Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Monday, October 31, 2016

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 31-10-2016

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 31-10-2016

ºÀÄ®¸ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA. 10/2016, PÀ®A 174(¹) ¹.Dgï.¦.¹ :-
¦üAiÀiÁ𢠸ÀÄPÀĪÀiÁj¨Á¬Ä UÀAqÀ CAUÀzÀ ªÉÄÃvÉæ, ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð, eÁw: J¸ï.¹ ªÀiÁ¢UÀ, ¸Á: ºÀÄ®¸ÀÆgÀ gÀªÀgÀ vÀ£Àß UÀAqÀ CAUÀzÀ vÀAzÉ E¸Áä¬Ä¯ï ªÉÄÃvÉæ, ªÀAiÀÄ: 50 ªÀµÀð gÀªÀgÀÄ ¢£ÁAPÀ 29-10-2016 gÀAzÀÄ UÀÄgÀÄ£ÁxÀ ¸ÀÄAiÀÄðªÀA² JA§ÄªÀgÀ d«ÄãÀÄ ¥Á°¤AzÀ ªÀiÁrzÀ gÁªÀÄ°AUÀ vÀAzÉ ªÀÄ£ÀävÀ ZÀPÉÆvÉ EªÀgÀ ºÀwÛgÀ MPÀÌ®ÄvÀ£À PÉ®¸ÀPÉÌ ºÉÆÃV ªÀÄzÁåºÀß/¸ÀAeÉUÉ HlPÉÌ §gÀ°®è DUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄPÀ̼ÀÄ gÁªÀÄ°AUÀ ZÀPÉÆÃvÉ EªÀgÀ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃV «ZÁj¸À®Ä CAUÀzÀ ªÀÄ£ÉUÉ §gÀ°®è KPÉ JAzÀÄ PÉüÀ¯ÁV CAUÀzÀ JwÛ£À eÉÆvÉ PÁt¸À°®è vÀ£Àß DPÀ¼ÀÄ ªÀiÁvÀæ ¨Á«AiÀÄ°è ©zÀÄÝ ¸ÀwÛzÉ JAzÁUÀ UÀÄgÀÄ£ÁxÀ ¸ÀÆAiÀÄðªÀA² EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ°èzÀÝ ¨Á«UÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀ£Àß ªÀÄPÀ̼ÉÆA¢UÉ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ®Ä ¨Á«AiÀÄ°è DPÀ¼ÀÄ ¸ÀwÛzÀÄÝ ¨Á«AiÀÄ ¤Ãj£À°è CAUÀzÀ PÁt°®è, UÀAqÀ CAUÀzÀ DPÀ¼À eÉÆvÉ ©¢ÝgÀ§ºÀäzÀÄ ¸ÀA±ÀAiÀÄ ¥ÀlÄÖ ¢£ÁAPÀ 30-10-2016 gÀAzÀÄ F±ÀégÀ vÀAzÉ ZÉAzÀgÀ, ¥À¥ÀÄà vÀAzÉ eÉnAUï EªÀgÀÄ ¸ÉÃj ¨ÁgÉAiÀÄ PÀAn PÀ®Äè PÀnÖ ºÀUÀ΢AzÀ ¨Á«AiÀÄ°è ©lÄÖ J¯Áè PÀqÉ J¼ÉzÁqÀ®Ä ¨ÁgÉAiÀÄ ªÀÄĽîUÉ UÀAqÀ CAUÀzÀ gÀªÀgÀ ±ÀªÀ vÁV ¤Ãj£À°è vÉ°vÀÄÛ, gÁªÀÄ°AUÀ ZÀPÉÆvÉ EªÀgÀ eÉÆvÉ AiÀiÁªÀ zÉéñÀ EgÀĪÀÅ¢®è, gÁªÀÄ°AUÀ ZÀPÉÆÃvÉ ºÉÆqÉzÀÄ ºÁQgÀ§ºÀÄzÀÄ CxÀªÁ DPÀ½UÉ PÀnÖzÀ ºÀUÀÎzÀ eÉÆvÉ ¨Á«AiÀÄ ¤Ãj£À°è ©zÀÄÝ ¸ÀwÛgÀ§ºÀzÀÄ CAvÁ ¸ÀA±ÀAiÀiÁ¸ÀàzÀªÁV PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀgÀ ºÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

