Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Friday, May 8, 2015

Raichur District Reported Crimes

¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁ»w:-

ªÀÄ»¼ÉAiÀÄgÀ ªÉÄð£À zËdð£Àå ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

               ಪಿರ್ಯಾದಿ ²æêÀÄw dĪÉÃgÁ vÀ¸À¤ÃªÀiï UÀAqÀ E¥sÁð£ÀÄ¢Ý£ï ªÀAiÀiÁ-22 ªÀµÀð eÁ- ªÀÄĹèA G- ªÀÄ£ÉUÉ®¸À ¸Á= ªÀÄ£É £ÀA-1-4-88/286 L.© gÉÆÃqï gÁªÀÄ°AUÉñÀégÀ ¯Éà Omï ಮತ್ತು ಆರೋಪಿ ಇರ್ಫಾನುದ್ದಿನ್  ಇಬ್ಬರು ಪ್ರೀತಿಸಿಕೊಂಡು ದಿನಾಂಕ-23-08-2012 ರಂದು ಸ್ಟೇಟ್ ವಕ್ಫ ಹೈದ್ರಾಬಾದನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರ ಸಮಕ್ಷಮದಲ್ಲಿ  ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಮದುವೆಯಾದ ನಂತರ ಪಿರ್ಯಾದಿದಾರಳು ರಾಯಚೂರಿನಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಗಂಡ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿದ್ದು,ಸುಮಾರು  ಒಂದು ವರ್ಷದ ವರೆಗೆ ಆರೋಪಿತರು ಪಿರ್ಯಾದಿದಾರಳಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು ದಿನಾಂಕ-11-11-2014 ರಂದು ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರಳಿಗೆ ಗಂಡು ಮಗುವಗಿದ್ದು ನಂತರ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿತರೆಲ್ಲಾರೂ ಸೇರಿ ಪಿರ್ಯಾದಿದಾಳಿಗೆ ನೀನು ಸರಿಯಿಲ್ಲಾ, ನಿನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡುತ್ತೆವೆ ನಿನಗೆ ಅಡುಗೆ ಮಾಡಲು ಬರುವದಿಲ್ಲಾ ಅಂತಾ ಮಾನಸಿ ಹಿಂಸೆ ನೀಡಿ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಯವರ ಕಡೆಯಿಂದ 1 ಲಕ್ಷ ವರದಕ್ಷಿಣೆ ಹಣ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಾ ಇಲ್ಲವಾದರೇ, ನಿನನ್ನನ್ನು ಇಲ್ಲಿಯೇ ಹೂಣುತ್ತೆವೆ ಅಂತಾ ಜೀವದ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದರಿಂದ ಪಿರ್ಯಾದಿದಾರಳು ತನ್ನ ತಂದೆಯ ಕಡೆಯಿಂದ ರೂ.50,000/- ಗಳನ್ನ ಕೊಡಿಸಿದ್ದು ಪುನಃ ವರದಕ್ಷಿಣೆ ಹಣವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬರಲು ಹೇಳಿದಾಗ ಪುನಃ ರೂ  40, 000 ಗಳನ್ನುಕೊಡಿಸಿದ್ದು ಇಷ್ಟಾದರೂ ಸಹ ಆರೋಪಿತರು ಸುಮ್ಮನಾಗದೇ ದಿನಾಂಕ-05-05-2015 ರಂದು ಸಂಜೆ 6.00 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ಪುನಃ 3 ಲಕ್ಷ ವರದಕ್ಷಿಣೆಯ ಹಣ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದರೆ ಮನೆಗೆ ಬಾ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೇ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಸಾಯಿ ಅಂತಾ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹಾಕಿದಾಗ ಪಿರ್ಯಾದಿದಾರಳು ತನ್ನ ತಂದೆಯ ಮನೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ ದಿನಾಂಕ- 07-05-2015 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11.00 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ಪಿರ್ಯಾದಿದಾರಳು ತನ್ನ ತಾಯಿಯ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಆರೋಪಿತರೆಲ್ಲಾರೂ ಪಿರ್ಯಾದಿದಾರಳನ್ನು ವಾಪಸ್ ಗಂಡನ ಮನೆಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವ ನೆಪದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಪಿರ್ಯಾದಿದಾರಳೊಂದಿಗೆ ಜಗಳ ತೆಗೆದು   ಲೇ  ಸೂಳೇ ನೀನು ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಯ ಮನೆಯಿಂದ 3 ಲಕ್ಷ ಹಣ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದರೇ ಸರಿಯಾಯಿತು ಇಲ್ಲದ್ದಿದ್ದರೇ ಇರ್ಫಾನುದ್ದೀನಗೆ ಬೇರೆ ಮದುವೆ ಮಾಡುತ್ತೆವೆ ಅಂತಾ ಹೇಳಿದಾಗ ಪಿರ್ಯಾದಿದಾರಳು ಹೇಗೆ ಮಾಡುತ್ತಿರಿ ಮಾಡಿರಿ ನೋಡೋಣ  ಅಂತಾ ಹೇಳಿದಾಗ ಆರೋಪಿತರೆಲ್ಲಾರೂ ಫಿರ್ಯಾದಿರಳಿಗೆ ಕೈಗಳಿಂದ ಮೈ ಕೈ ಗೆ ಹೊಡೆದು ದುಃಖ ಪಾತಗೊಳಿಸಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ.ಅಂತಾ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ ¥À²ÑªÀÄ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 78/2015 PÀ®A: 498[J] 323,504, 506, ¸À»vÀ 34 L.¦.¹ ªÀÄvÀÄÛ PÀ®A 3, 4 r¦ PÁAiÉÄÝ.CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀ£À zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¥Éưøï zÁ½ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

