHESSI NO. MBLHA10ADB9A09671 ENGINE NO.HA10EHB9A12141 C.Q.gÀÆ.35,000/- ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀzÀ£ÀÄß PÀ¼ÀĪÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ CA¢¤AzÀ E°èAiÀĪÀgÉUÀÆ ºÀÄqÀÄPÁqÀ¯ÁV ¹UÀzÉ EgÀĪÀÅzÀjAzÀ ¢£ÁAPÀ: 02.03.2012 gÀAzÀÄ wgÀÄ¥Àw vÀAzÉ ©üêÀÄ£ÀUËqÀ , ªÀAiÀÄ:32ªÀ, eÁ: °AUÁAiÀÄvï , G: ªÁå¥ÁgÀ , ¸Á; EA¢gÁ£ÀUÀgÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA.41/12 PÀ®A.379 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÀÛzÉ.

AiÀÄ®èªÀÄä UÀAqÀ gÀªÉÄñÀ ªÀAiÀiÁ: 26 ªÀµÀð eÁw: ªÀqÀØgÀ G: ªÀÄ£ÉUÉ®¸À ¸Á: UÉÆãÁ¼À vÁ:f: gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ, ºÁ:ªÀ: UÀÄgÀÄUÀÄAmÁ vÁ: °AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ, FPÉAiÀÄÄ ¸ÀjAiÀiÁV ¸ÀA¸ÁgÀ ªÀiÁqÀzÉà vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÀzÀÄ §gÀĪÀÅzÀÄ ªÀiÁqÀÄvÁÛ ¢£ÁAPÀ:9.02.2012 gÀAzÀÄ vÀªÀgÀÄ ªÀģɬÄAzÀ gÁwæ 9.00 UÀAmÉUÉ §AzÀ vÀ£Àß CPÀÌ£À UÀAqÀ ²ªÀ¥Àà FvÀ£ÉÆA¢UÉ gÁwæ 1 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ vÀ£Àß 11 wAUÀ¼ÀzÀ ªÀÄUÀĪÀ£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ 62,761/- gÀÆ; ªÀÄvÀÄÛ 2 vÉÆ¯É §AUÁgÀzÀ C¨sÀgÀtUÀ¼ÀÄ C.Q.gÀÆ: 57,000/- ªÀÄvÀÄÛ ¨É½îAiÀÄ PÀ® ZÉÊ£ï 11,000/- MlÄÖ 1,30,761/- ¨É¯É ¨Á¼ÀĪÀ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À£ÀÄß E£ÀÆß½zÀ 11 d£ÀgÀ ¥ÀæZÉÆÃzÀ£É¬ÄAzÀ PÀ¼ÀîvÀ£À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ¼É CAvÁ gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ ºÀƸÀÄgÀ¥Àà ªÀAiÀiÁ: 25 ªÀµÀð eÁw: ªÀqÀØgÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: UÉÆãÁ¼À, vÁ:ಜಿ:gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ, gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA: 41/2012 PÀ®A: 380, 109 L.¦.¹. £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¥Éưøï zÁ½ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

¢£ÁAPÀ 02-03-2012 gÀAzÀÄ sgÁwæ 7-15 UÀAmÉUÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ - PÀĵÀÖV gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ°è ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ°è UÀeÁ£À£À D¸ÀàvÉæ ªÀÄÄA¢£À ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è M§â£ÀÄ ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÁÝ£É CAvÁ RavÀ ¨Áwä ªÉÄÃgÀUÉ ¦.J¸ï.L. ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ oÁuÉ ºÁUÀÆ ¹§âA¢AiÉÆA¢UÉ r.J¸ï.¦ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ gÀªÀgÀ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÀzÀ°è zÁ½ ªÀiÁr »r®Ä 1) CdgÀĢݣï vÀAzÉ RªÀÄgÀÄ¢Ý£ï ¹zÀÝQ , ªÀAiÀÄ: 27ªÀ, eÁ: ªÀÄĹèA,G:¥sÀnð¯ÉÊdgï PÀA¥À¤AiÀÄ°è JPïìPÀÆånªï , ¸Á: §r¨ÉÃ¸ï ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ EªÀ£ÀÄ ¹QÌ©¢zÀÄÝ CªÀ¤AzÀ ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ £ÀUÀzÀÄ ºÀt gÀÆ.1275/- , ªÀÄlPÁ aÃn ºÁUÀÆ MAzÀÄ ¨Á¯ï¥É£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ MAzÀÄ J.f mÉ¯ï ªÉƨÉʯï C.Q.gÀÆ.800/- gÀÆ EªÀÅUÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ CªÀ¤UÉ «ZÁj¸À®Ä vÁ£ÀÄ §gÉzÀ ªÀÄlPÁ ¥ÀnÖAiÀÄ£ÀÄß J¸ï.JªÀiï.±ÉnÖ PÁgÀlV (¥ÀgÁj)£ÉÃzÀݪÀ¤UÉ PÉÆqÀĪÀzÁV w½¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÉÆA¢UÉ oÁuÉUÉ ªÁ¥Á¸ï §AzÀÄ zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA.42/2012 PÀ®A.78(3)PÀ.¥ÉÆ.PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ


