Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Thursday, July 23, 2009

Bidar District Daily Crime Update - 23-09-2009

This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.
¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 23-07-2009.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 226/09 PÀ®A 279, 337 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJªÀiï« PÁAiÉÄÝ :-

¢::22/07/09 gÀAzÀÄ 1215 UÀAmÉUÉ ¦ügÁå¢ C±ÉÆÃPï vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Áà ¥ÉÆ°Ã¸ï ¥Ánïï gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀªÉ£ÉAzÀgÉ ¦üAiÀiÁ𢠺ÀwÛgÀ MAzÀÄ PÁgÀ £ÀA PÉJ-04/JªÀiïJ-5603 £ÉÃzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ 22/7/09 gÀAzÀÄ ²æà «gÀ¨sÀzÉæñÀégÀ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀPÉÌ zÀ±Àð£ÀPÉÌAzÀÄ ¸ÀªÀÄAiÀÄ-1145 UÀAmÉUÉ vÀ£Àß mÁmÁ EArPÁ PÁgÀ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀPÉÌ ºÉÆÃUÀÄwÛzÁÝUÀ ªÀiÁtÂPÀ £ÀUÀgÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ gÉÆÃqÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ L© PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ PÀqɬÄAzÀ MAzÀÄ DmÉÆà lAlA £ÀA PÉJ-39/1135 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß DmÉÆêÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼Àf¬ÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ JzÀÄj¤AzÀ §AzÀÄ PÁjUÉ rQÌ ªÀiÁrzÀ ¥ÀjuÁªÀĪÁV PÁj£À JzÀÄj£À ±ÉÆà dfÓ ºÉÆÃVgÀÄvÀÛzÉ. DmÉÆà ¸ÀºÀ ºÁ¤AiÀiÁVgÀÄvÀÛzÉ. ºÁUÀÆ DmÉÆÃzÀ°è ¥ÀæAiÀiÁtĸÀÄwÛzÀÝ E£ÉÆߧâ£À ºÉ¸ÀgÀÄ ¥Àæ¨sÀÄgÉrØ vÀAzÉ «ÃgÁgÉrØ ªÀÄÄqÀ© ¸Á-ªÁAfæ ºÀĨÁzÀ EªÀ¤UÉ §®UÁ® ªÉƼÀPÁ® PÉüÀUÉ gÀPÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ. CAvÁ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 84/09 PÀ®A 324, 504 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ: 22-07-09 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲æêÀÄw. zÉÆæÃ¥Àw vÀAzÉ zsÀ£ÀgÁd ªÀ¯Áè¥ÀÆgÉ ¸Á: ªÁ¯ÉÆÝrØ UÁæªÀÄ gÀªÀgÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠤ÃgÀÄ vÀgÀ®Ä ºÉÆÃVzÀÄÝ, DgÉÆævÀ£ÁzÀ ¸ÀĨsÁµÀ vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀ EvÀ£ÀÄ E°èAzÀ ¤ÃgÀÄ JPÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛ¢Ý CAvÀ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀ£ÀÄ. CzÀPÉÌ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ CvÉÛ UÀÄAqÀªÀiÁä DgÉÆæUÉ PÉüÀ®Ä ºÉÆÃVzÀPÉÌ, DgÉÆævÀ£ÀÄ ¤Ã£ÀÄ AiÀiÁgÀÄ PÉüÀ®Ä CAvÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ CvÉÛUÉ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ, C°èAiÉÄà EzÀÝ PÀnÖUɬÄAzÀ §®PÀtÂÚ£À PɼÀUÉ ºÉÆqÉzÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É CAvÀ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 166/09 PÀ®A 504,324, eÉÆvÉ 34 L.¦.¹. :-