¢: 07-05-2015 gÀAzÀÄ 17-30 ¦ JªÀiï UÀAmÉUÉ §ÄAPÀ®zÉÆÃrØ UÁæªÀÄzÀ ªÀÄÄzÀÄPÀ¥Àà£À ºÉÆÃmÉ¯ï ªÀÄÄAzÉ 1) wªÀÄätÚ vÀAzÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀUËqÀgÀÄ ªÀAiÀĸÀÄì 60 ªÀµÀð eÁ:£ÁAiÀÄPÀ G:PÀÆ°PÉ®¸À ¸Á §ÄAPÀ®zÉÆÃrØ 2) ¤AUÀtÚ vÀAzÉ CzÀtÚ ªÀlUÀ¯ï ªÀAiÀĸÀÄì 38 ªÀµÀð eÁ:°AUÁAiÀÄvï G:PÀÆ°PÉ®¸À ¸Á §ÄAPÀ®zÉÆÃrØ 3) §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ wªÀÄätÚ PÀPÉÌÃjAiÀĪÀgÀÄ 26 ªÀµÀð eÁ:£ÁAiÀÄPÀ G:PÀÆ°PÉ®¸À ¸Á §ÄAPÀ®zÉÆÃrØ 4)²ªÀtÚ vÀAzÉ wªÀÄätÚ £À®PÀ½îAiÀĪÀgÀÄ ªÀAiÀĸÀÄì 45 ªÀµÀð eÁ:£ÁAiÀÄPÀ G:PÀÆ°PÉ®¸À ¸Á:§ÄAPÀ®zÉÆÃrØ  5)¸ÀÆUÀgÀ¥Àà vÀAzÉ §ÄqÀØ¥Ààà CUÀ®zÁ¼ï ªÀAiÀĸÀÄì 60 ªÀµÀð eÁ:£ÁAiÀÄPÀ G:PÀÆ°PÉ®¸À ¸Á:§ÄAPÀ®zÉÆÃrØEªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ 52 E¸ÉàÃmï J¯ÉUÀ¼À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀtPÉÌ ºÀaÑ CAzÀgÀ ¨ÁºÀgï CAvÁ £À¹Ã¨ïzÀ dÆeÁl DqÀÄwÛzÁÝUÀ ¦.J¸ï.L.  eÁ®ºÀ½î ¥Éưøï oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ zÁ½ ªÀiÁr »rzÀÄ 1) 1940 £ÀUÀzÀÄ ºÀt, 2) 52 E¹àÃmï J¯ÉUÀ¼À£ÀÄß d¦Û ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÁ¥À¸À oÁuÉUÉ ¸ÁAiÀiÁAPÁ®  19-15 UÀAmÉUÉ §AzÀÄ DgÉÆævÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä CzsÉò¹zÀ ªÉÄÃgÉUÉ dÆdÄ zÁ½ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀgÀ¢AiÀÄ CzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ eÁ®ºÀ½î ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 56/2015 PÀ®A 87 PÉ ¦ PÁ¬ÄzÉ  CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉAiÀÄ£ÀÄß PÉÊUÉÆArzÉ.

