Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Tuesday, January 8, 2013

Raichur District Reported Crimes

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:-

gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

  ¢£ÁAPÀ.07-01-2013 gÀAzÀÄ gÁwæ 7-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÉÆÃ.¸ÉÊ.£ÀA. PÉJ-36-EJ-2162 £ÉÃzÀÝgÀ PÀ. ªÀÄjAiÀĪÀÄä£À½î UÁæªÀÄzÀ C«£Á±À vÀAzÉ vÁªÀĸï ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃ.¸ÉÊPÀ®è£ÀÄß CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ E®PÀ¯ï PÀqɬÄAzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¨Á®¥Àà ªÀÄvÀÄÛ ªÀiË£ÉñÀ EªÀgÀÄ ºÉÆ®zÀ°è PÉ®¸À ªÀÄÄV¹PÉÆAqÀÄ ªÁ¥À¸ï ªÀÄ£ÉUÉ MAzÉà ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É E®PÀ¯ï - ªÀÄÄzÀUÀ¯ï gÀ¸ÉÛ ªÉÄÃ¯É ºÀĸÉãÀ¸Á§gÀ ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ »A¢¤AzÀ ¸ÉÊPÀ°èUÉ lPÀÌgï PÉÆnÖzÀÝjAzÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄðzÀÝ 1) ¨Á®¥Àà ªÀÄvÀÄÛ 2) ªÀiË£ÉñÀ E§âgÀÆ ¸Á.ªÀÄÄzÀUÀ¯ï.EªÀgÀÄ PɼÀUÉ ©¢ÝzÀÄÝ E§âjUÀÆ ¸ÁzÁ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðªÀÄzÀ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï oÁ£É UÀÄ£Éß £ÀA: 02/2013 PÀ®A.279, 337 L¦¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

C¸Àé¨sÁ«PÀ ªÀÄgÀt ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

Q¯ÁègÀnÖ UÁæªÀÄzÀ ¨Á®£ÀUËqÀ vÀAzÉ ©üêÀÄ£ÀUËqÀ ªÀiÁ°Ã¥Ánïï 30 ªÀµÀð PÀÄgÀħgÀ MPÀÌ®ÄvÀ£À FvÀ¤UÉ FUÉÎ 2 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ PÀmÉÖAiÀÄ ªÉÄðAzÀ PɼÀUÉ ©zÀÄÝ ºÉÆmÉÖUÉ ¥ÉmÁÖV ªÀÄÆvÀæ «¸Àdð£É ªÀiÁqÀ®Ä vÉÆAzÀgÉAiÀiÁVzÀÄÝ SÁ¸ÀV D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è vÉÆÃj¹zÀgÀÆ PÀrªÉÄAiÀiÁVgÀ°¯Áè. »ÃVgÀĪÁUÀ ¢£ÁAPÀ.07-01-2013 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 6-00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄÆvÀæ «¸Àdð£ÉAiÀiÁUÀzÉà §ºÀ¼À vÉÆAzÀgÉAiÀiÁVzÀÝPÉÌ CzÀgÀ ¨sÁzÉAiÀÄ£ÀÄß vÁ¼À¯ÁgÀzÉ fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥ÉìUÉÆAqÀÄ «µÀ ¸ÉêÀ£É ªÀiÁrzÀÄÝ E¯ÁdÄ PÀÄjvÀÄ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ vÀAzÀÄ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ.07-01-2013 gÀAzÀÄ gÁwæ 10-00 UÀAmÉUÉ E¯ÁdÄ ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ DvÀ£À ¥Àwß PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Cgï. £ÀA: 01/2013 PÀ®A.174 ¹.Dgï.¦.¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¢£ÁAPÀ: 07-01-2013 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 06:00 UÀAmɬÄAzÀ 10:00 UÀAmÉAiÀÄ £ÀqÀÄ«£À CªÀ¢üAiÀÄ°è f.¸ÀÆAiÀÄð£ÁgÁAiÀÄt@¸ÀÆgÀ¨Á§Ä vÀAzÉ f.²æêÀÄ£ÁßgÁAiÀÄt ªÀ: 45 G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: UÀ§ÆâgÀÄ FvÀ£ÀÄ UÀ§ÆâgÀÄ UÁæªÀÄzÀ zÉêÀgÁd¥Àà ¸ÁºÀÄPÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ ±ÉÃRgÀ¥Àà ¸ÁºÀÄPÁgÀ EªÀgÀ ©Ã¼ÀÄ ºÉÆ®ªÀ£ÀÄß °ÃfUÉ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ CzÀPÉÌ §ºÀ¼Á RZÀÄð ªÀiÁr ¯ÉªÉ¯ï ªÀiÁr¹ ©vÀÄÛªÀÅzÀÄ ¨É¼ÉAiÀÄĪÀÅzÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ, RaðUÉ vÀPÀÌAvÉ ¨É¼É ¨ÁgÀzÉà EzÀÝ PÁgÀt¢AzÀ ¨É¼É §AzÀgÀÆ ¸ÀºÀ M¼ÉîAiÀÄ ¨É¯É ¹UÀzÉà EzÀÄÝzÀPÉÌ ªÀÄ£À¹ìUÉ §ºÀ¼Á ¨ÉÃeÁgÀÄ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ Qæ«Ä£Á±ÀPÀ OµÀ¢ü ¸ÉêÀ£É ªÀiÁr ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ PÉÆlÖ ªÉÄðAzÀ UÀ§ÆâgÀÄ oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. £ÀA: 02/2013 PÀ®A: 174 ¹Dg惡 CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


 