¢£ÁAPÀ 22/7/09 gÀAzÀÄ 0830 WÀAmÉUÀÉ C¯Áè £ÀUÀgÀzÀ°è EzÀÝ ¦üAiÀiÁð¢ CµÀðzÀ vÀAzÉ UÀįÁªÀÄ ªÀĺɧƧ ªÀAiÀÄ:18 ªÀµÀð, gÀªÀgÀ ¥Á£ÀqÀ¨ÁâPÉÌ DgÉÆævÀgÁzÀ gÁªÀÄ, PÉÃgÀ¨Á ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀPÀ¯ÁzÉ ¸Á: ªÀiÁAUÀgÀªÁrgÀªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ §AzÀÄ gÁªÀÄ EvÀ£ÀÄ £À£ÀUÉ MAzÀÄ J¯É ªÀiÁrPÉÆqÀÄ CAzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢ CªÀ¤UÉ MAzÀÄ ¸ÀÄgÀd aÃl ¥Á£À ªÀiÁrPÉÆlÖ£ÀÄ. DUÀ CªÀ¤UÉ ºÀt PÉüÀ®Ä ¥ÉÊ¸É £À»Ã ºÉÃ, CAvÁ CAzÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ CªÀ¤UÉ ¥ÉÊ¸É zÉ£Á CAvÁ CAzÁUÀ vÀÆ ¨ÁºÀgÀ D ¥ÉÊ¸É zÉÃvÁ CAvÁ gÁªÀÄ CAzÀ£ÀÄ, £Á£ÀÄ qÀ¨Áâ¢AzÀ ºÉÆgÀUÉ §AzÀÄ DUÀ PÉÃgÀ¨Á ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀPÀ¯ÁzÀ E§âgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ »rzÀÄPÉÆAqÀÄ gÁªÀÄ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÀwÛgÀ EzÀÝ ªÀ¸ÀÛç vÉUÉzÀÄ £À£ÀUÉ JqÀUÀqÉ ºÉÆmÉUÉ ©¹zÀ£ÀÄ, £À£Àß JqÀUÀqÉ ¨sÀPÁ½ PɼÀUÉ ºÉÆmÉÖ ZÀªÀÄð PÉÆAiÀÄÄÝ gÀPÀÛ §gÀ®Ä ¥ÁægÀA©¹vÀÄÛ. DzÀÝjAzÀ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÞ ¸ÀÆPÀÛ PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀî®Ä «£ÀAw CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁðzÀÄ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ªÀÄÄqÀ© oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 82/09 PÀ®A 32, 34 PÉ.E. PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ: 22-07-09 gÀAzÀÄ §AzÀ RavÀ ¨Áwä ªÉÄÃgÀUÉ ¦.J¸ï.L ªÀÄÄqÀ© ¥Éưøï oÁuÉ ºÁUÀÆ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ PÀÄrPÉÆAqÀÄ ºÁgÀPÀÆqÀ PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ¯ÁV AiÀiÁgÉÆà ªÀåQÛ vÀ£Àß PÉÊ aîzÀ°è ¸ÀgÁ¬Ä ¨Ál¯ï UÀ¼ÀÄ ElÄÖPÉÆAqÀÄ ºÉÆUÀÄwÛzÀÄÝ CªÀ¤UÉ ¤°è¹ «ZÁj¹zÁUÀ CªÀ£À ºÀwÛgÀ AiÀiÁªÀÅzÉ ¯Éʸɣïì ªÀUÉÊgÉ EgÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÀ £ÀÄr¢gÀÄvÁÛ£É CªÀ¤AzÀ MlÄÖ 180 JªÀiï.J¯ï. ªÀżÀî 23 AiÀÄÄ.J¸ï. «¹Ì ¨Ál¯ïUÀ¼ÀÄ CA.Q. gÀÆ. 884-00 £ÉÃzÀ£Àß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 184/09 PÀ®A 279, 337, 338 L¦¹ :-

