Police Bhavan Kalaburagi

Police Bhavan Kalaburagi

Tuesday, August 16, 2011

Raichur District Reported Crimes

ªÀgÀ¢AiÀiÁzÀ ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ :


 

¢£ÁAPÀ 15-08-11 gÀAzÀÄ gÁwæ 8.30 UÀAmÉUÉ ªÀiÁ£À« vÁ®ÆQ£À ªÀÄgÁl UÁæªÀÄzÀ ªÀÄ®èAiÀÄå vÀAzÉ wªÀÄä¥Àà ºÉƸÀªÀĤ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ PÀĽvÁUÀ CzÉ ªÉüÉUÉ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ zÉêÀgÀ PÀnÖAiÀÄ ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀ CzÉ UÁæªÀÄzÀ ¥Àæ¨sÁPÀgÀ vÀAzÉ ªÀÄÄzÀPÀ¥Àà zÉÆqÀتÀĤ ,ZÀ£ÀߥÀà vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Àà , ªÀÄ®èAiÀÄå vÀAzÉ ªÀÄÄzÀPÀ¥Àà, ¤AUÀ¥Àà vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Àà, ºÉÆ£ÀߥÀà vÀAzÉ ¸ÀtÚ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ ºÁUÀÆ ±ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ ²ªÀtÚ J®ègÀÆ ¸ÉÃj F ¸ÀƼÉà ªÀÄUÀ JµÀÄÖ ¨ÉÆÃgÀ ºÁPÀ¸ÀÄvÁÛ£À CzÉÆAzÀÄ ¥ÉïÁUÀ¨ÉÃPÀÄ CAvÁ CAzÁUÀ ªÀÄ®èAiÀÄå FvÀ£ÀÄ ¤ÃªÉ£ÀÄ gÉÆPÀÌ PÉÆqÀÄwÛgÀ £À£Àß ºÉÆ®zÀ°è £Á£ÀÄ ¨ÉÆÃgÀ ºÁQ¹zÀgÉ ¤ÃªÀÄUÉ£Á¬ÄvÀÄ CAvÁ CAzÁUÀ CªÀgÀÄ ªÀÄÄ®èAiÀÄå£ÉÆA¢UÉ dUÀ¼À vÉUÀzÀÄ ¸ÀÄvÀÄÛªÀgÉzÀÄ ¤AvÀÄ vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¢.16-08-.2011 gÀAzÀÄ ªÀÄ®èAiÀÄå gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¹gÀªÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

¢.15-08-.2011. gÀAzÀÄ 6.00 ¦.JA ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀiÁ£À« vÁ®ÆQ£À ªÀÄgÁl UÁæªÀÄzÀ ªÀÄ°èPÁdÄð£À vÀAzÉ ªÀÄÄzÀPÀ¥Àà zÉÆqÀتÀĤ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ CAUÀ¼ÀzÀ°è EgÀĪÁUÀ CzÉ UÁæªÀÄzÀ DgÉÆævÀgÁzÀ ¹j ,ªÀÄ°èPÁdÄð£À , zÀÄgÀUÀtÚ ºÁUÀÆ gÉrØ J®ègÀÆ £ÁAiÀÄPÀ EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¸ÉÃj §AzÀÄ ªÀÄ°èPÁdÄð£À£ÀÄß »rzÀÄ F PÀÄgÀħ ¸ÀƼÉà ªÀÄUÀ£ÀzÀÄ §ºÀ¼À DVzÉ, £ÁªÀÅ zÁjAiÀÄ°è §AzÀgÉ £ÀªÀÄä£ÀÄß £ÉÆÃr CqÀØ §gÀÄvÁÛ£É CAvÁ ºÉý DgÉÆævÀgÉ®ègÀÆ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ£ÀÄß PÀnÖUÉ ªÀÄvÀÄÛ gÁr¤AzÀ PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄUÉƽ¹, CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ F ¸À® ºÀļÀPÉÆArzÉ E£ÉÆßAzÀÄ ¸À¯Á ¹UÀÄ fêÀ¸À»vÀ ©qÀĪÀ¢®è CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ¢£ÁAPÀ: 15.08.2011 gÀAzÀÄ ªÀÄÄ°èPÁdÄð£ÀgÀªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¹gÀªÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¢15-08-.2011. gÀAzÀÄ 7.30 ¦.JA ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¹gÀªÁgÀ-PÀ«vÁ¼À ªÀÄÄRå gÀ¸ÉÛAiÀÄ £ÀªÀ®PÀ®è ©æeï ºÀwÛgÀ qÉÆtªÀÄgÀr UÁæªÀÄzÀ ªÀĺÁzÉêÀ £ÁAiÀÄPÀ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß mÁmÁ J.¹ £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CwêÉÃUÀ C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £Àqɹ gÉÆÃr£À §®¨ÁUÀPÉÌ ºÉÆÃV ¥À°ÖªÀiÁrzÀÝjAzÀ CzÀgÀ°èzÀÝ »ÃgÁ UÁæªÀÄzÀ ¦üAiÀiÁð¢ zÀÄgÀUÀtÚ vÀAzÉ CtV ªÀÄ®èAiÀÄå ºÁUÀÆ CAiÀÄåtÚ vÀAzÉ ªÀÄÄzÀPÀ¥Àà ºÁUÀÆ §¸ÀìtÚ vÀAzÉ ZÀ£ÀߥÀà EªÀjUÉ ¸ÁzÁ ªÀÄvÀÄÛ ¨sÁj gÀPÀÛUÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ wªÀÄätÚ vÀAzÉ PÀjAiÀÄ¥Àà FvÀ¤UÉ vÀ¯ÉAiÀÄ »A¨ÁUÀzÀ°è wêÀæ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÝjAzÀ 108 ªÁºÀ£ÀzÀ°è D¸ÀàvÉæUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ªÀiÁUÀð ªÀÄzÀå ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛ£É. WÀl£ÉAiÀÄ £ÀAvÀgÀ mÁmÁ. J¹ ZÁ®PÀ ªÁºÀ£À ©lÄÖ NrºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É CAvÁ zÀÄgÀÄUÀtÚ vÀAzÉ CtV ªÀÄ®èAiÀÄå gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ¹gÀªÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.