¢£ÁAPÀ:- 07-01-2013 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 3-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÁæAiÀÄ vÀAzÉ zÉÆqÀØ ºÀ£ÀĪÀÄAvÁæAiÀÄ @ ºÀ£ÀĪÀÄAiÀÄå ¸Á-PÀjUÀÄqÀØ, EªÀ£ÀÄ ªÀiÁ£À¹PÀªÁVzÀÄÝ vÁ£ÀÄ J£ÀÄ ªÀiÁqÀÄvÉÛ£É C£ÀÄߪÀzÀ£ÀÄß w½AiÀÄzÉà ¢£ÁAPÀ.07-01-2013 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀæ 3-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥ÉìUÉÆAqÀÄ PÀjUÀÄqÀØ ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ°è EgÀĪÀ vÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ°è ¨É¼ÀUÉ ºÉÆqÉAiÀÄĪÀ QæëģÁ±ÀPÀ JuÉÚAiÀÄ£ÀÄß ¸Éë¹zÀÄÝ CªÀ¤UÉ E¯ÁdÄ PÀÄjvÀÄ gÁAiÀÄZÀÆj£À jêÀÄì D¸ÀàvÉæUÀ vÉUÀzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÁUÀ ¢.07-01-2013 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 7-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÁæAiÀÄ£ÀÄ vÀ£ÀUÁzÀ «µÀzÀ ¨sÁzɬÄAzÀ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. DvÀ£À ªÀÄgÀtzÀ°è AiÀiÁªÀÅzÉà jÃwAiÀÄ ¸ÀA±ÀAiÀÄ ªÀUÉÊgÁ EgÀĪÀ¢¯Áè CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÁð oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï. 02/2013 PÀ®A 174 ¹ Dgï ¦ ¹ £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤PÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¥Éưøï zÁ½ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:_

¢£ÁAPÀ.07-01-2013 gÀAzÀÄ gÁwæ 11-00 UÀAmÉUÉ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï PÀlUÀgÀ NtÂAiÀÄ°è ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ¸ÁªÀðd¤PÀ ¯ÉÊn£À PÀA§zÀ ¯ÉÊn£À ¨É¼ÀQ£À°è ¸ÀtÚ ªÀĺÁAvÀ¥Àà @ ªÀĺÁAvÉñÀ vÀAzÉ ¸ÀAUÀ¥Àà 30 ªÀµÀð °AUÁAiÀÄÄvÀ ªÁå¥ÁgÀ ¸Á.¦PÀ½ºÁ¼À ºÁUÀÆ EvÀgÉà 7 d£ÀgÀÄ J®ègÀÆ ¸Á.ªÀÄÄzÀUÀ¯ï.EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ E¸ÉàÃmï J¯ÉUÀ¼À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ CzÀȵÀÖzÀ E¸ÉàÃmï dÆeÁl DqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¦.J¸ï.L. ªÀÄÄzÀUÀ¯ï gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢ & ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ ªÀÄÄwÛUÉ ºÁQ DgÉÆævÀjUÉ »rzÀÄPÉÆAqÀÄ CªÀjAzÀ ºÁUÀÆ PÀtzÀ°èAzÀ dÆeÁlzÀ ºÀt gÀÆ.23000/-UÀ¼À£ÀÄß ºÁUÀÆ 52 E¸ÉàÃmï J°UÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁr ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ¥ÀÆgÉʹPÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀgÀ ¸ÀªÉÄÃvÀ oÁuÉUÉ §AzÀÄ zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï oÁ£É UÀÄ£Éß £ÀA: 03/2013 PÀ®A.87 PÀ.¥ÉÆ.PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄ»¼É ªÉÄð£À zËdð£Àå ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:_

¹gÀUÀÄ¥Àà vÁ®ÆQ£À UÉÆÃgɨÁ¼À ºÁ.ªÀ. £ÁUÀ¯Á¥ÀÆgÀÄ UÁªÀÄzÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼À£ÀÄß FUÉÎ 4 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ UÉÆÃgɨÁ¼À UÁæªÀÄzÀ D£ÀAzÀAiÀÄå FvÀ£ÀÄ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ, 3 ªÀgÉ ªÀµÀð DPÉAiÀÄ£ÀÄß ZÀ£ÁßV £ÉÆÃrPÉÆArzÀÄÝ, FUÉÎ 6 wAUÀ¼ÀÄUÀ½AzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ, CvÉÛ ºÁUÀÆ ¨sÁªÀ EªÀgÉ®ègÀÄ ¸ÉÃj ¤Ã£ÀÄ ZÀ£ÁßV®è, ¤£ÀUÉ CrUÉ ªÀiÁqÀ®Ä §gÀĪÀÅ¢®è CAvÀ ªÀiÁ£À¹PÀ ªÀÄvÀÄÛ zÉÊ»PÀ QgÀÄPÀļÀ PÉÆnÖzÀÝjAzÀ vÀ£Àß vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ªÁ¸ÀªÁVzÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ 06-01-2013 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼À£ÀÄß UÀAqÀ£À ªÀÄ£ÉUÉ PÀ¼ÀÄ»¸À®Ä DPÉAiÀÄ aPÀÌ¥Àà ªÀÄvÀÄÛ CtÚ UÉÆÃgɨÁ¼ÀUÉ §AzÁUÀ ªÉÄîÌAqÀ 3 d£ÀgÀÄ ¸ÉÃj ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ½UÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÁr, PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ, ¤Ã£ÀÄ E°èAzÀ ºÉÆÃUÀ¢zÀÝgÉ PÉÆAzÀÄ ©qÀÄvÉÛÃªÉ CAvÀ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ. CAvÁ EzÀÝ °TvÀ ¦AiÀiÁð¢ü ªÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄÃt oÁ£É UÀÄ£Éß £ÀA: 06/2012 PÀ®A. 498(J), 504,323, 506 gÉ.«. 34 L¦¹ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

 ¸ÀÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 08.01.2012 gÀAzÀÄ 82 ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 18,700/-gÀÆ.UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 08-01-2013

