Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Wednesday, November 14, 2018

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE 14-11-2018

¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ 14-11-2018

OgÁzÀ(©) ¥Éưøï oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀA. 142/2018, PÀ®A. 279, 337, 338 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 13-11-2018 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ fÃvÁ¯Á® vÀAzÉ UÉÆ«AzÀ gÁoÉÆÃqÀ ¸Á: ¸ÀĸÉÊn vÁAqÁ aQè(AiÀÄÄ), vÁ: OgÁzÀ(©) gÀªÀgÀÄ vÀ£Àß ºÉAqÀw «ÄãÁ, ªÀÄUÀ gÉƺÀ£À ªÀAiÀÄ: 9 ªÀµÀð ªÀÄƪÀgÀÄ vÀ£Àß ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. JAJZï-14/f©-6135 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄïɠºÉAqÀwAiÀÄ CPÀ̼À ªÀÄ£ÀUÉ dªÀÄV UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃV ªÀÄgÀ½ CzÉà ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É ªÀÄƪÀgÀÄ §gÀĪÁUÀ ¨ÉÆgÁ¼À UÁæªÀÄzÀ ºÀwÛgÀ EzÁÝUÀ »AzÉ ªÉĸÉÆÖçà ¸ÀÆÌn ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉJ-38/AiÀÄÄ-8423 £ÉÃzÀgÀ ªÉÄÃ¯É ªÀÄÆgÀÄ d£ÀgÀÄ §gÀÄwÛzÀÄÝ, ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ZÁ®PÀ£ÁzÀ DgÉÆæ UÀuÉñÀ vÀAzÉ ¨Á§Ä gÁoÉÆÃqÀ ¸Á: JPÀ¯ÁgÀ vÀAqÁ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯£ÀÄß ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®UÉ »AzÉ rQÌ ºÉÆqÉ¢gÀÄvÁÛ£É, EzÀjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢UÉ §®ªÉƼÀPÁ°UÉ ¨sÁj UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ vÀgÀazÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄ, §®UÁ® ºÉ¨ÉâgÀ½UÉ, ªÀÄzsÀåzÀ ¨ÉgÀ½UÉ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ, ºÉAqÀw «ÄãÁ EªÀ½UÉ JqÀUÁ® ¥ÁzÀzÀ ºÉ¨ÉâgÀ¼ÀÄ ºÀwÛgÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄ, §®¨sÀÄdPÉÌ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ, ªÀÄUÀ gÉƺÀ£À EªÀ¤UÉ §®UÁ® ºÉ¨ÉâgÀ¼ÀÄ ºÀwÛgÀ vÀgÀazÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄ, §®UÁ® ªÉƼÀPÁ°UÉ vÀgÀazÀ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ, DgÉÆæUÉ §®UÉÊ vÉÆÃgÀ¨ÉgÀ¼ÀÄ ªÀÄzsÀå gÀPÀÛUÁAiÀÄ, UÀmÉÊUÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ, JgÀqÀÆ ªÉƼÀPÁ°UÉ vÀgÀazÀ gÀPÀÛUÁAiÀÄ, JqÀUÉÊ ªÉƼÀPÉÊ ºÀwÛgÀ vÀgÀazÀ UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ ºÁUÀÆ DgÉÆæAiÀÄ ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É »AzÉÀ PÀĽvÀ E£ÀÄß E§âgÀ ºÉ¸ÀgÀÄ £ÀAzÀÄ vÀAzÉ £ÁªÀÄzÉêÀ ¥ÀªÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ UÀuÉñÀ vÀAzÉ £ÁªÀÄzÉêÀ gÁoÉÆÃqÀ E§âgÀÄ ¸Á: JPÀ¯ÁgÀ vÁAqÀ CAvÀ EzÀÄÝ EªÀjUÉ AiÀiÁªÀÅzÉà UÁAiÀÄUÀ¼ÀÄ DVgÀĪÀÅ¢®è, £ÀAvÀgÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ 108 DA§Ä¯É£ÀìUÉ PÀgÉ ªÀiÁr aQvÉì PÀÄjvÀÄ UÁAiÀÄUÉÆAqÀ J®ègÀÆ OgÁzÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è §AzÀÄ zÁR¯ÁVzÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÀ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉAiÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀA. 99/2018, PÀ®A. 143 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 87 PÉ.¦ PÁAiÉÄÝ :-