¢£ÁAPÀ 15-08-2011 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 1-30 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ °AUÀ¸ÀÆUÀÆgÀÄ vÁ®ÆQ£À ¢UÀΣÁAiÀÄPÀ£À ¨sÁ« UÁæªÀÄzÀ ªÁfÃzï vÀAzÉ £À©Ã¸Á§ ZË¢æ, ªÀÄĹèA ºÁUÀÆ E£ÉÆߧ⠹AzsÀ£ÀÆgÀ ¢AzÀ n.«.J¸ï. ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉJ-36/ JPïì-1390 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É vÀªÀÄä HjUÉ ªÁ¥À¸À §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ ªÀĹÌ-¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É UÀÄqÀzÀÆgÀÄ CAUÀr ±ÉÃRtÚ EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ ¥ÀlÖtzÀ ªÀÄ»§Æ§ PÁ¯ÉÆäAiÀĪÀÄ£ÀÆìgï CºÀäzï vÀAzÉ ªÉÄÊ£ÀÄ¢Ã£ï ¸Á§ CvÁgï, ªÀ:32, ªÉÄõÀ£ï PÉ®¸À vÀ£Àß J¯ï.JA.J¯ï ¦æÃqÀªÀiï ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉJ-36/PÉ-7481 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß Cw eÉÆÃgÁV, C®PÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ JzÀÄjUÉ §gÀÄwÛzÀÝ n.«.J¸ï. ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ°èUÉ lPÀÌgï PÉÆnÖzÀÝjAzÀ PɼÀUÉ ©¢ÝzÀÝjAzÀ ªÁfÃzï vÀAzÉ £À©Ã¸Á§ ZË¢æ, ªÀÄĹèA,E£ÉÆߧâ¤UÉ ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆæ ªÀÄ£ÀÆìgï CºÀäzï¤UÉ ¨sÁj ºÁUÀÆ ¸ÁzÁ ¸ÀégÀÆ¥ÀzÀ UÁAiÀÄUÀ¼ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ªÁfÃzï gÀªÀgÀÄ ¤ÃrzÀ zÀÆj£À ªÉÄðAzÀ ªÀÄ¹Ì ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊPÉÆArgÀÄvÁÛgÉ.


 

¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAWÀ£É, ªÁºÀ£À ZÁ®PÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆ£ÀÄ PÀæªÀÄ :

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ J¯Áè ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ¼ÀÄ, gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÉÆÃmÁgÀ ªÁºÀ£À C¥ÀWÁvÀUÀ¼À£ÀÄß vÀqÉUÀlÄÖªÀ PÀÄjvÀÄ f¯ÉèUÉ ¥ÀÆgÉʹgÀĪÀ EAlgï¸É¥ÀÖgï ªÁºÀ£ÀzÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¢£ÁAPÀ: 16.08.2011 gÀAzÀÄ 100 ¥ÀæPÀgÀt ¥ÀvÉÛªÀiÁr 19900/-gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà zÀAqÀ «¢ü¹, PÁ£ÀÆ£ÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¹zÀÄÝ, ¸ÀAZÁgÀ ¤AiÀĪÀÄ G®èAX¸ÀĪÀ ZÁ®PÀgÀÄ/ªÀiÁ°ÃPÀgÀ «gÀÄzÀÝ PÁ£ÀÆgÀÄ jÃvÀå PÀæªÀÄ dgÀÄV¸ÀĪÀ PÁAiÀÄð ªÀÄÄAzÀĪÀgÉ¢gÀÄvÀÛzÉ

BIDAR DISTRICT DAILY CRIME UPDATE : 16-08-2011


This post is in Kannada language. To view, you need to download kannada fonts from the link section.