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 08-01-2013

ªÀiÁPÉðl ¥ÉưøÀ oÁuÉ ©ÃzÀgÀ, AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA. 01/2013, PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 07-01-2013 gÀAzÀÄ £À¸ÀÄQ£À°è ±ÀAPÀgÀ vÀAzÉ £ÁUÀ¥Áà ªÀiÁgÀvÀAqÀ ªÀAiÀÄ: 50 ªÀµÀð, eÁw: J¸ï.n UÉÆAqÀ, ¸Á: ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄ EªÀgÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ M¼ÀUÀqÉ Kt¬ÄAzÀ ªÀiÁ½UÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ªÀÄÆvÀæ «¸Àdð£É ªÀiÁqÀ®Ä ºÉÆÃV DPÀ¹äPÀªÁV gÉhÆð ºÉÆÃV ªÀiÁ½UÉAiÀÄ ªÉÄðAzÀ PɼÀUÉ ©zÀÄÝ aÃgÁqÀÄwÛzÁÝUÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉAPÀmÉñÀ vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀ ªÀiÁgÀvÀAqÀ ªÀAiÀÄ: 21 ªÀµÀð, eÁw: J¸ï.n UÉÆAqÀ, ¸Á: ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄ EªÀgÀÄ vÀ£Àß vÁ¬ÄAiÀÄ eÉÆvÉAiÀÄ°è ºÉÆÃV £ÉÆÃrzÁUÀ ±ÀAPÀgÀ EªÀjUÉ JqÀ PÀtÂÚ£À ºÀwÛgÀ, vÀ¯ÉAiÀÄ°è UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ, ¨Á¬Ä¬ÄAzÀ, ªÀÄÆV¤AzÀ gÀPÀÛ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ aQvÉì PÀÄjvÀÄ ©ÃzÀgÀ f¯Áè ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÀæUÉ vÀAzÀÄ, £ÀAvÀgÀ ºÉaÑ£À aPÀvÉì PÀÄjvÀÄ ºÉÊzÁæ¨ÁzÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ ±ÀAPÀgÀ EªÀgÀÄ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ ¸Á«£À §UÉÎ AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉ ¸ÀA±ÀAiÀÄ, zÀÆgÀÄ EgÀĪÀ¢¯Áè CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

£ÀÆvÀ£À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ ©ÃzÀgÀ, AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA. 01/2013, PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
ªÀÄÈvÀ «gÉñÀ ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð, ¸Á: zÀħ®UÀÄAr EvÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ 05-01-2013 gÀAzÀÄ ¸Á¬Ä ¯ÁqÀÓ gÀÆA £ÀA. 23 gÀ°è G½zÀÄPÉÆArzÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ, gÀÆ«Ä£À M¼ÀUÉ ºÉÆÃzÀªÀgÀÄ ªÀÄgÀÄ ¢ªÀ¸À gÁwæ 8 UÀAmÉAiÀiÁzÀgÀÆ ºÉÆgÀUÉ ¨ÁgÀzÉ EzÀÄÝjAzÀ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ®Ä ¸ÀzÀj gÀÆ«ÄUÉ M¼ÀV¤AzÀ PÉÆAr ºÁQzÀÄÝ ¨ÁV®Ä §qÉzÁUÀ vÉgÉAiÀÄzÉÝ EzÀÄÝjAzÀ ¨ÁV®Ä vÀ½î M¼ÀUÉ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ®Ä gÀÆ«Ä£À°è ªÁ¸À£É §gÀÄwÛgÀĪÁWÀ £ÉÆÃqÀ®Ä ¸ÀgÁ¬Ä ¨Ál®Ä ªÀÄvÀÄÛ wæñÉÆî 20 E¹ CAvÁ OµÀzsÀ ©¢ÝzÀªÀÅ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤UÉ £ÉÆÃqÀ®Ä ªÁAw ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¨ÉúÉÆñÀ ¹ÜwAiÀÄ°è EzÀÝjAzÀ CA§Ä¯ÉìUÉ PÀgÉ ªÀiÁr aQvÉì PÀÄjvÀÄ ©ÃzÀgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÉÃjPÉ ªÀiÁrzÀÄÝ, aQvÉì ¥sÀ®PÁgÀAiÀiÁUÀzÉ ¢£ÁAPÀ   06-01-2013 gÀAzÀÄ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠫PÀæªÀÄ vÀAzÉ ©üêÀÄgÁªÀ ¥ÁªÀgÀ ªÀAiÀÄ: 20 ªÀµÀð, ¸Á: §UÀzÀ® xÁAqÁ EªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 07-01-2013 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÀUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÉÆPÁæuÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 02/2013, PÀ®A 143, 147, 148, 448, 427, 324, 504, 506, eÉÆvÉ 149 L¦¹ ºÁUÀÆ 3(1) (10) J¸ï.¹/J¸ï.n DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 07-01-2013 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ zsÀ£Áf vÀAzÉ ªÀÄ£ÉÆúÀgÀgÁªÀ ¨ÉÆqÀ§¯É ªÀAiÀÄ: 31 ªÀµÀð, eÁw: J¸ï.¹ ºÉÆ°AiÀiÁ, ¸Á: SÉÃqÁð [©], EªÀgÀÄ Hj£À ¢UÀA§gÀ £ÁAiÀÄPÀ EªÀgÀ QgÁuÁ CAUÀr ªÀÄÄAzÉ PÀĽvÁUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ 1) ¥Àæ¢Ã¥À vÀAzÉ zÀvÁÛwæà UÀÄAUÉ eÁw: ºÀlUÀgÀ 2) ¸ÀAvÉÆõÀ vÀAzÉ £ÀgÀ¹AUï UÀÄAUÉ, eÁw: PÉÆý E§âgÀÄ ¸Á: SÉÃqÁð [©] EªÀj§âgÀÆ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ §»gÀAUÀªÁV ºÉÆ°AiÀiÁ ªÀiÁ¢UÀ¤UÉ §ºÀ¼À ¸ÉÆPÀÄÌ, ªÀÄ¹Û §A¢zÉ, PÀÄAqÁåUÀ ZÁPÀÄ w«zÀÄ ªÀÄ¹Û E½¸ÉÆÃtªÉAzÀÄ eÁw ¤AzÀ£É ªÀiÁr, CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, CAUÀr ªÀÄÄAzÉ PÀ°è¤AzÀ §® ¦Aræ ªÉÄÃ¯É gÁqÀ¢AzÀ §® ªÀÄtÂPÀnÖ£À ªÀÄÄAzÉ ºÉÆqÉzÀÄ UÁAiÀÄ ¥Àr¹ ¤£ÀUÉ RvÀA ªÀiÁqÀÄvÉÛ£ÉAzÀÄ fêÀPÉÌ zsÀªÀÄQ ºÁQzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢ vÀ£Àß ªÀÄ£É M¼ÀUÉ Nr ºÉÆzÁUÀ E£ÀÄß 3 d£À DgÉÆævÀgÁzÀ 3) «£ÉÆÃzÀ vÀAzÉ gÁeÉÃAzÀæ UÀÄAUÉ eÁw: PÉÆý, 4) gÁeÉÃAzÀæ vÀAzÉ ªÀĵÁÚ UÀÄAUÉ, eÁw: PÉÆý, 5) £ÀgÀ¹AUï vÀAzÉ ªÀĵÁÚ UÀÄAUÉ, eÁw: PÉÆý J®ègÀÆ ¸Á: SÉÃqÁð (©) EªÀgÉ®ègÀÆ PÀÆr CPÀæªÀÄ PÀÆl¢AzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è CPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è §AzÀÄ ¤£ÀUÉ RvÀA ªÀiÁqÀÄvÉÛãÉAzÀÄ zsÀªÀÄQ ºÁQzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀjUÉ CªÀgÀ ºÉAr aPÀ̪ÀiÁä, vÁ¬Ä J®ègÀÆ PÀÆr MAzÀÄ gÀÆ«Ä£À°è ºÁQ QÃE ºÁQzÀÄÝ, DUÀ DgÉÆævÀgÉ®ègÀÆ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è£À PÀÄað mÉç¯ïUÀ¼ÀÄ ©¸ÁrzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ ªÉÄÃPÀ¥ï UÁè¸ï MqÉzÀÄ 800/- gÀÆ ºÁ¤ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ °TvÀªÁV PÉÆlÖ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