PÀªÀÄ®£ÀUÀgÀ  ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 145/2016, PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 187 LJA« PÁAiÉÄÝ :-

ದಿನಾಂಕ 30-10-2016 ರಂದು ಅಮವಾಸೆ ನಿಮಿತ್ಯ ಮರೂರ ಗ್ರಾಮದ ಸೈಲಾನಿ ಬಾಬಾ ದರ್ಗಾಕ್ಕೆ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಪಂಡಿತ ತಂದೆ ತಾನಾಜಿರಾವ ಭೋಸಲೆ ವಯ: 38 ವರ್ಷ, ಸಾ: ತೋರಣಾ ಗ್ರಾಮ, ತಾ: ಔರಾದ(ಬಿ) ರವರು ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ನೀತು ರವರೊಂದಿಗೆ ಇಬ್ಬರು ತಮ್ಮ ಹೀರೊ ಹೊಂಡಾ ಸ್ಪ್ಲೇಂಡರ್ ನಂ. ಕೆಎ-38/ಹೆಚ್-7253 ನೇದರ ಮೇಲೆ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ದರ್ಶನ ಮುಗಿಸಿಕೊಂಡು ಮರಳಿ ತಮ್ಮೂರಿಗೆ ಬರುವಾಗ ಸಾವಳಿ ಹಾಗೂ ಹೋಳಸಮುದ್ರ ಮಧ್ಯ ಬೀದರ ಉದಗೀರ ರೋಡಿನ ಮೇಲೆ ಹಿಂದಿನಿಂದ ಮ್ಯಾಕ್ಷಿಕ್ಯಾಬ ನಂ. ಕೆಎ-39/0246 ನೇದರ ಚಾಲಕನಾದ ಆರೋಪಿಯು ತನ್ನ ವಾಹನ ಅತೀ ವೇಗ ಹಾಗೂ ನಿಷ್ಕಾಳಜಿಯಿಂದ ಚಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಫಿರ್ಯಾದಿಗೆ ಓವರಟೇಕ ಮಾಡಿ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದು ಓಡಿ ಹೋಗಿರುತ್ತಾನೆ, ಸದರಿ ಡಿಕ್ಕಿಯಿಂದ ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಎಡಗಾಲಿನ ಮೊಣಕಾಲಿನ ಕೆಳಗೆ ಭಾರಿ ಗುಪ್ತಗಾಯವಾಗಿ ಕಾಲು ಮುರಿದಿರುತ್ತದೆ, ಫಿರ್ಯಾದಿಯ ಹೆಂಡತಿಯಾದ ನೀತು ಇವರ ಬಲ ಮೊಣಕೈಗೆ, ಎಡಗಾಲಿನ ಪಾದದ ಮೇಲೆ, ಬಲ ಮೊಣಕಾಲಿಗೆ ರಕ್ತಗಾಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟ ಫಿರ್ಯಾದಿಯವರ ದೂರಿನ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇರೆಗೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. 

