Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Sunday, January 26, 2014

Raichur District Reported Crimes

¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-
zÉÆA©ü ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

                   ¢£ÁAPÀ:-25-01-2014 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 7-30 UÀAmÉUÉ zÀÄgÀUÀªÀÄä zÉëAiÀÄ UÀÄr ªÀÄÄAzÉ ¦üAiÀiÁ𢠲æà §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ CAiÀÄå¥Àà 45ªÀµÀð,ªÀÄrªÁ¼À PÀÆ°PÉ®¸À ¸Á- AiÀÄgÀªÀĸÁ¼À    FvÀ£ÀÄ §»gïzɸÉUÉ  ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ  ¤AUÀ¥Àà vÀAzÉ ²ªÀ¥Àà ZɮĪÁ¢ ºÁUÀÆ EvÀgÉ 9 d£ÀgÀÄ J®ègÀÆ ¸Á: AiÀÄgÀªÀĸÀ£Á¼À EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ CPÀæªÀÄ PÀÆl gÀa¹PÉÆAqÀÄ  §AzÀÄ ¤AUÀ¥Àà vÀAzÉ ²ªÀ¥Àà ZɮĪÁ¢ EªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ §ZÀÑ® ¤ÃgÀÄ ºÀjzÀÄ §gÀĪÀ «µÀAiÀÄzÀ°è ¦üÃAiÀiÁð¢AiÉÆA¢UÉ dUÀ¼À vÉUÀzÀÄ DgÉÆæ £ÀA 1 £ÉÃzÀݪÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£À£ÀÄß CPÀæªÀĪÁV vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ J¯É ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£É £ÀªÀÄä §ZÀѮĠ ¤ÃgÀÄ ¤ªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ §gÀÄvÁÛªÉãÀ¯Éà CAvÁ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÀnÖUɬÄAzÀ vÀ¯ÉUÉ ºÉÆqÉzÀÄ, G½zÀ DgÉÆævÀgÉ®ègÀÄ PÉʬÄAzÀ PÀnÖUÉ ªÀÄvÀÄÛ PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ªÀiÁr, C®èzÉà §rUɬÄAzÀ ªÀÄÆVUÉ ªÀÄvÀÄÛ ¨Á¬ÄUÉ ºÉÆqÉzÁUÀ ªÉÄð£À MAzÀÄ ºÀ®Äè ªÀÄÄjzÀÄ PɼÀUÉ ©¢ÝzÀÄÝ, E£ÉÆßAzÀÄ ºÀ°èUÉ ¨sÁj ¥ÉmÁÖV C®ÄUÁqÀÄwÛzÀÄÝ, DgÉÆæ £ÀA 9 £ÉzÀݪÀ£ÀÄ F ¸ÀÆ¼É ªÀÄUÀ£ÀzÀÄ eÁ¹ÛAiÀiÁVzÉ CªÀ£À£ÀÄß ©qÀ¨ÉÃrj §AzÀzÀÄÝ £ÉÆÃrPÉƼÀÄîvÉÛÃ£É CAvÁ PÀĪÀÄäPÀÄÌ ¤ÃrzÀÄÝ C®èzÉ DgÉÆævÀgÉ®ègÀÄ ¤Ã£ÀÄ E£ÉÆßAzÀÄ ¸Áj §ZÀÑ®Ä ¤ÃgÀÄ ©qÀ¨ÁgÀzÀÄ JAzÀÄ ºÉýzÀgÉ ¤£ÀߣÀÄß fêÀ ¸À»vÀ ©qÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.  CAvÁ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ zÉêÀzÀÄUÀð oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.14/2014. PÀ®A. 143,147,148,341,323,324,326,114,504,506 ¸À»vÀ 149 L¦¹. CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ. 