¢£ÀA¥Àæw C¥ÀgÁzsÀUÀ¼À ªÀiÁ»w ¢£ÁAPÀ: 16-08-2011

zsÀ£ÀÆßgÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA 20/2011 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 14/08/2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ ¸ÀAVÃvÁ UÀAqÀ ¸À£ÀªÀÄÄR ªÀÄÄvÀÛAUÉ, ªÀAiÀÄ: 30 ªÀµÀð, eÁw: °AUÁAiÀÄvÀ, ¸Á: vÀgÀ£À½î, vÁ: ¨sÁ°Ì EPÉAiÀÄ UÀAqÀ£ÁzÀ ªÀÄÈvÀ ¸À£ÀªÀÄÄR vÀAzÉ CªÀÄÈvÀ ªÀÄÄvÀÛAUÉ, ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð, EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉÆ®zÀ°è G¢Ý£À ¨É¼ÉUÉ ªÀÄzÀÄÝ ºÉÆÃqÉAiÀÄ®Ä ºÉÆÃVzÀÄÝ ªÀÄzÀÄÝ ºÉÆqÉzÀÄ vÀ£Àß PÉÊ vÉÆüÉAiÀÄzÉ vÀA¨ÁPÀÄ ¸ÉêÀ£É ªÀiÁrzÀÝjAzÀ vÀA¨ÁQ£À°è «µÀ ¨ÉÃgÉvÀÄ ºÉÆmÉÖAiÀÄ°è ºÉÆÃVzÀÄÝ aQvÉì PÀÄjvÀÄ ©ÃzÀgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæUÉ ¸ÉÃjPÀÄ ªÀiÁrzÀÄÝ, aQvÉì ¥sÀ®PÁj AiÀiÁUÀzÉ ¢£ÁAPÀ: 15/08/2011 gÀAzÀÄ ©ÃzÀgÀ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ, ¸ÀzÀj ¸Á«£À°è AiÀiÁgÀ ªÉÄÃ¯É AiÀiÁªÀÅzÉ ¸ÀA±ÀAiÀÄ «gÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹ PÉÆAqÀÄ ªÀÄÄA¢£À vÀ¤PÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r.Dgï £ÀA 15/2011 PÀ®A 174 ¹.Dgï.¦.¹ :-
¢£ÁAPÀ 14/08/2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ ZÉ£ÀߥÁà vÀAzÉ vÀÄPÁgÁªÀÄ ¨sÀÆgÉ ªÀAiÀÄ: 21 ªÀµÀð, eÁw: ªÀiÁ®UÁgÀ, ¸Á; £ÁgÁAiÀÄt¥ÀÆgÀ EvÀ£ÀÄ PÉ®¸À UÀÄV¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAzÉAiÀĪÀgÀÄ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrzÀÄ §AzÀgÀÄ £ÀAvÀgÀ J®ègÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ Hl ªÀiÁr ªÀÄ®UÀĪÁUÀ PÀgÉAl ºÉÆÃVzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAzÉAiÀÄ PÉÆÃuÉAiÀÄ°è ¹ÃªÉÄ JuÉÚ aªÀÄtÂAiÀÄ£ÀÄß PÀÄaðAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ElÄÖ gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è PÀÄaðUÉ zsÀPÉÌ ºÀwÛ ¹ÃªÉÄ JuÉÚ aªÀÄt PɼÀUÉ ©zÀÄÝ ¨ÉAQ ºÀwÛ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAzÉAiÀÄ ªÉÄÊUÉ ¨ÉAQ ºÀwÛ ¸ÀÄnÖgÀÄvÀÛzÉ aQvÉì PÀÄjvÀÄ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ¸ÉÃjR ªÀiÁr¹zÀÄÝ aQvÉì ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉ ¢£ÁAPÀ 15/08/2011 gÀAzÀÄ ªÀÄÈvÀ ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

UÁA¢üUÀAd oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 122/2011 PÀ®A 143, 147, 148, 323, 324, 354, 504, 506 eÉÆvÉ 149 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 15-08-2011 gÀAzÀÄ DgÉÆæ ºÀtªÀÄAvÀ ¯ÁzÁ EªÀgÀ ªÀÄ£ÉUÉ ¤²ÒvÁxÀðPÉÌ ¨ÉÃgÉ Hj¤AzÀ d£ÀgÀÄ §A¢zÀÄÝ CªÀgÀ°è M§âgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ ²Ã¯Á UÀAqÀ £ÁªÀÄzÉêÀ PÀgÀPÀgÉ ªÀAiÀÄ: 44 ªÀµÀð, PÉʯÁ¸À £ÀUÀgÀ UÀÄA¥Á ºÀwÛgÀ ©ÃzÀgÀ EªÀjUÉ ¥ÀjZÀAiÀÄ EzÀÝ PÁgÀt ºÉtÄÚ ªÀÄUÀ¼À eÉÆvÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÀÄ ªÀiÁvÁqÀÄwÛzÁÝUÀ DgÉÆæ ºÁUÀÆ 20 d£ÀgÀÄ PÀÆr dUÀ¼À ªÀiÁr ¦üAiÀiÁð¢vÀ½UÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ, £ÀªÀÄä ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀ d£ÀgÀ eÉÆvÉUÉ KPÉ ªÀiÁvÁqÀÄwÛ¢Ý CAvÀ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQ, PÀÆzÀ®Ä »rzÀÄ K¯ÉzÀÄ jhÄAeÁ ªÀÄÄ¶Ö ªÀiÁr, §rUÉUÀ½AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥ÀqɹgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