        ¢£ÁAPÀ: 07.5.2015 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 5.30 UÀAmÉUÉ ºÀnÖ UÁæªÀÄzÀ eÁ«ÄÃAiÀiÁ ªÀĹâ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ಆರೋಪಿತ£ÁzÀ ಹುಸೇನಬಾಷ ತಂದೆ ಸರ್ದಾರ್ ಸಾಬ ವಯಾ: 30 ವರ್ಷ ಜಾ: ಮುಸ್ಲಿಂ ಉ: ಮೇಷನ್ ಕೆಲಸ ಸಾ: ಜಾಮೀಯಾ ಮಸೀದಿ ಹತ್ತಿರ ಹಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮvÀ£ÀÄ  ಮಟಕಾ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿ ಜನಗಳಿಗೆ ಒಂದು ರೂಪಾಯಿಗೆ ಎಂಬತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡುವದಾಗಿ ಹೇಳಿ ಅದೃಷ್ಟದ ಅಂಕೆ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಬರೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವಾಗ, ¦.J¸ï.L. ºÀnÖgÀĪÀgÀÄ  ಸಿಬ್ಬಂದಿಯೊಂದಿಗೆ ಪಂಚರ ಸಮಕ್ಷಮ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಹಿಡಿದು ಅವನಿಂದ 1)ªÀÄlPÁ dÆeÁlzÀ £ÀUÀzÀ ºÀt gÀÆ. 520/-2) MAzÀÄ ªÀÄlPÁ aÃn C.Q E¯Áè3)MAzÀÄ ¥É£ÀÄß C.Q.gÀÆ E¯Áè  EªÀÅUÀ¼À£ÀÄß  ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಂತರ ದಾಳಿ ಪಂಚನಾಮೆ, ಮುದ್ದೇಮಾಲು, ಆರೋಪಿತನನ್ನು ಹಾಗೂ ವರದಿಯೊಂದಿಗೆ  ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರರು ಠಾಣೆಗೆ ತಂದು ಹಾಜರುಪಡಿಸಿದ್ದ ಮೇರೆಗೆ ಪಂಚನಾಮೆ, ವರದಿ ಆಧಾರದ ಮೇಲಿಂದ    ºÀnÖ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA: 58/2015 PÀ®A. 78(111) PÉ.¦. PÁAiÉÄÝ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿ ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿದ್ದುCzÉ.

CPÀæªÀÄ ªÀÄgÀ¼ÀÄ ¸ÁUÁtÂPÉ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-

¥ÀgÀvÀ¥ÀÄgÀÄ UÁæªÀÄzÀ PÀȵÀÚ £À¢ wÃgÀ¢AzÀ C£À¢üPÀÈvÀªÁV mÁæöåPÀÖgÀzÀ°è ªÀÄgÀ¼À£ÀÄß ¸ÁUÁtÂPÉ ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝgÉ CAvÁ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¹¦L zÉêÀzÀÄUÀð ªÀÈvÀÛgÀªÀgÀ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£ÀzÀ°è ²æà Dgï,JA.£ÀzÁ¥sï ¦J¸ïL zÉêÀzÀÄUÀð oÁuÉ gÀªÀgÀÄ ¹§âA¢,¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ £ÀUÀgÀUÀÄAqÀzÀ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃV ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ EvÀgÀgÀÄ ¤AvÀÄ PÉÆArzÁÝUÀ CPÀæªÀĪÁV ªÀÄgÀ¼À£ÀÄß vÀÄA©PÉÆAqÀÄ AiÀiÁªÀzÉà gÁdzsÀ£ÀªÀ£ÀÄß PÀlÖzÉ gÁAiÀÄ°ÖAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉAiÀÄzÉ mÁæöåPÀÖgÀ £ÀA PÉ.J 36 n¹ 2463 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ªÀÄgÀ¼À£ÀÄß vÀÄA©PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ PÀ¼ÀîvÀ£À¢AzÀ ¸ÁUÁl ªÀiÁrzÀÄÝ C®èzÉà DgÉÆævÀ£ÀÄ ¸ÀܼÀ¢AzÀ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ, ¥ÀAZÀgÀ ¸ÀªÀÄPÀëªÀÄzÀ°è CAzÁdÄ QªÀÄävÀÄÛ 2000/- ¨É¯É¨Á¼ÀĪÀ ªÀÄgÀ¼À£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ mÁæöåPÀÖgÀ£ÀÄß ªÀ±ÀPÉÌ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¥ÀAZÀ£ÁªÉÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÄzÉÝ ªÀiÁ®Ä ºÁUÀÆ ªÀgÀ¢AiÀÄ£ÀÄß ºÁdgÀÄ ¥Àr¹zÀ DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ  zÉêÀzÀÄUÀð ¥Éưøï oÁuÉ. UÀÄ£Éß £ÀA.95/2015 PÀ®A:  4(1A) , 21 MMRD ACT  & 379 IPC CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉPÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