 

¢£ÁAPÀ: 03.03.2012 gÀAzÀÄ GgÀÄPÀÄA¢ FgÀtÚ £ÀUÀgÀzÀ°è M§â£ÀÄ ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÁÝ£É CAvÁ RavÀ ¨Áwä ªÉÄÃgÀUÉ ¦.J¸ï.L. [PÁ¸ÀÄ] gÀªÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢ ºÁUÀÆ ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ C°èUÉ ºÉÆÃV zÁ½ ªÀiÁqÀ¯ÁV PÀȵÁÚ vÀAzÉ UÀÄAqÀªÀÄAiÀÄå 59 ªÀµÀð, ¸Á: GgÀÄPÀÄA¢ FgÀtÚ £ÀUÀgÀ ªÀÄAUÀ¼ÀªÁgÀ ¥ÉÃmÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ ¹QÌ©¢zÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ ªÀÄlPÁ £ÀA§gï vÀUÀ°zÀ ªÉÊQÛUÀ½UÉ ºÀt PÉÆqÀzÉ ªÉÆøÀ ªÀiÁqÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ w½zÀÄ §A¢zÀÝjAzÀ CªÀ¤AzÀ ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ ºÀt 6025/- ªÀÄvÀÄÛ MAzÀÄ £ÉÆÃQAiÀiÁ ªÉÆèÉÊ¯ï ¥sÉÆÃ£ï ºÁUÀÆ ¸À®PÀgÀuÉUÀ¼À£ÀÄß d¥ÀÄÛ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ CªÀ£ÉÆA¢UÉ oÁuÉUÉ §AzÀÄ zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¸ÀzÀgï §eÁgï ¥Éưøï oÁuÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA:18/2012 PÀ®A B 78(3) PÉ.¦. DåPïÖ ªÀÄvÀÄÛ 420 L¦¹. £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ. 


 


 

°AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ, vÁ®ÆQ£À UÀÄgÀÄUÀÄAmÁ UÁæªÀÄzÀ AiÀÄ®èªÀÄä FPÉAiÀÄÄ FUÉÎ 1 ªÀµÀðzÀ »AzÉ ¢£ÁAPÀ: 06.06.2010 gÀAzÀÄ gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ ºÀƸÀÄgÀ¥Àà ªÀAiÀiÁ: 30 ªÀµÀð eÁw: ªÀqÀØgÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: UÉÆãÁ¼À, vÁ: gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ, FvÀ£ÉÆA¢UÉ ªÀÄÄzÀĪÉAiÀiÁVzÀÄÝ ªÀÄzÀĪÉAiÀÄ PÁ®PÉÌ vÀ£Àß CPÀÌ »jAiÀĪÀgÀÄ PÀÆr ªÀgÀzÀPÀëuÉAiÀiÁV 1 vÉÆ¯É §AUÁgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ §¼ÀPÉAiÀÄ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄUÀ¼À£ÀÄß ªÀUÉÊgÉ 25,000/- gÀÆ. ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄ PÉÆnÖzÀÄÝ F UÉÎ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 6 wAUÀ¼À¢AzÀ DPÉAiÀÄ UÀAqÀ PÀæµÀgï fÃ¥ï Rj¢¸À¨ÉÃPÁVzÉ vÀªÀgÀÄ ªÀģɬÄAzÀ 2,00,000/- ®PÀë gÀÄ .ªÀgÀzÀQëuÉ ºÀtªÀ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨Á CAvÁ ªÀiÁ£À¹PÀ zÉÊ»PÀ »A¸É ¤ÃrzÀÝ®èzÉ ¢£ÁAPÀ: 09.02.2012 gÀAzÀÄ UÀAqÀ ªÀÄvÀÄÛ UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀĪÀgÀÄ ºÁUÀÆ 3 d£ÀgÀÄ ¸ÉÃj CªÁZÉÊ ¨ÉÊzÀÄ PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqɧqÉ ªÀiÁr fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÝjªÀÄzÀ CAf vÀ£Àß 9 wAUÀ¼ÀzÀ ªÀÄUÀĪÀ£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §A¢zÀÄÝ CzÉ CAvÁ DPÉAiÀÄÄ ¢£ÁAPÀ: 2.03.2012 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA: 40/2012 PÀ®A: 498(J) 323, 504, 506 ¸À»vÀ 34 L.¦.¹. ºÁUÀÆ 3 & 4 ªÀgÀzÀQëuÉ ¤µÉÃzsÀ PÁAiÉÄÝ 1961 £ÉzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 