¢£ÁAPÀ 22/07/09 vÀ£Àß UÁæªÀÄ CA¨ÉøÁAUÀ« ¨sÁ°Ì ²ªÁf PÁ¯ÉÃdPÉÌ ºÉÆÃUÀĪÀ PÀÄjvÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄÄPÉñÀ vÀAzÉ ¨Á¯ÁfgÁªÀ PÁ¼É ¸Á: CA¨É¸ÁAUÀ« ºÁUÀÄ CªÀ£À UɼÉAiÀÄ ¥ÀªÀ£ÀPÀĪÀiÁgÀ E§âgÀÄ PÉÆrPÉÆAqÀÄ »ÃgÉÆ ºÉÆAqÁ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀÄ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¨sÁ°Ì «ªÉÃPÁ£ÀAzÀ ZËPÀ ºÀwÛgÀ JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ PÉ.J¸À.DgÀ.n.¹ §¸À £ÀA PÉ.J 38 J¥sï.301 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ vÀ£Àß §¸À Cw ªÉÃUÀ ºÁUÀÄ CeÁUÀÄgÀÄPÀvɬÄAzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ rQÌ ªÀiÁr UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¨sÁj gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É CAvÀ EzÀÝ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ UÀÄ£Éß zÁR® ªÀiÁr vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.


¨sÁ°Ì £ÀUÀgÀ ¥ÉÆ°¸À oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 185/09 PÀ®A 87 PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ :-

¢£ÁAPÀ 22/07/09 gÀAzÀÄ 1730 UÀAmÉUÉ ¨sÁ°Ì §¸ÀªÉñÀégÀ ZËPÀ ºÀwÛgÀ EzÀÝ D±ÉÆÃPÀ ºÀÄqÀÄUÉ gÀªÀgÀ PÀnÖUÉ ªÀIJãÀ ºÀwÛgÀ RįÁè eÁUÉAiÀÄ°è PÉ®ªÀÅ d£ÀgÀÄ 3 E¸ÉàÃl J¯ÉAiÀÄ ¥ÀgÉî JA§ £À¹Ã©£À dÄeÁl DlÄwÛzÁÝgÉ CAvÀ ¨Áwä ªÉÄÃgÉUÉ ¦L gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢ ºÁUÀÄ ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ ºÉÆÃV £ÉÆÃqÀ¯ÁV PÉ®ªÀÅ d£ÀgÀÄ UÀÄA¥ÁV PÀĽvÀÄ 3 E¸ÉàÃl J¯ÉAiÀÄ ¥ÀgÉî JA§ £À¹Ã©£À dÄeÁl DqÀÄwÛgÀĪÀ d£ÀgÀ ªÉÄÃ¯É 1740 UÀAmÉUÉ CªÀgÀ ªÉÄÃ¯É zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄ CªÀgÀ ºÉ¸ÀgÀÄ «ZÁj¸À®Ä CªÀgÀÄ vÀªÀÄä ºÉ¸ÀgÀÄ ºÁUÀÄ «¼Á¸À wý¹zÀgÀÄ CªÀjAzÀ dÄeÁlPÉÌ ¸ÀA¨sÀAzsÀ¥ÀlÖ 1] £ÀUÀzÀÄ ºÀt 11,500/- 2] 52 E¸ÉàÃl J¯ÉUÀ¼ÀÄ 3] 4 £ÀÆQAiÀiÁ ªÉÆèÉÊ® ¸ÉÃlUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆüÀî¯ÁVzÉ.