UÁA¢üUÀAd oÁuÉ ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 123/2011 PÀ®A 143, 147, 148, 323, 324, 504, 506 eÉÆvÉ 149 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 15-08-2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠺ÀtªÀÄAvÀ ¯ÁzÀ vÀAzÉ £ÁUÀ¥Áà ¯ÁzÀ ¸Á: PÉʯÁ¸À £ÀUÀgÀ ©ÃzÀgÀ EvÀ£À ªÀÄ£ÉUÉ ¤²ÒvÁxÀðPÉÌ ¨ÉÃgÉ Hj¤AzÀ d£ÀgÀÄ §A¢zÀÄÝ ¤²ÒvÁxÀðzÀ ªÀiÁvÀÄPÀvÉ Dr £ÉAlgÀÄ ºÉÆÃUÀ®Ä ªÀÄ£ÉAiÀÄ ºÉÆÃgÀUÉ §AzÁUÀ DgÉÆæ ²Ã¯Á PÀgÀPÀgÉ EªÀ¼ÀÄ vÀ£Àß ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆgÀUÉ §AzÀÄ £ÉAljUÉ CªÀgÀ ªÀÄ£ÉUÉ KPÉ §A¢gÀÄwÛj CªÀgÀÄ ¸ÀjAiÀiÁzÀ d£ÀgÀÄ C¯Áè ºÀÄqÀÄV DªÁgÀ EgÀÄvÁÛ¼É, ªÀÄ£Éß £ÀªÀÄä C½AiÀÄ gÀÆ©£ï EªÀ£ÀÄ CªÀgÀ ¸Á̦ðAiÉÆà UÁr ¸ÀÄlÄÖ ºÁQgÀÄvÁÛ£É CAvÀ ºÉ¼ÀÄvÀÛ ¦üAiÀiÁð¢UÉ §lÄÖ ªÀiÁr CgÉ ZÀÄwAiÉÄà EzÀgÀ D CAvÀ PÀgÉzÀÄ ¨ÉÊAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ DgÉÆævÀ¼À £ÀqÀÄªÉ ¨Á¬Ä ªÀiÁw£À vÀPÀgÁgÀÄ ªÀiÁrPÉƼÀÄîwÛgÀĪÁUÀ DgÉÆævÀ¼À ªÀģɬÄAzÀ CªÀ¼À vÀAV CªÀ¼À CPÀÌ, ±ÉʯÉñÀ, vÀªÀÄä, ¨sÁªÀ E£ÀÄß 16 d£ÀgÀÄ PÀÆr PÉÊAiÀÄ°è, PÀwÛ, §rUÉ »rzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀªÀgÉ, ¦üAiÀiÁð¢UÉ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊAiÀÄÄvÀÛ §rUɬÄAzÀ, PÀ°è¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ PÁªÀÄPÀwÛ ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ, UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ¥Àqɹ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¸ÀPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÉÆPÁæuÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 47/2011 PÀ®A 302, 201 L¦¹ :-
¸ÀĪÀiÁgÀÄ 8-10 ¢£ÀUÀ¼À »AzÉ AiÀiÁgÉÆà zÀĵÀÌ«ÄðUÀ¼ÀÄ M§â ªÀåQÛAiÀÄ£ÀÄß zÀÄgÀÄzÉÝñÀ¢AzÀ PÉÆ¯É ªÀiÁr ¸ÁPÁëzsÁgÀUÀ¼À£ÀÄß £Á±À ªÀiÁqÀ®Ä ±ÀªÀªÀ£ÀÄß aîzÀ°è ºÁQ ªÁUÀ£ÀPÉÃgÁ ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ qÁåªÀiï£À°è ©¸Ár ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 15-08-2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠣ÁUÀ£ÁxÀ vÀAzÉ UÉÆëAzÀgÁªÀ ¸ÀUÀgÀ ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð, ¸Á: ªÀÄÄQð EªÀgÀ zÀÆj£À ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt £ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 115/2011 PÀ®A 323, 324, 504, 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 15/08/2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀiÁ¸ÀÄ vÀAzÉ ªÀÄ£ÀzÀ zÀAqÉPÀgï ªÀAiÀÄ: 26 ªÀµÀð, ¸Á; ©üêÀÄ £ÀUÀgÀ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EvÀ£ÀÄ DAiÀiÁ¸ÀªÁVzÀÝjAzÀ ®QÌ ¨ÁgïzÀ°è ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrAiÀÄ®Ä ºÉÆÃVzÀÄÝ C°è ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ NtÂAiÀÄ E£ÀÄß 3 d£ÀgÀÄ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrzÀÄ ºÉÆÃgÀUÀqÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢ PÀĽvÀ mÉç°UÉ zsÀPÉÌ ºÉÆÃqÉzÀÄ ¤Ãj£À UÁè¸À PɼÀUÉ ©zÀÄÝ MqÉ¢gÀÄvÀÛzÉ £ÉÆÃrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVj CAvÁ ¦üAiÀiÁð¢ CA¢gÀÄvÁÛgÉ £ÀAvÀgÀ lÆgɸïÖ ¯ÁqïÓ ºÀwÛgÀ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉÆÃzÁUÀ DgÉÆævÀgÁzÀ ¸ÁUÀgÀ vÀAzÉ ªÉÊf£ÁxÀ ªÀAiÀÄ: 25 ªÀµÀð, eÁw: zÀ°vÀ ºÁUÀÄ E£ÀÄß E§âgÀÄ J®ègÀÄ ¸Á; ©üêÀÄ £ÀUÀgÀ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EªÀgÉ®ègÀÆ §AzÀÄ ¤Ã£ÀÄ AiÀiÁgÀÄ £ÀªÀÄä£ÀÄß ºÉüÀĪÀªÀ CAvÁ CªÁZÀåªÁV ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆÃqÉzÀÄ, ¨ÉèÃqÀ¢AzÀ ºÉÆÃqÉzÀÄ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ¥Àr¹gÀÄvÁÛgÉ ªÀÄvÀÄÛ vÀªÀÄä vÀAmÉUÉ §AzÀgÉ RvÀªÀiï ªÀiÁqÀÄvÉÛÃªÉ CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¸ÀAZÁgÀ ¥Éưøï oÁuÉ, ©ÃzÀgÀ UÀÄ£Éß £ÀA 125/2011 PÀ®A 279, 337 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 15/08/2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠲ªÀ±ÀAPÀgÀ vÀAzÉ ²ªÀgÁd ªÉÄÃUÀÆgÉ ªÀAiÀÄ: 20 ªÀµÀð, ¸Á: ºÉqÀUÁ¥ÀÆgÀ, ¸ÀzÀå: ¥ÀævÁ¥À£ÀUÀgÀ ©ÃzÀgÀ EvÀ£ÀÄ ¥ÀævÁ¥À£ÀUÀgÀ¢AzÀ ©ÃzÀgÀ £ÀUÀgÀzÀ PÀqÉUÉ vÀ£Àß ¸ÉÊPÀ® »A§¢ PÁåjAiÀÄgÀ ªÉÄÃ¯É vÀ£Àß UɼÀAiÀÄ£ÁzÀ GªÀiÁPÁAvÀ EªÀ¤UÉ PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ ¥ÀævÁ¥À£ÀUÀgÀzÀ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀ®Ä eÉëĤ PÁæ¸À ºÀwÛgÀ wgÀÄV¹PÉƼÀÄîªÁUÀ ©ÃzÀgÀ PÀqɬÄAzÀ DgÉÆæ MAzÀÄ ©½ §tÚzÀ C¥ÀjavÀ ªÀiÁåPÀì¦PÀ¥ï UÀÆqÀì ªÁºÀ£À ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ rQÌ ¥Àr¹zÀÝjAzÀ, ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÀuÉAiÀÄ JqÀUÀqÉ, JqÀPÀ¥Á¼ÀPÉÌ, UÀmÁ¬ÄUÉ, JqÀUÉÊ ªÀÄÄAUÉÊUÉ, JqÀ¨sÀÄdPÉÌ ºÁUÀÆ §®UÉÊ CAUÉÊUÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ JqÀUÁ°£À vÉÆqÉUÉ vÀgÀazÀ UÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆæ vÀ£Àß ªÁºÀ£À ¤°è¸ÀzÉ Nr¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