 

¢£ÁAPÀ: 03/02/2012 gÀAzÀÄ 1500 jAzÀ ªÀÄÆqÀ®UÀÄAqÀ UÁæªÀÄzÀ CUÀ¸É PÀmÉÖAiÀÄ ºÀwÛgÀ gÀAUÀ¥Àà vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÁæAiÀÄ ¨sÉÆêÀÄ£ÀºÀ½î ªÀAiÀiÁ 40 ªÀµÀð eÁ-£ÁAiÀÄPÀ G-MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á-ªÀÄÆqÀ®UÀÄAqÀ ºÁUÀÆ CzÉ UÁæªÀÄzÀ ¸Á§AiÀÄå vÀAzÉ §Ä¼ÀîAiÀÄå ºÉƸÀªÀĤ ºÁUÀÆ EvÀgÉ 2 d£ÀjUÉ FUÉÎ ªÀµÀðUÀ½AzÀ®Æ gÁdQÃAiÀÄ zÉéõÀ EgÀÄvÀÛzÉ, EAzÀÄ ªÀÄÆqÀ®UÀÄAqÀ UÁæªÀÄzÀ°è UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁ¬Äw ªÀw¬ÄAzÀ £ÀqÉzÀ UÁæªÀÄ ¸À¨sÉAiÀÄ°è dUÀ¼ÀªÁzÁUÀ gÀAUÀ¥Àà£ÀÄ AiÀiÁPÉ dUÀ¼À ªÀiÁqÀÄwÛÃjà CAvÁ dUÀ¼ÀªÀ£ÀÄß ©r¸À®Æ ºÉÆzÁUÀ CªÀgÉ®ègÀÆ ºÀ¼É zÉéõÀ¢AzÀ DvÀ¤UÉ ªÀÄvÀÄÛ gÁªÀÄAiÀÄå¤UÉ PÀ®ÄèUÀ½AzÀ vÀ¯ÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀiÁr ªÀÄvÀÄÛ E¤ßvÀgÉ PÀqÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ M¼À¥ÀlÄÖ ªÀiÁrzÀÄÝ C®èzÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄÝ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉAiÀÄ£ÀÄß ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ gÀAUÀ¥Àà gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ eÁ®ºÀ½î oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 18/2012 PÀ®A-323, 324, 504,506 gÉ/« 34 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