DPÀ¹äPÀ ¨ÉAQ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

           ¢£ÁAPÀ. 25-01-2014 gÀAzÀÄ 1-00 ¦.JªÀiï ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀzÀ ««£ÀUÀgÀzÀ°è ¦üAiÀiÁð¢ UÀeÉÃAzÀæ vÀAzÉ ¹j¢Ã¥À¹AUï , ªÀAiÀÄ:22ªÀ, eÁ: gÀd¥ÀÆvï , G:¥Á¤¥ÀÆj §Ar , ¸Á: «« £ÀUÀgÀ M¼ÀPÉÆÃmÉ «ÃgÀ¨sÀzÉæñÀégÀ zÉêÀ¸ÁÜ£À ºÀwÛgÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ gÀªÀgÀÄ ¨ÁrUÉ ¥ÀqÉzÀÄ ªÁ¸ÀªÁVzÀÝ SÁzÀgï¨ÁµÁ EªÀgÀ CrUÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è DPÀ¹äPÀ «zÀÄåvï ±Ámïð ¸ÀPÀÆåðmï¢AzÀ ¨ÉAQ ºÀwÛ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ mÉƪÀiÁåmÉÆà ¸Á¸ï ¨Ál°UÀ¼ÀÄ 3 ¨ÁPïì , 1 ªÀÄAqÉÆüÀÄ aî , 50 PÉ.fAiÀÄ D®ÄUÀqÉØ aî , JgÀqÀÄaî G¼ÁîUÀrØ , JgÀqÀÄ PÁå¨ÉÃeï aîUÀ¼ÀÄ , 20 PÉ.f ªÉÄÊzÁ£À»lÄÖ aî , MAzÀÄ PÀgÉAmï ¨Áålj  (E£ï ªÀlðgï ) ªÀÄvÀÄÛ CrUÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ bÀwÛ£À dAw ¸ÀÄlÄÖ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 18000/- gÀÆ zÀµÀÄÖ ®ÄPÁì£ï DVzÀÄÝ , fêÀºÁ¤ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÁætºÁ¤ DVgÀĪÀ¢®è CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÄðAzÁ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ £ÀUÀgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ   J¥sï.J £ÀA. 01/2013 CrAiÀÄ°è zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¥Éưøï zÁ½ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:- 
          ದಿನಾಂಕ:25.01.2014 ರಂದು ಸಾಯಂಕಾಲ 4.30  ಗಂಟೆಗೆ ಪಿ.ಎಸ್. UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ರವರು ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರೊಂದಿಗೆ ಪಂಚರ ಸಮಕ್ಷಮದಲ್ಲಿ ಪೋತ್ಗಲ್ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ  ಕಲಬೆರಿಕೆ ಸೇಂಧಿಯನ್ನು ಮಾರಾಟದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದವನ ವಿರುದ್ದ ದಾಳಿ ಜರುಗಿಸಿ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ UÉÆÃ¥Á®PÀȵÀÚ  @ UÀªÁQë vÀAzÉ AiÀÄ®è£ÀUËqÀ ªÀ:38 ªÀµÀð eÁ:F½UÉÃgÀ G: ªÁZÀªÀÄ£ï PÉ®¸À ¸Á: ±Á¹Ûç £ÀUÀgÀ ¥ÉÆÃvÀίï FvÀ£ÀÄ ¹QÌ©¢zÀÄÝ CªÀ¤AzÀ ಎರಡು ಪ್ಲಾಸ್ಟೀಕ್ ಕೊಡದಲ್ಲಿ ಅಂದಾಜು 20 ಲೀಟರ ಕಲಬೆರಿಕೆ ಸೇಂಧಿ ಅಂದಾಜು ಕಿಮ್ಮತ್ತು 200/- ರೂಪಾಯಿ ಬೆಲೆ ಬಾಳುವುದನ್ನು ಮತ್ತು ಸೇಂಧಿ ಮಾರಾಟದ ಹಣ 100 ರೂಪಾಯಿ ಹಾಗೂ ಸದರಿ ಎರಡು ಕೊಡ ಮತ್ತು ಒಂದು ತಂಬಿಗೆ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಜಪ್ತಿಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ವಿವರವಾದ ಪಂಚನಾಮೆಯೊಂದಿಗೆ ಸಾಯಂಕಾಲ 6.00 ಗಂಟೆಗೆ ಠಾಣೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಿ ನೀಡಿದ  ಲಿಖಿತ ದೂರಿನ ಮೇಲಿಂದ   UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ  UÀÄ£Éß £ÀA: 22/2014 PÀ®A: 273, 284 L.¦.¹ & 32 34 PÉ.E DåPïÖ  CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt ದಾಖಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡು  ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂrgÀÄvÁÛgÉ.
                 ¢£ÁAPÀ: 26.01.2014 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 12.45 UÀAmÉUÉ ±ÀQÛ£ÀUÀgÀzÀ ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ mÉÊ¥ï7 DAd£ÉÃAiÀÄå UÀÄrAiÀÄ »AzÀÄUÀqÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è 1] ªÀÄ®èAiÀÄå vÀAzÉ §¸ÀªÀgÁd 2] RvÀÛ¯ï ¸Á¨ï vÀAzÉ zÁªÀÇzï 3] ªÉAPÀmÉñÀ vÀAzÉ ªÀĺÁzÉêÀ¥Àà 4] ªÀÄAdÄ£ÁxÀ vÀAzÉ PÀȵÀÚ¥Àà 5]à C¯ÁèªÀÅ¢Ýãï vÀAzÉ ºÀĸÉÃ£ï ¸Á¨ï ±ÀQÛ£ÀUÀgÀ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀtPÉÌ ºÀaÑ E¸ÉàÃmï J¯ÉUÀ½AzÀ CAzÀgÀ §ºÀgï £À¹Ã©£À dÆeÁl DqÀÄwÛgÀĪÁUÀ zÉÆgÉvÀ RavÀ ¨Áwä ªÉÄðAzÀ ¦.J¸ïÀ.L. ±ÀQÛ£ÀUÀgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢AiÉÆA¢UÉ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀAZÀgÁzÀ ºÀgÀ¼À¥Àà vÀAzÉ ªÀĺÁzÉêÀ¥Àà ªÀÄvÀÄÛ ¹zÀÝ¥Àà vÀAzÉ ªÀiÁgÉ¥Àà ¸Á: E§âgÀÄ ªÀiÁgÀÄw PÁåA¥ï ±ÀQÛ£ÀUÀgÀ gÀªÀgÉÆA¢UÉ zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄ DgÉÆævÀgÀ ªÀ±À¢AzÀ 1060/- £ÀUÀzÀÄ ºÀt 52 E¸ÉàÃmï J¯ÉUÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁr §AzÀÄ zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄAiÀÄ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ ±ÀQÛ£ÀUÀgÀ oÁuÁ UÀÄ£Éß £ÀA§gï 13/2014 PÀ®A 87 Pɦ¹ AiÀiÁåPïÖ ¥ÀæPÁgÀ  ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.


                                                                          
gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:- 
        ದಿನಾಂಕ: 24-01-2014 ರಂದು ಸಾಯಂಕಾಲ 6.30 ಗಂಟೆಗೆ ತಾನು ಮತ್ತು, ತಮ್ಮ ಗ್ರಾಮದ ನರಸಪ್ಪ  ಇಬ್ಬರೂ ಕೂಡಿಕೊಂಡು ನರಸಪ್ಪನ ಹೊಲಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ಕಾಲಕ್ಕೆ ,ಅಸ್ಕಿಹಾಳ್ ಗ್ರಾಮದ ಜ್ಞಾನ ಜೋತಿ ಶಾಲೆಯ ಹತ್ತಿರ ಹೋಗುವಾಗ್ಗೆ, ರಾಯಚೂರು ಕಡೆಯಿಂದ  UÀ£À±Àgï ¥ÁµÁ vÀAzÉ J¸ï.J¥sï ¥ÁµÁ 34 ªÀµÀð eÁ:ªÀÄĹèA G: ªÉÄPÁ¤Pï PÉ®¸À ¸Á: ªÀiÁ¤é. FvÀ£ÀÄ ತನ್ನ ಹೊಸ ಬುಲೇಟ್ ಮೋಟರ್ ಸೈಕಲನ್ನು ಅತೀವೇಗ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷತನದಿಂದ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ರೋಡಿನ ಎಡಬಾಜು ನಡೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದ ನನಗೆ ಟಕ್ಕರ್ ಕೊಟ್ಟನು, ಇದರಿಂದ ನನಗೆ ಹಣೆಯ ಮೇಲೆ ತೆರಚಿದ ಗಾಯ, ಮೇಲಿನ ತುಟಿಗೆ, ಎಡಗೈ ಹೆಬ್ಬರಳಿಗೆ, ತೆರಚಿದ ಗಾಯ, ಎಡಗಾಲಿನ ಹಿಮ್ಮಡದ ಮೇಲೆ, ಭಾರಿ ಒಳಪೆಟ್ಟಾಗಿ, ಎಲಬು ಮುರಿದಂತೆ ಆಗಿದೆ, ಅಂತಾ ಮುಂತಾಗಿ  ªÉÆâ£ï ¸Á¨ï vÀAzÉ ªÀĺÀäzÀ ¸Á¨ï 60 ªÀµÀð eÁ:ªÀÄĹèÃA G: ¨ÉïÁÝgï PÉ®¸À ¸Á:C¹ÌºÁ¼ï UÁæªÀÄ.gÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À  ಮೇಲಿಂದ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ¥À²ÑªÀÄ oÁuÉ   ಗುನ್ನೆ ನಂ: 14/2014 ಕಲಂ:279,337,338, .ಪಿ.ಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ  ದಾಖಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂrgÀÄvÁÛgÉ.
ºÀÄqÀÄUÀ PÁuÉ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
        ದಿನಾಂಕ:  20-01-2014 ರಂದು gÁwæ 20-00 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ EqÀ¥À£ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ ¦ügÁå¢ «dAiÀÄgÁd vÀAzÉ AiÀÄ®è¥Àà ªÀAiÀiÁ-37ªÀµÀð,: G¥ÁàgÀ, G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: EqÀ¥À£ÀÆgÀ UÁæªÀÄ ಮೊ.ನಂ.9900962509 FvÀ£À ªÀÄUÀ£ÁzÀ ªÉAPÀmÉñÀ @ AiÀÄAPÀ¥Àà ತಂದೆ «dAiÀÄgÁd,ªÀAiÀiÁ- 16 eÁ-G¥ÁàgÀ,«zÁåyð, ¸Á- EqÀ¥À£ÀÆgÀ UÁæªÀÄ, ªÀÄvÀÄÛ ¸Á§tÚ vÀAzÉ VjAiÀÄ¥Àà, ªÀAiÀiÁ- 15 ªÀóóóµÀð,eÁ-G¥ÁàgÀ, ,«zÁåyð ¸Á-EqÀ¥À£ÀÆgÀ UÁæªÀÄ,EªÀj§âgÀÄ ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆgÀUÀqÉ ºÉÆÃV §gÀÄvÉÛÃªÉ CAvÁ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ºÉý ºÉÆÃzÀªÀgÀÄ EzÀĪÀgÉUÀÆ ªÀÄgÀ½ ªÀÄ£ÉUÉ §A¢gÀĪÀÅ¢¯Áè ªÀÄvÀÄÛ .ºÀÄqÀÄPÁrzÀgÀÆ ¸ÀºÀ EzÀĪÀgÉUÀÆ ¹QÌgÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ ¦ügÁå¢ PÉÆnÖzÀÝgÀ ªÉÄðAzÀ ಇಡಪನೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಗುನ್ನೆ ನಂ. 09/2014 ಕಲಂ ºÀÄqÀÄUÀ ಕಾಣೆ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.
PÁuÉAiÀiÁzÀ ºÀÄqÀÄUÀgÀ ZÀºÀgÁ ¥ÀnÖ:-
1)ªÉAPÀmÉñÀ @ AiÀÄAPÀ¥Àà ªÀAiÀiÁ-16 ªÀµÀð UÉÆâü ªÉÄÊ §tÚ ¸ÁzÁgÀt ªÉÄÊPÀlÄÖ PÉÆîĪÀÄÄR,GzÀÝ£ÉAiÀÄ ªÀÄÆUÀÄ, PÀ¥ÀÄà PÀÆzÀ®Ä, JvÀÛgÀ- CAzÁd 152 ¸É,«Äà vÀ¯ÉAiÀÄ »A¨sÁUÀzÀ°è EAzÀÄ ºÀ¼É UÁAiÀÄzÀ ªÀiÁzÀ PÀ¯É EgÀÄvÀÛzÉ,¤Ã° §tÚzÀ fãïì ¥ÁåAmï,ºÀ¹gÀÄ ©½ ಬಣ್ಣದ ZËPÀr ¥sÀÄ¯ï ±ÀmïðzsÀj¹gÀÄvÁÛ£É, PÀ£ÀßqÀ ªÀÄvÀÄÛ vÉ®ÄUÀÄ ¨sÁµÉ ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄvÁÛ£É.
2) ¸Á§tÚ vÀAzÉ VjAiÀÄ¥Àà, ªÀAiÀiÁ- 15 ªÀóóóµÀð, UÉÆâü ªÉÄÊ §tÚ, ¸ÁzÁgÀt ªÉÄÊPÀlÄÖ, zÀÄAqÀĪÀÄÄR, PÀ¥ÀÄà PÀÆzÀ®Ä, JvÀÛgÀ - CAzÁd 153 ¸É,«Äà §®PÀtÂÚ£À ºÀÄ©â£À ªÉÄÃ¯É ºÀ¼É UÁAiÀÄzÀ ªÀiÁzÀ PÀ¯É EgÀÄvÀÛzÉ,PÀ¥ÀÄà §AAzÀ ¥ÁåAmï,«Äð §tÚzÀ D¥sï ±ÀmïðzsÀj¹gÀÄvÁÛ£É, PÀ£ÀßqÀ ªÀÄvÀÄÛ vÉ®ÄUÀÄ ¨sÁµÉ ªÀiÁvÀ£ÁqÀÄvÁÛ£É.
UÁAiÀÄzÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
         ಪಿರ್ಯಾದಿ ಚನ್ನಬಸಪ್ಪ ತಂದೆ ನಿಂಗಪ್ಪ ನಾಯ್ಕರ್ 35 ವರ್ಷ ಒಕ್ಕಲುತನ ಸಾ|| ಸಂತೆಕಲ್ಲೂರು  ಮತ್ತು ಅಮರಪ್ಪ ತಂದೆ ನೀಲಪ್ಪ ಗಿಡ್ಡಬುಳ್ಳ60ವರ್ಷಕುರಬರು 2] ದುರಗಪ್ಪ ತಂದೆ ಬೀರಪ್ಪ 35 ವರ್ಷ ಕುರಬರು ಒಕ್ಕಲುತನ
3]
ಹನುಮಪ್ಪ ತಂದೆ ಅಮರಪ್ಪ ಗಿಡ್ಡಬುಳ್ಳ 32 ವರ್ಷ ಕುರಬರು  ಒಕ್ಕಲುತನ
4]
ನಿಂಗಪ್ಪ ತಂದೆ ಅಮರಪ್ಪ ಗಿಡ್ಡಬುಳ್ಳ 35 ವರ್ಷ ಕುರಬರು ಸಾ|| ಎಲ್ಲರು ಕಸಬಾ ಲಿಂಗಸ್ಗೂರು.EªÀgÀÄUÀ½UÉ ಈಗ್ಗೆ 2 ವರ್ಷದಿಂದ ಸಂತೆಕ್ಲಲ್ಲೂರು ಸಿಮಾದ ಹೊಲ ಸರ್ವೇ ನಂಬರ 107 ನೃದ್ದರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಜಗಳ ಇದ್ದು ದಿನಾಂಕ 26-01-14 ರಂದು ಬೆಳೀಗ್ಗೆ 8.30 ಗಂಟೆಗೆ ಆರೋಫಿತರು ಸರ್ವೇ ನಂಬರ 107 ನೆದ್ದರಲ್ಲಿ ಜೋಳದ ಸೊಪ್ಪೆಯನ್ನು ಕಿತ್ತುತ್ತಿದ್ದು ಪಿರ್ಯಾದಿದಾರ ಮತ್ತು ಆತನ ತಂದೆ ಅದನ್ನು ವಿಚಾರಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ಆರೋಪಿತರೆಲ್ಲರು ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಸೂಳೇ ಮಕ್ಕಳೇ ಇದು ಯಾರ ಹೊಲಲೇ ನಮ್ಮ ಹೊಲಕ್ಕೆ ನೀಮ್ಮ ಹೊಲ ಅಂತಾ ಅನ್ನುತ್ತಿರಾ ಅಂತಾ ಅವಾಚ್ಯವಾಗಿ ಬೈದು ಪಿರ್ಯಾದಿಗೆ ಕೂಡಗೊಲಿನಿಂದ ಹಣೆಗೆ, ತಲೆಗೆ ಭಾರಿರಕ್ತಗಾಯಪಡಿಸಿದ್ದು ಬಡಿಗೆಯಿಂದ ಗಾಯಾಳುಗಳಿಗೆ ಹೊಡೆದು ರಕ್ತಗಾಯ ಮತ್ತು ಒಳಪೆಟ್ಟುಗೊಳಿಸಿದ್ದಲ್ಲದೇ ಜೀವದ ಬೇದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. ಅಂತಾ ನೀಡಿದ ದೂರಿನ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ªÀÄ¹Ì ಠಾಣಾ ಗುನ್ನೆ ನಂಬರ 17/14 ಕಲಂ 504,324,326,506 ಸಹಿತ 34 .ಪಿ.ಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂrgÀÄvÁÛgÉ.
    
¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-

            gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 26.01.2014 gÀAzÀÄ   74 -¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr 6,600/-  gÀÆ..UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.