Yadgir District Reported CrimesYadgir District Reported Crimes

AiÀiÁzÀVj UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 170/2016 PÀ®A 379 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ PÀ®A 44(1) KARNATAKA MINOR MINERAL CONSISTENT RULE-1994 :- ¢£ÁAPÀ 30/10/2016 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 9 J.JA. UÀAmÉUÉ RavÀ ¨Áwäà §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢ d£ÀgÀÄ  AiÀiÁzÀVgÀ UÁæ«Ät ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ ºÀ¢ÝAiÀÄ°è §gÀĪÀ Dgï.ºÉƸÀ½î UÁæªÀÄ¢AzÀ AiÀiÁzÀVgÀ PÀqÉUÉ MAzÀÄ mÁæöåPïÖgï£À ZÁ®PÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ°ÃPÀ£ÀÄ  ¸ÀPÁðgÀ¢AzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¥ÀgÀªÁ¤UÉ ¥ÀqÉÃAiÀÄzÉà C£À¢üPÀÈvÀªÁV ªÀÄgÀ¼À£ÀÄß PÀzÀÄÝ, ¸ÀPÁðgÀPÉÌ AiÀiÁªÀÅzÉà gÁd zsÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¥ÁªÀw¸ÀzÉà PÀ¼ÀîvÀ£À¢AzÀ CPÀæªÀĪÁV ªÀÄgÀ¼À£ÀÄß mÁæöåPïÖgï£À°è vÀÄA©PÉÆAqÀÄ ¸ÁUÁtÂPÉ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ §UÉÎ RavÀ ªÀiÁ»w ªÉÄÃgÉUÉ ¸ÀªÀÄAiÀÄ 10-15 J.JA.PÉÌ zÁ½ ªÀiÁr »r¢zÀÄÝ mÁæöåPïÖgï EAf£ï £ÀA§gï. PÉJ-33, n-3800 ªÀÄvÀÄÛ CzÀgÀ mÁæöå° £ÀA. PÉJ-37, n-1181  CAvÁ EzÀÄÝ, ¸ÀzÀj ZÁ®PÀ£ÀÄ mÁæöåPïÖgÀ£ÀÄß ©lÄÖ ¸ÀÛ¼À¢AzÀ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ, mÁæöåPïÖgÀ ºÁUÀÆ CzÀgÀ°è£À ªÀÄgÀ¼ÀÄ ªÀ±ÀPÉÌ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.

¸ÀAZÁj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 14/2016 PÀ®A 279,337,338 L¦¹:- ¢£ÁAPÀ:30-10-2016 gÀAzÀÄ 3-30 ¦.JA. ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¦AiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ vÁAqÁzÀ CªÀ£À UɼÉAiÀÄ£ÁzÀ UÀÄgÀÄ£ÁxÀ vÀAzÉ ¸ÀdÓ£À ZÀªÁí£À E§âgÀÆ PÀÆrPÉÆAqÀÄ  UÀÄgÀÄ£ÁxÀ FvÀ£À ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA§gÀ  PÉ.J-32 ªÉÊ-6889 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß vÀUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ AiÀiÁzÀVjUÉ §gÀĪÀ PÀÄjvÀÄ AiÀiÁzÀVgÀ- avÁÛ¥ÀÆgÀ ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ vÀĪÀÄPÀÆgÀ PÁæ¸À ºÀwÛgÀ AiÀiÁzÀVgÀ PÀqÉUÉ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ vÀĪÀÄPÀÆgÀ PÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA§gÀ PÉ.J.33 Dgï-4424 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ gÁeÉAzÀæ vÀAzÉ gÁdtÚ PÀ¯Á® ¸Á:PÉƬĮÆgÀ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï »AzÀÄUÀqÉ CªÀgÀ vÁ¬ÄAiÀiÁzÀ ªÀĺÁzÉêÀªÀÄä UÀAqÀ gÁdtÚ PÀ¯Á® EªÀ¼À£ÀÄß PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®QëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ¦AiÀiÁ𢠪ÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®UÉ rQÌ ¥Àr¹zÁUÀ JgÀqÀÄ ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀªÉÄÃvÀ £Á®ÄÌ d£ÀgÀÄ PɼÀUÉ ©¢ÝzÀÄÝ, £Á®ÄÌ d£ÀjUÉ ¸ÁzsÁ ªÀÄvÀÄÛ ¨sÁjUÁAiÀĪÁzÀ §UÉÎ ¦AiÀiÁ𢠸ÀAQë¥ÀÛ ¸ÁgÁA±À«gÀÄvÀÛzÉ.  

ªÀqÀUÉÃgÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 118/2016 PÀ®A. 341,323, 504, 506  ¸ÀA. 34 L¦¹;- ¢£ÁAPÀ 29/10/2016 gÀAzÀÄ ¨É½UÉÎ 9-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ  ¦gÁå¢AiÀÄ C½AiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁªÀ E§âgÀÆ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄ£É PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆævÀgÀÄ vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ PÀgÉAl «ÄlgÀ ©¯ï §UÉÎ dUÀ¼Á vÉUÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ EªÀvÀÄÛ fêÀ ¸À»vÀ ©qÀ¯Áè CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁV PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ PÁ°¤AzÀ M¢ÝzÀÄÝ F §UÉÎ F ªÉÄð£ÀAvÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.