¢£ÁAPÀ:03.03.2012 gÀAzÀÄ dA§tÚ vÀAzÉ ªÀĺÉñÀ¥Àà ªÀAiÀÄ: 20 ªÀµÀð eÁ: PÀÄgÀ§gÀ G: «zsÁåyð ¸Á|| D¦ü¸Àgï PÁ¯ÉÆä gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ FvÀ£ÀÄ AiÀÄPÁè¸À¥ÀÄgÀ UÁæªÀÄzÀ ¹ÃªÉÄAiÀÄ°ègÀĪÀ vÀªÀÄä d«ÄäUÉ w¥Éà UÉƧâgÀ ºÁPÀ®Ä mÁæöåPÀÖgï £ÀA: PÉ.J. 36 n.©. 7102 ªÀÄvÀÄÛ mÁæ° £ÀA: PÉ.J. 36 n.J.5510 £ÉÃzÀÝgÀ°è UÉƧâgÀ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ gÁªÀÄ¥Àà vÀAzÉ ©AV £ÀgÀ¸À¥Àà ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄ°èPÁdÄð£À vÀAzÉ ©AV £ÀgÀ¸À¥Àà E§âgÀÄ PÀÄgÀ§gÀ ¸Á|| D¦ü¸Àgï PÁ¯ÉÆä gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ EªÀgÀ ºÉÆ® ¸ÀªÉð £ÀA: 194 £ÉÃzÀÝgÀ°è ºÁAiÀÄÄÝ ¥ÀPÀÌzÀ vÀªÀÄä ºÉÆ®PÀPÉÌ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ CªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ £ÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ°è AiÀiÁPÉ §A¢Ã CAvÁ dUÀ¼À vÉzÀÄ CªÁZÀå ¨ÉÊzÀÄ PÀnÖUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ CzÉ CAvÀ dA§tÚ gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ UÀÄ£Éß £ÀA: 42/2012 PÀ®A 341, 324, 504 506 ¸À»vÀ 34 L.¦.¹. £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

¸ÀÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 03.03.2012 gÀAzÀÄ 132 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 23,900/- gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ


 


 


 


 


 


 


 


 


 

GULBARGA DIST REPORTED CRIMES

ಹಲ್ಲೆ ಮತ್ತು ಕೊಲೆಗೆ ಯತ್ನ :

ನಿಂಬರ್ಗಾ ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆ:ಶ್ರೀಮತಿ ಪಾರ್ವತಿ ಗಂಡ ಭೀಮರಾಯ ಪಾಂಡ್ರೆ, ಸಾ|| ಮಾಡಿಯಾಳರವರು ನನ್ನ ಮಗಳ ಗಂಡನಾದ ಪ್ರಭಾಕರ ತಂದೆ ರಾಮಚಂದ್ರ ಸಲಗರ ಸಾ|| ಮಾಡಿಯಾಳ ಇವನು ಸುಮಾರು 3-4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸ್ವ ಗ್ರಾಮದ ಕಮಲಾಬಾಯಿ ಇವಳೊಂದಿಗೆ ಅನೈತಿಕ ಸಂಭಂಧ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದು,ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹಾಗು ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಪ್ರಭಾಕರ ಇತನು ಅವಾಚ್ಯವಗಿ ಬೈದು ಜಗಳ ತೆಗೆದು ನನಗೆ ಹಾಗೂ ನನ್ನ ಮಗಳಾದ ಸಾವಿತ್ರಾ ಮತ್ತು ಮಗನಾದ ಸಂತೋಷ ಇವರಿಗೆ ಕೊಡಲಿಯಿಂದ ಹೊಡೆ ಬಡೆ ಮಾಡಿ ರಕ್ತಗಾಯಪಡಿಸಿ ಮರಣಾಂತಿಕ ಹಲ್ಲೆಗೈದು ಕೊಲೆಗೆ ಯತ್ನಿಸಿರುತ್ತಾನೆ ಅಂತ ದೂರಿನ ಅನ್ವಯ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ:17/2012 ಕಲಂ 324, 504, 307 ಐಪಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿ ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.

ಮುಂಜಾಗ್ರತೆ ಕ್ರಮ:

ಬ್ರಹ್ಮಪೂರ ಠಾಣೆ: ಶ್ರೀ.ರಾಜಕುಮಾರ ಸಿ.ಪಿ.ಸಿ ಮತ್ತು ಸುಧಾಕರ ಸಿಪಿಸಿ ಬ್ರಹ್ಮಪೂರ ಠಾಣೆರವರು ದಿನಾಂಕ:03/03/12 ರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಠಾಣಾ ಹದ್ದಿಯಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ರೋಲಿಂಗ ಮತ್ತು ಹಳೆ ಗುನ್ನೆಗಳ ಪತ್ತೆ ಕುರಿತು ಹೋದಾಗ ನಗರದ ವೀರಶೈವ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪದ ಹತ್ತಿರ ಸಾಯಂಕಾಲ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅನುಮಾನಾಸ್ಪದವಾಗಿ ಓಡಾಡುವುದನ್ನು ಕಂಡು ಸಂಶಯ ಬಂದು ಸದರಿಯವನನ್ನು ಹಿಡಿದು ಹೆಸರು ಮತ್ತು ವಿಳಾಸ ವಿಚಾರಿಸಲು ಇಸ್ಮಾಯಿಲ ತಂದೆ ಮಹ್ಮದ ಖಾಸಿಂ ಶೇಖ, ಸಾ|| ತಾಜ ನಗರ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಂಘ ಗುಲಬರ್ಗಾ ಅಂತಾ ತಿಳಿಸಿದ್ದು, ಆ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಇರುವಿಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರಿಸಲು ಯಾವುದೇ ಸಮಂಜಸ ಉತ್ತರ ಕೊಡಲಿಲ್ಲಾ. ಸದರಿಯವನನ್ನು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಹಾಗೆಯೆ ಬಿಟ್ಟಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದರೊಂದು ಸ್ವತ್ತಿನ ಅಪರಾಧ ಮಾಡಬಹುದೆಂದು ತಿಳಿದು ವಶಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಠಾಣೆಗೆ ಬಂದು ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಠಾಣಾ ಗುನ್ನೆ ನಂ: 32/12 ಕಲಂ: 109 ಸಿ.ಆರ್.ಪಿ.ಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡೇನು.

ಬೆಂಕಿ ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣ:

ಸ್ಟೆಶನ ಬಜಾರ ಠಾಣೆ: ದಿನಾಂಕ: 2/03/2012 ರಂದು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಯಂಕಾಲ 7.00 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿರುವ ಹವಾ ನಿಯಂತ್ರಣ (ಎಸ್.ಸಿ) ದಲ್ಲಿ ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ವಿದ್ಯುತ ಶಾರ್ಟ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ ದಿಂದ ಹವಾ ನಿಂಯತ್ರಣ (ಎಸ್.ಸಿ) ಗೆ ಬೆಂಕಿ ತಗುಲಿ ಸುಮಾರು 40,000=00 ರೂಪಾಯಿಗಳ ಕಿಮ್ಮತ್ತಿನ ವಸ್ತುಗಳು ಸುಟ್ಟ ಭಸ್ಮವಾಗಿರುತ್ತವೆ ಅಂತಾ ಶ್ರೀ ಸೈಯದ ಖಲಿಂಧರ್ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರು ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ: 02/2012 ಬೆಂಕಿ ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 03-03-2012