¨ÉêÀļÀSÉÃqÁ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 79/2011 PÀ®A 341, 324, 504 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 14/08/2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢ D£ÀAzÀ vÀAzÉ ²ªÀgÁªÀÄ ¨sÀAl£ÉÆÃgÀ ªÀAiÀÄ: 40 ªÀµÀð, eÁw: Qæ±ÀÑ£ï, ¸Á: GqÀĪÀÄ£À½î, vÁ: ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ EvÀ£ÀÄ UÁæªÀÄzÀ ¸ÀAvÉAiÀÄ°è ªÀÄ£ÉUÉ ¨ÉÃPÁzÀ ¸ÁªÀiÁ£ÀÄ vÀgÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ DUÀ¹ ºÀwÛgÀ §eÁgÀ PÀqÉUÉ ºÉÆÃzÁUÀ ºÀ£ÀĪÀiÁ£À UÀÄrAiÀÄ ºÀwÛgÀ DgÉÆæ gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ ¥Àæ¨sÀÄ ¨sÀAl£ÉÆÃgÀ ªÀAiÀÄ: 35 ªÀµÀð, eÁw: Qæ±ÀÑ£ï, ¸Á: GqÀĪÀÄ£À½î, EvÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ £ÉÆÃr ºÉÆøÀzÁV Rjâ ªÀiÁrzÀ gÀhiÁqÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÉ¯É ªÉÄÃ¯É GzÉÝñÀ ¥ÀƪÀðPÀªÁV dUÀ¼À ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÉAzÀÄ wgÀÄUÁr¹zÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢ KPÉ £À£Àß vɯÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É gÀhiÁqÀÄ wgÀÄUÁr¸ÀÄwÛ¢Ý CAvÁ PɽzÀÝPÉÌ DgÉÆæ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ ¤£É£ÀÄ ªÀiÁrPÉƼÀĪÀ¤¢Ý CAvÁ CªÀZÁå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ PÁ® vÉÆÃqÉAiÀÄ N¼ÀUÀqÉ PÉÊ ºÁQ ªÉÄîPÉÌ JwÛ ©¸ÁrzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ §®UÉÊ ªÀÄUÀ¯ÁV ©¢ÝzÀjAzÀ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR®Ä ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