OgÁzÀ(©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 06/2013, PÀ®A ªÀÄ£ÀĵÀå PÁuÉ :-
¦üAiÀiÁ𢠣ÁUÀuÁxÀ vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀgÁªÀ eÁzsÀªÀ ¸Á: PÀgÀPÁå¼À, ªÀgÀ C½AiÀÄ£ÁzÀ UÀÄAqÀgÁªÀ vÀAzÉ ªÉÆÃwgÁªÀÄ ¸Á: JPÀA¨Á EªÀgÀÄ ªÉƺÀgÀA ºÀ§âzÀ £ÀAvÀgÀ £Á£ÀÄ JPÀA¨Á UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃV §gÀÄvÉÛ£ÉAzÀÄ ºÉý PÀgÀPÁå¼À UÁæªÀÄ¢AzÀ ºÉÆzÀªÀgÀÄ E°èAiÀĪÀgÉUÉ ªÀÄgÀ½ §A¢¯Áè CAvÁ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 07-01-2013 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

d£ÀªÁqÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 03/2013, PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 07-01-2013 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠧¸ÀAiÀiÁå vÀAzÉ ªÀiÁzÀAiÀiÁå ¸Áé«Ä ªÀAiÀÄ: 42 ªÀµÀð, eÁw: ¸Áé«Ä, ¸Á: aªÀÄPÉÆÃqÀ EªÀgÀÄ SÁ¸ÀV PÉ®¸À PÀÄjvÀÄ ¥ÀÄAqÀ°ÃPÀ EvÀ£À DmÉÆà £ÀA. PÉJ-38/5197 £ÉÃzÀgÀ°è PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ EvÀgÉ ¥ÀæAiÀiÁtÂPÀgÀ eÉÆvÉ ©ÃzÀgÀUÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ, DmÉÆà aªÀÄPÉÆÃqÀ zÁn F±ÀégÀ ¥Ánïï gÀªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ §AzÁUÀ DmÉÆà ZÁ®PÀ£ÁzÀ DgÉÆæ ¥ÀÄAqÀ°ÃPÀ vÀAzÉ §AqÉ¥Áà ºÀAzÉ ªÀAiÀÄ: 24 ªÀµÀð, ¸Á: aªÀÄPÉÆÃqÀ EvÀ¤UÉ zÀÆgÀªÁtÂà PÀgÉ §AzÁUÀ DgÉÆæAiÀÄÄ ¸ÀzÀj PÀgÉAiÀÄ£ÀÄß ¹éÃPÀj¹ ªÀiÁvÁqÀÄvÁÛ DmÉÆêÀ£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹ MªÉÄäÃ¯É ¨ÉæÃPï ºÁQzÀÝjAzÀ, DmÉÆà MªÉÄäÃ¯É ¥À°ÖAiÀiÁV ¦üAiÀiÁð¢UÉ ¨sÁj gÀPÀÛ ºÁUÀÆ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ ºÁUÀÆ DmÉÆÃzÀ°èzÀÝ gÀ«AzÀæPÀĪÀiÁgï EvÀ¤UÉ ¸ÁzÁ gÀPÀÛ ºÁUÀÆ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ ªÀÄvÀÄÛ §AqɪÀiÁä EªÀjUÀÆ ¸ÀºÀ ¸ÁzÁ gÀPÀÛ ºÁUÀÆ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ, £ÀAvÀgÀ DgÉÆæAiÀÄÄ vÀ£Àß DmÉÆà ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