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 03-03-2012

ºÉÆPÀuÁð ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 14/2012 PÀ®A 457, 380 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 02/03/2012 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ ªÀÄxÀÄgÁ¨Á¬Ä UÀAqÀ UÉÆëAzÀ ªÀAiÀÄ: 60 ªÀµÀð, ¸Á: £ÀA¢ ©d®UÁAªÀ EªÀgÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¨ÁV®Ä PÉÆAr ºÁQ ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆV ªÀÄgÀ½ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÁUÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÉÆgÀV£À ¨ÁV®Ä vÉgÉ¢zÀÄÝ M¼ÀUÉ ºÉÆÃV £ÉÆÃrzÁUÀ ¸ÀAzÀÄPÀ vÉÃgÉ¢zÀÄÝ AiÀiÁgÉÆà PÀ¼ÀîgÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è §AzÀÄ ¸ÀAzÀÄPÀzÀ°èzÀÝ 25,000/- gÀÆ PÀ¼ÀªÀÅ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆVgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ vÀ£Àß UÀAqÀ¤UÉ «ZÁj¹zÁUÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÀÄ §A¢zÀÝgÀÄ CAvÀ PÉýzÁUÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ RįÁè UÉÆÃqÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É gÁdÄ vÀAzÉ £ÁUÀÄgÁªÀ EvÀ£ÀÄ §A¢zÀÝ£ÀÄ CAvÀ ºÉýgÀÄvÁÛgÉ, ¸ÀzÀj PÀ¼ÀîvÀ£À §UÉÎ DgÉÆæ gÁdÄ vÀAzÉ £ÁUÀÄgÁªÀ EvÀ£À ªÉÄÃ¯É C£ÀĪÀiÁ£À EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ £ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA £ÀA 43/2012 PÀ®A 143, 324, 504, 506 eÉÆvÉ 149 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 02-03-2012 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ «dAiÀÄ®Qëöäà UÀAqÀ WÁ¼É¥Áà zÉÃUÀ®ªÀÄr, ªÀAiÀÄ: 28 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: £ÁªÀzÀUÉÃj ©ÃzÀgÀ, EPÉAiÀÄÄ vÀ£Àß vÁ¬Ä, vÀªÀÄä ºÁUÀÆ vÀAV J®ègÀÆ EzÁÝUÀ d£ÀªÁqÁ UÁæªÀÄ¢AzÀ ¦üAiÀiÁð¢vÀ® CwÛUÉAiÀiÁzÀ DgÉÆæ 1) C£ÀߥÀÆtð EPÉAiÀÄ vÀAzÉ 2) «ÃgÀ¨sÀzÀæ¥Áà EvÀ£À ºÉAqÀw, 3) fïÉSÁ EPÉAiÀÄ ªÀÄUÀ 4) gÁdÄ, C¤Ã®, ªÀÄ°èPÁdÄð£À, ¥ÁªÀðw UÀAqÀ ªÉêf£ÁxÀ EªÀgÉ®è®gÀÆ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼À vÁ¬ÄUÉ, vÀªÀÄä¤UÉ ¤ÃªÀÅ C£ÀߥÀÆtð EPÉUÉ ¸ÀjAiÀiÁV ¸ÀA¸ÁgÀ ªÀiÁr¹PÉƼÀÄîîwÛ¯Áè CªÀ½UÉ vÁæ¸À PÉÆqÀÄwÛ¢Ýj CAvÁ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉAiÀÄĪÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÀÄ ªÀÄzsÀåzÀ°è ºÉÆÃV dUÀ¼À ©r¹PÉƼÀî®Ä ºÉÆÃzÁUÀ DgÉÆævÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ½UÀÆ MwÛ »rzÀÄ §®UÉÊUÉ PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹, E£ÀÄß ªÀÄÄAzÉ ¸ÀjAiÀiÁV ¥Á®Ä PÉÆlÖgÉ ¸Àj E®è¢zÀÝgÉ ¤ªÀÄUÉ fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÀ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ UÁA¢ü UÀAd ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 32/2012 PÀ®A 336, 420 L¦¹ & 18(¹), 18(J), r.n.¹ DåPÀÖ 1940 gÉÆî 1945 :-

¢£ÁAPÀ 02-03-2012 gÀAzÀÄ DgÉÆæ C¤®PÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ZÀ£ÀߪÀÄ®è¥Áà ¸Á: §¸ÀªÀ £ÀUÀgÀ ©ÃzÀgÀ EvÀ£ÀÄ ©ÃzÀgÀ §¸ÀªÀ £ÀUÀgÀ zÀvÀÛVj ±Á¯ÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ AiÀiÁªÀÅzÉ ¥ÀgÀªÁ¤UÉ ¥ÀqÉAiÀÄzÉ C£À¢üÃPÀÈvÀªÁV OµÀzsÀUÀ¼À£ÀÄß zÁ¸ÁÛ£ÀÄ ªÀiÁgÁl ªÀiÁr OµÀzsÀ ªÀÄvÀÄÛ ±ÁAwªÀzsÀðPÀ C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀrAiÀÄ°è C¥ÀgÁzsÀ ªÉ¸ÀVgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠥Àæ¸À£Àß PÀĪÀiÁgÀ J¸À.Dgï qÀæPï E¤ì¥ÀÖPÀgÀ UÀÄ®§UÁð gÀªÀgÀÄ DgÉÆævÀ£À ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄ oÁuÉUÉ vÀAzÀÄ M¦à¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA 01/2012 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-