§¸ÀªÀPÀ¯Áåt ¸ÀAZÁgÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 122/2011 PÀ®A 279, 337 L¦¹ eÉÆvÉ 187 LJA« DåPïÖ :-
¢£ÁAPÀ 15/08/2011 gÀAzÀÄ ºÀÄ®¸ÀÆgÀ gÉÆÃr£À ªÉÄÃ¯É §¸Àì ¸ÁÖöåAqÀ ºÀwÛgÀ ¦üAiÀiÁ𢠪ÉÊf£ÁxÀ vÀAzÉ UÀÄgÀ¥Áà vÉ®PÀÄgÉ ªÀAiÀÄ: 45 ªÀµÀð, ¸Á: ¨ÉîÄgÀ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃUÀ®Ä ¤AwgÀĪÁUÀ ºÀÄ®è¸ÀÆgÀ gÉÆÃqÀ PÀqɬÄAzÀ §¸ÀªÀPÀ¯Áåt PÀqÉUÉ DgÉÆæ jÃAiÀÄgÀ CmÉÆà £ÀA PÉJ-39/1212 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß CmÉÆêÀ£ÀÄß CwªÉÃUÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢UÉ eÉÆÃgÁV rQÌ ªÀiÁrzÀÝjAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ vÀ¯ÉAiÀÄ »AzÀÄUÀqÉ gÀPÀÛUÁAiÀÄ, JzÉUÉ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀÄ ºÁUÀÆ §®UÉÊ ªÀÄÄAUÉÊ ºÀwÛgÀ UÀÄ¥ÀÛUÁAiÀĪÁVgÀÄvÀÛzÉ ªÀÄvÀÄÛ DgÉÆæ vÀ£Àß CmÉÆà ¸ÀªÉÄÃvÀ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£ÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

ºÀĪÀÄ£Á¨ÁzÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 128/2011 PÀ®A 341, 504, 323, 324, 506 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 14/08/2011 gÀAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠸ÀÆAiÀÄðPÁAvÀ vÀAzÉ KPÀ£ÁxÀgÁªÀ ¨Á¼ÀĪÁ¯É eÁw: ªÀÄgÁoÀ, ¸ÁB ¸ÉqÉÆüÀ EvÀ£À ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ DgÉÆævÀgÁzÀ 1] dnAUÀgÁªÀ vÀAzÉ JPÀ£ÁxÀgÁªÀ ¨Á¼ÀĪÁ¯É, 2] §§ÄæªÁ£À vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀgÁªÀ ¨Á¼ÀĪÁ¯É, 3] D£ÀAzÀ vÀAzÉ §§ÄæªÁ£À ¨Á¼ÀƪÁ¯É, 4] CgÀÄt vÀAzÉ eÉnAUÀgÁªÀ ¨Á¼ÀĪÁ¯É J®ègÀÄ ¸Á: ¸ÉÃqÉÆüÀ EªÀgÉ®ègÀÆ ¨Á« ¤Ãj£À ºÀAaPÉ ¸ÀA¨sÀAzÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ dUÀ¼À vÉUÉzÀÄ §rUÉ ªÀÄvÀÄÛ PÉÊUÀ½AzÀ ºÉÆÃqÉzÀÄ PɼÀUÉ PÉqÀ« vÀĽzÀÄ gÀPÀÛ UÁAiÀÄ ºÁUÀÄ UÀÄ¥ÀÛ UÁAiÀÄUÉƽ¸ÀĪÁUÀ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ eÉÆåÃw EªÀ¼ÀÄ dUÀ¼À ©r¹PÉƼÀî®Ä ªÀÄzÀåzÀ°è §AzÁUÀ CªÀ½UÀÆ PÀÆqÁ §rUɬÄAzÀ vÀ¯ÉAiÀÄ°è ºÉÆqÉzÀÄ gÀPÀÛ UÁAiÀÄUÉƽ¹gÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

zsÀ£ÀÆßgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 124/2011 PÀ®A 447, 427, 504 eÉÆvÉ 34 L¦¹ :-
¢£ÁAPÀ 16/08/2011 gÀAzÀÄ ºÀ®§UÁð UÁæªÀÄzÀ ²ªÁgÀzÀ°è EgÀĪÀ ¦üAiÀiÁð¢vÀ¼ÁzÀ gÀÄzÀæªÀÄt vÀAzÉ ¸Á¼ÀAiÀiÁå ¸Áé«Ä, ªÀAiÀÄ: 57 ªÀµÀð, ¸Á: ºÀ®§UÁð EªÀgÀ ºÉÆîzÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ªÀiÁzÀªÀgÁªÀ ¸Á: ºÀ®§UÁð E£ÀÆß 3 d£ÀgÀÄ EªÀgÉ®ègÀÆ CwPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀªÀiÁr ºÉÆ®PÉÌ ºÁQzÀ PÀA§ ªÀÄvÀÄÛ vÀAwÛAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄÄjzÀÄ 4x200 ºÉÆ® CPÀæ«Ä¹PÉÆAqÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 5000/- ®ÄPÁë£ÀÄ ªÀiÁrgÀÄvÁÛgÉ, EzÀ£ÀÄß PÉüÀ®Ä DgÉÆævÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀĪÀjUÉ CªÁZÀå ±À§Ý¢AzÀ ¨ÉÊ¢gÀÄvÁÛgÉAzÀÄ PÉÆlÖ ¦üAiÀiÁ𢠺ÉýPÉ ¸ÁgÁA±ÀzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ¥ÀæPÀgÀt zÁR°¹PÉÆAqÀÄ vÀ¤SÉ PÉÊUÉƼÀî¯ÁVzÉ.

GULBARGA DISTRICT REPORTED CRIMES

ಅಪಹರಣ ಪ್ರಕರಣ :
ದೇವಲ ಗಾಣಗಾಪೂರ ಠಾಣೆ:
: ಶ್ರೀಮತಿ ಸಂಗಮ್ಮ ಗಂಡ ದೇವಿಂದ್ರಪ್ಪ ಡಾಂಗೆ ಸಾ:ದೇವಲಗಾಣಗಾಪೂರ ತಾ|| ಅಫಜಲಪೂರ ರವರು ನನಗೆ ಶಾಂತಾಬಾಯಿ ಅನ್ನುವ ಮಗಳಿದ್ದು ಅವಳಿಗೆ ಮೋರಟಗಿ ಗ್ರಾಮದ ತನ್ನ ತಮ್ಮ ನಿಂಗಪ್ಪ ಗಂಡ ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಬೇಲೂರ ಎಂಬಾತನ ಸಂಗಡ ಮದುವೆ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು, ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಮಗಳಾದ ರೇಣುಕಾ ಇವಳಿಗೆ ನಿಂಬರ್ಗಾ ಗ್ರಾಮದ ಅಶೋಕ ತಂದೆ ಗುಂಡಪ್ಪ ಬಾಸಗಿ ಎಂಬಾತನ ಸಂಗಡ ಮದುವೆ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಉಳಿದ 3 ಜನ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಮದುವೆ ಮಾಡಿರುವುದಿಲ್ಲಾ . ದಿನಾಂಕ: 02-04-2011 ರಂದು ಸಾಯಂಕಾಲ ಸುಮಾರಿಗೆ ಮಗಳು ಶಾಂತಾಬಾಯಿ ಹಾಗೂ ಈರಮ್ಮ, ಸಾವಿತ್ರಿ ರವರು ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಅಶೋಕ ತಂದೆ ನಿಂಗಪ್ಪ ಬಾಸಗಿ ಇತನು ಮನಗೆ ಬಂದು ಶಾಂತಾಬಾಯಿಗೆ ನನ್ನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಬಾ, ನಾವಿಬ್ಬರೂ ಸೇರಿ ಪುನಾಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆರಾಮವಾಗಿರೋಣ ಅಂತಾ ಅಂದಾಗ ಶಾಂತಾಬಾಯಿ ಹೋಗುವದಕ್ಕೆ ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಅಶೋಕ ಇತನು ನೀನು ನನ್ನ ಸಂಗಡ ಬರದಿದ್ದರೆ ನಿನಗೆ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲಾ ಅಂತಾ ಹಾಗು ಒತ್ತಾಯ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಅವಳಿಗೆ ಇಚ್ಚೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರು ಅವಳಿಗೆ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೊಣ ಬಾ ಅಂತಾ ಅಪಹರಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿರುತ್ತಾನೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಮೇರೆಗೆ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