Raichur District Reported Crimes


: ¥ÀævÉåÃPÀ JgÀqÀÄ gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ, NªÀð£À ¸ÁªÀÅ, £Á®ÄÌ d£ÀjUÉ UÁAiÀÄ :

¢£ÁAPÀ: 22.07.2009 gÀAzÀÄ 2145 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ PÀªÀįï vÀAzÉ ZÁAzÀ¸Á§ 35 ªÀµÀð, ¸Á:PÉ.ºÀAa£Á¼ï vÁ:¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ EªÀ£ÀÄ §eÁeï ¸ÀÆÌmÉgï¸ÀA:PÉJ.25, eÉ.8095 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ-UÀAUÁªÀw gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹, ªÉÃUÀ ¤AiÀÄAvÀæt ªÀiÁqÀ¯ÁUÀzÉà UÉÆgÉèÁ¼ï ºÀwÛgÀ ¤AwzÀÝ ¯ÁjAiÀÄ »A¨sÁUÀPÉÌ rQÌPÉÆnÖzÀÝjAzÀ PɼÀUÉ ©zÀÄÝ ¨sÁj gÀPÀÛ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ, ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è aQvÉì ¥ÀqÉAiÀÄĪÀ PÁ®PÉÌ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ ªÀÄÈvÀ£À vÀAzÉ ZÁAzÀ¸Á¨ï PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ UÁæ«ÄãÀ ¥Éưøï oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå: 217/2009 PÀ®A:279,304(J) ¨sÁ.zÀA.¸ÀA CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹, vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

 
 

¢£ÁAPÀ:22.07.2009 gÀAzÀÄ 1030 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ ¥ÉÆêÀÄtÚ vÀAzÉ ¥ÀgÀ¸À¥Àà ¸Á:gÁzsÁPÀȵÀÚPÁåA¥ï ªÀiÁ£À« EªÀ£ÀÄ mÁmÁ J¹ªÁºÀ£À ¸ÀA:PÉJ.36, 7583 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ªÀiÁ£À«-gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è CwêÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹, ªÉÃUÀ ¤AiÀÄAvÀæt ªÀiÁqÀ¯ÁUÀzÉà ¤ÃgÀªÀiÁ£À« ºÀwÛgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ°ègÀĪÀ ¹ªÉÄAmï£À PÀA§PÉÌ rQÌPÉÆnÖzÀÝjAzÀ ªÁºÀ£À ¥À°ÖAiÀiÁVzÀÄÝ ªÁºÀ£ÀzÀ°è ¥ÀæAiÀiÁt¸ÀÄwÛzÀÝ ©üêÀÄgÁAiÀÄ vÀAzÉ £ÀgÀ¸À¥Àà ºÁUÀÆ E¤ßvÀgÀ ªÀÄÆgÀÄ d£ÀjUÉ wêÀæ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁzsÁ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ UÁAiÀiÁ¼ÀÄ ©üêÀÄgÁAiÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁð¢ªÉÄðAzÀ ªÀiÁ£À« oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå: 194/2009 PÀ®A:279,37,338, ¨sÁ.zÀA.¸ÀA CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

 
 

: «zsÀÄåvï ±Ámï ¸ÀPÀÆåðmï, ¸Á «Ä¯ïUÉ ¸ÀÄlÄÖ, gÀÆ: 2 ®PÀë £ÀµÀÖ :

°AUÀ¸ÀÆÎgÀÄ vÁ®ÆPÀ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï ¥ÀlÖtzÀ §¸ï¤¯ÁÝtzÀ ¥ÀPÀÌzÀ°ègÀĪÀ CªÀÄgï ¸Á «Ä¯ï£À°è ¢£ÁAPÀ:23.07.2009 gÀAzÀÄ 0300 UÀAmɸÀĪÀiÁgÀÄ «zsÀÄåvï ±Ámï ¸ÀPÀÆåðmï DV M«ÄäAzÉƪÉÄä¯É ¸Á«Ä¯ï ¨ÉÆÃqÀðUÉ DPÀ¹äPÀªÁV ¨ÉAQ ºÀwÛ ªÉÄãï¨ÉÆÃqÀð ¸ÀÄlÄÖ C.Q.gÀÆ:1,50,000/- ªÀÄvÀÄÛ C.Q.gÀÆ:50,000/-¨É¯É¨Á¼ÀĪÀ PÀnÖUÉ vÀÄAqÀÄUÀ¼ÀÄ ¸ÀÄlÄÖ MlÄÖ 2 ®PÀë £ÀµÀÖ ¸ÀA¨sÀ«¹gÀÄvÀÛzÉ CAvÁ UÀÄAqÀ¥Àà vÀAzÉ CªÀÄgÀ¥Àà f.r. CªÀÄgï ¸Á«Ä¯ï ªÀiÁ°ÃPÀgÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÄðAzÀ ªÀÄÄzÀUÀ¯ï oÁuÉ DPÀ¹äPÀ ¨ÉAQ C¥ÀWÁvÀ ¸ÀASÉå:6/2009 gÀrAiÀÄ°è zÁR°¹, vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