gÀ¸ÉÛ C¥ÀWÁvÀ ¥ÀæPÀgÀtzÀ ªÀiÁ»w:-
ದಿನಾಂಕ: 07-05-2015 ರಂದು ಸಾಯಂಕಾಲ 7-00  ಗಂಟೆಗೆ ಬಸವನಭಾವಿ ಸರ್ಕಲ್ ಹತ್ತಿರ ಗದ್ವಾಲ ರೋಡ ನರಸಿಂಹ ರೈಸಮಿಲ್ ಮುಂದಿನ ರಸ್ತೆಯ ಎಡಬದಿಗೆ ಗದ್ವಾಲ ರಸ್ತೆ ಕಡೆಯಿಂದ ಜಂಬಣ್ಣ ತಂದೆ ಹನುಮಂತ 22-ವರ್ಷ, ಜಾ:ಮಾದಿಗ :ಪೆಂಟರಕೆಲಸ ಸಾ:ಸಿಯಾತಲಾಬ ಹಿಂದಿ ವರ್ಧಮಾನ ಶಾಲೆ ಎದುರಿಗೆ ರಾಯಚೂರು [ಮೃತನು) FvÀ£ÀÄ HERO HONDA CD-100 NO KA37/H-3711 ನೇದ್ದರ ಹಿಂದೆ ಫಿರ್ಯಾದಿ ರಾಜಶೇಖರ ತಂದೆ ಹನುಮಂತ 21-ವರ್ಷ, ಜಾ:ಮಾದಿಗ :ಪೆಂಟರಕೆಲಸ ಸಾ:ಸಿಯಾತಲಾಬ ಹಿಂದಿ ವರ್ಧಮಾನ ಶಾಲೆ ಎದುರಿಗೆ ರಾಯಚೂರು FvÀ£Àನ್ನು ಕೂಡಿಸಿಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬಸವನಭಾವಿ ಸರ್ಕಲ್ ಮುಖಾಂತರ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬರುವಾಗ ಅದೇ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಬಸವಭಾವಿ ಸರ್ಕಲ್ ಕಡೆಯಿಂದ ರಸ್ತೆ ಬಲ ತಿರುವು ಮತ್ತು ಜನಸಂದಣಿಯಿಂದ ಕೂಡಿದ ರಸ್ತೆ ಅಂತಾ ಗೊತ್ತಿದ್ದರೂ  ಆರೋಪಿ ಚಾಲಕ£ÁzÀ U.ವೆಂಕಟೇಶ್ವರಲು ತಂದೆ  ಯು.ವೆಂಕಟರಾಮುಡು 27-ವರ್ಷ, ಜಾ:ಉಪ್ಪಾರ :ಲಾರಿಚಾಲಕ ಸಾ:ಮನೆ ನಂ.82-148 ಶರೀನಾನಗರ ಕಲ್ಲೂರು ಮಂಡಲ ಕರ್ನೂಲ್. FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß LORRY NO. AP21/W-2519  ನೇದ್ದನ್ನು    ಅತೀವೇಗ ಮತ್ತು ಅಲಕ್ಷ್ಯತನದಿಂದ ಮಾನವ ಜೀವಕ್ಕೆ ಅಪಾಯಕರ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಚಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು   ಮೇಲ್ಕಂಡ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲಗೆ ಟಕ್ಕರಕೊಟ್ಟಿದ್ದರಿಂದ ಜಂಬಣ್ಣನಿಗೆ ಲಾರಿಯ ಕಬ್ಬಿಣ್ಣದ ರಾಡ ಬಲಕಣ್ಣಿನ ಕೆಳಗೆ ಮತ್ತು ಹಣೆಯ ಬಲಭಾಗದಲ್ಲಿ ತಗುಲಿ ಭಾರಿ ಸ್ವರೂಪದ ರಕ್ತ ಗಾಯವಾಗಿ ತಲೆಗೆ ಒಳಪೆಟ್ಟಾಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸಾಗಿಸುವಷ್ಟರದಲ್ಲಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದು , ಫಿರ್ಯಾದಿಗೆ ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಒಳಪೆಟ್ಟಾ ಗಿದ್ದು ಅಂತಾ ಫಿರ್ಯಾದಿ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ ನಗರ ಸಂಚಾರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ರಾಯಚೂರ. UÀÄ£Éß £ÀA: 35/2015 ಕಲಂ.279 ,337,304[A]  .ಪಿ.ಸಿ.& 187 IMV ACT ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ಕ್ರಮಕೈಗೊಂrgÀÄvÁÛgÉ.

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ:-
                   gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉÊc¹gÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 08.05.2015 gÀAzÀÄ  82 ¥ÀææPÀgÀtUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀvÉÛ ªÀiÁr  13,400/-  gÀÆ..UÀ¼ÀÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.