alUÀÄ¥Áà ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 02/2013, PÀ®A 279, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 07-01-2013 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ UÉÆÃgÀR£ÁxÀ vÀAzÉ §®©üêÀÄ PÀA¥Á¯É ¸Á: ¸ÀÄAoÁt EªÀgÀÄ vÀ£Àß CPÀ̼À HgÁzÀ ¸ÀzÀ¯Á¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃV vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É ºÁUÀÆ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¨sÁªÀ gÀ«PÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ¨Á§ÄgÁªÀ dªÀÄzÁgÀ gÀªÀgÀÄ CªÀgÀ »gÉÆ ºÉÆAqÁ ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA. PÉJ-56/E-3597 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É alUÀÄ¥Áà ¥ÀlÖtPÉÌ §gÀĪÁUÀ ªÀ¼ÀTAr-alUÀÄ¥Áà gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ alUÀÄ¥Áà PÀqɬÄAzÀ DmÉÆ £ÀA. PÉJ-32/©-2338 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ DgÉÆæ gÀÄzÀæ¥Áà, ¸Á: ªÀ¼ÀTAr, EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß DmÉÆà Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼Àf¬ÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ¨sÁªÀ£À ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ïUÉ rQÌ ªÀiÁr DgÉÆæAiÀÄÄ vÀ£Àß DmÉÆà ¤°è¹zÀAvÉ ªÀiÁr, DmÉÆà ¸ÀªÉÄÃvÀ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É, ¸ÀzÀj rQ̬ÄAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ¨sÁªÀ£ÁzÀ gÀ«PÀĪÀiÁgÀ gÀªÀgÀ JqÀPÁ®Ä ªÉƼÀPÁ® PɼÀUÉ ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ, §®PÁ®Ä ªÉÆüÀPÁ® ªÉÄÃ¯É vÀgÀazÀ UÁAiÀĪÁVzÀÝjAzÀ CªÀjUÉ aQvÉì PÀÄjvÀÄ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV, C°è ªÉÊzÁå¢üPÁjAiÀĪÀgÀÄ ºÉaÑ£À aQvÉì PÀÄjvÀÄ ©ÃzÀgÀ ²æà D¸ÀàvÉæUÉ ºÉÆÃUÀ®Ä ¸ÀÆa¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ gÀ«PÀĪÀiÁgÀ EªÀjUÉ D¸ÀàvÉæUÉ PÀ¼ÀÄ»¹PÉÆqÀ¯ÁVzÉ JAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ  ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 03/2013, PÀ®A 279, 338 L¦¹ :-
¢£ÁAR 07-01-2013 gÀAzÀÄ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ªÀÄAUÀ¯Á UÀAqÀ ¸ÀAfêÀPÀĪÀiÁgÀ PÀgÀPÀgÉ ¸Á: eÁAiÀÄUÁAªÀ, vÁ: ¨sÁ°Ì EªÀgÀÄ vÀ£Àß UÀAqÀ£ÁzÀ ¸ÀAfêÀPÀĪÀiÁgÀ EªÀgÀ eÉÆvÉAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀÄ vÀªÀÄä UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ºÉÆüÀ¸ÀªÀÄÄzÀæ zÁn ©æqÀÓ ºÀwÛgÀ UÀAqÀ£ÁzÀ DgÉÆæAiÀÄÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹zÀÝjAzÀ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï dA¥ÁVzÀÝjAzÀ ªÀÄAUÀ¯Á EªÀgÀÄ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄðAzÀ PɼÀUÉ ©zÁÝUÀ vÀ¯ÉAiÀÄ°è ¨sÁj UÁAiÀĪÁV JgÀqÀÄ Q«UÀ½AzÀ gÀPÀÛ §A¢gÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¸ÀAZÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ, ©ÃzÀgÀ. UÀÄ£Éß £ÀA. 06/2013, PÀ®A 279, 338 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 07-01-2013 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠱ÁAvÁ UÀAqÀ gÁªÀÄZÀAzÀæ UÁzÀUÉ, ªÀAiÀÄ: 38 ªÀµÀð, eÁw: PÉƽ, ¸Á: ¤qÉÆÃzÁ, ¸ÀzÀå: «dAiÀÄ £ÀUÀgÀ PÁ¯ÉÆä, ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ vÀ£Àß ¸ÀÆÌn £ÀA. PÉJ-38/ J¯ï-7428 £ÉÃzÀgÀ »A¨sÁUÀ vÀ£Àß ªÀÄUÀ£ÁzÀ C¤Ã® FvÀ£À£ÀÄß PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ ©ÃzÀgÀzÀ ªÀÄrªÁ¼À ¸ÀPÀð® PÀqɬÄAzÀ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆUÀ®Ä ©ÃzÀgÀ-£Ë¨ÁzÀ gÉÆÃr£À°è ºÉƸÀ §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ ¥À²ÑªÀÄ ¢QÌ£À UÉÃn£À JzÀÄj¤AzÀ gÉÆÃqÀ PÁæ¸À ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ £Ë¨ÁzÀ PÀqɬÄAzÀ PÉÆæÃdgï fÃ¥ï £ÀA.     