 
 

: ªÀÄlPÁ dÆeÁl, NªÀð£À §AzsÀ£À, 2 ªÉƨÉÊ¯ï ¸ÉÃj, gÀÆ.1210/- d¦Û :

²æà ºÉZï AiÀıÀªÀAvÀ ¦J¸ïL ºÀnÖ ¥Éưøï oÁuÉ ªÀÄvÀÄÛ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀÄ,¢£ÁAPÀ :21.07.2009 gÀAzÀÄ 1545 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ºÀnÖPÁåA¥ï£À ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÀݪÀgÀ ªÉÄÃ¯É zsÁ½ ªÀiÁrzÁUÀ NªÀð ªÀåQÛ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ, £ÁUÀgÁd vÀAzÉ FgÀ¥Àà 25 ªÀµÀð EªÀ£À£ÀÄß §A¢ü¹, CªÀ¤AzÀ ªÀÄlPÁaÃnUÀ¼ÀÄ, 2 ªÉƨÉÊ¯ï ¥sÉÆãïUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ £ÀUÀzÀÄ ºÀt:1210/- gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁr PÉÆAqÀÄ, Nr ºÉÆÃzÀªÀ£À §UÉÎ «ZÁj¸À¯ÁV, ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ vÀAzÉ AiÀÄ®è¥Àà CAvÁ w½zÀħA¢zÀÝjAzÀ E§âgÀ «gÀÄzÀÝ ºÀnÖ ¥Éưøï oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ¸ÀASÉå:77/2009 PÀ®A:78(3) Pɦ PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

PÉÆ¥Àà¼À f¯ÉèAiÀÄ°è ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ

C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ:

1] PÁgÀlV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 106/2009, PÀ®A 279, 304(J) L.¦.¹ ªÀÄvÀÄÛ 187 L.JA.«. PÁAiÉÄÝ:.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 22-07-09 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠸ÉÆêÀÄ£ÁxÀ vÀAzÉ §ÄqÀØ¥Àà £ÁAiÀÄPÀ ºÁUÀÆ CªÀ£À vÁ¬Ä ¨Á¼ÀªÀÄä E§âgÀÄ vÀªÀÄä Hj¤AzÀ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ PÁgÀlVAiÀÄ gÁªÀÄ£ÀUÀgÀzÀ ºÀ£ÀªÀÄAvÀ zÉêÀgÀ UÀÄrUÉ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ, £ÀªÀ°-PÁgÀlV gÀ¸ÉÛAiÀÄ gÁªÀÄ£ÀUÀgÀzÀ ®Qëöä ¨Á¯Áf gÉÊ¸ï «Ä¯ï ºÀwÛgÀ CªÀgÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ JqÀ §¢UÉ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄwÛgÀĪÁUÀ, ¸ÁAiÀÄAPÁ® 6-15 UÀAmÉUÉ JzÀÄj¤AzÀ DgÉÆæ zÀÄgÀÄUÀ¥Àà EªÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛzÀÝ mÁæPÀÖgÀ£ÀÄß §ºÀ¼À eÉÆÃgÁV ªÀÄvÀÄÛ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ, mÁæPÀÖgÀzÀ ªÀÄÄA¢¤AzÀ CªÀ½UÉ lPÀÌgï PÉÆlÄÖ ªÀÄÄA¢£À §® UÁ°AiÀÄ£ÀÄß CªÀ¼À vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÁ¬Ä¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ, EzÀjAzÀ CªÀ½UÉ vÀ¯ÉUÉ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀĪÁV ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¦.J¸ï.L. PÁgÀlV oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

2] PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 210/2009, PÀ®A 279, 337 L.¦.¹:.