ಜೂಜಾಟ ಪ್ರಕರಣ :
ದೇವಲ ಗಾಣಗಾಪೂರ ಠಾಣೆ
: ದಿನಾಂಕ; 15-08-2011 ರಂದು ಸಾಯಂಕಾಲ ಚಿನಮಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರವಾಸಿ ಮಂದಿರದ ಮುಂದೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿತರ ಇಸ್ಪೆಟ ಜೂಜಾಟ ಆಡುತಿದ್ದಾಗ ಪಿಎಸ್‌ಐ ರವರು ಹಾಗೂ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರು ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಮಲ್ಕಣ್ಣಾ ತಂದೆ ರಾಯಪ್ಪ ತಳಕೆರಿ ಸಂಗಡ .6 ಜನರು ಸಾ|| ಎಲ್ಲರೂ ಚಿನಮಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದವರು ಹಿಡಿದು ಅವರಿಂದ ನಗದು ಹಣ 780 ರೂ ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರ ಮೇರೆಗೆ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

ಹಲ್ಲೆ ಪ್ರಕರಣ:

ಆಳಂದ ಪೊಲೀಸ ಠಾಣೆ: ಶ್ರೀ ಸಿರಾಜ ಅಲಿ ತಂದೆ ರಜಬ ಅಲಿ ರವರು ಬಾಹರ ಪೇಟ ಆಳಂದ ರಪೀಕ ಇತನಿಗೆ ನನ್ನ ಮಗನ ಜೊತೆ ಯಾಕೆ ತಕರಾರು ಮಾಡುತಿದ್ದಿಯಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ರಪೀಕ ಮತ್ತು ಸಂಗಡ ಇಬ್ಬರೂ ನೀನು ಕೇಳಲು ಬರುತ್ತಿಯಾ ಮಾಗನೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲೆ ಬಿದಿದ್ದ ಇಟಂಗಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ತಲೆಗೆ ಹೊಡೆದು ರಕ್ತಗಾಯ ಪಡಿಸಿರುತ್ತಾನೆ ಹಾಗು ಇನ್ನೊಬ್ಬನು ಕೈಯಿಂದ ಹೊಡೆದಿರುತ್ತಾನೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬನು ಸಹ ಹೊಡೆಯುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಚೋದನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದನು ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಮೇರೆಗೆ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣ :
ಗ್ರಾಮೀಣ ಠಾಣೆ
: ಶ್ರೀ ಅಜಯ ತಂದೆ ಓಮನ ಪುಟನ ಪಿಲ್ಲೆ ಬಿ.ಸಿ.ಎ. ಫಸ್ಟ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಾ|| ಜಿ .ಅರ್. ನಗರ ಖಾದ್ರಿ ಚೌಕ ಗುಲಬರ್ಗಾ ರವರು ನಾನು ದಿನಾಂಕ 15-08-11 ರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಸುಮಾರಿಗೆ ನನ್ನ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮನ ಮಗಳಾದ ಕಾವ್ಯಾ ತಂದೆ ಕಲ್ಯಾಣರಾವ ಹಿರೋಳ್ಳಿ ಸಾ: ಭೂಸನುರ ಗ್ರಾಮ ಇವಳಿಗೆ ಭೂಸನುರ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಬಿಡುವ ಕುರಿತು ನನ್ನ ಹೊಂಡಾ ಸುಟೋನರ ಕೆಎ 32 ಡಬ್ಲೂ 1168 ನೇದ್ದರ ಹಿಂದೆ ಕೂಡಿಸಿಕೊಂಡು ಹೊರಟಿದ್ದು ಎಂ.ಎಸ್.ಕೆ.ಮಿಲ್ಲ ರಿಂಗ ರೋಡ ಕಡೆಯಿಂದ ಕೆಎ 25 ಬಿ 2193 ವಿಅರಎಲ್ ಗೂಡ್ಸ ನೇದ್ದರ ಚಾಲಕ ರಮೇಶ ತಂದೆ ಯಂಕಪ್ಪ ಪತ್ತಾರ ಸಾ: ಓಮಟಾರ ತಾ: ರಾಮದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲಾ ಬೆಳಗಾಂವ ಇತನು ತನನ್ ವಾಹನವನ್ನು ಅತಿವೇಗ ಮತ್ತು ನಿರ್ಲಕ್ಷತನದಿಂದ ನಡೆಸುತ್ತಾ ಬಂದವನೇ ಹಿಂದಿನಿಂದ ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲಿಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದಿದ್ದು ನಾನು ಮತ್ತು ಕಾವ್ಯಾ ಇಬ್ಬರು ಮೋಟಾರ ಸೈಕಲದೊಂದಿಗೆ ರೋಡಿಗೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದು, ನನಗೆ ರಕ್ತಗಾಯವಾಗಿದ್ದು, ಕಾವ್ಯಾ ಇವಳಿಗೆ ನೋಡಲಾಗಿ ಅವಳ ಬಲ ತಲೆ ಹಿಂದೆ, ಬಲಗೈ ಮೊಳಕೈ ಮೇಲೆ ಕೆಳೆಗೆ, ಬಲಗಾಲ ಮೊಳಕಾಲ ಮೇಲೆ ರಕ್ತಗಾಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಅಂತಾ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಮೇರೆಗೆ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.