¦üAiÀiÁð¢ d£ÁðzsÀ£À vÀAzÉ ªÀiÁgÀÄw PÁ¼É ªÀÄgÁoÀ ªÀAiÀÄ: 62 ªÀµÀð, ¸Á: PÁgÀ¯Á, f: ¯ÁvÀÆgÀ EªÀgÀ ªÀÄUÀ£ÁzÀ ªÀÄÈvÀ zÀvÁÛwæ vÀAzÉ d£ÁðzsÀ£À PÁ¼É ªÀAiÀÄ: 31 ªÀµÀð, EvÀ£À ºÉAqÀw 5-6 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ ©lÄÖ ºÉÆÃVzÀjAzÀ, ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrAiÀÄĪÀ ZÀlzÀªÀ£ÁV ºÉAqÀw¬Ä®èzÉ ªÀÄ£À¹ì£À ªÉÄ¯É ¥ÀjuÁªÀÄ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ 4-5 ¢ªÀ¸ÀUÀ¼À »AzÉ ¨ÉãÀaZÉÆý ²ªÁgÀzÀ ¥sÁgÉøïÖ KjAiÀiÁzÀ°è VqÀPÉÌ £ÉÃtÄ ºÁQPÉÆAqÀÄ DvÀä ºÀvÉå ªÀiÁrPÉÆArgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 70/2012 PÀ®A 21, 4(1), 4(1J), ªÉÄÊ£ïì & «ÄãÀgÀ¯ï DåPïÖ 1957 ªÀÄvÀÄÛ 420, 379 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 02/03/2012 gÀAzÀÄ ¹zÀÝ°AUÀ¥Áà £ÁAiÀÄPÀ vÀºÀ²Ã¯ÁÝgÀgÀÄ ¨sÁ°Ì, gÁªÀÄgÀvÀ£À J.J¸ï.L ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ, §¸ÀªÀgÁd ªÀÄgÉ PÀAzÁAiÀÄ ¤jÃPÀëPÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ UÁæªÀÄ ¯ÉQÌUÀgÁzÀ zÀvÁÛwææ UÀAzÀV EªÀgÉÆA¢UÉ ¦üAiÀiÁ𢠧¸ÀAvÀ «. »jAiÀÄ ¨sÀÆ «eÁÕ¤ UÀt ªÀÄvÀÄÛ ¨sÀÆ «eÁÕ£À E¯ÁSÉ ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ ¨sÁ°Ì vÁ®ÆQ£À ¸ÁAiÀÄUÁAªï UÁæªÀÄzÀ ²ªÁgÀzÀ°è ªÀiÁAeÁæ £À¢ ¥ÁvÀæzÀ°è C£À¢üPÀÈvÀ ¸ÁzÁ ªÀÄgÀ¼ÀÄ UÀtÂUÁjPÉ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁUÁtÂPÉ ¥Àj²Ã®£É ªÀiÁqÀĪÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ¸ÁAiÀÄUÁAªÀ xÁAqÁ ªÁå¦ÛAiÀÄ d«ÄãÀÄ ¸ÀªÉð £ÀA 13/02 gÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ ªÀiÁgÀÄwgÁªÀ vÀAzÉ UÉÆëAzÀgÁªÀ ¨ÉÆÃgÉÆ¼É ¸Á: ¸ÁAiÀÄUÁAªÀ EªÀgÀÄ vÀªÀÄä d«Ää£À°è ¸ÀPÁðgÀzÀ AiÀiÁªÀÅzÉ C£ÀĪÀÄw (¥ÀgÀªÁ¤UÉ) E®èzÉ JgÀqÀÄ ¸ÀܼÀzÀ°è vÀ¯Á CAzÁdÄ 200 ªÉÄÃnæPï l£ï gÀAvÉ MlÄÖ 400 ªÉÄÃnæPï l£ï UÀ¼ÀµÀÄÖ ¸ÁzÁ ªÀÄgÀ¼À£ÀÄß ¸ÀAUÀ滹gÀĪÀÅzÀÄ PÀAqÀÄ §A¢gÀÄvÀÛzÉ ªÀÄvÀÄÛ gÁdPÀĪÀiÁgï vÀAzÉ gÀWÀÄ£ÁxÀgÁªï ªÀiÁ£É ¸Á: ªÉĺÀPÀgï ªÀÄvÀÄÛ ªÀ¸ÀAvÀ vÀAzÉ §½gÁªÀiï ªÉÄÃvÉæ ¸Á: §¸ÀªÀ£ÀªÁr EªÀj§âgÀÆ PÀÆqÀ F PÀÈvÀåzÀ°è ¨sÁVAiÀiÁVgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ªÀiÁgÀÄw EvÀ£ÀÄ w½¹gÀÄvÁÛ£É, F PÀÈvÀåªÀ£ÀÄß PÀ¼ÀîvÀ£À¢AzÀ, ¸ÀPÁðgÀzÀ gÁdzsÀ£ÀPÉÌ ªÀAZÀ£É ªÀiÁr ªÀiÁAeÁæ £À¢ ¥ÁvÀæ¢AzÀ ¸ÁzÁ ªÀÄgÀ¼ÀÄ vÀAzÀÄ ±ÉÃRj¹PÉÆArgÀÄvÁÛgÉ ºÁUÀÆ F PÀÈvÀåªÀÅ UÀt ªÀÄvÀÄÛ R¤d C©üªÀÈ¢üÝ ªÀÄvÀÄÛ ¤AiÀÄAvÀæt PÁAiÉÄÝ-1957 gÀ ¸ÉPÀë£ï 4(1), 4(1-A), gÀ £ÉÃgÀ G®èAWÀ£É DVgÀÄvÀÛzÉ, zÁ¸ÁÛ£ÀÄ ªÀiÁrPÉÆArgÀĪÀ ¸ÁzÁ ªÀÄgÀ½£À ªÀiË®å CAzÁdÄ ªÉÆvÀÛ gÀÆ 20, 000/- DUÀ§ºÀÄzÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¤ÃrzÀ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