PÉJ-26/3576 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß zÀÄqÀÄQ¤AzÀ, ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ¸ÀÆÌnUÉ rQÌ ¥Àr¹zÀjAzÀ C¥ÀWÁvÀ ¸ÀA¨sÀ«¹ ¦üAiÀiÁð¢ªÀgÀ JqÀ ªÉƼÀ PÁ°UÉ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ, ¸ÉÆAlzÀ°è ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ, C¥ÀWÁvÀzÀ £ÀAvÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ ¸Àé®à ªÀÄÄAzÉ ºÉÆV ¤AvÀAvÉ ªÀiÁr ªÁºÀ£À ¸ÀªÉÄÃvÀ Nr ºÉÆVgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ zÀÆj£À ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 02/2013, PÀ®A 279, 338 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 06-01-2013 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ gÁdPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ GzÀݪÀgÁªÀ qsÉÆÃ¼É ªÀAiÀÄ: 47 ªÀµÀð,       eÁw: ªÀÄgÁoÀ, ¸Á: WÉÆÃgÀªÁr, vÁ: ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EªÀgÀ C½AiÀÄ gÀ« vÀAzÉ ©üªÀÄgÁªÀ ±ÉüÀPÉ  ªÀAiÀÄ: 32 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄgÁoÀ, ¸Á: UÀÄgÁ¼À, vÁ: ¤®AUÁ, f: ¯ÁvÀÆgÀ (JªÀiï.J¸ï) EªÀgÀÄ vÀ£Àß »ÃgÉÆà ºÉÆÃAqÁ ¹.r-100 ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ® £ÀA. JªÀiï.ºÉZï-13/¹-8328 £ÉÃzÀ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ºÁUÀÄ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆqÀÄ §AzÀÄ ªÁºÀ£ÀzÀ »rvÀ vÀ¦àzÀjAzÀ ¸ÀzÀj vÉÆÃUÀ®ÆgÀ UÁæªÀÄzÀ  ©æeïÓ  ºÀwÛgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ©¢ÝzÀjAzÀ vɯÉAiÀÄ §®¨sÁUÀPÉÌ, ªÉÄîQ£À ºÀwÛgÀ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 07-01-2013 gÀAzÀÄ PÉÆlÖ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀ½îSÉÃqÀ (©) ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 02/2013, PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 07-01-2013 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠱ÁAvÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ªÉÆUÀ¯Á¥Áà PÉÆmÉ J.Dgï.J¸ï.L ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ Dgï.¦.L gÀªÀgÀ DzÉñÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ J¸ÁÌmïð £ÀA 3 £ÉÃzÀ£ÀÄß QtÂÚ ¨ÁqÀðgï¢AzÀ ©ÃzÀgÀPÉÌ PÉÃAzÀæ ¸ÀaªÀgÁzÀ zsÀgÀªÀĹAUï JA.¦ gÀªÀjUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §gÀ®Ä ¨ÉƯÉgÉÆà fÃ¥À £ÀA PÉJ-38/f-373 £ÉÃzÀ£ÀÄß QtÂÚ ¨ÁqÀðgï PÀ½¸À¯ÁVvÀÄÛ, ªÀÄzsÁåºÀß ¸ÀzÀj ¸ÀaªÀjUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ QtÂÚ ¨ÁqÀðgï¢AzÀ ©ÃzÀgÀPÉÌ §gÀĪÁUÀ DgÉÆæ ªÀÄAdÄ£ÁxÀ vÀAzÉ ªÀiÁgÀÄvÀgÁªÀ dªÀiÁzÁgÀ ¨ÉƯÉèÃgÉÆ fÃ¥À £ÀA. PÉJ-38/f-373 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ, ¸Á: alUÀÄ¥Áà, ¸ÀzÀå: r.J.Cgï ªÀ¸Àw UÀȺÀ ©ÃzÀgÀ EªÀgÀÄ CAzÁdÄ 4 UÀAmÉUÉ vÀ£Àß fÃ¥À£ÀÄß Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ©ÃzÀgÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ gÉÆÃqÀ ªÉÄÃ¯É ¹zÀÝ¥Áà ²ªÀUÉÆAqÀ gÀªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ ¥À°Ö ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ, ¸ÀzÀj ¥À°Ö¬ÄAzÀ ¸ÀzÀj fæ£À°èzÀÝ 1) ±ÁAvÀPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ªÉÆUÀ¯Á¥Áà PÉÆmÉ J.Dgï.J¸ï.L ©ÃzÀgÀ, 2) ªÀÄAdÄ£ÁxÀ vÀAzÉ ªÀiÁgÀÄvÀgÁªÀ dªÀiÁzÁgÀ ¸Á: alUÀÄ¥Áà ¸ÀzÀå r.J.Cgï ªÀ¸Àw UÀȺÀ ©ÃzÀgÀ, 3) ¸ÀĨsÁµÀ vÀAzÉ PÁ²£ÁxÀ J£ÀUÀÄA¢ ªÀAiÀÄ: 32 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ, ¸ÀzÀå: r.J.Dgï ªÀ¸Àw UÀȺÀ ©ÃzÀgÀ EªÀjUÉ ¨sÁj ºÁUÀÆ ¸ÁzÁ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVgÀÄvÀÛªÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.                   