¢£ÁAPÀ 13-11-2018 gÀAzÀÄ ºÁªÀAiÀiÁå vÀAzÉ ±ÁAvÀAiÀiÁå ¸Áé«Ä gÀªÀgÀ ºÉÆÃl® JzÀÄgÀÄ ¯ÉÊn£À ¨ÉüÀQ£À ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è PÉ®ªÀÅ d£ÀgÀÄ E¹àlÄ dÆeÁl DqÀÄwÛzÁÝgÉAzÀÄ JªÀiï.J C°ªÀiï ¦J¸ïL ¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀjUÉ RavÀ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¦J¸ïL gÀªÀgÀÄ E§âgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ£ÀÄß §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, oÁuÉAiÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÉÆqÀ£É ºÉÆÃV £ÉÆqÀ®Ä DgÉÆævÀgÁzÀ 1) «±Àé£ÁxÀ vÀAzÉ J±ÀªÀAvÀgÁªÀ ªÀAiÀÄ: 60 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄgÁoÁ, ¸Á: PÀ¥ÉàPÉÃj, 2) gÁdPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ªÉÊf£ÁxÀ ªÀAiÀÄ: 38 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄ, ¸Á: PÀ¥ÉàPÉÃj, 3) gÁdPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ «±Àé£ÁxÀ EAzÁæ¼É ªÀAiÀÄ: 32 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄ, ¸Á: PÀ¥ÉàPÉÃj, 4) ªÀiÁºÁzÉêÀ vÀAzÉ ±ÁAvÀAiÀiÁå ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð, eÁw: ¸Áé«Ä, 5) §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ±ÉÃAPÀæ¥Áà zÁåqÉ ªÀAiÀÄ: 43 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: PÀ¥ÉPÉÃj, 6)  £ÁUÀ¥Áà vÀAzÉ FgÀ¥Áà ªÀAiÀÄ: 44 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: PÀ¥ÉàPÉÃj, 7) ¥ÁAqÀÄgÀAUÀ vÀAzÉ £ÁgÁAiÀÄtgÁªÀ ¥Ànî ªÀAiÀÄ: 50 ªÀµÀð, eÁw: ªÀÄgÁoÁ, ¸Á: PÀ¥ÉàPÉÃj, 8) ²ªÀgÁªÀÄ vÀAzÉ UÉÆÃ¥Á ªÀAiÀÄ: 50 ªÀµÀð, eÁw: ®ªÀiÁtÂ, ¸Á: EAzÀæ£ÀUÀgÀ vÁAqÁ OgÁzÀ(©), 9) ²ªÀgÁd vÀAzÉ ±ÁªÀÄgÁªÀ ªÀAiÀÄ: 25 ªÀµÀð, eÁw: J¸ï.¹, ¸Á: eÉÆÃd£Á, 10) ¢Ã°¥À vÀAzÉ ¥ÁAqÀÄgÀAUÀ ªÀAiÀÄ: 24 ªÀµÀð, eÁw: J¸ï.¹, ¸Á: ¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ, 11) gÉêÀt¥Áà vÀAzÉ £ÁUÀ±ÉÃnÖ zÁ§PÉ ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: ¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ, 12) CªÀÄÈvÀ vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Áà ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð, eÁw: J¸ï.¹, ¸Á: ¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀ, 13) ±ÁAvÀAiÀiÁå vÀAzÉ ºÁªÀAiÀiÁå ¸Áé«Ä ªÀAiÀÄ: 55 ªÀµÀð, eÁw: ¸Áé«Ä, ¸Á: PÉÃ¥ÉPÉÃj EªÀgÉ®ègÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄ CªÀjAzÀ MlÄÖ £ÀUÀzÀÄ ºÀt  23890/- gÀÆ. ºÁUÀÆ 52 E¹àmï J¯ÉUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ, ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÞ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.