GULBARGA DIST REPORTED CRIMESಮುಂಜಾಗ್ರತೆ ಕ್ರಮ:
ಗುಲಬರ್ಗಾ ಗ್ರಾಮೀಣ ಠಾಣೆ:
ದಿಃ 02-03-12 ರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಸುಮಾರಿಗೆ ಆಳಂದ ಚೆಕ್ಕ ಪೋಸ್ಟ ಹತ್ತಿರ ಊರಿಗೆ ಹೋಗಲು ಬಸ್ಸು ಕಾಯುತ್ತಾ ನಿಂತಿದಿದ್ದ ಜನರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಬಸ್ಸು ಹತ್ತುವ ಇಳಿಯುವ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಜನರಿಗೆ ಮಹ್ಮದ ರುಕ್ಕಮೋದ್ದಿನ ತಂದೆ ಬಾವಾಸಾಬ ಸಾ: ಬುಲಂದ ಪರವೇಜ ಕಾಲನಿ ಗುಲಬರ್ಗಾ ಇತನು ನೂಕು ನುಗ್ಗಲು ಮಾಡುತ್ತಾ ಸಂಶಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಿರುಗಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಸದರಿಯವನಿಗೆ ಹಾಗೇ ಬಿಟ್ಟಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿರುವ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ತೊಂದರೆ ಮಾಡಬಹುದೆಂಬ ಸಂಶಯ ಬಂದಿದ್ದರಿಂದ, ಮುಂಜಾಗ್ರಕತೆ ಕ್ರಮ ಪಿ.ಎಸ.ಐ ರವರು ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ: 64/2012 ಕಲಂ 109 ಸಿ.ಅರ.ಪಿ.ಸಿ. ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.
ಮುಂಜಾಗ್ರತೆ ಕ್ರಮ:
ಗುಲಬರ್ಗಾ ಗ್ರಾಮೀಣ ಠಾಣೆ:
ದಿಃ 02-03-12 ರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಸುಮಾರಿಗೆ ಹುಮನಬಾದ ರಿಂಗ ರೋಡ ಕ್ರಾಸಿನಲ್ಲಿ ಊರಿಗೆ ಹೋಗಲು ಬಸ್ಸು ಕಾಯುತ್ತಾ ನಿಂತಿದಿದ್ದ ಜನರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಬಸ್ಸು ಹತ್ತುವ ಇಳಿಯುವ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಮಹ್ಮದ ರಫೀಕ ತಂದೆ ಖಾಜಾಸಾಬ ವ: 22 ವರ್ಷ ಉ: ಕೂಲಿ ಕೆಲಸ ಸಾ: ಬುಲಂದ ಪರವೇಜ ಕಾಲನಿ ಗುಲಬರ್ಗಾ ಇತನು ನೂಕು ನುಗ್ಗಲು ಮಾಡುತ್ತಾ ಸಂಶಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಿರುಗಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಸದರಿಯವನಿಗೆ ಹಾಗೇ ಬಿಟ್ಟಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿರುವ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ತೊಂದರೆ ಮಾಡಬಹುದೆಂಬ ಸಂಶಯ ಬಂದಿದ್ದರಿಂದ, ಮುಂಜಾಗ್ರಕತೆ ಕ್ರಮ ಪಿ.ಎಸ.ಐ ರವರು ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ: 65/2012 ಕಲಂ 109 ಸಿ.ಅರ.ಪಿ.ಸಿ. ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.