GULBARGA DISTRICT


ಗುಲಬರ್ಗಾ ನಗರದಲ್ಲಿ ಆಕ್ರಮವಾಗಿ ಅಟೋಗಳಿಗೆ ಗ್ಯಾಸ್ ತುಂಬುವವರ  ಬಂಧನ:
:: ಬಂಧಿತರಿಂದ ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಲಿಂಡರಗಳು ಮತ್ತು ತೂಕದ ಯಂತ್ರ ಮತ್ತು ಅಟೋಗಳು ಜಪ್ತಿ:
ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಎನ್. ಸತೀಶಕುಮಾರ ಐ.ಪಿ.ಎಸ್,. ಪೊಲೀಸ್ ಅಧೀಕ್ಷಕರು ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರು, ಮತ್ತು ಶ್ರೀ ಕಾಶಿನಾಥ ತಳಕೇರಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧೀಕ್ಷಕರು ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದ ಮೇರೆಗೆ, ನಗರದಲ್ಲಿ ಆಕ್ರಮವಾಗಿ ಅಟೋಗಳಿಗೆ ಗ್ಯಾಸ್ ರಿಪಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಖಚಿತ ಭಾತ್ಮಿ ಬಂದ ಮೇರೆಗೆ ಡಿಸಿಐಬಿ ಘಟಕದ ಪೊಲೀಸ್ ಇನ್ಸಪೇಕ್ಟರ ಶ್ರೀ ಎಸ್.ಎಸ್.ಹುಲ್ಲೂರ  ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರಾದ ಬಸವರಾಜ ಎ.ಎಸ.ಐ, ಅಣ್ಣಪ್ಪಾ, ವಿಜಯಕುಮಾರ, ಅಣ್ಣರಾಯ, ಲಕ್ಕಪ್ಪಾ, ಪ್ರಕಾಶ, ಅಶೋಕ, ಮತ್ತು ಚೌಕ ಠಾಣೆಯ ಪೊಲೀಸ್ ಇನ್ಸಪೇಕ್ಟರರಾದ ಬಿ.ಬಿ ಭಜಂತ್ರಿ ಮತ್ತು ಚೌಕ ಠಾಣೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರು ದಿನಾಂಕ:07-01-2013 ರಂದು ಚೆನ್ನವೀರ ನಗರದ ಬಡಾವಣೆಯ ಚೆನ್ನಬಸಪ್ಪಾ ತಂದೆ ಶಾಂತಪ್ಪ ಉಮ್ಮರಗಿ ವ|| 29 ಸಾ|| ಚೆನ್ನವೀರ ನಗರ ಗುಲಬರ್ಗಾ ಇತನ ಮನೆಯ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಚೆನ್ನವೀರ ಇತನು ತನ್ನ ಮನೆಯ ಅಂಗಳದ ಪತ್ರಾ ಶೇಡ್ಡಿನಲ್ಲಿ ಯಾವದೇ ಪರವಾನಿಗೆ ಪಡೆಯದೆ ಆಕ್ರಮವಾಗಿ ಅಟೋಗಳಿಗೆ ಗ್ಯಾಸ ರಿಪೀಲಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಿರುವವನ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ, ಆಕ್ರಮವಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತಿರುವ ಭಾರತ ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಲಿಂಡರಗಳು, ಇಂಡಿಯನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಲಿಂಡರಗಳು, ತೂಕದ ಯಂತ್ರ, ಹಾಗು ಅಟೋ ನಂ: ಕೆಎ 32/5353 ನೇದ್ದನ್ನು  ಮತ್ತು ಚಾಲಕ ಪ್ರಕಾಶ ತಂದೆ ರಾಜು ರೇವೂರ ಸಾ|| ಚೆನ್ನವೀರ ನಗರ ಗುಲಬರ್ಗಾ ಇತನನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.
ಹಾಗೆಯೇ  ಚೆನ್ನವೀರ ನಗರದ ಸುರೇಶ ತಂದೆ ಮಲ್ಕಣ್ಣಾ ಹನಗುಂಡಿ ಇತನು ಸಹ ಆಕ್ರವಾಗಿ ಯಾವದೇ ಪರವಾನಿಗೆ ಇಲ್ಲದೆ ಅಟೋಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಕೆ.ಜಿ.ಗೆ 90 ರೂಪಾಯಿಗಳಂತೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ದರದಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿ ಸಾರ್ವಕಜನಿಕರಿಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವವನ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಇತನಿಂದಲೂ ಸಹ ಗ್ಯಾಸ ಸಿಲಿಂಡರಗಳು,  ತೂಕ ಮಾಡುವ ಯಂತ್ರ, ಮತ್ತು ಅಟೋ ನಂ:ಕೆಎ 32/ಎ-388 ನೇದ್ದನ್ನು ಜಪ್ತಿ ಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಗ್ಯಾಸ ತುಂಬುವ ವ್ಯಕ್ತಿ  ಸುರೇಶ ಇತನು ಓಡಿಹೋಗಿರುತ್ತಾನೆ.
ಶಿವಶಕ್ತಿ ನಗರದ ಈರಣ್ಣಾ ತಂದೆ ನಿಂಗಣ್ಣ ರೇವೂರ ವ||28 ಸಾ|| ಶಿವಶಕ್ತಿ ನಗರ ಗುಲಬರ್ಗಾ ಇತನು ಸಹ ತನ್ನ ಮನೆಯ ಅಂಗಳದ ಪತ್ರಾ ಶೆಡ್ಡಿನಲ್ಲಿ  ಯಾವದೇ ಪರವಾನಿಗೆ ಇಲ್ಲದೇ ಅಟೋಗಳಿಗೆ ವಾಣಿಜ್ಯ ಉಪಯೋಗದ ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಲಿಂಡರಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಅಟೋಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಕೆ.ಜಿ. ಗೆ  90 ರೂಪಾಯಿಯಂತೆ  ಹೆಚ್ಚಿನ ದರದಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿರುವನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಆತನಿಂದ ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಲಿಂಡರಗಳು, ತೂಕದ ಯಂತ್ರ, ಒಂದು ಅಟೋ ನಂ: ಕೆಎ 32/ 8620 ನೇದ್ದ ಜಪ್ತಿ ಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ ಒಟ್ಟು ಅಟೋಗಳು ಮತ್ತು ಗ್ಯಾಸ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಗಳು, ತೂಕದ ಯಂತ್ರ ಮತ್ತು ರಿಫಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಯಂತ್ರ ಅ||ಕಿ|| 3,52,000/- ಗಳ ಮೌಲ್ಯದ್ದು ಜಪ್ತಿ ಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಸದರಿಯವರ ಮೇಲೆ ಅನುಕ್ರಮವಾಗಿ ಚೌಕ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ: 09/2013, 10/2013, 11/2013,  ಕಲಂ, 420 ಐಪಿಸಿ ಮತ್ತು 3 & 7 ಇ.ಸಿ ಆಕ್ಟ ಹಾಗು ಕಲಂ 3 ಎಲ್.ಪಿ.ಜಿ. ಸಪ್ಲಾಯ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆರ್ಡರ್ 2000 ನೇದ್ದರಂತೆ, ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಬಂದನಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಿಲಾಗಿದೆ. 

PÉÆ¥Àà¼À f¯ÉèAiÀÄ°è ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

1) C¼ÀªÀAr ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 05/2013 PÀ®A. 279, 337, 338 L.¦.¹.:.

¢£ÁAPÀ: 07-01-2013 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 12-30 UÀAmÉUÉ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæ ¨ÉlUÉÃj¬ÄAzÀ JA.J¯ï.¹. ªÀiÁ»w §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ ¨sÉÃn ¤Ãr C°è ¥ÀæPÀgÀtzÀ°è UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ¦ügÁå¢ü E¸Áä¬Ä¯ï vÁªÀgÀUÉÃj gÀªÀgÀ ºÉýPÉ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÀAzÀgÉ, ¦ügÁå¢ü ºÁUÀÆ ªÀĺÀäzï zÁzÁ¦Ãgï E§âgÀÆ EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 07-01-2013 gÀAzÀÄ ºÉƸÀ¥ÉÃmɬÄAzÀ ¨ÉÆÃZÀ£ÀºÀ½î UÁæªÀÄPÉÌ ªÀÄzÀĪÉAiÀÄ DªÀÄAvÀæt ¥ÀwæPÉ PÉÆqÀ®Ä ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉ.J.35-PÀÆå-6968 £ÉÃzÀÝgÀ°è §gÀÄwÛzÁÝUÀ ¨ÉÃlUÉÃj ºÀwÛgÀ §gÀÄwÛzÀÝAvÉ ªÀĺÀäzï zÁzÁ¦Ãgï EvÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ §gÀÄwÛzÀÝ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉ.J.-37-AiÀÄÄ-8866 £ÉÃzÀÝPÉÌ lPÀÌgï PÉÆlÄÖ C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹zÀÄÝ, ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÁgÀ£ÁzÀ §¸ÀgÀrØ ºÀ½îPÉÃj ¸Á: C¼ÀªÀAr EªÀjUÉ vÀ¯ÉUÉ PÀ¥Á¼ÀPÉÌ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀiÁr »AzÉ PÀĽvÀ ¦ügÁå¢üUÉ PÀ¥Á¼ÀPÉÌ M¼À¥ÉlÄÖ ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ ºÁUÀÆ vÁ£ÀÆ ¸ÀºÀ C¥ÀWÁvÀzÀ°è UÁAiÀÄUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. F C¥ÀWÁvÀPÉÌ PÁgÀt ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï ZÁ®PÀ£ÁzÀ ªÀĺÀäzï zÁzÁ¦Ãgï ¸Á: ºÉƸÀ¥ÉÃmÉ FvÀ£À ªÉÄÃ¯É PÁ£ÀÄ£ÀÆ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw CAvÁ ¤ÃrzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ
ªÉÄðAzÀ ²æà £ÁgÁAiÀÄt¥Àà ºÉZï.¹-102 C¼ÀªÀAr ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

2) PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 02/2013 PÀ®A. 279, 338 L.¦.¹.:.

¢£ÁAPÀ: 06-01-2013 gÀAzÀÄ gÁwæ 9:30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA: PÉ.J-37/J¸ï-2445 £ÉÃzÀÝgÀ ¸ÀªÁgÀ ªÀÄAdÄ£ÁxÀ vÀAzÉ UÀÄgÀ¥Àà §rUÉÃgÀ ¸Á: Q£Áß¼À EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß PÉÆ¥Àà¼À PÀqɬÄAzÀ CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï ¤AiÀÄAvÀæt ¸Á¢ü¹zÉ DAiÀiÁ vÀ¦à gÀ¸ÉÛAiÀÄ §®UÀqÉ PÀZÁÑ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÆÃlgï ¸ÀªÉÄÃvÀ ©zÀÄÝ UÁAiÀÄUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æà gÁd¸Á§ J«Ää ¹ºÉZï.¹-90 PÉÆ¥Àà¼À UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

ºÀÄqÀÄV PÁuÉ ¥ÀæPÀgÀt:

3) UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 11/2013 PÀ®A. ºÀÄqÀÄV PÁuÉ:.

¢£ÁAPÀ: 07-01-2013 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 12:00 UÀAmÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀgÁzÀ ²æà azÁ£ÀAzÀ¥Àà vÀAzÉ ºÉƸÀPÉÃgÀ¥Àà MAn, ªÀAiÀĸÀÄì 56 ªÀµÀð, eÁw: PÀÄgÀħgÀÄ, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ªÀÄĵÀÆÖgÀÄ vÁ: UÀAUÁªÀw. EªÀgÀÄ oÁuÉUÉ ºÁdgÁV UÀtQÃPÀgÀt ªÀiÁr¹zÀ zÀÆgÀ£ÀÄß ¸À°è¹zÀÄÝ, CzÀgÀ ¸ÁgÁA±À F ¥ÀæPÁgÀ EzÉ. " £À£Àß ªÀÄUÀ¼ÁzÀ PÀĪÀiÁj ºÀ£ÀĪÀÄAvÀªÀÄä ªÀAiÀĸÀÄì 14 ªÀµÀð EªÀ¼ÀÄ £ÀªÀÄä UÁæªÀÄzÀ ¥ÀPÀÌzÀ°ègÀĪÀ CAdÆj PÁåA¥ï£À°ègÀĪÀ ²æà ºÉZï.f. gÁªÀÄÄ®Ä ¸ÀgÀPÁj ¥ËæqsÀ±Á¯ÉAiÀÄ°è 8 £Éà vÀgÀUÀwAiÀÄ°è «zÁå¨sÁå¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ, ¢£ÁAPÀ:- 08-11-2012 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 09:30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀªÀÄä¼ÀÄ ±Á¯ÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÀÅzÁV ºÉý ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆÃzÀªÀ¼ÀÄ ±Á¯ÉUÀÆ ºÉÆÃUÀzÉÃ, ªÁ¥À¸ï ªÀÄ£ÉUÀÆ §gÀzÉà PÁuÉAiÀiÁVgÀÄvÁÛ¼É. PÁgÀt £À£Àß ªÀÄUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁqÀ®Ä «£ÀAw " CAvÁ ªÀÄÄAvÁV ¤ÃrzÀ ¦ügÁå¢ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

ªÀiÁ£À¨sÀAUÀ ¥ÀæAiÀÄvÀß ¥ÀæPÀgÀt:

4) ¨ÉêÀÇgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 4/2013 PÀ®A. 354, 504 L.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ: 07.01.2013 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁå£Àí 3.00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ UÁtzÁ¼À ¹ÃªÀiÁzÀ CAUÀrAiÀĪÀgÀ ºÉÆ®zÀ ¥ÀPÀÌzÀ°ègÀĪÀ £Á¯ÁzÀ°è ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼ÁzÀ AiÀÄ®èªÀÄä UÀAqÀ zÀÄgÀÄUÀ¥Àà ªÁ¼ÀzÀ ªÀAiÀiÁ: 20 ªÀµÀð eÁ: PÀÄgÀħgÀ G: ºÉÆ®ªÀĤPÉ®¸À ¸Á: UÁtzÁ¼À PÀnÖUÉ ªÀiÁqÀĪÀ PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ DgÉÆævÀ£ÁzÀ ¸ÀtÚºÀ£ÀĪÀÄAvÀ vÀAzÉ »gÉÃzÀÄgÀÄUÀ¥Àà CªÀiÁf ¸Á: UÁtzÁ¼À vÁ: AiÀÄ®§ÄUÁð EvÀ£ÀÄ ¦ügÁå¢üzÁgÀ¼À ºÀwÛgÀ §AzÀÄ KPÁKQ J¯Éà ¸ÀÆ¼É ¤£ÀߣÀÄß PÉqɸÀÄvÉÛ£É ¨Á CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉêzÀÄ ªÉÄÊ PÉÊ ªÀÄÄnÖ J¼ÉzÁr ªÀiÁ£À¨sÀAUÀPÉÌ ¥ÀæAiÀÄwß¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ²æà ªÀÄAUÀ¼À¥Àà ¦.J¸ï.L ¨ÉêÀÇgÀÄ ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.