¢£ÁAPÀ 22/7/2009 gÀAzÀÄ ¦gÁå¢AiÀÄÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA.PÉJ 02/EeÉqï 5321 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß §¸ÀªÉñÀégÀ ¸ÀPÀð¯ï ¢AzÀ UÀ«ªÀÄoÀzÀ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ DgÉÆæ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß CwêÉÃUÀ ºÁUÀÆ C®PÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ »A¢¤AzÀ lPÀÌgï PÉÆlÖ ¥ÀjuÁªÀĪÁV ¦AiÀiÁð¢AiÀÄÄ PɼÀUÉ ©zÀÄÝ ¯ÁjAiÀÄ ªÀÄÄA¢£À UÁ° ¸ÀzÀjà ªÉÆÃmÁgÀÄ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É ºÁAiÀÄÄÝ ºÉÆÃVzÀÄÝ ¦AiÀiÁð¢UÉ M¼À¥ÉmÁÖVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¦.L. PÉÆ¥Àà¼À £ÀUÀgÀ oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ¥ÀæPÀgÀt:

3] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 163/2009 PÀ®A 323, 504, 506 gÉqï«vï 34 L.¦.¹:.

¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ ²æà gÁWÀÄ vÀAzÉ £ÁgÁAiÀÄt¥Àà, ªÀAiÀĸÀÄì 25 ªÀµÀð, ¸Á: CAf£ÀºÀ½î ºÁ°ªÀ¹Û: ¥ÀA¥Á¸ÀgÉÆêÀgÀ EªÀgÀÄ ²æà ªÀĺÁAvÀ gÁªÀÄzÁ¸À ¨Á¨Á vÀAzÉ ±ÁªÀĸÀÄAzÀgï ¨Á¨Á, ªÀAiÀĸÀÄì 75 ªÀµÀð, ¥ÀA¥Á¸ÀgÉÆêÀgÀzÀ ²æà dAiÀÄ®Qëöäà zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ CZÀðPÀgÀÄ PÀ¼ÀÄ»¹zÀ zÀÆgÀ£ÀÄß ºÁdgï¥Àr¹zÀÄÝ, CzÀgÀ ¸ÁgÁA±À F ¥ÀæPÁgÀ EzÉ. " ¢£ÁAPÀ: 21-07-2009 gÀAzÀÄ gÁwæ 8:00 UÀAmÉUÉ UÀAUÁªÀw ¤ªÁ¹UÀ¼ÁzÀ ¸ÉÆêÀıÉÃRgÀUËqÀ, £ÀfÃgï, D¹Ã¥sï ºÁUÀÆ CªÀgÀ E§âgÀÄ ¸ÀºÀZÀgÀgÀÄ, £ÀfÃgï£À PÁgï£À°è §AzÀÄ K ªÀÄÄ¢AiÀÄ UÀÄr ¨ÁV®Ä vÉUÉ KPÉ UÀÄr ¨ÁV®Ä vÉUÉAiÀÄĪÀÅ¢¯Áè, ¤ªÀÄUÉ AiÀiÁgÀÄ ¥ÀæeÉ ªÀiÁqÀ®Ä ºÀaÑgÀÄvÁÛgÉ, CzÀPÉÌ £Á£ÀÄ £Á¼É UÀæºÀt ¤«ÄvÀå ¨ÁV®Ä vÉUÉAiÀÄĪÀÅ¢¯Áè CAzÉ, CzÀPÉÌ CªÀgÀÄ ªÀÄÄ¢ ¸ÀƼÉà ªÀÄPÀÌ¼É CAvÁ ¨ÉÊzÁr £À£Àß ²µÀå gÁWÀªÉÃAzÀæ¤UÉ CAV »rzÀÄ J¼ÉzÁr ¨ÁV®Ä vÉVwAiÉÆà E®èªÉÇà CAzÁUÀ vÉUÉ¢®è CAzɪÀÅ, CzÀPÉÌ MAzÀÄ KlÄ PÀ¥Á¼ÀPÉÌ ºÉÆqÉzÀÄ ¤ÃªÀÅ vÉUÉAiÀÄ¢zÀÝgÉ, ¤ªÀÄä fêÀ ¸À»vÀ G½¸ÀĪÀÅ¢®è CAzÁUÀ £ÁªÀÅ CAfPÉÆAqÀÄ ¨ÁV®Ä vÉUÉzÀÄ©mÉÖªÀÅ. £ÀAvÀgÀ CªÀgÀÄ zÉêÀjUÉ PÉÊ ªÀÄÄVzÀÄ DPÀqÉ F PÀqÉ wgÀÄUÁr ¯Á¹ÖUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ £ÁªÀÅ E£ÉÆߪÉÄä §AzÁUÀ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ ¨ÁV®Ä vÉUÉAiÀÄ¢zÀÝgÉ fêÀ ¸À»vÀ G½¸ÉÆâ®è CAvÁ C£ÀÄßvÁÛ PÁj£À°è ºÉÆgÀlÄ ºÉÆÃzÀgÀÄ. ¦.J¸ï.L. UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¸ÀgÀPÁj £ËPÀgÀ£À ªÉÄÃ¯É ºÀ¯Éè ¥ÀæPÀgÀt:

4] UÀAUÁªÀw UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 164/2009 PÀ®A 353, 427, 447, 504, 506 gÉqï«vï 34 L.¦.¹.

EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 22-07-2009 gÀAzÀÄ gÁwæ 8:30 UÀAmÉUÉ ²æà J¯ï.PÉ. ªÀĺÉñÀ vÀAzÉ ¯ÉÃ¥Áf PÀ¯Á¯ï, ªÀAiÀĸÀÄì 42 ªÀµÀð, eÁw: »AzÀÆ SÁnPï, G: QjAiÀÄ C©üAiÀÄAvÀgÀgÀÄ, ¤ÃgÁªÀj E¯ÁSÉ, ªÀqÀØgÀºÀnÖ PÁåA¥ï, §¸Á¥ÀlÖt¢AzÀ DgÁí¼ÀUÉ ºÉÆÃUÀĪÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è §gÀĪÀ «vÀgÀuÁ PÁ®ÄªÉ 17 gÀ°è F PÉÆèÃdgï CªÀ¢üAiÀÄ DzsÀĤPÀgÀt PÁªÀÄUÁj £ÀqÉAiÀÄÄwÛzÀÝ ¸ÀzÀj PÁ®ÄªÉAiÀÄ ZÉÊ£ï £ÀA: 75 gÀ ºÀwÛgÀ §¸Á¥ÀlÖt DgÁí¼À gÀ¸ÉÛAiÀÄ°è ¤ÃgÁªÀj E¯ÁSÉAiÀÄ°è eÁUÉAiÀÄ°è AiÀiÁªÀÅzÉà ¥ÀgÀªÁ¤UÉ E®èzÉà C£À¢üPÀÈvÀªÁV ªÀi˯Á£Á vÀAzÉ ¦Ãgï ªÀĺÀäzï ¸Á: §¸Á¥ÀlÖt FvÀ£ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ£ÀÄß PÀnÖzÀÄÝ ¸ÀPÁðj eÁUÉAiÀÄ°è ªÀÄ£ÉAiÀÄ£ÀÄß PÀlÄÖªÀÅzÀÄ PÁ£ÀƤUÉ «gÀÄzÀÞªÁVzÀÄÝ, PÀÆqÀ¯Éà ¤ÃªÀÅ PÀnÖgÀĪÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ£ÀÄß vÉgÀªÀÅUÉƽ¹ CAvÁ ªÀiËTPÀªÁV ºÁUÀÆ °TvÀªÁV ¢: 8-05-2009, 15-06-2009, 23-06-2009 gÀAzÀÄ £ÉÆnøÀÄUÀ¼À£ÀÄß ¤Ãr ªÀÄ£ÉAiÀÄ£ÀÄß vÉgÀªÀÅUÉƽ¸À®Ä w½¹zÀgÀÄ ¸ÀºÀ vÉgÀªÀÅUÉƽ¸À¢zÀÝjAzÀ £Á£ÀÄ ¸ÀܼÀPÉÌ ºÉÆÃV vÉgÀªÀÅUÉƽ¸ÀĪÀAvÉ ¢: 20-07-2009 gÀAzÀÄ w½¹zÀÝPÉÌ ªÀi˯Á£Á ºÁUÀÆ CªÀgÀ ªÀÄUÀ ªÀĺÀäzï U˸ï EªÀgÀÄ £À£ÉÆßA¢UÉ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ ¨Á¬ÄUÉ §AzÀAvÉ ¨ÉÊzÁr ºÀ¯Éè ªÀiÁrzÀÄÝ, F «µÀAiÀĪÀ£ÀÄß £ÀªÀÄä ªÉÄïÁ¢üPÁjUÀ¼ÁzÀ J.E.E. gÀªÀjUÉ w½¹zÀÄÝ, CªÀgÀÆ ¸ÀºÀ §AzÀÄ ºÉýzÀgÀÆ PÉüÀzÉà ¢:- 20-07-2009 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 1:00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ©.J¸ï.¦.AiÀÄ ¸À°ÃªÀiï ¨ÉÃUÀA gÁdå PÁAiÀÄðzÀ²ðUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ¢UÀ zÀAqÉÆÃgÀ gÁdå G¥ÁzsÀåPÀëgÁzÀ ºÀĸÉãÀ¥Àà ¸Áé«Ä ¸Á: UÀAUÁªÀw EªÀgÀ£ÀÄß PÁªÀÄUÁj £ÀqÉAiÀÄÄwÛzÀÝ ¸ÀܼÀPÉÌ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ £À£ÉÆßA¢UÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ£ÀÄß KPÉ Qý¸ÀÄwÛÃj £ÁªÀÅ ªÉÄïÁ¢üPÁjUÀ½UÉ ªÀiÁvÁqÀÄvÉÛÃªÉ ¤£ÀUÉ E°è PÉ®¸À ªÀiÁqÀ®Ä ©qÀĪÀÅ¢¯Áè ¤ÃªÉãÁzÀgÀÆ £ÀªÀÄä ªÀiÁvÀ£ÀÄß «ÄÃj PÉ®¸À ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÁægÀA©ü¹zÀgÉ ¤ªÀÄä£ÀÄß G½¸ÀĪÀÅ¢¯Áè JAzÀÄ ¨ÉzÀjPÉ MrØzÀgÀÄ. ¸ÀPÁðj PÉ®¸ÀªÀ£ÀÄß ªÀiÁqÀ®Ä CrØ¥Àr¹zÀ®èzÉà ¸ÀPÁðj PÁªÀÄUÁjAiÀÄ£ÀÄß vÀqÉzÀÄ ¸ÀPÁðgÀPÉÌ ®ÄPÁë£ï ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. £ÀAvÀgÀ £À£ÀUÉ E°èAzÀ ºÉÆÃUÀÄ CAvÁ PÀ½¹zÀgÀÄ. ²æÃ. ±ÀgÀtAiÀÄå J.J¸ï.L. gÀªÀgÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊ UÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.